CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, ZŠ Družicová 4, Košice
P.č. Názov krúžku
Ponuka krúžkov na šk. rok 2014/2015
Vedúci krúžku
Pre
ročníky
Zameranie krúžku
1
Tenis
Špačková
1. – 4.
Zvládnutie základov tenisu, rozvoj pohybovej zdatnosti žiakov.
2
Športové hry
Mgr. Dana Sedláková,
Mgr. Danka Zsigmondyová
1. – 4.
Všeobecná pohybová príprava, základy športových hier.
3
Potulky históriou
Mgr. Ľubica Fedorčáková
5. – 9.
formou exkurzií hlbšie spoznávanie regionálnych dejín
4
Aqua - Aerobic
Mgr. Iveta Cicoňová
5
Let´s speak English
Mgr. Anna Pállová
4. – 6.
6
Plavecká liga 2
Mgr. Jozef Luco
2. - 4.
7
Plavecká liga 1
Mgr. Jozef Luco
5. - 9.
8
Lego
Mgr. Veronika Fedorová
1. – 4.
9
Plávanie 1
10
Plávanie 2
11
Plávanie 3
Mgr. Malý
Mgr. Malý
Mgr. Malý
4. – 8.
dievčatá
2. - 4.
2. - 4.
5. - 9.
12
Tvorivé kúzlenie
Mgr. Veronika Fedorová
1. – 5.
13
Matematický
RNDr.Tatiana Denisová
9.
14
Matematický
Mgr. Soňa Schützová
9.
Cvičenie na hudbu vo vode, vodné zábavné hry, vodná zdravotná gymnastika,
krása pohybu.
Komunikačné a zábavné aktivity na zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku aj
prostredníctvom IKT
Len pre vybraných vynikajúcich plavcov z ročníkov 2 – 4, ktorí veľmi dobré ovládajú aspoň
tri plavecké spôsoby a ktorí sa zúčastňujú celomestských pretekov Plaveckej ligy
Len pre vybraných vynikajúcich plavcov z ročníkov 5 – 9, ktorí veľmi dobré ovládajú všetky
plavecké spôsoby a ktorí sa zúčastňujú celomestských pretekov Plaveckej ligy
Práca so stavebnicou LEGO, rozvoj jemnej motoriky, tvorivosti, fantázie,
priestorovej predstavisvosti.
Pre žiakov z ročníkov 2 – 4 , na prípravný a základný plavecký výcvik žiakov , slabších
plavcov, pričom hlavnou náplňou budú „Hry vo vode“ , cieľom je aby sa žiaci naučili
aspoň jeden plavecký spôsob .
Pre žiakov 2 – 4 , na prípravu talentovaných plavcov, zdokonaľovanie techniky
jednotlivých plaveckých spôsobov a ich budúcu reprezentáciu školy v plaveckých
súťažiach a tiež ich účasť v obvodnej školskej plaveckej lige. Hlavným cieľom bude
zvládnutie plaveckých spôsobov kraul, znak a prsia.
Pre žiakov z ročníkov 5 – 9, zameraný na rekreačno – zdravotné plávanie ,
zdokonaľovanie techniky jednotlivých plaveckých spôsobov , pričom časť vyspelejších
plavcov bude pripravovaná i na reprezentáciu školy v plaveckých súťažiach.
Maľovanie na sklo, textil, papierové pletenie, modelovanie, čarovanie z korálok,
drôtikov, prírodných materiálov, aranžovanie...výroba dekoratívnych
a darčekových predmetov.
Príprava žiakov na testovanie, prijímacie pohovory a súťaže, vedený netradičnými
metódami a formami.
Príprava žiakov na testovanie, prijímacie pohovory a súťaže, vedený netradičnými
metódami a formami.
15
Interaktívna angličtina
Mgr. Alena Davidová
Mgr. Martina Gabašová
5.
Zdokonaliť sa v anglickom jazyku.
16
Interaktívna angličtina
Mgr. Martina Gabašová
6.
Zdokonaliť sa v anglickom jazyku.
17
Interaktívna angličtina
Mgr. Ľubica Fedorčáková
7.
Zdokonaliť sa v anglickom jazyku.
18
Interaktívna angličtina
Mgr. Alena Davidová
8. – 9.
Zdokonaliť sa v anglickom jazyku.
19
Futbalový krúžok
Mgr. Lukáš Malý
4. – 6.
20
Biblický krúžok
Mgr. Mária Uhrová
5. – 9.
21
Stolný tenis
Mgr. Jozef Varga
22
Strelecký
Mgr. Jozef Varga
23
Badminton
Mgr. Jozef Varga
24
Hudobno-dramatický
Mgr. Kováčová
Oboznámenie so základnými pravidlami futbalu, s organizáciou futbalu na
Slovensku a vo svete, s históriou futbalu. Rozvoj základných pohybových
schopností ako je rýchlosť, obratnosť, sila a vytrvalosť. Nácvik herných činností
jednotlivca, herných kombinácií a systémov. Naučiť žiakov hrať fair-play,
rešpektovať rozhodcu a súpera. Účasť na súťažiach, organizácia školského kola.
Potulky Bibiliou, rébusmi a tradíciou, Božie stopy v prírode a medzi nami, slávenie
liturgického roka.
Cieľom krúžku je rozvoj základných pohybových schopností žiakov v spojitosti s hrou, rozvoj
a zdokonaľovanie základných herných činností jednotlivca. Žiaci sa oboznámia s teoretickými
poznatkami a to : stôl, sieťka, loptička, raketa, definíciou herných pojmov : hráč, hrací čas,
výmena, hrajúca ruka, voľná ruka, podávajúci, prijímajúci, rozhodca ..., systémom hry : správne
podanie, vrátenie loptičky, postup hry, nová loptička, bod, set, zápas, poradie podania a príjmu,
zmena strán, časový limit.
Cieľom krúžku je pestovať pozitívny vzťah a trvalý záujem detí o šport, upevňovať si základné prvky
úspešnej streľby, rozvíjať súťaživosť a zdravé sebavedomie, sústavne zvyšovanie funkčných,
všeobecných a špeciálnych pohybových schopností s prihliadnutím na individuálne odlišnosti
žiakov. Z cieľa technickej prípravy pôjde o zvládnutie techniky streľby zo vzduchovej pušky
v polohe ležmo s oporou a bez opory. Z obsahu technickej prípravy sa zameriame na polohu
k streľbe, mierenie, spúšťanie, dýchanie a samotného procesu streľby.
Cieľom krúžku je rozvoj základných koordinačných schopností, špecifických pohybových zručnosti
a základných herných činností jednotlivca v hre. Žiaci sa oboznámia s teoretickými poznatkami a to
: kurt a jeho vybavenie, košík, skúšanie rýchlosti košíkov, raketa, bodovanie, definíciou pojmov :
hráč, herný čas, zápas, dvojhra, štvorhra, podávajúca a prijímajúca strana, výmena, systémom
hra : podanie, časti kurtu pre podanie a príjem, poradie v hre a pozícia na kurte, bodovanie,
chybné postavenie pri podaní, nový košík, košík mimo hry, plynulosť hry, porušenie pravidiel,
riešenie porušení pravidiel.
1. – 5.
Hra na flautu, ľudové tradície – ľudové hry, slávenie sviatkov, ľudové piesne a tance
Download

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, ZŠ Družicová 4, Košice Ponuka