03_13_06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 23.2.20122
Správa o činnosti MsÚ a primátora
v období od 23.2.2012.
Vážené p. poslankyne, vážení p. poslanci, vážení prítomní, vážení občania
mesta!
Dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s prácou mojou a Mestského úradu v období
od posledného riadneho zasadania MZ do dnešného dňa. Táto správa bude
zverejnená na WEB-stránke mesta www.moldava.sk. Chcem oznámiť záujemcom aj
to, že väčšina materiálov, o ktorých dnes rokuje Mestské zastupiteľstvo, sú tiež
zverejnené na oficiálnej WEB-stránke mesta.
 Dňa 23.2. poobede – hneď po minulom zastupiteľstve - nás navštívila delegácia
Švajčiarskeho veľvyslanectva a Úradu vlády SR, aby sme prerokovali spoluprácu
mesta Moldava n/B, ZŠ s vyuč.jazykom maďarským a Špeciálnej školy s ETP
Slovensko v rámci projektu „Komunita na ceste k prosperite“. V rámci tohto
projektu, ktorý bude financovaný zo švajčiarskeho finančného mechanizmu a
ktorého sa zúčastňujú mimo nás a našich inštitúcií KSK a PSK, mestá
Krompachy, Sabinov, Stará Ľubovňa, Spišské Podhradie, Mestská časť KošiceŠaca, obce Veľká Ida, Kecerovce, Rudňany, Ostrovany, Nadácia otvorenej
spoločnosti, U.S. Steel, základné školy dotknutých obcí a miest a Špeciálna škola
v Moldave n/B, chceme dosiahnuť skvalitnenie a rozšírenie sociálnych služieb a
vzdelávania poskytovaných v sieti komunitných centier a v školských
zariadeniach vo vybraných mestách a obciach východného Slovenska. Realizuje
sa v nadväznosti na iné projekty, ktoré ho vhodne dopĺňajú, podporujú, ako napr.
terénna sociálna práca, iné vzdelávacie programy, sporiaci a mikro-pôžičkový
program, projekty spolupráce so samosprávami pri výstavbe bytov/domov pre
rodiny z rizikových skupín obyvateľov a ďalšie. Projekt sa má realizovať
v období 04/2012 – 03/2013. Mesto v rámci projektu zabezpečí fungovanie
komunitného centra na Budulovskej ulici. Medzičasom som dostal aj správu, že
švajčiarsky finančný mechanizmus projekt ETP aj schválil aj s aktivitami
v Moldave n/B.
 Dňa 24.2. som bol v Bratislave na ZMOS-e, kde sme riešili otázku národného
projektu informatizácie samospráv, tzv. DEUS. Bol som pozvaný do riadiaceho
výboru tohto projektu.
 Dňa 27. februára sme rokovali so zástupcami odboru kultúry KSK o účasti mesta
v projekte EHMK v roku 2013. Dohodli sme sa na spoločných aktivitách v čase
Dní mesta a na zahrnutí Moldavy a aj okolia v zámere prezentácie nášho regiónu
cez historické osobnosti troch kráľov, ktorí podľa kroník navštívili naše územie:
sv.Ladislav, Béla IV. a Matej Korvín. Žiaľ je treba povedať aj to, že projekt
rozšírenia národopisného múzea, ktorý sme podávali do výzvy Terra Incognita aj
z dôvodu propagácie EHMK, nebol schválený.
 V uplynulom období sme viackrát rokovali o projektoch Zberného dvora a o
projekte Komunitného centra na Budulovskej ulici. Oba sú to projekty, ktoré sa
1
03_13_06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 23.2.20122
tvorili v pôvodnom – dlho stagnujúcom – zámere tzv. lokálnych stratégií. Projekt
zberného dvora bol včas podaný a projekt komunitného centra máme pripravený
na podanie. Projekt zberného dvora bol na základe výzvy doplnený. Čakáme na
posúdenie projektu. V prípade komunitného centra sme museli osobitne riešiť aj
problém stavebného povolenia, pretože SVP nechcel dať súhlas na výstavbu
komunitného centra na navrhovanom území. Aj tento problém sa nám podarilo
vyriešiť, takže projekt mohol byť skompletizovaný.
 Dňa 28. 2. 2012 pán zástupca zvolal pracovný tím cezhraničného projektu „Po
stopách Szepsi Laczkó Mátheho“. Cieľom stretnutia bolo prerokovanie
konkrétneho programu ohľadom zriadenia cezhraničnej konferencie, prehodnotiť
možnosti na prípravu súťaže vín a odhalenie sochy Szepsi Laczkó Mátheho.
 V dňoch 3. až 6.marca som sa zúčastnil porady komisie COTER Výboru
regiónov a seminára na tému „Budúcnosť dopravy v Európe“ v Lisabone.
 Dňa 5. 3. 2012 pán zástupca spolu s p. Mgr. Žófiou Miskey-Lukács sa zúčastnili
na jednaní v Hidvégardó v Maďarsku. Cieľom stretnutia bolo prerokovanie
vzniku cezhraničného regiónu v rámci EU (EGTC), do ktorého chce patriť aj
Mesto Moldava nad Bodvou.
 Dňa 10.marca sa konali parlamentné voľby. Výsledky volieb všetci poznáme – už
uplynulo dostatok času aj ku tomu, aby sme vnímali aj prvé kroky novozloženej
vlády. Pre poriadok mi predsa dovoľte v číslach zhodnotiť hlasovanie obyvateľov
mesta. Volieb sa zúčastnilo v Moldave n/B 51,35% oprávnených voličov.
Najviac hlasov - 1063 – získala v Moldave Strana maďarskej koalície, čo činilo
27,57% hlasov. Na druhom mieste skončila strana Most-Híd so ziskom 1026
hlasov – 26,61%. Na treťom mieste sa umiestnila strana SMER-SD, ktorá získala
701 hlasov, čo činí 18,18%.
Strany, ktoré získali v Moldave n/B nad 2 % hlasov voličov boli nasledujúce:
Politická strana
Strana maďarskej koalície –
Magyar Koalíció Pártja
Počet hlasov
% úspešnosti
1063
27,57
Most - Híd
1026
26,61
SMER - SD
Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti
701
18,18
190
4,93
SDKÚ
148
3,84
Sloboda a solidarita
107
2,78
KDH
Strana Slobodné slovo –
Nory Mojsejovej
106
2,75
80
2,08
ĽS-HZDS
78
2,02
Dovoľte mi, aby som sa aj v mene strany SMK-MKP, ako aj v mene kolegov,
ktorí sme ako kandidáti boli účastní volieb, poďakoval za hlasy strane a aj za
preferenčné hlasy, ktorý ste nám prejavili aj osobnú dôveru. Kompletné výsledky
volieb, ako aj výsledky preferenčných hlasov jednotlivých kandidátov som
2
03_13_06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 23.2.20122
zverejnil hneď po voľbách na oficiálnej stránke mesta, ako aj na mojej osobnej
web-stránke – tam si ich môžete pozrieť aj teraz. Dovoľte mi, aby som sa aj
z tohto miesta poďakoval všetkým občanom mesta, ktorí účasť na voľbách
považovali za svoju prirodzenú občiansku povinnosť a prišli ku volebným urnám.
A chcem sa poďakovať aj všetkým mojim kolegom a členom volebných komisií
za prácu a perfektné zvládnutie organizácie volieb.
 Dňa 12.marca som zvolal mimoriadne zastupiteľstvo mesta. Prerokovali sme dva
body, a to Návrh úpravy VZN č. 70 o rozsahu a bližších podmienkach
poskytovania sociálnych služieb a o úhradách za poskytované služby, ktoré malo
nadobudnúť účinnosť ku dňa 1. apríla 2012 a predaj dreveného stánku na námestí
pri penzióne Bodva, aby sme kupujúcemu umožnili investovať do úpravy stánku,
aby v letných tohto roka už mohol na tomto mieste poskytovať cukrárenské
služby. Prerokované materiály zastupiteľstva, ako aj uznesenie z rokovania
nájdete na web-stránke mesta.
 V dňoch 13. až 17.marca som bol na dovolenke.
 Dňa 18.marca sme sa spolu s p. zástupcom a viacerými z vás zúčastnili
tradičného kladenia vencov pri pamätnom stĺpe maďarskej revolúcie roku 194849, ktorý organizovala miestna Organizácia Csemadoku. Následne sme sa
zúčastnili aj programu vo veľkej sále MsKS, ktorý pripravila ZŠ s vyuč. jazykom
maďarským.
 Dňa 21. marca som sa na pozvanie zúčastnil vo Vratimove pri Ostrave
prezentácie novej technológie zneškodňovania odpadov. Je to prevratne nová
technológia, ktorá formou tepelného rozkladu – úplne bez emisií – rozkladá
všetok odpad na tri zložky: na čistý uhlík, na olej a na plyn, ktorý sa dá využiť na
výrobu elektrickej energie. Fotky z tejto návštevy si môžete pozrieť vo fotogalérii
mojej osobnej web-stránky.
 Dňa 23.marca som bol v Bratislave riešiť otázku manažmentu projektov lokálnej
stratégie, ktoré sme nedávno podávali.
 Dňa 26.marca som sa v sídle KSK zúčastnil zasadania Komisie regionálneho
rozvoja Zastupiteľstva KSK.
 Taktiež 26.marca sme spolu s p.zástupcom rokovali v sídle Slovenského
vodohospodárskeho podniku s jeho riaditeľom o ďalšej príprave projektu
protipovodňových opatrení na rieke Bodva. V súčasnosti je situácia taká, že
projekt takéhoto druhu môže podať len táto inštitúcia aj napriek tomu, že z našej
iniciatívy bola spracovaná štúdia týchto opatrení a výstavby dvoch suchých
poldrov nad mestom Moldava. To, že projekt sa nedostal do ďalšej fázy
spracovania nás brzdí vo výstavbe na tých miestach, kde kvôli sprísneným
legislatívnym podmienkam práve SVP nechce vydať kladné stanoviská
k výstavbe na dotknutých územiach. Týka sa to úž spomenutej výstavby
komunitného centra, ale aj výstavby nízkoštandardných bytov a ďalších možných
projektov mesta. A pritom SVP ešte dodnes nemá spracované podrobné mapy
záplavových území. Je logické (?), že my tlačíme na SVP, aby vykonalo
3
03_13_06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 23.2.20122
opatrenia na odbúranie vlastných bŕzd. Aj za pomoci vedenia SVP v Košiciach
sme dosiahli, že SVP zahrnulo do svojho plánu spracovanie a podanie projektu
protipovodňových opatrení v lokalite Moldavy. Nevieme zatiaľ, kedy bude
projekt v takom štádiu, aby sa mohol podať, vieme len to, čo nám povedali, že na
tom pracujú. Nás ale tlačí čas, lebo možno v budúcnosti už nebudú takéto výzvy
a my prídeme o možnosť využiť na naše ciele európske peniaze.
 Na 27.marca som do Inkubárového domu zvolal aktuálny Snem ZMOÚB, kde
sme schválil delegátov Snemu ZMOS, ktorý sa bude konať v Bratislave pozajtra,
hovorili sme o vstupe obcí údolia Bodvy do iniciatívy Výboru regiónov, do tzv.
Dohovoru starostov, o vstupe obcí údolia Bodvy do Európskeho zoskupenia
územnej spolupráce Turňa-Gemer. V ďalších bodoch programu sme hovorili
o budúcnosti európskej pomoci v rokoch 2014-2020 a o práci ZMOS. Z ústredia
ZMOS bol na náš snem delegovaný p.Milan Muška, I. podpredseda ZMOS.
 Dňa 28.marca som bol v Bratislave, kde som rokoval o už spomínanom projekte
informatizácie samospráv DEUS.
 Dňa 28. 3. 2012 pán zástupca jednal so zástupcom firmy Povodie Bodrogu
a Hornádu ohľadom zabezpečenia kladných podmienok na získania stavebného
povolenia na Komunitné centrum.
 Dňa 29.marca sa v meste konalo už tradičné, jubilejné 25. Vynášanie Moreny.
Ďakujem organizátorom – Mestskému kultúrnemu stredisku a Gymnáziu
Š.Moysesa za skvelý príklad dobrého zachovávania tradícií, ako aj všetkým
účinkujúcim z I. ZŠ, ZŠ s vyuč.jazykom maďarským a ženskej speváckej skupine
Živena za pekný program.
 Taktiež 29.marca zvolal vedúci odboru dopravy KSK p. Ladislav Olexa do
zasadačky Inkubátorového domu za účasti aj zástupcov Ministerstva dopravy
a všetkých zainteresovaných strán koordinačnú poradu, ktorej cieľom bolo
zosumarizovať doterajšie činnosti a definovať harmonogram ďalšieho postupu
činností pri príprave a realizácii stavby „Terminál integrovanej osobnej dopravy
Moldava nad Bodvou-mesto“. Na základe záverov porady budeme sa musieť
s KSK zmluvne dohodnúť o správcovstve budovy a areálu terminálu a doriešiť
otázku napojenia terminálu na cestu I/50 a je treba doriešiť oprávnené nároky
v blízkosti bývajúcich obyvateľov mesta. Porada skonštatovala pripravenosť
výstavby terminálu, ktorá by sa mala začať v roku 2013. Predpokladané náklady
stavby sú na úrovni 8,5 mil.€.
 Poobede dňa 29.marca v jedálni ZŠ na ul. Severnej usporiadalo Centrum voľného
času Cvrček tradičný 8. Deň učiteľov pre všetkých pedagógov mesta, ktorého
sme sa spolu s p. prednostkou zúčastnili. Je smutné, že sa do tejto akcie ani
v tomto roku nezapojili pedagógovia Gymnázia Š.Moysesa. Aj v tomto roku som
ocenil pedagógov škôl, ktorých na tento akt nominovali pedagogické kolektívy
jednotlivých škôl. Chcem sa oceneným, ako aj všetkým pedagógom mesta
poďakovať za ich obetavú prácu a riaditeľke, pedagógom Cvrčka a deťom,
navštevujúcich CVČ za program a kvalitnú organizáciu tohtoročného Dňa
učiteľov.
4
03_13_06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 23.2.20122
 Dňa 30.marca som sa spolu p.prednostkou a niekoľkými poslancami MZ
zúčastnili slávnostného odovzdania prestavby kotolne K6 na drevoštiepku do
prevádzky. Kotolňu postavilo Tepelné hospodárstvo a.s. Moldava, v ktorom má
mesto 20%-nú účasť. Väčšinovým podielnikom (70%) TEHO Moldava je
spoločnosť Cofely. Uvedením tejto kotolne do prevádzky sme splnili jeden
z ďalších sľubov, ktoré sme obyvateľom mesta dali v komunálnych voľbách.
Tým, že kotolňa na drevoštiepku bude napojená do okruhu centrálneho
vykurovania sa podľa prepočtov zníži cena tepla pre odberateľov tepla
z centrálneho vykurovania o cca. 10%. Ročne sa ušetrí cca. 1600 m3 plynu
a emisia CO2 sa zníži ročne o 3000 ton. Tým prevádzkovanie tejto kotolne
značne prispeje aj k zlepšeniu životného prostredia a prispeje aj k splneniu cieľov
celoeurópskej aktivity, tzv. Dohovoru starostov, ku ktorému sa mesto Moldava
n/B, ako jedno z prvých miest Európy, prihlásilo už v roku 2009. Celková
investícia prestavby bola 2,67 mil. €, z čoho 50% bol príspevok Euróspkeho
fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu
Konkurenciaschopnosť a hospodársky rast. Medzičasom sme dňa 26.apríla
rokovali aj s generálnym riaditeľom fy. Cofely, p. Petrom Strýčekom o našom
zámere odpredať časť akcií mesta a o nutnosti výstavby príjazdovej cesty
zabezpečujúcej dovoz drevnej štiepky do kotolne od areálu VOP, tak to odznelo
ako požiadavka z úst poslancov mesta na zasadaní MZ. Dohodli sme sa, že po
dodržaní všetkých ustanovení Stanov spoločnosti mesto ponúkne odpredaj 15%
akcií TEHO Moldava, čím si Mesto zachová možnosť účasti v Dozornej rady
TEHO. Čo sa týka výstavby cesty, na ktorú Ing. Vislay spracoval predbežnú
kalkuláciu, zástupcovia Cofely sa nebránia takémuto riešeniu, len si treba
uvedomiť, že výstavba cesty sa premietne nutne do ceny tepla pre obyvateľov.
Dohodli sme sa na tom, že budeme hľadať technické riešenie, ktoré cenu tepla
zaťaží najmenej.
 Taktiež dňa 30.marca som sa v Bratislave zúčastnil porady predsedov krajských
a okresných organizácií SMK, kde sme v prvom rade hodnotili výsledok
parlamentných volieb.
 Dňa 31.marca som sa som sa spolu s p. zástupcom a ďalšími poslancami MZ
zúčastnil Okresnej konferencie Csemadoku v Moldave. Okresná konferencia
zvolila nové vedenie Csemadoku a zvolila aj delegátov Celoštátneho kongres
Csemadoku, ktorý sa bude konať v tomto roku. Taktiež sme zvolili členov
celoštátneho predsedníctva Csemadoku za náš okres.
 V dňoch 1.-3.apríla som sa tradične zúčastnil Konferencie ISSS v Hradci
Králové. Mesto Moldava je partnerom tejto konferencie a v rámci projektu
V4DIS každoročne podávaného Krajom Vysočina do Višegrádskeho fondu sa
zúčastňujeme spolu s našimi maďarskými partnerskými mestami Karcag a Encs.
Súčasne bežiaci projekt sa zaoberá porovnaním používania informačných
technológií v rámci zemí višegrádskej štvorky. Do týchto projektov sa nám
doposiaľ podarilo zahrnúť aj stretnutia zástupcom partnerských miest v rámci
Dní mesta a tým pomôcť financovaniu dní mesta.
5
03_13_06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 23.2.20122
 Dňa 5. 4. 2012 pán zástupca ako vedúci manažér projektu „Po stopách Szepsi
Laczkó Máthého“ jednal s pánom Miturom a pánom Masarykom ohľadom
prípravy pamätnej medaily Szepsi Laczkó Mátheho.
 Dňa 7. 4. 2012 pán zástupca ako člen školskej rady sa zúčastnil výberového
konania ohľadom zvolenia staronového riaditeľa Základnej umeleckej školy
 Dňa 11.apríla som sa v Bratislave zúčastnil zasadnutia Rady ZMOS. Rada sa
zaoberala prípravou 23. snemu ZMOS, informáciou o rokovaní s predsedom
strany SMER SD, návrhom postupu na vykonanie auditu kompetencií
vykonávaných samosprávou, informáciou o predvstupových záväzkoch SR
v oblasti ŽP, vyhodnotením plnenia rozpočtu ZMOS za rok 2011 a informácia
o schválenom Národnom projekte ZMOS v oblasti vzdelávania.
 Dňa 12.apríla ma navštívil riaditeľ novovznikajúcej TV Region, ktorý mi
vysvetlil svoju predstavu o prezentácii mesta Moldavy na území pokrytom
vysielaním tejto regionálnej televízie a ponúkol mi účasť mesta v jeho projekte.
Ja som p.riaditeľovi vysvetlil spôsob a podmienky práce našej Mestskej televízie,
ponúkol som mu možnosť spolupráce a odkázal som ho na šéfredaktora Mestskej
televízie, p. Csabu Bartóka. Nemám informácie o ďalšom vývine situácie.
 Dňa 16.apríla som sa zúčastnil zasadnutia Predstavenstva VVS v Košiciach.
 Dňa 17.apríla som sa v Bruseli zúčastnil rokovania komisie ENVE Výboru
regiónov. Podrobnejšie informácie o mojich aktivitách vo Výbore regiónov
v Bruseli môžete nájsť na mojej osobnej web-stránke.
 V týchto dňoch organizoval Generálny sekretariát pre vzdelávanie a kultúru
Európskej komisie v Bruseli konferenciu na tému „Od segregácie i integrácii –
Úloha kultúry v inklúzii Rómov“, na ktorú organizátori pozvali cez ETP
Slovensko aj moldavské Divadielko z chatrče. Rómske deti, ktoré svoje
predstavenie pod vedením Irmy Horváthovej nacvičujú v komunitnom centre na
Budulovskej ulici sa predstavili v Bruseli na Stálom zastúpení Slovenskej
republiky, obohatili konferenciu svojim kultúrnym programom, prijal ich
v Európskej komisii podpredseda Európskej komisie p. Maroš Šefčovič
a vystúpili aj na koncerte, ktorý nacvičili so známou rómskou českou umelkyňou
Idou Kelarovou a bruselskými umelcami Nadácie Yehudi Menuhina v Bruseli v
sále Albert Hall-u. Pretože na ďalší deň som mal program v Bratislave a večer
som musel priletieť domov, sám som sa mohol zúčastniť len na prijatí
u p.podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča. Chcem sa aj touto cestou
poďakovať členom Divadielka z chatrče, ich vedúcim Irme a Otovi Horváthovi,
ako aj vedúcej ETP Slovensko p. Slávke Mačákovej za vynikajúcu reprezentáciu
mesta a aj za to, že idú príkladom aj pre ostatných členov rómskej komunity.
Myslím si, že právom môžeme byť na nich hrdí.
 Dňa 18.apríla som v Bratislave rokoval na Ministerstve dopravy a regionálneho
rozvoja o podmienkach schválenie zmluvy o založení EGTC Turňa-Gemer, ktorú
ešte doteraz na základe návrhu zakladajúcich obcí ministerstvo neschválilo. Len
pripomínam, že mesto Moldave k tejto iniciatíve na základe uznesenia
6
03_13_06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 23.2.20122
zastupiteľstva pristupuje. Na ZMOS-e sme hovorili o národnom projekte
informatizácie samospráv.
 Dňa 19.apríla som sa v maďarskom Gödöllő zúčastnil konferencie usporiadanej
primátorom mesta a taktiež členom Výboru regiónov p. Györgyom Gémesim na
tému „Viacúrovňového riadenia“. Biela kniha VR o viacúrovňovom riadení bola
schválená Plenárnou schôdzou Výboru regiónov dňa 17.júna 2009, a dodnes je
živo diskutovanou témou Výboru regiónov. Hosťami a prednášajúcimi
konferencie boli Viktória Zöld-Nagy, zástupkyňa štátneho tajomníka
Ministerstva verejnej správy a spravodlivosti, Michael Schneider, predseda
frakcie EPP Výboru regiónov, Luc van den Brande, bývalý predseda Výboru
regiónov, člen frakcie EPP, predseda komisie CIVEX, Lord Graham Tope, člen
frakcie ALDE, člen komisie CIVEX a samozrejme György Gémesi, primátor
mesta Gödöllő, člen frakcie EPP VR a komisie CIVEX. Vo veľmi živej diskusii,
ktorá nasledovala po prednáškach hostí, sme mohli počuť názory prítomných
maďarských starostov na reformu verejnej správy, ktorá v Maďarsku prebieha.
 V piatok, dňa 20.apríla poobede sme - vďaka projektu, ktoré vyhralo mesto v okolí obytného domu na Novej ulici a na Hunyadiho ulici oslávili Deň zeme
vysádzaním stromčekov a jarnou brigádou. Spolu s dobrovoľníkmi – obyvateľmi
blokov a rodinných domov – sme zeleň mesta obohatili o 24 stromčekov. Práca
prebiehala v dobrej nálade, popri jarných prácach sa varil aj guláš, a aj deti sa
aktívne zapojili do práce rodičov. V sobotu – aj keď bolo sychravé počasie
a občas aj zapršalo – členovia 12. skautskeho oddielu Miklósa Bercsényiho
založili pri Bodve nové stromoradie. Vysadili 10 ks Hlohov obecných, ktoré –
dúfame – budú skrášľovať pravý breh Bodvy. Sponzormi akcie boli Nadácia
Tesco pre zdravšie mestá v organizovaní Nadácie Pontis, ktorý na základe
projektu mesta poskytli 1500€ a p. Jozef Kočiš, ktorý bez nároku na odmenu
vykopal malým bagrom jamy pre stromy. Spolu bolo vysadených 24 kusov
japonských okrasných čerešní a 10 kusov hlohov obecných. Ďakujem všetkým
obyvateľom mesta, ktorí sa bez nároku na odmenu do akcie zapojili.
 Dňa 21.apríla som sa v Bratislave v sídle strany zúčastnil zasadania
Celorepublikovej rady SMK.
 Dňa 24.apríla som Košiciach rokoval s predsedom KSK p. Zdenkom Trebuľom
o otázke správcovstva terminálu osobnej integrovanej dopravy v Moldave tak,
ako to vyplynulo z porady na túto tému dňa 29.marca u nás. Pre nás sa zdá byť
logické, aby správcovstvo zabezpečovalo KSK cez svoju organizáciu ORID,
keďže celý projekt je vlastne projektom KSK a autobusovú dopravu tiež
zastrešuje KSK. Železnice SR správcovstvo terminálu po uplynutí päťročnej
doby kontroly projektu odmietajú. Je možné, že nakoniec budeme musieť
správcovstvo zabezpečovať my, ale rokovania ešte nie sú ukončené. Určite kvôli
tomu nenecháme padnúť projekt výstavby terminálu.
 Dňa 24. 4. 2012 pán zástupca spolu s Mgr. Miškey-Lukács pripravili ďalší projekt
ohľadom získania finančných prostriedkov na zhotovenie sochy Szepsi Csombor
Máthého. Výzva bola vypísaná cez Ministerstvo zahraničných vecí Maďarska.
7
03_13_06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 23.2.20122
 Dňa 25.apríla ma pozval na rokovanie predseda župy B-A-Z p. Lóránt Mengyi. P.
predseda ma požiadal o sprostredkovanie rokovania medzi ním a predsedom
Košického kraja p. Zdenkom Trebuľom vo veci založenia Európskeho
zoskupenia územnej spolupráce oboch žúp s hlavným cieľom rozvoja
infraštruktúry na oboch stranách hranice. Následne na druhý deň som o tom
predsedom KSK hovoril a pokiaľ mám dobré informácie, aj sa pohli ľady, obe
strany už spolupracujú v súčasnosti na vytvorení zmluvy o založení takéhoto
EZÚS-u.
 Dňa 26.apríla sme sa v mojej kancelárii stretli zástupcovia lekárov
zabezpečujúcich lekársku pohotovosť v rámci Nadácie Zachraňujeme životy
a riaditeľka Polikliniky Moldava n/B s vedúcim odboru zdravotníctva p. MUDr.
Štefanom Lipčákom. Potrebu rokovania vyvolala situácia po schválení zákona
o platových pomeroch zdravotných sestier, ktorý znevýhodnil lekárov voči ich
sestričkám. Lekári zabezpečujúci pohotovostnú službu navrhli možnosti
prípadného skrátenia doby pohotovostnej služby a argumentovali tým, že
v nočných hodinách je návštevnosť pohotovosti veľmi nízka. Pán vedúci odboru
s odvolaním sa na zákon o zdravotnej starostlivosti takéto riešenie odmietol a tým
zostáva stav lekárskej pohotovosti v Moldave nezmenený. Musím povedať, že
zrušenie služby vo forme, ktorú sme pred niekoľkými rokmi vymysleli, aby
obyvatelia mesta nemuseli chodiť na pohotovosť do Šace, nikto z prítomných
nenavrhuje a to považujem za veľmi kladný prístup lekárov. Krajský lekár
odporúčal riešiť situáciu cez stavovskú organizáciu lekárov formou legislatívnej
iniciatívy.
 Dňa 26. 4. 2012 pán zástupca a niektorí členovia projektového tímu „Po stopách
Szepsi Laczkó Máthého“ sa zúčastnili na prehliadke pamätného domu Szepsi
Laczkó Máthého v Erdőbénye v Maďarsku. Zároveň boli prerokované ďalšie
spoločné aktivity, ktoré budú realizované v najbližšej budúcnosti.
 Dňa 27.apríla som sa zúčastnil tradičnej udalosti Stavania mája v meste.
Organizačne akciu zabezpečovalo aj v tomto roku MsKS a Odborná škola pod
vedením riaditeľa p. Štefan Liszkaiho. V úvode kultúrneho programu vystúpili
deti z MŠ Százszorszép a žiaci zo ZŠ Severná. Následne študenti SOŠ postavili
mestský máj. Ďakujem všetkým, organizátorom aj účinkujúcim za túto akciu.
 V ten istý deň som sa v Košiciach zúčastnil zasadnutia Predsedníctva a Valného
zhromaždenia Karpatského euroregiónu.
 V dňoch 2.mája a6.-10.mája som bol na dovolenke.
 V dňoch 3. a 4.mája som sa v Bruseli zúčastnil Plenárneho zasadnutia Výboru
regiónov. Na úvod plenárky vystúpil s prejavom pán Herman Van Rompuy,
predseda Európskej rady, ktorý hovoril o konsolidácii európskeho rozpočtu tak,
aby zabezpečoval dobrú orientáciu Európy do budúcna. Potom plénum prijalo
niekoľko stanovísk, ktoré predostiera Európskemu parlamentu. Tak, ako je
zvykom, plenárne zasadnutie trvalo prvý deň od 14.30 do 21.00 a druhý deň
v piatok od 9.00 do 17.00 hod. Vo štvrtok o 13.30 bolo zasadnutie slovenskej
delegácie Výboru regiónov, kde sa väčšinou dohodneme na spoločnom postupe
pri prijímaných stanoviskách, ktoré sú pre nás dôležité.
8
03_13_06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 23.2.20122
 Dňa 3. 5. 2012 pán zástupca spolu s p. riad. MsKS Mgr. Erika Vitéz prijali
štafetárov – zástupcov Košického olympijského klubu z príležitosti 30.
olympiády. Program na stretnutie pripravili žiaci ZUŠ a CVrČek.
 Dňa 11.apríla som sa v Bruseli zúčastnil zasadania komisie COTER pre trvalú
udržateľnosť Výboru regiónov. Podrobnejšie informácie môžete nájsť – ako
obvykle - na mojej osobnej web-stránke.
 Dňa 14. 5. 2012 pán zástupca ako predseda Komisie výstavby, dopravy a živ.
prostredia pri MZ zvolal riadne zasadnutie komisie
Správa o činnosti na úseku výstavby, územného plánovania a dopravy v období
od 23.02.2012
 5. apríla sa konalo stavebné konanie na stavbu nového Komunitného centra na
Budulovskej ulici. Následne sa vydalo stavebné povolenie, ktoré je právoplatné.
Celkové náklady sú vo výške 465 tis. Eur.
 17. apríla sa konalo kolaudačné konanie stavby Kotolne na biomasu. Konanie
prebehlo bez námietok.
 V polovici apríla sa ukončili vnútorné rekonštrukčné práce v budove Mestského
bytového hospodárstva. Celkové náklady sú vo výške 27 tis. Eur.
 V apríli sa ukončili práce aj na novej sobášnej sieni, ktorá je na prízemí
Mestského úradu, náklady sú vo výške 5.200 Eur.
 Začiatkom mája sa konala obhliadka ZUŠ za účasti projektanta ohľadom prípravy
projektu na zabezpečenie komplexného efektívnejšieho vykurovania objektu.
Projekt by mal byť spracovaný do konca júna.
 V priebehu mája sa zabezpečilo odvedenie splaškových vôd z bytovky na ul.
Budulovská. Tieto práce boli potrebné nakoľko splašky boli vyvedené voľne do
terénu. Práce boli vykonané obyvateľmi bytovky a materiál zabezpečilo mesto.
 V máji sa zabezpečila oprava havarijného stavu objektu požiarnej zbrojnice, bolo
nutné opraviť nosný múr, ktorý bol podmočený. Celkové náklady sú 2.700 Eur.
 V súčasnosti sa dokončuje oplotenie na ul. Hviezdoslavova medzi budovou OTP
banky a budovou Csemadoku. Tieto práce boli nutné, nakoľko priestranstvo bolo
vždy znečisťované okoloidúcimi občanmi. Celkové náklady sú vo výške 3.800
Eur.
 V súčasnosti sa podáva žiadosť na nenávratný finančný príspevok na budovu
Jekhetane, ktorá sa týka jej komplexnej vonkajšej a vnútornej rekonštrukcie.
Zabezpečí sa aj oplotenie budovy. Predpokladaný rozpočet je 28.800 Eur.
 V súčasnosti sa dokončuje búranie objektu pri budove Mestského úradu,
likvidácie bola nutná z hygienických a estetických dôvodov. Predpokladané
náklady sú cca 2.800 Eur.
9
03_13_06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 23.2.20122
 14. mája zasadala stavebná komisia, kde sa prejednávali otázky stavebného
charakteru. Ďalej sa prejednávali možnosti realizácie nových parkovacích miest
v meste a rokovalo sa aj o vytvorení rezervovaných parkovacích miestach.
Mimo bežnej každodennej činnosti pracovníci Mestského úradu vykonali ďalšie
veci, ktoré je treba zvlášť spomenúť:
 Nová súťaž vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Zber, preprava,
zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu a zber, preprava,
zhodnocovanie a recyklácia separovaného odpadu“ bola vyhlásená 18. 2. 2012 na
1 rok z dôvodu, že pripravujeme projekt zberného dvora do ROP, ktorý môže
ovplyvniť v budúcnosti Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie
komunálneho odpadu a zber, prepravu, zhodnocovanie a recyklácia separovaného
odpadu. Do tejto súťaže sa prihlásili 4 firmy. Súťaž nie je ukončená, nakoľko po
vysvetlení neefektívnej ceny firmou FURA a následne jej pozvaním na jednanie,
bola táto firma zo súťaže vylúčená a čaká sa, či sa proti tomuto vylúčeniu odvolá.
Kvôli námietkam tejto firmy bola aj predchádzajúca súťaž vyhlásená dňa 30. 3.
2011 zrušená Úradom pre verejné obstarávanie.
 Mesto v termíne do 31. marca 2012 oznámilo daňovému úradu, že priznanie
k dani z príjmov odovzdá k 30.6. 2012. Dôvodom pre tento postup bola daňová
povinnosť z príjmov za rok 2011, ktorú bude treba k 30.6. zaplatiť vo výške cca
3 500 €.
 Schválený úver na zníženie energetickej náročnosti MŠ (Krátka, ČSA, Severná)
bol po verejnom obstarávaní realizovaný z úveru vo výške 150 tis.€ oproti
plánovanej výške 160 tis. €. Slovenská sporiteľňa dĺžku úveru upravila na 5
rokov oproti požadovanému 10 ročnému trvaniu úveru. Boli predložené všetky
podklady k následnému energetickému auditu a na základe mailu zo dňa 4. mája
2012 čakáme na kontrolu – verifikáciu na mieste, ktorá sa má uskutočniť 21. 5.
2012
 Keď sme kvôli voľbám do NR SR uzatvárali zmluvy o prenájme školských
priestorov s Gymnáziom Štefana Moysesa s prekvapením sme zistili, že nám
vyčíslili obrovské náklady za služby spojené s nájmom. Na základe toho sme sa
aj my pozreli na to, ako prenajímame školské priestory sme a vypracovali sme
tabuľku nákladov spojených s prenájmom priestorov v školách a školských
zariadeniach. Náklady na energie sú naozaj vysoké a sú na úrovni našich cien za
prenájom priestorov. Pristúpili sme preto k vypracovaniu zmluvy o výpožičke
priestoru a o úhrade služieb spojených s výpožičkou, ako aj úpravu
zodpovednosti v prípade akýchkoľvek škôd. Chceme tým deklarovať skutočnosť,
že mesto má záujem o bezplatný prenájom priestorov pre našich občanov, ale za
úhradu skutočne vynaložených nákladov za služby spojené s výpožičkou.
V súčasnosti prebieha spriemerovanie nákladov a vypracovanie cenníka.
 Takmer celý čas od minulého zastupiteľstva riešime pripojenie štyroch drobných
stavieb na ul. Budulovskej na žumpu a elektrinu. Museli sme v prvom rade
vybaviť vyňatie z pôdneho fondu. Za bilanciu skrývky sme zaplatili 50 € a za
geometrický plán 250 €. Mesto vydalo rozhodnutie o pridelení súpisného čísla.
ETP Slovensko dalo spracovať projekt pre napojenie sa do siete cez
10
03_13_06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 23.2.20122
Východoslovenskú distribučnú a dalo spracovať aj revízne správy k týmto
domčekom. Je ochotné zaplatiť aj poplatok za pripojenie týchto 4 domčekov
v hodnote cca 280 €. Dňa 9. mája sme predložili všetky doklady k napojeniu. Pre
chybu v revíznej správe sa to má zopakovať tento týždeň. Legalizácie výstavby
takýchto jednoduchých domčekov je z hľadiska legislatívy neupravená
a bohužiaľ vlastníci týchto domčekov tieto postupy legalizácie nezvládajú. (
Mesto k výstavbe domčekov poskytlo 1720 €, z čoho bolo k 1.3.2012
zaplatených 700 € )
 Bol podaný projekt v rámci výzvy Európa pre občanov s názvom: „Európa sme
my“. Obsahom tohto projektu je upevnenie a prehĺbenie medzinárodnej
spolupráce medzi ZUŠ (SR, MR, PR, ČR, Rumunsko a Nemecko). Žiadaný
príspevok 144 tis. €. Vlastné zdroje 0. Zatiaľ nemáme informáciu o schválení
resp. neschválení projektu.
 V rámci výzvy Tesco pre zdravšie mestá bol podaný projekt s názvom: „Stromy
pre život, kvety pre radosť“ vo výške cca 3 500 € s kofinancovaním vo výške
1 000 €. Tento projekt bol schválený vo výške 1500 € a kofinancovanie zostalo
vo výške 1 000 €.
 V rámci výzvy Karpatskej nadácie – spoločne pre región bol podaný projekt
s názvom: „Futbalom k rozvoju“. Žiadateľom je TJ Roma na technické
vybavenie. Požadovaný objem bol cca. 2,5 tis. €. Projekt nebol schválený,
 Bol podaný projekt do programu Poklady môjho srdca nadácie VÚB Banky
zameraný na vytvorenie tematickej tkáčskej izby v priestoroch múzea. Výška
požadovanej dotácie bola 5 000 €. Tento nebol schválený.
 Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok sa od januára realizuje cez modul
EGOV. Od 1. apríla máme zverejnených neplatičov u miestnych daniach
a poplatku za tuhý komunálny odpad. Chceme touto cestou upozorniť občanov aj
na zoznam zaevidovaných psov, ktorý by mohol slúžiť aj ako informácia pre
nahlásenie potenciálneho platiteľa dane za psa.
 V mesiaci máji začal vládny audit na projekt „Rekonštrukcia a zníženie
energetickej náročnosti 18. tried ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským
v Moldave nad Bodvou.
 Mesto Moldava nad Bodvou pristúpilo k realizácií záložného práva
k nehnuteľnostiam z dôvodu nevyplatených dlhopisov kúpených od Moldava
park a.s.
 Bola vypovedaná mandátna zmluva s Máriou Vermešovou na realizáciu
verejného obstarávania k projektu LsKP z dôvodu šetrenia finančnými
prostriedkami.
 Bola vypovedaná zmluva s firmou VISIONS na verejné obstarávanie k projektu
Revitalizácia centra mesta z dôvodu procesných chýb. Firma nepredložila
dokumentáciu verejného obstarávania na dodávateľa stavby na kontrolu pre Úrad
pre verejné obstarávanie. Z toho dôvodu bolo voči mestu zahájené správne
konanie a uložená pokuty vo výške 420 €. Mesto podalo voči rozhodnutiu
o uložení pokuty rozklad.
11
03_13_06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 23.2.20122
 Prednostka úradu a kronikárka mesta navštívili za účelom výmeny skúseností
obec Betliar, ktorých kronika sa niekoľkokrát umiestnila na poprednom mieste
a získala veľmi cenné informácie, okrem iných aj Príručku pre kronikárov z roku
1995. Pretože kronika mesta sa dá dopĺňať aj za predchádzajúce roky, preto aj
touto cestou vyzývame všetkých našich občanov, ktorí by mali doma materiály,
ktoré by sme v kronike mesta mohli použiť, aby nám tieto materiály zapožičali.
Môžu tak urobiť u Ing. Gacsayovej.
 Projekt o NFP pre zberný dvor bol odovzdaný. Mesto podalo tiež projekt
pokračovania terénnej sociálnej práce na FSR a tento projekt bol pre mesto
schválený nasledovne :
 3 pracovníci terénnej sociálnej práce
 4 asistenti terénnych sociálnych pracovníkov.
Pre fungovanie tohto projektu je treba vytvoriť prevádzkové podmienky – mesto
musí zabezpečiť chod a prevádzku komunitného centra.
 Od 1. januára 2012 sa v budove Daňového úradu uvoľnilo 8 kancelárií a veľká
zasadačka. Z dôvodu nízkeho záujmu o prenájom týchto priestorov, náčelník
MsP navrhol tam presťahovať MsP s tým, že ide o celý ucelený objekt smerom
k Záhradnej ulici a o možnosť vstupu na MsP aj z dvora. Spracoval sa rozpočet
realizácie, čo predstavuje cca 30 000 €. Táto suma by nebola postačujúca ani na
opravu strechy v budove terajšej MsP. Nájomné a služby platené DÚ
predstavovali sumu 2 400 €/mesiac. Tento nájom klesne na cca 1 200 €/mesačne,
avšak vykurovaná bude celá budova. Energie v budove MSP predstavujú ročne
9 000 €.
 Nakoniec by som Vám všetkým, aj občanom mesta chcel oznámiť, že je hotová
a pripravená na zverejnenie nová web-stránka mesta. Robil ju p. Tibor Pásztor,
ktorý je administrátorom aj súčasnej web-stránky. Nová stránka prešla
konzultáciami cez pracovníkov mesta, cez mestské inštitúcie. Každý záujemca si
ju môže pozrieť na adrese www.moldava.sk/test. Na piatok poobede by som
chcel zvolať poslancom MZ do mojej kancelárie, aby sme s Tiborom
vykonzultovali ešte Vaše pripomienky. Prosím Vás, aby ste sa na toto stretnutie
pripravili tým, že si stránku pozriete, a svoje pripomienky na piatok pripravíte.
Taktiež vyzývam občanov mesta k tomu, aby svoje prípadné názory,
pripomienky a návrhy na doplnenie zaslali na oficiálnu adresy Mestského úradu,
na [email protected]
12
Download

Správa o činnosti MsÚ a primátora