PANORÁMA
Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja
#04/2014
Zdarma / Ingyenes
www.moldava.sk
01 | Úvod
03 | Z nášho života - Életünk
05 | Pamätník - Visszapillantó
07 | Kompas - Iránytű
02 | Strieška - Esernyő
04 | Pamätník - Visszapillantó
07 | Mozaika - Panoráma
10 | Hlásnik - Kitekintő
Rubrika primátora | A polgármester rovata
www.istvanzacharias.eu
Ctení občania, milí Moldavčania !
Niekedy je na dubovom liste spísaný náš trpký osud, nech ten list uchová našu dávnu minulosť, bo strom je to, čo každý rok nové listy
vychová, však v srdci stráži aj jesenný úhor, čo korunou zakrýval.
Néha tölgylevélre íródik számkivetett sorsunk, hogy azon levél őrizze meg réges-régi voltunk, mert a fa az, mely minden évben új levelet
hajt, de szívében őrzi azt is, mit őszi avar múltja lombjával takart.
Vážení čitatelia!
Tisztelt Olvasó!
Dá sa povedať, že žijeme v čudnom svete. Pomaly zabudneme mať radi, radovať sa, darovať, pomáhať, všímať si jeden
druhého, žiť v mieri a pokoji so sebou aj inými. Panuje doba bez
hodnôt, nezáujem, nepozornosť, svár, nevraživosť. Na internetových portáloch si navzájom nechávame odkazy, ubližujeme si,
chválime sa, zbierame priateľov a známych a popri tom sa na
ulici zabudneme pozdraviť, usmiať sa, či podať si ruky. Chorý je
tento svet, veľmi je chorý! Otázkou je len to, či je z tejto situácie
východisko? Či je nádej, že to bude zajtra ináč. Kľúč k riešeniu sa
nám povaľuje pri nohách. Zohneme sa poň, či budeme čakať, či
nám niekto, vtlačiac do rúk falošný kľúč, sľúbi lepšiu budúcnosť?
Nech sa každý rozhodne podľa svojej slobodnej vôle. Jedno je
isté: my musíme patriť do tábora tých, ktorí počuli proroctvá
o blížiacom sa konci sveta a predsa sa unúvajú a majú odvahu
sadiť stromčeky. Nech teda nasleduje jeden (dva) príbehy na ponaučenie.
Farár vyšiel na kazateľnicu kázať a niesol so sebou starú, hrdzavú, rozheganú vtáčiu klietku. Položil ju na zábradlie kazateľnice.
Všetci sa na neho začudovane pozerali a so záujmom očakávali,
čo sa bude diať. Farár začal kázať:
Napjainkban fura világot élünk. Lassan elfelejtünk szeretni,
tisztelni, örülni, adakozni, segíteni, egymásra figyelni, békében és békességben élni magunkkal és másokkal szemben is.
Hódít az értéktelenség, érdektelenség, figyelmetlenség, ármánykodás és a rosszindulat. Internetes portálokon üzengetünk,
bántunk, dicsérünk, barátokat ill. ismerősöket gyűjtünk, miközben az utcán találkozva elfelejtünk kezet szorítani, köszönni,
mosolyogni. Beteg a világ, nagyon beteg! A kérdés csupán az,
van-e ebből kiút? Van-e remény, hogy holnap másképpen lesz?
A megoldás kulcsa ott hever a lábunk előtt. Lehajlunk érte,
vagy arra várunk, hogy valaki majd hamis kulcsot nyomva a
kezünkbe szebb jövőt ígér? Ki-ki döntsön szabad akarata szerint. Egy biztos: nekünk azok táborába kell tartoznunk, akik
hallották a jóslatokat a közeledő világvégéről, mégis veszik azt
a fáradságot és bátorságot, hogy facsemetéket ültessenek.
Tanulságként íme egy (két) történet:
A plébános felment prédikálni a szószékre és egy régi, rozsdás,
rozoga madárkalitkát vitt magával. Letette a szószék párkányára. Mindenki meglepődve nézte és kíváncsian várta, mi fog
történni. A plébános elkezdte a prédikációt:
„Keď som včera prešiel po Hlavnej ulici, išlo oproti mne dieťa a v
ruke nieslo túto vtáčiu klietku, v ktorej boli na jej spodku tri malé
vtáčiky a triasli sa od zimy a strachu.
Zastavil som chlapca a opýtal som sa ho:
- Čo to nesieš so sebou?
- Iba tieto tri nešťastné vtáky, - odpovedal.
- A čo s nimi chceš robiť ? – pýtal som sa.
- Odnesiem si ich domov a zabavím sa s nimi, – odpovedal. Rozhnevám ich, povyťahujem im perie a poštvem ich proti
sebe. Budem si to užívať.
- Skôr či neskôr sa ti to zunuje. Čo s nimi potom budeš robiť?
- Mám doma dve mačky, – povedal chlapec, – a ony majú rady
vtáčie mäso. Nakŕmim ich nimi.
Chvíľu som mlčal a potom som povedal:
- Chlapče, koľko chceš za vtáky?
- Vy nechcete tie vtáky otče. Veď sú to iba obyčajné sivé poľné
vtáky. Ani spievať nevedia a nie sú ani krásne.
- Koľko za ne chceš? – opýtal som sa opäť.
Chlapec si ma premeral s myšlienkou, či som neprišiel o rozum,
a potom mi povedal cenu: päť eur. Vybral som päť eur z vrecka
a dal som ich chlapcovi. Chlapec zložil klietku na zem a v momente zmizol.
Zdvihol som klietku a odniesol som ju do blízkeho parku. Tam
som ju položil, otvoril na nej dvierka a vypustil som vtáky na
slobodu.“
„Amikor tegnap sétáltam az utcán, szembe jött velem egy fiatal
gyerek, kezében lóbálta ezt a madárkalitkát, és a kalitka alján
három kis vadmadár lapult, reszketve a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiút és megkérdeztem:
- Na, mit viszel magaddal?
- Csak ezt a három vacak madarat. – felelte.
- Aztán mit akarsz csinálni velük? – kérdezősködtem.
- Hazaviszem őket és szórakozom velük. – felelte. – Feldühítem őket, kihúzom a tollaikat, egymás közötti viadalra
uszítom őket. Élvezni fogom.
- De előbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük?
- Ó, van otthon két macskánk, – mondta a fiú – azok szeretik
a madárhúst. Megetetem őket velük.
Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam:
- Fiam, mennyit kérsz a madarakért?
- Nem kellenek magának azok a madarak, atya! Hiszen csak
vacak szürke mezei madarak. Még énekelni sem tudnak!
Még csak nem is szépek!
- Mennyit akarsz értük? – kérdeztem ismét.
A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán
megmondta az árat: öt euró.
Kivettem a zsebemből az öt eurót, odaadtam a gyereknek. A fiú
letette a kalitkát a földre és egy pillanat alatt eltűnt. Aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letettem,
kinyitottam az ajtaját és szabadon engedtem a madarakat.”
Po tom, čo farár dopovedal príbeh s klietkou, hneď sa pustil do
druhého príbehu:
Miután a plébános elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy
másik történetbe kezdett:
(pokračovanie na strane č.2)..
PANORÁMA | 04/2014
ISSN 1339-0317
(folytatás a következő oldalon)...
Spravodaj Moldavy nad Bodvou ~ Szepsi város lapja
Čas plynie rýchlo a my sa onedlho opäť stretneme pri
volebných urnách – v tomto roku už po tretíkrát. 15. novembra 2014 sa budú po štyroch rokoch konať komunálne voľby,
v ktorých si zvolíme primátora mesta aposlancov mestského
zastupiteľstva.
Som vďačný osudu a pánu Bohu, že som mohol veľkú
časť svojho života prežiť a tvoriť v službe mestu a jeho obyvateľom. Uplynulé štvrťstoročie bolo určite najvýznamnejším
obdobím môjho života, počas ktorého som svojmu povolaniu
častokrát obetoval všetko iné – svoje koníčky, záľuby, voľný čas, a veľakrát aj čas, ktorý som mohol stráviť s rodinou,
deťmi. Ale je úplne prirodzené, že všetko má svoju cenu. Na
druhej strane som hrdý na to, čo sme za 24 rokov v meste dosiahli: vynovené verejné priestranstvá, detské ihriská,
starostlivosť o seniorov, vynikajúcu spoluprácu s cirkvami,
školami a inštitúciami, zvyšovanie bezpečnosti v meste vybudovaním kamerového systému, na Slovensku ojedinelý moderný systém verejného osvetlenia, energetickú úspornosť
budov mestských inštitúcií, rozvoj športu v meste, kvalitnú
web-stránku mesta, priame vysielania zasadnutí Mestského
zastupiteľstva, informovanosť občanov a transparentnosť
práce orgánov mesta cez Mestskú televíziu a noviny Panoráma a veľa, veľa ďalších vecí.
Mne osobne uplynulých 24 rokov v samospráve a v politike dalo tiež veľmi veľa. Mal som možnosť spolupracovať
s najlepšími odborníkmi samosprávy v predsedníctve
ZMOS-u, v rôznych poradných orgánoch vlády a ministerstiev, byť účastný pri riešení informatizácie verejnej správy
Slovenska, spolupracovať na tvorbe, plánovaní a riešení projektov Európskej únie, zastupovať maďarské spoločenstvo
Slovenska v rôznych medzinárodných zoskupeniach, v slovensko-maďarských medzivládnych komisiách a, ako jeden
zo štyroch primátorov Slovenska, zastupovať samosprávu
(pokračovanie na strane č.2)..
Tisztelt Polgárok, kedves szepsiek!
Az idő gyorsan halad és mi nemsokára újra találkozunk a
választási urnák előtt – ebben az évben immár harmadszor.
Négy év elteltével, november 15-én helyhatósági választásokra
kerül sor, ahol polgármestert és új városi képviselő-testületet
választunk.
Hálás vagyok a sorsnak és a Jóistennek, hogy életem jelentős részét a város és annak lakosai érdekében végzett alkotó
munkával tölthettem el. Az elmúlt negyedszázad határozottan
életem legjelentősebb időszaka volt, amikor gyakran kellett
minden mást alárendelnem a hivatásomnak – hobbijaimat,
szabadidőmet és sokszor azt az időt is, amit a családommal,
gyermekeimmel tölthettem volna. Viszont az életben mindennek ára van. Büszke vagyok mindarra, amit az elmúlt 24 év
alatt a városban elvégeztünk: a felújított közterületekre, a játszóterekre, az idősekkel való törődés feltételeinek a javítására,
az egyházakkal, az iskolákkal és más intézményekkel megvalósult kitűnő együttműködésre. A kamerarendszer felszerelésével növeltük a város biztonságát, szlovákiai viszonylatban
teljesen egyedi, modern közvilágítási rendszert építettünk ki,
intézményeinket átépítettük az energiatakarékosság követelményei szerint, támogattuk a sport fejlődését, a városi televízió
élő önkormányzati közvetítései és a Panoráma újság által is
növeltük a polgárok tájékoztatását, a városi szervek működését teljesen átláthatóvá tettük és természetesen sok-sok egyebet is elvégeztünk.
Az önkormányzatokban és a politikában eltöltött elmúlt
24 év személyesen is nagyon sokat nyújtott számomra. A Szlovákiai Falvak és Városok Társulásának elnökségi tagjaként és
a különböző állami és minisztériumi tanácsadó testületekben
lehetőségem volt együttműködni Szlovákia legkiválóbb önkormányzati szakembereivel, részt vehettem a szlovákiai közigazgatás informatizálásának folyamatában, segédkeztem az
(folytatás a 3. oldalon)...
01
Strieška - Esernyő
(pokračovanie zo strany č.1...)
v poradnom orgáne Európskeho parlamentu - vo Výbore regiónov v Bruseli. Ale najviac som hrdý na to, že Vy, občania mesta,
ste ma šesťkrát za sebou zvolili za primátora mesta, za svojho
zástupcu a hovorcu, že v šiestich komunálnych voľbách som
požíval Vašu dôveru. Ďakujem Vám za to!
Po 24 rokoch služby občanom som sa rozhodol, že v týchto
voľbách nebudem kandidovať na post primátora. Bolo to ťažké
rozhodnutie! Nie je jednoduché uzavrieť za sebou niečo, čo mi
vypĺňalo celé moje dni, moje myšlienky, môj život. 24 rokov je
obdobie, za ktoré vyrastie človek s vysokoškolským diplomom
v rukách, je to doba jednej generácie ľudstva. Aj v živote nášho
mestečka sa za ten čas udiali prevratné zmeny, aj naše mestečko vyrástlo a má svoje významné miesto na mape Slovenska.
Viackrát sme mohli počuť z úst predsedu Košického samosprávneho kraja, p. Zdenka Trebuľu, že za uplynulých 24 rokov
sa Moldava z bezvýznamného vidieckeho sídla stala mestom.
Budem úprimný: mám zovreté hrdlo a aj slzy v očiach, keď
si pripomeniem momenty uplynulých 24 rokov, a keď sa Vám
všetkým chcem poďakovať za Vašu podporu, za vynikajúcu
spoluprácu, za spoločne odvedenú prácu a spoločne prežité
chvíle. Chcem sa poďakovať za prejavenú dôveru, ktorú ste mi
dali, chcem sa poďakovať za prácu poslancom mesta, spolupracovníkom, za trpezlivosť a obetu mojim deťom, rodine, ktorá ma podporovala a aj v ťažkých chvíľach stála pri mne.
V nasledujúcom období chcem svoje skúsenosti aj naďalej zú-
(pokračovanie zo strany č.1)..
„V jeden deň prebiehala medzi Satanom a Kristom debata. Satan práve prišiel z Rajskej záhrady a chvastal sa:
- Celé ľudstvo som si uchňapol. Postavil som im pascu s takými
návnadami, ktorým nedokázali odolať. Všetci mi patria!
- Čo s nimi budeš robiť ? – pýtal sa Ježiš.
- Budem sa s nimi zabávať. Naučím ich, ako sa majú sobášiť
a rozvádzať, nahnevám ich, naučím ich aj to, ako sa majú nenávidieť a trápiť, ako sa majú opiť, ako majú brať drogy, naučím
ich vynachádzať zbrane a bomby, aby sa pozabíjali.
Veľmi si to budem užívať, – povedal Satan.
- Čo budeš s nimi robiť potom, keď sa ti hra zunuje?
- Zničím ich ! – povedal Satan.
- Koľko chceš za nich? – zaujímal sa Ježiš.
- Ty tých ľudí nepotrebuješ! Sú ti nanič ! Kúpiš si ich a oni ťa budú
nenávidieť, opľujú ťa, preklínajú a zabijú ťa. Netreba ti ich!
- Koľko za nich chceš? – pýtal sa Ježiš opäť.
Satan si premeral Ježiša a pohŕdajúc povedal:
- Chcem tvoju krv, všetky tvoje slzy a celý tvoj život!
Ježiš odpovedal:
Dohodli sme sa! – a zaplatil...“
Po týchto slovách farár zobral klietku a zišiel z kazateľnice.
V mene redakčnej rady: Mgr. Erika Vitéz
,,Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd folyt. A Sátán épp az
Édenkertből jött és büszkén dicsekedett:
- Az egész emberiséget a kezeim közé kaparintottam. Csapdát
állítottam nekik olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak
ellenállni. Mind az enyémek!
- Mit fogsz csinálni velük? – kérdezte Jézus.
- Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket, hogyan házasodjanak és hogyan váljanak el egymástól; feldühítem őket,
meg arra is megtanítom, hogyan gyűlöljék és kínozzák egymást; hogy részegeskedjenek és kábítózzanak; arra, hogy
fegyvereket és bombákat találjanak fel és öljék egymást.
Nagyon fogom élvezni. – mondta a Sátán.
- Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból?
- Megsemmisítem őket! – felelte a Sátán.
- Mennyit kérsz értük? – érdeklődött tovább Jézus.
- Nem kellenek neked azok az emberek! Nem jók azok semmire! Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak. Leköpnek, megátkoznak és megölnek. Nem kellenek ők neked!
- Mennyit kérsz? – kérdezte újból Jézus.
A Sátán végignézett Jézuson és megvető gúnnyal mondta:
- A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet!
Jézus így szólt:
- Megegyeztünk!
Aztán kifizette az árat.”
Ezzel a plébános fogta a madárkalitkát és lement a szószékről.
02
A szerkesztőbizottság nevében: Mgr. Vitéz Erika
ročovať na regionálnej úrovni. Vďaka Vašej dôvere budem
pracovať ako podpredseda Košického samosprávneho kraja,
a tak sa budem snažiť napomáhať rozvoju mesta, kraja a jeho
regiónom. Mojím hlavným portfóliom je regionálny rozvoj,
životné prostredie, doprava, informatizácia spoločnosti a cestovný ruch. Som presvedčený, že aj toto je mimoriadne dôležité poslanie a spolu s troma poslancami z nášho okresu
budem riešiť problémy a obhajovať záujmy údolia Bodvy.
To však neznamená, že sa chcem odtrhnúť od mestskej politiky. V blížiacich sa komunálnych voľbách sa budem uchádzať
o Vašu priazeň ako poslanec, pretože chcem byť naďalej nápomocný chodu nášho mesta, ktoré je predsa len môjmu srdcu najbližšie, mestu, v ktorom poznám všetky zákutia, problémy, možnosti rozvoja aj plány do budúcna. Chcem naďalej
ponúknuť moje skúsenosti, poznatky a kontakty v prospech
obyvateľov mesta a aj jeho okolia.
V uplynulých 24 rokoch sme toho spolu pre rozvoj mesta
a údolia Bodvy urobili veľa. Realizovali sme množstvo projektov a aj zo zdrojov EÚ sme priniesli veľa peňazí, napriek tomu
viacero predstáv a vízií čaká v našich „šuflíkoch“ na príležitosti realizácie. Máme plány a predstavy do budúcna, mám
ich ja osobne, a máme ich aj v našom spoločenstve blízkom
SMK. Na nich chceme priebežne pracovať. Je samozrejmé, že
nie všetko, čo sme si naplánovali, sa nám podarilo zrealizovať. Keď si však pozrieme náš program, ktorý sme zverejnili
pred predošlými voľbami, môžeme vidieť, že sme 70% našich
predstáv splnili.
31. riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva i
Szepsi Város Önkormányzatának
31. soros ülése
Dňa 5. júna 2014 sa konalo vo veľkej sále MsKS 31. riadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou.
Poslanci MZ schválili zmluvu o partnerstve s XVIII. mestským obvodom Budapešti, potvrdili vo funkcii riaditeľky ZŠ
Severná Mgr. Helenu Dubinskú a vypočuli si správu o činnosti neziskovej organizácie ETP Slovensko. Prejednali, ale
nevyhoveli protestu prokurátora, ktorý napadol naše VZN o
chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta a schválili
dotácie podľa platného VZN. Schválili výsledky inventarizácie majetku mesta a schválil taktiež záverečný účet mesta
za rok 2013. Poslanci prerokovali a schválili novú prílohu k
VZN určujúcu dotácie na prevádzku a na žiaka škôl a ŠZ v
meste, ako aj dodatok VZN o zmluvných prevodoch majetku
mesta a zmluvu o vecnom bremene pre VSD. Znížili cenu za
parkovanie v centre mesta a schválili zápis do kroniky mesta
za rok 2012. Aj keď podľa zákona sa mohli zvýšiť platy pre
primátora a pre zástupcu primátora, obaja sa zriekli navýšenia platov, hlavnej kontrolórke poslanci schválili navýšenie
platu podľa zákona. Postúpili v otázke zriadenia školského
centra cirkevnej školy tým, že schválili koncesnú zmluvu o
prevode prioritného majetku pre „Nadáciu pre budúcnosť – A
Jövőért Alapítvány“ a schválili aj zmluvu o výpožičke nebytového priestor pre Sociálnu poisťovňu.
32. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva i
Szepsi Város Önkormányzatának
32. rendkívüli ülése
V zasadačke Inkubátorového domu sa 24. júna uskutočnilo
32. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Poslanci
schválili návrh na udelenie ceny Pro Urbe a Cien mesta Moldava
pre jednotlivcov a inštitúcie. V ďalšom bode rokovania sa účastníci zasadnutia zaoberali upresnením všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby. V ďalšej časti stretnutia bola reč
o rekonštrukcii strechy a kotolne polikliniky. Poslanci schválili
5-percentné kofinancovanie tohto projektu. Predpokladané náklady na opravy by mali činiť približne 220 tisíc eur. Zastupiteľstvo odsúhlasilo prevod nebytových priestorov – kotolní a pivníc
pre vlastníkov bytov na Školskej ulici 18, 20, 22 a 24. V rozpočte
mesta by sa tým malo ušetriť približne 5 tisíc eur ročne. Predmetom zasadnutia bolo aj zníženie výšky nájmu v 61 a 31 bytovej
jednotke. V prvom prípade sa znížil nájom na 2 eurá a 12 centov
Vydal:
Kiadja:
Mestský úrad, Školská 2, 045 52 Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451,
tel.: 0554880211, e-mail: [email protected], www.moldava.sk
evidenčné číslo ISSN 1339-0317, MK SR – Evidencia periodickej tlače – EV 4729/13
Ročník vydávania periodickej tlače: 2. ročník, Dvojmesačník, September 2014
V Strane maďarskej komunity sme sa spoločne dohodli,
že našou kandidátkou na post primátora mesta bude p. Irena
Petrášová, skúsená a uznávaná ekonómka, ktorá má za sebou
aj bohaté skúsenosti z práce v samospráve. Je to osobnosť,
ktorá je odborne spôsobilá prevziať vedenie mesta. V uplynulom volebnom období pracovala vo Finančnej komisii Mestského zastupiteľstva, a tak podrobne pozná problémy a stav
mesta. Štafetový kolík je možné odovzdať iba takému človeku, ktorý dokáže udržať aspoň také tempo, na ktoré sme boli
doposiaľ zvyknutí, človeku, ktorý vie, ktorým smerom treba
ďalej bežať. P. Irena Petrášová sa už zapojila do života mesta
a má skúsenosti z fungovania samosprávy.
Vážení občania mesta,
pozývam Vás dňa 15.novembra do volebných miestností, aby
sme si pred volebnými urnami určili budúcnosť nášho mesta.
Myslím si, že strana, ktorej som aj ja členom, ponúka kandidátku na post primátora mesta a kandidátov na poslancov,
ktorí, výsledkom Vami prejavenej dôvery, vytvoria silný kolektív, ktorý dokáže ďalej úspešne rozvíjať naše milované
mesto.
2014. június 5-én zajlott a városi önkormányzat 31. soros
ülése a kultúrház nagytermében. A képviselők jóváhagyták
a Budapest XVIII. kerülete és Szepsi város közötti partnervárosi szerződést, tisztségében megerősítették Mgr. Dubinsky
Ilonát, aki továbbra is az Észak utcai Alapiskola igazgatója
marad, meghallgatták az ETP Slovensko nonprofit szervezet tevékenységéről szóló beszámolót. Megtárgyalták,
de nem tettek eleget annak az ügyészi figyelmeztetésnek,
amely felülbírálta a város általános érvényű rendeletét az
állatok tartásával és védelmével kapcsolatban, valamint
juttatásokat szavaztak meg. Jóváhagyták a város vagyonának leltározási eredményét és a 2013-as zárszámadását. A
képviselők megtárgyalták és jóváhagyták a város általános
érvényű rendeletének azt a mellékletét, amely megszabja
az oktatási intézmények fenntartásához szükséges, illetve
az egy tanulóra eső juttatást. Tárgyaltak a város tulajdonát képező terület bérbeadásáról és a jelzálog megkötésére vonatkozó szerződés (Východoslovenská distribučná,
a.s.) kiegészítéséről. A város központjában csökkentették a
parkolási illetéket és jóváhagyták a városi krónika 2012-es
bejegyzéseit. A törvényből kifolyólag emelkedhet a polgármester és a polgármester-helyettes bére, erről mindketten
lemondtak, a főellenőr bérének emelését a képviselő-testület megszavazta. Ezután rátértek az egyházi iskolaközpont
alapításának ügyére, majd a Jövőért Alapítvány részére
jóváhagyták a földterület átruházásáról szóló koncesszionális szerződést. A képviselők elfogadták a nem lakás célú
helységek bérbeadását a szociális biztosító részére.
na meter štvorcový a v druhom prípade na 2 eurá a 24 centov
na meter štvorcový. V závere rokovania vymenovali riaditeľku
Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave,
jedinú uchádzačku o túto pozíciu, Gabrielu Lengyel Harsányi.
Június 24-én a vállalkozók házában került sor a képviselő-testület rendkívüli ülésére. A képviselők jóváhagyták a Pro
Urbe és a Városi díjakról szóló javaslatokat. A tárgyalás következő pontjában az általánosan kötelező érvényű rendelet pontosításával foglalkoztak, amely meghatározza a szociális szolgáltatások feltételeit és annak térítését. Szó esett az egészségügyi
központ és a hozzá tartozó fűtőház tetőfelújításáról is – megszavazták a projekt 5%-os támogatását. A javítás előreláthatólag
közel 220 000 euróba fog kerülni. A kéviselő-testület megszavazta a nem lakás célú helységek (fűtőházak és pincehelyiségek)
bérbeadását az Iskola utca 18, 20, 22 és 24 lakástulajdonosai
számára. Ennek köszönhetően évente akár 5000 euró takarítható meg a város költségvetésében. Az ülésen megtárgyalták a
61-es és a 31-es lakások bérleti díjának csökkentését is: az első
esetben a bérlet 2,12€/ m², a másodikban 2,24 €/ m² lesz. Az ülés
végén mint egyetlen pályázót, Lengyel Harsányi Gabriellát nevezték ki a Magyar Tannyelvű Óvoda igazgatójának.
Városi hivatal, Iskola u.2 sz. 045 52 Szepsi, Azonosító szám:00324451,
tel.: 0554880211, e-mail: [email protected], www.moldava.sk,
Engedélyszám: ISSN 1339-0317, EV 4729/13
2. évfolyam, Kéthavonta, September 2014
Redakcia:
Szerkesztőség:
Šéfredaktor: Mgr. Erika Vitéz,
Redakcia: Mgr. Andrea Lebocká, Mgr. Nikola Koložová.Tel.: 055 460 2173, 0905943825.
e-mail: [email protected]
Főszerkesztő: Mgr. Vitéz Erika,
Szerkesztőség: Mgr. Lebocky Andrea, Mgr. Kolož Nikola. Tel.: 055 460 2173, 0905943825,
e-mail: [email protected]
Preklad: Jozef Džubák, Bc. Boglárka Sirgely
Jazyková korekcia: Mgr. Erika Bošeľová, János Juhász Dósa, Mgr. Andrea Sirgely, Bc. Boglárka Sirgely
Grafika, zalomenie a tlač: Attila Török – Creatura, www.creatura.sk
Fordítás: Džubák József, Bc. Sirgely Boglárka
Korrektúra: Mgr. Erika Bošeľová, Juhász Dósa János, Mgr. Sirgely Andrea, Bc. Sirgely Boglárka
Grafika, tördelés, nyomtatás: Török Attila – Creatura, www.creatura.sk
Spravodaj Moldavy nad Bodvou ~ Szepsi város lapja
PANORÁMA | 04/2014
Z nášho života - Életünk
(folytatás az 1. oldalról...)
európai uniós projektek megalkotásában, tervezésében és megvalósításában, különböző kormányközi vegyes bizottságokban
képviselhettem a felvidéki magyarságot, három polgármestertársammal együtt közösen képviselhettem a szlovákiai önkormányzatokat az Európa Parlament tanácsadó testületében, a
Régiók Bizottságában is. De a legbüszkébb mégis arra vagyok,
hogy Önök, a város polgárai, hatszor egymás után megválasztottak e város polgármesterévé, hogy hat helyhatósági választás
során élvezhettem a város polgárainak bizalmát. Mindezt szívből
köszönöm!
24 év szolgálat után úgy döntöttem, hogy ezeken a választásokon nem indulok polgármesterjelöltként. Meg kell mondanom,
nehéz elhatározás volt. Nem egyszerű megszakítani valamit, ami
eddig kitöltötte napjaimat, gondolataimat, egész életemet. 24 év
egy olyan időszakasz, amelyik alatt a gyermekből egyetemi oklevelet kezében tartó felnőtt lesz, egy generációváltás időtartama.
Ebben az időtartamban városunk életében is óriási dolgok történtek, Szepsi is felnőtt, Szlovákia térképén jelentős helyet foglal
el. Trebuľa Zdenko, Kassa Megye elnökének szájából többször
hallhattuk, hogy az elmúlt 24 év alatt a jelentéktelen vidéki településből Szepsi várossá fejlődött.
Kissé elszoruló torokkal felidézve az elmúlt 24 év pillanatait, szeretném mindenkinek megköszönni a támogatást, a kiváló
együttműködést, a közösen elvégzett munkát, élményeket. Köszönöm a bizalmat, a képviselők, a munkatársaim munkáját,
a gyermekeim türelmét és áldozatát, a családom támogatását,
akik mellettem álltak a nehéz pillanatokban is.
A következő időszakban regionális szinten fogom folytatnia
a munkámat. Hála az Önök bizalmának, Kassa megye alelnökeként fogok tevékenykedni, így próbálom elősegíteni a város és
a megye fejlődését. A tevékenységi területem a régiófejlesztés, a
környezetvédelem, a közlekedés, az informatizáció és az idegenforgalom lesz. Úgy érzem, hogy ez is rendkívül fontos küldetés.
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a várostól el akarnék
szakadni. A következő helyhatósági választásokon képviselőjelöltként fogok pályázni az Önök szavazataira, mert továbbra is
szeretném elősegíteni a szívemhez legközelebb álló város fejlődését, azt a városét, amelynek minden zegzugát, minden rezdülését,
minden gondját, baját, fejlődési lehetőségeit ismerem. Szeretném
felajánlani tapasztalataimat, ismereteimet, kapcsolataimat a
város és a vidék lakói érdekében.
Az elmúlt 24 évben közösen nagyon sokat tettünk a város és a
Bódva-völgye fejlődéséért, megvalósítottunk számos pályázatot,
rengeteg uniós támogatást szereztünk. A jelen pillanatban is több
beruházás van folyamatban, sok elképzelés pedig a fiókjainkban
várja a megvalósítás lehetőségét. Vannak terveink, elképzeléseink a jövőt illetően, nekem személyesen és az MKP-hoz közel
álló csapatnak is, amelyeken folyamatosan akarunk dolgozni.
Természetesen nem igaz az, hogy mindent, amit elterveztünk,
sikerült megvalósítanunk. Viszont ha megnézzük az előző választások előtt meghirdetett és nyilvánosságra hozott választá-
si programunkat, elmondhatjuk, hogy az elképzeléseink hetven
százalékát teljesítettük.
A Magyar Közösség Pártjában közösen úgy döntöttünk, hogy
polgármesterjelöltünk, Petráš Irén asszony lesz, aki tapasztalt
és ismert közgazdász, akinek sok tapasztalata van az önkormányzati munkában is. Olyan személyiség, aki szakmailag képes
átvenni a város vezetését. Az elmúlt időszakban a Szepsi Városi
Önkormányzat Pénzügyi Bizottságában is dolgozott, így aprólékosan ismeri a város problémáit, helyzetét. Csak olyannak lehet
átadni a stafétabotot, aki meg tudja tartani azt a tempót, amihez
eddig hozzászoktunk, és azt is tudja, merre kell tovább futni. Petráš Irén már aktívan bekapcsolódott a város életébe és vannak
tapasztalatai az önkormányzat munkáját illetően.
Tisztelt szepsiek,
november 15-én meghívom Önöket a választóhelyiségekbe, hogy
a választási urnáknál döntsünk városunk további sorsáról. Úgy
gondolom, hogy az a párt, amelynek én is tagja vagyok, olyan
polgármester jelöltet és képviselőjelölteket kínál, akik az Önök
megbízatása eredményeképpen egy erős csapatot alkotva képesek lesznek szeretett városunkat továbbfejleszteni, sikerre vinni.
33. slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva i
Szepsi Város Önkormányzatának
33. ünnepi ülése
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva i
Szepsi Város Önkormányzatának 34. soros ülése
35. mimoriadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva i
Szepsi Város Önkormányzatának 35. rendkívüli ülése
Dňa 7. augusta 2014 sa konalo vo veľkej sále MsKS 34.
riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Zasadnutie bolo treba zvolať z dôvodu blížiacich sa komunálnych volieb, pretože podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení je potrebné do 90 dní pred voľbami určiť rozsah
výkonu funkcie primátora mesta na celé funkčné obdobie.
Taktiež určili počet volebných obvodov a počty poslancov v
nich pre ďalšie volebné obdobie. Poslanci zobrali na vedomie
správu hlavnej kontrolórky a správu o činnosti primátora,
pričom sa primátor mesta zaoberal aj hodnotením minulého
volebného obdobia a reagoval na niektoré veci, ktoré sa v
začínajúcom predvolebnom boji objavili na fóre web-stránky
mesta, alebo na facebooku.
Prejednali protest prokurátora ohľadom VZN o chove zvierat,
plnenie rozpočtu mesta za I. polrok 2014 a úpravu rozpočtu, schválili podanie projektu rekonštrukcie bývalého internátu PTŠ a jeho kofinancovanie, vstup mesta Moldava nad
Bodvou do iniciatívy Starostovia za mier a aj niekoľko bodov
ohľadom predaja pozemkov. Neschválili predaj pozemkov
priemyselného parku pre fy. Pryda, nesúhlasili so zmenou
územného plánu podľa ich požiadavky a uzniesli sa, že mesto
trvá na realizácii priemyselného parku podľa pôvodného zámeru. Pre občanov Budulova bude významnou informáciou,
že poslanci pozastavili účinnosť uznesenia MZ o predaji pozemkov na Budulovskej ulici.
22. augusta 2014 sa v kancelárii primátora uskutočnilo
35. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Poslanci sa uzniesli na zrušení hudobného festivalu Moldava
Spolu. Podujatie sa malo uskutočniť na Budulovskej ulici v
piatok 29. augusta a mali na ňom spoločne vystúpiť rómske
aj nerómske skupiny. Akcia sa nemohla uskutočniť z dôvodu,
že mesto nevlastní pozemok vhodný na takýto festival, nevie
ponúknuť iný, vhodný priestor. Usporiadať festival v osade na
Budulovskej ulici z dôvodu bezpečnostného rizika neodporučila ani štátna polícia.
2014. augusztus 7-én zajlott a városi önkormányzat 34.
soros ülése a kultúrház nagytermében. Az ülés összehívására a közelgő helyhatósági választások miatt volt szükség, mivel a helyi önkormányzatokról szóló 369/1990-es
törvény szerint legkésőbb a választás előtti 90. napig kell
meghatározni a polgármester feledatköreit az egész megbízatási időszakra. A képviselők megszabták a választási körzetek és azok képviselőinek számát a következő választási
időszakra. Tudomásul vették a főellenőr beszámolóját és a
polgármester tevékenységéről szóló beszámolót, amelyben
a polgármester értékelte az elmúlt választási időszakot is,
majd véleményezte a közelgő választásokkal kapcsolatos
fejleményeket, amelyek a városi honlapon, valamint a Facebook közösségi oldalon jelentek meg. Megtárgyalták azt
az illetékes ügyészi figyelmeztetést is, amely az állattartásra
vonatkozó általános érvényű rendelet miatt lett benyújtva,
továbbá a város költségvetésének első féléves teljesítését
és annak módosítását. Jóváhagyták a volt mezőgazdasági
középiskola kollégiumának felújítására benyújtott pályázat
támogatását, a város tulajdonában álló telkek eladását és
Szepsi város részvételét a Polgármesterek a békéért elnevezésű kezdeményezésben. A képviselők nem szavazták meg az
ipari park telkeinek eladását a Pryda cég részére, ellenezték az említett cég területrendezési tervmódosítását. Végül
abban állapodtak meg, hogy a város továbbra is kitart az
eredeti tervezet mellett. Bodolló lakosai számára fontos lehet az a tény, hogy az ülés során érvénytelenítették a városi
önkormányzat határozatát, mely a Bodollói utca telkeinek
eladásáról szólt.
36. mimoriadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva i
Szepsi Város Önkormányzatának 35. rendkívüli ülése
V rámci XVIII. Dní Moldavy sa vo veľkej sále MsKS uskutočnilo slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Za účasti pozvaných hostí, medzi ktorými boli predstavitelia partnerských miest, generálna konzulka Maďarskej
republiky, pani Éva Molnár Czimbalmos ako aj ďalšie významné osobnosti, bola podpísaná zmluva o partnerstve
s XVIII. mestským obvodom Budapešti, ktorého starosta Attila Ughy povedal, že sa prišli učiť umeniu bojovať, no ich hlavným cieľom je pomôcť. Napríklad tak, že sa spoločne budeme
uchádzať o zdroje Európskej únie. V ďalšej časti zasadnutia
sa udelili Mestské ocenenia za rok 2014. Ceny mesta dostalo Gymnázium Štefana Moysesa, ktoré bolo založené pred
šesťdesiatimi rokmi, Centrum voľného času Cvrček, ktoré
o pár mesiacov oslávi 50. výročie svojho založenia. V histórii Moldavy sa najmladším oceneným stal Adam Klajber za
výnimočné športové výsledky. Vieru Nagyovú, učiteľku v Základnej umeleckej škole, ocenili za jej pedagogickú činnosť.
Cena Pro Urbe bola udelená Ilone Sýkora za službu maďarskej komunite a za pedagogickú činnosť.
A XVIII. Szepsi Napok keretén belül ünnepi önkormányzati ülésre került sor a művelődési központban. A meghívott
vendégek előtt, akik között jelen volt Czimbalmosné Molnár
Éva, Magyarország kassai főkonzulja, aláírták a Budapest
XVIII. kerülete és Szepsi közötti partnervárosi szerződést.
Ughy Attila polgármester kihangsúlyozta, hogy a szepsiektől a küzdelem művészetét szeretnék elsajátítani, de legfőbb
céljük a segítségnyújtás, például közösen pályáznak majd
az uniós támogatásokért. Ezt követően került sor a város
díjainak átadására. Díjat kapott a 60 éves Štefan Moyses
Gimnázium és a közeljövőben fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Tücsök Szabadidőközpont. Szepsi történetében a legfiatalabb díjazott, Klajber Adam kimagasló sporteredményeiért kapott Városi díjat. Nagy Viera, a művészeti
alapiskola pedagógusa, pedagógiai munkásságáért vehette
át a díjat. A város Pro Urbe díját Mgr. Sýkora Ilona kapta
a magyar közösségben végzett szolgálatáért és pedagógiai
tevékenységéért.
PANORÁMA | 04/2014
ISSN 1339-0317
Spravodaj Moldavy nad Bodvou ~ Szepsi város lapja
A városi önkormányzat 35. rendkívüli ülésére augusztus
22-én került sor a polgármester irodájában. A képviselők a
Szepsi - Együtt zenei fesztivál megrendezése ellen szavaztak.
A rendezvény augusztus 29-ére volt tervezve a Bodollói úton
található romatelepen, ahol roma és nem roma együttesek
is felléptek volna. A város tulajdonában nincs olyan terület,
ahol ez az esemény megvalósulhatott volna, más területet
pedig nem tudtak biztosítani. A romatelepen megrendeztt
fesztivált biztonsági szempontokból az állami rendőrség
sem tartotta megfelelőnek.
Na 2. septembra 2014 zvolal primátor mesta 36. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Poslanci sa uzniesli na vklade pozemkov - prioritného majetku mesta do „Nadácie pre budúcnosť - A Jövőért Alapítvány”
a vykonali aj kontrolu uznesení 6. volebného obdobia.
Városunk polgármestere szeptember 2-án rendkívüli
ülést hívott össze.
A képviselők megszavazták a városi telkek átadását „A Jövőért Alapítvány” számára, majd ellenőrizték a 6. választási
időszak határozatait.
Zdroj: archív MsTV-Csaba Bartók, správy-Nikola Koložová, www.moldava.sk
Források: A VTV archívuma-Bartók Csaba, Kolož Nikola
hírei, valamint www.szepsi.sk
03
Z nášho života - Életünk
Čo je za zrušením festivalu Moldava spolu? i
Miért nem rendezték meg a Szepsi – Együtt fesztivált?
povinnosťou zainteresovaných inštitúcií čo najdôkladnejšie
zabezpečiť, aby sa ani počas neočakávaných udalostí nikomu
nič nestalo a ak by sa aj naplnil najhorší možný scenár, aby
boli dôsledky minimálne. V prípade Budulovskej ulice to nebolo možné zariadiť. Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko štátnej polície, ktorá organizovanie festivalu
priamo v osade neodporučila. V prípade ohrozenia životov by
sa na dané miesto nemohla dostať záchranka ani hasičské
auto. Poslanci sa preto rozhodli akciu nepovoliť.
Otázna účasť
Organizátori informovali verejnosť o podujatí prostredníctvom plagátov, pútačov i hromadných e-mailov. Akcia bola
určená nielen pre Moldavčanov, ale aj pre ľudí z okolia. Existoval predpoklad, že by obyvatelia osady pozvali na koncert
aj svojich priateľov a známych z jasovskej či drienovskej rómskej osady. Nie je isté, či by kapacita voľného priestranstva v
okolí stanovišťa, kde malo stáť pódium, bolo pre niekoľko sto
až tisíc návštevníkov postačujúca. Nehovoriac o tom, že by
mohlo dôjsť aj k hromadnej bitke medzi jednotlivými komunitami, na čo vopred upozornila aj štátna polícia.
Koncom prázdninového obdobia sa v súvislosti s našim
mestom najčastejšie spomínala téma zakázaného festivalu
Moldava spolu. Podujatie, ktoré sa malo konať 29. augusta
2014 v rómskej osade na Budulovskej ulici, malo hostiť Slobodnú Európu, Sendreiovcov, Korben Dallas či maďarských
Parno Graszt. Okrem hudby sa mali prezentovať aj výtvarné práce detí z komunitných centier a divadlá. Organizátori
chceli touto akciou otvoriť osadu ľuďom.
ETP Slovensko a ostatné neziskové organizácie to však nedomysleli do úplného konca. Myšlienka, aby sa všetci bez rozdielu rasy, veku či vierovyznania spoločne zabávali
na jednom festivale, znie šľachetne a slušní ľudia ju ani neodmietajú. Dôvodov, prečo je potrebné zrealizovať podujatie
inak, ako to bolo pôvodne naplánované, je však niekoľko.
Išlo najmä o bezpečnosť
Samozrejme, stopercentná bezpečnosť v osade na Budulovskej ulici neexistuje – rovnako ako kdekoľvek inde na Slovensku. Pri organizovaných akciách je morálnou aj zákonnou
Nešťastná bitka
Dva dni po plánovanom festivale vypukla v osade na Budulovskej ulici hromadná bitka. „Hliadka PZ spoločne s hliadkou mestskej polície po príchode na miesto zistili, že na ulici
za bytovkami a domami sa nachádza 500 až 600 miestnych
obyvateľov, ktorí sa bijú palicami a rôznymi predmetmi.“
- uviedol k prípadu košický policajný hovorca Alexander
Szabó. Okrem policajtov OR PZ Košice - okolie zasahovali
aj policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky KR PZ v
Košiciach, psovod so služobným psom a dvojčlenná hliadka
mestskej polície. Incidenty sú v osade takmer na dennom poriadku a to, k čomu došlo v osade
1. septembra pre nevinný konflikt medzi deťmi, sa mohlo stať
v hociktorý iný deň a rovnako aj počas festivalu Moldava spolu. Organizátori sa pokúsia akciu usporiadať aj o rok. Ostáva
len veriť, že s premyslenejším plánom, aby sa úspešne mohla
naplniť myšlienka o spoločnej zábave ľudí bez rozdielu rasy.
-nk-
Nyár végén városunkkal kapcsolatban az egyik legtöbbet emlegetett téma a Szepsi – Együtt fesztivál megrendezésének betiltása volt. Az eseménynek 2014. augusztus 29-én a
Bodollói úti romatelep adott volna helyet, ahol a Slobodná
Európa, a Sendreiovci, a Korben Dallas és a magyar Parno
Graszt koncertjére került volna sor. A koncerteken kívül
tervben volt egy, a roma gyerekek munkáiból készült képkiállítás is. A szervezők így szerették volna közelebb hozni egy-
Nové Komunitné centrum v osade na Budulovskej i
Új közösségi ház épül a romatelepen
V rómskej osade vyrastá nové komunitné centrum. To by
malo napomôcť k zmysluplnému tráveniu voľného času rómskych detí a zároveň k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne a zručností komunity. Súčasné komunitné centrum sídli v unimobunke zabezpečenej ETP Slovensko. Osadníci sa novej stavby
s väčšími priestormi už nevedia dočkať. „Je to veľmi dobré
nielen pre nás, sociálnych pracovníkov, ale najmä pre ľudí,
pretože tento malý domček, ktorý tu máme, je príliš malý,
a preto nevieme prijať veľa detí,“ hovorí Irma Horváthová,
vedúca Komunitného centra.
Mesto získalo prostriedky z Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka z Regionálneho operačného programu. Realizácia stavby je súčasťou Lokálnej stratégie komplexného
prístupu. Vybudovanie centra si vyžiada náklady vo výške
156 tisíc eur. Realizátorom projektu je prešovská firma PKB
Invest.
V komunitnom centre nájdu po jeho dobudovaní a sprevádz-
kovaní priestor pre aktivity jednak terénni sociálni pracovníci, ale aj cirkev. Rómovia si v dome budú môcť osvojiť základné hygienické návyky a budú môcť využívať napríklad
aj práčovňu. V budove vznikne veľký priestor na zhromažďovanie a spoločenské aktivity, zároveň tu bude k dispozícii
výpočtová technika.
V osade na Budulovskej ulici žije v súčasnosti takmer 800
obyvateľov. Niekoľko z nich sa na výstavbe komunitného
centra podieľa vlastnými rukami.
-nkA szepsi romatelepen új közösségi ház építésébe kezdtek. Ez
az épület a romagyerekek hasznos időtöltésére és a roma
közösség műveltségének fejlesztésére szolgál majd. A jelenlegi közösségi ház egy konténert vált fel, amit az ETP
Slovensko biztosított. A telepen élők már alig várják, hogy
birtokba vehessék az új, nagyobb helyiségekkel rendelkező
épületet.
PERMANENTKA
Hervé-Millaud-Meilhac: Slečna netýkavka – opereta
Mestská knižnica v Moldave nad Bodvou oznamuje milovníkom divadla, že v prípade dostatočného záujmu uskutoční autobusové zájazdy dodivadla THÁLIA v Košiciach, na
divadelné predstavenia v divadelnej sezóne 2014/2015.
Záujemcovia sa môžu hlásiť do31. októbra 2014 v Mestskej
knižnici v Moldave nad Bodvou v pracovných dňoch od 9.00
do 17.00 hod. alebo na tel. číslo: 0908 829 355
Na tieto predstavenia si môžete zakúpiť permanentku:
BÉRLETHIRDETÉS
Marvin Hamlish-Edward Kleban: Chorusline - muzikál
Molnár Ferenc: Ľalia – divadelná hra
Kerékgyártó István: Spiatočka – div.hra
A Szepsi Városi Könyvtár kellő számú érdeklődés esetén
autóbuszt indít a KASSAI THÁLIA SZÍNHÁZ 2014/2015-ös
színházi évad bérletes előadásaira.
04
Spravodaj Moldavy nad Bodvou ~ Szepsi város lapja
máshoz a két etnikai csoportot. Az ETP Slovensko és a többi
nonprofit szervezet viszont ezt nem gondolta át kellőképpen.
Nagyon nemes ötlet, hogy az emberek etnikai és felekezeti hovatartozás nélkül együtt szórakozzanak, az illedelmes
ember biztosan nem utasította volna ezt vissza. Viszont annak, hogy miért nem rendezhették meg a fesztivált az eredeti
terv szerint, számtalan oka van:
Első a biztonság
A szepsi romatelepen nincs tökéletes biztonság, ahogy
bárhol máshol az országban sem. Rendezvények szervezésénél elsődleges szempont, hogy a váratlan események
bekövetkeztekor a résztvevők biztonságban legyenek, illetve a legrosszabb eshetőség bekövetkeztekor is a veszteség
a legkisebb legyen. Sajnos a romatelepen ezt nem lehetett
garantálni. A városi képviselő-testület elfogadta az állami
rendőrség állásfoglalását, ami nem javasolta a fesztivál
megrendezését a romatelepen. Az említett helyszínt életveszélyes helyzetben nem tudták volna megközelíteni sem a
mentők, sem a tűzoltók. Így a képviselők az esemény törlése
mellett döntöttek.
Kérdéses részvétel
A szervezők plakátok, röplapok segítségével, valamint
elektronikus úton tájékoztatták a közönséget az eseményről.
A fesztivált nemcsak a szepsi lakosoknak szánták, de a környékbelieknek is. Feltételezzük, hogy a romatelep lakói meghívták volna a somodi vagy jászói romatelepen élő ismerőseiket, barátaikat. Kétséges, hogy a rendezvény helyszínén
felállított színpad és környéke elegendő lett volna több száz,
sőt ezer ember befogadására. Nem beszélve arról, hogy tömegverekedésre is sor kerülhetett volna, amire a rendőrség
előre figyelmeztetett.
Balszerencsés verekedés
Két nappal a tervezett fesztivál után a romatelepen tömegverekedés tört ki.
„A helyszínre elsőként a városi rendőrség két járőre érkezett.
A lakóházak mögötti utcán 500-600 verekedő embert találtak, akik botokkal és egyéb tárgyakkal ütötték egymást.”
– közölte Szabó Alexander, a kassai rendőrkapitányság
szóvivője. A kassai járási rendőrkapitányság járőrei után a
készenléti rendőrség érkezett a helyszínre kutyákkal együtt,
majd később a városi rendőrség további két járőre is. A romatelepen napirenden vannak az ehhez hasonló incidensek.
Ami szeptember 1-jén történt, megtörténhet bármelyik napon, megtörténhetett volna a fesztivál alatt is.
A szervezők egy év múlva szeretnék megtartani a Szepsi –
Együtt fesztivált. Reméljük, hogy egy jól átgondolt tervvel
fognak előállni, így megvalósulhatna az az elgondolás, ami
szerint az emberek etnikai hovatartozás nélkül közösen szórakozhatnak.
-nk-
„Ez nagyon jó dolog, nemcsak nekünk, szociálos munkásoknak, de az itt élő embereknek is, mivel a kis házban nagyon
kevés gyerekkel tudtunk foglalkozni.“ – mondta Horváth
Irma, a közösségi ház vezetője.
A város Szlovákia Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma regionális programjának köszönhetően tudja ezt
megvalósítani. A beruházás a Komplex megközelítés helyi
stratégiájának (Lokálna stratégia komplexného prístupu)
része. A központ 156 000 euróból épül majd fel az eperjesi
PKB Invest cég által.
A közösségi ház lesz a szociális terepmunkások központja is,
akik az oktatási és a pasztorációs tevékenységgel párhuzamosan tisztálkodási szokásokra nevelik majd az ott lakókat.
Az épület falai között lesz nyilvános fürdő, mosoda és számítástechnikai terem is.
A Bodollói úti romatelepen jelenleg közel 800 ember él. Néhányan közülük kétkezi munkájukkal segítenek az építkezésben.
-nk-
Bérletesbemutatók:
Marvin Hamlish-Edward Kleban: Chorusline - musical
Molnár Ferenc: Liliom - színmű
Kerékgyártó István: Rükverc - színmű
Hervé-Millaud-Meilhac: Nebáncs virág - operett
Érdeklődniés jelentkezni 2014.október 31-ig lehet a Szepsi
Városi Könyvtárban, naponta 9.00-től 17.00 óráig,
vagy a következő telefonszámon: 0908829 355
PANORÁMA | 04/2014
Pamätník - Visszapillantó
8. ročník volejbalového turnaja Gala world cup Moldava i
8. Gala World Cup Röplabdabajnokság
16-17. augusta zorganizoval Športový klub Bodva v Športovom centre Aréna volejbalový turnaj Gala world cup Moldava, v rámci ktorého sa súťažilo o Pohár amatérskeho majstra ŠK Bodva. Myšlienku športu pre všetkých napĺňa toto
športové podujatie už osem rokov. Aj tentokrát sa na ňom
zúčastnili zmiešané tímy z rôznych kútov Slovenska. Bilancia
bola 14 zapojených družstiev. Keďže išlo o mix turnaj, podmienkou účasti boli minimálne dvaja hráči ženského pohlavia.
Do semifinále sa prebojovali družstvá Japonské pole, Drobci,
Ferneťáci a Na škvare. Z nich sa na treťom mieste umiestnili
Ferneťáci z Gelnice, na druhom Drobci z Liptovského Mikuláša. Na prvú priečku sa dostalo Japonské pole s účasťou
moldavských hráčov, ktoré obhájilo svoj vlaňajší titul a je
nositeľom Pohára amatérskeho majstra ŠK Bodva.
Dve najsilnejšie mužstvá tohto turnaja sa už niekoľko rokov
držia pravidla - nie je dôležité zúčastniť sa, ale vyhrať. Možno
to je dôvod, prečo sa vo finále ocitli už niekoľkokrát.
Turistika z Kysaku do Moldavy i
Túrázás Sároskőszegről Szepsibe
nokságként volt meghirdetve, ezért a feltétel az volt, hogy
minden csapatban legalább két női játékos legyen.
Az elődöntőbe a Japonské pole, Drobci, Ferneťáci és a Na
škvare csapatok küzdötték be magukat. Közülük harmadik
lett a gölnicbányai Ferneťáci csapata, második helyen pedig a liptószentmiklósi Drobci játékosai végeztek. A győztes
a szepsi játékosokból álló Japonské pole csapat lett, akiknek sikerült megvédeni tavalyi címüket, így ismét övék lett
a Bódva Sportklub amatőr bajnoki kupája.
A bajnokság két legsikeresebb csapata arra esküszik, hogy
nem a részvétel a fontos, hanem a győzelem. Lehetséges,
hogy éppen ezért sikerült többször is döntőbe jutniuk.
-nk és bj-
-nk a bj
Augusztus 16-án és 17-én a Bódva Sportklub röplabdabajnokságot szervezett az Aréna Spotcentrumban. A csapatok immár nyolcadszor versengtek a Bódva Sportklub
amatőr bajnoki kupájáért. A rendezvényen 14 csapat vett
részt Szlovákia minden szegletéből. A verseny „vegyes” baj-
Dávku v hmotnej núdzi si nezamestnaní odpracujú i
A segélyért meg kell dolgozni
Podľa novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi si musia poberatelia dávok od júla tohto roka
sumu 61,60 eura odpracovať.
Reálne ide o 32 hodín mesačne
v rámci malých obecných služieb
alebo dobrovoľníckych aktivít.
Mesto v spolupráci s Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach postupne zapája
do brigád prvých poberateľov dávky v hmotnej núdzi.
9. septembra absolvovali v Inkubátorovom dome školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Mesto oslovilo 30 nezamestnaných ľudí, ktorí budú pomáhať v školách, v škôlkach,
v knižnici a v Mestskom kultúrnom stredisku.
V prípade, ak poberateľ dostane ponuku, ale odmietne ju,
automaticky mu zastavia vyplácanie dávky. Tí, ktorí nedostanú šancu pracovať, príspevok od štátu budú poberať naďalej.
Alexander Szalay, vedúci Aktivačného centra na košickom
úrade práce však uisťuje, že do obecných služieb sa postupne
zapoja všetci poberatelia tak, že sa po jednotlivých mesiacoch
vystriedajú.
-nk-
Januártól új törvény szabályozza az anyagi szükséghelyzetben élők segélyének a kifizetését. Júliustól a 61,60 €-s segélyt „már nem adják ingyen”. Havonta 32 órányi közmunkáról van szó, melyet valamilyen önkéntes munka vagy községi
közmunka keretében kell ledolgozni.
Szepsi a Kassai Munkaügyi, Szociális és Családi Hivatallal
együttműködve fokozatosan vonja be a segélyre jogosultakat a közmunkába. Az első közmunkások szeptember 9-én
a vállalkozók házában munkabiztonsági és egészségvédelmi
tanfolyamon vettek részt. A város 30 munkanélkülit fog alkalmazni, akik az iskolákban, óvodákban, a könyvtárban és
a városi kultúrközpontban fognak segítkezni.
Attól, aki nem vállalja a helyi önkormányzat által biztosított
közmunka elvégzését, megvonják a segélyt. Azok, akiknek az
önkormányzat nem tud munkát biztosítani, továbbra is közmunka nélkül kaphatják a juttatást.
Szalay Sándor, a kassai munkaügyi hivatal munkatársa
kijelentette, hogy minden szükséghelyzetben élő polgár folyamatosan fog bekapcsolódni a községi közmunkába úgy, hogy
havonta váltják majd egymást.
Odvážna cestovateľka i
Egy bátor utazó naplója
s ňou Aziati chceli na každom kroku odfotiť. Z pobytu v Ázii si
doniesla nielen mnoho zážitkov, ale aj iný, krajší náhľad na život.
Za svoj životný cieľ si zvolila, že bude pomáhať chudobným a
všade, kde sa dá, zapojí sa do dobročinných aktivít. Táto odvážna
cestovateľka nám len môže byť príkladom.
Az alábbiakban a szepsi születésű Köteles Judit kalandos
utazásai során szerzett élményeivel ismerkedhetünk meg aki
közel egy éve indult útnak. Minimális pénzösszeggel bejárta
Délkelet-Ázsiát, megélhetéséért farmokon dolgozott és buddhista szerzeteseknek segített. Távol-keleti útjának egyetlen oka
volt: egy ideig elfelejteni a nyüzsgést, valamint egyszerű, békés
és szeretetteljes életre vágyott. Búcsút intve az itthoni kényelemnek inkább a kalandot választotta.
Judit útitársa a testvére volt, akivel bejárta Thaiföldet, Vietnamot, Kambodzsát és Laoszt. A testvérpár két hónapot töltöttek Indonéziában, miközben felejthetetlen élményekkel gazdagodtak. Megnézték az igen aktívnak számító Lokon vulkánt is,
amit a turisták csakis őrök kíséretében látogathatnak. Az útról
készült fotók és kisfilmek nézése közben egy bizarr dologra
akadtunk: az indonéziai Tomohon település lakosai előszeretettel fogyasztják a kutyahúst, a majmokat, denevéreket, patkányokat, sőt még a nagy termetű kígyókat is. Ezeket az „ételkülönlegességeket“ nyersen és melegen a helyi piacon árusítják.
Judit a farmokon akadt munkákból tartotta el magát, segített
az árvaházakban is. Élményeit internetes naplóban jegyezte le,
amit szívesen osztott meg ismerőseivel. A felejthetetlen nyolc
hónapot élete legszebb időszakának tartja, bár sokszor gondja volt a tisztálkodással és az élelemszerzéssel. Ázsiában sok
barátot szerzett, kipróbálta, milyen az élet a technika legújabb
vívmányai nélkül. Bőrszíne miatt helyi érdekességnek számított.
Fehér embert ott ritkán látni, ezért az ázsiaiak lépten-nyomon
fényképezkedtek vele. Ázsiai útjáról nemcsak gyönyörű élményekkel, de egy teljesen más életszemlélettel tért haza. Élete
céljául az elesettek, szegények segítését és az önkéntes munkát
választotta. Judit példaképül szolgálhat mindnyájunk számára.
S dobrodružstvami z ciest sa
prišla domov pochváliť Moldavčanka Judita Kötelesová. Jej púť
sa začala pred necelým rokom.
Precestovala juhovýchodnú Áziu s
minimom peňazí, živila sa prácou
na farmách a pomáhala budhistickým mníchom. Ďaleký východ
sa rozhodla spoznávať z jednoduchého dôvodu. Chcela nachvíľu
zabudnúť na zhon a túžila po jednoduchšom, ale o to pokojnejšom a láskyplnejšom živote. Pohodlie nechala doma a radšej
zvolila dobrodružstvo.
Judita cestovala so svojou sestrou. Pobudli v Thajsku, vo
Vietname, žili v Kambodži a v Laose. 2 mesiace strávili v Indonézii. Zovšadiaľ si so sebou priniesli nezabudnuteľné zážitky.
Boli napríklad pri aktívnej sopke Lokon, kam smú ísť turisti len
v sprievode strážcov. Pri prezeraní fotografií a videí z ciest po
ďalekom východe sme natrafili aj na skvost. Miestni obyvatelia
indonézskeho Tomohonu s obľubou konzumujú psy, opice, netopiere, potkany a dokonca i obrovské hady. Surové aj tepelne
spracované mäso predávajú na obrovskom potravinovom trhu.
Judita sa živila prevažne prácou na farme, pomáhala budhistickým mníchom a deťom v sirotinci. Svoje zážitky zapisovala do
internetového denníka vo forme krátkych príbehov, ktoré rozposielala svojim známym. Na nezabudnuteľných 8 mesiacov
spomína ako na najkrajšie obdobie vo svojom živote, hoci často
krát riešila problém s hygienou či potravou, ktorá sa môže zdať
našincovi nechutná. V Ázii si našla mnoho priateľov a vyskúšala, aké je to žiť bez najmodernejšej technológie, televízie a iných
výdobytkov. Domáci ju považovali za miestnu zaujímavosť kvôli
farbe pleti. Belochov tam totiž často nevidia a zvykla si, že sa
PANORÁMA | 04/2014
ISSN 1339-0317
-nk-
Spravodaj Moldavy nad Bodvou ~ Szepsi város lapja
30. augusta vyštartovali turisti zo Športového klubu Bodva na trojdňový turistický výlet z Kysaku do Moldavy.
Prvý deň bola naplánovaná trasa z vlakovky v Kysaku na
chatu Lajošku. Náročné stúpanie nás potrápilo hneď na začiatku výstupom na Jánošíkovu Bašku, z ktorej sa naskytol
pekný výhľad na Hornádsku dolinu. Z Bašky sme pokračovali smerom na Jahodnú, kde sme si urobili obedňajšiu prestávku. Po ôsmich hodinách sme dorazili na chatu Lajošku.
V prvý deň sme zdolali 27 náročných kilometrov, keďže na
trase bolo dosť stúpaní a naše batohy boli poriadne naložené.
Po prenocovaní na chate Lajoške sme pokračovali druhý
deň hrebeňovkou po červenej cez Kojšovku na Trohánku. Tu
nás zastihol silný dážď, ktorý nás vyprevadil nekonečným
desaťkilometrovým klesaním po žltej do Vyšného Medzeva.
Medzevom sme prebehli až po Grunt, odkiaľ sa po zelenej
celkom rýchlo dostanete do Šugova. Na ranči v Šugove sme
našu nedeľnú trasu skončili po 35 kilometroch.
Tretí, posledný deň naša trasa viedla cez Teplický les, po blatistej ceste na Horný les a Ladislavovu vyvieračku do Moldavy. Trasa do Moldavy v posledný deň merala 25 km.
Celková nameraná vzdialenosť podľa turistického plánovača bola 68 km, no v skutočnosti to nie je tak presné. Naše
GPS nameralo až o 19 km viac a ukazovalo spolu 87 km. Túru
zvládol každý jeden z nás bez problémov. Za povšimnutie
určite stojí, že takúto trasu dokáže zvládnuť aj 67 ročný, pretože to bol vek Jozefa , ktorý bol s nami a šľapal zarovno v
pelotóne.
Branislav Jánoš, predseda ŠK Bodva
A Bódva Sportklub természetjárói augusztus 30-án három napos túrára indultak Sároskőszegről. Az úticél Szepsi
volt.
Az első napra a Sároskőszeg – Lajoska útvonalat terveztük
be. A Jánošík bástyájára vezető emelkedő nagyon meggyötört bennünket, de a Hernád völgyére való gyönyörű kilátás
mindenért kárpótolt. Innen Eprestetőnek vettük az irányt,
ahol ebédszünetet tartottunk. Nyolc óra múlva érkeztünk
meg a Lajoska menedékházba. 27 kilométert hagytunk magunk mögött, miközben utunkat a sok emelkedő és a nehéz
hátizsákok nehezítették.
Az itt töltött éjszaka után a Kojsói hegyről a piros jelzést követve gerincvándorlásra vetemedtünk Trohánka felé. Odaérve, a sárga jelzésen haladva, egy 10 kilométeres ereszkedő
várt bennünket a zuhogó esőben Felső Mecenzéf felé. Mecenzéfről, a Gruntról, a zöld jelzésen hamar a Súgó-völgybe
értünk. Vasárnapi vándorlásunkat 35 kilométer után a súgói
farmon fejeztük be.
A harmadik napon a Teplicei-erdőn, majd a Felső-erdőn keresztül a Szent László-forrást érintve érkeztünk meg Szepsibe. Az utolsó napon 25 km-t gyalogoltunk.
Az útvonaltervező szerint 68 kilométeres szakasz várt ránk
a három nap folyamán, viszont a valóságban ez több volt:
a mi navigációs redszerünk 19 km-rel többel jelzett, azaz
összesen 87 kilométert. A túrát minden résztvevő befejezte,
még a 67 éves József is, aki velünk együtt gyűrte a kilométereket.
Jánoš Branislav, a Bódva Sportklub elnöke
05
Pamätník - Visszapillantó
Celoslovenský čitateľský maratón i
Országos olvasómaraton gyermekeknek
5. júna 2014 sa už po piatykrát zapojila Mestská knižnica
do Celoslovenského čitateľského maratónu. Čitateľský maratón prebieha pod záštitou Linky detskej istoty pri SV Unicef a
tento rok už po 7-krát. Maratón trval od 9.00 do 15.00 hodiny.
Zámerom tohto podujatia je, aby sa zvýšil záujem detí o čítanie, o návštevu knižnice a prehlbovať lásku k detskej literatúre. Cieľom bolo, aby čo najviac žiakov v stanovenom čase
prečítalo jednu stranu z knižky, ktorú vybrala pracovníčka
knižnice.
Aj tento rok sa podarilo prekonať minuloročný celoslovenský
rekord, ktorý predstavoval 36 064 čitateľov.
V tomto roku sa do maratónu zapojilo 168 regionálnych a
školských knižníc s celkovým počtom 37 064 žiakov.
Toho roku sa v Mestskej knižnici podujatia zúčastnilo 135 žiakov, čo prekročilo minuloročný počet o 18 žiakov.
Na záver by sme sa touto cestou chceli poďakovať všetkým
žiakom zo zúčastnených miestnych základných škôl, ktoré
svojou účasťou prispeli k úspechu tohto podujatia.
V Moldave posvätili výtvarné dielo s vyobrazením Sáry Salkaházi i
Salkaházi Sáráról készült festményt áldottak meg Szepsiben
Dielo s vyobrazením sociálnej
rehoľnej sestry, ktorá bola v roku
2007 blahoslavená, odhalili 9. júna
2014 v rámci ďakovnej slávnostnej
omše v Moldave nad Bodvou.
Omšu zasvätenú slúžiacim farárom
a životu zasvätenému Bohu celebroval farár a dekan B. Gábor, ktorý v
ten deň oslavoval 40. výročie svojho vysvätenia za kňaza. Slávnostným kazateľom ďakovnej omše bol
F. Kertész, tokajský dekan a farár.
Pod vedením biskupského vikára
Z. Pásztora spolu s jubilantom slúžili omšu maďarskí farári košickej
cirkevnej župy. Oltárnu službu vykonali študenti košického seminára
Tamás Bela, Péter Schmotzer a Péter Szeles. Na organe hral a
spevy viedol kantor András Boszlai. Svätú omšu poctila svojou
prítomnosťou košická konzulka Maďarska, Éva Molnár Czimbalmosné a primátor mesta a podpredseda KSK, István Zachariaš, ktorí v závere sv. omše odhalili dielo maliara Otta Szabóa
s názvom: Blahoslavená Sára Salkaházi – Ochrankyňa prenasledovaných. Omše sa zúčastnili farár reformovanej kresťanskej
cirkvi v Moldave nad Bodvou Lajos Gábor a Zoltán Gyüre du-
chovný pastier reformovanej kresťanskej cirkvi na odpočinku.
Obraz posvätil biskupský vikár Zoltán Pásztor ako memento budúcnosti, nech podobne ako sestra Sára aj tu žijúci ľudia začujú
hlas Dobrého pastiera a vyberú si cestu bezpodmienečnej dôvery. Život sestry Sáry je blízky človeku súčasnosti nielen preto, lebo je nám časovo pomerne blízky, ale aj preto, lebo počas
svojej životnej púte musela čeliť podobným výzvam ako mnohí
z nás – zdôraznil. Po posvätení kostolného obrazu pozdravila
pani konzulka a primátor mesta prítomných a povzbudili ich v
ich súdržnosti. Príslušné ministerstvo slovenskej republiky 28.
apríla 2014 schválilo žiadosť Arcibiskupského úradu v Košiciach
ohľadom otvorenia školského centra s vyučovacím jazykom
maďarským v Moldave, ktoré bude pomenované po Blahoslavenej Sáre Salkaházi a otvorí svoje brány 1. septembra 2015.
Mons. Dr. Bertalan Gábor,
rímskokatolícky farár
A 2007-ben boldoggá avatott szociális testvért ábrázoló
képet 2014. június 9-én hálaadó ünnepi szentmise keretében
leplezték le Szepsiben.
A szolgálati papságért és az Istennek szentelt életért bemutatott szentmise főcelebránsa Gábor Bertalan esperes-plébános
volt, aki aznap ünnepelte pappá szentelésének 40. évfordulóját. A hálaadó szentmise ünnepi szónokaként Kertész Ferenc,
László Koppány Csáji a jeho prednáška i
Csáji László Koppány előadása
V organizácii MsKS sa pred početným obecenstvom konala
18. júna prednáška spisovateľa, kultúrneho antropológa a etnografa L. K. Csájiho spojená s premietaním pod názvom „Význam
vykopávok pri jazere Uegli (na stepiach za Uralom) v kontexte výskumu ranej maďarskej histórie z obdobia pred zabratím
vlasti.”
László Koppány Csáji je autorom pojmu „stepnej civilizácie”.
Študoval na Univerzite ELTE (právne vedy a filozofiu), na Vysokej škole BJKMF (vojenskú logistiku a vojenskú históriu), na
univerzite Bristol University (medzinárodné právo a filozofiu
práva) a na Univerzite v Päťkostolí (etnografiu a kultúrnu antropológiu). V uplynulých dvanástich rokoch robil etnologické
výskumy u japonských Itakov, nepálskych Khámov, u hunzajských Burušov žijúcich na hranici Pakistanu a Afganistanu a u
uralských Tatárov. Ako pozvaný lektor prednášal okrem iného
na Cisárskej akadémii Sangyo v Kjotó (2007), na Akadémii UCLA
v Kalifornii (2008). Naposledy bol na pozvanie Ruskej akadémie vied za Uralom (2009). Svoje cesty a výskumy spracoval
v množstve článkov a kníh (Džánkrí 1999, Vymierajúce víly???
I-III. 2004, Nebo je cestou za mnou 2006, Stepné civilizácie a
06
maďarstvo 2007) a 18 dokumentárnych filmoch, ktoré vysielala
televízia DUNA TV (napr. Mýty Hunzov, Potomkovia nomádov na
koňoch 1.-10., Spoločenské triedy v atómovom veku). Od roku
2010 začala Ruská akadémia vied s vykopávkami na novom nálezisku pri kazašskej hranici v blízkosti Čeľjabinska. Nálezisko
je cintorínom s rozlohou 5 hektárov. Vysvitlo, že tu boli ľudia
pochovávaní na prelome 8. a 9. storočia a časť nálezov je blízkou
paralelou maďarského archeologického dedičstva z obdobia zabratia vlasti. Aj Vedecká skupina starovekých maďarských dejín
pri Maďarskej akadémii vied sa zapojila do vykopávok. Lektor
sa ich viackrát zúčastnil. Podľa archeológov nebolo zatiaľ takéto množstvo nálezov v takej kvalite, ktoré vykazujú takú blízku
podobnosť (hlavne pozlátené strieborné kovania, pracky a konská výstroj), známe na východ od Karpatskej kotliny.
Prednáška svetovo uznávaného vedca a antropológa s moldavskými koreňmi informovala aj o zmene pohľadu na túto tému v
Maďarsku vďaka výsledkom jeho výskumu.
-ve A Szepsi Városi Művelődési Központ szervezésében június
18-án filmvetítéssel egybekötött előadást tartott Csáji László
Koppány író, kulturális antropológus, néprajzkutató. „Az Uelgi-tónál (az Urálon túli sztyeppén) folytatott ásatások jelentősége a honfoglalás előtti korai magyar történelem kutatásában” című előadásra szép számban gyűlt össze a közönség.
Csáji László Koppány a „sztyeppei civilizáció“ fogalmának
megalkotója. Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (jogtudomány, filozófia), a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Spravodaj Moldavy nad Bodvou ~ Szepsi város lapja
Az UNICEF Szlovák Bizottsága mellett működő gyermekvédelmi segélyvonal kezdeményezésére csütörtökön, június 5-én
hetedik alkalommal került megrendezésre a reggel 9-től délután 3-ig tartó országos olvasómaraton.
A rendezvény célja, hogy felhívja a gyermekek figyelmét az olvasásra, könyvtárlátogatásra és a gyermekirodalom szeretetére. A cél az volt, hogy minél több gyermek azonos időben olvasson fel a könyvtárak által választott könyvből egy oldalt.
Országos szinten ismét sikerült felülmúlni a tavalyi évben
felállított rekordot, ami 36 321 olvasót jelentett. Ebben az évben Szlovákia regionális, városi és iskolai könyvtáraiban 37
064 gyermek kapcsolódott be az olvasásba.
A Szepsi Városi Könyvtár idén ötödik alkalommal vett részt
a versenyben, és ismét sikerült megdönteni a tavaly elért rekordot.
135 gyermek vett részt az eseményen, amely 18 gyermekkel
több, mint az előző évben.
Köszönet a szepsi szlovák illetve magyar alapiskolák tanulóinak, akik részvételükkel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
tokaji esperes-plébános mondott szentbeszédet. Pásztor Zoltán
püspöki helynök vezetésével a jubilánssal együtt miséztek a
kassai főegyházmegye magyar ajkú papjai. Az oltárszolgálatot
a kassai szeminárium papnövendékei: Bela Tamás, Schmotzer
Péter és Szeles Péter végezték. Az énekeket vezette és orgonán
játszott Boszlai András kántor.
A szentmisét jelenlétével megtisztelte Czimbalmosné Molnár
Éva, kassai főkonzulasszony és Zachariaš István, Szepsi város
polgármestere, Kassa megye alelnöke. A szentmise végén ünnepélyesen leleplezték Szabó Ottó festőművész alkotását: Boldog Salkaházi Sára testvér – Az üldözöttek oltalmazója című
képét. Jelen volt még nagytiszteletű Gábor Lajos és Gyüre Zoltán nyugalmazott református lelkipásztorok.
A képet Pásztor Zoltán püspöki helynök áldotta meg mementóul az utókornak, hogy Sára testvérhez hasonlóan az itt élők
is, meghallva a Jó Pásztor hangját, merjék választani a feltétel
nélküli bizalom útját. Sára testvér élete nemcsak azért közeli
korunk emberéhez, mert időben aránylag közel van hozzánk,
de azért is, mivel életútján hasonló kihívásokkal kellett szembenéznie, mint sokunknak.
A templomi kép megáldása után a főkonzulasszony és a polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, további közös összefogásra bátorítva az ünneplőket.
A Szlovák Köztársaság illetékes minisztériuma 2014. április 28án hagyta jóvá a Kassai Érseki Hivatal kérelmét, hogy 2015.
szeptember 1-jén a Boldog Salkaházi Sáráról elnevezett magyar tannyelvű iskolaközpont megnyithassa kapuit Szepsiben.
Mons. Dr. Gábor Bertalan,
római katolikus esperes-plébános
Egyetemen (katonai logisztika, hadtörténet), a Bristol Egyetemen (nemzetközi jog, jogfilozófia) és a Pécsi Tudományegyetemen (néprajz, kulturális antropológia) folytatta. Az utóbbi
tizenkét évben többek között etnológiai kutatásokat végzett a
japán itakók, a nepáli khámok, az Afganisztán és Pakisztán határán élő hunzai burusók és az uráli tatárok között. Meghívott
előadóként oktatott többek között a Kyoto Sangyo Egyetemen
(2007), a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetemen (2008); legutóbb
pedig az Orosz Tudományos Akadémia meghívásából az uráli
régióban járt (2009). Utazásait, kutatásait számos cikkben és
könyvben (Dzsánkrí, Tündérek kihalófélben I-III., Ég az út mögöttem, A sztyeppei civilizáció és a magyarság), illetve tizen�nyolc dokumentumfilmben (pl. Hunza mítoszok, Lovasnomádok utódai 1.-10., Kasztrendszer az atomkorban) dolgozta fel,
melyeket a Duna Televízió is sugárzott.
Az Orosz Tudományos Akadémia 2010-től új lelőhely ásatását
kezdte meg a kazak határ vidékén, Cseljabinszk közelében. A
lelőhely egy 5 hektár nagyságú temető. A kutatók szerint a
8-9. század fordulójától temetkeztek ide, továbbá fény derült
arra is, hogy pár lelet és a honfoglaláskori magyar régészeti
hagyaték között párhuzam vonható. A Magyar Tudományos
Akadémia Magyar Őstörténeti Témacsoportja is csatlakozott
a feltárásokhoz. Az előadó több alkalommal is részt vett az
ásatásokon. A régészek szerint ilyen mennyiségű és minőségű,
ilyen közeli hasonlóságot mutató tárgyi hagyatékot (főleg az
aranyozott ezüst veretek, az övcsattok és a lószerszámok tekintetében) még sosem tártak fel a Kárpát-medencétől keletre.
A szepsi gyökerekkel rendelkező, világviszonylatban is elismert és jegyzett kutató-antropológus előadásában beszámolt
a témával kapcsolatos szemléletváltásról is, mely az utóbbi
években a kutatási eredményeinek köszönhetően történt Magyarországon.
-ve-
PANORÁMA | 04/2014
Pamätník - Visszapillantó
1. ročník vedomostnej súťaže Rôznorodý región – rôznorodá Moldava i
A „Sokszínű régió – sokszínű Szepsi” tanulmányi verseny 1. évfolyama
Ako poznajú žiaci základných škôl Moldavu a svoje blízke
okolie, preverila dňa 24. júna vedomostná súťaž pod názvom
"Rôznorodý región – rôznorodá Moldava". Organizátorom bolo
Mestské kultúrne stredisko.
Lokálpatriotizmus, teda láska k rodnému mestu a kraju, sa
buduje pomaly a postupne a najlepšie je, ak sa vštepuje deťom už v útlom veku. V učebných osnovách základných škôl
je priestor na priblíženie histórie rodného mesta a kraja, a preto školy prijali pozvanie s radosťou. Do kvízu sa zapojilo 18
nadšených detí z druhého stupňa. Z každej školy sa na súťaži
zúčastnili dve trojčlenné družstvá.
Súťažiaci brali účasť v súťaži veľmi vážne. Kvíz obsahoval 5 súťažných kôl, medzi ktorými nechýbala úloha vybrať erb mesta
Moldava, rozpoznať historické osobnosti spojené s mestom
Moldava, porozprávať o programe Terra Incognita alebo vymenovať hlavné suroviny potrebné na prípravu našich tradičných jedál. Deti prijali výzvu odpovedať na bleskové otázky a
neváhali ani vtedy, keď mali prezentovať rozsiahlejšie odpovede. Za správne odpovede boli deťom pridelené kamienky, ktoré
symbolizovali súčasti loga programu Terra Incognita. Žiakov
hodnotila porota v tomto zložení:
SEVERN-ý - Základná škola na Severnej ulici
5.miesto: RAJ team - Základná škola na ulici Československej armády
Miroslav Smrek – riaditeľ Základnej umeleckej školy
Csaba Bartók – poslanec MZ a riaditeľ Mestskej televízie
Rozália Horváthová – referentka odd. person. a školstva MsÚ
Mária Tóthová – riaditeľka Centra voľného času Cvrček
Attila Török – vedúci oddelenia marketingu Kultúrneho centra
Košického samosprávneho kraja
Porota pochválila výkony všetkých tímov a keďže výkony
dvoch družstiev boli vyrovnané, udelila dve štvrté miesta.
Cieľom súťaže bolo nielen preveriť vedomosti žiakov, ale tiež
docieliť, aby sa dozvedeli nové poznatky. Donedávna chýbali
komplexné učebné materiály, odkiaľ by učitelia mohli čerpať.
Základné historické údaje v učebniciach nie sú. Deti nadobudli
vedomosti z časopisu Panoráma, ktorú vydáva mesto a z brožúrok vydaných Košickým samosprávnym krajom.
(kol)
Kvíz spestrili svojím vystúpením žiaci tanečného odboru zo Základnej umeleckej školy.
Pred vyhodnotením súťaže nasledovalo prekvapenie. Družstvo, ktoré si vyžrebovalo otázku, z akých ingrediencií sa pripravuje palacinkové cesto a správne odpovedalo, získalo
za odmenu palacinky, ktorými ponúklo svojich súperov, hostí
a aj odbornú porotu. Výsledky vedomostnej súťaže sú nasledovné:
Június 24-én, a „Sokszínű régió – sokszínű Szepsi” elnevezésű tanulmányi verseny keretén belül fény derült arra, hogy
a szepsi iskolások mennyire ismerik Szepsit és környékét. A
versenyt a helyi művelődési központ szervezte.
A lokálpatriotizmus, vagyis egy helyhez, településhez való
erős kötődés lassan alakul ki az egyénben, ezért már gyermekkorban érdemes „elültetni a magot“ a nebulókban. Az
alapiskolák szívesen kapcsolódtak be a versenybe, mivel
a szülőföld és szűkebb hazánk megismerése az iskolai tantervek része. A megmérettetésen 18 felső tagozatos diák vett
részt, 2-3 fős csapatot alkotva minden iskolából.
A versenyzők komolyan vették a felkészülést. A kvíz 5 fordulóból állt, a kérdések között Szepsi címerének a felismerése,
a városhoz köthető történelmi személyiségek megnevezése, a
Terra Incognita program ismertetése és hagyományos ételeink hozzávalóinak a felsorolása volt. A tanulók nagyon gyorsan reagáltak a villámkérdésekre is, sőt a hosszabb terjedelmű válaszok sem okoztak nehézséget a számukra. A diákok
minden helyes válaszért egy kavicsot kaptak, mely a Terra
1.miesto: Družstvo Champions – Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
2.miesto: Sobeta – Základná škola na ulici Československej
armády
3.miesto: Mixér – Základná škola na Severnej ulici
4.miesto: A PROK - Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
Horela som horela, popolom som neľahla... i
„Égtem, égtem, de el nem égtem…”
Miestna
samospráva a tradičné cirkvi
si odhalením a posvätením pamätnej tabule
pripomenuli v Moldave
nad Bodvou 7. septembra 220. výročie vypuknutia veľkého požiaru,
ktorý v meste neporušene prežila iba tzv. Sojkova brána. Je to jediná
historická pamiatka, ktorá prežila požiar v roku 1794. Vtedy
toho v meste veľa ľahlo popolom. Ostali iba steny kostolov.
Zázrakom však iba trochu opálená ostala stáť brána, ktorá sa
nachádza v Košiciach vo Východoslovenskom múzeu. V roku
1996 z nej bola vyrobená kópia, ktorá bola postavená v parku
pri kostole reformovanej kresťanskej cirkvi pred domom na
Hlavnej ulici č 33, neďaleko od pôvodného miesta, kde brána stála. Na bráne je aj latinský nápis: „horela som horela,
popolom som neľahla...“. Po pozdravných slovách zástupcu
primátora Lászlóa Ivána na základe výskumov miestneho
historika Dr. Pétera Halásza sa slova ujal primátor mesta
I. Zachariaš a odhalil pamätnú tabuľu, ktorú zhotovil János
Lukács a ktorú následne posvätili predstavitelia tradičných
cirkví. Odhalenie pamätnej tabule bolo spojené so smutnou
udalosťou, keď nevznikla iba obrovská materiálna a duchovná škoda, ale viacerí prišli o životy. Mohli by sme sa opýtať,
prečo na to spomíname. Preto, lebo sme prežili. Ďakujeme
za to, že naši predkovia opäť začali a pokračovali v práci a
PANORÁMA | 03/2014
ISSN 1339-0317
Incognita program logójában is szerepel. A versenyzőket
a következő zsűritagok értékelték:
Smrek Miroslav – a Szepsi Művészeti Alapiskola igazgatója
Bartók Csaba – önkormányzati képviselő, a városi televízió
igazgatója
Horváth Rozália – a VH Személyzeti és Iskolaügyi Osztályának
referense
Tóthová Mária – A Tücsök Szabadidőközpont igazgatója
Török Attila – a Kassa Megyei Kulturális Központ marketing
osztályának vezetője
A versenyt a művészeti alapiskola táncműsora tette színesebbé. A kiértékelés előtt következett a meglepetés. Az a csapat,
aki feladatául kapta a palacsinta elkészítéséhez szükséges
hozzávalók felsorolását, és természetesen jól is válaszolt,
palacsintával kínálhatta meg versenytársait, a vendégeket és
a zsűrit is. A verseny eredményei:
1. helyezett: Champions csapat – Szepsi Magyar Tannyelvű
Alapiskola és Gimnázium
2. helyezett: Sobeta – Szepsi Csehszlovák Hadsereg utcai
Alapiskola
3. helyezett: Mixér – Szepsi Észak utcai Alapiskola
4. helyezettek: A PROK – Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola
és Gimnázium
SEVERN-ý – Szepsi Észak utcai Alapiskola
5. helyezett: RAJ team – Szepsi Csehszlovák Hadsereg utcai
Alapiskola
A zsűri minden csapat teljesítményét pozitívan értékelte, mivel két csapat is egyforma pontszámmal végzett, ezért két
negyedik helyezést osztottak ki. A verseny célja nemcsak a
tanulók tudásának a felmérése volt, hanem új ismeretek szerzése is. Régebben a pedagógusoknak nem állt rendelkezésükre olyan segédeszköz, melyeket felhasználhattak volna a
szülőföld megismerésének tanítása során. A tankönyvekben
sajnos nem találhatóak a városunkra és régiónkra vonatkozó
történelmi alapismeretek. A gyerekek a Panoráma városi lapból és a Kassai Megyei Önkormányzat által kiadott ismertető
füzetekből készültek fel a versenyre.
(kol)
A helyi önkormányzat és a történelmi egyházak emléktábla-avatással és áldással emlékeztek meg szeptember
7-én Szepsiben a 220 éve történt nagy tűzvészről, amelyben
szinte sértetlenül csak egy kapu, az ún. Szojka-kapu maradt
meg.
Ez az egyetlen műemlék, amely az 1794-es tűzvészt átvészelte, mikor a városban sok minden leégett. A templomoknak
csak a falai maradtak meg, de csodamód, kicsit megpörkölve ugyan, de a kapu megmaradt. Ma a kassai Kelet-Szlovákiai Múzeumban található. 1996-ban másolat készült a
kapuról, ami nem messze egykori helyétől, a református
templom melletti parkban, a Fő utca 33. sz. ház előtt lett felállítva. A kapun latin felirat is olvasható, melynek magyar
fordítása: „Égtem, égtem, de el nem égtem...“.
Az emlékünnepségen Iván László alpolgármester köszöntő
szavai után, aki Dr. Halász Péter helyi történész kutatásai
alapján mondott beszédet. Zachariaš István, városunk polgármestere is ünnepi köszöntőt mondott, mely után leleplezte a Lukács János által készített emléktáblát, amit a történelmi egyházak képviselői áldottak meg.
Az emléktábla-avatás és áldás szomorú esemény kapcsán
történt, amikor nemcsak óriási anyagi és szellemi kár keletkezett, de többen életüket is vesztették. Miért emlegetjük?
– kérdezhetnénk. Mert megmaradtunk! Hálát adunk, hogy
őseink újrakezdték és folytatták az abbahagyott munkát.
Nekünk is ezt kell tennünk! Minden viszontagság ellenére
újra kell kezdeni, folytatni a jót. Okosabban, bátrabban,
körültekintőbben, megalapozottabban, de folytatnunk kell!
Sőt, jobban, mert az idén emlékezünk a zsidók, a cigányok, a
nácizmus ártatlan áldozatai deportálásának 70. évfordulójára is. Sokak holtteste a haláltáborok kemencéinek tűzében
égett el.
Az évforduló kapcsán az egybegyűltek a Szentlélek fényét,
világosságát, bátorságát kérték, meg akarták hallani és
szívlelni Isten igéjét: a tágas kapu és a széles út a romlásba visz. Viszont a szűk kapu és a keskeny út az életre vezet.
(lásd. Mt 7, 13-14)
Együtt imádkoztak, hogy életük útját a Mindenható parancsai szerint járják és így áldást, odaát pedig örök boldogságot nyerjenek.
Mons. Dr. Gábor Bertalan,
római katolikus esperes-plébános
Spravodaj Moldavy nad Bodvou ~ Szepsi város lapja
07
tak musíme konať aj my. Napriek všetkým príkoriam musíme
pokračovať a konať dobro. Pokračovať múdrejšie, smelšie,
obozretnejšie a dôslednejšie. Ba čo viac, aj lepšie, lebo v tomto roku si pripomíname 70. výročie deportácií Židov, Rómov
a nevinných obetí nacizmu. Telá mnohých obetí zhoreli v
plameňoch pecí táborov smrti. V spojitosti s výročím žiadali
prítomní o svetlo Ducha svätého, o svetlo a odvahu počuť a
prijať Božie slovo: „Vchádzajte tesnou bránou, lebo je široká
a priestranná cesta vedúca do skazy a mnoho je tých, ktorí
ňou vchádzajú, ale je tesná brána a úzka cesta vedúca do
života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.“ (Mt 7 13-14) Spolu
sa modlili, aby v živote konali podľa príkazov Všemohúceho
a tu sa im ušlo požehnania, a tam večné šťastie od Toho, kto
Je.
Mons. Dr. Bertalan Gábor,
rímskokatolícky farár
Pamätník - Visszapillantó
Odpust Sv. Rócha v Moldave nad Bodvou: veriaci sa modlili za uzdravenie svojich chorých i
Szent Rókus búcsú Szepsiben: napjaink testi-lelki betegeinek gyógyulásáért is imádkoztak
3. augusta o 11. hodine sa v Moldave nad Bodovu začala
slávnostná svätá omša pri kaplnke na počesť Sv. Rócha, ktorú celebroval emeritný opát Tamás Károly Bartal. Veriaci si
tu pripomenuli obete epidémie cholery v roku 1831. Vtedy v
meste za 6 týždňov umrelo 212 obyvateľov. Ďalšia epidémia v
roku 1872 si vyžiadala ďalších 34 obetí. Po tom, čo epidémia
pominula, postavili veriaci na svahu kopca kaplnku na počesť
Sv. Rócha, kde sa v posledných 15 rokoch každý rok okolo 16.
augusta – v deň sviatku sv. Rócha – modlia veriaci za uzdravenie nemocných. Dnes si svoje obete spomedzi nás vyberá
nový mor súčasnosti: drogy, alkohol, hazard, množstvo siekt.
Na tomto posvätnom mieste zneli modlitby za nich a za všet-
kých tých, ktorí pre nich trpia či sa ich z týchto závislostí snažia vymaniť, za lekárov, ošetrovateľov, v neposlednom rade
za mladých ľudí, aby sa múdro a so silnou vôľou dokázali vyhnúť prefíkaným pascám závislostí súčasnej doby. Slávnostná
svätá omša skončila v uctievaní sviatosti a požehnaním mesta
a blízkeho regiónu. S radosťou je možno povedať, že aj tohoročný tradičný odpust sv. Rócha, úpravou pamätného miesta
prostredníctvom záväznosti členov cirkevnej rady a dôstojného slávenie eucharistie, svedčil o spoločnej súdržnosti mesta
a cirkevného spoločenstva. Bolo viditeľné, že eucharistické
stretnutia sú vrcholmi a prameňmi pre všetkých tých, ktorí sú
pripravení sa podeliť s Ježišom a jeho bratmi a sestrami o to,
čo majú, a tak sa stávajú nástrojom komunity lásky, aby ich
bytie mohlo byť stále plodnejšie.
Mons. Dr. Bertalan Gábor,
rímskokatolícky farár
Szepsiben, augusztus 3-án 11 órakor Bartal Károly Tamás,
jászóvári emeritus apát vezetésével ünnepi szentmise kezdődött Szent Rókus tiszteletére a fogadalmi kápolnánál, ahol az
idén megemlékeztek az 1831-es kolerajárvány áldozatairól is.
A városban 6 hét alatt 212 lakos halt meg. Az 1872-es kole-
XXXX. Vlastivedná cyklistická túra údolím Bodvy i
XXXX. Honismereti Kerékpártúra a Bódva völgyében
Koncom júla sa už po štyridsiaty krát uskutočnilo vlastivedné podujatie Maďarov na Slovensku, s veľkou tradíciou,
Vlastivedná cyklistická túra.
V Zádielskych Dvorníkoch sa na bicykle posadilo približne
sto účastníkov, aby v nasledujúcich desiatich dňoch navštívili
historické pamätné miesta na Slovensku, v Maďarsku a v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Podujatie má aj stálych účastníkov, no každým rokom k nim pribúdajú noví turisti. Väčšina
účastníkov prejde na bicykli celú trasu, no sú aj takí, ktorí idú
s kolektívom iba niekoľko dní, resp. sa chcú zúčastniť iba niektorého zo sprievodných podujatí – historických prednášok,
spomienkových aktov, koncertov či tanečných domov.
V prvý deň túry bola, napriek výdatnému dažďu, spoločným
programom návšteva Zádielskej tiesňavy. Následne sme
mohli byť hosťami obce Zádielske Dvorníky. Starosta obce
Sándor Miliczky už svoju obec a dom, ktorý skrýval expozíciu nálezov z doby bronzovej, predstavil v krásnom slnečnom
počasí. Ďalším miestom zastavenia bolo niekdajšie sídlo najmenšej uhorskej župy, Turňa nad Bodvou. Prvou zástavkou
bola pamätná tabuľa básnika a novinára Pála Fecsóa, kde
sa jeho pamiatke poklonil jeho syn Szilárd Fecsó. Len bývalí
študenti priemyslovky vedeli oceniť návštevu domu emblematického učiteľa Maďarskej priemyslovky, Emila Putanka,
ku ktorému sa viazalo množstvo jeho poučných príbehov.
Rímskokatolícky kostol, v ktorom prebieha archeologický
výskum a svätyňu, v ktorej boli odhalené stredoveké fresky,
nám predstavil Gábor Szilágyi. Pokračujúc v ceste, účastníci
prekročili štátnu hranicu a dorazili do najsevernejšie položenej maďarskej obce Hidvégardó, kde bol ich sprievodcom
starosta obce Tamás Matusz. Nasledujúcou zastávkou bola
obec Tornahorváti, kde si účastníci túry mohli pozrieť prípravu miestnych jedál a aj ich ochutnať. Miestny gréckokatolícky kostol postavený v roku 1765 predstavil otec Róbert Matyi,
miestny gréckokatolícky duchovný a starosta obce Károly
Köteles. Jedno z najkrajších etnografických múzeí horného
údolia Bodvy sa nachádza v Turnianskej Novej Vsi. To si mohli
účastníci túry prezrieť v sprievode Erzsébet Köteles. V mene
obce pohostil cyklistov Albert Bodnár gulášom a slávnostne
im odovzdal kľúčenku obce, lebo Turnianska Nová Ves, ako
otvorená obec, má svoj kľúč na začiatku obce pod rohožkou.
Posledným bodom programu dňa bola návšteva kostolnej
záhrady obce Janík, kde sa účastníci poklonili pamiatke Srenény Sziklay Papp – Vári, ktorá je autorkou básne „Magyar
Hiszekegy“. V obci ich privítal starosta Gyula Begala a košická konzulka Maďarska Éva Molnár Czimbalmosné. Tu si
pozreli kultúrny program, ktorý zorganizovala Ibolya Bankó
a Erika Csepely. Po západe slnka sa účastníci túry utáborili v
Mokranciach a noc už strávili pri táboráku.
V soboru ich čakala návšteva Premonštrátskeho kláštora
v Jasove. Keďže dohodnutý sprievodca z neplánovaných dôvodov meškal, ujal sa tejto úlohy jasovský sprievodca Gyula
Koronczi a predstavil prítomným budovu opátstva. S nie-
koľkominútovým meškaním dorazil jasovský farár Richárd
Rédli (otec Imrich), ktorý sa viackrát ospravedlnil za meškanie a predstavil prítomným históriu rádu premonštrátov,
kostol kláštora (ktorý je podľa niektorých odborníkov jeden
z najkrajších barokových kostolov Karpatskej kotliny) a jeho
hodnoty. Po návšteve spolu zaspievali najstaršiu maďarskú
hymnu „Boldogasszony anyánk“. Ďalšia cesta viedla popri
jasovskej rómskej osade. Autor týchto riadkov si ani teraz
nedokáže predstaviť, ako dokázal prezident republiky Rudolf
Schuster ukryť túto osadu pred zrakmi významných zahraničných a korunovaných návštev, ktoré pozval do Medzeva.
Len ten, kto prejde údolím Bodvy na bicykli vie, aká je pomaly
stúpajúca cesta ním náročná a ako vyskúša pľúca všetkých
cyklistov. V Štóse sa poklonili pamiatke Zoltána Fábryho,
na ktorého sa v uplynulých rokoch (desaťročiach) neprávom zabudlo. Dielo antifašistu a publicistu, ktorý odmietal
všetky formy diktatúr, predstavil prítomným László Máté z
Košíc. Klesajúc späť po ceste bol prvou zastávkou cintorín v
Medzeve. Charakterizujú ho v prvom rade kríže a pomníky
v nemeckom jazyku. V hornej časti cintorína sa nachádzajú
upravené a obnovené hroby československých legionárov,
zatiaľ čo v jednom zabudnutom rohu je spustnutý masový
hrob maďarských a nemeckých vojakov z II. sv. vojny. Najzaujímavejšia pamiatka krásne upraveného mantáckeho mestečka sa nachádza na dvore radnice. Je to jediný pamätník
milénia v nemeckom a maďarskom jazyku, ktorý sa zachoval. Tu dali účastníci túry spoločne dokopy prehľad o histórii
a súčasnosti Medzeva.
V Moldave sa stal hostiteľom účastníkov túry jeden z
účastníkov prvej Vlastivednej túry v roku 1975, primátor
mesta István Zachariaš. Historické a kultúrne hodnoty mesta tu predstavil László Köteles. Okrem iného spomenul, že
z Moldavy vyšiel na svoju púť po Európe autor prvého po
maďarsky napísaného cestopisu „Europica Varietas“, Márton
Csombor Szepsi, a tu sa narodil aj Máté Laczkó Szepsi, prvý
zhotoviteľ tokajského asu, ktorého prácu neospievala iba
maďarská štátna hymna, ale zaradila ho do povinných predpisov aj EÚ. Po prehliadke mesta oboznámil primátor mesta
prítomných so súčasnosťou Moldavy nad Bodvou a následne
08
Spravodaj Moldavy nad Bodvou ~ Szepsi város lapja
rajárvány újabb 34 áldozatot követelt. A hívek a járvány elmúltával a város domboldalán kápolnát emeltek Szent Rókus
tiszteletére, ahol minden esztendőben augusztus 16. – Szent
Rókus ünnepe – táján rájuk emlékeznek és az utóbbi 15 évben
napjaink testi-lelki betegeinek gyógyulásáért is imádkoznak.
Ma, korunk új pestise: a kábítószer, az alkohol, a szerencsejátékok szenvedélye és a szekták sokasága szedi áldozatát
népünk körében. E megszentelt helyen őértük és mindazokért
szállt az ima, akik szenvednek miattuk, és akik felszabadításukon fáradoznak: az orvosokért, ápolókért és nem utolsó
sorban a fiatalokért, hogy bölcsen, erős akarattal kerüljék el
korunk szenvedélyeinek fondorlatos csapdáit.
Az ünnepi szentmise Szentségimádással és szentségi áldással
zárult a város és a szűkebb pátria lakosságára.
Örömmel mondhatom el, hogy a hagyományos Szent Rókus
búcsú az idén is, az emlékhely rendbehozatalával és az egyháztanács tagjai elkötelezettsége révén az ünnepi eucharisztia méltóságteljes megünneplésével, a város és az egyházközség híveinek közös összefogásáról tanúskodott.
Az eucharisztikus találkozások források mindazoknak, akik
készek megosztani Jézussal és testvéreikkel amilyük van, és
akik, hogy így a szeretetközösség eszközeivé válva létük egyre
termékenyebb legyen.
Mons. Dr. Gábor Bertalan,
római katolikus espere-plébános
všetkých pozval na guláš. ZO Csemadoku V Moldave prekvapila účastníkov miestnymi vínami.
V nedeľu čakalo na cyklistov bicyklom skoro nedostupné
mesto Košice. Preto väčšina účastníkov navštívila Košice vlakom a zvyšok sa vybral na bicykloch. Okrem výstavy, ktorá v
Rodošte návštevníkom približuje hodnoty mesta a pamiatku
na Františka Rákócziho II., si účastníci mohli v organizácii
Flóry Reiter pozrieť film o košickom rodákovi Sándorovi Máraim a mohli sa zúčastniť prednášky o ňom. Po ceste späť bol
aj pre mnohých tunajších účastníkov prekvapením kostolík
v Čečejovciach, postavený v XIII. storočí v štýle ranej gotiky,
vyzdobený prekrásnymi dobovými freskami. Tu v spoločnom
speve zaznel 90. žalm reformovanej kresťanskej cirkvi, ktorý
často zastával aj rolu ľudovej hymny. Menšia búrka v pondelok ráno len urýchlila skladanie stanov. Účastníci sa rozlúčili
s pohostinným údolím Bodvy a cez Buzicu sa vybrali ďalej k
cieľu ich cesty, k Vereckému priesmyku.
Ing. László Köteles,
vedúci túry
Július végén immár negyvenedszer indult útjára a szlovákiai magyarság egyik legnagyobb hagyományú honismereti rendezvénye, a Honismereti Kerékpártúra.
Szádudvarnokon közel százan ültek kerékpárra, hogy az
elkövetkező tíz napban szlovákiai, magyarországi és kárpátaljai történelmi emlékhelyeket látogassanak meg. A
rendezvénynek vannak állandó résztvevői, ám évről évre
csatlakoznak hozzájuk újabb túrázók. A résztvevők többsége végigbicajozza a távot, de vannak olyanok is, akik csupán
néhány napig tartanak a társasággal, illetve csak valamelyik kísérőrendezvényen – történelmi előadáson, megemlékezésen, koncerten vagy táncházon – akarnak részt venni.
Július 24-én, az első közös program a zuhogó eső ellenére
a Szádelői-völgy volt. Utána Szádudvarnok község vendégei
lehettünk. Miliczky Sándor polgármester már vakító napfényben mutatta be községét s a még bronzkori leleteket
bemutató kiállítást is rejtő tájházat. Következő megállóhely
a valamikori legkisebb vármegye székhelye, Torna volt. Fecsó Pál költő és újságíró emléktáblája volt az első megálló,
ahol fia, Fecsó Szilárd tisztelgett emléke előtt. Csak a régi
iparisták tudták értékelni a Magyar Ipari volt emblematikus
tanárának, Putankó Emil házának megtekintését, melyhez
a tanmeséi is fűződtek. A régészeti feltárás alatt álló római
katolikus templomot, s a szentéjében feltárt középkori freskókat Szilágyi Gábor mutatta be. Később az országhatárt
átlépve a legészakibb magyarországi községbe, Hídvégardóba érkeztünk, ahol az idegenvezetőnk Matusz Tamás polgármester volt. Következő állomáshelyünkön, Tornahorvátiban, tájjellegű népi ételek készítésének voltunk szemtanúi,
egyben a kész termékek kóstolói. Az 1765-ben épített görög
katolikus templomot Ft. Matyi Róbert, tornahorváti görög
katolikus lelkész és Köteles Károly polgármester mutatta
be. A Felső-Bódva völgye egyik legszebb tájháza Tornaújfaluban található, melyet ifj. Köteles Erzsébet mutatott meg.
Bodnár Albert gulyással vendégelt meg és a falu kulcstartó-
PANORÁMA | 04/2014
Pamätník - Visszapillantó
jával ajándékozott meg bennünket, mivel Tornaújfalu kulcsa
„nyitott faluként” a falu elején, a „csuszkoló”, azaz a lábtörlő
alatt található. Aznap az utolsó programpont Jánok község
templomkertje volt, ahol a jánoki születésű „Magyar Hiszekegy” szerzője, Papp-Vári Sziklay Szeréna emléke előtt tisztelegtünk. Itt Begala Gyula polgármester és Czimbalmosné
Molnár Éva kassai főkonzulasszony üdvözölt minket, majd
egy kultúrműsort nézhettünk meg Bankó Ibolya és Csepely
Erika szervezésében. A résztvevők alkonyatkor Makrancon
ütöttek sátrat, s az éjszaka a tábortűz körülötti népdalénekléssel telt.
Szombaton a Jászóvári premontrei monostor megismerése várt a résztvevőkre. Mivel az előadó késett, Koronczi
Gyula jászói túravezető kapva az alkalmon bemutatta az
apátság épületét. A később érkező jászói plébános, Rédli Richárd Imre, a premontrei rend és a kolostori templom (egyes
szakértők szerint az egyik legszebb barokk templom a Kárpát-medencében) történelmével, belső értékeivel ismertetette a jelenlévőket. A látogatás végén közösen elénekeltük a
magyarság legősibb himnuszát a „Boldogasszony anyánk”at.
Hogy milyen csalóka a Bódva völgye, csak az tudja, aki
már végigbicajozta. A folyamatos emelkedő minden kerékpáros tüdejét próbára tette. Stószon, a végcélnál, az elmúlt
évtizedekben már feledésbe merült Fábry Zoltán emléke
előtt tisztelegtek a résztvevők. Az antifasiszta és minden
egyéb diktatúrát elutasító publicista munkásságát a kassai
Máté László mutatta be. A visszafelé, immár lefelé vezető
úton, a mecenzéfi temető volt az első megálló, melyet korabeli, főleg német nyelvű sírkeresztek jellemeznek. A temető
felső részében az 1919-es cseh legionáriusok szépen rendben
tartott és felújított sírjai, míg a temető egyik eldugott zugában a II. világháborús magyar és német katonák elhanyagolt, gazos tömegsírja található. A szépen kicsinosított
mánta városka egyik legértékesebb emléke az egyetlen épségben maradt magyar és német nyelvű millenniumi emlékmű, mely a községháza udvarán található. A túra résztvevői
itt láthatták Mecenzéf község történelmének ill. jelenének
egy apró darabját.
Szepsi városában az első, 1975-ös Honismereti Kerékpártúra egyik szervezője, Zachariaš István polgármester
volt a túrázók vendéglátója. A város történelmi és kulturális értékeit pedig jómagam mutattam be. Felelevenítettem,
hogy ebből a városból indult útjára az első magyar nyelven
írt útleírás, az Europica varietas szerzője, Szepsi Csombor
Márton. Továbbá itt született Szepsi Laczkó Máté, a tokaji
aszú feltalálója, kinek munkáját a magyar nemzet himnusza
is felidézi („értünk Tokaj vesszején, nektárt csepegtettél”). A
városnézés után a polgármester bemutatta a város jelenét,
majd egy tál gulyáslevesre hívta meg a kerékpározókat. A
Csemadok Szepsi Alapszervezte pedig helyi borokkal lepett
meg bennünket.
Vasárnap a kerékpáron szinte megközelíthetetlen Kassa
városa várta a túrázókat. A résztvevők nagy része vonattal, a merészebbje pedig kerékpáron vágott neki a távnak.
Elsőként a Rodostói házban tekinthettük meg a II. Rákóczi
Ferencről szóló kiállítást, majd Reiter Flóra filmvetítéssel
egybekötött előadását hallgathatunk meg a kassai születésű Márai Sándor életéről. A hazafelé vezető úton a résztvevőket elvarázsolta a 13. században korai gótikus stílusban
épült csécsi református templom, mely gyönyörű korabeli
freskókkal van díszítve. A túrázók itt közösen elénekelték
a „Tebenned bíztunk eleitől fogva” kezdetű 90. reformárus
zsoltárt. A hétfőn reggel érkező kisebb zápor miatt gyorsan
összecsomagoltuk a sátrakat. Így a túrázók, búcsút intve a
vendégszerető Bódva-völgyi lakosoknak, Buzitán keresztül
indultak tovább kelet felé, a Vereckei hágóhoz.
PANORÁMA | 04/2014
Köteles László mérnök,
túravezető
ISSN 1339-0317
III. Fisolový festival kolo Bodvy i
III. Bódvamenti Paszulyfesztivál
Kto by nemal rád fazuľu, či vo forme prívarku, či polievky?
Toto bol základ nápadu, aby sme zorganizovali takú súťaž vo
varení, ktorá by bola o veselí, spoločnom zaháňaní problémov
a zábave. Taký, kde nie nič povinné, iba FAZUĽA ! Zapletená a
varená. Prvá na krku, druhá v kotlíku. Tatko vznikol Fazuľový
festival údolia Bodvy, ktorý v tomto roku usporiadalo MsKS
po tretíkrát. Prípravy začali už predpoludním. Stavali sa stany, nastavovali kotlíky, sekalo drevo, namáčala fazuľa, rezali
na kusy údené lahôdky, čistila cibuľa, vyplachovali poháre aj
hrdlá doneseným páleným. Pracovníci Centra voľného času
CvrČek rátaním fazule šikovne zamestnali deti motajúce sa
okolo ohňa, lebo popri fazuli je najdôležitejšia bezpečnosť!
O druhej hodine popoludní už všetkých 13 družstiev v plnej
paráde očakávalo otvárací príhovor primátora mesta I. Zachariaša, resp. výstrel, ktorý bol tak hlasný, že mnohým vypadli aj
varešky z rúk. Sušiči tabaku z Mokraniec varili päťhrsťovú fazuľovú polievku, ktorá sa minula tak rýchlo, že ju nestihli ani
okoštovať. Preto museli zvlášť variť „Panvičkovú fazuľu na slanine so šunkou a čili“, čím sa zachránili pred smrťou od hladu.
Ich fajčenie fajok len zvyšovalo hustotu dymu okolo ich stanu.
Z dymu sa ušlo aj domácim koláčom ženskej speváckej skupiny
Živena, ale koho to zaujímalo. Družstvo ZŠ a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským varilo Kapustvoú fazuľu z Veľkých Trakan, no ich šéfkuchár Zoli Dobos, po tom čo prehltol
osu, by bol skôr kričal na doktora, keby mu hrdlo nebolo veľmi rýchlo opúchalo. Injekcia na pohotovosti však veľmi rýchlo
zaúčinkovala, a tak mal pred žihadlami absolútnu ochranu.
Družstvo MŠ Százszorszép varilo Kolienkovú fazuľu na spôsob
divých mačiek, spievajúc stále svoju obľúbenú pesničku: Egy
cica, két cica... s fazuľovými náhrdelníkmi na krkoch. Družstvo Cseresznyeklubu varilo kapsu s fazuľovým perkeltom na
estragóne vraviac, že ak kapsa, potom plná fazule a nie plná
pagáčov pečených v popole???. Družstvo Zmiešaného zboru
Béni Egressyho sa k súťaži postavilo vážne vraviac, že tu nejde
o fazuľky! Aj to vymysleli a uvarili. Pravdou je, že nie v stane,
no skôr pod slnečníkom. Pikantná fazuľová polievka družstva
VIA NOVA ICS sa podarila hustejšia, ale fazuľové langoše s husacou masťou od SMK, ktoré piekol na „šparhlete“ Cs. Bartók,
mali taký úspech, že by ich bol piekol dodnes, keby sa nebol
Fazuľový festival skončil. Družstvo ERBASSAB varilo trošku
pomalšie, no s o to väčšou láskou. Tak sa mohlo stať, že sa v
ich súťažnom jedle s názvom „Jednoduchá, ale dobrá fazuľa
s kolienkom“ nemali kedy uvariť zemiaky. Mariškin fazuľový
guláš s Ibolyinými zákuskami od družstva Strednej odbornej
školy sa tiež skoro minuli. Než začala tancovačka, zívali už
kotlíky prázdnotou. Ani Jókaiho fazuľová polievka MOST-ťákov z Jóakiho ulice nevrela v kotlíku dlho, lebo aj posledná
fazuľka si našla svojho pána. Družstvo KCÚBAR varilo bohaté
fazuľkové ragú s estragónom. Imre Zborai, počúvajúc Katicu,
všetko narezal nadrobno, dokonca aj obrus. Ženy a dievčatá
MŠ v Budulove varili fazuľový guláš žabacej kuchyne, veď ich
meno je nakoniec Rosnička. Veru aj súťaž vyhrali. Pedagógovia dvoch materských škôl sa aj tu dali dokopy a vyskúšali si
šmýkačku, a to naplno. To neznamená, že by sa začali šmýkať
smerom dolu, ale to, že vedia dobre liezť. Družstvo ženskej
speváckej skupiny Asszonykórus v tichosti uvarilo svoj fazuľový guláš, z neho nakŕmili účinkujúcich a nakoniec na hudbu
skupiny New Anonym zatancovali svoju tanečnú kompozíciu.
Pokým porota ochutnala súťažné vzorky, aj sa najedla. Vyhodnotenie súťaže ani teraz neprebiehalo bez spoločného spevu.
Pre spoločné fotenie sa niektorí aj „vyvalili“. Bolo to podujatie,
ktoré bolo skutočne bez politiky. Že tam boli dvaja kandidáti
na post primátora a jeden z nich sa stratil medzi ľuďmi? No a
čo! Veď aj oni majú radi fazuľu!.
-ve-
Spravodaj Moldavy nad Bodvou ~ Szepsi város lapja
Ki ne szeretné a babot akár főzelék, akár leves formájában? Innen jött három éve az ötlet, hogy szervezzünk egy
olyan főzőversenyt, amely a vidámságról, közös gondűzésről,
szórakozásról szól. Ahol semmi sem kötelező, csak a BAB!
Fűzve és főzve, előbbi nyakban, utóbbi bográcsban. Így született meg a Bódvamenti Paszulyfesztivál, melyet idén harmadik alkalommal rendezett meg a Szepsi Városi Művelődési
Központ. A készülődés már délelőtt kezdetét vette. Sátor- és
bográcsállítás, tűzifavágás, a bab előáztatása, mindenféle
füstölt finomság darabolása, hagymapucolás, pohár- és toroköblítés „magadhozta” pálinkával. A Tücsök Szabadidőközpont munkatársai némi babszámolással ügyesen elfoglalták
a tűz körül játszadozó gyerekeket. Hiszen a bab mellett fő a
biztonság! 14.00-ra mind a 13 főzőcsapat teljes fegyverzetben
és díszben várta polgármesterünk, Zachariaš István indító szavát. A makranci dohányszárítók ötmarékos bablevest
főztek, ami olyan gyorsan elfogyott, hogy meg se tudták kóstolni. Így külön főzniük kellett egy tárcsás szalonnás, chillis,
sonkás babot, megmentve magukat az éhhaláltól. Pipázásuk
csak növelte a sátruk körüli füst sűrűségét, amiből jutott
bőven a Živena Asszonykórus házi készítésű süteményeire is,
de kit érdekelt. A MTAG csapata nagytárkányi káposztáspaszulyt főzött, de a főszakácsuk, Dobos Zoli, darazsat nyelvén
előbb orvosért kiáltott volna, ha a nyaka rohamosan nem da-
gadt volna. A készültségen kapott injekció azonban gyorsan
hatott, így teljes védelmet élvezhetett fullánk ügyben. A Százszorszép Óvoda csülkös babot főzött vadmacskák módjára,
folyamatosan énekelve kedvenc dalukat „Egy cica, két cica…”
nyakukban babból fűzött kalárissal. Tárkonyos paszulypörkölt-tarisznyát főztek a Cseresznyeklubosok, mondván, ha
batyu, akkor babbal töltve és nem hamuban sült pogácsával.
Az Egressy Béni Énekkar komolyan vette a versenyt, szerintük
nem babra ment a játék! Ezt ki, illetve meg is főzték. A VIA
NOVA ICS csapatának pikáns bablevese ugyan kissé sűrűre
sikerült, de Bartók Csaba „sparhéton” sütött MKP-s babos,
libazsíros grulyalángosa köretként olyan sikert aratott, hogy
még ma is sütötte volna, ha a Paszulyfesztivál véget nem ért
volna. Az ERBASSBAB csapata kissé komótosan főzött, de annál nagyobb szeretettel. Így eshetett meg, hogy a sima csülkösbab, de jó elnevezésű ételükben szegény krumplinak nem
volt ideje megfőni. A Szakközépiskola csapata Mariska babgulyása Ibolya sütijével szintén hamar elfogyott. Mire táncra
perdültek, csak az üres bogrács tátongott. A HÍD-asok Jókai
bablevese a Jókai utcából sem rotyoghatott sokáig a bográcsban, mert egy-kettőre gazdára talált az utolsó babszem is.
A Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ kis csapata tárkonyos zöldbabos ragulevest főzött. Zborai Imre, szót
fogadva Katicának, mindent felaprózott…még az abroszt is!
A Bodollói Óvoda asszonyai, lányai békakonyha babgulyást
főztek, elvégre Levelibéka a nevük. Ennek köszönhetően meg
is nyerték a versenyt. A két óvoda pedagógusai itt is összefogtak: teljes mellszélességgel próbálták ki a csúszdát. Ez
nem azt jelenti, hogy elindultak volna a lejtőn, hanem hogy
jól tudnak mászni. Az Asszonykórus csendben megfőzte babgulyását, megetette belőle a szereplőket, majd a végén a New
Anonym együttes muzsikájára elropták a „Kacskaringós a leveles paszuly szára…” elnevezésű táncot.
Mire a zsűri végigkóstolta a „versenyanyagokat”, jól is lakott.
A kiértékelés most sem zajlott közös éneklés nélkül. A közös
fotózáshoz néhányan még hanyatt is vetették magukat.
Ez egy igazán politikamentes rendezvény volt. Hogy két
polgármesterjelölt is ott volt a színpadon, egy pedig elvegyült
a nép között? Istenem, hiszen ők is szeretik a babot!
-ve-
09
Pamätník - Visszapillantó
XVIII. Dni Moldavy a večery kráľov i
XVIII. Szepsi Napok és a királyok estéi
Csaó Bambínó
Megáll az idő…. spievali umelci košického divadla Thália,
obecenstvo aj oblaky nad amfiteátrom. Tí, ktorí zažili päťdesiate roky, tí si tu rozumeli aj prostredníctvom polovičných
slov. Šlágre tej doby, akými boli Pancsoló kislány, Marina,
Járom az utam vagy Reszket a hold a tó vizén…, mnohým
pripomenuli vtedajšie roky plné ťarchy nádeje, sklamania,
zrady a spolupatričnosti.
Megáll az idő….énekelték a kassai Thália Színház művészei,
a közönség, de még a felhők is az Amfiteátrum felett. Akik
megélték az ötvenes éveket, most fél szavakból is megértették egymást. Az akkori slágerek, mint például a Pancsoló
kislány, Marina, Járom az utam vagy Reszket a hold a tó
vizén… sokakban felidézték a reménnyel és csalódással,
árulással és helytállással terhes éveket.
Bubnová šou
Dobshow
Dá sa povedať, že najúspešnejšie podujatie tohoročných Dní
Moldavy bola bubnová šou, ktorú dal dokopy Imre Nagy ml.
s priateľmi a prilákala skoro 300 ľudí, ktorí si chceli zabubnovať. Obecenstvo rozozvučalo všetky predmety, ktoré mali
poruke, s ktorými sa dalo bubnovať, taniere, fľaše, príbory,
umelohmotné fľaše, poháre aj jabĺčko v kolene prísediaceho.
Jedno je isté: V Moldave sa zrodil rekord! Bude nás na podobnom podujatí na budúci rok viac? Ako je vzdialená Guinessová kniha rekordov od Moldavy? Možno je na dosah bubna.
Az idei Szepsi Napok egyik legsikeresebb rendezvénye az
ifj. Nagy Imre és barátai által „összehozott” dobshow volt,
amely közel 300 dobolni vágyó és akaró résztvevőt vonzott
a színpad elé. A közönség minden keze ügyébe kerülő üthető,
csörömpölő alkalmatosságot megszólaltatott: tányért, üveget, evőeszközt, műanyag flakont, poharat, a mellette ülő
térdkalácsát. Egy biztos: Szepsiben rekord született! Vajon
elegen leszünk-e egy nagyobb megmérettetésre jövő éven?
Milyen messze van a Guinness rekordok könyve Szepsitől?
Lehet, hogy csak egy „dobnyújtásnyira”?
a teret. A kellemes muzsika, a fülbemászó dallam gyógyír a
léleknek. Szemet gyönyörködtető a lányok kecses tánca. A
könnyedség mögött azonban kemény, kitartó munka rejlik.
Pedagógus és tanítvány együttes munkájának a gyümölcse,
ahol a szülő a biztos háttér.
Putovanie do ríše rozprávok
Vándorlás a mesék birodalmában
Varázslatos birodalom a mesék világa. A Tücsök Szabadidőközpont munkatársai a város különböző pontjain várták a kis vándorokat, akik az ügyesen megoldott mesés
feladatokért apró ajándékokat kaptak. A játékba természetesen bekapcsolódtak azok a felnőttek is, akik még nem
felejtettek el játszani. Városunkban aznap csak jóságos
boszorkányokkal találkozhatott az emberfia.
Mestská zeleň
Városi zöldövezet
Aj toho roku boli udelené ceny za najkrajší dvor, balkón a
predzáhradku. Na niekoľkých balkónoch sa ťahajú krásne
muškáty, pred domami sú úhľadne ostrihané kríky a stromčeky, ktoré hlásajú lásku pána domu ku kráse. Kto má rád
kvety, zlým človekom byť nemôže – vraví básnik. Okrem
iných zaujal v tomto roku porotcov dvor Jenő Strompa. Dúfame, že sa páčil aj iným.
Idén is átadták a legszebb udvar, erkély és virágoskert tulajdonosának járó díjakat. Néhány erkélyen szemet gyönyörködtetően futnak a mályvák. A ház előtt pedig szépen
megnyesett bokrok, cserjék, kis fák jelzik, hogy tulajdonosuk
szereti a szépet. Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
– mondja a közmondás. Idén Stromp Jenő udvara nyerte el a
zsűri tetszését. Reméljük, a mások tetszését is.
Legendy kráľa Mateja
Mátyás király legendái
Tohoročné dni mesta zaujali aj kráľa Mateja. Keď sa dozvedel
o tom, že pedagógovia ZUŠ spolu s deťmi zhotovujú v amfiteátri dobové predmety, hneď sa tam objavil. Aj sa divil množstvu detí, ktoré tam boli, ktoré ho privítali tancom a hudbou.
Poďakoval sa za príjemné prijatie a stratil sa v dave.
Program Základnej umeleckej školy
A művészeti alapiskola műsora
A városi napok üde színfoltja a művészeti alapiskola gondosan összeválogatott műsora volt. Gazdag programkínálatuknak csak egy töredéke az a műsor, mellyel megtöltötték
Büszkék vagyunk elődeinkre, akik világhírűvé tették Szepsit:
a világutazó Szepsi Csombor Mártonra, a tokaji aszú feltalálójára, Szepsi Laczkó Mátéra, akinek a két éve felavatott
szobra előtt tisztelegtünk. Trebuľa Zdenko, Kassa megye
elnöke, Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország kassai
főkonzulja, Vargová Jurková Lenka, Kassa megye Kulturális Központjának igazgatónője, testvérvárosaink küldöttsége, valamint a városi intézmények vezetői is elhelyezték az
emlékezés és köszönet virágait. Ezután került sor a felújított
történelmi városháza múltat idéző impozáns épületének az
átadására.
Čarovným impériom je svet rozprávok. Pracovníci Centra
voľného času CVrČek na rôznych miestach v meste čakali na
malých vandrovníkov, ktorí za úspešne vyriešenie rozprávkových úloh dostali drobné darčeky. Do hry sa samozrejme
zapojili aj tí dospelí, ktorí ešte nezabudli hrať sa. V ten deň sa
v človek mohol v našom meste stretnúť iba s dobrými bosorkami.
Mátyás királyt sem hagyták hidegen az idei városi napok.
Amikor tudomására jutott, hogy az amfiteátrumban a művészeti alapiskola az odalátogató gyerekekkel korabeli kellékeket készít, nyomban ott termett. Csodálkozott is a sok
gyerek láttán, akik tánccal és muzsikával kedveskedtek
neki. Megköszönte a kedves fogadtatást, majd elvegyült a
nép között.
Príjemným spestrením dní mesta bol starostlivo zostavený
program Základnej umeleckej školy. Program, ktorým naplnila námestie, bol iba zlomkom z ich bohatej ponuky programov. Príjemná hudba a ušiam lahodiace melódie sú liekom
na dušu. Elegantný tanec dievčat lahodí oku diváka. Za ľahkosťou sa však skrýva tvrdá a vytrvalá práca. Je to spoločné
ovocie učiteľa a žiaka, pričom rodič je istotou a zázemím.
kó Szepsiho, pred ktorého sochou, odhalenou pred dvoma
rokmi, sme sa poklonili. Vence a kvety spomienok a vďaky sem položil predseda KSK Zdenko Trebuľa, Éva Molnár
Czimbalmosné, generálna konzulka Maďarska v Košiciach,
Lenka Vargová Jurková, riaditeľka Kultúrneho centra KSK,
delegácie našich partnerských miest a vedúci predstavitelia
našich inštitúcií. Po kladení vencov nasledovalo slávnostné
odovzdanie obnovenej budovy historickej mestskej radnice.
Pouličná zábava
Utcabál
Do nedele rána tancovali tí, ktorí počas dňa neustali v pestrej
palete programov, ich sledovaní, jedení a popíjaní. O dobrú
zábavu sa postarala skupina ROYALS.
Vasárnap hajnalig ropták a táncot mindazok, akik a nap
folyamán a sok programban, nézelődésben, evésben, ivásban sem fáradtak el. Az utcabál hangulatát a ROYALS
együttes muzsikája fokozta.
Kladenie vencov a odovzdanie budovy MsÚ
Koszorúzás és a városháza átadása
Moldavu urobili svetoznámou naši predkovia, za čo sme
na nich právom hrdí. Myslíme tým cestovateľa Mártona
Csombora Szepsiho, či vynálezcu tokajského asu Máté Lacz-
Ďakujeme sponzorom za podporu podujatia XVIII. Dni Moldavy!i
Köszönettel tartozunk támogatóinknak!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
Košický samosprávny kraj
Szilcar
T a K, s.r.o.
Agromold a.s.
Telemanagement s.r.o.
MON - DREV
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
Eurovia SK, a.s.
AVE - V.O.D.S,
Tepelné hospodárstvo Moldava a.s.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VÚB Banka a.s.
RDB.s.r.o.
Roman Tibor
Štefan Ganyó Gaňo
Europlech
Stivemont - Pekár István
Pal Van , s.r.o.
Szabó Fecsu Karol
VRADOR s.r.o.
Dýha Tirola, s.r.o.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
E.T.K. s.r.o.
MAXOL PLUS, s.r.o.
EGYM Slovensko, s.r.o.
Autostarko, s.r.o.
Štefan Dániel Danex
AUTOCLUB S §T,s.r.o.
Menert s.r.o.
Kovdan s.r.o.
KVIST s.r.o.
John Deere, Agroservis,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Konica Minolta
belasaNET
Spektron HK, s.r.o.
Salón DIVA
Plant service, s.r.o.
Berník Ján
Fotos - Zoltán Szitás
Otília Smolnická - TEMPUS
EDEMI, s.r.o. Rešica
PD Vinohrady Choňkovce
Spravodaj Moldavy nad Bodvou ~ Szepsi város lapja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ján Fehér DETONICS
Bytnovum s.r.o.
Ekoinvent, spol. s r.o.
STONEL s.r.o.
BodvaTel, s.r.o.
DOSAV Moldava n/B, s.r.o.
Kvetinový salón FLÓRA
Pivnica u Vereša Zádiel
Kvetinárstvo Kulčár
PANORÁMA | 04/2014
Pamätník - Visszapillantó
Terra Incognita
Terra Incognita
Tohoročné XVIII. Dni Moldavy boli vrcholným podujatím
programu KSK pod názvom Terra Incognita. Prostredníctvom
Terry Incognity sme sa dostali k väčšej publicite a podpore. V
ich stane, postavenom pred Infocentrom, mohli záujemcovia
nájsť množstvo pozvánok, informačných materiálov a zaujímavostí. Prostredníctvom nich sme si iba teraz mnohí uvedomili, aké bohaté je naše okolie na zaujímavosti, koľko krásy a
zázrakov sa tu nachádza, len sme ich akosi doposiaľ nezbadali.
Kassa megye Terra Incognita programjának egyik csúcsrendezvénye volt az idei XVIII. Szepsi Napok. A Terra Incognita
révén jutottunk nagyobb publicitáshoz, támogatáshoz. Az
Infocentrum előtt felállított sátrukban számos meghívót, információs anyagot és érdekességet találhattak a résztvevők.
Általuk sokunkban talán csak most tudatosult, hogy környékünk milyen gazdag látnivalókban, mennyi szépség és csoda
található itt, de valamiért eddig észre sem vettük őket.
Ekumenická bohoslužba
Ökumenikus istentisztelet
V nedeľu predpoludním sa Dni Moldavy skončili ekumenickou
bohoslužbou. Ďakujeme Stvoriteľovi, že sa najväčšie podujatie
roka úspešne skončilo. Nie je ľahké pre organizátorov usporiadať také podujatie, ktoré vyhovie všetkým. Je to dobré, že je
stále viac tých, ktorí hovoria tou istou rečou, rečou vytvárania
hodnôt a ich ochrany, rečou lokálpatriotizmu, vzájomnej úcty,
porozumenia a súdržnosti. K jej naučeniu nepotrebujeme veľa,
len trochu chcenia a dobrej vôle.
Vasárnap délelőtt ökumenikus istentisztelettel zárultak az
idei Szepsi Napok. Hálát adtunk a Teremtőnek, hogy az év legnagyobb rendezvénye sikeresen zárult. A szervezőknek nem
könnyű feladat megvalósítani egy olyan rendezvényt, amely
mindenki megelégedésére szolgál. Milyen jó, hogy egyre többen
vagyunk, akik ugyanazt a nyelvet beszéljük: az értékteremtő,
értékmegőrző, lokálpatriotizmus, egymás iránti tisztelet, megértés és összefogás nyelvét. Elsajátításához semmi más nem
kell, csak egy kis akarat és jóindulat.
bruchu, lákali podmanivé vône k stanom s gastronomickými špecialitami a následne si mohli hrdlá opláchnuť nektárom bodvianskych vinárov. Nie je na tom nič zvláštne, že tí,
čo šli smelo dole po schodoch Múzea vín Máté Laczkó Szepsiho, sa už smerom hore pohybovali oveľa ťažšie. No počas
Dní Moldavy je to tak v poriadku. Môžeme sa šmýkať, liezť,
točiť sa, každý podľa nátury, lebo dni mesta sú iba raz v roku.
A gazdag programkínálat mellett egyéb „nyalánkságok” is
fogadták a rendezvény résztvevőit. A Szakközépiskola előtt
kézművesek kínálták szemrevaló portékáikat, az édesszájúak többek között megkóstolhatták a Živena Asszonykórus házi készítésű süteményeit. A gasztronómiai sátraknál
ételkülönlegességek illata csábította oda a korgó gyomrúakat, hogy utána majd a Bódva-völgyi borászok nedűjével
öblíthessék le a torkukat. Nem csoda, hogy a Szepsi Laczkó Máté Bormúzeum lépcsőin bátran lemenők fölfelé már
nehezebben közlekedtek. De a Szepsi Napok idején ez így
van rendjén! Csúszhattunk, mászhattunk, foroghattunk,
pöröghettünk ki-ki vérmérséklete szerint, hiszen városi napok csak egyszer vannak egy évben!
Slávnostné zasadanie Mestského zastupiteľstva
Ünnepi önkormányzati ülés
Pohár Bodvy
Bódva-kupa
Pohár Bodvy - medzinárodná súťaž v behu a cyklistike sa
stále viac rozrastá. Popri profesionálnych športovcoch sa k
tejto iniciatíve pripája stále viac amatérov. Je dobré vidieť rodiny, kamarátov a známych, ako bežia spolu pre svoje zdravie. Keby ste sa o podujatí chceli dozvedieť viac, navštívte
stránku www.bodvakupa.sk. Nech je to aj pozvánka na budúci
ročník Pohára Bodvy.
A Szepsi Bódva-kupa nemzetközi országúti futó-, kerékpárés görkorcsolyaverseny egyre nagyobb méreteket ölt. A profi
versenyzők mellett számos amatőr versenyző is csatlakozott
ehhez a megmozduláshoz. Jó volt látni a családokat, barátokat, ismerősöket, akik együtt futottak egészségük megőrzése érdekében. Ha a rendezvényről többet szeretne tudni, nézze meg az esemény hivatalos honlapját, a www.bodvakupa.
sk-t! Legyen ez a kedvcsináló a jövő évi versenyhez.
Galaprogram
Gálaműsor
Popri domácich talentoch obohacujú našu programovú ponuku aj hostia. V tomto roku mohlo moldavské obecenstvo
tlieskať takým skupinám a interpretom ako: ABBA Sisters,
Lukáš Adamec, ELÁN REVIVAL, Tünde Krasznai, no prekvapením večera bol predsa len živý koncert skupiny MEGAPOLIS s Lászlóm Benkőom, hráčom na klávesy v skupine
OMEGA, ktorý korunoval ohňostroj Jancsiho Fehéra. To, že
na svetoznámu skladbu skupiny OMEGA „Dievča s perlami vo
vlasoch” lietali oblohou tie najkrajšie hviezdy sveta, nebolo
náhodou. Aj nebesia boli s nami.
Minden éven nagy várakozás előzi meg az ünnepi önkormányzati ülést. Vajon ki kapja városunk kitüntetését munkája
és életműve elismeréséért?
Idén a Pro Urbe díjat Mgr. Sýkora Ilona kapta. A képviselő-testület Szepsi Város Díját Nagy Vierkának, Klajber
Adamnak, a Tücsök Szabadidőközpontnak és a Štefan Moyses Gimnáziumnak ítélte oda – gratulálunk nekik! A szerencsés díjazottakról a Panoráma következő számaiban olvashatnak.
Az itthoni tehetségek mellett természetesen vendégfellépőink is gazdagítják ilyenkor a műsorkínálatot. Idén a szepsi közönség olyan énekeseknek és együtteseknek tapsolhatott, mint az ABBA Sisters, Lukáš Adamec, ELAN REVIVAL,
Krasznai Tünde. Az est meglepetése a MEGAPOLIS együttes
élő koncertje volt Benkő Lászlóval, az OMEGA neves billentyűsével. Az est végére Fehér Jani tűzijátéka tette fel a koronát. Nem a véletlen műve volt, hogy az Omega együttes világhírű Gyöngyhajú lány című dalára röpködtek az égbolton
a világ legszebb csillagai, hiszen velünk voltak az égiek is.
Otvorenie výstavy
Kiállításmegnyitó
Tombola
Vďaka svojmu šťastiu sa stal majiteľom automobilu OPEL
CORSA ESENTIA jeden z Moldavčanov. Žreb s jeho číslami bol
vytiahnutý z kolesa šťastia. K starému autu pribudlo nové.
Šťastný výherca povedal, že napriek tomu bude jazdiť na starom a neopustí svojho verného druha.
Városunk egyik szerencsés polgára egy sárga színű OPEL CORSA ESENTIA személygépkocsival lett gazdagabb. Az ő számait
húzták ki a nagy szerencsekerékből. Egy öreg autó mellé jól jött
az új. A szerencsés nyertes azt nyilatkozta, hogy ő ennek ellenére is a régivel fog járni, nem hagyja cserben hűséges társát.
Iné zaujímavosti
Egyéb érdekességek
Aj v tomto roku bude Celoslovenský divadelný festival Béni Egressyho i
Idén is lesz Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál
PANORÁMA | 04/2014
ISSN 1339-0317
S názvom „Medzi priestormi” bola otvorená výstava v
priestoroch Galérie na Hlavnej ulici, ktorú zostavilo KCÚBAR
z diel amatérkych umelcov údolia Bodvy. Krása je všade, v
tanci, hudbe aj obrazoch. Každé dielo je formou vyjadrenia.
Našou úlohou je, aby sme túto krásu zbadali.
A Fő utcai Galériában kiállítás-megnyitóra került sor Terek
között címen, amelyet a Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ szervezett a Bódva menti amatőr képzőművészek alkotásaiból. A szépség mindenütt ott van: a táncban,
a zenében, a képekben. A mi feladatunk, hogy ezt a szépséget
észrevegyük.
Popri bohatej ponuke programu čakali na návštevníkov podujatí aj iné „dobroty”. Pred strednou odbornou školou ponúkali svoj tovar remeselníci, tí, ktorí majú radi sladkosti, mohli
okrem iného ochutnať domáce koláče napečené Ženskou
speváckou skupinou Živena a tých, čo im od hladu škvŕkalo v
V tomto roku sa uskutoční 16. ročník Celoslovenského
divadelného festivalu Béni Egressyho. Divadelné súbory sa
môžu prihlásiť na prehliadku do 30. septembra. Z poverenia
Republikovej rady Csemadoku usporiada OV Csemadoku Košice - okolie v dňoch 6. – 9. decembra 2014 v Buzici a Moldave
nad Bodvou Celoslovenský divadelný festival. Amatérske divadelné súbory sa môžu prihlásiť v kategóriách: klasické divadelné predstavenie, ľudová divadelná hra , estrádny program,
Slávnostnému zasadaniu Mestského zastupiteľstva každý rok predchádza veľké očakávanie. Kto asi bude laureátom mestských ocenení. V tomto roku bola cena Pro Urbe
udelené Mgr. Ilone Sýkora, Ceny mesta boli udelené Vierke
Nagyovej, Adamovi Klajberovi, Centru voľného času CVrČek
a Gymnáziu Štefana Moysesa. Vyznamenaným gratulujeme.
Panoráma vám ich postupne predstaví.
dramatizovaná ľudová hra. Dĺžka prihlásených predstavení
nemôže presiahnuť 130 minút a u estrádnych programov 50
minút. V rámci prehliadky nemôžu súťažne vystúpiť tie súbory, ktoré už úspešne účinkovali v rámci Jókaiho dní.
Idén 16. alkalommal rendezik meg az Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivált. A színjátszó csoportok 2014. szep-
Spravodaj Moldavy nad Bodvou ~ Szepsi város lapja
zostavila: Mgr. Erika Vitéz
összeállitotta: Mgr. Vitéz Erika
tember 30-ig jelentkezhetnek a seregszemlére. A Csemadok
Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya 2014. november 6. és 9. között
szervezi meg Buzitán és Szepsiben az országos színjátszó
fesztivált. Az amatőr színjátszó csoportok az alábbi műfajokban jelentkezhetnek: klasszikus színdarab, népszínmű,
esztrádműsor, valamint dramatizált népi játék. A fesztiválra
benevezett előadások hossza nem haladhatja meg a 120 percet, esztrádműsorok esetében az 50 percet. A seregszemlén
nem indulhatnak azok az előadások, melyek már sikeresen
szerepeltek a Jókai Napok versenyprogramján.
11
Kompas - Iránytű
Cena mesta 2014 - Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvoui
Szepsi Város Díja, 2014 - Szepsi Štefan Moyses Gimnázium
História školy sa
začala písať školským rokom 1954/1955, teda pred
60-timi rokmi, kedy bol
otvorený prvý ročník Jedenásťročnej strednej školy.
1. septembra 1961
z Jedenásťročnej strednej školy vznikla Stredná
všeobecnovzdelávacia škola, vtedy ešte spojená so
základnou 9-ročnou školou. SVŠ-ka fungovala až do 1. septembra 1970, kedy bola
vydaná zriaďovacia listina o vzniku gymnázia v Moldave nad
Bodvou. V prvopočiatkoch boli triedy gymnázia orientované
na prírodovedné predmety a koncom 80-tych rokov úsilie
pedagógov smerovalo k vytvoreniu podmienok pre vyučovanie informatiky a výpočtovej techniky. V decembri 1994 bola
škola zaradená do siete 8-ročných gymnázií so zameraním
na chémiu a biológiu a prví žiaci nastúpili do osemročného
gymnázia v školskom roku 1995/1996.
Významným medzníkom v histórii školy bol 18. september 1998, keď jej bol na základe výborných výchovno–vzdelávacích výsledkoch a úspechov v mimoškolskej činnosti
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky prepožičaný
čestný názov Gymnázium Štefana Moysesa.
Počas svojej šesťdesiatročnej existencie vychovala škola
množstvo absolventov, ktorí sa uplatnili vo významných
funkciách na Slovensku i v zahraničí. Absolventi školy bez
problémov pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu na domácich i zahraničných univerzitách a vysokých školách, najmä
v Česku, Nemecku, Rakúsku, Spojených štátoch amerických
či Veľkej Británii.
Od roku 2010 je súčasťou gymnázia jazyková škola. Ponúka kurzy anglického, nemeckého a ruského jazyka pre študentov a širokú verejnosť.
Štvor- a osemročné gymnázium ponúka študentom široký výber voliteľných seminárov, nepovinných predmetov a
prácu v záujmových krúžkoch popri možnosti študovať prácu
s informáciami v modernej spoločnosti, rozširovať svoje vedomosti a znalosti v štúdiu zameranom na človeka a prostredie a človeka a techniku. Vyučovanie prebieha v moderných
odborných učebniach vybavených kvalitnou multimediálnou
technikou. Pre študentov je k dispozícii aj telocvičňa, posilňovňa a rozsiahly školský areál so športoviskom.
Každodenný študentský život obohacujú možnosťami
športového vyžitia absolvovaním lyžiarskeho a plaveckého
výcviku, školy v prírode, organizovaním tematických exkurzií, zapájaním sa do rôznych projektov. Znalosti cudzích
jazykov si overujú počas poznávacích pobytov. Združovať
kolektívy a vytvárať priateľskú atmosféru v triedach napomáhajú školské výlety, medzitriedne športové turnaje a letná
atletická olympiáda. Športovú česť gymnázia obhajujú najmä
volejbalistky a futbalisti. Gymnázium podporuje aj umelecký
talent žiakov, uplatňujú ho v rôznych umeleckých súťažiach,
na akciách organizovaných školou či mestom.
Jedným z cieľov gymnázia je aj výchova spoločensky angažovaného mladého človeka, preto sa študenti zapájajú do
celospoločenských kampaní ako Červená stužka, Deň narcisov, Úsmev ako dar, do boja s rôznymi závislosťami. Prioritou školy je rodinná atmosféra, dobré vzťahy v trojuholníku
študent, pedagóg, rodič. Pedagógovia ochotne podávajú študentom pomocnú ruku pri zdolávaní študijných i osobných
problémoch, preferujú individuálny prístup, optimálnu interakciu učiteľ - rodič, vyučovací proces skvalitňujú využívaním takých foriem a metód práce, ktoré podporujú tvorivosť,
osobnostný rast a zdravé sebavedomie.
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo Cenu mesta za rok 2014 Gymnáziu Štefana Moysesa za
60-ročné aktívne pôsobenie v rámci mesta a zvyšovanie
vzdelanostnej úrovne jej obyvateľov, za kultúrnu a spoločenskú činnosť, ktorou prispievajú k šíreniu dobrého mena
mesta.
Az iskola történelme az 1954/1955-ös iskolai évvel kezdődik,
azaz 60 évvel ezelőtt, akkor nyílt meg a tizenegyéves középiskola első évfolyama.
1961. szeptember 1-jén a Tizenegyéves Középiskolából
alakult az Általános Középiskola, amihez akkor még hozzátartozott a kilencévfolyamos alapiskola is. Ez az iskola 1970.
szeptember 1-jéig működött. Ekkor adták ki a szepsi gimnázium alapító oklevelét. Kezdetben az osztályok a természetudomány felé orientálódtak. A 80-as évek végén a tanárok
igyekezetének köszönhetően az iskolában kialakították a
számítástechnika oktatásához szükséges feltételeket. 1994
decemberében az iskolát biológiai és kémiai irányultsággal
besorolták a nyolcévfolyamos gimnáziumok hálózatába. Az
1995/1996-ös tanévben iratkoztak be a nyolcosztályos gimnázium elsősei.
Az iskola fontos mérföldkövének számít 1998. szeptember
18-a, amikor az iskola kitűnő nevelő-oktató eredményeiért és
az iskolán kívüli tevékenységben elért sikereiért a szlovákiai
iskolaügyi minisztériumtól megkapta a Štefan Moyses Gimnázium tiszteletbeli elnevezést.
Az iskola hatvanéves működése alatt több olyan végzőst is
kinevelt, akik jelentős posztokat töltenek be Szlovákiában és
külföldön egyaránt. Az iskola abszolvensei problémamentesen folytatják tanulmányaikat a hazai és a cseh, német, osztrák, amerikai egyesült államokbeli ill. angliai egyetemeken és
főiskolákon.
2010-től az iskola részét képezi a nyelviskola. Angol, német, orosz nyelvtanfolyamokat kínál nemcsak diákoknak, de
a széles nagyközönségnek is.
A négy- és nyolcosztályos gimnázium választható szemináriumok, fakultatív tantárgyak széles skáláját kínálja
a diákoknak, és lehetőséget ad arra is, hogy szakkörökben
dolgozhassanak. Emellett tanulmányozni tudják a modern
társadalomban az információk adta lehetőségeket, szélesíthetik tudásukat és ismereteiket az emberre és környezetére,
az emberre és a technikára irányuló tanulmányaik során. Az
oktatás modern szaktantermekben folyik minőségi multimediális felszereltség mellett. A diákoknak rendelkezésükre áll
tornaterem, konditerem és egy tágas iskolai sportpálya.
A mindennapi diákéletet olyan lehetőségekkel színesítik, mint
a sítanfolyam, úszótanfolyam, természeti iskola, tematikus
látogatások szervezése és a különböző projektekben való
részvétel. Az idegen nyelvek használatát a cserekirándulások
folyamán próbálják ki. Az osztályközösségek összecsiszolásában jelentős szerepet játszanak az iskolai osztálykirándulások, az évfolyamok közötti sportversenyek és a nyári atlétikai olimpia. Az iskola hírnevét a sport területén elsősorban
a röplabdás lányok és a focisták öregbítik. A gimnázium
támogatja a diákok művészeti tehetségét is, amit a város ill.
iskola által szervezett különböző művészeti vetélkedőkön kamatoztathatnak.
A gimnázium egyik fontos céljának tartja, hogy a társadalomra érzékeny fiatal embereket neveljen fel. E cél érdekében a diákok olyan országos kampányokba kapcsolódnak
be, mint a Vörös Szalag, Nárciszok Napja, Mosoly mint ajándék, vagy mint a különböző függőségek elleni harc. Az iskola
prioritásának számít a családias légkör, a tanár-diák-szülő
háromszögének jó viszonya. A pedagógusok készségesen
nyújtanak segítő kezet a diákoknak személyes ill. tanulási
problémáik megoldásánál, a személyes hozzáállást részesítik
előnyben, a tanár-szülő optimális kölcsönhatását, az oktatási
folyamatot olyan módszerekkel színesítik, amelyek támogatják az alkotókészséget, az egyéniség fejlődését és az egészséges önbizalmat.
Szepsi Város Önkormányzata 2014-ben Városi Díjat adományozott a 60 éves Štefan Moyses Gimnáziumnak a lakosság műveltségi szintjének emelésében végzett aktív munkájáért, valamint a kulturális és társadalmi tevékenységért,
amellyel hozzájárultak a város jó hírének terjesztéséhez.
Hlásnik - Kitekintő
11.-16. september 2014 – po celom meste
Európsky týždeň mobility 2014
2014. szeptember 11-16. – városszerte
Európai Mobilitási Hét 2014
24. september 2014 (streda), 19.00 – MsKS veľká sála
Zoltán Egressy: Portugál
Divadelné predstavenie – Divadlo Thália Košice
2014. szeptember 24. (szerda), 19.00 – a VMK nagyterme
Egressy Zoltán: Portugál
Színházi előadás – Kassai Thália Színház
4. október 2014 (sobota), 10.00 – Amfiteáter
VII. Festival vinárov, vín a vinobrania Moldavy a údolia Bodvy
2014. október 4. (szombat), 10.00 – Amfiteátrum
VII. Szepsi és Bódva-völgyi Bormustra
15. október 2014 (streda), 17.00 – MsKS veľká sála
Deň slovenskej kultúry
2014. október 15. (szerda), 17.00 – a VMK nagyterme
A Szlovák Kultúra Napja
6.-8- november 2014 – MsKS veľká sála
XVI.Celoslovenský divadelný festival Béni Egressyho
2014. november 6-8. – a VMK nagyterme
XVI. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál
8. november 2014 (sobota), 10.00 – Amfiteáter
III. Súťaž vo výrobe klobás
2014. november 8. (szombat), 10.00 – Amfiteátrum
III. Kolbásztöltő verseny
Bližšie informácie: www.kulturamoldava.sk
Közelebbi információk: www.kulturamoldava.sk
ZUŠ
Nasledujúce číslo PANORÁMY vychádza koncom októbra.
A PANORÁMA következő száma október végén jelenik meg.
12
Spravodaj Moldavy nad Bodvou ~ Szepsi város lapja
PANORÁMA | 04/2014
Download

PANORÁMA - Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou