Farnosť sv. Martina v Spišskej Kapitule
Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu (22.3.2015)
1. Liturgický kalendár:
Utorok: Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov misií.
Streda: Slávnosť Zvestovania Pána.
Nedeľa: Kvetná – Nedeľa utrpenia Pána. Pri sv. omšiach požehnanie ratolestí.
2. Program bohoslužieb:
Pondelok
Utorok
24.3.
Streda
25.3.
Štvrtok
Piatok
27.3.
Sobota
28.3.
Nedeľa
29.3.
17.30 Katúň
Baldovce
17.30
Nemešany
Bugľovce
17.30
Jablonov
30
Lúčka
17.
30
Baldovce
17.
sv.
Bugľovce
omše
Jablonov
s kríž.
cestou Nemešany
Bugľovce
11.00 Jablonov
Nemešany
00
katedrála
7.
00
Jablonov
8.
Nemešany
00
10.
katedrála
13.30
za zdravie a Božie požehnanie rodiny Františka Jaroša
++ Miroslav a Imrich Jurík
+ Alojz Hric
za zdravie Márie s rodinou
++ Pavol a Anna Pitko
+ Peter Donnar
za zdravie a Božie požehnanie rodiny Hanzelyovej
za zdravie a Božie požehnanie rodiny Rudolfa Jaroša
za Božiu pomoc a dary pre Jána a Alžbetu
+ Ján Bartoš
za zdravie a Božie požehnanie rodiny Harenčárovej
na úmysel
na úmysel
++ Jozef, Mária, Štefan a Anna
za zdravie a Božie požehnanie rodiny Kandrovej
sv. omša na pamiatku Pánovho vstupu do Jeruzalema,
spojená s diecéznym stretnutím mládeže
krížová cesta vo všetkých filiálkach (modlia sa veriaci sami)
3. V noci z 28. na 29. marca sa mení čas na stredoeurópsky letný. Posun o 1 hod. dopredu.
4. Na Kvetnú nedeľu bude celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.
5. V stredu 25.3. vykoná o. biskup Štefan v našej farnosti Biskupskú vizitáciu.
Jej súčasťou bude aj program v kostole v Jablonove: o 16.30 stretnutie so zástupcami
modlitbových spoločenstiev našich filiálok; o 17.30 sv. omša; po jej skončení rozhovor
s veriacimi do 19.00. Pozývame veriacich celej našej farnosti.
6. Vysluhovanie sviatosti zmierenia
Baldovce – piatok 27.3. od 16.30
Bugľovce – sobota 28.3. od 9.30
Jablonov – sobota 28.3. od 9.00
Katúň - pondelok 30.3. od 17.45
Lúčka – štvrtok 26.3. od 16.45
Nemešany – sobota 28.3. od 9.30
katedrála – nedeľa 29.3. od 6.30 a od 9.20
Návštevy nemocných
Baldovce – utorok 31.3. od 17.30
Bugľovce – streda 1.4. od 17.30
Jablonov – streda 1.4. od 9.00
Katúň - pondelok 30.3. od 17.45
Lúčka – streda 1.4. od 11.00
Nemešany – utorok 31.3. od 17.30
7. Ľudové misie vo farnosti. Blíži sa čas ľudových misií v našej farnosti, ktoré budú
v dňoch 9. – 17. mája viesť otcovia redemptoristi pod vedením P. Michala Zamkovského.
Misie, duchovné cvičenia vo farnosti – to je milostivý čas priblížiť sa k Bohu.
Prosíme Vás, rezervujte si čas na misie. Prosíme jednotlivcov i modlitbové spoločenstvá –
obetujte svoj pôst i modlitby za požehnanie misií v našej farnosti.
Farnosť sv. Martina v Spišskej Kapitule
Farské oznamy na Kvetnú nedeľu (29.3.2015)
1. Dnešným dňom začína Veľký týždeň. Pôstne obdobie pokračuje
až do Zeleného štvrtku. Veľkonočné trojdnie začína vo štvrtok večernou sv. omšou
na pamiatku Pánovej večere a končí sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania.
2. Liturgický kalendár a program bohoslužieb vo Veľkom týždni:
Pondelok Veľkého týždňa
30.3.
Utorok Veľkého týždňa
31.3.
Streda Veľkého týždňa
1.4.
ZELENÝ ŠTVRTOK
2.4.
18.30 Katúň: na úmysel
Baldovce: za zdravie a Božie pož. rodiny Baranovej
Nemešany: ++ Michal a Mária Bartoš
Bugľovce: ++ Agnesa a Mária
18.30
Jablonov: ++ Štefan, Peter a Lenka
00
Omša svätenia olejov
9.
30
17. Sv. omša Pánovej večere
Po sv. omši poklona Oltárnej sviatosti do 19.30
VEĽKÝ PIATOK – slávenie 7.00 Ranné chvály
utrpenia a smrti Pána
10.00 Krížová cesta
(Pôst a zdržiavanie sa
15.00 Liturgia umučenia Pána
mäsitého pokrmu.)
3.4.
- do 18.30 adorácia pri Božom hrobe
BIELA SOBOTA
7.00 Ranné chvály
4.4.
12.00 - 19.30 adorácia pri Božom hrobe
19.30 Slávenie Veľkonočnej vigílie
(Na obrady si prinesieme
Na záver obradov procesia na oslavu
sviece s krytom
vzkrieseného Pána. Po skončení
alebo kahance.)
požehnanie veľkonočných jedál.
00
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7. , 10.00 katedrála
za Božie pož. rodiny Volkovej
- Nedeľa Pánovho
8.00 Jablonov
00
Nemešany
+ Juraj
zmŕtvychvstania
8.
15
5.4.
Baldovce
+ Ľudovít Ondriš
9.
15
Lúčka
++ z rod. Mačákovej a Kinčákovej
9.
30
za farníkov
10. Bugľovce
30
za veriacich farnosti
10. Katúň
18.30
3. Úplné odpustky za zvyčajných podmienok možno získať: pri verejnej adorácii
Oltárnej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Ctíme túto Sviatosť
slávnu; za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;
za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.
4. Prosíme zástupcov farnosti, aby na Kvetnú nedeľu a počas slávenia Veľkonočného
trojdnia zaujali svoje miesta vo svätyni katedrály a boli k dispozícii na službu.
5. Prosíme všetkých, ktorí sa zúčastnia na Bielu sobotu slávenia Veľkonočnej vigílie,
aby automobily neparkovali na miestach označených prenosnou značkou zákazu vjazdu
a rešpektovali pokyny usporiadateľov. Miesto je potrebné nechať voľné kvôli procesii
po skončení obradov.
6. Púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove bude 9. mája. Z našej farnosti účasť
neorganizujeme, keďže v tento deň začínajú u nás ľudové misie.
Download

Farské oznamy - Farnosť Spišská Kapitula