U Z N E S E N I A č. 19 až 33.
Z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 31.05.2012 v zasadačke OÚ
Obecné zastupiteľstvo vo Valči:
A. Prerokovalo.
1. Kontrolu uznesení zo zasadnutí OZ vo Valči za rok 2011 a zo zasadnutí za rok 2012.
2. Informáciu o stave zabezpečenia osláv 760 výročia obce.
3. Druhú zmenu rozpočtu obce Valča na rok 2012.
4. Správy č.5 a č.6 HKO .
5. Návrh zoznamu ocenení občanov pri príležitosti osláv vzniku obce.
6. Prerokovanie a schválenie investičných akcii obce.
7. Žiadosti a podnety občanov.
8. Vyhodnotenie akcie „ Deň zeme“
B. Berie na vedomie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Správy č.5.k uzneseniu č. 17/2012 a č.6 k výberu miestnych daní HK obce .
Žiadosť p. Richarda Bridu o zriadení vodovodnej prípojky pre chatu.
Prerokovanie obecnej brigády na partizánskych bunkroch na deň 09.06.2012.
Správy poslanca p. Štefana Varchola o kúpe motorového vozidla a dopravné značenie v obci.
Žiadosť rodiny Volkovej o umiestnení dopravnej značky na príjazdovú cestu pod Dielec.
Žiadosť stolnotenisového oddielu o udelenie dotácie na činnosť oddielu.
Žiadosti p. Paloviča , p. Ing. Kohúta, p. Ing. Jurcisina a poverilo stavebnú komisiu o posúdenie
skutkového stavu v uvedených lokalitách.
C. Schvaľuje.
Uznesenie OZ č. 19/2012.
OZ schvaľuje speváckemu súboru MO MS Valča dotáciu na oblečenie v celkovej sume 1000 €.
Hlasovanie :
Za : 8
Proti :
0
Zdržal sa : 0.
Uznesenie OZ č. 20/2012.
OZ schvaľuje vypísanie obecnej zbierky na obnovu náhrobných kameňov pre významných rodákov obce.
Zároveň schvaľuje dotáciu obce na uvedené náhrobné kamene v sume 1000 €. z kapitoly rozvoj obce –
opravy a údržba.
Hlasovanie :
Za : 8
Proti :
0.
Zdržal sa : 0.
Uznesenie OZ č. 21/2012.
OZ schvaľuje predložený investičný zámer obce v nasledovnom poradí podľa finančných možnosti ako
1.
2.
3.
4.
Rekonštrukcia jedálne a kúrenia v základnej škole a rekonštrukcia jedálne v materskej škôlke.
Výstavba parkovacej plochy pri obecnom úrade.
Výstavba osvetlenia v Kňazovej.
Výstavba osvetlenia okolo katolíckeho kostola.
Hlasovanie :
Za : 8
Proti :
0.
Zdržal sa : 0.
Uznesenie OZ č. 22/2012.
OZ schvaľuje hudobnú produkciu „Diskotéky“ v zariadeniach Pod Hrádkom a Brezanka za podmienky, že
usporiadateľ zabezpečí poriadok počas diskotéky v okolí konania diskotéky a po skončení diskotéky.
Pod Hrádkom 2x do mesiaca v čase od 21.00 hod do 03.00 hod.
V Brezanke 2x do mesiaca v čase od 21.00 hod do 03.00 hod.
Toto povolenie platí od 01.06.2012 do 31.08.2012.
Hlasovanie :
Za : 6
Proti :
0.
Zdržal sa : 2.
p.Pavlík, p. Maretta
Uznesenie OZ č. 23/2012.
OZ schvaľuje umiestnenie prevádzky stávkovej kancelárie pre spoločnosť TIPSPORT SK, a.s. J.
Kalinčiaka č. 14 010 01 ŽILINA na adrese Valča č.88 HOSTINEC POD HRÁDKOM.
OZ schvaľuje umiestnenie prevádzky stávkového terminálu pre spoločnosť SYNOT TIP spol. s. r .o
Továrenská štvrť 1467/24 059 51 Poprad – Matejovce na adrese Valča č.146 Pohostinstvo a reštaurácia
KRIVÁŇ.
Hlasovanie :
Za : 8
Proti :
0.
Zdržal sa : 0.
Uznesenie OZ č. 24/2012
OZ schvaľuje druhu zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2 v zmysle § 14 ods.2.písm./a.b.c./ zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení neskorších
predpisov podľa priloženého návrhu.
Neoddeliteľná súčasť uznesenia je priložená vypracovaná druhá úprava rozpočtu na rok 2012.
Hlasovanie :
Za : 8
Proti :
0
Zdržal sa : 0.
Uznesenie OZ č. 25/2012
OZ súhlasí so zriadením vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí dotknutých
realizáciou stavieb obecných nájomných bytov a to na parcele č.177/1 – ostatné plochy o výmere 2.084
m 2 – v rozsahu 484 m 2 , na parcele č.177/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 209 m 2 v rozsahu
4 m 2 , nachádzajúcich sa v k.ú. Valča zapísaných v registri „ C „ na LV č.1063 v prospech Obce Valča
uložením zemného káblového vedenia podľa geometrického plánu č.402/2010 , vypracovaného GEO
mark s.r.o. , G.Švéniho 6, 971 01 Prievidza, IČO: 36305049 z 14.1.2011 v prospech Stredoslovenskej
energetiky – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 / ďalej oprávnený /.
Súčasne splnomocňuje starostu obce Ing.Štefana Paľa s oprávneným z vecného bremena podpísať
zmluvu o zriadení vecného bremena podľa § 151n až § 151p Občianskeho zákonníka na dobu 20 rokov za
jednorázovú odplatu stanovenú celkom vo výške 2.815,68 Eur na základe znaleckého posudku č.22/2012
vypracovaného odborným znalcom Ing. Petrom Novákom, Žilina.
Hlasovanie : Za : 8
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie OZ č. 26/2012
OZ súhlasí s odkúpením parcely č. 162/5 – orná pôda o výmere 620 m 2 v celosti od vlastníčky p.Jany
Cígerovej rod. Mazancovej, nar.10.5.1969, bytom Valča č.438 a parcely č. 162/24 – orná pôda o výmere
61 m 2 v celosti od podielových spoluvlastníkov :
* p.Jozefa Šufáka rod. Šufák, nar. 26.7.1947, bytom Valča č. 134, s podielom 1/3
* p. Márii Vršovej rod. Šufákovej, nar.22.9.1949, bytom Valča č.132, s podielom 1/3
* p.Viery Štrbovej rod. Šufákovej, nar. 14.5.1952, bytom F.Štefunku 4651/6, 036 01 Martin
s podielom 1/3
nachádzajúcich sa v k.ú. Valča, zapísaných v registri „ C „ na LV č.1635 a LV č.1750 , a to za cenu 1 euro /
jedno euro /.
Parcely budú preklasifikované a určené v budúcnosti na výstavbu prístupovej cesty k pozemkom
určeným na výstavbu rodinných domov. Poveruje starostu obce Ing. Štefana Paľa , aby uzatvoril kúpnu
zmluvu s predávajúcimi za cenu 1 euro.
Hlasovanie : Za : 8
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie OZ č. 27/2012
OZ schvaľuje cyklistické preteky MS – MTB horských bicyklov v katastri obce Valča.
Hlasovanie : Za : 8
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie OZ č. 28/2012
OZ schvaľuje žiadosť p. Janeka a p. Jagnešákovej na zriadenie záhradky v lokalite Kňazová
s podmienkou, že v prípade záujmu o kúpu pozemku zo strany kupca, záhradky budú zrušené bez nároku
na vrátenie investovaných finančných prostriedkov prenajímateľov.
Obecný úrad vypracuje nájomnú zmluvu v zmysle uznesenia.
Hlasovanie : Za: 8
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie OZ č. 29/2012
OZ schvaľuje žiadosť p. Mariána Matulu ml. o prevádzkovanie stolárskej dielne pod názvom DREVMAT
na parcele č. 611/1 / priestor bývala stavba humna /.
Hlasovanie :
Za :
8
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie OZ č. 30/2012
OZ schvaľuje bezplatný prenájom obecnej chaty pre deti základnej školy Valča od 02.07.2012 do
04.07.2012.
Hlasovanie :
Za :
8
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie OZ č. 31/2012
OZ súhlasí so zverejnením predaja obecného pozemku na parcele č.181/1 podľa platných zákonov
p. Dagmar Pavlovičovej bytom Valča č.268.
Hlasovanie :
Za :
8
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie OZ č. 32/2012
OZ schvaľuje žiadosť Anny Blaškovej bytom Alej Slobody č.36/8 Dolný Kubín o neplatenie dane za
komunálny odpad. Menovaná nebýva v obci a neprodukuje komunálny odpad.
Hlasovanie :
Za :
8
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie OZ č. 33/2012
OZ schvaľuje opravu uznesenia č.15/2012 nasledovne:
OZ schvaľuje pre Majstrovstvá Slovenska v Horskej cyklistike dotáciu v sume 500.€
Hlasovanie :
Za :
8
Proti : 0
Zdržal sa : 0
D. Ukladá. – nebolo prijaté.
Vo Valči dňa 05.06.2012.
Návrhová komisia :
Milan Kulich
predseda
Jozef Balek
člen
Jozef Moric
člen
Ing. Štefan P a ľ o
Starosta obce
Download

Stiahnuť dokument