Súkromné gymnázium, Rovná 597/15, 058 01 Poprad
Hodnotiaca správa výchovno-vzdelávacieho procesu
Školský rok 2014/2015
1
Úvod:
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. CD-200516370/19586-1:096 zo dňa 21. 9. 2005 bolo gymnázium zaradené do siete škôl s dvoma
študijnými odbormi 7902 5 74 – gymnázium - bilingválne štúdium a 7902 5 73 gymnázium osemročné štúdium s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2006. V školskom roku
2013/2014 sa výučba realizovala len v študijnom odbore 7902 J 74 (I. A, II. A) a 7902 5 74 (III.
A, IV. A,V. A) gymnázium – bilingválne štúdium.
Súkromné gymnázium vzniklo na základe potreby vytvoriť možnosť vzdelávania sa
v inovačnom modeli na strednej škole podľa už overeného projektu Tatranská alternatívna
škola, ktorý bol schválený MŠVVaŠ SR. Súčasne vznikla potreba poskytnúť jazykovú prípravu
s posilnením vyučovania cudzích jazykov a s možnosťou ukončiť štúdium riadnou maturitnou
skúškou. Škola predstavuje inovačný, humanistický vzdelávací model orientovaný na žiaka, čo
znamená, že prináša odlišnosti od školy klasickej v základných charakteristikách, ako sú
filozofia školy, tvorba učebných plánov a určovanie špecifických výchovno-vzdelávacích cieľov
a kompetencií, uplatňovanie nových progresívnych metód a organizačných foriem výchovnovzdelávacej práce, nová organizačná štruktúra školy, iné chápanie hodnotenia žiakov,
vytváranie obohateného prostredia školy, humanizácia riadiacej činnosti, vytváranie nových
vzťahov školy a rodiny.
V šk. r. 2013/2014 sa vyučovalo podľa upravených učebných plánov pre
experimentálne overovanie schválených MŠ SR v roku 2006, žiaci všetkých tried päťročného
bilingválneho študijného odboru sa vyučovali podľa učebných osnov jednotlivých vyučovacích
predmetov, ktoré vychádzali zo štátneho vzdelávacieho programu a boli súčasťou školského
vzdelávacieho programu, a tematických výchovno-vzdelávacích plánov. Činnosť školy bola v
šk. roku 2013/2014 zameraná na plnenie hlavných úloh vyplývajúcich z návrhu na
experimentálne overovanie v Súkromnom gymnáziu v Poprade, úloh stanovených a
odporúčaných v Pedagogicko-organizačných pokynoch MŠVVaŠ SR pre školy a školské
zariadenia na šk. rok 2013/2014. Opierala sa o hlavný cieľ: „Zabezpečenie humánneho a
demokratického systému vzdelávania s uplatňovaním nových postupov, metód a stratégií na
rozvoj osobnosti žiaka, tvorivosti a komunikačných zručností, prosociálnosti a empatie so
zachovaním zdravého fyzického a psychického vývinu žiaka", ktorý bol prenesený do
čiastkových cieľov projektu. Počet žiakov v šk. roku 2013/2014 bol 76, z toho deviati žiaci
absolvovali školský rok 2013/2014 na základe rozhodnutí riaditeľky v školách podobného typu
v zahraničí. Na návrh riaditeľky školy a po prerokovaní pedagogickou radou 12. 9. 2013 sa
v triedach gymnázia používalo známkové hodnotenie, predmety etická výchova, náboženská
výchova a komunikačná výchova sa neklasifikovali známkou, hodnotenia sa vyjadrovalo na
vysvedčení slovne: absolvoval,-a/neabsolvoval,-a.
2
1 Základné identifikačné údaje o škole
Názov školy:
Adresa školy:
Telefónne čísla:
Súkromné gymnázium
Rovná 597/15, 058 01 Poprad
052/7721942 – konateľka zriaďovateľa školy
052/7721942 – riaditeľka školy
09180473448 – riaditeľka školy
052/7731354 - školská jedáleň
Internetová adresa školy:
Elektronická adresa školy:
Zriaďovateľ školy:
www.epochaedupage.org
[email protected]
Súkromné gymnázium, bilingválne anglické, s. r. o
2 Zamestnanci školy:
Ing. Zuzana Gončárová
zástupca konateľky zriaďovateľa školy
(do 31. 3. 2014)
konateľka zriaďovateľa školy
(od 1. 4. 2014)
riaditeľka školy, uč. dejepisu
tr. uč. I. A, uč. slovenského jazyka, tvorby
projektov a prezentačných zručností
tr. uč. II. A, uč. matematiky a informatiky
tr. uč. III. A, výchovná poradkyňa,
uč. tel. výchovy
tr. uč. IV. A, uč. chémie a fyziky
tr. uč. V. A, uč. biológie a geografie
učitelka anglického jazyka a dejepisu
(do 31. 10. 2013)
učitelka anglického jazyka a nemeckého
jazyka (do 31. 1. 2014)
učiteľka anglického jazyka
(od 1. 11. 2013)
uč. anglického jazyka
(od 1. 2. 2014)
uč. nemeckého jazyka (od 1. 2. 2014)
uč. anglického jazyka
uč. občianskej náuky
uč. španielskeho jazyka
uč. umenia a kultury
(do 31. 3. 2014)
uč. náboženskej výchovy
uč. dejepisu (od 1. 11. 2013)
lektorka anglického jazyka
PaedDr. Gabriela Česlová, PhD.
Mgr. Soňa Svienta
Mgr. Gabriela Zoričáková
Mgr. Monika Krajňáková
Mgr. Veronika Chmurová
RNDr. Zuzana Kormaňošová
Mgr. Petra Bekešová
Mgr. Ivana Špaldová
Mgr. Martina Šturcelová
PaedDr.. Jaroslava Pytelová
Mgr. Ivana Jašková
Mgr. Katarína Šmihulová
Mgr. Monika Harmanová
Mgr. Marián Ambrozy, PhD.
Mgr. Jozef Hlaváčik
Mgr. Martina Dikantová
Mgr. Bibiana Straková
Doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek CSc.
Ntombozuko Jakubociová
3
Prevádzkoví zamestnanci
Helena Antalová
Ing. Edita Majerčáková
Andrea Kubincová
Božena Kormaňošová
ekonomická pracovníčka (do 31. 3. 2014)
ekonomická pracovníčka (od 1. 4. 2014)
asistentka
upratovačka
Poradný orgán školy v školskom roku 2013/2014
Riaditeľka školy:
Zástupkyňa školy:
Výchovný poradca:
Vedúca PK prírodovedných predmetov:
Vedúca PK spoločenskoved. predmetov:
Vedúca PK cudzích jazykov
Vedúca PK výchovných predmetov:
Mgr. Soňa Svienta
Mgr. Gabriela Zoričáková
Mgr. Veronika Chmurová
Mgr. Monika Krajňáková
Mgr. Gabriela Zoričáková
Mgr. Martina Šturcelová
(do 31. 1. 2014)
Mgr. Jozef Hlaváčik
(od 1. 2. 2014)
Mgr. Veronika Chmurová
Triedni učitelia:
I. A
II. A
III.A
IV. A
V. A
Mgr. M. Šturcelová (do 31. 1. 2014)
Mgr. Gabriela Zoričáková (od 1. 2. 2014)
Mgr. M. Krajňáková
Mgr. V. Chmurová
Mgr. Ivana Špaldová (do 31. 10. 2013)
RNDr. Zuzana Kormaňošová (od 1. 11. 2013)
Mgr. P. Bekešová
Zloženie predmetových komisií:
PK spoločenskovedných predmetov:
Vedúci PK:
Členovia:
PK prírodovedných predmetov
Vedúci PK:
Členovia
Mgr. G. Zoričáková
Mgr. S. Svienta
Mgr. M. Ambrozy, PhD.
Mgr. Ivana Špaldová (do 31. 10. 2013)
Doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek CSc.
(od 1. 11. 2013)
Mgr. M. Krajňáková
Mgr. P. Bekešová
RNDr. Z. Kormaňošová
4
PK cudzích jazykov:
Vedúci PK:
Členovia:
PK výchovných predmetov:
Vedúci PK:
Členovia:
Mgr. M. Šturcelová (do 31. 1. 2013)
Mgr. M. Harmanová
Mgr. I. Špaldová (do 31. 10. 2013)
PaedDr. Jaroslava Pytelová (od 1. 11. 2013)
Mgr. Ivana Jašková (od 1. 2. 2014)
N. Jakubociová
Mgr. J. Hlaváčik
Mgr. V. Chmurová
Mgr. P. Bekešová
Mgr. B. Straková
Mgr. M. Dikantová (do 31. 3. 2014)
Vyhodnotenie činnosti predmetových komisií je súčasťou príloh hodnotiacej správy.
Žiacka rada
V školskom roku 2013/2014 pracovala žiacka rada v tomto zložení:
Predseda ŽR:
Filip Lukáč
Členovia:
I.A
II. A
III. A
IV. A
V. A
Michaela Orinčáková, Oto Weber
Adam Burda, Kristián Piovarči
Zuzana Hudáková, Michal Střelecký
Alexandra Rychtarčíková
Jakub Hudzík, František Bekeš
Koordinátorka činnosti ŽR
Mgr. Petra Bekešová
Vyhodnotenie činnosti žiackej rady je súčasťou príloh hodnotiacej správy.
3 Údaje o žiakoch školy – stav k 30. 6. 2014
Trieda
I. A
II. A
III. A
Počet žiakov
12
11
21 (z toho 8 žiakov štúdium v zahraničí)
5
IV. A
V. A
22
10
Počet žiakov spolu:
76 (z toho 9 žiakov štúdium v zahraničí)
3. 1 Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy
1. apríla 2014 sa uskutočnili prijímacie skúšky na študijný odbor 7902 J 74 gymnázium
– bilingválne štúdium z predmetu anglický jazyk. Na prijímacích skúškach sa zúčastnilo 31
uchádzačov. Po zápise bolo zapísaných do 1. ročníka študijného odboru 7902 J 74 gymnázium
– bilingválne štúdium 19 žiakov, do prvého ročníka v septembri 2014 nastúpilo 19 žiakov, 3. 9.
2014 bola na prijatá 1 žiačka na základe prestupu.
3. 2 Prijímacie pohovory
- január 2014 – zverejnenie kritérií na prijatie do študijného odboru 7902 J 74 – Školské
výpočtové stredisko Michalovce, webová stránka školy,
- február 2014 – príprava návrhov na prijímacie pohovory z anglického jazyka,
- 1. 4. 2014 – prijímacie pohovory na študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne
štúdium.
- 7. 5. 2014 - zápis prijatých žiakov
3. 3 Maturitná skúška:
V tomto školskom roku maturovali žiaci štvrtého ročníka zo slovenského jazyka a
literatúry a žiaci piateho ročníka z anglického jazyka a voliteľných predmetov.
-
-
september 2013 – prihlášky na maturitnú skúšku,
október 2013 – registrácia žiakov V. A triedy – anglický jazyk, matematika, registrácia
žiakov IV. A triedy - slovenský jazyk a literatúra cez internetový portál NUCEM-u
a Školské výpočtové stredisko v Banskej Bystrici,
december 2013 – registrácia predsedov školských maturitných komisií a predmetových
maturitných komisií - KŠÚ Prešov,
18. 3. 2014 - externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL,
19. 3. 2014 - externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky z ANJ,
20. 3. 2014 - externá časť maturitnej skúšky z MAT,
21. 3. 2014 - písomná forma internej časti MS v anglickom jazyku z voliteľných
predmetov,
27. 5. – 28. 5. 2014– ústna forma internej časti maturitnej skúšky z ANJ, SJL
a z voliteľných predmetov.
Všetci žiaci úspešne vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a anglického
jazyka. Maturitu z voliteľných predmetov vykonali úspešne 9 žiaci, 1 žiak nebol úspešný v EČ
maturitnej skúšky z matematiky, opravnú skúšku absolvuje v septembri 2014.
6
vyhodnotenie MS 2014:
-
externá časť MS zo SJL :
externá časť MS z ANJ :
externá časť MS z MAT :
-
ústna forma internej časti MS:
SJL(22 žiakov):
ANJ (10 žiakov):
CHE (3 žiaci):
BIO (3 žiaci):
SJA (1 žiak):
OBN (1 žiak):
DEJ (3 žiaci):
MAT (4 žiaci):
Celkový priemer školy:
percentuálna úspešnosť - 83,7 % percentil - 92,7%
percentuálna úspešnosť – 80,5 % percentil - 86,9 %
percentuálna úspešnosť - 35,6 % percentil – 24,5 %
priemerná známka
priemerná známka
priemerná známka
priemerná známka
priemerná známka
priemerná známka
priemerná známka
priemerná známka
1,55
1,40
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50
1,25
1,40
predseda školskej maturitnej komisie:
predsedovia predmetových maturitných komisií:
anglický jazyk
chémia
biológia
slovenský jazyk a literatúra
dejepis
matematika
geografia
Mgr. Dušan Kováčik
Mgr. Dušan Kováčik
RNDr. Viera Budinská
PaedDr. Janka Kotosová
Mgr. Miriam Kellnerová
Mgr. Eva Hudáková
RNDr. Anežka Nováčeková
Mgr. Silvia Žifčáková
Štátna jazyková skúška:
Základnú a odbornú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka úspešne vykonalo 7 žiakov
školy.
3. 4 Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytnutého stupňa
vzdelania
Hodnotenie prospechu:
Celkový počet žiakov školy:
z toho:
počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
- žiaci s intelektovým nadaním
- žiaci s VPU
počet žiakov postupujúcich do vyššieho ročníka
počet žiakov opakujúcich ročník
počet žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním
7
76
12
3
76
1
35
počet žiakov, ktorí prospeli veľmi dobre
počet žiakov, ktorí prospeli
počet žiakov, ktorí neprospeli
počet žiakov, ktorí prospeli po opravnej skúške
25
15
1
1
Hodnotenie správania:
Celkový počet žiakov školy:
z toho:
počet žiakov s hodnotením
počet žiakov s hodnotením
počet žiakov s hodnotením
počet žiakov s hodnotením
76
0
0
0
- veľmi dobré
- uspokojivé
- menej uspokojivé
- neuspokojivé
Pochvaly riaditeľom školy
Pochvaly triednym učiteľom
Napomenutia triednym učiteľom
Pokarhania riaditeľom školy
17
15
6
2
Hodnotenie dochádzky:
Počet zameškaných hodín za šk. rok 2012/2013 spolu
z toho ospravedlnených
neospravedlnených
priemer na 1 žiaka celkom
ospravedlnených
neospravedlnených
7 923
7 894
29
129, 89
129, 41
0,48
4 Zoznam študijných odborov, zoznam uplatňovaných učebných plánov:
Učebné odbory:
Súkromné gymnázium zabezpečovalo výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore:
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (päťročné štúdium) – I. A, II. A
7902 5 74 gymnázium – bilingválne štúdium (päťročné štúdium) – III. A, IV. A, V. A
Učebné plány
Vyučovanie sa realizovalo podľa učebných plánov schválených ako súčasť experimentálneho
overovania.
Učebný plán študijného odboru 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium –
I. A a študijného odboru 7902 5 74 gymnázium – bilingválne štúdium II. A, III. A, IV. A
Vzdelávacia oblasť/predmety
1.
2.
3.
4.
5.
Spolu
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
4
3
4
4
0
15
8
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti
1. cudzí jazyk – anglický jazyk
Zručnosti v anglickom jazyku
Úvod do literatúry v anglickom jazyku
Literatúra v anglickom jazyku
Konverzácia v anglickom jazyku
2. cudzí jazyk
1
8
1
2
0
3
2
1
4
4
0
0
0
2
0
3
2
0
1
0
2
0
3
2
0
1
0
2
0
3
3
0
0
0
2
2
21
12
2
2
3
10
Človek a hodnoty
Etická výchova/náboženská výchova
Komunikačná výchova
1
2
1
2
0
2
0
2
0
0
2
8
Človek a spoločnosť
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
0
0
0
2
1
0
2
2
0
2
1
1
0
0
2
6
4
3
Človek a príroda
Fyzika
Chémia
Biológia
0
1
0
2
2
2
2
2
3
2
1
1
0
0
0
6
6
6
Umenie a kultúra
Umenie a kultúra
1
1
1
1
0
4
Matematika a práca s informáciami
Matematika
Informatika
2
1
3
1
3
1
3
0
0
0
11
3
Zdravie a človek
Telesná a športová výchova
2
2
2
2
2
10
6
16
22
34
28
160
Voliteľné hodiny
Spolu
33
33
32
Zoznam voliteľných predmetov:
IV. A
Seminár z literatúry
Prekladový seminár z ANJ
SML
PBA
Seminár z občianskej náuky
Seminár z dejepisu
SEY
SED
9
celá trieda
celá trieda
Seminár z matematiky
Seminár z biológie
Seminár z chémie
SEM
SEB
SEC
POZNÁMKY
1. Celkový počet hodín študijného odboru je vyšší v porovnaní s celkovým počtom hodín
v štátnom vzdelávacom programe z dôvodu overovania schváleného experimentu.
Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty je doplnená o predmet komunikačná výchova.
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia je doplnená o predmet Tvorba projektov
a prezentačné zručnosti. Vzdelávacia oblasť človek a spoločnosť je doplnená
o predmet Podnikanie v cestovnom ruchu.
2. Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba,
v 5. ročníku je výučba plánovaná na 28 týždňov.
3. Vyučovacia jednotka je väčšinou realizovaná ako 90-minútový blok, v niektorých
predmetoch sa vyučuje ako 45 minútová vyučovacia hodina.
4. Trieda sa môže deliť na skupiny v každom predmete podľa podmienok školy.
5. Anglický jazyk sa učí ako ďalší vyučovací jazyk, trieda sa delí na skupiny.
6. Druhý cudzí jazyk - vyučuje sa jeden z uvedených jazykov: nemecký, španielsky. Podľa
potreby a možností školy sa vyučujú aj ďalšie cudzie jazyky.
7. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách do najviac 15
žiakov.
8. Predmet informatika je zaradený vo vybraných ročníkoch, ale v obsahu každého
predmetu je zaradená práca s informačno-komunikačnými technológiami a súčasťou
vyučovania je aj prierezová téma tvorba projektov a prezentačné zručnosti.
9. Pri vyučovaní predmetu na počítačoch sa trieda delí na skupiny tak, aby pri jednom
počítači sedel jeden žiak.
10. Kurz Ochrana človeka a zdravia je povinnou súčasťou vyučovania a realizuje sa formou
kurzu v rozsahu 3 dní po 6 hodín v 3. ročníku.
Učebný plán študijného odboru 7902 5 74 gymnázium – bilingválne štúdium V. A
Vzdelávacia oblasť/predmety
1.
2.
3.
4.
5.
Spolu
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti
1. cudzí jazyk – anglický jazyk
Zručnosti v anglickom jazyku
Úvod do literatúry v anglickom jazyku
Literatúra v anglickom jazyku
Konverzácia v anglickom jazyku
4
1
8
1
2
0
3
3
1
4
4
0
0
0
4
0
3
2
0
1
0
4
0
3
2
0
1
0
0
0
4
4
0
0
0
15
2
22
13
2
2
3
10
2. cudzí jazyk
2
2
2
2
2
10
Človek a hodnoty
Etická výchova/náboženská výchova
Komunikačná výchova
1
2
1
2
0
2
0
2
0
0
2
8
Človek a spoločnosť
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
0
0
0
2
1
0
2
2
2
2
1
1
0
0
0
6
4
3
Človek a príroda
Fyzika
Chémia
Biológia
0
1
0
2
2
2
2
2
3
2
1
1
0
0
0
6
6
6
Umenie a kultúra
Umenie a kultúra
1
1
1
1
0
4
Matematika a práca s informáciami
Matematika
Informatika
2
1
3
1
3
1
3
0
0
0
11
3
Zdravie a človek
Telesná a športová výchova
2
2
2
2
2
10
6
16
22
34
28
160
Voliteľné hodiny
Spolu
31
33
34
Zoznam voliteľných predmetov:
V. A
Rozšírený anglický jazyk
Prekladový seminár z ANJ
RAJ
PBA
Seminár z občianskej náuky
Konverzácia v španielskom jazyku
Seminár zo španielskeho jazyka
Seminár z fyziky
Seminár z dejepisu
Seminár z matematiky
Seminár z biológie
Seminár z chémie
Seminár z geografie
SEY
KSZ
SES
SEF
SED
SEM
SEB
SEC
SEG
11
celá trieda
celá trieda
POZNÁMKY
1. Celkový počet hodín študijného odboru je vyšší v porovnaní s celkovým počtom hodín
v štátnom vzdelávacom programe z dôvodu overovania schváleného experimentu.
Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty je doplnená o predmet komunikačná výchova.
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia je doplnená o predmet Tvorba projektov
a prezentačné zručnosti. Vzdelávacia oblasť človek a spoločnosť je doplnená
o predmet Podnikanie v cestovnom ruchu.
2. Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba,
v 5. ročníku je výučba plánovaná na 28 týždňov.
3. Vyučovacia jednotka je väčšinou realizovaná ako 90-minútový blok, v niektorých
predmetoch sa vyučuje ako 45 minútová vyučovacia hodina.
4. Trieda sa môže deliť na skupiny v každom predmete podľa podmienok školy.
5. Anglický jazyk sa učí ako ďalší vyučovací jazyk, trieda sa delí na skupiny.
6. Druhý cudzí jazyk - vyučuje sa jeden z uvedených jazykov: anglický, nemecký, ruský,
španielsky. Podľa potreby a možností školy sa vyučujú aj ďalšie cudzie jazyky.
7. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách do najviac 15
žiakov.
8. Predmet informatika je zaradený vo vybraných ročníkoch, ale v obsahu každého
predmetu je zaradená práca s informačno-komunikačnými technológiami a súčasťou
vyučovania je aj prierezová téma tvorba projektov a prezentačné zručnosti.
9. Pri vyučovaní predmetu na počítačoch sa trieda delí na skupiny tak, aby pri jednom
počítači sedel jeden žiak.
10. Kurz Ochrana človeka a zdravia je povinnou súčasťou vyučovania a realizuje sa formou
kurzu v rozsahu 3 dní po 6 hodín v 3. ročníku.
5 Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy
Počet pedagogických zamestnancov v školskom roku 2013/2014: 16
- z toho 5 zamestnanci školy pracovali na čiastočný pracovný úväzok,
- z toho bola 1 lektorka anglického jazyka.
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali kvalifikačné predpoklady.
Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov bola 84,20 %.
6. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Zo zamerania projektu, ktorý škola realizuje, vyplýva potreba absolvovania základného
i následných tréningov Vysoko efektívneho učenia/Integrovaného tematického vyučovania
(VEU/ITV), metódy CLIL i ďalších inovačných vyučovacích metód a postupov pre učiteľov
pôsobiacich v projekte. Všetci učitelia školy absolvovali školenie na využívanie elektronickej
12
triednej knihy prostredníctvom programu aSc agenda, niektorí pedagogickí zamestnanci sa
zúčastnili na školení k Planéte vedomostí.
Kontinuálne vzdelávanie sa uskutočňovalo počas celého školského roka v rozsahu
podľa plánov kontinuálneho vzdelávania, ktoré si učitelia naplánovali na začiatku školského
roka.
Učitelia sa priebežne zúčastňovali na metodických podujatiach, tréningoch,
seminároch, školeniach a konferenciách podľa ponuky metodických centier i iných organizácií.
Učitelia si navzájom odovzdávali skúsenosti aj formou vzájomných hospitácií,
priebežne študovali odbornú metodickú literatúru a vzdelávali sa aj samoštúdiom podľa
svojich plánov osobného rozvoja.
7 Zodpovednosť za jednotlivé aktivity v škole:
Zodpovednosť za jednotlivé aktivity v škole
- vedenie inventáru školy:
H. Antalová – hmotný majetok
A. Kubincová – učebné pomôcky
Mgr. G. Zoričáková - školská knižnica
Mgr. M. Šturcelová – školská knižnica ANJ
Mgr. S. Svienta, A. Kubincová
Mgr. M. Krajňáková
Mgr. M. Krajňáková
Mgr. G. Zoričáková
Ing. J. Majerčák
Mgr. J. Hlaváčik
Mgr. V. Chmurová
Mgr. M. Krajňáková
Mgr. M. Šturcelová, J. Hlaváčik
RNDr. Z. Kormaňošová
RNDr. Z. Kormaňošová
Mgr. P. Bekešová
Mgr. S. Svienta
Mgr. P. Bekešová
Mgr. G. Zoričáková
Mgr. M. Dikantová
- zabezpečovanie uč. pomôcok:
- internetová stránka školy:
- práca s programom aSc agenda
- spolupráca s knižnicou
- evidencia úrazov
- súťaže - koordinátor
- športové
- matematické
- cudzie jazyky
- fyzikálne
- chemické
- enviro
- dejepisné
- geografické
- literárne, jazykové
- výtvarné
- koordinátor prevencie drogových záv.
a iných sociálno-patologických javov
- spolupráca s ped. - psych. poradňou
- koordinátor činnosti žiackej rady
- sklad učebníc
- koordinátor MS
RNDr. Z. Kormaňošová
Mgr. V. Chmurová
Mgr. P. Bekešová
Andrea Kubincová
Mgr. V. Chmurová
13
8 Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Zapojenie žiakov do
- olympiád z cudzích jazykov,
- matematickej olympiády,
- olympiády zo slovenského jazyka,
- súťaže Hviezdoslavov Kubín,
- súťaží umeleckého charakteru,
- športových súťaží.
september 2013
október 2013
november 2013
november 2013
november 2013
november 2013
november 2013
november 2013
december 2013
december 2013
december 2013
február 2014
február 2014
marec 2014
marec 2014
apríl 2014
apríl 2014
máj 2014
máj 2014
jún 2014
jún 2014
jún 2014
- účelové cvičenie na ochranu človeka a zdravia - Zelené pleso
- prednáška Marty Dlhej z Mestskej polície v Poprade týkajúca sa
prevencie používania drog.
- účasť žiakov končiaceho ročníka na Veľtrhu vysokých škôl v Brne
- výchovný koncert Klub 27 – hudba a drogy s protidrogovou tematikou
- imatrikulácia žiakov 1. ročníka
- návšteva divadelného predstavenia Oidipus v Slovenskom komornom
divadle v Martine, návšteva Matice slovenskej v Martine
- Týždeň vedy - prednáška Mgr. Mariána Ambrozyho, PhD. pre žiakov
na tému Heideggerova reflexia vedy XX. storočia
- Deň otvorených dverí
- Červené stužky
- Deň zdravia
- Vianočná vernisáž prác žiakov školy
- prednáška výchovnej poradkyne pre žiakov „Sme tolerantní“
s tematikou diskriminácie a segregácie
- film a beseda s PhDr. Milanom Antašom o obchodovaní s ľuďmi
- exkurzia - Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica
- návšteva SND v Bratislave – predstavenie August: Stratení v
Oklahome
- Deň Zeme – celodenné aktivity a prednášky pre žiakov školy
- beseda s výchovnou poradkyňou o šikanovaní pre žiakov 1. a 2.
ročníka
- exkurzia Praha, prezentácia MUP Spring Academy pre žiakov školy
- prednáška koordinátorky environmentálnych aktivít na tému „Zdravie
a zdravý životný štýl
- beseda so španielskym lektorom o Katalánsku
- účelové cvičenie na ochranu človeka a zdravia
- prezentácie ročníkových projektov – triedne kolá, školské kolo.
9 Vyhodnotenie výsledkov zo zapojenia sa do vedomostných a iných súťaží
November 2013
14
-
školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry:
Juraj Liška (II. A) - postup do krajského kola v kategórii B
Štefan Rástocký (III.A) – postup do krajského kola v kategórii A
Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
- kategória A – Štefan Rástocký - 10. miesto
- kategória B – Juraj Liška - 3. miesto
Myšlienka – študentská súťaž
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie v Bratislave
Téma: Ako zmenil Facebook medziľudské vzťahy – o samote a exhibicionizme
- Alexandra Rychtarčíková (IV.A), III. miesto
Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku
- kategória C - 1.miesto - Jakub Kubáň
Celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku
- 5.miesto - Jakub Kubáň
Národná cyklistická súťaž
- 1.miesto Štefan Rástocký, postup na celoslovenské kolo
Celoslovenské kolo v cyklistike chlapcov
- 5. miesto Štefan Rástocký
Okresné kolo v cezpoľnom behu chlapcov a dievčat SŠ
Dievčatá :
- 1. miesto Michaela Orinčáková, postup na krajské kolo
- 2. miesto Jana Klimová, postup na krajské kolo.
Chlapci:
- 2. miesto Michal Střelecký
Krajské kolo v cezpoľnom behu dievčat SŠ
- 2. miesto Michaela Orinčáková, postup na celoslovenské kolo
- 4. miesto Jana Klimová, postup na celoslovenské kolo
Celoslovenské kolo v cezpoľnom behu dievčat SŠ
- 12. miesto Michaela Orinčáková
- 17. miesto Jana Klimová
- 21. miesto Alexandra Rychtarčíková
Okresné kolo v bedmintone chlapcov a dievčat SŠ
- Michal Střelecký , Oto Rodák 2. miesto
10 Prezentácia školy na verejnosti:
15
-
v médiách – Podtatranské noviny, Poprad, Korzár, – po úspešných akciách
priebežne – webová stránka školy
inzeráty – ECHO, Podtatranské noviny, Poprad, Korzár
osobná prezentácia školy v popradských základných školách – výchovná poradkyňa
Mgr. V. Chmurová, zástupkyňa konateľky zriaďovateľa školy Ing. Zuzana Gončárová
v priebehu novembra a decembra 2013.
11 Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená:
Žiaci školy sa aj v minulom školskom roku zapojili do projektu Červené stužky. Červené
stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou
MŠVVaŠ SR, Kancelárie WHO na Slovensku, Krajského školského úradu v Žiline a pod záštitou
primátora mesta Žilina organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje
pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí a je
vyhlasovaná na podporu boja proti AIDS.
Škola bola aj v minulom školskom roku zapojená do projektu NUCEM-u Hodnotenie
kvality vzdelávania na základných a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej
reformy vzdelávania. V rámci aktivít projektu boli dotazníkmi monitorovaní žiaci IV. A triedy
a učitelia školy. Žiaci absolvovali v rámci projektu malú maturitu zo slovenského jazyka
a matematiky, ktorou sa pilotne overoval nový typ úloh na maturitných skúškach. Projekt sa
realizoval v období troch školských rokov a bol ukončený a vyhodnotený v septembri 2013.
Škola je zapojená do Programu podpory digitalizácie škôl, ktorý realizuje nezisková
vzdelávacia organizácia EDULAB. Cieľom tohto programu je modernizovať vyučovanie
a aktívne využívať digitálne technológie. Pre prácu s portálom Naučme viac boli vyškolení
Mgr. Petra Bekešová a RNDr. Zuzana Kormaňošová, ktoré následne realizovali školenia pre
ďalších učiteľov. Portál Naučme viac využívali najmä učitelia prírodovedných predmetov,
pretože materiály výučbového portálu sú v súčasnosti určené pre tieto predmety.
Žiaci školy sa na predmete chémia a dejepis zapojili do projektu Sme v škole.
Vďaka inováciám bola škola vybratá a nominovaná spoločnosťou Microsof ako
zástupca Slovenska na medzinárodnej úrovni do siete inovatívnych škôl sveta.
Vďaka projektu SGEL, ktorý bol zameraný na vyučovanie španielskeho jazyka, dostali
žiaci I. A zadarmo učebnice. Projekt realizoval v priebehu posledných dvoch rokov so žiakmi II.
A triedy Mgr. Jozef Hlaváčik.
V septembri 2013 sa škola zapojila do projektu NÚCEM-u Zvyšovanie kvality
vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. V rámci
projektu pracuje riaditeľka školy Mgr. Soňa Svienta ako autorka úloh pre elektronické
testovanie. V budúcom školskom roku sa bude v škole po dodaní licencií overovať elektronické
testovanie v rôznych vyučovacích predmetoch.
V máji 2013 bol škole schválený projekt z prostriedkov Finančného mechanizmu EHP
a Nórskeho finančného mechanizmu s názvom TRENVI, ktorý je zameraný na podporu
environmentálneho vedomia žiakov školy. Na projekte budú v budúcom školskom roku
spolupracovať žiaci a učitelia gymnázia spolu so žiakmi a učiteľmi základnej školy. Popri
stavebných úpravách v areáli školy, počas ktorých bude vytvorené jazierko a protipovodňové
úpravy sa uskutoční aj vypracovanie nových osnov súvisiacich so zmenou klímy a ich
16
zapracovanie do školského vzdelávacieho programu v každom ročníku a v každej triede.
Súčasťou projektu budú aj ďalšie vzdelávacie aktivity, ako exkurzie, workshopy a pod.
12 Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti
- doplniť
13 Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Súkromné gymnázium realizovalo v minulom školskom roku svoju činnosť
v prenajatých priestoroch ZŠ s MŠ, Školská 311, 059 34 Spišská Teplica. Gymnázium malo
v prenájme jedno celé krídlo pavilónu na prvom poschodí ZŠ, kde sa nachádzalo 5 kmeňových
tried, jazykové laboratórium, jazyková učebňa, multimediálna učebňa, učebňa informatiky,
zborovňa, 4 kancelárie vedenia školy a administratívnych pracovníkov a 4 sociálne zariadenia.
Na vyučovanie informatiky, fyziky a chémie boli využívané odborné učebne ZŠ s MŠ Spišská
Teplica. Celková plocha gymnázia bola 916,50 m². Na vyučovanie telesnej a športovej výchovy
bola využívaná telocvičňa ZŠ s MŠ Spišská Teplica a vonkajší športový areál ZŠ s MŠ Spišská
Teplica.
Všetky prenajaté priestory boli vymaľované a doplnené estetickými projektmi žiakov.
Kompletnou rekonštrukciou prešli pred dvomi rokmi všetky sociálne zariadenia, uskutočnila
sa kompletná výmena okien na všetkých prenajatých priestoroch za plastové. Triedy boli
vybavené novým školským nábytkom a spĺňali kritériá a požiadavky na vybavenie učební.
Multimediálna učebňa a 3 kmeňové triedy boli vybavené plávajúcou podlahou.
Revízie vybraných technických zariadení školy sú vykonávané pravidelne a
v stanovených termínoch.
Na konci školského roka sa gymnázium presťahovalo do nových priestorov na Rovnú
ulicu 597/15, Poprad.
14 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
-
doplniť
15 Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2013/2014 a
vyhodnotenie jeho plnenia
Základná charakteristika projektu školy
a) Hlavné zameranie a cieľ projektu
Cieľom projektu je zabezpečenie humánneho a demokratického systému vzdelávania s
uplatňovaním nových postupov, metód a stratégií na rozvoj osobnosti žiaka, tvorivosti a
komunikačných zručností, prosociálnosti a empatie, so zachovaním zdravého fyzického a
psychického vývinu žiaka.
Odlišnosti našej školy od školy klasickej predstavuje filozofia školy, tvorba plánov a
určovanie osnov, uplatňovanie nových metód a organizačných foriem výchovno-vzdelávacej
práce, organizačná štruktúra školy, hodnotenie žiakov, materiálno-technické vybavenie školy,
humanizácia riadiacej činnosti, zmena vzťahov učiteľ - žiak a vytváranie nových vzťahov školy
a rodiny.
17
Hlavné ciele projektu sú základom výchovno-vzdelávacieho modelu školy. Tým sa
stávajú základom kontrolnej činnosti školy a neustáleho hľadania rozvojových možností.
b) Filozofia školy
Filozofia školy vychádza z potrieb formovať človeka aktívneho, schopného
samostatného myslenia, schopného orientovať sa v množstve poznatkov okolitého sveta,
vedieť ich prehodnocovať a majstrovsky aplikovať v praxi, človeka schopného tímovej práce,
tiež človeka zodpovedného v boji proti negatívnym javom doby a budovaní lepšieho sveta,
lepšieho života.
c) Učebné osnovy a tematické výchovno-vzdelávacie plány
Učebné osnovy jednotlivých vyučovacích predmetov vychádzajú z učebných osnov
Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá ISCED 3A. Tematické výchovno-vzdelávacie
plány si vytvárajú učitelia ako základné dokumenty na realizáciu integrácie príbuzných
predmetov (matematika a fyzika, literatúra a sloh, dejepis a literatúra, geografia a prírodopis,
matematika a geometria, matematika a fyzika, apod.), s cieľom prepojenia vzájomných
súvislostí a javov jednotlivých predmetov.
V školskom roku 2013/2014 sa všetci žiaci päťročného bilingválneho odboru učili podľa
nových učebných osnov, ktoré vypracovali vyučujúci jednotlivých predmetov, pričom
vychádzali zo Štátneho vzdelávacieho programu a v školskom vzdelávacom programe
začlenili témy z jednotlivých predmetov do prierezových tém.
Hlavným cieľom v rámci tvorby tematických výchovno-vzdelávacích plánov v zmysle
integrácie bolo zdokonaliť sa a sledovať vytváranie celoročnej témy, hľadanie súvislostí a
zmysluplnosti učiva. V priebehu školského roku všetci vyučujúci priebežne dopĺňali a
upravovali svoje učebné osnovy a plány z dôvodu skúmania najvhodnejších variantov pre
tvorbu aplikačných úloha a možnosť integrácie učiva jednotlivých predmetov.
Integrácia vyučovacieho obsahu sa realizovala na vyučovaní v jednotlivých triedach
prostredníctvom celoročných tém, s ktorými pracovali všetci učitelia školy.
d) Organizačná štruktúra projektu školy
Organizačná štruktúra školskej dochádzky je v projekte školy koncipovaná ako integrovaná
škola s tromi subjektmi:
Materská škola (zmiešané skupiny 3 - 6 ročných detí)
Základná škola - I. cyklus (1. - 4. ročník)
- II. cyklus ( 5. - 9. ročník)
Gymnázium - III. cyklus (gymnázium)
Organizácia vyučovania sa odlišuje v uplatnení blokového vyučovania, spájaní
vyučovacích predmetov do väčších celkov (vyuč. jednotka v rozsahu 90 minút).
Ďalšie odlišnosti organizačnej stránky vyučovacieho procesu sa týkajú organizácie dňa
(dĺžka vyuč. jednotky, dĺžka prestávok, popoludňajšia činnosť, komunity apod.), usporiadania
18
priestoru (organizácia priestoru, netradičné usporiadanie lavíc, vytvorenie oddychových
kútikov apod.) a ďalších znakov.
V minulom školskom roku sa projekt školy v gymnáziu realizoval v piatich triedach
päťročného bilingválneho odboru.
Organizácia vyučovania bola dodržaná v plnej miere. Rozhodnutím MŠ SR o zaradení
Súkromného gymnázia v Poprade pod č. CD-2005-163/19586-1:096, zo dňa 21. 9. 2005 sa
zabezpečila koncepcia uceleného cyklu projektu. Gymnázium svojou činnosťou z hľadiska
organizačnej štruktúry priamo nadviazalo na overený a schválený model uplatňovaný
v predchádzajúcich rokoch.
Ciele

Získanie všeobecného gymnaziálneho vzdelania a ponuka uceleného štúdia jazyka v
gymnaziálnom štúdiu s posilnenou jazykovou a systémovou prípravou. Vytvorenie
takého systému, aby sa dosiahla maximálna miera jazykovej zdatnosti študentov v
anglickom jazyku.
Pre žiakov 1. ročníka bilingválneho odboru bola časová dotácia hodín anglického
jazyka v prvom ročníku 14 hodín, ktorá sa ukázala ako dostatočná na jazykovú
prípravu študentov v prvom ročníku, všetci študenti úspešne zvládli písomné i ústne
testy pri polročnom i záverečnom hodnotení.

Zabezpečiť odbornosť anglických lektorov a postupné zavedenie vyučovania iných
predmetov v anglickom jazyku so zachovaním učebných plánov a učebných osnov,
schválených MŠVVaŠ SR.
V školskom roku 2013/2014 vyučovala v škole jedna jazyková lektorka, v druhom,
treťom, štvrtom a piatom ročníku bola časť učiva odborných predmetov vyučovaná
slovenskými učiteľmi v anglickom jazyku. Maturitnú skúšku z jedného voliteľného
predmetu absolvovali žiaci aj v anglickom jazyku.

Formovať študenta aktívneho, schopného samostatného myslenia, schopného
orientovať sa v množstve poznatkov okolitého sveta, vedieť ich prehodnocovať a
majstrovsky aplikovať v praxi, vytvoriť špecifický profil študenta so zameraním na:




vysokú úroveň vedomostí a pripravenosti na štúdium na vysokej škole,
zameraním vzdelávania na získavanie a vyhľadávanie, skúmanie a objavovanie
poznatkov, sústavné riešenie problémov a situácií reálneho sveta, hľadanie
súvislostí a prepojenie naučeného so skutočným životom,
vysokou mierou tvorivosti, originality a vytváraním podmienok pre rozvoj
osobnostných kvalít študenta, smerujúcich k osobnostnému rastu,
rešpektovaním jeho individuálnych potrieb a schopností,
poskytnutie možnosti študentovi vybrať si spôsob, akým sa chce učiť, spracovať
a vyjadriť naučené na základe poznatkov z výskumov o jedinečnosti každého
„učiaceho“ sa mozgu,
19


uplatňovanie nedirektívneho prístupu a uplatňovanie empatie zo strany
pedagógov, v prepojení na učenie študenta cítiť a rozvíjať city a emócie,
vytváranie situácií pre učenie sa žiť s inými ľuďmi, komunikovať a riešiť
konflikty, pre získavanie zručnosti spolupráce, rozvíjanie progresívnej
hodnotovej orientácie a pre získanie schopnosti hodnotenia a sebahodnotenia,
Napĺňanie týchto cieľov sa uskutočňovalo v priebehu celého školského roku na
hodinách komunikačnej výchovy i na ostatných vyučovacích blokoch a bolo zamerané na
preukázanie získaných poznatkov, zručností a správania sa.
Vyvrcholením práce študentov bola prezentácia celoročných projektov, na ktorých
pracovali počas celého školského roku samostatne i za pomoci konzultantov zo strany
učiteľov. Veľmi pozitívne treba hodnotiť vysokú úroveň jednotlivých prác, ich formálnu
i štylistickú úroveň i resumé v anglickom jazyku.
Vo všetkých triedach gymnázia boli tieto práce vyhodnotené, najlepší žiaci postúpili
do školského kola. Najlepší žiaci dostali finančné ocenenie.
Metódy a formy práce:
1. Jadrom metodiky a didaktiky vyučovania bolo Vysoko efektívne učenie/Integrované
tematické vyučovanie. Učitelia sa opierali o najnovšie poznatky z výskumu mozgu, jeho
činnosti a schopnosti spracovať a uchovať poznatky na najvyššej úrovni myslenia za
určitých podmienok pre učenie, preto uplatňovali





tvorbu celoročných tém ako vzorových schém k objasneniu zmysluplnosti učiva,
Bloomovu taxonómiu, ktorá poskytuje možnosť žiakovi vybrať si spôsob, akým sa chce
učiť, spracovať a vyjadriť naučené, zaručuje uplatnenie rozvíjania všetkých úrovní
myslenia (od poznatku k aplikáciu a tvorivosti),
celoživotné pravidlá ako stratégie formovania vzťahov založených na úcte k iným a
k sebe,
zručnosti života (kľúčové kompetencie) ako nástroje na dosahovanie najlepších
výkonov a podpory tímovej práce,
vytváranie obohateného prostredia.
2. Tvorba projektov a projektové úlohy, ktoré ako metóda podporujú také kompetencie,
ako je vyhľadávanie, skúmanie a objavovanie poznatkov, výskum a tvorba návrhov na
riešenie situácií reálneho sveta. Cieľom je hľadanie vzájomných súvislostí a prepojenie
učiva so skutočným životom.
3. Kooperatívne učenie ako príprava pre tímovú prácu v reálnom živote.
16. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a ich úspešnosť v prijímaní na
ďalšie štúdium
17 Hodnotenie úloh vyplývajúcich zo zamerania projektu školy a z analýzy práce školy.
20
1. Zabezpečiť stabilizáciu plnenia úloh overeného projektu školy a aplikáciu záverov
overovania vo všetkých cykloch. Do úloh vnútroškolskej kontroly zakomponovať sledovanie
hlavných princípov projektu. Úroveň uplatňovania jednotlivých princípov sa stane kritériom
hodnotenia odbornosti učiteľa a tiež vytvorením škály rozvojových možností.
Úloha bola plnená priebežne podľa plánu vnútroškolskej kontroly.
2. Vytvorenie koncepcie neustáleho priebežného vzdelávania pedagogických pracovníkov,
zabezpečovanie ich odborného i osobnostného rastu.
Úloha bola splnená podľa termínov v pláne práce, všetci učitelia si na začiatku
školského roku vo svojich plánoch osobného rozvoja a osobných plánoch profesijného rastu
zadefinovali možnosti vlastného vzdelávania a postupného uplatňovania jednotlivých
princípov a postupov metodiky projektu školy.
Plnenie plánu konzultovali učitelia dvakrát počas školského roka s vedením školy.
Počas záverečných konzultačných rozhovorov bol zrealizovaný aj hodnotiaci pohovor.
Všetci učitelia školy dostali písomné hodnotenie svojej práce, v ktorom sú stanovené aj
odporúčania pre budúci školský rok.
Osvedčil sa aj systém vnútorných metodických tréningov pre učiteľov v priebehu
školského roka.
V rámci kontinuálneho vzdelávania využívali učitelia školy priebežne aj možnosť
ďalšieho vzdelávania podľa aktuálnej ponuky.
3. Vytvorenie podmienok na prezentáciu výsledkov práce školy prostredníctvom medializácie,
organizáciou konferencií, seminárov, otvorených vyučovacích blokov.
V tomto školskom roku sa podarilo v tejto oblasti dosiahnuť lepšie výsledky ako
v minulosti, hoci je potrebné konštatovať, že sú tu ešte rezervy. Akcie a úspechy školy boli
prezentované formou článkov v miestnej tlači, na internetovej stránke školy. V novembri
2012 sa v jednotlivých triedach uskutočnili otvorené vyučovacie bloky, na ktorých sa
zúčastnilo 35 záujemcov o štúdium. Okrem toho boli pripravené a do popradských škôl
distribuované plagáty a letáky o možnostiach štúdia v škole, výchovná poradkyňa
a konateľka zriaďovateľa zrealizovali aj sériu osobných prezentácií v základných školách
Popradského okresu, Kežmarského okresu a okresu Vysoké Tatry.
Úlohy organizácie a manažmentu:
1. Podporovať tímovú prácu a odbornú komunikáciu medzi pedagogickými pracovníkmi.
V tomto školskom roku pracovali všetci učitelia v predmetových komisiách podľa
svojich aprobačných predmetov. V škole boli vytvorené štyri predmetové komisie (PK): PK
spoločenskovedných predmetov, PK prírodovedných predmetov, PK cudzích jazykov a PK
výchovných predmetov. Všetky PK sa stretávali podľa vopred vypracovaného
harmonogramu a plnili úlohy podľa plánov vypracovaných na začiatku školského roku.
21
Hodnotenie ich činnosti je súčasťou príloh hodnotiacej správy. Vysoko treba hodnotiť
tímovú spoluprácu učiteľov školy, ich vzájomnú odbornú a metodickú pomoc.
2. Vnútroškolskú kontrolu realizovať podľa plánu vnútroškolskej kontroly, zamerať ju na
sledovanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu, uplatňovanie inovačných metód
vyučovania, zavádzanie životných zručností – využívať metódu koučovacích rozhovorov.
Vnútroškolská kontrola bola zameraná na napĺňanie cieľov projektu, uplatňovanie
inovačných prvkov vo výchovno-vzdelávacom procese, systém slovno-známkového
hodnotenia, prácu s celoročnou témou, integráciu jednotlivých predmetov. V budúcom
školskom roku sa vedenie školy bude zameriavať na pravidelnejšie hospitácie a
monitorovanie vyučovacieho procesu.
Okrem hospitácií zo strany vedenia školy realizovali učitelia školy počas školského
roka viacero vzájomných hospitácií.
Ďalšia kontrolná činnosť bola zameraná na kontrolu pedagogickej dokumentácie,
ktorá bola v tomto roku vedená v elektronickej podobe.
3. plnenie úloh projektu a úloh vyplývajúcich z Pedagogicko–organizačných pokynov MŠVVaŠ
SR na šk. r. 2013/2014 zabezpečiť stanovením jasných a konkrétnych informácií a kvalitnou
prácou predmetových komisií.
Členovia jednotlivých predmetových komisií sa stretávali pravidelne podľa svojich
plánov práce a na jednotlivých stretnutiach priebežne analyzovali a hodnotili plnenie
stanovených úloh.
Vyučujúci všetkých predmetov vykonávali raz za polrok javovú analýzu kontrolných
testov. Na spoločných zasadnutiach predmetových komisií jednotlivých predmetov boli
priebežne monitorované výsledky kontrolných testov a navrhované opatrenia na zlepšenie
a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
4. spoluprácu s rodičmi viesť do úrovne participácie na práci školy, zamerať sa na
skvalitnenie práce s rodičmi.
Zástupcovia Rady školy pri Súkromnom gymnáziu, Školská 311, 059 34 Spišská
Teplica aktívne spolupracovali so školou a podieľali sa na riešení aktuálnych problémov.
Zástupcovia rodičov jednotlivých tried pôsobili aj v občianskom združení Priatelia
súkromného gymnázia. V tomto školskom roku sa uskutočnili zmeny v zložení oboch
orgánov z dôvodu ukončenia štúdia niektorých žiakov školy.
5. hľadať možnosti a finančné zdroje ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti inovačných
metód výučby.
Podľa vnútornej smernice školy bola časť vzdelávacích aktivít učiteľov hradená
z finančných prostriedkov školy, časť nákladov si hradili sami učitelia.
18 Plnenie úloh pedagogickej diagnostiky a metodiky
22










Zamerali sme sa na metodicky prepracovanejší postup integrácie predmetov
v súvislosti so zmysluplnosťou učiva a snahou o prepojenie javov skutočného života a
hľadanie súvislostí.
Zjednotili sme kritériá a princípy slovno-známkového hodnotenia, ktoré boli upravené
vo vnútornej smernici o hodnotení žiakov školy.
Pokračovali sme v zhromažďovaní vlastných metodických materiálov – bude potrebné
zjednotiť formu zapisovania a ukladania metodických materiálov v elektronickej
podobe.
Systematicky sme pokračovali v zavádzaní a dodržiavaní celoživotných pravidiel,
sociálnych zručností a postupov s cieľom zabezpečiť jednotný postup vo výchovných
stratégiách. V rámci školského vzdelávacieho programu boli upravené učebné osnovy
predmetu komunikačná výchova. V budúcom školskom roku bude potrebné sústrediť
všetky materiály pre jednotlivé ročníky a upraviť ich do elektronickej podoby.
V tomto školskom roku boli vytvorené celoročné témy – zmysluplné kurikulum vo
všetkých triedach.
Nepodarilo sa zapojiť školu do projektu Comenius a zamerať sa na výmenné pobyty
detí so zahraničnými partnermi, tejto úlohe bude potrebné venovať v nasledujúcom
školskom roku omnoho väčšiu pozornosť.
Venovali sme väčšiu pozornosť vytváraniu projektov, projektovému vyučovaniu,
kooperatívnemu učeniu, organizovaniu tematicky zameraných exkurzií.
Učitelia jednotlivých predmetov viedli prehľad výsledkov v jednotlivých predmetoch,
vykonávali funkčnú analýzu výsledkov v hodnotiacich obdobiach za účelom sledovania
vývoja tvorivosti, originality a vzdelanostnej úrovne jednotlivých žiakov.
Využívali sme metódu cielenej komunikácie s rodičmi osobne, telefonicky i formou
mailov.
Podarilo sa zapájať žiakov do vedomostných, umeleckých a športových súťaží, sledovali
a vyhodnocovali sme výsledky vo vedomostných súťažiach a olympiádach – zapojenie
žiakov a ich umiestnenie je uvedené v hodnotiacich správach jednotlivých
predmetových komisií v prílohách. V budúcom školskom roku bude potrebné zapájať
viac žiakov do súťaží v anglickom jazyku.
Mgr. Soňa Svienta, riad. školy
Hodnotiaca správa bola prerokovaná na zasadnutí pedagogickej rady školy ..................
Hodnotiacu správu prerokovala Rada školy pri Súkromnom gymnáziu, Rovná 597/15, 058 01
Poprad na svojom zasadnutí ......................
23
Prílohy
Hodnotiaca správa výchovného poradcu
24
Výchovný poradca: Mgr. Veronika Chmurová
1. Metodické stretnutia výchovných poradcov sa konajú v Centre pedagogicko –
psychologického poradenstva a prevencie, Ul. J. Curie 3760/2, 058 01 Poprad pod vedením
metodika pre výchovné poradenstvo PhDr. Milana Antaša.
Termíny stretnutí:
27.09. 2013
17.01. 2014
21.02. 2014
16.5. 2014
2. Hodnotenie činnosti výchovného poradcu:
September
 Zorganizovala som krátku prezentáciu z Inštitútu vzdelávania o možnostiach štúdia
na VŠ a možnostiach využitia prípravných kurzov na VŠ / 11. 9. 2013 /
 Informovala som pedagogický zbor o výstupoch z psychologických a špeciálnopedagogických vyšetrení žiakov s intelektovým nadaním a žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami /9.9. 2013 /
 Oboznámila som pedagogický zbor o termíne vypracovania TVVP a učebných osnov
pre žiakov s intelektovým nadaním a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami / 9.9. 2013 /
 Informovala som pedagogický zbor o termíne odovzdania tematických výchovnovzdelávacích plánov a učebných osnov pre žiakov s intelektovým nadaním a žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci s triednymi učiteľmi
/ do 15 .10. 2013 /
 Pripravila som si prednášku pre žiakov 1. ročníka na tému „ Ako sa učiť a pracovať
s informáciami“ /25. 9. 2013/
 V priebehu roka som spolupracovala s Centrom pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v Poprade - s psychológmi a špeciálnymi pedagógmi
 Pripravila som a priebežne som dopĺňala informačnú tabuľu o štúdiu na VŠ
/27.9.2013/
 Spracovala som prvú voľba výberu vysokej školy žiakov 5.A triedy
 Zorganizovala som priebežné individuálne konzultácie o výbere vysokej školy pre
žiakov piateho ročníka
Október
 Pripravila som besedu pre žiakov 1. ročníka na tému „Adaptácia na nové školské
prostredie“ /7.10.2013/
 Spracovala a zakladala som tematické výchovno-vzdelávacích plány a učebné osnovy
pre žiakov s intelektovým nadaním a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
do spisov jednotlivých žiakov / 15.10. 2012 /
 Koordinovala som vypracovanie individuálnych vzdelávacích plánov pre žiakov
s intelektovým nadaním a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
/ 15.10. 2012 /
25

Žiakov 5.A som informovala o možnostiach štúdia na vysokých školách a spôsobe
vypĺňania prihlášok / 29.10.2013/
November
 V spolupráci s Gymnáziom D. Tatarku v Poprade sa žiaci našej školy a zúčastnili
na veľtrhu vysokých škôl v Brne / 5.11.1013 /
 V spolupráci s koordinátorom protidrogovej prevencie bol zorganizovaný výchovný
koncert s protidrogovou tematikou / 6.11.2013 /
December
 V priebehu decembra som kontrolovala žiakom prihlášky na VŠ
 Priebežne prebehli prezentácie VŠ pre žiakov maturitného ročníka - Masarykova
univerzita Brno / 06.12.2013/
 Pripravila som krátky dotazník na zmapovanie adaptačného procesu u žiakov 1.
ročníka, ktorý vyšiel pozitívne. Žiaci si na školu zvykli a prispôsobili sa aj zvýšenému
množstvu učiva.
Január
 V priebehu januára som kontrolovala žiakom prihlášky na VŠ
 Priebežne som dopĺňala informačnú tabuľu o štúdiu na VŠ
Február
 Priebežne sa uskutočnili prezentácie VŠ pre žiakov maturitného ročníka
Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, odbor prekladateľstvo – tlmočníctvo
/ 06.2.2014/
 Pre žiakov 2.A triedy som si pripravila prednáška na tému „ Sme tolerantní“
tematika diskriminácie a segregácie / 25.02.2014 /
 V priebehu februára som kontrolovala žiakom prihlášky na VŠ / 28.2. 2014 /
 Priebežne som dopĺňala informačnú tabuľu o štúdiu na VŠ
Marec
 V priebehu marca som kontrolovala žiakom prihlášky na VŠ
 Priebežne som dopĺňala informačnú tabuľu o štúdiu na VŠ
Apríl



V priebehu apríla som kontrolovala žiakom prihlášky na VŠ aprílové termíny podania
prihlášok
Priebežne som dopĺňala informačnú tabuľu o štúdiu na VŠ
Pripravila som si besedu na tému „Šikanovanie“ pre žiakov 1.ročníka a 2. ročníka
/09.04.2014/
Máj


Zorganizovala som prednášku o výchove k manželstvu a rodičovstvu
/07.05.2014/ Vytvorená bola aj aktuálna nástenka k danej tematike.
Vyplnila som žiadosti o špeciálno-pedagogické a psychologické vyšetrenie štyrom
žiakom pre pedagogicko-psychologickú poradňu.
26
V priebehu celého školského roka sa výchovný poradca zúčastňuje všetkých činností:
 Riešenie aktuálnych výchovno-vzdelávacích problémov
 Práca so žiakmi s intelektovým nadaním
 Práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 Práca so žiakmi s problémami v učení a správaní
 Individuálne konzultácie so žiakmi, rodičmi, pedagógmi
 Priebežné ozdravovanie klímy v triedach
 Doplňovanie informačnej tabule
 Spätná väzba žiak – učiteľ – rodičia – rodina – škola
 Riešenie problematiky preťaženosti, únavy žiakov a pedagógov
 Zaoberanie sa príčinami slabšieho prospievania žiakov
 Práca so žiakmi s intelektovým nadaním so zameraním na indivíduum a jeho rozvoj
schopností a nadania
 Práca so žiakmi so ŠVVP
Aktivity a akcie boli organizované v spolupráci s vedením školy s pomocou triednych učiteľov,
pedagogického zboru. Dôležitou bola aj úzka spolupráca a komunikácia s rodičmi pri riešení
aktuálnych výchovných a vzdelávacích problémov a otázok.
3. Vzájomné hospitácie
Výchovný poradca počas celého školského roka absolvoval priebežné hospitácie vo všetkých
triedach školy. Cieľom hospitácií bola práca vyučujúcich jednotlivých predmetov so žiakmi
s intelektovým nadaním a práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Záver hospitácii bol pozitívny, vyučujúci predmetov dodržujú závery a odporúčania, ktoré
stanovilo centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Poprade.
4. Návrhy na budúci školský rok
Výchovný poradca bude pokračovať v osvedčených aktivitách, pričom do plánu práce aj
v budúcom školskom roku zapracuje odporúčania z POP.
Hodnotiaca správa koordinátora prevencie drogových a iných závislosti
27
Aktivity realizované počas školského roku 2013/2014:
Mesiac:
September
Akcie/aktivity/rôzne činnosti:
Koordinátorka prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických
javov vypracovala plán práce pre školský rok 2013/2014.
Október
Na začiatku októbra koordinátorka prevencie drog. závislostí urobila
v spolupráci s výchovným poradcom Mgr. Veronikou Chmurovou prieskum
používania drog na škole, resp. javov sociálnej patológie prostredníctvom
anonymného dotazníka – viď. príloha.
9. 10. 2013 bola zrealizovaná prednáška pani Marty Dlhej z Mestskej polície
v Poprade týkajúca sa prevencie používania drog.
November
6.11.2014 bol zorganizovaný výchovný koncert KLUB 27 – Hudba a drogy –
zameraný na problematiku drog a ich vplyvu na život a zdravie človeka.
18. 11.2014, keď bol Medzinárodný deň bez fajčenia pripravila koordinátorka
prevencie drog. a iných závislostí informačný blog na túto tému.
Koordinátorka drogových závislostí s koordinátorkou enviromentálnych
činností Mgr. Petrou Bekešovou realizovala kampaň „Vymeň cigaretu za
jablko“. V rámci kampane sa realizovali komunikačné výchovy so zameraním
na túto problematiku – diskusie o škodlivosti fajčenia a pod.
Na konci novembra počas celosvetových dní boja proti drogám vyhodnotila
koordinátorka prevencie drogových závislostí anonymný dotazník o užívaní
drog – vyhodnotenie dotazníka je uložené u koordinátora prevencie.
V budúcom školskom roku plánujeme pripraviť anonymný dotazník pre žiakov
1., 2. a 3. ročníka, ako formu prevencie drogových závislostí. Keďže vyššie
hodnoty v anonymnom dotazníku vyšli na alkohol a cigarety, ako formu
prevencie pripravím aktivity zamerané na poznanie škodlivosti alkoholu a
cigariet (Napr. „ Všetci to robia “).
Február
Koordinátorka prevencie drog. závislostí v spolupráci s CPPPaP v Poprade
pripravila film a besedu s PhDr. Milanom Antašom o obchodovaní s ľuďmi.
28
Marec
Dňa 21.3.2014 počas Dňa medzinárodného boja proti rasovej diskriminácii
zrealizovala koordinátorka prevencie drog. závislostí informačný blog na
nástenke.
Máj
V súvislosti s Medzinárodným dňom bez tabaku (31.5.2014) koordinátorka
prevencie drogových závislostí spolu so žiakmi štvrtého ročníka na hodine
chémie riešila problematiku nikotínovej závislosti, chránenia si zdravia
prostredníctvom prezentácie a diskusie.
Hodnotiaca správa PK spoločenskovedných predmetov
29
Vedúci PK: Mgr. Gabriela Zoričáková
Členovia PK: Mgr. Soňa Svienta
Mgr. Marián Ambrozy, PhD.
Mgr. Monika Krajňáková
Mgr. Ivana Špaldová (do 31.10.2013)
prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc. (od 1. 11. 2013)
1. Termíny zasadnutí PK
August 2013
Program:
- plán práce PK pre školský rok 2013/ 2014
- organizácia školského roka 2013/2014 a informácie z POP 2013/2014
- úprava tematických výchovno-vzdelávacích plánov z jednotlivých predmetov
v školskom roku 2013/2014, zapracovanie a realizácia čitateľskej a finančnej
gramotnosti
- vypracovanie nových učebných osnov a TVVP pre 4. ročník z predmetu
spoločenskovedný seminár
- vypracovanie a úprava tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre integrovaných
žiakov
- plán exkurzií a súťaží
- plánované kontrolné testy, kontrolné slohové práce, kontrolné práce, diktáty
- maturitné okruhy – doplnenie a zverejnenie
- systém známkovania a hodnotenia - hodnotenie výstupov žiakov; priebežné
hodnotenie; známkové, percentuálne a ústne hodnotenie
- rozdelenie zodpovedností
- ročníkové práce – ústredná téma pre žiakov 2. – 4. ročníka Z každého rožka Spiša
November 2013
Program:
- priebežná kontrola plnenia plánovaných aktivít v školskom roku 2013/2014
- priebežná kontrola plnenia tematických výchovno-vzdelávacích plánov
- vyhodnotenie školského kola OSJL
- IZK, priebežné hodnotenie žiakov
- konzultačné rodičovské združenie
- odborné a metodické problémy, aktuálne otázky, podnety a návrhy, rôzne
- Deň otvorených dverí – 21. 11. 2013 – rozvrh, aktivity, rozdelenie zodpovedností
- zmena zloženia PK
Január 2014
Program:
- priebežná kontrola plnenia plánovaných aktivít v školskom roku 2013/2014
- priebežná kontrola plnenia tematických výchovno-vzdelávacích plánov
- kontrolné práce, testy a diktáty – polročné hodnotenie
- IZK, priebežné a polročné hodnotenie žiakov
30
-
príprava, priebeh a organizácia riadneho termínu EČ a PFIČ MS zo SJL (18. 03.
2014)
príprava opravy a hodnotenia PFIČ zo SJL – pokyny na hodnotenie
príprava maturitných zadaní, doplnenie maturitných zadaní
odborné a metodické problémy, aktuálne otázky
Apríl 2014
Program:
- vyhodnotenie olympiády zo SJL (krajské kolo)
- priebežná kontrola plnenia plánovaných aktivít, exkurzií a súťaží – príprava exkurzie
Krakov – Osvienčim
- plnenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov, IZK, ETK
- hodnotenie PFIČ MS zo SJL
- príprava a organizácia IČ MS zo SJL, OBN a z DEJ
Jún 2014
Program:
- vyhodnotenie PFIČ MS a EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry, vyhodnotenie
ústnej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, z dejepisu, z
občianskej náuky
- klasifikácia druhého polroka, slovné hodnotenia, hodnotenie ročníkových prác +
školské kolo ročníkových prác
- návrhy na úpravy a zmeny v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch
- vyhodnotenie plánu PK, exkurzie – zrealizované a nezrealizované, plány v budúcom
školskom roku 2014/2015
2. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov
Aktivity a výstupy žiakov boli počas školského roka hodnotené kombinovaným
slovno-známkovým hodnotením formou kontrolných testov, kontrolných prác, písomných
prác, ústnych odpovedí, diktátov, projektov a ďalších aktivít. Celkové výsledky práce sa
premietli do výsledných známok na polročnom výpise klasifikácie žiakov a výročnom
vysvedčení. Konkrétne výsledky žiakov boli zverejňované aj prostredníctvom internetovej
žiackej knižky.
Výsledky žiakov boli konzultované aj na triednych a konzultačných rodičovských
združeniach.
V každom polroku vypracoval vyučujúci daného predmetu javovú analýzu z jedného
kontrolného testu alebo inej písomnej práce. Testy s javovými analýzami sa archivujú
v u riaditeľky školy.
Diagnostikovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov (1. a 2. polrok školského
roka):
31
Predmet
Trieda
Typ písomnej
práce/zameranie
Výsledky
diagnostiky
žiakov v 1.
polroku v % za
triedu
83,78%
-
Výsledky
diagnostiky
žiakov v 2.
polroku v % za
triedu
90,28%
OBN
OBN
IV.A
IV.A
DEJ
II.A
DEJ
II.A
DEJ
DEJ
III.A
III.A
DEJ
DEJ
IV.A
IV.A
SJL
SJL
SJL
SJL
SJL
SJL
SJL
SJL
SJL
I.A
I.A
II.A
II.A
III.A
III.A
IV.A
IV.A
I.A
SJL
I.A
SJL
II.A
Test: Opakovanie politológie
Písomná práca: Opakovanie
psychológie
Kontrolný test: Staroveké
Grécko
Kontrolný test: Slovensko
v Uhorsku
Veľká francúzska revolúcia
Slovensko pred prvou
svetovou vojnou
Prvá svetová vojna
Slovensko v medzivojnovom
období
Kontrolný diktát č. 1
Kontrolný diktát č. 2
Kontrolný diktát č. 1
Kontrolný diktát č. 2
Kontrolný diktát č. 1
Kontrolný diktát č. 2
Kontrolný diktát č. 1
Kontrolný diktát č.2
Kontrolný test: Všeobecné
pojmy z literatúry
Kontrolný test: Krátka epika,
lyrická poézia, epická poézia
Kontrolný test: Umelecký štýl
79,1%
-
-
82,4 %
89,3%
-
84,9 %
79,9 %
87,9 %
56,7%
69,7%
82,2%
82,5%
85,76%
80,25%
76,0%
79,4%
86,2%
-
-
73,47%
82,92%
-
SJL
II.A
SJL
II.A
Kontrolný test: Morfologická
rovina jazyka
Kontrolný test: Dráma
-
69,58%
-
78,83%
SJL
III.A
Kontrolný test: Náučný štýl
94%
-
SJL
III.A
Kontrolný test: Veľká epika
88%
-
SJL
III.A
Kontrolný test: Dráma
-
90,61%
SJL
IV.A
Kontrolný test: Rečnícky štýl
81,72%
-
SJL
IV.A
Kontrolný test: Literatúra po
roku 1945
84,23%
-
32
SJL
IV.A
Kontrolný test: Všeobecné
poznatky o jazyku
-
77,68%
3. Vzájomné hospitácie
Cieľom vzájomných hospitácií je výmena skúseností, vyučovacích metód
a podnetných aktivít na vyučovacích hodinách.
Absolvované hospitácie:
Mgr. Soňa Svienta:
hospitácia na predmete SJL (Mgr. Gabriela Zoričáková)
hospitácia na predmete OBN (Mgr. Marián Ambrozy,
PhD.)
hospitácia na predmete DEJ (prof. J. Mazůrek)
Mgr. Marián Ambrozy, PhD.: hospitácia na predmete DEJ (Mgr. Soňa Svienta)
hospitácia na predmete FYZ (RNDr. Zuzana
Kormaňošová)
hospitácia na predmete SJL (Mgr. Gabriela Zoričáková)
hospitácia na predmete ANJ (Mgr. Jaroslava Pytelová)
Mgr. Gabriela Zoričáková: hospitácia na predmete OBN (Mgr. Marián Ambrozy,
PhD.)
hospitácia na predmete DEJ (Mgr. Soňa Svienta)
hospitácia na predmete GEO (Mgr. Petra Bekešová)
4. Zapojenie sa do súťaží
Príprava: Mgr. G. Zoričáková
November 2013
- školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry:
Juraj Liška (II. A) - postup do krajského kola v kategórii B
Štefan Rástocký (III.A) – postup do krajského kola v kategórii A
Február 2014
Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (7.2.2014)
Príprava: Mgr. G. Zoričáková
-
kategória A – Štefan Rástocký - 10. miesto
kategória B – Juraj Liška - 3. miesto
Myšlienka – študentská súťaž
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie v Bratislave
Téma: Ako zmenil Facebook medziľudské vzťahy – o samote a exhibicionizme
- Alexandra Rychtarčíková (IV.A), 3. miesto
Príprava: Mgr. G. Zoričáková
33
5. Aktivity PK
-
-
-
-
-
november 2013: návšteva divadelného predstavenia Oidipus v Slovenskom
komornom divadle v Martine, návšteva Matice slovenskej v Martine (Mgr. S. Svienta,
Mgr. G. Zoričáková)
november 2013: Mgr. Marián Ambrózy, PhD. v rámci Týždňa vedy pripravil
a zrealizoval prednášku pre žiakov a pedagógov Súkromného gymnázia na tému
Heideggerova reflexia vedy XX. storočia
november 2013: školské kolo OSJL (Mgr. S. Svienta, Mgr. G. Zoričáková)
november 2013: Deň otvorených dverí – otvorené vyučovacie bloky
marec 2014: návšteva SND v Bratislave – predstavenie August: Stratení v Oklahome
apríl 2014: konferencia Univerzita ako miesto dialógu (spolupráca Katolícka
univerzita a Súkromné gymnázium - Mgr. Marián Ambrozy – spoluorganizátor
konferencie + téma príspevku Nevyužitý turistický potenciál Gemera – Malohontu)
apríl 2014: Škola pre každého – škola na každý deň – Mgr. Soňa Svienta, Mgr. G.
Zoričáková – účasť na záverečnej konferencii k ukončeniu projektu Premena tradičnej
školy na modernú v Spojenej škole, Letná ulica 34, Poprad
máj 2014: tréning Vysoko efektívne učenie, lektorka Mgr. Soňa Svienta
6. Návrhy a podnety do budúcnosti
- stále zlepšovať a skvalitňovať výmenu skúseností, postrehov a materiálov,
- zapájať žiakov do súťaží a olympiád z predmetov slovenský jazyk a literatúra, dejepis,
občianska náuka a prezentovať dosiahnuté výsledky, zapojiť žiakov do Olympiády
ľudských práv,
- podporovať tvorivé aktivity žiakov, motivovať ich k publikačnej činnosti v regionálnych
denníkoch a v školskom časopise, zapájať žiakov do písania esejí,
- pripravovať a realizovať otvorené vyučovacie bloky, projektový deň zameraný na
kultúru, jazyk, literatúru a tradície nášho regiónu,
- zúčastňovať sa na metodických stretnutiach a zvyšovať svoju odbornosť,
- priebežne dopĺňať pomôcky, doplniť knižnicu o diela v cieľových požiadavkách,
- prehlbovať záujem o kultúru, navštevovať divadelné predstavenia, filmové
predstavenia,
- podporovať prácu žiakov na ročníkových prácach, hľadať nové témy a zaujímavým
spôsobom viesť konzultácie so žiakmi.
34
Hodnotiaca správa PK prírodovedných predmetov
Školský rok: 2013/2014
Vedúci PK: Mgr. Monika Krajňáková
Členovia PK: Mgr. Petra Bekešová
RNDr. Z. Kormaňošová
1.Zasadnutia PK
27. 08. 2013
Program: 1. Prerokovanie a schválenie plánu práce predmetovej komisie prírodovedných
predmetov pre školský rok 2013/2014.
2. Tvorba tematických výchovno-vzdelávacích plánov a školských vzdelávacích
programov na školský rok 2013/2014 (úlohy z POP, integrácia s iným
predmetom, frekvencia testov, testy s javovou analýzou, projekty, exkurzie, ...).
3. Informácie k slovno-známkovému hodnoteniu a k internetovej žiackej knižke na
Súkromnom gymnáziu.
4. Plán vzájomných hospitácií.
5. Organizácia súťaží a rozdelenie zodpovedností za jednotlivé súťaže v danom
školskom roku.
6. Plán exkurzií na školský rok 2013/2014.
7. Informácie k ročníkovým prácam.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Návrh uznesení.
13. 11. 2013
Program: 1. Kontrola uznesení.
2. Klasifikácia prírodovedných predmetov za 1. štvrťrok školského roku
2013/2014.
3. Klasifikácia školských písomných prác a ich javová analýza.
4. Zápis známok do klasifikačného hárku a do internetovej žiackej knižky vrátane
slovných hodnotení.
5. Príprava a realizácia súťaží z oblasti prírodovedných predmetov (domáce a školské kolá).
6. Zápis a ukladanie metodických materiálov z prírodovedných predmetov.
7. Rôzne (Deň otvorených dverí (03. 12. 2013), slovno-známkové hodnotenie na
vysvedčení za prvý polrok školského roku 2013/2014).
8. Diskusia.
9. Návrh uznesení.
23. 01. 2014
35
Program: 1. Kontrola uznesení.
2. Klasifikácia prírodovedných predmetov za 1. polrok školského roku 2013/2014.
3. Javová analýza testov.
4. Internetová žiacka knižka, slovné hodnotenia žiakov na vysvedčeniach.
5. Informácie k externej a k internej časti maturitnej skúšky 2014.
6. Príprava žiakov na okresné / krajské kolá prírodovedných súťaží a na iné súťaže.
7. Rôzne (Deň Zeme, priebežné hodnotenie práce predmetovej komisie).
8. Diskusia.
9. Návrhy na uznesenie.
9. 04. 2014
Program: 1. Kontrola uznesení.
2. Klasifikácia prírodovedných predmetov za 3. štvrťrok školského roku
2013/2014.
3. Maturitná skúška 2014.
4. Akcia „Deň Zeme“.
5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. Návrhy na uznesenie
18. 06. 2014
Program: 1. Kontrola uznesení.
2. Klasifikácia žiakov za 2. polrok školského roku 2013/2014.
3. Vyhodnotenie akcie „Deň Zeme“.
4. Vyhodnotenie maturitných skúšok konaných v školskom roku 2013/2014.
5. Návrhy na zlepšenie príp. inovácie výchovno-vzdelávacej činnosti v budúcom
školskom roku
6. Vyhodnotenie práce predmetovej komisie v školskom roku 2013/2014.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
2. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov:
Členovia PK prírodovedných predmetov vypracovali testy s javovou analýzou (viď tabuľka):
Predmet
Ročník
Polrok
Tematický celok – tematický test s javovou analýzou
Základy matematiky – čísla, premenné a výrazy
1. ročník
Matematika
1. polrok Tematický test 1 – Číselné sústavy, mocniny a
odmocniny
Základy matematiky – čísla, premenné a výrazy
2. polrok Tematický test 3 - Vzťahy, lineárne a lomené výrazy –
55% (3)
Funkcie
2. ročník 1. polrok Tematický test 2 – Lineárne funkcie, kvadratické
rovnice, nerovnice a funkcie
36
2. polrok Základy matematiky – čísla, premenné a výrazy
Tematický test 3 – Úroky, úspory, pôžičky – 88% (2)
3. ročník
Základy matematiky – čísla, premenné a výrazy
1. polrok Tematický test 1 - Absolútna hod. čís., výrazy, rovnice,
nerovnice, funkcie
Funkcie
2. polrok Tematický test 4 – Inverné a logaritmické funkcie, rovnice a nerovnice – 90% (1)
1. polrok Postupnosti
Tematický test 3 – Postupnosti
4. ročník
Analytická geometria
2. polrok Tematický test 3 - Analytická geometria v rovine,
analy-tická geom. Útvarov – 74% (3)
1. polrok Tematický test 1 - Pozorovanie, meranie, experiment
2. polrok Tematický test 3 – Mechanika tuhého telesa – 81% (2)
1. polrok Tematický test 1 - Elektrina a magnetizmus
3. ročník
2. polrok Tematický test 3 – Magnetické pole – 87% (2)
Tematický test 1 - Periodické deje a mechanické
1. polrok
vlnenia
4. ročník
Tematický test 3 - Elektromagnetické žiarenie a častice
2. polrok
mikrosveta – 83% (2)
2. ročník
Fyzika
1. polrok Tematický test 1 - Sústavy látok
2. polrok Tematický test 2 – Názvoslovie – 70% (3)
1. polrok Tematický test 1 - Chemické reakcie, chemické rovnice
2. ročník
Tematický test 6 – Prvky dôležité v bežnom živote –
2. polrok
77% (3)
Tematický test 1 - Charakteristika. a rozdelenie org.
1. polrok
látok a základy ich názvoslovia
3. ročník
2. polrok Tematický test 3 – Hydroxideriváty – 80% (2)
1. polrok Tematický test 2 - Sacharidy
4. ročník
2. polrok Tematický test 4 – Nukleové kyseliny – 87% (2)
1. ročník
Chémia
2. Život a voda
2. ročník
Biológia
1. polrok Tematický test 2 - Bezstavovce a stavovce sladkých
vôd.
3. Špecializácia rastlín a živočíchov 4. Mikrosvet
2. polrok Tematický test 5 - Formy parazitizmu, vírusy, baktérie,
huby a jednobunkovce – 69% (3)
2. Stavba a organizácia tela živých organizmov 2.2
Stavba rastlinného tela – cievnaté rastliny
3. ročník 1. polrok
Tematický test 2 – Rastlinné pletivá, vegetatívne
a reprodukčné orgány rastlín.
37
4. Dedičnosť a premenlivosť 4.1 Podstata dedičnosti 4.2
Základy bunkovej dedičnosti 4.3 Mendelove pravidlá
2. polrok dedičnosti
Tematický test 7 – Základné genetické pojmy, stavba
chromozómu, Mendelove pravidlá dedičnosti – 86% (2)
1. polrok
4. ročník
2. polrok
1. polrok
1. Orgánové sústavy človeka 1.1 Tvar, opora a povrch tela
Tematický test 1 - Oporná a pohybová sústava, koža.
1. Orgánové sústavy človeka 1.3 Riadiace sústavy
a regulačné mechanizmy
Tematický test 3 - Hormonálna regulácia, nervová
sústava, zmyslové orgány a imunitný systém – 62% (3)
3. Príroda Zeme 3.1 Zákonitosti atmosféry
Tematický test 2 - Atmosféra a deje prebiehajúce v nej.
3. Príroda Zeme 3.3 Zákonitosti litosféry
2. ročník
2. polrok Tematický test 4 - Litosféra a deje prebiehajúce v nej,
vonkajšie a vnútorné geologické procesy – 54% (4)
1. polrok
3. ročník
2. polrok
Geografia
2. Európa
Tematický test 2 - Európa a jej štáty
4. Afrika
Tematický test 5 - Afrika ako kontinent – 82% (2)
1. Vývoj a poloha štátneho územia 2. Prírodné podmienky Slovenska
1. polrok Tematický test 1 - Vývoj a poloha štátneho územia
Slovenska, reliéf, podnebie a vodstvo na Slovensku.
4. Ekonomika a obchod na Slovensku 5. Dopravné
4. ročník
systémy na Slovensku
2. polrok
Tematický test 3 - Ekonomika a dopravné systémy na
Slovensku – 64% (3)
3. Vzájomné hospitácie
kto
Monika Krajňáková
Monika Krajňáková
Monika Krajňáková
Monika Krajňáková
Petra Bekešová
Petra Bekešová
Petra Bekešová
Zuzana Kormaňošová
Zuzana Kormaňošová
Zuzana Kormaňošová
komu
Petra Bekešová
Petra Bekešová
Zuzana Kormaňošová
Zuzana Kormaňošová
Monika Krajňáková
Zuzana Kormaňošová
Zuzana Kormaňošová
Monika Krajňáková
Petra Bekešová
Petra Bekešová
kedy
október
apríl
október
apríl
október, apríl
október
apríl
október, apríl
október
apríl
predmet
biológia
geografia
chémia
fyzika
matematika
chémia
fyzika
matematika
biológia
geografia
4. Zapojenie sa do súťaží
názov súťaže kolo
umiestnenie mená žiakov
38
kto pripravoval
Olympiáda
domáce kolo účasť
z matematiky
(neúspešní
riešitelia)
Patrícia Slavkovská
Monika Krajňáková
5. Zapojenie sa do projektov
Názov projektu: Realizácia protipovodňových opatrení Súkromného gymnázia Poprad
Zameranie projektu: Zrealizovanie vybraných vodozádržných opatrení, revitalizácia dvora
a rekonštrukcia prístupového chodníka Súkromného gymnázia na celkovej ploche 1393,5 m 2.
Zapojení do projektu: Petra Bekešová, Zuzana Kormaňošová
6. Aktivity PK
Členovia PK prírodovedných predmetov v školskom roku 2013/2014 zrealizovali na
jednotlivých prírodovedných predmetoch projekty na vysokej úrovni, úspešne pripravili
a zrealizovali akciu „Deň Zeme“, pripravili a zrealizovali exkurzie: Praha – ZOO, Tatranská
Lomnica – Astronomický ústav SAV. Exkurzia: Poprad – Čistička odpadových vôd sa
neuskutočnila z časových dôvodov.
Členovia PK prírodovedných predmetov sa v školskom roku 2013/2014 zúčastnili na
konferenciách a školeniach: školenie k Planéte vedomostí v centre Edulabu, Bratislava
(Zuzana Kormaňošová), školenie k Ipadom v Banskej Štiavnici (Monika Krajňáková, Petra
Bekešová, Zuzana Kormaňošová).
7. Návrhy na budúci školský rok
Členovia PK prírodovedných predmetov navrhujú v školskom roku 2014/2015 vypracovať
projekt zameraný na vytvorenie biologického, chemického a fyzikálneho laboratória.
39
Hodnotiaca správa PK cudzích jazykov
Vedúci PK: Mgr. Martina Šturcelová (od 01.02.2014 Mgr. Hlaváčik Jozef)
Členovia PK: Mgr. Ivana Špaldová (do 31. 10. 2013)
Mgr. Monika Harmanová
Ntombozuko Jakubociová
Mgr. Jaroslava Pytelová
Mgr. Katarína Šmihulová
Mgr. Ivana Jašková
1.Zasadnutia PK
1. zasadnutie: 27.8.2013
- preberanie pedagogickej dokumentácie, ETK a IZK
- prerokovanie plánu činnosti PK z pohľadu jazykov
- úprava tematických výchovno-vzdelávacích plánov z jednotlivých predmetov v školskom
roku 2013/2014, zapracovanie a realizácia čitateľskej a finančnej gramotnosti
- poverenie členov úlohami
- výmena nových informácií v oblasti školstva
- výber a doobjednanie učebníc na školský rok 2013/2014
- plány exkurzií a súťaží
- maturitné okruhy – doplnenie a zverejnenie
- systém hodnotenia a známkovania
- vypracovanie a úprava tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre integrovaných
žiakov
- odborné a metodické problémy, aktuálne otázky
-
2. zasadnutie: 15.11.2013
Klasifikácia za 1. štvrťrok školského roku 2013 / 2014 a analýza výchovno-vzdelávacích
opatrení
prijatie opatrení na riešenie nedostatkov
výmena pedagogických skúseností
príprava žiakov na súťaže a olympiády
príprava jazykových dní
priebežná kontrola plnenia plánovaných aktivít v školskom roku 2013/2014
priebežná kontrola plnenia tematických výchovno-vzdelávacích plánov
konzultačné rodičovské združenie
odborné a metodické problémy, aktuálne otázky, podnety a návrhy, rôzne
Deň otvorených dverí – 21. 11. 2013 – rozvrh, aktivity, rozdelenie zodpovedností
zmena zloženia PK
odborné a metodické problémy, aktuálne otázky
3. zasadnutie: 17.1.2014
- analýza dosiahnutých výsledkov za prvý polrok šk. roku a prospechu v jednotlivých triedach
40
-
Informácia k zápisu známok do klasifikačného hárku a do internetovej žiackej knižky.
kontrola plnenia tematických plánov
hodnotenie aktivít naplánovaných na PK v auguste 2013
Javová analýza testov
príprava maturitných zadaní, doplnenie maturitných zadaní
odborné a metodické problémy, aktuálne otázky
4. zasadnutie : 25.4.2014
- rozbor plnenia úloh v 2. polroku šk. roka návrhy na zlepšenie
- Zhodnotenie aktivít naplánovaných na PK v auguste 2013
- kritéria klasifikácie
- hodnotenie jazykových projektov
- javová analýza testov
- plnenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov, IZK, ETK
príprava a organizácia IČ MS zo ANJ
- odborné a metodické problémy, aktuálne otázky
5. zasadnutie : 20.6.2014
- analýza dosiahnutých výsledkov za druhý polrok šk. roku a prospechu v jednotlivých triedach
- vyhodnotenie PFIČ MS a EČ MS z ANJ
- Informácia k zápisu známok do klasifikačného hárku a do internetovej žiackej knižky.
- hodnotenie aktivít naplánovaných na PK v auguste 2013
- hodnotenie ročníkových prác + školské kolo ročníkových prác
- návrhy na úpravy a zmeny v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch
- vyhodnotenie plánu PK, exkurzie – zrealizované a nezrealizované, plány v budúcom
školskom roku 2014/2015
- odborné a metodické problémy, aktuálne otázky
2. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov:
Aktivity a výstupy žiakov boli počas školského roka hodnotené dohodnutým
kombinovaným slovno-známkovým hodnotením formou kontrolných testov, kontrolných
prác, písomných prác, ústnych odpovedí, projektov a ďalších aktivít. (podľa vnútorného
poriadku školy)
Celkové výsledky práce sa premietli do výsledných známok na polročnom výpise
klasifikácie žiakov a výročnom vysvedčení. Konkrétne výsledky žiakov boli zverejňované aj
prostredníctvom internetovej žiackej knižky.
Výsledky žiakov boli konzultované na triednych a konzultačných rodičovských
združeniach, aj na individuálnych konzultáciách
V každom polroku vypracoval vyučujúci daného predmetu javovú analýzu z jedného
kontrolného testu alebo inej písomnej práce. Javové analýzy sa archivujú u riaditeľa školy.
3. Vzájomné hospitácie
Mgr. Martina Šturcelová
Mgr. Ivana Špaldová
Ntombozuko Jakubociová
Mgr. Jaroslava Pytelová
41
Mgr. Ivana Jašková
Mgr. Jozef Hlaváčik
Mgr. Ivana Špaldová
Mgr. Martina Šturcelová
Ntombozuko Jakubociová
Mgr. Jozef Hlaváčik
Mgr. Martina Šturcelová
Mgr. Ivana Jašková
Mgr. Katarína Šmihulová
Ntombozuko Jakubociová
Mgr. Gabriela Zoričáková
Mgr. Katarína Šmihulová
Mgr. Ivana Špaldová
Mgr. Ivana Jašková
Mgr. Hlaváčik Jozef
Mgr. Martina Šturcelová
Mgr. Katarína Šmihulová
Mgr. Katarína Šmihulová
Mgr. Hlaváčik Jozef
4. Zapojenie sa do súťaží
ANJ
- Olympiáda v anglickom jazyku - krajské kolo - 1.miesto - Jakub Kubáň
- celoštátne kolo - 5.miesto - Jakub Kubáň
5. Aktivity PK
- deň otvorených dverí
- anglické divadlo (T.Husárová)
- -beseda so španielskym lektorom (Žiaci sa zúčastnili besedy so španielskym lektorom
z Barcelony, ktorý pre nich predstavil prezentáciu Katalánska a zaujímavý
vedomostný kvíz o Španielsku)
- olympiáda v anglickom jazyku
- prezentácia ročníkových prác
6 . Návrhy a podnety do budúcnosti
- stále zlepšovať a skvalitňovať výmenu skúseností, postrehov a materiálov,
- zapájať žiakov do súťaží a olympiád z predmetov slovenský jazyk a literatúra, dejepis,
občianska náuka a prezentovať dosiahnuté výsledky, zapojiť žiakov do Olympiády
ľudských práv,
- podporovať tvorivé aktivity žiakov, motivovať ich k publikačnej činnosti v regionálnych
denníkoch a v školskom časopise, zapájať žiakov do písania esejí,
- pripravovať a realizovať otvorené vyučovacie bloky, projektový deň zameraný na
kultúru, jazyk, literatúru a tradície nášho regiónu,
- zúčastňovať sa na metodických stretnutiach a zvyšovať svoju odbornosť,
42
-
priebežne dopĺňať pomôcky, doplniť knižnicu o diela v cieľových požiadavkách,
prehlbovať záujem o kultúru, navštevovať divadelné predstavenia, filmové
predstavenia,
podporovať prácu žiakov na ročníkových prácach, hľadať nové témy a zaujímavým
spôsobom viesť konzultácie so žiakmi.
43
Hodnotiaca správa PK výchovných predmetov
Vedúci PK:
Členovia PK:
Mgr. Veronika Chmurová
Mgr. Bibiána Straková
Mgr. Martina Dikantová
1. Zasadnutia PK
August 2013 /27.8. 2013 /
- schválenie plánu práce
- schválenie cieľov PK VP
- schválenie časového harmonogramu stretnutí
- príprava tematických výchovno-vzdelávacích plánov a učebných osnov podľa
školského vzdelávacieho programu (integrácia s iným predmetom, úlohy z POP na šk.
r. 2013/2014)
- frekvencia hodnotenia - vyznačenie v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch
/schválený bol 1 veľký projekt za polrok a 1 známka za mesiac, 1 trojváhová známka
za polrok, dopĺňať ich priebežne slovným hodnotením/
slovno-známkové hodnotenie
plán exkurzií
rozdelenie zodpovedností v predmetovej komisii
- schválenie frekvencie hospitácii počas celého školského roka / 1x za polrok/
- PK sa zhodla na téme písania celoročných prác. Téma na napísanie znie: Spiš
November 2013/19.11.2013 /
- klasifikácia za 1. štvrťrok školského roku 2013/2014
- podujatia výchovných predmetov – ponuka a účasť
- zápis a ukladanie metodických materiálov výchovných predmetov
- integrácia jednotlivých predmetov s predmetmi výchovnými
- realizácia súťaží
- príprava celoškolských súťaží a olympiád
Február 2014 /4.2. 2014 /
- klasifikácia za 1. polrok školského roku 2013/2014
- priebežné hodnotenie práce predmetovej komisie
- zhodnotenie aktivít naplánovaných na PK v auguste 2013
- slovno-známkové hodnotenie na vysvedčeniach
- príprava celoškolských súťaží
- realizácia súťaží
44
Apríl 2014 /8.4.2014 /
- klasifikácia za 3. štvrťrok školského roku 2013/2014
- metodické podujatia výchovných predmetov – ponuka a účasť
- zápis a ukladanie metodických materiálov výchovných predmetov
- slovno-známkové hodnotenie a jeho používanie na hodinách a v internetovej žiackej
knižke
- realizácia súťaží a exkurzií podľa plánu
- inovácia a rozširovanie odbornej literatúry a učebných pomôcok
Jún 2014 /18.6.2014 /
- klasifikácia za školský rok 2013/2014
- vyhodnotenie práce predmetovej komisie
- výsledky súťaží výchovných predmetov
- hodnotiaca správa predmetovej komisie výchovných predmetov
2. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov:
Testy s javovou analýzou sa v PK výchovných predmetov nevypracovávajú.
Hodnotenie výchovných predmetov sa realizuje hodnotením projektov, písaním písomných
testov, slovným hodnotením a praktickým prevedením prvkov TSV.
3. Vzájomné hospitácie
Vzájomné hospitácie prebiehali priebežne počas celého školského roka.
Mgr. Veronika Chmurová - Mgr. Martina Dikantová umenie a kultúra 1x za polrok
Mgr. Veronika Chmurová - Mgr. Bibiána Straková náboženská výchova 1x za polrok
4. Zapojenie sa do súťaží
September 2013
- Národná cyklistická súťaž 21.9. 2013 - 1.miesto Štefan Rástocký a postup na
celoslovenské kolo
Október 2013
- celoslovenské kolo v cyklistike chlapcov 5. miesto Štefan Rástocký termín 10.10.2013
- okresné kolo v cezpoľnom behu chlapcov a dievčat SŠ termín 2.10.2013. Dievčatá
Dievčatá :
1. miesto Michaela Orinčáková
2. miesto Jana Klimová, postup na krajské kolo.
Chlapci:
2. miesto Michal Střelecký
45
- krajské kolo v cezpoľnom behu dievčat SŠ termín 10.10.2013.
2. miesto Michaela Orinčáková
4. miesto Jana Klimová, postup na celoslovenské kolo.
- celoslovenské kolo v cezpoľnom behu dievčat SŠ termín 22.10.2013.
12. miesto Michaela Orinčáková
17. miesto Jana Klimová
21. miesto Alexandra Rychtarčíková
okresné kolo vo futsale chlapcov SŠ termín 25.10.2013
miesto
November 2013
- okresné kolo v bedmintone chlapcov a dievčat SŠ termín 14.11.2013
Michal Střelecký , Oto Rodák 2. miesto
- okresné kolo vo florbale chlapcov SŠ termín 21.11.2013
2. miesto obvod
December 2013
- medzitriedny bowlingový turnaj chlapcov a dievčat termín 19.12.2013
1. miesto 2.A
2.miesto 4.A
3. miesto 1.A
Január 2014
- okresné kolo v aerobiku dievčat SŠ termín 23.1.2014
Február 2014
medzitriedny basketbalový turnaj termín 5.4.2014
1.miesto 4.A
2.miesto2.A
3.miesto 3.A
Marec 2014
okresné kolo v basketbale chlapcov SŠ termín 13.3.2014 - 7. miesto okres
5. Aktivity
- účelové cvičenie na ochranu zdravia a človeka trasa Biela voda – Chata pri Zelenom plese Biela voda – Poprad termín 6.9.2013 /1.,2.,3., ročník /
- Metodický seminár učiteľov TSV v Aréne 26.9.2013
- Deň zdravia celoškolská akcia termín 9.12.2013
Program:
- hostinka ovocie a zelenina
46
-
- volejbalový turnaj
- súťaž o najzdravšiu desiatu
- florbalový turnaj
- prednáška na tému „Zdravie a zdravý životný štýl“
Účelové cvičenie termín 19.6.2014 /1.,2. ročník /
Vernisáž žiackych prác Súkromného gymnázia na tému „Zdravý životný štýl“ termín 9.12.
2013
Svetový deň boja proti fajčeniu 31.5. 2014
vytvorená bola aktuálna nástenka
prebehla prednáška na tému „Zdravie a zdravý životný štýl „ kde boli spomenuté
negatívne vplyvy fajčenia na ľudský organizmus 9.12.2013
- Červená stužky- 1. 12. 2013 vytvorená bola aktuálna nástenka s tematikou AIDS
6. Zapojenie sa do projektov
PK výchovných predmetov sa nezapojila do žiadneho projektu. Má však plán zapojiť sa do
projektu „Zober loptu nie drogy“.
7. Návrhy na budúci školský rok
- účasť na školských aj mimoškolských športových akciách
- účasť na akciách Tatranskej galéria a Podtatranského múzea
- organizovanie spoločného dňa predmetovej komisie pod názvom „Deň zdravia“
/beh zdravia, výtvarné námety s tematikou zdravie, vianočná vernisáž prác na tému
zdravie, beseda na tému etika a zdravie/
47
Hodnotiaca správa koordinátora environmentálnych aktivít
Aktivity realizované počas školského roku 2013/2014:
September:
 Koordinátorka environmentálnych činností vypracovala plán práce pre školský rok
2013/2014 a začlenila prierezové témy súvisiace s environmentalistikou do
tematických výchovno-vzdelávacích plánov, rovnako na spoločnom rodičovskom
združení informovala pedagógov a rodičov o činnosti koordinátora environmentálnych
činností.
Október:
 Pri príležitosti Svetového dňa úspor energií bol vytvorený informačný panel s touto
tematikou, zapojení boli žiaci 2. ročníka a o téme sa diskutovalo na komunikačnej
výchove, žiaci prichádzali s vlastnými podnetmi a nápadmi pre zlepšenie.
November:
 Koordinátorka environmentálnych činností v spolupráci s koordinátorkou drogovej
prevencie RNDr. Zuzanou Kormaňošovou realizovala kampaň „Vymeň cigaretu za
jablko“. V rámci kampane sa realizovali komunikačné výchovy so zameraním na túto
problematiku – diskusie o škodlivosti fajčenia a pod.
Január:
 Koordinátorka environmentálnych činností pripravovala aktivity a materiály potrebné
na nasledujúce obdobie – Svetový deň vody a Svetový deň Zeme.
 27. 1. bol Medzinárodný deň bez internetu pri príležitosti čoho boli realizované
komunikačné výchovy zamerané na ochranu pred nástrahami internetu.
Február:
 Koordinátorka environmentálnych činností v spolupráci so žiakmi navštevujúcimi
seminár z biológie pripravovala aktivity a materiály potrebné na nasledujúce obdobie
– Svetový deň vody a Svetový deň Zeme.
Apríl:
 Pri príležitosti Svetového dňa vtáctva (1. 4. 2014) koordinátorka environmentálnych
činností vytvorila nástenku s danou tematikou.
 7. 4. bol Svetový deň zdravia pri príležitosti čoho boli realizované komunikačné výchovy
zamerané na zdravý životný štýl a jeho udržiavanie.
 Pri príležitosti Svetového dňa vody a Svetového dňa Zeme koordinátorka
environmentálnych činností v spolupráci so žiakmi 4. – 5. ročníka (seminár z biológie)
vytvorila informačné panely s danou problematikou a zorganizovala deň (23. 4. 2014)
plný aktivít a prednášok venovaný týmto dňom. O tomto dni a všetkých aktivitách
vyšiel aj novinový článok v tlači.
Máj:
48

Jún:

V súvislosti s Medzinárodným dňom zvierat (4. 10. 2014) koordinátorka
environmentálnych činností zorganizovala exkurziu do ZOO Praha, ktorá sa uskutočnila
v rámci akcie MUP Spring Academy 16. – 18. 5. 2014.
Koordinátorka environmentálnych činností spolu so žiakmi 3. ročníka riešila
problematiku svetového oceánu a rozširovania púšti a sucha vo forme projektov
a prezentácií priamo na hodine geografie.
Plán do budúcnosti:
I v budúcom školskom roku by sme chceli zrealizovať zaujímavé aktivity zamerané na
podporu včlenenia environmentálnej výchovy do vyučovacieho procesu a pokračovať v už
začatých projektoch.
49
Hodnotiaca správa žiackej rady
Aktivity realizované počas školského roku 2012/2013:
Mesiac:
Akcie/aktivity/rôzne činnosti:
September
Prebehli voľby členov parlamentu a členov rady školy.
Koordinátorka školského parlamentu vypracovala v spolupráci s členmi
školského parlamentu plán práce pre školský rok 2012/2013.
Október
Školský parlament založil stránku školy na spoločenskej sieti Facebook.
V termíne 10. – 13. 10. boli žiaci zapojení do dobrovoľníckej činnosti „Liga za
duševné zdravie“, pri príležitosti čoho komunikovali s verejnosťou a robili
zbierku pre tieto organizácie.
November
V novembri prebehla imatrikulácia prvákov, ktorú organizovali žiaci 3. ročníka.
Dve žiačky (Martina Slavkovská 2. A a Lucia Maňáková 3. A) sa zúčastnili
semináru na ZemplinskejŠírave, ktorý organizovala Iuventa. Získavali tu
informácie o hľadaní vhodného partnera pre organizovanie výmenných
pobytov študentov.
December
Štyria žiaci 5. ročníka zorganizovali v spolupráci s koordinátorkou školského
parlamentu akciu pri príležitostiMikuláša.
V spolupráci s učiteľkou telesnej výchovy Mgr. Veronikou Chmurovou bol
realizovaný celoškolský turnaj v bowlingu.
Február
Apríl
Máj
Jún
Koordinátorka školského parlamentu v spolupráci so žiakmi 3. ročníka
pripravila celoškolskú aktivitu „Valentínsky múr“.
V termíne 13. 4. (Deň narcisov) boli žiaci zapojení do dobrovoľníckej činnosti
„Deň boja proti rakovine“, pri príležitosti čoho komunikovali s verejnosťou
a robili zbierku pre tieto organizácie.
Zástupcovia školského parlamentu mali stretnutie so zriaďovateľkou školy
Mgr. Silviou Oleníkovou, kde rozoberali súčasný stav školy a možnosti ďalšieho
rozvoja.
Koordinátorka školského parlamentu vypracovala hodnotiacu správu za
uplynulý školský rok.
Plán do budúcnosti:
I v budúcom školskom roku by sme chceli zrealizovať zaujímavé aktivity zamerané na
podporu pozitívnej školskej klímy a pokračovať v už začatých projektoch.
50
Vypracovala: Mgr. Petra Bekešová, koordinátor činnosti žiackej rady
51
Download

Stiahnuť - Life Academy