Účelové cvičenie pre žiakov 1.ročníka
Termín: 19. septembra 2014
Zraz:
8,00 v telocvični
Cieľ: poskytnúť žiakom teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre ochranu
zdravia a života svojho a tiež iných ľudí.
Počas účelového cvičenia rozvíjame sociálne komunikačné kompetencie ( účelne
komunikovať v rozličných situáciách ohrozujúcich život a zdravie), kompetencie občianske,
kompetencie sociálne a personálne (schopnosť zvládať stres a frustráciu, komunikáciu s inými
ľuďmi, naučiť solidarite pri riešení problémov širšej komunity)
Prierezová téma: Ochrana života a zdravia
Obsahové zameranie:
1. Zdravotná príprava
(štúdio)
základná obväzová technika
druhy krvácania a ich ošetrenie
vytknutie, vykĺbenie kĺbu a ich ošetrenie
ochrana pred nákazlivými chorobami, prvá pomoc pri otravách
2. Orientácia v teréne
(008)
buzola a jej použitie
mapa, mierka mapy, druhy máp
mapové značky
zorientovanie mapy pomocou buzoly
3. Riešenie mimoriadnych situácií (malá telocvičňa)
veľkosť ochrannej masky, oboznámenie sa s ochrannou maskou
použitie ochrannej masky
ochrana pred účinkami zbraní hromadného ničenia
4. Strelecká príprava
(veľká telocvičňa)
oboznámenie sa so vzduchovkou Slávia 631
bezpečnosť pri streľbe
nabitie vzduchovky
mierenie
streľba na rozptyl
5. Sebaobrana
základné teoretické vedomosti a právne normy
ukážky techník pri napadnutí
Podmienky práce :
1. Každý žiak musí mať vhodné oblečenie (športové) a obuv do telocvične.
2. Každá trieda má samostatný rozvrh
3. Účelové cvičenie skončí o 13,10hod
Vyučujúci na stanovištiach:
Zdravotnícka príprava
Orientácia v teréne
Individuálna ochrana
Strelecká príprava
Sebaobrana
:
:
:
:
:
p.
p.
p.
p.
p.
Koštialová
Melkus, Predinská
Breierová
Argajová
Bucko
Poznámky:
ÚC sa zúčastňujú všetci žiaci. Ospravedlnenia prijíma triedny profesor - 5 vyučovacích
hodín.
Pripravil: J. Argajová
Schválil: Mgr. Gabriela Dorňáková
riaditeľka školy
Časový harmonogram
kvinta
8,00 – 9,00
9,10 - 10,10
10,10 - 10,55
11,10 - 12,10
12,10 – 13,10
sebaobrana
orientácia v teréne
individuálna ochrana
zdravotná príprava
strelecká príprava
1.B
8,00 – 9,00
9,10 - 10,10
10,10 - 11,10
11,10 – 12,10
12,25 - 13,10
sebaobrana
zdravotná príprava
strelecká príprava
orientácia v teréne
individuálna ochrana
1.C
8,00 – 9,00
9,10 - 10,10
10,10 – 11,10
11,25 – 12,10
12,10 - 13,10
sebaobrana
strelecká príprava
orientácia v teréne
individuálna ochrana
zdravotná príprava
1.D
8,00 – 9,00
9,10 - 9,55
10,10 - 11,10
11,10 – 12,10
12,10 - 13,10
sebaobrana
individuálna ochrana
zdravotná príprava
strelecká príprava
orientácia v teréne
Download

Účelové cvičenie pre žiakov 2