46. CELOSLOVENSKÁ PEDIATRICKÁ KONFERENCIA
s medzinárodnou účasťou
GALANDOVE DNI
20. - 21. november 2014, Martin
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzitná nemocnica Martin
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM
Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM
Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK
a ŠUDTaRCh Dolný Smokovec
Slovenská pediatrická spoločnosť
Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Martine
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Martine
Centrum experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR)
POZVÁNKA A PROGRAM
www.amedi.sk
Rotarix™: včasná ochrana proti
rotavírusovým infekciám v dvoch dávkach
SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Rotarix – perorálna suspenzia v naplnenom perorálnom aplikátore, očkovacia látka proti rotavírusu (živá).
Držiteľ registračného rozhodnutia: GlaxoSmithKline Biologicals s.a., Rixensart, Belgicko. Zloženie lieku: 1 dávka (1,5 ml) obsahuje: Ľudský
kmeň rotavírusu RIX4414 (živý, oslabený) nie menej ako 106,0 CCID50, kultivovaný na bunkách Vero. Pomocné látky: sacharóza 1073 mg, adipan
dvojsodný, Dulbeccova modifikácia Eaglovho média – DMEM, sterilná voda. Lieková forma: perorálna suspenzia. Farmakoterapeutická skupina: očkovacie látky proti rotavírusovej hnačke, ATC kód: J07BH01. Indikácie: Rotarix je indikovaný na aktívnu imunizáciu dojčiat vo veku od 6
do 24 týždňov na prevenciu gastroenteritídy spôsobenej rotavírusovou infekciou. Použitie Rotarixu sa má zakladať na oficiálnych odporúčaniach.
Dávkovanie: Vakcinačná schéma pozostáva z dvoch dávok. Prvá dávka sa môže podať vo veku od 6 týždňov. Medzi dávkami má byť časový
odstup najmenej 4 týždne. Vakcinačná schéma sa má prednostne podať pred dosiahnutím veku 16 týždňov, ale musí sa ukončiť do veku 24
týždňov. Môže sa podať v rovnakej dávkovacej schéme nedonoseným dojčatám, ktoré sa narodili aspoň v 27. týždni gestačného veku. Spôsob
podávania: Len na perorálne použitie. Rotarix sa nesmie za žiadnych okolností podať injekčne. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo
na ktorúkoľvek z pomocných látok, precitlivenosť po predošlom podaní očkovacích látok proti rotavírusu. Intususcepcia v anamnéze. Jedinci s
nekorigovanou vrodenou chybou gastrointestinálneho traktu, ktorá by bola predispozíciou k intususcepcii. Jedinci s ťažkou kombinovanou imunodeficienciou. Podanie sa má odložiť u jedincov, ktorí trpia hnačkou, dávením alebo u jedincov so závažným akútnym horúčkovitým ochorením.
Prítomnosť slabej infekcie sa nepovažuje za kontraindikáciu imunizácie. Osobitné upozornenia: Pred očkovaním sa má urobiť podrobná zdravotná anamnéza. V klinických skúšaniach sa po podaní Rotarixu v porovnaní s placebom nepozorovalo zvýšené riziko intususcepcie. *Zdravotnícki
pracovníci majú preventívne ďalej sledovať akékoľvek príznaky naznačujúce intususcepciu (závažnú bolesť brucha, pretrvávajúce vracanie, krv
v stolici, nafúknuté brucho a/alebo vysokú horúčku), pretože údaje z observačných štúdií poukazujú na zvýšené riziko intususcepcie, väčšinou
do 7 dní po očkovaní proti rotavírusom. Rodičia/opatrovatelia majú byť vyzvaní, aby okamžite hlásili takéto príznaky lekárovi. Podanie dojčatám
so známou alebo suspektnou imunodeficienciou sa má zakladať na starostlivom zvážení možných prínosov a rizík. Podávať opatrne jedincom,
ktorí sú v blízkom kontakte s imunodeficientnými jedincami. Pri podávaní základných imunizačných dávok veľmi predčasne narodeným deťom
a obzvlášť deťom, ktoré majú v predchádzajúcej anamnéze nezrelosť dýchacej sústavy, sa má zvážiť potenciálne riziko apnoe a potreba monitorovania dýchacích funkcií počas 48-72 h. Rotarix nechráni pred gastroenteritídou spôsobenou inými patogénmi ako je rotavírus. Interakcie:
Rotarix sa môže podať súbežne s niektorou z nasledujúcich monovalentných alebo kombinovaných očkovacích látok: DTPa-HBV-IPV/Hib, DTPw,
DTPa, Hib, IPV, HBV a pneumokoková očkovacia látka. Nie sú žiadne obmedzenia týkajúce sa jedla a tekutín. Gravidita a laktácia: Rotarix nie
je určený na použitie u dospelých. Dojčenie neznižuje Rotarixom poskytnutú ochranu pred rotavírusovou gastroenteritídou. Z tohto dôvodu sa
počas vakcinačnej schémy môže pokračovať v dojčení. Nežiaduce účinky: Časté: hnačka, podráždenosť; menej časté: bolesť brucha, plynatosť,
dermatitída; *veľmi zriedkavé: intususcepcia; neznáme: hematochézia, gastroenteritída s vylučovaním vírusu očkovacej látky u dojčiat s ťažkou
kombinovanou imunodeficienciou (SCID), apnoe u veľmi predčasne narodených detí (do a vrátane 28. týždňa gravidity). Od zdravotníckych
pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia
bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 50 70 12 06, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka:
http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: [email protected] Upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke pri teplote
(2oC – 8oC) v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke! Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Dátum poslednej revízie textu: 04/2014 * Všimnite si prosím zmeny v informácii o lieku.
Pred predpisovaním sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku.
Podrobnejšie informácie dostupné na požiadanie: GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava,
tel.: 02/48 26 11 11, fax: 02/48 26 11 10, www.gsk.sk
Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: 0911 421 045, [email protected]
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2
tel.: 02/48 26 11 11, fax: 02/48 26 11 10
www.gsk.sk
www.rotavirus.sk
SK/ROT/0006/14A
Referencie:
1. Gray J, et al. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2008, 46: S24-S31
2. Vesikari T et al. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2008; 46: 615-618
3. Mészner Z et al. Central European Vaccine Awareness Group (CEVAG): A position paper
on rotavirus vaccination. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2013.
4. Data on file
5. Súhrn charakteristických vlastností lieku Rotarix, apríl 2014
INFORMÁCIE
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzitná nemocnica Martin
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM
Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM
Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK
a ŠUDTaRCh Dolný Smokovec
Slovenská pediatrická spoločnosť
Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Martine
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Martine
Centrum experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR)
organizujú
46. CELOSLOVENSKÚ PEDIATRICKÚ KONFERENCIU
s medzinárodnou účasťou
GALANDOVE DNI
20. - 21. november 2014, Martin
Prezident podujatia
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
• MIESTO KONANIA
Aula Magna, JLF UK v Martine, Malá Hora 4A, Martin
Ošetrovateľská sekcia
Ústav ošetrovateľstva JLF UK, Malá Hora 5, Martin
• ABSTRAKTY
Štrukturovaný abstrakt pošlite do 19. 10. 2014 na e-mail:
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD. MBA
[email protected]
(v predmete e-mailu uviesť Galandove dni)
• ABSTRAKTY PRE OŠETROVATEĽSKÚ SEKCIU
Štrukturovaný abstrakt pošlite do 19. 10. 2014 na e-mail:
Bc. Elena Kurhajcová
[email protected]
• JAZYK ABSTRAKTU
slovenský, český, anglický
• POSTERY
Rozmer posterov - š: 100 cm x v: 80 cm
3
Symptomatická liečba detskej koliky1
Výborná tolerabilita 1
m ná ba ná n
íje
INZERCIA
Espumisan®L, 40mg/ml perorálne emulzné kvapky Liečivo je 40 mg simetikónu v 1 ml. Terapeutické indikácie: Symptomatická liečba gastrointestinálnych ťažkostí zapríčinených nahromadením plynu, napr. meteorizmus, detská kolika Príprava pred diagnostickým vyšetrením v abdominálnej oblasti, napr. pri röntgenovom
vyšetrení, pri sonografii a gastroskopii Odpeňovacia látka pri intoxikácii tenzidmi Dávkovanie: Plynatosť a nadúvanie: Dojčatá: 1 ml (25 kvapiek) Espumisan L
pridaný do fľaše s jedlom, alebo lyžičkou v malom množstve tekutiny, podať dieťaťu pred alebo po dojčení Deti: 1 – 6 rokov: 1 ml (25 kvapiek) Espumisan L 3 až 5 krát
denne. Deti a dospievajú ci: 6-14 rokov: 1 - 2 ml (25 – 50 kvapiek) Espumisan L 3 až 5 krát denne.Dospievajúci nad 14 rokov a dospelí : 2 ml (50 kvapiek) Espumisan
L 3 až 5 krát denne. Príprava na zobrazujúce vyšetrenia: 3 krát 2 ml (3 krát 50 kvapiek) Espumisan L deň pred vyšetrením a 2 ml (50 kvapiek) Espumisan L ráno
v deň vyšetrenia. Antidotum pri otrave pracími alebo čistiacimi prostriedkami: Deti: 2,5 - 10 ml (65 kvapiek - 1/3 obsahu fľaštičky) Espumisan L. Dospelí: 10 - 20
ml (1/3 - 2/3 obsahu fľaštičky) Espumisan L. Poznámka: Ak užijete Espumisan L ako prvú pomoc po prehltnutí detergentu, musíte ihneď navštíviť lekára! V prípade
novoobjavených a/alebo pretrvávajúcich ťažkostí v brušnej dutine treba navštíviť lekára, aby sa mohla identifikovať príčina ťažkostí a možné základné ochorenie,
ktoré vyžaduje liečbu. Kontraindikácie: Espumisan L sa nesmie užívať/používať pri precitlivenosti na liečivo simetikón alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok Espumisanu L. Osobitné upozornenia a opatrenia pri užívaní: Pacienti so zriedkavou dedičnou poruchou fruktózovej intolerancie nesmú užívať tento liek. Nežiaduce
účinky: Doteraz neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky spojené s užívaním Espumisanu L. Fertilita, gravidita a laktácia Espumisan L sa môže užívať počas
tehotenstva a dojčenia. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Nemecko Spôsob výdaja lieku: nie je viazaný na
lekársky predpis Posledná revízia textu: 02/2014 Dátum výroby materiálu: október 2014
Referencie:
1. SPC Espumisan®L
4
Zastúpenie v SR: BERLIN – CHEMIE A. G., Palisády 29, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
tel.: +421 2 544 30 730, fax: +421 2 544 30 724, e-mail: [email protected]
SK_ESP-34-2014_Reminder
á chuť
ov
Pr
Vhodný aj na dlhodobé
užívanie1
TEMATY WIODĄCE
MAIN TOPICS
1.
•
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•
9.
10.
11.
12.
13.
INFORMÁCIE
Asthma bronchiale – Astma oskrzelowa – Asthma bronchiale
ORGANIZAČNÝ
VÝBOR
Tuberkulóza – Gruźlica
– Tuberculosis
prof.
MUDr.
Peter
Inters�cálne pľúcneBánovčin,
ochoreniaCSc.
– Sródmiaższowe choroby płuc – Inters��al lung
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
disorders
MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
Cys�
cká bróza – Mukowiscydoza – Cys�c brosis
MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.
Bronchológia
– Havlíčeková,
Bronchologia PhD.
– Bronchology
MUDr. Zuzana
Choroby
pleury
– Choroby
opłucnej
doc. MUDr.
Ľubica
Jakušová,
PhD. – Pleural disorders
doc. MUDr.
Miloš Jeseňák,
PhD., MBA
Klinická
imunológia
a alergológia,
laboratórna diagnos�ka v pneumológii –
Bc. Elenaimmunologia
Kurhajcová i alergologia, diagnostyka laboratoryjna w pneumologii –
Kliniczna
doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.
Clinical
immunology and allergology, laboratory diagnos�cs in pneumology
Fyzioterapia pri respiračných chorobách de� – Fizjoterapia w chorobach układu
HLAVNÉ TÉMY KONFERENCIE
oddechowego
dzieci – Physiotherapy in children with respiratory diseases
NOVÉ TRENDYuV PEDIATRII
Ošetrovateľské
problémy
v detskej
pneumoalergológii
VRODENÉ PORUCHY
IMUNITY
V PEDIATRICKEJ
PRAXI – Opieka pielęgniarska
SYNDRÓMY
V DETSKEJ
ENDOKRINOLÓGII
wGENETICKÉ
pnumoalerologii
dziecicej
– Nursing
problems in paediatric pneumoallerology
PEDIATRICKÁ
NEFROLÓGIA
Chirurchia
hrudníka
– Chirurgia klatki piersiowej – Chest surgery
DORASTOVÉ
LEKÁRSTVO
Patofyziológia dýchania – Patozjologia oddychania – Breathing pathophysiology
OČKOVANIE
Pedagogika
a psychológia – Pedagogika i psychologia – Pedagogy and psychology
SPÁNKOVÁ MEDICÍNA
Rôzne
– Varia –OŠETROVATEĽSTVO
Various
PEDIATRICKÉ
KONFERENČNÉ JAZYKY
JEZYKI KONFERENCJI
CONGRESS LANGUAGES
KONFERENČNÝ JAZYK
• Postgraduálny kurz
OČKOVANÍM PREVENTABILNÉ OCHORENIA
(A VYBRANÉ KAPITOLY Z DETSKEJ INFEKTOLÓGIE)
•
slovenský, český, anglický
slovenský, poľský, český, anglický
słowacki, polski, czeski, angielski
PODUJATIE JESlovak,
SPOLUFINANCOVANÉ
ZO ZDROJOV
Polish, Czech, English
EÚ – EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA
Centrum experimentálnej a klinickej respirológie
Center of Experimental and Clinical Respirology
„Podporujeme výskumné ak�vity na Slovensku/Projekt je spolunancovaný zo zdrojov EÚ“
„We supported the research ac�vi�es in Slovakia/Project is co-nanced from EU sources“
5
SCHÉMA
ŠTVRTOK
20.11.2014
Aula Magna JLF UK
8:30-9:00
Slávnostné
zahájenie
9:00-10:30
Trendy
v súčasnej pediatrii
10:30-10:45
10:45-12:00
6
Pediatrické
ošetrovateľstvo I.
Prestávka
Vrodené poruchy
imunity
v pediatrickej praxi
12:00-12:30
12:30-14:00
Ústav ošetrovateľstva
Pediatrické
ošetrovateľstvo II.
Obedná prestávka
Respiračné infekcie a
imunomodulácia
Prednášky podporené zo
vzdelávacieho grantu
spoločností
14:00-15:00
Detská
endokrinológia
15:00-15:45
Prednášky podporené zo
vzdelávacieho grantu firmy
HERO
15:50-17:30
Pediatrická
nefrológia
od 19:00
Spoločenský
večer
Pediatrické
ošetrovateľstvo III.
Prestávka
Pediatrické
ošetrovateľstvo IV.
SCHÉMA
PIATOK
21.11.2014
Aula Magna JLF UK
8:30-9:00
Dorastové
lekárstvo
9:00-10:30
Prednášky podporené zo
vzdelávacieho grantu spoločnosti
Berlin-Chemie
10:30-10:45
Prestávka
10:45-11:30
Očkovanie
11:30-12:30
Spánková
medicína
12:30-13:00
Obedná prestávka
Postgraduálny
kurz:
13:00-17:00
Očkovaním
preventabilné
ochorenia
A vybrané kapitoly
z detskej infektológie
7
PROGRAM
ŠTVRTOK 20. 11. 2014 Aula Magna JLF UK Martin
8,30 - 9,00 SLÁVNOSTNÉ ZAHÁJENIE
9,00 - 10,30 TRENDY V SÚČASNEJ PEDIATRII
Predsedníctvo: Bánovčin P., Šagát T.
1. Šagát T., Riedel R., Pevalová Ľ., Budáčová J. (Bratislava): Trendy
v epidemiológii sepsy v detskom veku (10 min)
2. Furková K., Šašinka M. (Bratislava): Dedičné autozómovo dominantné cystické choroby obličiek (10 min)
3. Červeňová O. (Bratislava): Parazitárne ochorenia obličky (10 min)
4. Schusterová I., Šaligová J., Potočňáková Ľ., Kuchta M. (Košice): Naše
skúsenosti s primárnou prevenciou kardiovaskulárnych ochorení
o detí a adolescentov (10 min)
5. Hrebík M., Kriššáková A., Baráková A., Vršanská V., Mašura J. (Bratislava): Problematika arteriálnej hypertenzie v detskom veku (10
min)
6. Michálek J. (Lubochňa): Detská tyreológia v poslednom štvrťstoročí
(10 min)
7. Králinský K., Petrík O., Okáľová K., Bubánska E. (Banská Bystrica): Bolesť v detskom veku – ako by mal fungovať „Pediatric Pain Service“?
(10 min)
8. Fábry J., Miškovská M. (Dolný Smokovec): Atypické patogény –
stále aktuálny problém (10 min)
10,30 - 10,45PRESTÁVKA
10,45 - 12,00 VRODENÉ PORUCHY IMUNITY V PEDIATRICKEJ PRAXI
Predsedníctvo: Jeseňák M., Raffáč Š.
8
1. Jeseňák M., Bánovčin P. (Martin): Vrodené poruchy imunity v detskom veku – praktický prístup pre prax (10 min). Prednáška podporená z edukačného grantu spoločnosti Baxter
2. Havlíčeková Z., Jeseňák M., Szépeová R., Bánovčin P. (Martin): Na čo
myslí imunológ, keď ho bolí brucho (10 min)
3. Szépeová R., Havlíčeková Z. (Martin): Nie je absces ako absces
(10 min)
4. Raffáč Š. (Košice): Anémia a trombocytopénia nie sú vždy len problémom hematológa (10 min). Prednáška podporená z edukačného
grantu spoločnosti Baxter
5. Brndiarová M., Antonyová M., Szökeová A., Jeseňák M., Bánovčin P.
(Martin): Nie je HUS ako HUS (10 min)
PROGRAM
6. Bugová G., Jeseňák M., Uhliarová B., Krošláková B., Bánovčin P.,
Hajtman A. (Martin, Banská Bystrica): Kolonizácia HDC a poruchy
imunity u detí (10 min)
7. Jeseňák M., Krošláková B., Hanzelová O., Bánovčin P., (Martin): Prechodná hypogamaglobulinémia v detskom veku – praktický prístup
(10 min). Prednáška podporená z edukačného grantu spoločnosti
Baxter
12,00 - 12,30PRESTÁVKA
12,30 - 14,00 Prednášky podporené z edukačných grantov
Predsedníctvo: Ďurdík P., Králinský K
1. Jeseňák M. (Martin): Syntetické imunomodulátory a ich postavenie
v pediatrickej praxi (15 min) Prednáška podporená z edukačného
grantu spoločnosti Ewopharma.
2. Masnica Š. (Krásno nad Kysucou): Možnosti liečba akútnych infekcií
HDC – skúsenosti otorinolaryngológa (15 min) Prednáška podporená z edukačného grantu spoločnosti Schwabe.
3. Hadvabová S. (Komárno): Bakteriálne lyzáty - uzavretý kruh?
(15 min) Prednáška podporená z edukačného grantu spoločnosti
Benela.
4. Jakubička J. (Nitra): Kašeľ u detí – ako na to? (15 min) Prednáška
podporená z edukačného grantu spoločnosti CSC Pharmaceuticals Handels GmbH.
5. Králinský K., Takáč B., (Banská Bystrica): Kašeľ a jeho ovplyvnenie
použitím fytofarmák so sekretolytickým účinkom – focus na Hedelix
(15 min) Prednáška podporená z edukačného grantu spoločnosti
Krewel Meuselbach.
6. Urbanček S., Jeseňák M., Hercogová J. (Banská Bystrica, Martin, Praha): Komplementárna terapia atopického ekzému lokálnym imunomodulátorom s obsahom beta-glukánu (10 min) Prednáška podporená z edukačného grantu spoločnosti IMUNOGLUKAN.
7. Kuska J. (Železnô): Detská ozdravovňa Železnô a jej možnosti (5 min)
14,00 - 15,00 DETSKÁ ENDOKRINOLÓGIA Predsedníctvo: Čiljaková M., Zapletalová J.
1. Čiljaková M., Vojtková J., Szökeová A. (Martin): Genetické syndrómy
v praxi detského endokrinológa (15 min)
2. Zapletalová J., Klásková E., Gregor V., Lebl J. (Olomouc, Praha):
Přístup k pacientkám s Turnerovým syndromem na počátku 21. století (25 min)
9
PROGRAM
3. Vojtková J., Čiljaková M., Jeseňák M., Bánovčin P. (Martin): Zriedkavé genetické syndrómy asociované s nízkym vzrastom (10 min)
4. Gecz J., Havlíčeková Z., Čiljaková M. (Bratislava, Martin): Poruchy
vývoja vonkajšieho genitálu (10 min)
15,00 - 15,45 Prednáška podporená z edukačného grantu HERO
Predsedníctvo: Bánovčin P.
1. Suchánek P. (Praha): Nejnovější poznatky a vliv mléčného tuku na
zdraví nejmenších dětí.
15,50 - 17,30 PEDIATRICKÁ NEFROLÓGIA
Predsedníctvo: Antonyová M., Janda J. , Topoľský I.
1. Janda J. (Praha): Esenciální hypertenze a efekt příjmu soli na krevní
tlak (20 min)
2. Rosenbergerová T. (Košice): Však počkajme, on z toho vyrastie (10
min)
3. Brndiarová M., Antonyová M., Bánovčin P. (Martin): Sen o suchej postieľke (10 min)
4. Flögelová H. (Olomouc): Ultrazvukový screening – změny počtu
ledvin nebo struktury renálního parenchymu (10 min)
5. Balcárková P. (Brno): Renálni denervace – nová metóda v léčbě
hypertenze? (10 min)
6. Topoľský I., Furková K., Trnka P. (Bratislava): Odporúčania na manažment IMC u detí: prínos a kontroverzie (10 min)
od 19,00 hod SPOLOČENSKÝ VEČER
Počas spoločenského večera sa uskutoční krst monografie
Vrodené poruchy imunity.
10
PROGRAM
POSTEROVÁ SEKCIA
Štvrtok 12,30-14,00
Predsedníctvo: Buchanec J., Jurko A. St.
1. Blažeková T., Nikolinyová J., Baška T., Marčoková Z. (Banská Bystrica,
martin): Zdravotné komplikácie novorodencov matiek s gestačným
diabetom.
2. Dorko E., Bušová A. (Košice): Úroveň zaočkovanosti u detí v Slovenskej republike za rok 2013.
3. Jančinová M., Čiljaková M., Chromá O., Vojtková J., Bánovčin P.
(Martin): Prítomnosť depresívnych a úzkostných prejavov u detí
a adolescentov s nedostatočne kompenzovaným diabetom mellitus 1. typu.
4. Javorková S., Kružliaková D., Mikušiaková L., Žilínek V., Javorka K.
(Ružomberok, Martin): Nádor mozgového kmeňa u 14-ročného pacienta – nevyspytateľnosť cefaley.
5. Kohútová M., Kováčik, J., Salátová D., Šofranková L., Jakušová Ľ. (Žilina, Martin): Náhle vzniknuté poruchy chôdze o 5-ročného chlapca.
6. Kozár M., Javorka K., Javorka M., Maťašová K., Zibolen M. (Martin):
Vplyv ohrievania na vybrané kardiovaskulárne a oxygenačné parametre počas ukončovania celotelovej terapeutickej hypotermie
u novorodencov.
7. Krajčovič J., Janík M., Straka Ľ., Novomeský F. (Martin): Kawasakiho
syndróm ako príčina náhlej smrti 9-ročného futbalistu.
8. Krošláková B., Jeseňák M., Bugová G., Hyrdelová E., Bánovčin P.
(Martin): Selektívna IgA deficiencia a juvenilná rekurentná parotitída.
9. Krošláková B., Jeseňák M., Bánovčin P. (Martin): Klinické prejavy
prechodnej hypogamaglobulinémie detského veku.
10. Kružliaková D., Javorková S., Tomčíková Mikušiaková L., Olivier Bendišová S., Hricová J., Žilínek V. (Ružomberok, Martin): Pertussis – stále
aktuálny problém.
11. Marušiaková L., Ďurdík P., Petrovičová O., Šofránková L., Bánovčin P.
(Martin): Diagnostika primárnej ciliárnej dyskinézy v praxi.
12. Michnová Z., Zúbriková L., Turoňová L., Šofranková L., Janíková K.,
Bánovčin P. (Martin): Ultrasonografie plic.
13. Petrovičová O., Jeseňák M., Marušiaková L., Bánovčin P. (Martin):
Pupočníkové IgE a ich využitie v pediatrii.
14. Petrovičová O., Havlíčeková Z., Szépeová R., Jeseňák M., Šofranková
L., Bánovčin P. (Martin): Nové možnosti liečby Crohnovej choroby
v detskom veku.
11
PROGRAM
15. Repko M., Svitková A., Šoltýsová B. (Poprad): Akútna bronchiolitída –
aktuálne odporúčania a realita pediatrického oddelenia.
16. Repko P., Strmiska F., Miškovská M., Ferenc P., Skokanová A., Strachan
T., Fábry J. (Dolný Smokovec): Naše skúsenosti s pleurálnymi výpotkami na Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK
a ŠÚDTaRCH, n.o., Dolný Smokovec.
17. Smolárová S., Lukáč P., Lasabová Z., Štanclová A., Škereňová M.,
Zibolen M., Maťašová K., Čalkovská A. (Martin): Vzťah surfaktantových proteínov SP-B a SP-C k respiračným ťažkostiam donosených
a nedonosených novorodencov.
18. Strachan T., Melter M., Strmiska F., Miškovská M., Ferenc P., Fábry J.
(Dolný Smokovec): Stanovenie špecifických imunoglobulínov G vo
vzťahu k hypersenzitívnej pneumonitíde u detí.
19. Szökeová A., Lietavová Z., Brndiarová M., Bánovčin P. (Martin): Neobvyklá komorbidita jednej početnej rodiny.
20. Šofranková L., Jakušová Ľ., Kohútová Ľ., Marušiaková L., Petrovičová
O., Bánovčin P. (Martin): Pľúcna mikroflóra.
21. Šofranková L., Jakušová Ľ., Mikler J., Kohútová M., Marušiaková L.,
Petrovičová O., Bánovčin P. (Martin): Využitie laktulózovo-manitolového testu pri sledovaní vplyvu probiotík na črevnú permeabilitu
u detí s alergiou na bielkovinu kravského mlieka.
22. Tirpáková M. (Košice): Malignity v detskom veku.
23. Tirpáková M. (Košice). Riziko vzniku malígneho melanómu v mladšej
populácii.
24. Tomčíková Mikušiaková L., Píštěková H., Košútová P., Mikolka P., Čalkovská A., Mokrá D. (Martin, Ružomberok): Porovnanie konvenčnej
mechanickej ventilácie s optimálnym dychovým objemom a vysokofrekvenčnej oscilačnej ventilácie na pľúcne funkcie v modeli
syndrómu aspirácie mekónia.
25. Tomčíková Mikušiaková L., Kružliaková D., Javorková S., Rusňáková
Z., Žilínek V. (Martin, Ružomberok): Periférne parézy faciálneho nervu u detí.
26. Turčan T., Murgašová M., Michnová Z., Janíčková M., Bánovčin P.
(Martin): Čo sa môže skrývať za prolongovanou gingivostomatitídou s gangrenóznymi defektmi u 15-mesačného chlapca.
27. Turoňová L., Vorčáková K., Péč J., Martinásková K., Hyrdelová E.,
Michnová Z., Bánovčin P. (Martin, Prešov): Kardiovaskulárna morbidita v súvislosti s aktivitou psoriasis.
28. Zimová Z., Hašková K., Lúčanová L., Maťašová K. (Martin): Stanovenie spoľahlivosti transkutánneho merania koncentrácie bilirubínu
u fyziologických novorodencov prístrojom Bilicare – pilotná štúdia.
12
PROGRAM
SESTERSKÁ SEKCIA
8,30 - 9,00 SLÁVNOSTNÉ ZAHÁJENIE (AULA MAGNA JLF UK MARTIN)
9,00 - 10,30 PEDIATRICKÉ OŠETROVATEĽSTVO I.
(Ústav ošetrovateľstva JLF UK Martin)
Predsedníctvo: Ucháľová J., Reťkovská K.
1. Chromá O., Jančinová M., Kurhajcová E., Bánovčin P. (Martin):
Komunikácia v pediatrii (15 min)
2. Štancel M., Šavlová A., Sládeková J., Nosáľ S. (Martin): Krízové situácie a možnosti psychosociálnej podpory (15 min)
3. Klužáková M., Chytilková Ľ., Batková - Jaremová Ľ. (Martin): Výhody
a nevýhody krátkodobej hospitalizácie (15 min)
4. Adamove J., Ovšonková A. (Martin): Životný štýl v období adolescencie (15 min)
5. Brosová Z. (Žilina): EBP v klinickej ošetrovateľskej praxi (15 min)
6. Miertová M., Ovšonková A., Tomagová M. (Martin): Inovatívne formy
vzdelávania v neurologickom ošetrovateľstve (15 min)
10,30 - 10,45PRESTÁVKA
10,45 - 12,00 PEDIATRICKÉ OŠETROVATEĽSTVO II.
Predsedníctvo: Dzurecová I., Lowingerová A.
1. Svinčiaková D., Veždúrová Z. (Brezno): Očkovanie detí napriek antivakcinačným tendenciám (10 min)
2. Murgašová M., Farská Z., Šparcová A., Főldváriová G., Hlaučová
E., Bánovčin P. (Martin): Hemangiómy – naše skúsenosti s liečbou
(10 min)
3. Škanderová J., Szépeová R., Kurhajcová E. (Martin): Neonatálna hemochromatóza – naše skúsenosti (10 min)
4. Ucháľová B., Valvodová S. (Martin): Akútna meningoencefalitída
aktivovaná imunitným systémom – kazuistika (10 min)
5. Chlepková D., Púčeková A., Krausová G. (Martin): Rehabilitačná
starostlivosť u pacienta s akútnou meningitídou (10 min)
6. Babinčáková A. (Prešov): Kvalita života u detí s DiGeorgeovým syndrómom – kazuistika (10 min)
7. Pakanová Ľ. (Prešov): Dieťa s mukopolysacharidózou (10 min)
8. Krafčíková A., Štiťáková K., Ďurkovičová I., Valková K., Zoľák V.,
Nosáľ S. (Martin): Fulminantný priebeh streptokokovej sepsy –
kazuistika (10 min)
12,00 - 12,30OBEDNÁ PRESTÁVKA
13
PROGRAM
12,30 - 14,00 PEDIATRICKÉ OŠETROVATEĽSTVO III.
Predsedníctvo: Kučerová E., Plavnická I.
1. Lettrichová J., Šujanská A., Ďurdík P. (Martin): Neobvyklé spánkové
poruchy (12 min)
2. Főldváriová G., Hanzelová O., Ďurdík P., Šujanská A., Bánovčin P.
(Martin): Polysomnografické vyšetrenie u dieťaťa s parasomniou
– kazuistika (12 min)
3. Mráziková M., Ilovská A., Máliková L. (Žilina): TBC – spondylodiscitída
(12 min.)
4. Černianská E., Štillová B., Šperková B. (Martin): Nečakaná príčina
obštrukcie čreva (12 min)
5. Chytilková Ľ., Stankovianska M., Ucháľová J. (Martin): Duplikatúra
rekta – zriedkavá kongenitálna anomália – kazuistika (12 min)
6. Kordiaková M., Šnapková L.(Martin): Pacient s gastrojejunostómiou
- kazuistika (12 min)
7. Coufalová J., Hlávková M. (Ostrava): Druhá šance (12 min)
8. Mazúchová L., Bašková M., Valášková M., Kmeťová M. (Martin):
Prvé ošetrenie novorodenca formou E-learnigového vzdelávania
(10 min.)
14,00 - 14,30PRESTÁVKA
14,30 - 17,00 PEDIATRICKÉ OŠETROVATEĽSTVO IV.
Predsedníctvo: Ucháľová J., Kurhajcová E.
1. Blšáková T. (Martin): Bakteriálne poškodenia tvrdých zubných tkanív
(15 min)
2. Žilinčárová K., Hostinská M. (Martin): Dieťa s juvenilnou idiopatickou
polyartritídou (15 min)
3. Brosová Z., Vlčková J. (Žilina): To by ste neverili (15 min)
4. Šavlová A., Štancel M., Chobotov I., Fedor M., Nosáľ S. (Martin):
Intraoseálny prístup v pediatrii (15 min)
5. Lukačovská S., Rómová M., Grellnethová M., Kučerová E., Nosáľ S.
(Martin): Asistencia sestry pri podávaní exogénneho surfaktantu (15
min)
6. Mišíková B., Dzurecová I.,Čiljaková M., Kurhajcová E. (Martin): Využitie bolusového kalkulátora pri liečbe inzulínovou pumpou (15 min)
7. Artimová Z., Reťkovská K. (Martin): Úrazy v číslach (15 min)
14
PROGRAM
PIATOK 21. 11. 2014
Aula Magna JLF UK Martin
08,30 - 09,30 DORASTOVÉ LEKÁRSTVO
Predsedníctvo: Hrstková H., Jakušová Ľ., Kresánek J.
1. Hrstková H. (Brno): Hodgkinova choroba v dětství, její komplikace
u adolescenta (10 min)
2. Kresánek J., Felcanová M. (Bratislava): Látkové a nelátkové závislosti u mladistvých (10 min)
3. Kovaľ J., Krestianová K., Lavrik M. (Prešov): Látkové závislosti u detí
a adolescentov v rómskej komunite (10 min)
4. Tonhajzerová I., Indrejka I., Farský I., Višňovcová Z., Mešťaníková A.,
Mešťaník M., Čalkovská A. (Martin): Mentálna anorexia a kardiovaskulárne riziko (10 min)
5. Žigo I., Biringer K., Kudela E., Danko J. (Martin): Tehotnosť a pôrod
adolescentiek (10 min)
6. Jakušová Ľ., Buchanec J. (Martin): Rizikové nutričné faktory v tehotenstve dospievajúcich (10 min)
09,30 - 10,30 PREDNÁŠKY PODPORENÉ Z EDUKAČNÉHO GRANTU
SPOLOČNOSTI BERLIN-CHEMIE Predsedníctvo: Havlíčeková Z., Plevková J.
1. Plevková J. (Martin): Fyziológia a maturácia kašľového reflexu –
východiská pre manažment akútneho kašľa v ambulancii pediatra (20 min) Podporené z edukačného grantu spoločnosti
Berlin-Chemie.
2. Havlíčeková Z., Jeseňák M. (Martin): Význam črevnej mikroflóry
v regulácii imunitného systému (20 min) Podporené u edukačného
grantu spoločnosti Berlin-Chemie.
3. Boršošová P. (Šaľa): Nádcha v detskom veku – „banalita alebo problém?“ (20 min) Podporené u edukačného grantu spoločnosti Berlin-Chemie.
10,30 - 10,45 PRESTÁVKA
10,45 - 11,30 OČKOVANIE
Predsedníctvo: Urbančíková I., Jeseňák M.
1. Jeseňák M., Bánovčin P. (Martin): Doplnkové a odporúčané očkovania v prevencii závažných infekčných ochorení (10 min)
2. Urbančíková I., Hudáčková D. (Košice): Odklad očkovania, premeškané očkovanie – ako postupovať? (10 min)
15
PROGRAM
3. Kotek M. (Bratislava): HPV asociované ochorenia a ich prevencia
z pohľadu gynekológa (10 min)
4. Jeseňák M., Bánovčin P. (Martin): Naliehavosť očkovania proti HPV
v pediatrickej praxi (10 min)
11,30 - 12,30 SPÁNKOVÁ MEDICÍNA V PEDIATRII Predsedníctvo: Kuchta M., Ďurdík P.
1. Kuchta M., Jura J. (Košice, Terchová): Problematika SIDS je stále aktuálna (10 min)
2. Jura J., Lukačovič M., Andres E., Jiříčková J. (Terchová): SIDS a enviromentálne faktory - aj toto môže ovplyvniť SIDS? (10 min)
3. Cuninková M., Kurča E. (Martin): Spánok a epileptické záchvaty
u detí a adolescentov (10 min)
4. Šujanská A., Ďurdík P., Rabasco J., Vitelli O., Pietropaoli N., Villa M.P.,
Bánovčin P. (Martin, Rím): Parasomnia v detskom veku – naše skúsenosti (10 min)
5. Ďurdík P., Šujanská A., Rabasco J., Vitelli O., Pietropaoli N., Villa M.P.,
Bánovčin P. (Martin, Rím): Liečba obštrukčného spánkového apnoe
u detí (10 min)
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
prezident SPS
doc. MUDr. Marta Benedeková, CSc. mim. prof.
vedecký sekretár SPS
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
dekan JLF UK v Martine
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
riaditeľ UNM v Martine
Ing. Miroslava Kolcúnová, MPH
riaditeľka ŠÚDTaRCH, Dolný Smokovec
16
POSTGRADUÁLNY KURZ
13,00 - 17,00 POSTGRADUÁLNY KURZ
OČKOVANÍM PREVENTABILNÉ OCHORENIA
A VYBRANÉ KAPITOLY Z DETSKEJ INFEKTOLÓGIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Úvod (doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA) Blok I. – Pediatrická infektológia a epidemiológia Očkovaním preventabilné ochorenia z pohľadu epidemiológa – aktuálna situácia (prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH) Tropické infekčné ochorenia a riziká ich importácie (MUDr. Ivan Bakoš) Infekčné ochorenia prenosné nepasterizovaným nehumánnym mliekom a mliečnymi výrobkami
(MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.) Základy protiinfekčnej imunológie (doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA)
Diskusia
Blok II - Exantémové ochorenia
Morbili (MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH) Rubeola (MUDr. Elena Prokopová) Varicela (doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.) Diskusia Blok III. – Respirologická infektológia I.
Mumps (MUDr. Dana Hudáčková) Diftéria (doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.) Hemofilové infekcie (MUDr. Peter Ďurdík, PhD.) Diskusia Blok IV. – Respirologická infektológia II.
Pertussis (RNDr. Daniela Hučková) Chrípka a jej špecifiká v detskom veku (MUDr. Marta Špániková)
Mykobakteriálne infekcie (MUDr. Martina Miškovská, PhD.)
Diskusia Záver (doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA) 5 min
20 min
15 min
10 min
20 min
15 min
10 min
10 min
10 min
15 min
10 min
10 min
10 min
15 min
10 min
10 min
15 min
15 min
5 min
17
XVI. PREŠOVSKÝ
PEDIATRICKÝ DEŇ
4. december 2014, PREŠOV
Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
FNsP J. A. Reimana v Prešove
Spolok lekárov v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity Prešov
Klinika pediatrie FNsP J. A. Reimana v Prešove
Regionálna lekárska komora v Prešove
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prešove
Vydavateľstvo AMEDI
Miesto konania:
Sála B Obvodného úradu, Námestie mieru 3, Prešov
Sekcia ošetrovateľstva - zasadačka VÚC Prešov, I. poschodie
Kontakt:
MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
Bc. Anna Babinčáková
Mgr. Silvia Bláhová
KP FNsP J.A. Reimana
Hollého 14, 080 01 Prešov,
telefón: 051/701 2559 (1116)
e-mail: [email protected]
KP FNsP J.A. Reimana
Hollého 14, 080 01 Prešov,
telefón: 051/701 1115
[email protected]
KP FNsP J.A. Reimana
Hollého 14, 080 01 Prešov
telefón: 051/701 2559
[email protected]
ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Ing. Dana Lakotová, e-mail: [email protected], mobil: 0903 224 625
A – medi manažment, s.r.o., Kupeckého 3, Bratislava 821 08
bližšie informácie: www.amedi.sk
Registrácia je možná online na www.amedi.sk
18
ORGANIZAČNÉ POKYNY
• REGISTRÁCIA
20. - 21. november 2014, od 7:30- 9:00 hod.
Aula Magna, JLF UK v Martine, Malá Hora 4A, Martin
Podujatie je spolufinancované zo zdrojov
EÚ - Európskeho fondu regionálneho rozvoja
• REGISTRAČNÝ POPLATOK
46. GALANDOVE DNI 20. - 21. 11. 2014
Lekár 25 €
Sestra 15 €
Sestry sa musia prihlásiť elektronicky na portáli SkSaPA
• REGISTRAČNÝ POPLATOK
POSTGRADUÁLNY KURZ 21. 11. 2014
Poplatok 10 €
• KONFERENČNÉ POPLATKY
20. 11. 2014 Obed a občerstvenie počas konferencie 7 €
21. 11. 2014 Obed a občerstvenie počas konferencie 7 €
20. 11. 2014 Spoločenský večer 15 €
Na obed je potrebné prihlásiť sa 20. a 21. 11. 2014 do 9:00 hod.
• SPOLOČENSKÝ VEČER
20. 11. 2014 - Hotel TURIEC Martin, 19:00 hod.
A. Sokolíka, 036 01 Martin
• POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do kreditného systému SACCME
Pasívna účasť:20.11.2014 8 kreditov
21.11.2014 4 kredity
Aktívna účasť: zahraničný autor prednášky 15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky 10 kreditov
domáci autor prednášky 10 kreditov
domáci spoluautor prednášky 5 kreditov
(Kredity možno priznať najviac 2 spoluautorom)
Postgraduálny kurz 21. 11. 2014
4 kredity
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok
• ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Ing. Dana Lakotová
e-mail: [email protected]
mobil: 0903 224 625
A – medi management, s.r.o.
Kupeckého 3, Bratislava 821 08
bližšie informácie: www.amedi.sk
Registrácia je možná online na www.amedi.sk
19
• PREDSTAVUJEME VÁM NOVÉ PUBLIKÁCIE
Anotácia ku knihe: DORASTOVÉ LEKÁRSTVO
autori: Ľubica Jakušová, Ján Buchanec, Peter Bánovčin
Aktuálna monografia širokého slovensko-českého kolektívu sa zaoberá najnovšími
poznatkami z oblasti dorastového lekárstva. Jednotlivé kapitoly prinášajú praktický
pohľad ako aj odporúčania pre poskytovanie a zabezpečenie kontinuálnej
medicínskej starostlivosti u adolescentov. Publikácia dopĺňa študijný materiál pre
lekárov v príprave na certifikovanú pracovnú činnosť v odbore dorastové lekárstvo,
je vhodným pregraduálnym aj postgraduálnym učebným textom pre každého, kto sa
vo svojej činnosti stretáva so starostlivosťou o dospievajúcich.
20
NOVÉ PUBLIKÁCIE
Anotácia ku knihe: VRODENÉ PORUCHY IMUNITY
autori: Miloš Jeseňák, Peter Bánovčin a kolektív
Rozsiahla monografia slovensko-českého kolektívu popredných odborníkov z oblasti
vrodených porúch imunity prináša aktuálny pohľad na jednotlivé aspekty klinického
manažmentu pacientov s vrodenými poruchami imunity v kontexte najnovším
poznatkov. Dôraz je kladený na praktický prístup k tejto komplikovanej problematike
modernej medicíny a imunológie so zameraním sa na interdisciplinárny charakter
týchto chorôb. Monografia je určená jednak pre klinických imunológov, ale aj pre
iných špecialistov či lekárov primárneho kontaktu, ktorí sa vo svojej stretávajú
s pacientmi trpiacimi na rôzne poruchy imunity.
Vrodené
poruchy
imunity
Miloš Jesenák, Peter Bánovcin
a kolektív
21
V prírode sa sila našla,
Hedelix vás zbaví kašľa
y extrakt z LISTOV BREČTANU
y UVOĽŇUJE hlien
y UĽAHČUJE vykašliavanie
Bez konzervačných látok
SIRUP
už od 0 rokov
KVAPKY
od 3 rokov a pre
dospelých
Bez
alkoholu
a pridaného cukru
Názov lieku: Hedelix, Hedelix s.a. Zloženie: Hedelix Hederae helicis folii extractum (2,2 - 2,9:1) 0,8 g v 100 ml sirupu a Hedelix s.a. Hederae
helicis folii extractum (2,2 - 2,9:1) 0,04 g v 1 ml roztoku, Extrakčný prostriedok: etanol 50 obj. %, propylénglykol (98:2), neobsahuje alkohol.
Pomocné látky: Hedelix - Hydroxystearoylmakrogol-glycerol, badyánová silica, hydroxyetylcelulóza, sorbitol 70 % roztok (nekryštalizujúci),
propylénglykol, glycerol, čistená voda. Hedelix s.a. – propylénglykol, glycerol, príchuť „Frey&Lau“ Nr.118676, silica mäty piepornej „Frey&Lau“
Nr.118915. Terapeutické indikácie: liečba zápalov dýchacích ciest sprevádzaných tvorbou hlienu a liečba príznakov chronických zápalových
ochorení dýchacích ciest. Dávkovanie: Perorálne použitie. Hedelix sirup - pre deti od 0 rokov a dospelých. Hedelix s.a. – pre deti od 3 rokov
a dospelých. Balenie: Hedelix 100 ml fľaša z hnedého skla (hydrolytická trieda 3) so skrutkovacím uzáverom, odlievačom a 5 ml odmernou
lyžičkou. Hedelix s.a. 20 ml, 50 ml a 100 ml liekovka z hnedého skla (hydrolytická trieda 3) so skrutkovacím uzáverom a zvyslým kvapadlom.
Dátum revízie textu: Hedelix - 3/2013, Hedelix s.a. 12/2008. Liek nie je viazaný na lekársky predpis. Držiteľom rozhodnutia o registrácii: Krewel
Meuselbach GmbH, Krewelstrasse 2, D-53783 Eitorf, Nemecko, Registračné číslo: Hedelix 94/0475/97-S, Hedelix s.a. 94/0003/01-S. Tento text
nenahrádza úplnú odbornú informáciu o lieku. Úplná informácia o lieku je dostupná na vyžiadanie.
Zastúpenie v SR: Krewel Meuselbach s.r.o., Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Voľne predajné vo Vašej lekárni. Hedelix, Hedelix s.a. sú lieky na vnútorné použitie.
Účinná látka extrakt z brečtanových listov.
Čítajte pozorne príbalový leták. O použití sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.
L i e k p rot i k a šľ u
Aula Magna JLF UK Martin
GPS: 18.928394° 49.065388°,
resp. 18°55.7036’ 49°3.9232’
• MOŽNOSTI UBYTOVANIA
Hotel TURIEC, a.s.
A. Sokolíka 2, 036 01 Martin
tel: 00421 043 422 10 17
fax: 00421 043 4012099
e-mail: [email protected]
www.hotelturiec.sk
Hotel VICTORIA
V. Žingora 9820, 036 01 Martin,
Slovakia
tel.:00421 43 43 04 836,
00421 911 406 407
fax: 00421 43 43 04 848
e-mail: [email protected]
Penzión MartInn
(bývalý penzión Brilant)
Ulica V. P. Tótha IA, 036 01 Martin
tel.: 00421 917 941 500
mobil: 00421 903 021 803
e-mail: [email protected]
www.penzionmartinn.sk
Penzión ČIERNA PANI
Kuzmányho 24, Martin
tel.: 00421 043 413 15 23,
fax: 00421 043 422 32 15
e-mail:
[email protected]
www.penzion-cierna-pani.sk
Hotel Bystrička***
Bystrička 152, 038 04 Bystrička
tel.: 00421 43 43 85 277,
mobil: 0918 329 938
fax.: 00421 43 40 03 009
e-mail: [email protected]
www.hotelbystricka.sk
23
Sila
Sila
a
a odolnost
odolnost
Správne životné rozhodnutie
Správne životné rozhodnutie
Skrátená informácia o produkte
Podrobné informácie o tomto lieku sú uvedené v úplnom znení Súhrnu charakteristických vlastností lieku dostupnom na internetovej informácia
stránke Európskej
liekovej agentúry (EMEA) http://www.emea.eu.int/.
Skrátená
o produkte
KIOVIG informácie o tomto lieku sú uvedené v úplnom znení Súhrnu charakteristických vlastností lieku dostupnom na inPodrobné
100 mg/mlstránke
infúznyEurópskej
intravenózny
roztok
ternetovej
liekovej
agentúry (EMEA) http://www.emea.eu.int/.
Liečivo
KIOVIG
1 mlmg/ml
obsahuje:
100 intravenózny
mg normálneho
ľudského imunoglobulínu (IVIg) s minimálne 98% zastúpením IgG
100
infúzny
roztok
Farmakoterapeutická skupina: imunoséra a imunoglobulíny: imunoglobulíny, normálne ľudské, na intravaskulárne podanie.
Liečivo
Substitučnáľudského
terapia imunoglobulínu
pri syndrómoch(IVIg)
primárnej
imunodeficiencie:
vrodená
1Terapeutické
ml obsahuje: indikácie
100 mg normálneho
s minimálne
98% zastúpením
IgG agamaglobulinémia
a hypogamaglobulinémia,
bežná imunoséra
variabilná aimunodeficiencia,
ťažká kombinovaná
imunodeficiencia,
Wiskottov-Aldrichov
Farmakoterapeutická
skupina:
imunoglobulíny: imunoglobulíny,
normálne
ľudské, na intravaskulárne
podanie.
syndróm. Myelóm
alebo chronická
lymfatická
(CLL) s primárnej
ťažkou sekundárnou
hypogamaglobulinémiou
a opakovaTerapeutické
indikácie
Substitučná
terapia leukémia
pri syndrómoch
imunodeficiencie:
vrodená agamaglobulinémia
infekciami. Deti s vrodeným
a opakovanými
infekciami.
Imunomodulácia:
Idiopatická trombocytopenická
purpuanými
hypogamaglobulinémia,
bežná AIDS
variabilná
imunodeficiencia,
ťažká
kombinovaná imunodeficiencia,
Wiskottov-Aldrichov
ra (ITP), u detí
aleboalebo
dospelých
s vysokým
rizikom
krvácania
alebo
pred lekárskym
zákrokom
na úpravu počtu krvných
došsyndróm.
Myelóm
chronická
lymfatická
leukémia
(CLL)
s ťažkou
sekundárnou
hypogamaglobulinémiou
a opakovatičiek.infekciami.
Guillainov-Barrého
syndróm,AIDS
Kawasakiho
choroba.
AlogénnaImunomodulácia:
transplantácia kostnej
drene.trombocytopenická purpunými
Deti s vrodeným
a opakovanými
infekciami.
Idiopatická
Dávkovanie
ra
(ITP), u detí alebo dospelých s vysokým rizikom krvácania alebo pred lekárskym zákrokom na úpravu počtu krvných došDávka Guillainov-Barrého
a dávkovacia schéma
závisiaKawasakiho
od indikácie.choroba.
Pri substitučnej
je dávkovanie
odlišné
pre každého pacienta v zátičiek.
syndróm,
Alogénnaterapii
transplantácia
kostnej
drene.
vislosti od farmakokinetickej a klinickej odpovede. Normálny ľudský imunoglobulín sa podáva len intravenózne pri počiaDávkovanie
točnej rýchlosti
0,5 ml/kg
TH/hzávisia
počasod
30indikácie.
minút. AkPri
je substitučnej
znášaný dobre,
rýchlosť
podávaniaodlišné
sa môže
na
Dávka
a dávkovacia
schéma
terapii
je dávkovanie
prepostupne
každéhozvyšovať
pacienta až
v zámaximálnu
hodnotu 6 ml/kg TH/h.
Klinické
údaje získané
od obmedzeného
počtu pacientov
taktiež
svedčia o tom,
dovislosti
od farmakokinetickej
a klinickej
odpovede.
Normálny
ľudský imunoglobulín
sa podáva
len intravenózne
pri že
počiaspelí pacienti
rýchlosť
podávania
až do 8dobre,
ml/kg rýchlosť
TH/h. podávania sa môže postupne zvyšovať až na
točnej
rýchlostis PID
0,5 môžu
ml/kg tolerovať
TH/h počas
30 minút.
Ak je znášaný
Kontraindikácie
maximálnu
hodnotu 6 ml/kg TH/h. Klinické údaje získané od obmedzeného počtu pacientov taktiež svedčia o tom, že doPrecitlivenosť
liečivo
pomocnú
látku.
Precitlivenosť
homologické
spelí
pacienti snaPID
môžualebo
tolerovať
rýchlosť
podávania
až do 8naml/kg
TH/h. imunoglobulíny, najmä vo veľmi zriedkavých
prípadoch nedostatku IgA, keď má pacient protilátky proti IgA.
Kontraindikácie
Osobitné upozornenia
Precitlivenosť
na liečivo alebo pomocnú látku. Precitlivenosť na homologické imunoglobulíny, najmä vo veľmi zriedkavých
Rýchlosť infúzie
môžeIgA,
vyvolať
niektoré
ťažké
nežiaduce
reakcie. Odporúčaná rýchlosť infúzie sa musí prísne dodržiaprípadoch
nedostatku
keď má
pacient
protilátky
proti IgA.
vať. Počasupozornenia
celej doby podávania infúzie musia byť pacienti pozorne monitorovaní a starostlivo sledovaní pre prípad výskyOsobitné
tu akýchkoľvek
Rýchlosť
infúziepríznakov.
môže vyvolať niektoré ťažké nežiaduce reakcie. Odporúčaná rýchlosť infúzie sa musí prísne dodržiavať. Počas celej doby podávania infúzie musia byť pacienti pozorne monitorovaní a starostlivo sledovaní pre prípad výskytu akýchkoľvek príznakov.
Interakcie
Vakcíny so živými oslabenými vírusmi
Podanie imunoglobulínu môže oslabiť na obdobie najmenej 6 týždňov a najviac 3 mesiacov účinnosť vakcín so živými oslabeInterakcie
nými vírusmi.
Po podaní
tohto prípravku
Vakcíny
so živými
oslabenými
vírusmimusia uplynúť 3 mesiace pred očkovaním vakcínami so živými oslabenými vírusmi.
Interferencia
so sérologickým
testovaním
Podanie
imunoglobulínu
môže oslabiť
na obdobie najmenej 6 týždňov a najviac 3 mesiacov účinnosť vakcín so živými oslabePo
podaní
infúzie
imunoglobulínu
dochádza
prechodnému
vzostupu
rôznych pasívne
prenášaných
v krvi
panými
vírusmi.
Po podaní
tohto prípravku
musiak uplynúť
3 mesiace
pred očkovaním
vakcínami
so živými protilátok
oslabenými
vírusmi.
cienta, ktorý môže
spôsobiť nesprávne
pozitívne výsledky sérologického testovania.
Interferencia
so sérologickým
testovaním
Pasívny
proti antigénom
napríklad
A, B, Drôznych
môže interferovať
s niektorýmiprotilátok
sérologickými
Po
podaníprenos
infúzieprotilátok
imunoglobulínu
dochádzaerytrocytov,
k prechodnému
vzostupu
pasívne prenášaných
v krvi tespatami naktorý
protilátky
krviniek, napríklad
test (Coombsov
test). V prípade zriedenia 5% roztokom glucienta,
môžečervených
spôsobiť nesprávne
pozitívneantiglobulínový
výsledky sérologického
testovania.
kózy môže
podanie
KIOVIGuproti
interferovať
so stanovením
glukózy
v krvi.
Pasívny
prenos
protilátok
antigénom
erytrocytov, hladín
napríklad
A, B, D
môže interferovať s niektorými sérologickými tesNežiaduce
účinkyčervených krviniek, napríklad antiglobulínový test (Coombsov test). V prípade zriedenia 5% roztokom glutami
na protilátky
Príležitostne
sa môžuKIOVIGu
vyskytnúť
nasledujúce
nežiaduce reakcie:
triaška,vbolesť
kózy
môže podanie
interferovať
so stanovením
hladín glukózy
krvi. hlavy, horúčka, zvracanie, alergické reakcie,
nauzea, artralgia,
Nežiaduce
účinkynízky krvný tlak a stredne ťažká bolesť v dolnej časti chrbtice. Zriedkavo môže spôsobiť náhle zníženie
krvného tlakusaamôžu
anafylaktický
Boli pozorované
prípady
reverzibilnej
aseptickej
reverzibilnej
hemolytickej
Príležitostne
vyskytnúťšok.
nasledujúce
nežiaduce
reakcie:
triaška, bolesť
hlavy,meningitídy,
horúčka, zvracanie,
alergické
reakcie,
anémie/hemolýzy,
prechodné
pečeňových
transamináz
a zriedkavé
prípady
prechodných
vzostup
nauzea,
artralgia, nízky
krvný vzostupy
tlak a stredne
ťažká bolesť
v dolnej
časti chrbtice.
Zriedkavo
môže kožných
spôsobiťreakcií,
náhle zníženie
hladiny sérového
kreatinínu a/alebo
akútne
zlyhanie prípady
obličiek.reverzibilnej
Veľmi zriedkavé:
tromboembolické
ako súhemolytickej
infarkt mykrvného
tlaku a anafylaktický
šok. Boli
pozorované
aseptickej
meningitídy,reakcie
reverzibilnej
okardu, mŕtvica, pľúcna
embólia
a trombózy
hlbokých
žíl.
anémie/hemolýzy,
prechodné
vzostupy
pečeňových
transamináz
a zriedkavé prípady prechodných kožných reakcií, vzostup
Baleniesérového kreatinínu a/alebo akútne zlyhanie obličiek. Veľmi zriedkavé: tromboembolické reakcie ako sú infarkt myhladiny
10, 25, 50,100,
a 300
ml roztoku
v injekčných
liekovkách.
okardu,
mŕtvica,200
pľúcna
embólia
a trombózy
hlbokých
žíl.
Dátum poslednej revízie textu: Júl 2010
Balenie
Registračné
čísla
o registrácii:
10,
25, 50,100,
200aadržiteľ
300 mlrozhodnutia
roztoku v injekčných
liekovkách.
• 1 g EU/1/05/0329/001
2,5 g EU/1/05/0329/002
• 5 g EU/1/05/0329/003 • 10 g EU/1/05/0329/004
Dátum
poslednej revízie• textu:
Júl 2010
• 20 g EU/1/05/0329/005
• 30
g EU/1/05/0329/006
Registračné
čísla a držiteľ
rozhodnutia
o registrácii:
AG, Industriestrasse
67,gA-1221
Viedeň, Rakúsko
•Baxter
1 g EU/1/05/0329/001
• 2,5
EU/1/05/0329/002
• 5 g EU/1/05/0329/003 • 10 g EU/1/05/0329/004
viazaný na lekársky
predpis.
•Výdaj
20 g lieku
EU/1/05/0329/005
• 30 g EU/1/05/0329/006
DátumAG,
vypracovania:
November
2010Viedeň, Rakúsko
Baxter
Industriestrasse
67, A-1221
BS/112010/10SVK
Výdaj
lieku viazaný na lekársky predpis.
Dátum vypracovania: November 2010
BS/112010/10SVK
Baxter Slovakia s.r.o. Dúbravská cesta 2 841 04, Bratislava 4 tel.: +421-2-5941 8455 fax: +421-2-5941 8467
Baxter Slovakia s.r.o. Dúbravská cesta 2 841 04, Bratislava 4 tel.: +421-2-5941 8455 fax: +421-2-5941 8467
PRIHLÁŠKA
SPÔSOB PLATBY
- v hotovosti pri registrácii
- poštovou poukážkou
- prevodom na účet (prosíme uhradiť do 1. 12. 2014)
- majiteľ účtu - Vydavateľstvo A-medi management, s.r.o
Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 201114
Poznámka: meno účastníka
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa
Aj v prípade platby na účet prosíme zaslať vyplnenú prihlášku na podujatie
SESTRY SA MUSIA PRIHLÁSIŤ ELEKTRONICKY NA PORTÁLI SKSaPA
PROSÍME O ZASLANIE VYPLNENEJ PRIHLÁŠKY DO 18. 11. 2014
- elektronicky www.amedi.sk
- poštou
na adresu organizačného sekretariátu
- mailom
[email protected]
ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Ing. Dana Lakotová, e-mail: [email protected], mobil: 0903 224 625
A – medi management, s.r.o., Kupeckého 3, 821 08 Bratislava
Môžete použiť aj kópiu prihlášky

PRIHLÁŠKA NA PODUJATIE
46. Celoslovenská pediatrická konferencia s medzinárodnou účasťou - GALANDOVE DNI, 20.- 21. 11. 2014, Martin
Titul, meno a priezvisko:_________________________________________________________________________
Ulica:___________________________________________________________________________________________
PSČ: ____________________________________________________________________________________________
Mesto: __________________________________________________________________________________________
Fakturačná adresa:_____________________________________________________________________________
IČO:____________________________________________________________________________________________
Telefón:_________________________________________________________________________________________
Fax:_____________________________________________________________________________________________
e-mail: _________________________________________________________________________________________
o 46. Celoslovenská pediatrická konferencia s medzinárodnou účasťou - GALANDOVE DNI, 20. - 21. 11. 2014, Martin
oPostgraduálny kurz, 21. 11. 2014, Martin
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Registračný poplatok:
Objednávam si:
Lekár
Sestra
Postgraduálny kurz
Obed 20. 11. 2014
Obed 21. 11. 2014
Spoločenský večer
25 €
15 €
10 €
7 €
7 €
15 €
o
o
o
o
o
o
25
PODUJATIE PODPORILI
GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÍ PARTNERI
PARTNERI
ABBVIE
AGS
ALPHA MEDICAL
ASKIN
B. BRAUN
BENELA
BERLIN CHEMIE
BOEHRINGER INGELHEIM
CSC
DETSKÁ OZDRAVOVŇA ŽELEZNÔ
DR. SCHÄR
ELI LILLY
EWOPHARMA
FERDINAND MENZL
FERRING
GENERICA
HAMÉ
HIPP SLOVAKIA
IMUNOGLUKAN
JOHNSON&JOHNSON
KREWEL
26
LIEK
MEDAC
MEDINDEX
MED PARTNERS
MERCK
MSD
NEOFYT
NESTLÉ
NUTRICIA
ORION DIAGNOSTIKA
PFIZER
SD PHARMA
SCHWABE
SWISS
ŠROBÁROV ÚSTAV
UNIQUE MEDICAL
VALEANT
VODAX
WALMARK
ZENTIVA
POZNÁMKY
27
Čo najbližšie
materskému
mlieku
Moje dieťa, môj diamant.
IMUNITA1
VÝVOJ MOZGU2
CELKOVÉ POHODLIE
E
Sunar ako jediný v celom rade obsah
obsahuje
huje
m tuko
om
unikátnu receptúru s mliečnym
tukom
ka.
podľa vzoru materského mlieka.
www.sunarpremium.sk
0800 606 005
1
Vitamíny A, C a D prispievajú k normálnej funkcii imunitného systému. 2 Železo prispieva k normálnemu
vývoju poznávacích funkcií. Dojčenie je pre dojčatá najlepší spôsob výživy. Potravina na osobitné výživové účely.
Download

Pozvánka s programom (PDF)