KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
NÁBREŽIE JÁNA PAVLA II. 15, 058 01POPRAD, SLOVENSKO
www.ku.sk , tel.: +421 44 4326 842, kl. 1830, e-mail: [email protected]
a
RADA IUSTITIA ET PAX PRI KONFERENCII BISKUPOV SLOVENSKA
VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ČESKÁ REPUBLIKA
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH
W KIELCACH - WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W MYŚLENICACH, POLSKA
SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM, SPIŠSKÁ TEPLICA, SLOVENSKO
EASTERN EUROPEAN DEVELOPMENT AGENCY, N.O., PODHÁJSKA,
SLOVENSKO
Program VI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie
„Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet“
21. a 22. marec 2013, Poprad
štvrtok 21. marca 2013
9,00 - 9,30 Zahájenie konferencie a príhovory hostí
doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
Mons. PaedDr. Andrej Imrich, PhD.
spišský pomocný biskup
doc. ThDr. Róbert Lapko, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku
Solidárne konanie v židovských rodinách a medzi židovskými rodinami
vo svetle Knihy Tobiáš
Dr John Telus
rektor Wyższej Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach
Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
rektor spišského seminára, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., mim. prof. KU
dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku
Mgr. Silvia Oleníková
zriaďovateľka Súkromného gymnázia, Spišská Teplica
Ing. Štefan Kubík
viceprimátor mesta Poprad
Mons. prof. ThDr. ThBibl. Lic. Anton Tyrol, PhD.
člen Európskej akadémie vied a umení
generálny vikár
9. 30 – 13. 00 plenárne vystúpenia I. blok (nová aula)
moderátori: doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
prof. nadzw. dr. hab. Piotr Mazur, Mgr. Marián Ambrozy, PhD.
Dr.h.c. prof. Ing. Július Alexy, CSc.
Ekonomická Univerzita, Bratislava
Človek a konflikty kultúr v rámci civilizácie
prof. Ing. Ivan Plander, DrSc., dr. h. c.
člen Ruskej akadémie vied, člen Slovenskej akadémie vied
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Vysokovýkonné počítanie na báze akcelerátorov GPU
2
Prof. dr. Hans Köchler
Universität Insbruck
Die Phänomenologisch-ontologische Grundlage der
Anthropologie von Karol Wojtyla
Dr.h.c prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
člen Európskej akadémie vied a umení
Človek a realita života. Aký zanecháme kultúrny odkaz? .
diskusia
15 min.
10,30 – 10,50 prestávka
20 min.
prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
Mgr. Róbert Závacký
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra manažmentu
Spotrebiteľský trh a aspekty kúpneho správania spotrebiteľov
prof. Inna Červinskaja, doctor of philosophy, Ph.D,
Iaroslav Nykorak
Precarpathian National University named after Vasyl Stefanyk,
Pedagogical Institute, pedagogical departament.
Pope Ivan Paul II about problem of spiritual values of modern youth
prof. M.T. Jafari Seyed Javad
Institute of Humanities and Cultural Studies and Sharif University in Tehran, Iran
Normativity and Intelligible Life in the Thought of Allama
prof. nadzw. dr. hab. Piotr Mazur
Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach,
Wydział Zamiejscowy w Myślenicach, Katedra Pedagogiki
Młodzież polska - jej aspiracje i oczekiwania
.
Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. dr. h. c. mult.
doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
Vysoká škola Karlovy Vary,
Katedra trestního práva, kriminalistiky a forenzních disciplín
Je vůbec poznatelný digitální svět?
doc. PhDr. Viera Pawliková-Vilhanová, DrSc.
Ústav orientalistiky SAV
Kresťanská viera na africkom kontinente – univerzálny odkaz
alebo variácie spoločného dedičstva?
diskusia
15 min.
13. 00 – 14. 30 Obed v priestoroch hotela Tatra
3
14. 30 – 17. 00 plenárne vystúpenia II. blok (nová aula)
moderátori: prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
Ing. Jana Janíčková, PhD.
prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
Ústav manažmentu STU v Bratislave
Uplatnenie princípov manažmentu udržateľného mestského rozvoja v Ecocity
15 min.
prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc.
člen Slovenskej akadémie vied
Psychologický ústav SAV
Emócie v profesionálnom správaní
15 min.
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Ústav manažmentu STU v Bratislave
Sociálne aspekty rozvoja nájomného bývania v SR
15 min.
doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
Katolícka Univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Košice
Rešpekt ľudskej dôstojnosti na pracovisku a činnosť odborov
15 min.
diskusia
15 min.
doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta,
Katedra pedagogiky
Prevencia intolerancie a extrémizmu u žiakov
základných a stredných škôl a výchova k ľudským právam
15 min.
doc. PhDr. Peter Kondrla, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta,
Katedra náboženských štúdií
Spoločné hodnoty ako platforma vzájomnej spolupráce
15 min
doc. Ing. Jana Piteková, PhD.
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická fakulta,
Inštitút manažérskych systémov, Poprad
Utrpenie ako prostriedok dozrievania ľudskej osoby v duchovnú osobnosť
15 min
doc. PhDr. Stanislav Hvozdík, CSc.
UPJŠ, Filozofická fakulta, Katedra psychológie
Tranzitné životné obdobie staršej dospelosti a Well Being u seniorov
15 min
doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta
Rešpektovanie človeka v ekológii
15 min
diskusia
15 min.
17,00 – 17,15 prestávka
15 min.
4
17, 15 – 19, 00 vystúpenia v sekciách
1. sekcia „ Kultúrna výzva“
Nová aula
Moderátori: PhDr. František Drozd, PhD.
PhDr. Katarína Greňová
ThLic. Peter Laca, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. v Bratislave
Cyrilo-metodská misia ako vzor misijnej činnosti pre súčasnosť
a ocenenie sv. Cyrila a Metoda slovanským pápežom Jánom Pavlom II.
10 min.
ThDr. Peter Vansač, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. v Bratislave,
Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešov
Výzva bl. Jána Pavla II. „Rodina, staň sa tým, čím si“
10 min.
ks dr Jerzy Marek Król
Kultura i jej związek z nawróceniem i wychowaniem człowieka
10 min.
doc. PhDr. Natalia Koryna, CSc.
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre
Básnické poslanie Karola Wojtylu
10 min.
diskusia
10 min.
Mgr. Michal Benedik
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta,
Katedra kulturológie
"Quo vadis" dedičstvo otcov?
10 min.
PaedDr. Peter Petrovič
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta,
Katedra špeciálnej pedagogiky
Všetci potrebujú byť katechizovaní - katechéza osôb s mentálnym postihnutím
10 min.
Mgr. Peter Kubica
Žilinský samosprávny kraj, odbor kultúry a cestovného ruchu
Po stopách Jána Pavla II. v Žilinskom kraji
10 min.
Mag. Arno Busch
Rechtsanwalt, Köln, Deutschland
PhD-Student an der juristischen Fakultät der Paneuropäischen
Universität Bratislava, Fakultät of Law
Islam und Grundrechtecharta der EU
10 min.
diskusia
10 min.
5
2. sekcia „Výzva k medzigeneračnej solidarite a náboženskej spolupráci“
učebňa č. 403
Moderátori: PhDr. Iveta Franzenová, PhD.
PhDr. Jaroslava Bučková
doc. ThDr. Alžbeta Dufferová, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta,
Katedra etiky a morálnej filozofie
Realizácia zasvätenej duše v jej vzťahu ku Kristovi a Jeho Cirkvi
10 min.
PhDr. Renáta Jamborová, PhD.
Katolícka univerzita Ružomberok, Teologická fakulta , Košice,
Katedra sociálnej práce
Spolupatričnosť k miestu a význam sociálnej siete pre seniora
v kontexte komunitného plánovania
10 min.
Justyna Iskra, Ph.D.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Psychologii,
Katedra Psychologii Ogólnej, Lublin
Zažite radosť zo života u seniorov
10 min.
PhDr. Peter Ďurkovský
Národné centrum prevencie sociálnej patológie, o. z.
Právne postavenie dieťaťa v rodine a návrhy na zmenu legislatívy
pre optimalizáciu rodinnej politiky
10 min.
diskusia
10 min.
Mgr. Barbora Brijová
Katolícka univerzita Ružomberok
Vzájomné poznávanie náboženstiev v duchovných spojeniach a jednoty sŕdc
10 min.
Ing. Ján Košta, CSc., Dováľová, Gabriela,
Ekonomický ústav SAV Bratislava
Súvislosti starnutia obyvateľstva, politiky zamestnanosti a sociálnej politiky
10 min.
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta, Ústav klasických studií
Patroni Evropy a gótský biskup Vulfila
10 min.
PhDr. Ivana Fialová
Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta
Násilí na seniorech ve výukových filmech
15 min.
diskusia
10 min.
6
3. sekcia „Fyzis a anthropos, výzva k solidarite a pochopeniu fyzis“
učebňa č. 401
Moderátori: Mgr. Marián Ambrozy, PhD.,
Mgr. Silvia Oleníková
doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta
Ústav ekonomických vied
The socioeconomic aspects of young people in education and work
10 min.
PhDr. Marta Halašová, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
Katedra životného prostredia
Uvažovanie o osobnej identite na pozadí myšlienok o medzigeneračnej solidarite
a reciprocite vo vzťahu človek - životné prostredie
10 min.
PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
Antropologické východiská v práci učiteľa predprimárneho
a primárneho vzdelávania vychádzajúce z učenia J. Pavla II.
10 min.
diskusia
10 min.
Mgr. Silvia Oleníková
Súkromné gymnázium, bilingválne anglické, Spišská Teplica
Prieskum rozvoja mozgových funkcií
10 min.
Ing. Jana Klencová, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Katedra manažmentu
Sociálno - ekonomické aspekty demografického vývoja
10 min.
Ing. Peter Varhoľák, CSc.
Katolícka univerzita, pedagogická fakulta,
katedra manažmentu
Človek v čase a priestore v manažérskych súvislostiach
10 min.
Mgr. Ladislav Országh
Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
Determinizmus, prediktabilita, fatalizmus a redukcionizmus
alebo kde je miesto pre slobodnú vôľu?
10 min.
RNDr. Zuzana Kormaňošová
Súkromné gymnázium, bilingválne anglické, Spišská Teplica
Elementárne častice – fyzikálny základ prírody a ich detekcia človekom
10 min.
diskusia
10 min.
19. 30 Svätá omša (kostol sv. Egídia)
20. 30 Raut
7
piatok 22. marca 2013 9,00 – 10,30 plenárne vystúpenia
moderátori: Ing. Jana Janičková, PhD.,
PhDr. Iveta Franzenová, PhD.
ks. prof. dr. hab. Marian Stepulak
Panstwowa Wysza Szkola Zawodowa Chielm
Blogoslawiony Jan Pawiel II. wobec
aborciji i eutanazji w dobie rewolucji technicznej
20 min.
prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult.
doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.
Policejní akademie ČR v Praze, Katedra veřejnoprávních disciplín
Thesei a Fysei - nové výzvy pro uspořádání dnešního světa
v éře narůstání příznaků nespravedlnosti /do plenárky/
20 min.
prof. RNDr. Julius Krempaský, DrSc.
člen Európskej akadémie vied a umení, člen - korešpondent ČSAV,
člen - korešpondent SAV
Elektrotechnická fakulta SVŠT, Bratislava
Rok viery z pohladu encykliky "Fides et Ratio“
20 min.
diskusia
15 min.
piatok 22. marca 2013 10,30 – 13,00 program v sekciách
1. sekcia „ Kultúrna výzva“
Nová aula
Moderátori: PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD.
Mgr. Oto Sásik
Ing. Jana Janičková, PhD.
Katolická univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra manažmentu, Poprad
Primárna antropogénna ponuka cieľového miesta a kultúrny cestovný ruch
10 min.
doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta,
Inštitút hudobného a výtvarného umenia, Katedra hudby
Symbolika postavenia violy da gamba
v cirkevnej tvorbe Johanna Sebastiana Bacha
10 min.
Mgr. et Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, PhD.
Mgr. Ing. Kateřina Brabcová, Ph.D.
Universita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, Brno
Úroveň komunikace a její vliv na mezilidské vztahy
10 min.
PhDr. Ondrej Štefaňak PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Solidarita v prostredí súčasnej mládeže – elementy teórie a empírie
10 min.
8
dr. Krzysztof Marcinski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa,
Teologia Środków Społecznego Przekazu
Osoba pápeža Jána Pavla II. bola sama o sebe správou
10 min.
diskusia
15 min.
11,35 – 11,50 prestávka
15 min.
dr. Aleksandra Gralczyk
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
Formacja medialna rodziny w nauczaniu Jana Pawła II
10 min.
Mgr. Anna Gębalska - Berekets
Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Odnowa i formowanie ludzkiego sumienia
w antropologicznej filozofii i teologii papieża Jana Pawła II.
10 min.
Mgr. Karolina Dziewulska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Jan Paweł II do dziennikarzy i z dziennikarzami o współczesnym świecie
10 min.
Mgr. Dariusz Żuk – Olszewski
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta,
Katedra katechetiky a praktickej teológie
Sv. Maximilián M. Kolbe ako prototyp moderného kresťana
angažovaného pre spoločnosť v diele bl. Jána Pavla II.
10 min.
Mgr. Marta Brzezińska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Nowe media w nauczaniu Jana Pawła II
10 min.
JUDr. Pavel Kypta, PhD.
Univerzita Mateja Bela Právnická fakulta Katedra verejného práva,
oddelenie trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a penológie
Aktívne vzdelávanie seniorov na Univerzite Mateja Bela
10 min.
diskusia
15 min.
doc. Dr. Alexander Shunkov
« The last judgement » as a plot motive of literature and culture
of ancient Russia
10 min.
doc. Dr. Uladzimier Lukievic
Tradycje chrześcijanskie na pograniczu białorusko-polskim wczoraj i dzisiaj
10 min.
9
2. sekcia „Výzva k medzigeneračnej solidarite a náboženskej spolupráci“
učebňa č. 403
Moderátori: PhDr. Iveta Franzenová, PhD.
PhDr. Jaroslava Bučková
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Medzigeneračná solidarita v spolupráci denného centra pre dôchodcov
a Katolíckej univerzity v Ružomberku
10 min.
PhDr. Iveta Franzenová, PhD.
Katolícka univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta,
Katedra manažmentu
sekcia spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, Poprad
Diktatúra relativizmu verzus návrat ku koreňom viery
10 min.
Mgr. et Mgr. Iveta Gallová, PhD.
List bl. Jána Pavla II. starším ľuďom a jeho odkaz pre súčasnosť
10 min.
PhDr. Katarína Greňová
Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK
a ŠÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec
Koncepcia hľadania zmyslu ako potenciál pre rozvoj medzigeneračnej solidarity
10 min.
Mgr. Lenka Hoštáková
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta,
Katedra sociálnej práce
Hodnotová orientácia mládeže
10 min.
Mgr. Ľubor Gál
Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Katedra sociológie
Náboženské hodnoty v Katechizme Katolíckej cirkvi
– substanciálne vymedzenie náboženstva v sociológii
10 min.
diskusia
15 min.
11,45 – 12,00 prestávka
20 min.
Mgr. Zuzana Hrabovská
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce
Sociálne prostredie rodín v procese sanácie
10 min.
Mgr. Daniela Kostrhounová
Mgr. Anna Horáková
Masarykova univerzita, Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta
Každodennost v mezicírkevní spolupráci. Setkávání náboženských
struktur na bázi individuality i oficiální spolupráce
10 min.
Mgr. Alexandra Smatanová
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta,
Katedra etiky a etickej výchovy
Personalizmus ako výzva k medzigeneračnej solidarite
10
a (náboženskej) spolupráci
10 min.
Mgr. Matej Čevan
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Katedra manažmentu
Vzdelávací proces u seniorov a solidarita k nim
10 min.
diskusia
15 min.
3. sekcia „Fyzis a anthropos, výzva k solidarite a pochopeniu fyzis“
učebňa č. 401
Moderátori: Mgr. Marián Ambrozy, PhD.
PhDr. Ingrid Mladá
Mgr. Martina Gogová
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta,
Inštitút filozofie a etiky, Katedra etiky
Spoločenská zodpovednosť firiem ako výzva k etickému prístupu v podnikaní
10 min.
JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD.
Katolícka Univerzita v Ružomberku, Teologická Fakulta, Košice,
Katedra praktickej teológie
Vplyv pastoračných ciest Jána Pavla II. na sekulárny svet
10 min.
ThDr. Miroslav Lyko, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta, Katedra náboženských štúdií
Metóda inkulturácie v učení Jána Pavla II. ako cesta
misijnej činnosti Katolíckej cirkvi
10 min.
Mgr. Júlia Klembarová
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta,
Inštitút filozofie a etiky, Katedra etiky a etickej výchovy
Personalizmus Jána Pavla II. ako jedna z paradigiem
na zlepšenie medziľudských vzťahov (so zameraním na ľudí s postihnutím)
10 min.
diskusia
15 min.
11,30 – 11,50 prestávka
20 min.
Mgr. Ing. Max Igor Bazovský
A systems structure for love projects (love viewed a as a bussiness venture)
10 min.
dr. Malgorzata Laskowska
10 min.
Mgr. Pavol Sucharek, PhD.
Prešovská univerzita, FF, Inštitút filozofie a etiky, Katedra filozofie
Hľadanie zmyslu utrpenia
10 min.
11
Mgr. Michal Bizoň
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta,
Katedra filozofie a dejín filozofie
Dialogický personalizmus vo filozofii Martina Bubera
10 min.
Mgr. Milena Janáková, Ph.D.
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné,
Katedra informatiky
Informatika jako nedílná součást každodenního života
pro podporu mezioborové spolupráce a mezigenerační solidarity
10 min.
diskusia
15 min.
13, 00 Záver konferencie (nová aula)
13. 15 Obed
12
Download

Prihlásení na VRD 2012 - Konferencie