Ot
ruckner
Otta B
ruc
era
B
to
kn
Ročný plán práce
Hotelovej akadémie Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29, Kežmarok
Školský rok: 2013/2014
ÚVOD
Plán práce Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku na školský rok 2013/2014
vychádza z analýzy predchádzajúceho školského roka, z Pedagogicko-organizačných
pokynov na školský rok 2013/2014 MŠVVaŠ SR a z Kalendára úloh pre stredné školy
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na školský rok 2013/2014.
Tento plán slúži ako pracovný materiál a bude v prípade potreby aktualizovaný počas
školského roka operatívnymi zásahmi. Plán práce organizačne zabezpečuje chod školy na
školský rok 2013/2014. V školskom roku 2013/2014 sa v Hotelovej akadémii Otta Brucknera
budú vzdelávať žiaci v troch študijných odboroch: 6323 6, 6323 K hotelová akadémia
(päťročné denné štúdium pre absolventov základnej školy), 6324 6, 6324 M manažment
regionálneho cestovného ruchu (štvorročné denné štúdium pre absolventov základnej školy) a
6445 K kuchár (štvorročné denné štúdium pre absolventov základnej školy).
Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku je modernou strednou odbornou
školou s viac ako 80 - ročnou históriou. Cieľom našej výchovno-vzdelávacej činnosti je
príprava našich žiakov pre odborné riadiace činnosti v oblasti hoteliérstva, gastronómie
a ďalších služieb v cestovnom ruchu a v spoločnom stravovaní. Štúdium je profilované ako
prierezové a absolvent sa stáva kvalifikovaným pracovníkom so širokým odborným profilom,
remeselnými zručnosťami, schopnosťou komunikovať v dvoch (kuchár v jednom) svetových
jazykoch, je schopný riešiť praktické úlohy a problémy podnikateľskej praxe v oblasti služieb
cestovného ruchu a súčasne kvalifikovane riadiť hotelovo – reštauračné zariadenia na úrovni
manažmentu strednej úrovne, pracovať v cestovnej kancelárii, informačnej kancelárii,
v združeniach CR a na odboroch regionálneho cestovného ruchu v miestnej a územnej
samospráve.
Vzdelávaním získava žiak primerané množstvo vedomostí, poznatkov a zručností,
stanovených vzdelávacími štandardmi, učebnými osnovami pre jednotlivé vyučovacie
predmety. Rozvíjajú sa schopnosti každého jedinca s ohľadom na jeho intelektuálne,
povahové, vôľové a fyzické vlastnosti. Nadaní a talentovaní žiaci využívajú možnosť
ďalšieho odborného rastu prácou v predmetových olympiádach, rôznych vedomostných
súťažiach, súťažiach v odbore pod odborným vedením pedagógov.
Kvalita vzdelávania je na škole zabezpečená kvalifikovanými pracovnými silami
s príslušnou kvalifikáciou podľa príslušnej normy. Vedenie školy bude vytvárať podmienky
pre ďalšie vzdelávanie učiteľov prostredníctvom metodických centier a vysokých škôl, najmä
v oblasti prípravy k tvorbe školského vzdelávacieho programu, účelného využívania IKT
moderných technológií vo vyučovacom procese. Kvalita vzdelávania bude sledovaná
kontrolnou činnosťou na úrovni vzájomných hospitácií a na úrovni kontrolných hospitácií
učiteľov poverených vedením predmetových komisií, zástupcov riaditeľky a riaditeľky školy.
Bude pokračovať príprava študentov všetkých ročníkov zameraná na zvládnutie
maturitnej skúšky zo všetkých maturitných predmetov. Na dosiahnutie tohto cieľa bude
potrebné zo strany vyučujúcich aj naďalej klásť vysoké nároky na pravidelnú a systematickú
prípravu žiakov na vyučovanie.
S veľkou pozornosťou sa budeme venovať výchove, dôraz budeme klásť na prácu
triednych učiteľov, ktorí svoju profesionalitu musia preukázať pri zvládaní všetkých
problémov v triednych kolektívoch. Pomoc v tomto smere im budú poskytovať výchovný
poradca, koordinátor prevencie drogových závislostí, koordinátor výchovy k manželstvu a
rodičovstvu. Neustále je potrebné klásť dôraz na dodržiavanie školského poriadku, pravidelnú
školskú dochádzku a kultivované správanie žiakov vrátane úpravy zovňajšku.
Veľkú pozornosť budeme i naďalej venovať udržiavaniu a rozvíjaniu imidžu našej
školy. Na dosiahnutie tohto cieľa využijeme všetky školské aktivity. Prostriedkom bude
zviditeľňovanie úspechov našich žiakov v rôznych súťažiach a iných pozitívnych
mimoškolských aktivitách.
Svojou prácou budeme neustále zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu
a procesu riadenia v škole.
Vytýčené ciele sa budú realizovať pomocou základného činiteľa – učiteľa. Základným
predpokladom jeho činnosti na škole je zvládnutie profesijnej roly. Jeho kreativita, aktivita
a stotožnenie sa s vytýčenými cieľmi a úlohami školy budú základnými kritériami hodnotenia
jeho práce. Učiteľ bude ponímaný ako autonómny činiteľ s plnou dôverou, no
i zodpovednosťou za svoje rozhodnutia. Škola vo svojom pôsobení bude dôsledne dbať na
realizáciu Deklarácie práv dieťaťa v školách a školských zariadeniach a na aktívnu ochranu
detí pred negatívnymi spoločenskými javmi.
Riaditeľka bude pri dosahovaní vytýčených cieľov spolupracovať so všetkými
zložkami tvoriacimi komplex spolupatričnosti k škole.
Mgr. Katarína Stankovičová
riaditeľka školy
I. Základné údaje o škole
Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku je rozpočtovou organizáciou,
ktorá je finančne dotovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom ÚPSK v Prešove.
V zriaďovacej listine má škola povolenú podnikateľskú činnosť súvisiacu s hlavnou činosťou
školy.
Tento plán práce školy bol vypracovaný v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávani, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bude riaditeľkou
školy predložený na schválenie:
1. Pedagogickej rade školy
2. Rade školy pri Hotelovej akadémii OB v Kežmarku.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014 schválila:
1. Pedagogická rada školy na svojom zasadnutí dňa 25. septembra 2013 .
2. Rada školy pri Hotelovej akadémii OB v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa
30. septembra 2013
1. P O S L A N I E Š K O L Y
era
Ot
ruckner
kn
B
to
Otta B
ruc
Poslaním Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku je
výchova a vzdelávanie erudovaných, flexibilných, tvorivých, jazykovo
i odborne kvalifikovaných odborníkov pre oblasť hoteliérstva, gastronómie,
cestovných kancelárií, sprievodcovskej činnosti na úrovni územnej štátnej
správy i samosprávy i samotného podnikania v tejto oblasti, ktorí nájdu
uplatnenie aj na medzinárodnom trhu práce a budú porovnateľní v oblasti
odborného vzdelávania s mladými ľuďmi v Európe.
2. Organizačná štruktúra
Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku ( pozícía/ úväzok)
v
Riaditeľ školy/1
Zástupca pre
všeob. vzdeláv.
predmety/1
Zástupca pre
odb. predmety
a prax/1
Hospodárka
a PAM školy/1
Zástupca pre
techn. - ekonom.
činnosť školy/1
Účtovníčka
školy/1
Sekretárka
riaditeľky školy
a mzdová účtovníčka
0,5 + 0,5
Školská reštaurácia
BARÓNKA:
3
Upratovačky
3,5
Vodič, údržbár:
1
Školník, kurič
a údržbár:
1
Upratovačka
a skladníčka:
1
Poradné orgány
riaditeľky školy:
-Pedagogická rada
-Rozšír. vedenie šk.
-Výchovný poradca
-Metodické orgány
školy:
PK
-Správca strediska
prakt. vyučovania:
3. Politika kvality školy
1. Prioritou školy je ambiciózny študent a úspešný absolvent porovnateľný
s európskym študentom.
2. Priebežnou aktualizáciou obsahu a modernizáciou foriem a metód
vzdelávania ( ŠkVP HOGATUR ) vytvárame podmienky na flexibilnosť
uplatnenia sa absolventov v praxi na domácom i európskom trhu práce.
3. V snahe internacionalizovať vzdelávanie zapájame sa do medzinárodného
vzdelávacieho projektu EÚ pre odborné vzdelávanie Leonardo da Vinci
a do projektu Sokrates, pomocou ktorých priebežne zavádzame do VVP
európsku dimenziu.
4. Našou snahou je na škole vytvárať prostredie, v ktorom sa všetci svojím
podielom zúčastňujeme na riadení a hľadaní vyššej efektívnosti práce.
5. Kladenie dôrazu na osobnostný rozvoj pedagogických pracovníkov je
zárukou vysokej kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a
humánnosť vo VVP.
6. Pripravenosť absolventov školy na život a prácu v budúcnosti tak, aby
boli schopní pružne reagovať na spoločenské a ekonomické zmeny a
neustále sa ďalej vzdelávať, aby boli tvoriví a flexibilní, schopní
komunikovať v dvoch jazykoch EÚ, a aby boli schopní sa aj sociálne
začleniť.
7. Rozvíjať schopnosť tvoriť, využívať informácie a pracovať s nimi,
orientovať sa v nich, vedieť ich aplikovať v praxi, rozvíjať záujem
študentov o učenie a ich schopnosť racionálne sa učiť po celý život a učiť
ich získané vedomosti a zručnosti v praxi aplikovať a prezentovať.
8. Viesť študentov k zodpovednosti za svoje študijné výsledky a plnenie si
povinností, za svoje konanie a vystupovanie.
4. Profilácia študijných odborov
V našej škole máme v súčasnosti 3 študijné odbory denného štúdia pre absolventov ZŠ:
6323 K, 6323 6 hotelová akadémia
Dĺžka štúdia:
5 rokov
Podmienky prijatia:
- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,
- zdravotná spôsobilosť pre štúdium a výkon práce v odbore,
- splnenie kritérií prijímacieho konania.
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Certifikát o ukončení:
maturitné vysvedčenie, výučný list, dodatok
Získaný stupeň vzdelania: ISCED 3A (úplné stredné odborné).
Absolvent študijného odboru 6323 K, 6323 6 hotelová akadémia je kvalifikovaný
pracovník so širokým odborným profilom, je pripravený na samostatný výkon odborných
hoteliérskych a reštauračných činností, je schopný v tejto oblasti samostatne podnikať. Vie
komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, je flexibilný, samostatný, tvorivý, vie pracovať
s ľuďmi, s verejnosťou, využíva v práci IKT. Po úspešnom ukončení štúdia môže pokračovať
v štúdiu na vysokej škole.
6324 M, 6324 6 manažment regionálneho cestovného ruchu
Dĺžka štúdia:
4 roky
Podmienky prijatia:
- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,
- zdravotná spôsobilosť pre štúdium a výkon práce v odbore,
- splnenie kritérií prijímacieho konania.
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Certifikát o ukončení:
maturitné vysvedčenie, dodatok
Získaný stupeň vzdelania: ISCED 3A (úplné stredné odborné).
Absolvent študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu je
kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný vykonávať pracovné činnosti v regionálnom
cestovnom ruchu – v združeniach cestovného ruchu, v informačných kanceláriách,
v cestovných kanceláriách, na recepciách hotelov, v oddeleniach regionálnej samosprávy
a štátnej správy v cestovnom ruchu. Absolvent tohto odboru je organizátorom,
koordinátorom, obchodníkom, poskytovateľom služieb v regionálnom cestovnom ruchu. Vie
komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, získa praktické zručnosti, spoločenské vystupovanie,
je flexibilný, tvorivý, využíva v práci IKT. Po úspešnom ukončení štúdia môže pokračovať
v štúdiu na vysokej škole.
6445 K kuchár
Dĺžka štúdia:
Podmienky prijatia:
4 roky
- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,
- zdravotná spôsobilosť pre štúdium a výkon práce v odbore,
- splnenie kritérií prijímacieho konania.
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Certifikát o ukončení:
maturitné vysvedčenie, výučný list, dodatok
Získaný stupeň vzdelania: ISCED 3A (úplné stredné odborné).
Absolvent je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v oblasti
spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach
spoločného stravovania, je schopný v tejto oblasti samostatne podnikať. Vie odborne
komunikovať so zákazníkom. Vie komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, je flexibilný,
tvorivý, schopný na sebe pracovať, pracovať v tíme. Po úspešnom ukončení štúdia môže
pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
5. Počet žiakov v školskom roku 2013/2014
V školskom roku 2013/2014 máme v škole k 15. septembru 2013: 16 tried a 368 žiakov
v členení:
- študijný odbor 6323 K, 6323 6 hotelová akadémia
1. ročník HA
2 triedy
43 žiakov
2. ročník HA
2 triedy
46 žiakov
3. ročník HA
2 triedy
50 žiakov
4. ročník HA
2 triedy
43 žiakov
5. ročník HA
3 triedy
60 žiakov
Spolu:
11 tried
242 žiakov
- študijný odbor 6324 M, 6324 6 manažment regionalného cestovného ruchu:
1. ročník MRCR 0,5 triedy
21 žiakov
2. ročník MRCR 1 trieda
28 žiakov
3. ročník MRCR 1 trieda
28 žiakov
4. ročník MRCR 2 triedy
38 žiakov
Spolu:
4,5 tried
115 žiakov
- študijný odbor 6445 K kuchár
1. ročník KU
0,5 triedy
11 žiakov
V školskom roku 2013/2014 máme v škole
6 žiakov so špeciálnymi
výchovnovzdelávacími potrebami.
Výchovnovzdelávací proces na škole zabezpečuje spolu 42 pedagogických
zamestnancov, z toho 1 na RD. Okrem pedagogických zamestnancov na škole pracujú 3
administratívne pracovníčky, 7 prevádzkových pracovníkov a zástupkyňa riaditeľky školy
pre technicko - ekonomické činnnosti. Chod školskej reštaurácie Barónka zabezpečujú 3
pracovníčky. Spolu pracuje na škole 55 interných zamestnancov.
V škole máme:
27 klasických učební a učební na delenie
20 odb. učební, z toho 9 v stredisku praktického Alexander a 1 učebňu
v Barónke
1 školský bufet pre študentov a učiteľov
1 školskú knižnicu pre študentov a učiteľov
1 školský dvor
1 tenisový kurt
1 centrálny sklad inventára a stolovej bielizne
1 kancelárske centrum
2 zborovne
6 kabinetov.
V školskom roku 2009/2010 sa zlepšili priestorové podmienky školy rekonštrukciou
podkrovia v budove na MUDr. Alexandra č. 37, kde sme získali 4 učebne. Obe budovy školy
boli zateplené, boli vymenené okná za plastové, bol rekoštruovaný vykurovací systém
a elektroinštalácia, boli realizované nové slaboprúdové rozvody. V budove patriecej ev.cirkvi
boli v 2009/2010 vymenené gamatky za nové, boli zrekonštruované WC na oboch
poschodiach, v 2013/2013 boli zrekonštruované sprchy a šatňa pri telocvični.
Predpokladaný počet žiakov v školskom roku 2014/2015:
hotelová akadémia
11 tried
manažment reagionálneho cestovného ruchu
4,5triedy
kuchár - čašník, servírka
1,5 rieda
Spolu
17 tried
233 žiakov
107 žiakov
45 žiakov
385 žiakov.
6. Personálna situácia na škole v školskom roku 2013/2014
Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy v školskom roku 2013/2014:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Vedenie školy:
Mgr. Katarína Stankovičová
riaditeľka školy,
PZ s druhou atestáciou, ukončené PVPZ
Mgr. Ľudmila Sosková
zástupkyňa riaditeľky školy pre všeobecnovzdelávacie
predmety, PZ s prvou atestáciou, ukončené PVPZ
Ing. Jozef Ondrášik
zástupca riaditeľky školy pre odborné predmety,
PZ s druhou atestáciou, ukončené PVPZ
Ing. Syvia Svinteková
zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko - ekonomickú
činnosť, THP, externá učiteľka – PZ s prvou atestáciou
Pedagogickí zamestnanci:
Interní učitelia:
41
32 žien, 9 mužov
Externí učitelia:
1
1 žena
1. Ing. Sylvia Svinteková
Znížené pracovné úväzky majú:
Interní učitelia:
3
Externí učitelia:
1
(z toho 1 RD)
odborné ekonomické predmety
Odbornosť pedagogických zamestnancov:
Učitelia všeobecne – vzdelávacích predmetov / interní /: 22/18 žien, 4 muži
1. Mgr. Alena Boršošová
2. Mgr. Michaela Dudášová
3. Mgr. Lucia Hajkovská
4. Mgr. Monika Hlinková
5. Mgr. Dušan Holova
6. Mgr. Monika Janíková
7. PaedDr. Viera Kaprálová
8. PaedDr. Marcel Krajňák
9. Mgr. Peter Kravárik
10. Ing Gabriela Križanová
11. RNDr. Eva Labusová
12. Mgr. Andrej Maras
13. Mgr. Zuzana Marasová
14. Mgr. Dáša Pospíšilová
15. Mgr. Ema Precáková
16. PhDr. Darina Siskovičová
17. Mgr. Ľudmila Sosková
18. Mgr. Katarína Stankovičová
19. Mgr. Viera Šefcová
20. PaedDr. Tatiana Školníčková
21. Mgr. Iveta Štancelová
22. PaedDr. Zuzana Valeková
anglický jazyk – dejepis
anglický jazyk – informatika
anglický jazyk – výtvarná výchova,
RD do 04. 2014
matematika – pedagogika
anglický jazyk , zastupovanie počas RD
náboženská výchova
slovenský jazyk a literatúra – občianska náuka
slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk
nemecký jazyk – telesná výchova
nemecký jazyk – chémia
geografia, ekológia, anglický jazyk
geografia – telesná výchova
anglický jazyk – nemecký jazyk
slovenský jazyk a literatúra – francúzsky jazyk
telesná výchova – etická výchova
slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk
anglický jazyk – nemecký jazyk
matematika – fyzika
ruský jazyk – nemecký jazyk
slovenský jazyk a literatúra – občianska náuka
ruský jazyk – telesná výchova
nemecký jazyk – geografia
Učitelia odborných ekonomických predmetov / interní /: 13/12 žien, 1 muž
1. Ing. Andrea Husárová
/ ruský jazyk /
2. Ing. Magdaléna Hudáková
3. Ing. Alena Kaletová
4. Ing. Ružena Morongová
5. Ing. Jozef Ondrášik
6. Ing. Zuzana Ondrášiková
7. Ing. Ľubomíra Pitoňáková
8. Ing. Ľubomíra Plišková
/etická výchova, náboženská výchova/
9. Ing. Stela Stašáková, PhD
10. Ing. Alena Sosková
11. Ing. Sylvia Svinteková - externe
12. Ing. Elena Šoltésová
13. Ing. Mária Vrábliková, PhD / anglický jazyk, nemecký jazyk /
Učitelia odborných technologických predmetov predmetov / interní /: 7/3 ženy, 4 muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bc. Zlatuša Bonková
MVDr. Daniel Flos
Bc. Ján Kacvinský
Bc. Jozef Kopkáš
Mgr. Marta Steigaufová
Ing. Kazimír Štefaňák
Bc. Anna Zákutná
Plnenie kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov:
6 učiteľov odborných technologických predmetov nespĺňa kvalifikačný predpoklad podľa
Zákona č. 317/2009 a V. č. 437/2009 sú nekvalifikovaní.
Štruktúra kariérových stupňov a kariérových pozícií
v školskom roku 2013/2014
(§ 27 až § 34 zákona č. 317/2009 Z.z.)
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Kariérový stupeň
Kariérová pozícia
Boršošová Alena, Mgr.
sam.ped.zamestnanec
triedny učiteľ
Dudášová Michaela, Mgr.
sam.ped.zamestnanec
Flos Daniel, MvDr.
ped.zam. s 2.atestáciou
Hajkovská Lucia, Mgr.
sam.ped.zamestnanec
Hlinková Monika, Mgr.
ped.zam. s 1.atestáciou
Holova Dušan, Mgr.
sam.ped.zamestnanec
Hudáková Magdaléna, Ing.
ped.zam. s 2.atestáciou
Husárová Andrea, Ing,
ped.zam. s 1.atestáciou
Janíková Monika, Mgr.
ped.zam. s 1.atestáciou
Priezvisko, meno, Titul
Bonková Zlatuša, Bc.
predseda PK
triedny učiteľ
výchovný poradca
triedny učiteľ
Kacvinský Ján, Bc.
Kaletová Alena, Mgr.
ped.zam. s 1.atestáciou
Kaprálová Viera, PaedDr.
ped.zam.s 2. atestáciou
triedny učiteľ
Kopkáš Jozef, Bc.
Krajňák Marcel, PaedDr.
ped.zam. s 2.atestáciou
Kravárik Peter, Mgr.
ped.zam. s 1.atestáciou
Križanová Gabriela, Ing.
ped.zam. s 2.atestáciou
Labusová Eva, RNDr.
ped.zam. s 2.atestáciou
Maras Andrej, Mgr.
ped.zam. s 1.atestáciou
Marasová Zuzana, Mgr.
ped.zam. s 1.atestáciou
Morongová Ružena, Ing.
ped.zam. s 2.atestáciou
Ondrášik Jozef, Ing.
ped.zam. s 2.atestáciou
Ondrášiková Zuzana, Ing.
ped.zam. s 2.atestáciou
Pitoňáková Ľubomíra, Ing.
ped.zam. s 2 atestáciou
triedny učiteľ
predseda PK
triedny učiteľ
predseda PK
triedny učiteľ
predseda PK, triedny učiteľ
zást.riad.pre odb.predmety
triedny učiteľ
triedny učiteľ
Plišková Ľubomíra, Ing.
ped.zam. s 2 atestáciou
triedny učitel
Pospišílová Dáša, Mgr.
sam.ped.zamestnanec
triedny učitel
Precáková Ema, Mgr.
sam.ped.zamestnanec
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Siskovičová Darina, PhDr.
ped.zam. s 2.atestáciou
Sosková Alena, Ing.
ped.zam. s 2. atestáciou
Sosková Ľudmila, Mgr.
ped.zam. s 1. atestáciou
Stankovičová Katarína, Mgr.
Stašáková Stela, Ing, PhD.
ped.zam. s 2. atestáciou
ped.zam. s 2 atestáciou
triedny učiteľ
triedny učiteľ
zást.riad.pre všeob.vzd.predm.
riaditeľka
triedny učiteľ
Steigaufová Marta, Mgr.
Svinteková Sylvia, Ing.
ped.zam. s 1. atestáciou
Šefcová Viera, Mgr.
ped.zam. s 1.atestáciou
Školničková Tatiana, PaedDr.
ped.zam. s 2.atestáciou
Šoltésová Elena, Ing.
ped.zam. s 2. atestáciou
Štancelová Iveta, Mgr.
ped.zam. s 1. atestáciou
Štefaňák Kazimír, Ing.
Valeková Zuzana, PaedDr.
sam.ped.zamestnanec
Vrábliková Mária, Ing, PhD.
ped.zam. s 2. atestáciou
Zákutná Anna, Bc.
zást. riad. pre tech. ekon.činnosti - THP
predseda PK,
predseda PK, triedny učiteľ
predseda PK
Nepedagogickí zamestnanci:
V Hotelovej akadémii Otta Brucknera v Kežmarku pracuje
zamestnancov.
1. Ing. Sylvia Svinteková
2.
3.
4.
5.
6.
Renáta Kromková
Blažena Maňáková
Zdenka Klusková
Ľubomír Kuruc
Peter Melikant
7. Iveta Bartová
8. Mária Ratajová
9. Silvia Hrebenárová
10. Mária Slodičáková
11. .........................
11 nepedagogických
zástupkyňa riaditeľky školy pre hospodársko-technickú
činnosť
sekretárka a mzdová účtovníčka
účtovníčka
hospodárka školy a PaM
školník, vodič
vodič, údržbár, koordinátor školského bufetu a centra
kancelárskej techniky
upratovačka
skladníčka a upratovačka
upratovačka
upratovačka
upratovačka
Pracovníci školskej reštaurácie Barónka:
1. Anna Budzáková – prevádzkárka
2. Marcela Zoričáková – účtujúca čašníčka
3. Dagmar Hozzová – kuchárka
7. Zodpovednosti
Rozdelenie tried, triednictvo a zastupujúci triedni učitelia:
Tr.
I.A
I.B
Odbor Učebňa Počet
Triedny učiteľ
žiakov
č.
HA
11
22 Mgr. Pospíšilová
HA
Zastupujúci triedny
učiteľ
RNDr. Labusová
23
21
Ing. Plišková
Bc. Kopkáš
15
32
Mgr. Hlinková
MVDr. Flos
II.A
MRCR
Kuchár
HA
01
21
11
25
Mgr. Marasová
Bc. Bonková
II.B
HA
14
22
Ing. Husárová
Bc. Kacvinský
II.C
MRCR
26
28
PhDr. Siskovičová
Mgr. Dudášová
III.A
HA
10
28
Ing. Križanová
Ing. Vrábliková, PhD
III.B
HA
12
22
Ing. Stašáková, PhD.
Bc. Zákutná
III.C
MRCR
24
28
Ing. Pitoňáková
Ing. Hudáková
IV.A
HA
38
24
PaedDr. Kaprálová
Ing. Šoltésová
IV.B
HA
04
19
Mgr. Maras
Mgr. Šefcová
IV.C
MRCR
63
18
Ing. Sosková
Ing. Kaletová
IV.D
MRCR
17
20
Ing. Ondrášiková
Mgr. Štancelová
V.A
HA
39
22
Mgr. Boršošová
Ing. Morongová
V.B
HA
02
20
PaedDr. Školníčková PaedDr. Valeková
V.C
HA
16
18
PaedDr. Krajňák
I.C
Mgr. Precáková
Predmetové komisie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Predseda PK:
SJL a spoločenskovedné predmety:
(Jazyk a komunikácia, Človek hodnoty a spol.)
Cudzie jazyky:
(Jazyk a komunikácia)
a) sekcia AJ:
b) sekcia NJ:
c) sekcia RJ .
d) sekcia FJ:
Prírodovedné predmety:
(Človek a príroda, Mat. a práca s inf.)
Telesná výchova:
(Zdravie pohyb)
Odborné ekonomické predmety
(Odb. vzd. – teoretické a praktické)
Odborné technologické predmety
(Odb. vzdelávanie – teoretické a praktické)
Správcovstvo zbierok:
OU EKO
Strojopisňa, č.28
OU TEO + kuchynka č. 03 Posilňovňa
Telocvičňa a kab.TEV
Zbierka geografie
Zbierka SJL a RUJ
Zbierka CJ – ANJ, NEJ, FRJ
Zbierka výchovné poradenstvo
Zbierka pre prír.pred., carving
Zbierka BIO
Učiteľská a žiacka knižnica
Multimediálna učebňa č. 27 Multimediálna učebňa č. 20Sklad učebníc
Kabinet cudzích jazykov Kabinet EKO
Kabinet SJL
Veľká zborovňa
Malá zborovňa
OU č. 69
OU č. 62
OU č. 61
-
Ing. A. Kaletová
Ing. Z. Ondrášiková
Bc. J. Kacvinský
Mgr. I. Štancelová
Mgr. I. Štancelová
Mgr. A. Maras
PaedDr. T. Školníčková
Mgr. Z. Marasová
Ing. M. Hudáková
Mgr. M. Hlinková
MVDr. Flos
PhDr. D. Siskovičová
Ing. M. Vrábliková, PhD
Ing. R. Morongová
Ing. M. Vrábliková, PhD
Mgr. V. Šefcová
Ing. R. Morongová
PaedDr. T. Školníčková
Ing. Ľ. Plišková
Mgr. Z. Marasová
Ing. S. Stašáková, PhD
Mgr. M. Dudášová
Mgr. V. Šefcová
PaedDr. Školníčková
Mgr. Marasová
Mgr. Marasová
Mgr. Šefcová
PaedDr. Krajňák
Mgr. Pospišílová
RNDr. Labusová
Mgr. Kravárik
Ing. Šoltésová
MVDr. Flos
Stredisko praktického vyučovania Alexander:
zodpovedný za stredisko: Bc. J. Kacvinský
OU TOB T2
Mgr. M. Steigaufová
OU TOB T1
Bc. A. Zákutná
OU TOB T3
Ing. K. Štefaňák
Cvičná kuchyňa č. 2 – prízemie Bc. Z. Bonková
Cvičná kuchyňa č. 3 – prízemie Mgr. Steigaufová
Cvičná kuchyňa č. 1 – poschodie Bc. J. Kopkáš
Cvičná kuchyňa č. 4 – 2. posch. Ing. K. Štefaňák
Degustačná miestnosť – poschodie Bc. J. Kopkáš
Rozmnožovňa
p. P. Melikant
Práčovňa
p. P. Melikant
Sklad kobercov a DKP
p. Ľ. Kuruc, p. M. Ratajová
Sklad kancelárskych potrieb
a čistiacich prostriedkov, príručné
sklady školy
p. Z. Klusková
Centrálny sklad inventára
a stolovej bielizne
p. M.Ratajová
Sklad bufetu
p. P. Melikant
Ďalšie zodpovednosti:
BOZP
Aktivity CO, hygiena
Výchovné poradenstvo
Školská knižnica
Spolupráca so žiackou školskouradou
Kontaktné osoby pre zahraničnú
odbornú prax:
Švajčiarsko, Rakúsko
Nemecko, Rakúsko
Francúzsko
Grécko, Taliansko
Zápisnice zo zasadnutia PR
Koordinátor prevencie
drogových závislosti a iných
sociálno – patologických javov
Koordinátor environmentálnej
výchovy
Koordinátor výchovy k manžel.
a rodičovstvu
-
Mgr. Peter Kravárik
MVDr. Daniel Flos
Ing. Magda Hudáková
PhDr. Darina Siskovičová
Ing. Stela Stašáková, PhD
PhDr. Darina Siskovičová
Ing. Gabriela Križanová
Mgr. Dáša Pospíšilová
Mgr. Zuzana Marasová
PaedDr. Tatiana Školníčková
PhDr. Darina Siskovičová
PaedDr. Marcel Krajňák
PaedDr. Viera Kaprálová
Mgr. Dáša Pospíšilová
Mgr. Monika Hlinková
RNDr. Eva Labusová
Ing. Mária Vrábliková, PhD.
Záujmové vzdelávanie:
Zoznam krúžkov v školskom roku 2013/2014
P. č. Názov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
Angličtina v cvičeniach
Barmanské a baristické
umenie v praxi
Čitateľský krúžok – Knihy
bližšie k nám
Dokonalá nemčina
Ekonomika hrou
Ekonomické všeličo
Gastronomické všeličo
Kondičné posilňovanie
Krúžok slávnostného
stolovania
Loptové hry
Mladý someliér
Pomocná ruka v manažmente
CR
Pomocná ruka v NEJ
Precvičujeme si anglickú
gramatiku
Servis jedál a nápojov
Slovenčina na slovíčko
S nemčinou ináč
Školský časopis - redakčná
rada
Športový krúžok
Študentské pohľady na
cestovný ruch
Štylistické cvičenia zo SJL
Tvoríme kreatívne
Účtujeme s úsmevom
Zlepšujem sa v nemčine
Život v škole
Vedúci krúžku
Popis
Mgr. Zuzana Marasová
pre 2. ročník HA
pre 1.- 4. ročník odboru
HA a MRCR
Bc. Anna Zákutná
PhDr. Darina Siskovičová
pre II.C MRCR
PhDr. Darina Siskovičová
Ing. Zuzana Ondrášiková
Ing. Ružena Morongová
Bc. Zlatuša Bonková
Mgr. Iveta Štancelová
pre 4. ročníka MRCR
pre 4. ročníka MRCR
pre žiakov 5. ročníka
pre 1.- 4. ročník
pre 1. – 5. ročník
Bc. Ján Kacvinský
pre 2. a 3. ročník
Mgr. Andrej Maras
Ing. Kazimír Štefaňák
Ing. Alena Sosková
pre 4. ročník
pre 1. ročník
pre 4. ročník
Ing. Gabriela Križanová
pre 2. – 5. ročník
RNDr. Eva Labusová
pre 2. – 4. ročník
Ing. Jozef Ondrášik
PaedDr. Viera Kaprálová
Mgr. Viera Šefcová
pre odbor MRCR
pre IV. A
pre 3. a 4. ročník
PaedDr. Tatiana Školníčková
všetci žiaci školy
Mgr. Peter Kravárik
všetci žiaci školy
Ing. Magdaléna Hudáková
pre 2. – 4. ročník
PaedDr. Marcel Krajňák
Mgr. Monika Hlinková
Ing. Andrea Husárová
Ing. Mária Vrábliková, PhD
Ing. Stela Stašáková, PhD
všetci žiaci školy
pre 1. a 3. ročník
pre 4. ročník
všetci žiaci školy
všetci žiaci školy
II. Plán práce školy
Analýza výchovno – vzdelávacích výsledkov za 2012/2013
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného
stupňa vzdelania v 2.polroku školského roku 2012/2013:
Prospech:
Na konci 2.polroka školského roka 2012/2013 škola dosiahla celkový prospechový
priemer: 2,16.
Na konci 2. polroka školského roka 2012/2013 bolo klasifikovaných 418 žiakov v 17
triedach takto:
6323 K, 6323 6 hotelová akadémia
297 žiakov
6323 M,6324 6 manažment reg. cest. ruchu 121 žiakov
Na konci školského roku spolu:
PV
PVD
P
N
Neklasifikovaní
12 tried / 1. – 5. ročník /
5 tried / 1. - 4. ročník /
58 žiakov
115 žiakov
234 žiakov
9 žiaci.
2 žiaci
Opravné a komisionálne skúšky
Opravné skúšky boli žiakom povolené na základe žiadostí / žiakov alebo ich
zákonných zástupcov / riaditeľkou školy písomne v zmysle § 17 a 18 vyhlášky MŠ SR o SŠ č.
80/1991 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 120/2004 Z.z. Riaditeľka školy vypracovala
harmonogram opravných skúšok v dňoch 23. 8., 26. 8., 27.8, a 28.8. 2013 a menovala
skúšobné komisie. Žiaci v rámci všetkých opravných skúšok vypracovali písomné zadanie
a odpovedali ústne pred komisiou.
Správanie žiakov v 2. polroku školského roku 2012/2013:
V 2. polroku školského roku 2012/2013 malo 10 žiakov zníženú známku zo správania.
6 žiakov na stupeň uspokojivé v prevažnej miere za neospravedlnenú účasť na vyučovaní. 4
žiaci mali známku zo správania zníženú na stupeň menej uspokojivé, z toho v jednom prípade
spojenú s výchovným opatrením, podmienečným vylúčením zo štúdia na dobu 1 roka za
závažné porušenia školského poriadku. Všetky znížené známky zo správania a výchovné
opatrenia boli prerokované s rodičmi, žiakmi, výchovnou poradkyňou a zo stretnutí boli
vyhotovené zápisy. Ostatní žiaci školy boli hodnotení stupňom veľmi dobré.
Dochádzka žiakov do školy v 2. polroku školského roka 2012/2013:
Na konci školského roka 2012/2013 bolo vymeškaných celkove 28 927 hodín. 28 521
bolo ospravedlnených a 406 bolo neospravedlnených. Priemerne žiaci školy vymeškali 69,54
ospravedlnených a 0,98 neospravedlnených hodín. V tejto oblasti sú ešte stále rezervy v práci
so žiakmi, sú však na škole aj žiaci s vynikajúcou dochádzkou do školy.
Správa o priebehu maturitných skúšok v školskom roku 2012/2013
Maturitné skúšky v školskom roku 2012/2013 sa konali na našej škole v súlade so
zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a v súlade s vyhláškou
MŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na SŠ v znení vyhlášky č. 209/2011, ktorou sa mení
a dopĺňa vyhláška č. 318/2008 Z. z., vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej
skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky č. 269/2009 Z. z. a vyhlášky č. 208/2011 Z. z.,
ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška č. 319/2008 Z. z.
Na MS sa v septembri 2012 prihlásilo 91 žiakov 5. ročníka študijného odboru 6323 6
hotelová akadémia a 26 žiakov študijného odboru 6324 6 manažment regionálneho
cestovného ruchu. 1 žiak prestúpil počas školského roka na inú školu a jedna žiačka prerušila
štúdium v marci 2013 pre zdravotné problémy(nezúčastnila sa MS).
V študijnom odbore 6323 6 hotelová akadémia konalo MS 90 žiakov a v odbore
6324 6 manažment regionálneho cestovného ruchu 25 žiakov takto:
Slovenský jazyk a literatúra:
EČ
115 žiakov
PFIČ: 115 žiakov
ÚFIČ: 115 žiakov
priemer
priemer
priemer
67,23 %
72,24 %
1,89
Anglický jazyk:
EČ: 67 žiakov
PFIČ: 67 žiakov
ÚFIČ: 67 žiakov
2 úroveň B2, priemer 76,65 %
2 úroveň B2, priemer 85,00 %
2 úroveň B2, priemer 1,00
62 úroveň B1, priemer 63,33 %
62 úroveň B1, priemer 65,97 %
62 úroveň B1, priemer 2,35
3 žiaci vykonali MS z AJ ako dobrovoľnú skúšku s priemerom 2,33.
Nemecký jazyk:
EČ: 51 žiakov
PFIČ: 51 žiakov
ÚFIČ: 51 žiakov
1 úroveň B2, priemer 59,20 %
1 úroveň B2, priemer 55 %
1 úroveň B2, priemer 2,00
Francúzsky jazyk
ÚFIČ: 6 žiakov – dobrovoľná skúška, priemer 1,67.
Ruský jazyk
ÚFIČ: 4 žiaci – dobrovoľná skúška priemer 1,00
Teoretická časť odbornej zložky:
ÚFIČ: 115 žiakov priemer 2,20
Praktická časť odbornej zložky:
50 úroveň B1, priemer 61,34 %
50 úroveň B1, priemer 57,50 %
50 úroveň B1, priemer 2,72
PČOZ – praktická forma : 115 žiakov priemer 2,37
Žiaci dosiahli priemerné výsledky. Oproti minulému roku v EČ a PFIČ dosiahli trochu horšie
výsledky, ale v ÚFIČ zase lepšie. V tomto školskom roku vykonalo 13 šžiakov dobrovoľnú
maturitnú skúšku z anglického, francúzskeho a ruského jazyka. Z nemeckého jazyka
dobrovoľnú maturitnú skúšku nekonal nikto. Nikto nepožiadal o uznanie náhrady maturitnej
skúšky z cudzích jazykov. Maturita v školskom roku 2012/2013 prebehla bez rušivých
momentov.
Výsledky MS v mimoriadnom období september 2013:
Jedna žiačka vykonala dňa 4. septembra 2013 opravnú maturitnú skúšku EČ z nemeckého
jazyka. ÚFIČ konala 16. septembra 2013. Výsledok skúšky – 3, MS vykonala úspešne. Jedna
žiačka bude konať opravnú maturitnú skúšku z NJ v mimoriadnom termíne február 2014.
Spracovala: Mgr. Ľudmila Sosková
4. Hlavné úlohy pre školský rok 2013/2014
Úlohy vyplývajúce z POP na 2013/2014:
V školskom roku 2013/2014 bude škola pokračovať v svojich tradičných činnostiach,
ktoré nadväzujú na základné výchovno-vzdelávacie ciele. Vedenie školy bude podporovať
prezentáciu teoretických a praktických odborných zručností na gastronomických akciách
školy, predmetové olympiády, súťaže v odborných vedomostiach a zručnostiach, školské
športové súťaže žiakov. Škola bude aj naďalej vytvárať podmienky pre rozvoj mimoriadne
nadaných a aktívnych žiakov a zapájaním týchto skupín do rôznych akcií školy, olympiád,
športových a iných súťaží.
V rámci vzdelávania vo finančnej oblasti a v oblasti manažmentu osobných financií
( EKO, MAT ) budeme využívať ucelený dokument Národný štandard finančnej gramotnosti.
V tomto školskom roku pokračujeme vo vyučovaní povinne voliteľného predmetu
Manažment osobných financií.
Do obsahu niektorých učebných predmetov (OBN, ETV, NBV, PRN) budeme
implementovať prvky mediálnej výchovy. Budeme pokračovať vo vydávaní školského
časopisu HOTAMY.
V zmysle Stratégie informatizácie regionálneho školstva budeme naďalej skvalitňovať
pre žiakov prostredie na vyučovanie pomocou IKT, budeme sústavne vylepšovať www
stránku školy – zverejnenie rozvrhov na www stránke školy, pravidelné zverejňovanie
jedálneho lístka v školskej reštaurácii Barónka na www stránke školy. Škola bude vytvárať
priaznivé prostredie pre implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím IKT.
Naďalej budeme vyučovať krátky kutz talianskeho jazyka pre žiakov, ktorí sa
pripravujú na zahraničnú odbornú PRX v Taliansku.
V oblasti prevencie drog, prevencie pred škodlivými návykmi a zlým životným štýlom
bude škola podporovať zdravie, emocionálnu zrelosť, školu bez alkoholu, cigariet a iných
drog. Škola bude zabezpečovať dôsledné uplatňovanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane
nefajčiarov v škole, na všetkých akciách školy a v školskej reštaurácii Barónka.
V škole bude pracovať koordinátor, ktorého úlohou bude zabezpečiť aktívnu ochranu
žiakov pred sociálno-patologickými vplyvmi, monitorovať zmeny v správaní žiakov
a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, či ohrozovania
1.
mravného vývinu bezodkladne riešiť problém v súčinnosti s príslušnými orgánmi
a organizáciami.
Oblasť vnímania diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných
prejavov intolerancie sa bude prelínať v predmetoch OBN, ETV a NBV a na prezentačních
akciách školy.
V zmysle Národného plánu výchovy k ľudským právam, Národného akčného plánu
pre deti a Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, bude škola
podporovať aktivity v oblasti výchovy v duchu humanizmu, k ľudským právam, právam
dieťaťa, tolerancii, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a
rasizmu a rozvoja medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti.
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa bude škola zabezpečovať sledovanie a aktívnu
ochranu detí pred nežiadúcimi javmi ako sú záškoláctvo, agresívne prejavy, násilie,
šikanovanie, fyzické alebo psychické týranie, delikvencia, zneužívanie návykových látok,
sexuálne zneužívanie a pod.
Škola plní úlohy vyplývajúce z koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania
schválenej vládou Slovenskej republiky uznesením č. 846/1997, z Národnej stratégie trvalo
udržateľného rozvoja, schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 978/2001 a zo
záverov a odporúčaní 3. národnej konferencie „Environmentálna výchova a vzdelávanie na
školách“.
V súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov bude škola posilňovať
a aj podporovať pozíciu výchovného poradcu, jeho výchovno-poradenské aktivity a naďalej
mu vytvárať adekvátne podmienky na prácu.
1. Nosné ciele školy












Vo výchovno-vzdelávacom procese realizáciou ŠKVP HOGATUR dosiahnuť
samostatnosť, tvorivosť, kreativitu žiaka.
Vo vyučovaní naďalej zvýšenú pozornosť venovať vyučovaniu cudzích jazykov –
nevyhnutných pre odbor.
Zabezpečiť vyučovanie a pre žiakov možnosť výberu povinne voliteľných predmetov
vo vrtkých odboroch.
Naďalej zvýšenú pozornosť venovať žiakom končiacich ročníkov a zodpovedne ich
pripraviť na MS.
Pokračovať v netradičných formách žiackych prác (eseje, projekty, komplexné
úlohy).
Naďalej veľkú pozornosť venovať organizácii zahraničnej odbornej praxe ako
neoceniteľného prostriedku získavania odborných
a jazykových vedomostí
a zručností našich žiakov.
Naďalej rozvíjať a vylepšovať činnosť záujmovo – vzdelávacích útvarov, využívať
vzdelávacie poukazy, zapojiť čo najväčší počet žiakov školy do mimovyučovacích
aktivít.
Zvýšiť dôraz na výchovu k zdravému spôsobu života.
V súlade s Národným programom duševného zdravia na 2011 – 13 realizovať aspoň
jednu aktivitu ( besedu ) o rizikách dospievania, o podpore duševného zdravia.
V zmysle úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS sa zapojiť do
celoslovenskej kampane červené stužky.
Dosiahnuť zníženie počtu zbytočne vymeškaných hodín žiakmi.
Naďalej rozvíjať spoluúčasť rodičov na riešení aktuálnych problémov vo všetkých
oblastiach činnosti školy.














Výchovu viesť v duchu humanizmu, v súlade so vzdelávaním v oblasti ľudských práv,
predchádzaniu všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu
v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd.
Do výchovno-vzdelávacieho procesu výraznejšie zapojiť informačné a komunikačné
technológie.
Plniť úlohy v oblasti ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi a šírením drog
v školskom prostredí.
Realizovať prvky environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
Pripraviť žiaka na celoživotné vzdelávanie, adaptabilného na zmeny v spoločnosti
a potreby praxe.
Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, citovú bohatosť,
intelektuálne schopnosti, hodnotové orientácie.
Rozvíjať dostupnými cestami hrdosť na vlastnú školu, na svoje mesto a štát.
Zlepšovať materiálno-technické vybavenie školy, modernizovať a estetizovať interiér,
v ktorom žiaci i pracovníci školy trávia značnú časť pracovného dňa, viesť žiakov
k šetreniu školského majetku.
Zabezpečiť efektívne využívanie zdrojov na účinné dosahovanie cieľov školy.
Zvyšovať právne vedomie učiteľov, ich odborné poznatky v oblasti pedagogickej
psychológie a odboru.
Dosiahnuť vysokú úroveň sebahodnotenia, sebavýchovy a sebavzdelávania u učiteľov.
Zdôrazniť osobnú zodpovednosť každého jednotlivca za kvalitu odvedenej práce.
Naďalej spolupracovať s Hotelovými akadémiami (školami podobného zamerania)
v Prešovskom kraji, na Slovensku i v zahraničí.
Naďalej rozvíjať spoluprácu s odborníkmi z praxe, profesijnými organizáciami v SR.
3. Ciele v oblasti vzdelávania a výchovy
1. Výchovno – vzdelávací proces riadiť v súlade so zásadami demokracie a humanizmu,
v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami, metodickými pokynmi a internými
školskými predpismi.
Termín: stály
Zodp.: všetci vyučujúci
2. Vzdelávanie sa v oboch študijných odborov riadi ŠkVP HOGATUR.
Termín: stály
Zodp.: všetci vyučujúci
3. V rámci kontrolnej činnosti na vyučovacích hodinách sa zamerať na overenie
kľúčových kompetencií žiakov.
Termín: stály
Zodp.: všetci vyučujúci
4. Posilniť autonómnosť PK a ich participáciu na zefektívnení práce školy, zamerať sa na
skvalitňovanie práce učiteľov a na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov
žiakov a vykonávať dôslednú analýzu zistení.
Termín: stály
Zodp.: vedenie školy, predsedovia PK
5. V spolupráci s výchovným poradcom vypracovať plány výchovnej práce TU a
zabudovať do nich od 1. do 5. ročníka problematiku techniky učenia sa, správnej
organizácie dňa, témy spolunažívania a medziľudských vzťahov, problematiku
prevencie voči drogovej závislosti a iným druhom toxikománie, problematiku
sexuálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
6.
7.
8.
9.
Termín: september 2013
Zodp.: výchovný poradca, TU
Zvýšenú pozornosť venovať motivácii žiakov, prebudiť u žiakov potrebu vzdelávať
sa, neustále modernizovať formy a metódy vyučovania.
Termín: stály
Zodp.: všetci vyučujúci
Umožniť žiakom prístup k rôznym zdrojom informácií, zapájať ich do projektovej
činnosti, do riešenia komplexných úloh.
Termín: stály
Zodp.: všetci vyučujúci
Vo vyučovaní naďalej klásť dôraz na praktické zručnosti, na rozvíjanie
komunikačných zručností žiakov, využívať exkurzie, podporovať výchovu k
podnikaniu.
Termín: stály
Zodp.: všetci vyučujúci, predsedovia PK
Neustále pracovať na celkovom zlepšení pracovnej klímy v škole, vychovávať
osobným príkladom učiteľa v pracovnom nasadení, komunikácii, v správaní
a odbornosti.
Termín: stály
Zodp.: všetci vyučujúci
10. Pripraviť vstupné a výstupné testy z jednotlivých predmetov, zadania tém na praktickú
časť odbornej zložky MS, maturitné zadania a témy na internú časť MS.
Termín: stály
Zodp.: všetci vyučujúci, predsedovia PK
11. Pri vypracovaní maturitných zadaní z jednotlivých predmetov dodržiavať cieľové
požiadavky – nový Katalóg cieľových požiadaviek je zverejnený na stránke Štátneho
pedagogického ústavu www.statpedu.sk.
Termín: stály
Zodp.: všetci vyučujúci
12. Zapojiť žiakov do SOČ a pri riešení prác SOČ, pri projektoch spolupracovať medzi
učiteľmi – jednotlivými PK.
Termín: stály
Zodp.: všetci vyučujúci, predsedovia PK
13. Doplňovať a využívať školskú knižnicu, viesť žiakov k jej aktívnemu využívaniu.
Termín: stály
Zodp.: všetci vyučujúci, vedúca školskej knižnice
14. Dôsledne dodržiavať v praxi Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR – klasifikačný
poriadok.
Termín: stály
Zodp.: všetci vyučujúci
15. Zorganizovať v každej maturitnej triede 1 TH venovanú ukončeniu štúdia, oboznámiť
žiakov s legislatívou.
Termín: december 2013
Zodp.: riaditeľ školy a zást. riad. školy
16. Formovať u žiakov vzťah k zvolenému odboru, príslušnosť ku škole a jej tradíciám,
počnúc imatrikuláciou prvákov a končiac rozlúčkou žiakov so školou.
Termín: stály
Zodp.: všetci vyučujúci
-
17. Neustále monitorovať zmeny v správaní, v celkovom fyzickom a psychickom stave
žiaka a v prípade odôvodneného podozrenia na zanedbávanie, sexuálne zneužívanie, v
účasti žiaka na šikanovaní, užívaní alebo šírení drog tieto skutočnosti okamžite hlásiť
riaditeľke školy.
Termín: stály
Zodp.: všetci vyučujúci, výchovný poradca
18. V oblasti vzdelávania a odbornej prípravy sa zapájať do programov EÚ Socrates,
Leonardo da Vinci s cieľom rozvoja medzinárodnej spolupráce a európskej dimenzie
vzdelávania.
Termín: stály
Zodp.: všetci
19. Zapojiť sa do súťaží:
- olympiády v cudzích jazykoch
- olympiáda zo slovenského jazyka
- gastronomických súťaží
- športových súťaží
Termín: stály
Zodp.: predsedovia PK a vedenie školy
20. Pripraviť aktivity k :
Svetovému dňu výživy
16. 10. (PK OP)
Svetovému dňu zdravia
7. 4.
Svetovému dňu bez tabaku
31. 5.
Európskemu týždňu boja proti drogám,
Svetovému dňu prevencie HIV/AIDS,
1. 12.
Svetovému dňu mlieka
20. 5. (PK OP)
Termín: stály
Zodp.: výchovný poradca, TU, preds. PK
5. Organizácia školského roka 2013/2014
Začiatok školského roka 2013/2014:
1. septembra 2013 (nedeľa)
(Deň Ústavy SR)
Začiatok školského vyučovania:
2. septembra 2013 (pondelok)
Začiatok vyučovania podľa rozvrhu hodín:
3. septembra 2013 (utorok)
Koniec 1. polroka školského roka:
31. januára 2014 (piatok)
Začiatok školského vyučovania v druhom polroku:
4. februára 2014 (utorok)
Koniec 2. polroka:
27. júna 2014 (piatok).
Termíny školských prázdnin na školský rok 2013/2014
Prázdniny
Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom
prázdnin
29. október 2013
jesenné
(utorok)
20. december 2013
vianočné
(piatok)
31. január 2014
polročné
(piatok)
Banskobystrický kraj, 14. február 2014
Žilinský kraj,
(piatok)
Trenčiansky kraj
Bratislavský kraj,
21 február 2014
jarné
Nitriansky kraj
(piatok)
Trnavský kraj
Košický kraj,
Prešovský kraj
veľkonočné
letné
Termín prázdnin
Začiatok
vyučovania
po prázdninách
30. október –
1. november 2013
23. december 2013 –
7. január 2014
3. február 2014
(pondelok)
17. február –
21. február 2014
4. november 2013
(pondelok)
8. január 2014
(streda)
4. február 2014
(utorok)
24. február 2014
(pondelok)
24. február –
28. február 2014
3. marec 2014
(pondelok)
28 február 2014
(piatok)
3. marec –
7. marec 2014
10. marec 2014
(pondelok)
16. apríl 2014
(streda)
27. jún 2014
(piatok)
17. apríl –
22. apríl 2014
30. jún –
29. august 2014
23. apríl 2014
(streda)
2. september 2014
(utorok)
Maturita 2014
Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
sa uskutoční v školskom roku 2013/2014 v predmetoch:
a) slovenský jazyk a literatúra:
b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk:
18. marca 2014 (utorok)
19. marca 2014 (streda)
Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky:
26. 5. – 30. 5. 2014
Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej
skúšky:
11. – 16. apríla 2014
v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín.
Voliteľné predmety v 2014/15:
Prihlášky na voliteľné predmety na školský rok 2014/2015 odovzdajú žiaci 3. a 4. ročníka
HA a 2. a 3. ročníka MRCR do 01. 3. 2014 TU a potom Mgr. Soskovej.
Časový plán najdôležitejších akcií školy – 2013/14:
01. 09. 2013
Začiatok školského roka 2013/2014
Deň Ústavy SR
02. 09. 2013
Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014
03. 09. 2013
05. 09. 2013
Triedy: TH (Školský poriadok, vydávanie učebníc, pokyny)
Žiaci 1.ročníka – oboznámenie sa s priestormi školy v sprievode TU
Triedy: TH (Školský poriadok, vydávanie učebníc, pokyny).
EČ a PFIČ Matirota 2013 – opravný termín – mimoriadny termín
september 2013
Vyučovanie podľa rozvrhu
16. 09. 2013
ÚFIČ MS – mimoriadny termín september 2013
25. 09. 2013
PR – pracovná porada
26. 09. 2013
Svetový deň CR
04. 09. 2013
30. 09. – 04. 10. 2013 Súvislá ODP IV. C,D
10.10. 2013
EDRŠ – Slávnostná recepcia pre rodičov IV.A,B HA
16. 10. 2013
PR – pracovná porada
24. 10. 2013
Plenárna schôdza a triednické schôdze ZR. Doplňujúce voľby do Rady
školy za kategóriu rodičov
Stužková slávnosť V.A – Hotel Agro Veľká Lomnica
25. 10. 2013
30.10. – 1.11. 2013 Jesenné prázdniny
08. 11. 2013
Stužková slávnosť V.B – Sp. Belá
Stužková slávnosť IV.D – Poprad - Matejovce
20. 11. 2013
PR - vyhodnotenie výchovno-vzdelávacich výsledkov
za 1. štvrťrok 2013/2014
22. 11. 2013
Stužková slávnosť IV.C – Hotel Agro Veľká Lomnica
29. 11. 2013
Stužková slávnosť V.C – Hotel Agro Veľká Lomnica
03. 12. 2013
Ukončenie inventarizácie 2013
10. - 11. 12. 2013
Gastrodni 2013
1. časť DOD
14. 12. – 21. 12. 2013 Inventarizácia za rok 2013
19. 12. 2013
Slávnostná imatrikulácia žiakov 1. ročníka
Vianočná akadémia
21. 12. 2013 – 7. 1. 2014 - Vianočné prázdniny
10.01. 2014
Odovzdanie inventarizačních súpisov za 2013
23. 01. 2014
Triedne ZR
29. 01. 2014
PR – Klasifikačná porada za 1. polrok 2013/2014
30.-31. 01. 2014
ITF Slovakia – výstava, exkurzia Bratislava
31. 01. 2014
Koniec školského vyučovania v 1. polroku 2013/2014
03. 02. 2014
Polročné prázdniny
05. 02. 2014
ÚFIČ Maturita 2013, opravný termín, mimoriadny termín február 2014
10. – 14. 02. 2014
LVK 1. roč
20. 02. 2014
2. časť DOD
21. 02. 2014
19. Reprezentačný ples HA, hotel Agro Veľká Lomnica
03.03. – 07.03. 2014 Jarné prázdniny
18. 03. 2014
19. 03. 2014
14. 03. 2014
EČ a PFIČ
Maturita 2014 SJ
EČ a PFIČ
Maturita 2014 CJ
EČ
Maturita 2014 MAT
16. 04. 2014
PR - vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok
2013/2014
Triedne ZR
17.04. – 22.04. 2014 Veľkonočné prázdniny
24. – 25. 04. 2014
28. – 30. 04. 2014
PČOZ Maturita 2013 IV. C,D
PČOZ Maturita 2013 V.A,B,C
12.a 15. 05. 2014
Príjímacie skúšky na 2014/15 – 1. kolo
14. 05. 2014
PR – klasifikačná porada - maturitné triedy
16. 05. 2014
Rozlúčka s maturantmi
19. – 23. 05. 2014
Akademický týždeň
21. a 23. 05. 2014
Bankety 2. roč. HA.
26. – 30. 05. 2014
ÚFIČ Maturita 2014
4. a 5. 6. 2014
Oheň náš darca - medzinárodná gastronomická súťaž
11. – 13. 06. 2014
KOČAZ - 3. ročník
13. 06. 2014
Ukončenie vyučovania vo vybraných triedach, začiatok prázdninovej
odbornej PRX
16. – 19. 06. 2014
Gastrokurz II.C
24. 06. 2014
PR – klasifikačná porada za 2. polrok 2013/2014
25. 06. 2014
0-té ZR pre rodičov zapísaných uchádzačov o štúdium na 2014/15
27. 06. 2014
Vydanie vysvedčení za 2013/2014
11. – 13. 07. 2014
EĽRO 2014
Prijímacie konanie v školskom roku 2013/2014
Prijímacie konanie na všetky študijné odbory sa bude konať v zmysle zákona
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:
1. Do 31. marca 2014 škola zverejní kritériá na prijímacie konanie, ktoré pred
zverejnením schváli pedagogická rada a rada školy.
2. Škola má schválený plán výkonov v zmysle VZN č.35/2013 vydaného Úradom
PSK:
5-ročný študijný odbor hotelová akadémia
2 triedy/60 žiakov
4-ročný študijný odbor manažment regionálneho cestovného ruchu:
1 trieda/30 žiakov
4-ročný študijný odbor kuchár, čašník, servírka
1 trieda/15+15 žiakov
Spolu
4 triedy/120 žiakov
3. Prijímacie skúšky sa uskutočnia druhý úplný májový týždeň 2014.
4. Škola oznámi verejnosti do 03. 06. 2014, či bude robiť prijímacie konanie v 2.
kole.
5. 0-té ZR zapísaných žiakov do 1. ročníka sa uskutoční 25. júna 2014 pre
rodičov zapísaných žiakov vo všetkých študijných odboroch.
Dni otvorených dverí v školskom roku 2013/2014
V školskom roku 2013/2014 bude škola organizovať Deň otvorených dverí pre
verejnosť a žiakov ZŠ takto:
1. Prvá časť Dňa otvorených dverí sa uskutoční v rámci GASTRODNÍ ŠKOLY
2013 v rámci VT v termíne 10. – 11. 12. 2013.
2. Druhá časť Dňa otvorených dverí sa uskutoční dňa 20. 02. 2014 o 8,30 v škole
pre žiakov, rodičov a výchovných poradcov ZŠ.
Zahraničná odborná prax študentov v školskom roku 2013/2014
Rozdelenie prác pri organizovaní ZOP:
Grécko, Taliansko
Mgr. Marasová
Nemecko, Rakúsko
Ing. Križanová
Švajčiarsko, Rakúsko,
Lichtenštajsko
PhDr. Siskovičová.
Francúzsko
Mgr. Dáša Pospíšilová
Hlavným koordinátorom ZOP je Ing. Ondrášik.
Olympiády v cudzích jazykoch
Každoročne škola organizuje školské kolá olympiád v cudzích jazykoch a v SJL.
Presný termín olympiád v CJ bude stanovený v termínovníku úloh. Za organizáciu olympiád
zodpovedajú predsedovia PK Mgr. Marasová, Mgr. Šefcová, PaedDr. Školníčková.
Triednické hodiny 2 x v mesiaci
1.
2.
3.
Konajú sa najmenej 2 x v mesiaci podľa plánu TH.
Sú zakomponované v rozvrhu tried.
Termíny TH nahlásia TU Mgr. Soskovej v septembri 2013.
E x k u r z i e v školskom roku 2013/2014
Október 2013:
1.Veľtrh vzdelávania VAPAC, Bratislava - IV.D,V.A,B,C
Zodp.: Vých.poradkyňa
2. EUROCUP Prešov – 2. a 3.ročník
Zodp.: PK technol. OP
3. Literárna exkurzia – Martin 2. ročník.
Zodp.: PK SJL a spoločenskoved. predm.
4. Literárna exkurzia – Orava 3. ročník.
Zodp.: PK SJL a spoločenskoved. predm.
5.Festival horských filmov, Poprad – MRCR
Zodp.: PK EKO
November 2013:
6. Tokajská vinárska oblasť 2. a 3. ročník..
Zodp.: PK technolog. odb. predm.
7.Veľtrh vzdelávania Pro educo, Prešov- IV.D,V.A,B,C
Zodp.: Vých.poradkyňa
December 2013:
8. Spišský okruh – Gotická cesta III. C SPČ
Zodp.: PK EKO
Január 2014:
9. Návšteva div.predstavenia – DJZ Prešov – celá škola
Zodp.: PK SJL a spoločenskoved. predm.
10. ITF Slovakiatour, Danubius Gastro 4. roč. HA, 3. roč. MRCR.
Zodp.: PK EKO
Február 2014:
11. Pivovar ŠARIŠ Prešov, Likérka KARLOFF Kežmarok.
Zodp.: PK technolog. odb. predm.
12.Baliarne obchodu Poprad
Zodp.: PK technolog. odb. predm.
Apríl 2014:
13. Vitajte v našom regióne – celoslovenské kolo 1 C., II. C.
Zodp.: PK EKO
14. Jarná gastronomická výstava, Starý Smokovec 2. a 3. roč..
Zodp.: PK technol. OP
Máj 2014:
15.Exkurzia – hotelové a reštauračné zariadenia Praha, ČR, pre vybraných žiakov školy –
záujemcov.
Zodp.: PK CJ
16.Exkurzia – kultúrne pamiatky, reálie – Paríž, pre vybraných žiakov školy – záujemcov.
Zodp.: PK CJ
Jún 2014:
17. NESTVILLE PARK Stará Ľubovňa
Zodp.: PK technol. OP
Exkurzie bez termínu (budú realizované podľa akcií školy – Gastrodni, Burza informácií,
ÚFIČ, MS )
18. Triediaca linka komunálneho odpadu, TS Kežmarok, 1. roč..
Zodp.: PK mat.- prírodoved. predmetov
19. Ponuka hotelových služieb – exkurzia do hotelových zariadení odbornej praxe – 3. a 4.
roč. HA.
Zodp.: PK EKO
20. Geografická exkurzia 1.roč. MRCR
Zodp.: PK mat.- prírodoved. predmetov
21. Exkurzia – Nowy Targ, Poľsko ( spoluúčasť na projekte – animačné aktivity ).
Zodp.: PK EKO a vedenie školy
Termíny stužkových slávností:
IV. C trieda
IV. D trieda
V. A trieda
V. B trieda
V. C trieda
22. 11. 2013
08. 11. 2013
25. 10. 2013
08. 11. 2013
29. 11. 2013
Hotel Agro, Veľká Lomnica
Poprad - Matejovce
Hotel Agro, Veľká Lomnica
Spišská Belá
Hotel Agro, Veľká Lomnica
6. Harmonogram zasadnutí PR:
September 2013
25. 9. 2013
Schválenie plánu práce školy na školský rok 2013/2014
Október 2013
16. 10. 2013 Pracovná porada
November 2013
20. 11. 2013 Vyhodnotenie prospechu, dochádzky a správania žiakov za 1. štvrťrok
2013/2014
Január 2014
29. 1. 2014
Vyhodnotenie prospechu, dochádzky a správania žiakov za 1. polrok
2013/2014
Február 2014
Pracovná porada
Marec 2014
Slávnostné zasadnutie pedagogickej rady - Deň učiteľov
Apríl 2014
16. 4. 2014
Vyhodnotenie prospechu, dochádzky a správania žiakov za 3. štvrťrok
2013/2014
Máj 2014
14. 5. 2014
Vyhodnotenie prospechu, dochádzky a správania žiakov za 2. polrok
2013/2014 - Maturitné triedy
Jún 2014
24. 6. 2014
Vyhodnotenie prospechu, dochádzky a správania žiakov za 2. polrok
2013/2014
August 2014
27. 8. 2014
Vyhodnotenie školského roku 2013/2014 a hodnotenie plnenia plánu práce
školy za 2013/2014
6. Organizačné pokyny na zabezpečenie priebežných a súvislých
odborných praxí v študijnom odbore
6323 K, 6323 6 – hotelová akadémia v šk. roku 2013/2014
1. ročník:
Odborná prax sa v študijnom odbore 6323 K - hotelová akadémia organizuje formou súvislej
odbornej praxe v trvaní 1 týždeň. Žiaci túto prax vykonajú v školskom bufete pod priamym
vedením pracovníka bufetu školy. Organizačne zabezpečuje vykonanie odbornej praxe učiteľ
predmetu PTP, výsledky a hodnotenie práce žiakov sa zohľadňujú v klasifikácii predmetov
TPP a TOB. Žiaci používajú pri práci jednotné oblečenie určené na predmet TPP. Denne žiaci
odpracujú 6 hodín, vykonanie praxe potvrdzuje zodpovedný pracovník bufetu v študijnom
preukaze.
Zodp. učitelia:
I.A – Bc. Kopkáš
I.B – MVDr. Flos
zodpovedajú za rozpis odbornej praxe so zabezpečením nadväznosti nástupu tried v poradí
I.A,- 2 žiaci -11 týždňov, I.B.- 2 žiaci – 10 týždňov a od 22. týždňa do konca roka I.A – 1 žiak
a I.B – 1 žiak. Nástup 2 žiakov týždenne kontrolujú vyučujúci podľa rozpisu, výsledky
zohľadňujú v klasifikácii. Pred nástupom na prax vykonajú poučenie o dodržiavaní zásad
BOZP a školského poriadku.
2. ročník:
Odborná prax sa v študijnom odbore 6323 K - hotelová akadémia organizuje formou súvislej
odbornej praxe v trvaní 2 týždňov – vo výrobnom stredisku Barónka. Vo VS Barónka
pracujú v jednom týždni 3 žiaci, 2 žiaci začínajú o7,00 hod. a jeden o 09,00 hod. Organizačne
zabezpečuje vykonanie odbornej praxe učiteľ predmetu PTP, výsledky a hodnotenie práce
žiakov sa zohľadňujú v klasifikácií predmetov TPP a TOB. Pred nástupom na odbornú prax
vykoná poučenie o dodržiavaní zásad BOZP a školského poriadku, zadá prácu schválenú
v PK. Žiaci používajú pri práci jednotné oblečenie určené na predmet TPP a vedú si denník
praxe. Denne odpracujú 6 hodín a vykonanie praxe potvrdzuje v študijnom preukaze
zodpovedný pracovník reštaurácie Barónka. Pri nástupe na pracovisko a po skončení práce sa
zapisujú do evidencie dochádzky.
Učitelia vypracujú rozpis nástupu žiakov do VS Barónka so zabezpečením nadväznosti
nástupu tried v poradí II.A,B, zvlášť v 1. polroku (1 týždeň) a zvlášť v 2. polroku (1 týždeň).
Zodpovedajú za nástup žiakov podľa rozpisu.
Zodp. učitelia:
II.A – MVDr. Flos
II.B – MVDr. Flos
3. ročník:
Odborná prax sa v študijnom odbore 6323 6 - hotelová akadémia organizuje formou súvislej
odbornej praxe v trvaní 5 týždňov. Túto odbornú prax vykonajú žiaci v zmluvných
zariadeniach odbornej praxe podľa časového harmonogramu , tvoriaceho prílohu a podľa
rozpisov, ktoré vypracujú vyučujúci predmetu „Prax“ najneskôr 3 dni pred termínom nástupu
danej triedy na prax. Pred nástupom na odbornú prax vykonajú učitelia poučenie
o dodržiavaní zásad BOZP a školského poriadku, zadajú prácu schválenú v PK. Žiaci
používajú pri práci jednotné oblečenie školy podľa charakteru strediska, v ktorom prácu
vykonávajú. Pri nástupe na pracovisko a po skončení práce sa zapisujú do evidencie
dochádzky.
Denne odpracujú 6 hodín a vykonanie praxe potvrdzujú inštruktori určení v dohode
o vykonaní praxe do štud. preukazu žiaka. Ukončenie výkonu odbornej praxe nesmie
presahovať 22,00 hod.
Priebežná odborná prax sa vykonáva v zmluvných zariadeniach praxe v Kežmarku.
Vyučujúci predmetu ODP vypracuje rozpis nástupu žiakov na priebežnú prax, ktorý sa od 1.
februára 2014 zmení po konzultácií so zariadeniami odbornej praxe a žiakmi. Kontroluje
dochádzku, ustrojenosť a výkon odbornej praxe, záznam o kontrole vyznačuje v štud.
preukaze žiaka a hodnotí tieto skutočnosti známkou. Zodpovedá za zvládnutie problematík
uvedených v tematickom pláne predmetu, rieši vzniknuté problémy a zabezpečuje
komunikáciu školy s organizáciami odbornej praxe. V rešt. Barónka sa aktívne zúčastňuje
riadenia a usmerňovania žiakov počas výkonu ich priebežnej odbornej praxe v čase od
11,00 do 14,05 hod. Žiaci používajú pri práci jednotné oblečenie školy podľa charakteru
strediska, v ktorom prácu vykonávajú.
Zodp.učitelia:
III.A – štvrtok – Bc. Kacvinský, Ing.Štefaňák
III.B – streda – Bc. Zákutná
4. ročník:
Odborná prax sa v študijnom odbore 6323 6 - hotelová akadémia organizuje formou súvislej
odbornej praxe v trvaní 3 týždňov, odbornej manažérskej praxe v trvaní 1 týždeň
a projektového týždňa v trvaní 1 týždeň. Spolu teda 5 týždňov. Súvislú odbornú prax
a projektový týždeň vykonajú žiaci v zmluvných zariadeniach odbornej praxe podľa časového
harmonogramu , tvoriaceho prílohu a podľa rozpisov, ktoré vypracujú vyučujúci predmetu
ODP najneskôr 3 dni pred termínom nástupu danej triedy na prax. Manažérsku odbornú prax
žiaci vykonajú na miestach odbornej praxe určených podľa potrieb prevádzky školy (bufet –
IV.B, Barónka - IV.A). Pred nástupom na odbornú prax vykonajú učitelia poučenie
o dodržiavaní zásad BOZP a školského poriadku, zadajú prácu schválenú v PK. Žiaci
používajú pri práci jednotné oblečenie školy podľa charakteru strediska, v ktorom prácu
vykonávajú. Pri nástupe na pracovisko a po skončení práce sa zapisujú do evidencie
dochádzky.
Denne odpracujú 7 hodín a vykonanie praxe potvrdzujú inštruktori určení v dohode
o vykonaní praxe do štud. preukazu žiaka.
V zmluvných zariadeniach súvislej praxe (viď tabuľka miesta súvislej praxe) odpracujú:
IV.A – 4 týždňov (20 dní) + 1 týždeň (5 dní) vo funcií manažéra Barónky ( rozpis 1 žiak na 1
týždeň).
IV.B – 3 týždne (14 dní) + 2 týždne (11 dní) v bufete školy (rozpis 2 žiaci na 2 týždne + 1
deň)
Žiaci sa počas výkonu odbornej praxe v bufete a v Barónke riadia „Pokynmi“ na vykonanie
danej praxe (viď ročný plán práce).
Priebežná odborná prax sa vykonáva v zmluvných zariadeniach praxe v Poprade a vo
Vysokých Tatrách. Vyučujúci predmetu ODP vypracuje rozpis nástupu žiakov na priebežnú
odbornú prax, ktorý sa od 1. februára 2014 zmení po konzultácií so zariadeniami odbornej
praxe a žiakmi. Kontroluje dochádzku, ustrojenosť a výkon odbornej praxe, záznam
o kontrole vyznačuje v štud. preukaze žiaka a hodnotí tieto skutočnosti známkou. Zodpovedá
za zvládnutie problematík uvedených v tematickom pláne predmetu, rieši vzniknuté problémy
a zabezpečuje komunikáciu školy s organizáciami odbornej praxe. Žiaci používajú pri práci
jednotné oblečenie školy podľa charakteru strediska, v ktorom prácu vykonávajú.
Zodp. učitelia:
IV.A – Piatok – MVDr. Flos, Ing. Hudáková
IV.B – utorok – Ing. Ondrášik
5. ročník:
Odborná prax sa v študijnom odbore 6323 6 - hotelová akadémia organizuje formou súvislej
odbornej praxe v trvaní 2 týždňov (8 dní). Túto odbornú prax vykonajú žiaci v zmluvných
zariadeniach odbornej praxe podľa harmonogramu súvislej praxe. Rozdelenie žiakov
zabezpečia vyučujúci predmetu HGM, zadajú prácu schválenú v PK. Triedni učitelia
vykonajú poučenie žiakov o dodržiavaní zásad BOZP a školského poriadku. Vyučujúci HGM
v 5. ročníku po skončení odbornej praxe zadanú prácu klasifikujú známkou. Denne žiaci
odpracujú 7 hodín a vykonanie praxe potvrdzujú inštruktori určení v dohode o vykonaní
praxe do štud. preukazu žiaka. Zvyšné 2 dni odpracujú žiaci na „Plese HA“ a prípravou
exponátu na výstavu počas „Gastrodní 2013“.
Zodp.učitelia:
V.A – Ing. Husárová, Ing Šoltésová
V.B – Ing. Husárová
V.C – Ing. Sosková
Súvislá prax - miesta praxe v školskom roku 2013/2014
Trieda:
Miesto
Dátum praxe:
Zariadenie
Ždiar
Diana (dievča)
Kamzík - od 16. 12.
Gorálska Krčma
Strachan
Bachl. dolina
hotel Bachledka
Barónka
U Jakuba
Kežmarská Reštaurácia
Kežmarok
Poprad
T. Lomnica
Starý Smokovec
Kežmarské Žľaby
Stará Ľubovňa
V. Ružbachy
Veľká Lomnica
Praha
Aquacity
Sladký sen Poprad
Teniscentrum
Tatrasport Adam
Crocus
Gurega
Koliba Klein
Strand
Agro
Kempinski
CPI Hotels Praha
Spolu:
Vyučujúci praxe:
Mená žiakov:
Počet žiakov
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
Miesta priebežnej praxe 4. ročník 2013/2014
Trieda : IV. A
Fortón – 2 žiaci
Kontakt - 3 žiaci
Titris Tatranská Lomnica - 1 žiak
International Tatranská
Lomnica – 2 žiaci
Aquacity Poprad
- 3 žiaci
Európa Poprad – 1 žiak
Bistro nemocnica Poprad
- 1 žiak
Teniscentrum Tatranská
Lomnica – 4 žiaci
Sladký sen Poprad
- 1 žiak
Barónka Kežmarok
- 2 žiaci
Rezerva
Spolu:
Mená žiakov
OS
VS
OS
VS
7,30
7,30
7,30
7,30
1
1
2
1
VS
8,00
1
OS
11.00
2
Rešt.
Rešt.
OS
8,00
15,30
8,00
2
1
1
OS
10,30
1
VS
OS
8,00
8,00
2
2
OS
10,00
1
OS
9,00
4
2
24
Vyučujúci praxe: Ing. Hudáková, MVDr. Flos
Miesta priebežnej praxe 4. ročník 2013/2014
Mená žiakov
Trieda : IV. B
Fortón – 2 žiaci
International Tatranská
Lomnica – 2 žiaci
Aquacity Poprad
- 3 žiaci
Európa Poprad – 1 žiak
Bistro nemocnica Poprad
- 1 žiak
Teniscentrum Tatranská
Lomnica – 4 žiaci
Sladký sen Poprad
- 1 žiak
Barónka Kežmarok
- 2 žiaci
Rezerva
OS
VS
7,30
7,30
1
1
OS
11.00
2
Rešt.
Rešt.
OS
8,00
15,30
10,00
2
1
1
OS
10,30
1
VS
OS
8,00
8,00
2
2
OS
10,00
1
OS
9,00
4
Spolu:
Vyučujúci praxe: Ing. Ondrášik
0
19
Miesta priebežnej praxe pre 3. ročník – 2013/2014
Trieda: III. A – štvrtok
Barónka - 8 žiakov
U Jakuba - 2 žiaci
U 3 Apoštolov - 2 žiaci
Kežmarská reštaurácia – 2 žiaci
Sladký sen - 1 žiak
Kaviareň Tesco – 1 žiak
Reštaurácia Severka – 1 žiak
Domov mládeže Kežmarok –
- 1 žiak
Hotel Hviezdoslav Kežmarok
- 2 žiaci
Sklad školy – 2 žiaci
SPOLU:
Mená žiakov
OS
VS
SK
OS
VS
OS
OS
OS
OS
OS
VS
OS
OS
9,00
7,00
8,00
11,00
11,00
10,00
16,00
10,00
12,00
10,00
8,00
8,00
12,00
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
OS
9,00
1
OS
9,00
1
OS
VS
SKL
10,00
9,00
9,00
1
2
1
22
Vyučujúci praxe : Ing. Štefaňák, Bc. Kacvinský
Miesta priebežnej praxe pre 3. ročník – 2013/2014
Trieda: III. B – streda
Barónka - 8 žiakov
U Jakuba - 2 žiaci
U 3 Apoštolov - 2 žiaci
Kežmarská reštaurácia – 2 žiaci
Sladký sen - 1 žiak
Kaviareň Tesco – 1 žiak
Reštaurácia Severka – 1 žiak
Domov mládeže Kežmarok –
- 1 žiak
Hotel Hviezdoslav Kežmarok
- 2 žiaci
Sklad školy – 2 žiaci
Mená žiakov
OS
VS
SK
OS
VS
OS
OS
OS
OS
OS
VS
OS
OS
9,00
7,00
8,00
11,00
11,00
10,00
16,00
10,00
12,00
10,00
8,00
8,00
12,00
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
OS
9,00
1
OS
9,00
1
OS
VS
SKL
10,00
9,00
9,00
1
2
1
SPOLU:
Vyučujúci praxe : Bc. Zákutná
22
Prehľad súvislej praxe podľa týždňov v školskom roku 2013/2014
Bufet, recepcia, manaž. obd. prax v Barónke – odbor HA
Odborná prax – odbor MRCR
2.-6.9
9.-13.9
16.-20.9.
23. -27.9.
30.9.- 5.10.
7.-11.10
14.-18.10
21.-25.10
28.10.-1.11
4.-8.11
11.-15.11
18.-22.11
25.- 29.11
2.- 6.12
9. - 13.12
16.-20.12.
8.-10.1.
13.- 17.1.
20.- 24.1.
27. - 31.1.
3.- 7.2.
10. - 14.2.
17.-21.2.
24.-28.2.
3.-7.3.
10.-14.3.
17.-21.3.
24.-28.3.
31.3.- 4.4.
7. – 11. 4.
14. – 18. 4.
21. – 25. 4.
28. 4. – 2. 5.
5. – 9. 5.
12. – 16.5.
5 dní
5 dní
5 dní
5 dní
5 dní
5 dní
5 dní
5 dní
2 dni
5 dní
5 dní
5 dní
5 dní
5 dní
5 dní
5 dní
3 dni
5 dní
5 dní
4 dni
4 dni
5 dní
5 dní
5 dní
0 dni
5 dní
5 dní
5 dní
5 dní
5 dní
3 dni
3 dni
4 dni
4 dni
5 dní
19. – 23. 5.
26. – 30. 5.
2. – 6. 6.
5 dní
5 dní
5 dní
9. – 13. 6.
16. – 20. 6.
23. – 27. 6.
5 dní
5 dní
5 dní
Prehľad súvislej praxe podľa týždňov v školskom roku 2013/2014
2. – 6.9
9. – 13.9.
16. – 20. 9
23. – 27.9.
30.9. – 4.10.
7. – 11.10.
14. – 18.10.
21. – 25.10.
28.10. – 1.11.
4. – 8.11.
11. – 13.11.
14. – 15.11.
18.11. – 22.11.
25. – 29.11.
2. – 6. 12.
9. – 13.12.
16. – 20.12.
8. – 10.1.
13. - 17.1.
20. – 24.1.
27. – 31.1.
3. – 7.2.
10. – 14.2.
17. – 21.2.
24. – 28.2.
3. – 7.3.
10. – 14.3.
17. – 21.3.
24. – 28.3.
31.3. – 4.4.
0
0
5 dní
5 dní
5 dní
5 dní
5 dní
5 dní
0
5 dní
3 dni
2 dni
5 dní
0
0
0
5 dní
3 dni
5 dní
5 dní
5 dní
4 dni
5 dní
5 dní
5 dní
0
5 dní
5 dní
5 dní
5 dní
xxx
xxx
3. A
3. A
3. A
3. B
3. B
3. B
xxx
5. A
5. A
5. B
5. B
xxx
xxx
xxx
5. C
5. C
4.A
4. A
4. B
4.B
4. B
3. A
3. A
xxx
3. B
3. B
4. A
4. A
15 dní
15 dní
8 dní
7 dní
UT
8 dní
10 dní
14 dní
10 dní
10 dní
10 dní
Sumarizácia :
3. A
3. B
15 + 10 = 25 dní
15 + 10 = 25 dní
4. A
4. B
10 + 10 + 5 Barónka = 25 dní
14 + 11 dní bufet školy = 25 dní
5. A
5. B
5.C
8 + 1 deň ples HA + 1 deň exponát Gastrodni = 10 dní
7 + 1 deň ples HA + 1 deň exponát Gastrodni + 1 deň akcia = 10 dní
8 + 1 deň ples HA + 1 deň exponát Gastrodni = 10 dní
7. Organizačné pokyny na zabezpečenie odborných praxí
v študijnom odbore 6324 M, 6324 6 – manažment regionálneho cestovného
ruchu v šk. roku 2013/2014
1. ročník:
Odborná prax sa v študijnom odbore 6324 M – manažment regionálneho cestovného ruchu
organizuje formou účasti na odbornom kurze v dĺžke 1 týždeň, pričom žiak si môže vybrať
z aktuálnej ponuky školy.
ŠkVP predpisuje tiež povinnosť prázdninovej odbornej praxe v trvaní 2 týždne. Žiaci túto
prax vykonajú v nimi zvolených zariadeniach pod priamym vedením pracovníka zariadenia inštruktora. Organizačne zabezpečuje vykonanie odbornej praxe učiteľ predmetu ZCR,
výsledky a hodnotenie práce žiakov sa zohľadňujú v klasifikácií tohto predmetu.
Žiaci používajú pri práci jednotné oblečenie. Denne žiaci odpracujú 6 hodín, vykonanie praxe
potvrdzuje zodpovedný pracovník v štud. preukaze.
Učiteľ predmetu ZCR zodpovedá za rozpis odbornej praxe, vydanie „Dohôd o praxi...“,
výsledky zohľadňuje v klasifikácii. Pred nástupom na prax vykoná poučenie o dodržiavaní
zásad BOZP a školského poriadku.
Zodp. učitelia:
I.C – Ing. Husárová
2. ročník:
Odborná prax sa v študijnom odbore 6324 M - manažment regionálneho cestovného ruchu
organizuje formou súvislej odbornej praxe v trvaní 2 týždňov – z toho jeden týždeň žiaci
vykonajú na recepcii školy a jeden týždeň na recepcii hotela International vo Veľkej
Lomnici a hotela Kontakt v Starej Lesnej podľa rozpisu. Organizačne zabezpečuje
vykonanie odbornej praxe učiteľ predmetu TCR, výsledky a hodnotenie práce žiakov sa
zohľadňujú v klasifikácií tohto predmetu. Pred nástupom na odbornú prax vykoná vyučujúci
poučenie o dodržiavaní zásad BOZP a školského poriadku, zadá prácu schválenú v PK.
Žiaci používajú pri práci jednotné oblečenie a vedú si denník praxe. Denne odpracujú 6 hodín
a vykonanie praxe potvrdzujú inštruktori určení v dohode o vykonaní praxe a zodpovedný
pracovník recepcie školy. Pri nástupe na pracovisko a po skončení práce sa zapisujú do
evidencie dochádzky.
Učitelia zodpovedajú za nástup žiakov na prax do hotela Kontakt podľa vypracovaného
harmonogramu. Ďalej vypracujú rozpis nástupu žiakov na recepciu školy . Zodpovedajú za
ustrojenosť a dodržiavanie „Pokynov pre žiakov na vykonávanie práce na recepcii“, výsledky
zohľadňujú v klasifikácii.
Žiaci majú možnosť absolvovať tiež 1 týždeň odbornej praxe formou účasti na odbornom
kurze organizovanom školou – nenahrádza však prax na recepcii.
ŠkVP predpisuje tiež povinnosť prázdninovej odbornej praxe v trvaní 2 týždne. Žiaci túto
prax vykonajú v nimi zvolených zariadeniach pod priamym vedením pracovníka zariadenia inštruktora. Organizačne zabezpečuje vykonanie odbornej praxe učiteľ predmetu TCR,
výsledky a hodnotenie práce žiakov sa zohľadňujú v klasifikácií tohto predmetu.
Žiaci používajú pri práci jednotné oblečenie. Denne žiaci odpracujú 6 hodín, vykonanie praxe
potvrdzuje zodpovedný pracovník v štud. preukaze.
Zodp. učitelia:
II.C – Ing. Hudáková
3. ročník:
Odborná prax sa v študijnom odbore 6324 6- manažment regionálneho cestovného ruchu
organizuje formou súvislej odbornej praxe v trvaní 2 týždňov. Túto odbornú prax vykonajú
žiaci 1 týždeň na recepcii školy a jeden týždeň v zmluvných zariadeniach odbornej
praxe (na Kežmarkom hrade) podľa časového harmonogramu , ktorý vypracujú vyučujúci
predmetu TCR. Pred nástupom na odbornú prax vykonajú učitelia poučenie o dodržiavaní
zásad BOZP a školského poriadku, zadajú prácu schválenú v PK.
Žiaci používajú pri práci jednotné oblečenie školy. Pri nástupe na pracovisko a po skončení
práce sa zapisujú do evidencie dochádzky. Denne odpracujú 6 hodín a vykonanie praxe
potvrdzujú inštruktori určení v dohode o vykonaní praxe do štud. preukazu žiaka.
Organizačne zabezpečuje vykonanie odbornej praxe učiteľ predmetu TCR, vypracuje
prehľad nástupu žiakov na praxi, výsledky a hodnotenie práce žiakov sa zohľadňujú
v klasifikácií tohto predmetu.
Žiaci používajú pri práci jednotné oblečenie. Pred nástupom na odbornú prax vykonajú
učitelia poučenie o dodržiavaní zásad BOZP a školského poriadku, zadajú prácu schválenú
v PK. Denne žiaci odpracujú 6 hodín, vykonanie praxe potvrdzuje zodpovedný pracovník
v študijnom preukaze.
Žiaci majú možnosť absolvovať tiež 1 týždeň odbornej praxe formou účasti na odbornom
kurze organizovanom školou – nenahrádza však prax v spomenutých zariadeniach.
ŠkVP predpisuje tiež povinnosť prázdninovej odbornej praxe v trvaní 2 týždne. Žiaci túto
prax vykonajú 1 týždeň v školskej reštaurácii Barónka a 1 týždeň počas EĽRO.
Organizačne zabezpečuje vykonanie odbornej praxe učiteľ predmetu TCR, výsledky
a hodnotenie práce žiakov sa zohľadňujú v klasifikácii tohto predmetu. Vyučujúci poučí
žiakov o potrebe mať zdravotný preukaz s dostatočným predstihom pred začiatkom praxe.
Žiaci používajú pri práci jednotné oblečenie. Denne žiaci odpracujú 6 hodín, vykonanie praxe
potvrdzuje zodpovedný pracovník v študijnom preukaze.
Zodp.učitelia:
III.C - Ing. Hudáková
4. ročník:
Odborná prax sa v študijnom odbore 6324 6 - manažment regionálneho cestovného ruchu
organizuje formou súvislej odbornej praxe v trvaní 2 týždňov , pričom 1 týždeň odpacujú
v temíne 30.09. 2013 – 04.10.2013 vrátane . Túto odbornú prax vykonajú žiaci zariadeniach
praxe podľa vlastného výberu a podľa rozpisov, ktoré vypracujú vyučujúci predmetu TCR
najneskôr 3 dni pred termínom nástupu danej triedy na prax . Pred nástupom na odbornú prax
vykonajú učitelia poučenie o dodržiavaní zásad BOZP a školského poriadku, zadajú prácu
schválenú v PK.
2.týždeň odbornej praxe odpracujú na recepcii školy počas školského roka podľa rozpisu,
ktorý vypracujú vyučujúci predmetu TCR.
Žiaci používajú pri práci jednotné oblečenie školy. Pri nástupe na pracovisko a po skončení
práce sa zapisujú do evidencie dochádzky.
Denne odpracujú 7 hodín a vykonanie praxe potvrdzujú inštruktori určení v dohode
o vykonaní praxe do študijného preukazu žiaka. Výsledky sa zohľadňujú v predmete TCR.
Zodp. učitelia:
IV. C – Ing. Hudáková
IV. D – Ing. Hudáková
8. Organizačné pokyny na zabezpečenie praktickej prípravy
v študijnom odbore 6445 K – kuchár v šk. roku 2013/2014
1. ročník:
Praktická príprava sa v študijnom odbore 6445 K - kuchár organizuje formou odborného
výcviku počas roka a praktických cvičení v trvaní 10 dní počas prázdnin. Žiaci túto prax
vykonajú v školskej reštaurácií Barónka pod priamym vedením pracovníka kuchyne.
Žiaci používajú pri práci jednotné oblečenie určené na predmet OVY. Denne žiaci odpracujú
6 hodín, nástup 2 žiakov týždenne kontroluje a vykonanie praktického cvičenia potvrdzuje
zodpovedný pracovník reštaurácie v študijnom preukaze.
Zodp. učitelia:
I.C – Bc. Kopkáš
zodpovedá za rozpis praktického cvičenia počas 11 týždňov letného obdobia prevádzky
reštaurácie počnúc 16. júnom 2014 a končiac 2. septembrom 2014, vždy po 2 žiaci na 2
týždne - viď plán prázdninovej praxe.
Organizačne zabezpečuje vykonanie odbornej praxe učiteľ predmetu OVY, výsledky
a hodnotenie práce žiakov sa zohľadňujú v klasifikácií tohto predmetu. Pred nástupom na
odborný výcvik a praktické cvičenie vykoná vyučujúci predmetu OVY poučenie
o dodržiavaní zásad BOZP a školského poriadku.
9. Plán prázdninovej praxe v šk. roku 2013/2014
Termín
Barónka – kuch. Barónka – obsl.
16. 6. -22. 6. Výber DM
23.6. – 29.6. I.A 1.sk, I.C 3ž.KU
30. 6 – 6. 7. I.A 1.sk, I.C 3ž.KU
7.7. – 13.7. I.A 2.sk, I.C 2ž.KU
14.7. – 20.7.
21.7. – 27. 7.
28. 7. – 3. 8.
4.8. – 10. 8.
11.8. – 17. 8.
18. 8. – 24. 8.
25. 8. – 2. 9.
I.A 2.sk, I.C 2ž.KU
I.B 1.sk, I.C 2ž.KU
I.B 1.sk, I.C 2ž.KU
I.B 2.sk, I.C 2ž.KU
I.B 2.sk, I.C 2ž.KU
II.A 1.sk, I.C 2ž.KU
II.A 2.sk, I.C 2ž.KU
Výber DM
III.C 1.sk.
III.C 2.sk.
II.B 1.sk
II.B 1.sk
IV.A 1.sk.
IV.A 2.sk.
IV.B 1.sk.
IV.B 2.sk.
II.B 2.sk.
III.A celá trieda
III.B celá trieda
EĽRO
II.A celá trieda
II.B 2.sk.
III.A,B,C, IV.A,B celé triedy
-
Prázdninová prax v jednotlivých triedach v šk. roku 2012/13:
Všetky odbory:
I.A
I.B
I.C KU
I.C MRCR
2 týždne v Barónke - spolu 2 týždne - 60 hod. (zodp.vyučujúci PTP)
2 týždne v Barónke - spolu 2 týždne - 60 hod. (zodp.vyučujúci PTP)
2 týždne v Barónke - spolu 2 týždne - 60 hod. (zodp.vyučujúci OVY)
2 týždne individuálny výber - 60 hod. (zodp.vyučujúci ZCR)
II.A
II.B - 1.skup.
II.B - 2.skup.
II.C MRCR
1 týždeň v Barónke, 1 týždeň EĽRO - spolu 2 týždne -60 hod.(zodp.vyuč.PTP)
2 týždne v Barónke - spolu 2 týždne - 60 hod. (zodp.vyučujúci PTP)
1 týždeň v Barónke,1 týždeň EĽRO - spolu 2 týždne - 60 hod(zodp.vyuč.PTP)
2 týždne individuálny výber - 60 hod. (zodp.vyučujúci TCR)
III.A,B
III.C
1 týždeň v Barónke,1 týždeň EĽRO- spolu 2 týždne - 60 hod.(zodp.vyuč.ODP)
1 týždeň v Barónke,1 týždeň EĽRO- spolu 2 týždne - 60 hod.(zodp.vyuč.TCR)
IV.AB
1 týždeň v Barónke,1 týždeň EĽRO - spolu 2 týždne - 70 hod.(zodp.vyuč.ODP)
1.,2.,3. ročník odpracuje v jednom týždni 30 hodín (5x6hod.)
4. ročník odpracuje v jednom týždni 35 hodín (5x7 hod.)
Plán ukončovania vyučovania v školskom roku 2013/2014:
/ v súvislosti s povinnou prázdninovou ODP /
Odbor
Prázdninová
odborná PRX
Ukončenie
vyučovania
I.A,B
I.C
HA
MRCR
KU
2 týždne
2 týždne
2 týždne
13. 6. 2014
13. 6. 2014
13. 6. 2014
II.A,B
II.C
HA
MRCR
2 týždne
2 týždne
13. 6. 2014
20. 6. 2014
III.A,B,
III.C
HA
MRCR
2 týždne
2 týždne
24. 6. 2014
24. 6. 2014
IV.A,B
HA
2 týždne
24. 6. 2014
Trieda
Koncoročná klasifikačná porada za 2.porok 2013/2014:
Záver školského roka a vydávanie vysvedčení:
24. 6. 2014
27. 6. 2014
Schválené na zasadnutí pedagogickej rady 30. 08. 2013
Mgr. Katarína Stankovičová
riaditeľka školy
III. Ďalšie údaje a úlohy
1. Vnútroškolská kontrola
Kontrolná činnosť pozostáva z:
1. kontroly triednych kníh
2. kontroly klasifikačných hárkov
3. kontroly triednych výkazov
4. kontroly práce PK
5. kontroly záujmovej činnosti
6. kontroly dodržiavania rozvrhu hodín a zastupovania
7. kontroly vykonávania pedagogického dozoru
8. hospitačnej činnosti
9. kontroly vedomostí žiakov
10. kontroly klasických a odborných učební a priestorov školy i strediska praktického
vyučovania
11. kontrola práce pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
Formy a prostriedky vnútroškolskej kontroly
Hospitácie, rozhovory, písomné previerky, rozbor prác žiakov, kontrola pedagogickej,
hospodárskej a spisovej dokumentácie, účasť vedenia školy na zasadnutiach PK, kontrola
priestorov školy a strediska praktického vyučovania.
Vnútroškolskú kontrolu vykonávajú
-
riaditeľka školy
zástupcovia riaditeľky školy
hospodárka školy
MVDr. D. Flos – hygienik školy
školník
predsedovia PK
správca strediska praktického vyučovania Bc. Ján Kacvinský
technik BOZP a PO na škole – Mgr. Kravárik.
2. Poradné orgány školy
Práca poradných orgánov školy
Pre zabezpečenie koordinácie činnosti v jednotlivých otázkach pôsobnosti školy sú na
škole zriadené poradné orgány. Úspešnosť riadiacej práce je podmienená aj podielom
jednotlivých činiteľov, teda aj poradných orgánov, v celom procese riadenia. K poradným
orgánom riaditeľky školy patrí:
-
pedagogická rada
úzke vedenie školy
rozšírené vedenie školy
výchovné poradenstvo
predmetové komisie
1. Pedagogická rada je
jedna z organizačných foriem činnosti pedagogického zboru, ktorá spája
zodpovednosť riaditeľky školy so skupinovým poradenstvom ostatných pedagogických
pracovníkov školy. Predstavuje najdôležitejší odborný poradný orgán skupinového odbornopedagogického riadenia školy. V otázkach riadenia školy však nemá rozhodovacie
kompetencie. PR len navrhuje, prerokúva a schvaľuje. V zmysle platných právnych noriem je
však riaditeľka školy povinná prerokovať niektoré otázky a rozhodnutia s pedagogickou
radou. PR pri prerokúvaní hlasuje o návrhoch predložených riaditeľkou školy alebo členmi
pedagogickej rady. Výsledok hlasovania má pre riaditeľku odporúčajúci charakter.
Rokovací poriadok
pedagogickej rady Hotelovej akadémie
Otta Brucknera v Kežmarku
I. Úvodné ustanovenie
Rokovací poriadok pedagogickej rady školy upravuje prípravu, obsah rokovania,
prípravu materiálov, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení, spôsob kontroly plnenia
uznesení. Členom PR je každý učiteľ školy, o účasti externých učiteľov, zástupcov študentov,
odborníkov z praxe, zástupcov DM na zasadnutí PR rozhoduje riaditeľka školy.
II. Základné úlohy pedagogickej rady
Pedagogická rada pripravuje riaditeľke školy kompletné návrhy, pri:
 schvaľovaní študijného odboru – počtu tried a počtu žiakov
 schvaľuje triednych učiteľov
 schvaľuje rozdelenie úväzkov a rozvrh hodín
 schvaľuje predsedov PK
 schvaľuje kritériá a výchovné opatrenia týkajúce sa správania, klasifikácie správania,
klasifikácie a hodnotenia VVP
 návrhoch a schvaľovaní kritérií na pracovné hodnotenie a odmeňovanie učiteľov





prerokúvaní návrhov výchovných opatrení
prerokúvaní návrhov na vylúčenie zo štúdia, podmienečného vylúčenia zo štúdia,
prerušení štúdia
vyjadruje svoje stanoviská k dosiahnutým výsledkom vo VVP a k navrhnutým
opatreniam na odstránenie zistených nedostatkov
aktívne sa podieľa na tvorbe a vyjadruje sa k celoškolským pedagogickým
dokumentom, vnútorným predpisom, pokynom a uzneseniam (koncepcia rozvoja
školy, filozofia, zámery, profilácia, strategický plán,plán práce školy, organizačný
poriadok školy, pracovný poriadok školy, školský poriadok školy, štatút školy,
výsledky zistené kontrolnými orgánmi)
predkladá návrhy na závažné zmeny v odborno-pedagogickej oblasti
III. Príprava rokovania pedagogickej rady
1. Prípravu rokovania pedagogickej rady organizuje úzke vedenie školy v súčinnosti
s riaditeľkou školy.
2. Prípravu zasadnutia PR začína úzke vedenie školy najmenej týždeň pred zasadnutím
PR a určí:
 miesto, čas a program rokovania
 spôsob prípravy materiálov – podkladov a zodpovednosť za ich vypracovanie,
prípadne vyžiadanie stanovísk od odb. metodických orgánov, zriaďovateľa.
3. PR stanoví riaditeľke školy
organizačno-technické podmienky predkladania
materiálov do PR a časový termín zverejnenia programu rokovania PR.
IV. Zvolávanie pedagogickej rady školy
1. Rokovanie pedagogickej rady školy sa uskutočňuje v súlade s plánom
zasadnutí PR a mimoriadne. PR je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná
nadpolovičná väčšina členov PR.
2. Riadne rokovanie PR sa uskutočňuje 1 krát do mesiaca.
3. Mimoriadne zasadnutie PR môže byť zvolané na prerokovanie závažných úloh, alebo
problémov a pri slávnostných príležitostiach – (Deň učiteľov, atď).
4. Pedagogickú rada školy zvoláva riaditeľka školy. Navrhovaný program rokovania sa
oznamuje na tabuli oznamov v zborovni školy obvyklým spôsobom najmenej 3 dni
pred zasadnutím PR.
V. Rokovanie pedagogickej rady školy
1. Rokovanie PR vedie riaditeľka školy, počas jej neprítomnosti vedie rokovanie
jej štatutárna zástupkyňa, alebo zástupkca riaditeľky školy pre odborné predmety
v rozsahu vymedzenom riad. školy.
2. Riaditeľka školy otvorí rokovanie v určenú hodinu. Na rokovaní musí byť
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov pedagogickej rady podľa prezentácie.
Neúčasť na rokovaní PR sa ospravedlňuje vopred riaditeľke školy.
3. V úvode rokovania PR oznámi riaditeľka školy počet prítomných učiteľov,
predloží na schválenie program rokovania, určí zapisovateľa zápisnice a overovateľa
zápisnice a určí návrhovú komisiu. Zápisnicu z rokovania podpisuje riad. školy.
4. Riaditeľka školy vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným
programom.
5. Správy a návrhy i ostatné veci, ktoré sú zaradené do programu rokovania,
predkladá spravidla tried. učiteľ, predseda PK na základe dohody s riaditeľkou školy.
Každý člen PR má však právo predkladať návrhy, navrhnúť zmenu alebo doplnenie
programu.
6. Do diskusie sa hlásia členovia PR zdvihnutím ruky, riaditeľka školy udeľuje
slovo v poradí, v akom sa do diskusie prihlásili. Ak na rokovaní požiada
o slovo zástupca zriaďovateľa, OŠ PSK, odborník z praxe alebo zástupca študentov,
riaditeľka mu udelí slovo.
7. Účastníci PR sa môžu hlásiť o slovo už pred začatím PR, alebo počas
rokovania, až kým PR nerozhodne o ukončení diskusie. PR sa môže uzniesť, že
prihlásený do diskusie nemôže v tej istej veci hovoriť 2 krát, prípadne limitovať dĺžku
vystúpenia.
8. Členovia PR nesmú rušiť riaditeľku školy, ale ani iného rečníka pri jeho prejave, ak
mu bolo udelené slovo. V prípade, že nehovorí k veci, môže mu riad. školy odňať
slovo.
9. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý člen PR, o tom návrhu sa hlasuje bez
diskusie.
10. Z rokovania PR vyhotovuje zápis určený pedagogický pracovník. Zápis obsahuje:
počet prítomných členov PR
počet a mená prizvaných hostí
program zasadnutia
kontrola plnenia uznesení
jednotlivé prerokúvané problémy
závery a uznesenia
K zápisnici sa prikladá prezenčná listina členov PR.
VI. Príprava uznesení pedagogickej rady školy
1. Návrh na uznesenie môže predložiť každý člen PR.
Návrh na zníženú známku zo správania predkladá triedny učiteľ písomne
s odôvodnením.
Návrh na výchovné opatrenie predkladá triedny učiteľ písomne s odôvodnením.
2. Členovia PR môžu podávať pozmeňujúce návrhy na uznesenie.
3. Konečné znenie návrhu uznesení predkladá PR návrhová komisia.
4. Uznesenie PR sa formuluje stručne s menovitým určením nositeľov úloh
z nich vyplývajúcich termínov ich splnenia.
VII. Postup prijímania uznesení pedagogickej rady školy
1. O návrhoch na uznesenie a pozmeňujúcich návrhoch na uznesenie sa hlasuje
v poradí, v akom boli predkladané.
2. Prizvaní hostia, odborníci z praxe, zástupcovia DM a prizvaní študenti nehlasujú.
3. Návrhy na uznesenie PR predkladá návrhová komisia.
4. Faktické poznámky môžu byť prednesené len so súhlasom riaditeľky školy, a to
len k uzneseniu o ktorom sa práve hlasuje. Prednášajú sa v takom poradí, ako sa členovia
prihlásili.
5. V prípade, že je predložený návrh uznesenia v 2 alebo 3 variantoch, hlasuje PR
najprv o variante odporúčanom návrhovou komisiou. Schválením jedného variantu sa
ostatné považujú za neprijaté.
6. Keď PR neprijme ani 1 z navrhovaných variantov uznesenia, riaditeľka školy
navrhne ďalší postup, ktorý predloží PR schváliť a zvoláva dohodovaciu komisiu, ktorú
tvorí rozšírené vedenie školy.
7. Hlasuje sa zdvihnutím ruky. Uznesenie je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná
väčšina prítomných členov PR.
8. Uznesenie PR podpisuje určený overovateľ a riaditeľka školy.
VIII. Kontrola plnenia uznesení pedagogickej rady školy
1. Vedenie školy vytvára podmienky na realizáciu úloh stanovených uzneseniami PR.
2. Rozšírené vedenie školy zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich
z uznesení PR v úzkej súčinnosti s riad. školy, triednymi učiteľmi a praxou.
IX. Organizačno-technické zabezpečenie rokovania pedagogickej rady školy
Zápisnice z rokovaní PR sa archivujú na sekretariáte školy. Prístup k zápisniciam
z rokovaní PR majú osoby určené riaditeľkou školy.
X. Záverečné ustanovenie
1. Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje PR.
2. Tento rokovací poriadok bol prejednaný a schválený na PR dňa 22. 9. 2010.
3. Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 23. 10. 2010.
2. Úzke vedenie školy
Tvoria riaditeľka školy, zástupcovia riaditeľky školy, výchovná poradkyňa,
predsedníčka rady školy, podľa potreby hospodárka školy a predseda ZO OZ PŠ a V.
3. Rozšírené vedenie školy
Tvorí ho úzke vedenie školy a predsedovia PK. Zasadá podľa potreby, zvoláva ho riad.
školy.
4. Výchovná poradkyňa
Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej
orientácie a v oblasti prevencie problémového vývoja žiakov.
Poskytuje metodickú a informačnú pomoc triednym učiteľom, žiakom, rodičom
a vedeniu školy v otázkach profesionálnej orientácie, prispôsobenia sa žiakov prvých
ročníkov novému prostrediu i novým nárokom na ich prácu.
V tomto školskom roku hodiny určené pre výchovné poradenstvo sú stanovené
výchovnou poradkyňou Ing. Magdaléna Hudáková.
Poradenskú činnosť vykonáva výchovná poradkyňa v kabinete výchovného poradenstva nová budova 2. poschodie.
5. Predmetové komisie
Predmetové komisie 2013/14:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Predseda PK:
SJL a spoločenskovedné predmety:
(Jazyk a komunikácia, Človek hodnoty a spol.)
Cudzie jazyky:
(Jazyk a komunikácia)
a) sekcia AJ:
b) sekcia NJ:
c) sekcia RJ .
d) sekcia FJ:
Prírodovedné predmety:
(Človek a príroda, Mat. a práca s inf.)
Telesná výchova:
(Zdravie pohyb)
Odborné ekonomické predmety
(Odb. vzd. – teoretické a praktické)
Odborné technologické predmety:
(Odb. vzdelávanie – teoretické a praktické)
PaedDr. Školníčková
Mgr. Marasová
Mgr. Marasová
Mgr. Šefcová
PaedDr. Krajňák
Mgr. Pospišílová
RNDr. Labusová
Mgr. Kravárik
Ing. Šoltésová
MVDr. Flos
Činnosť predmetových komisií upravuje Štatút predmetových komisií, v ktorom je
zakomponované postavenie, funkcia, princípy činnosti, práva a povinnosti predmetových
komisií a ich predsedov. Štatút PK tvorí prílohu plánu práce školy.
Vedením PK sú riaditeľkou školy poverení skúsení, tvoriví a odborne schopní učitelia
jednotlivých predmetov alebo skupín predmetov, ktorí vo svojej pedagogickej práci dosahujú
dlhodobo dobré výsledky.
Predmetové komisie garantujú na škole realizáciu úloh školy, odbornú úroveň výučby
jednotlivých predmetov alebo skupín predmetov na škole, zaoberajú sa otázkou inovácie
metód, foriem a obsahu činnosti i zavádzanie progresívnych foriem práce do VVP. Sú
priestorom pre názorovú pluralitu pri riešení odborných a pedagogických problémov
a podieľajú sa na garancii odborného a profesijného rastu pedagogických pracovníkov. Sú
systémovým článkom riadiacej štruktúry školy, ktorý okrem metodického a odborného
usmerňovania plní i funkciu kontrolnú a organizačno-materiálnu pre jednotlivé predmety.
Zasadnutia PK sa riadia plánom práce, ktorý si každá PK vypracuje na celý školský
rok a budú sa konať pravidelne podľa stanovených termínov plánu práce.
Š T A T Ú T
Článok 1.
Postavenie a funkcia PK na škole
PK sú:
1. Poradným orgánom RŠ.
2. Iiniciatívnym orgánom RŠ.
3. Koordinátorom činnosti.
4. Systémovým článkom riadiacej štruktúry školy.
5. 5.Kontrolným článkom riadenia školy.
PK
6. Metodicko-odborným článkom v riadení školy.
Článok 2.
Princípy činnosti
Vo svojej činnosti sa PK zamerajú na:
1. Realizáciu úloh filozofie a stratégie školy.
2. Realizáciu úloh vyplývajúcich z hlavných úloh plánu práce školy.
3. Uplatňovanie tvorivosti, názorovej plurality a tímovej práce pri riešení odborných
a pedagogických problémov, pri vypracovaní návrhov na inováciu ZPD.
4. Na inováciu metód, foriem, obsahu činnosti a na zavádzanie nových technológií
i progresívnych foriem práce do činnosti v rámci VVP.
5. Vo svojej práci zodpovedajú za odbornú úroveň výučby predmetov na škole.
6. Organizujú olympiády, súťaže, SOČ.
7. Zapájajú sa aktívne do práce na projektoch školy.
8. Navrhujú znenie otázok na ústne MS a ZS.
9. Navrhujú zadania úloh na praktické MS a ZS.
10. Navrhujú zadania úloh na praktickú písomnú MS.
11.Iniciujú nové návrhy na zlepšenie práce v rámci svojej PK.
12. Navrhujú doplnky a zmeny do plánu práce školy.
13. Neustále sa odborne i pedagogicky vzdelávajú účasťou na vzdelávacích
podujatiach a následnou informáciou v rámci PK i samoštúdiom.
14. Vypracuvávajú plán práce PK.
15.spolupracujú navzájom v zmysle filozófie školy
16.Vypracuvávajú jednotiace kritéria na hodnotenie žiakov v jednotlivých predmetoch.
17.Vypracuvávajú štandard základ. učiva v jednotlivých predmetoch.
Práva a povinnosti predsedov PK:
1. Organizujú činnosť svojej PK a referujú o nej na RVŠ prípadne na PR.
2. Prenášajú informácie z RVŠ do PK a naopak.
3. Zúčastňujú sa na zasadnutiach RVŠ.
4. Podnecujú svojich členov k sústavnému ďalšiemu vzdelávaniu.
5. Vykonávajú administratívno-organizátorske činnosti .
6. Sú nápomocní RŠ pri riešení problémov v rámci zverenej skupiny predmetov.
7. Dbajú o neustále zvyšovanie úrovne výučby predmetu alebo skupiny predmetov
v rámci PK.
8 Dbajú o efektívnosť práce členov svojej PK.
9. Koordinujú činnosť PK s cieľmi školy.
10. Starajú sa o materiálno-technické zabezpečenie výučby predmetov svojej PK.
11. Určujú členov na vzdelávacie podujatia v akreditovaných vzdelávacích
inštitúciách.
12. Kontrolujú a podpisujú tematické plány, priebežne kontrolujú ich plnenie.
13. Vykonávajú hospitačnú činnosť v rámci PK a vedú o tom evidenciu.
14. Schvaľujú znenie otázok na ústne MS a ZS a predkladajú ich RŠ.
15. Schvaľujú zadania úloh na PMS a PZS.
16. Schvaľujú zadania úloh na praktickú písomnú MS a na písomnú MS zo SJL.
17. Vypracuvávajú podklady pre testy na PS.
18. Kontrolujú psychohygienu skúšania, zvlášť pred klasifikačnými poradami,
kontrolujú dodržiavanie rozpisu písomných prác i dodržiavanie kritérií klasifikácie.
19. Dbajú o zavádzanie nových progresívnych foriem práce do VVP a zároveň ich
oboznamujú s týmito formami práce i novými technológiami vo vzdelávaní.
20. Sú hybnou silou PK.
21. Zodpovedajú riad. školy za prácu členov PK a efektívnu prácu PK.
3. Samosprávne orgány školy
Sú iniciatívnymi a poradnými orgánmi vyjadrujúcimi a presadzujúcimi záujmy
rodičov a pedagógov, ale aj študentov a miestne záujmy v oblasti výchovy a vzdelávania.
Plnia funkciu verejnej kontroly práce vedenia školy.
1/ Rada školy
Jej zloženie, práva a povinnosti stanovuje zákon NR SR 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení zákona NR SR č. 301/1999 Z. z. a v súlade
s ustanovením § 8 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 51/2000 Z. z. a zákona č. 587/2002
Z.z.o školskej samospráve.,
zák. 313/2001 o VS a zákon č. 552/2003 Z.z. o vykonávaní
práce vo verejnom záujme a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Rada školy zasadá 3 x do roka podľa potreby i viackrát a z jej zasadnutí vedie
zápisnicu tajomník RŠ. RŠ zohráva dôležitú úlohu pri tvorbe, profilácii, rozvoji, formovaní
a presadzovaní strategických cieľov školy.
Rada školy pracuje v zložení:
Predsedníčka:
Podpredsedníčka:
tajomníčka:
Členovia
11 členov
1. PhDr. Darina Siskovičová - za pedagogických pracovníkov
2. PaedDr. Tatiana Školníčková- za pedagogických pracovníkov
3. Janka Hudáková - za rodičov
4. Zdenka Klusková – za nepedagogických pracovníkov
5. Ing. Karol Gurka – za rodičov
6. ............................ – za rodičov (bude zvolený 24. 10. 2013)
7. MUDr. Pavol Slovik – poslanec Zastupiteľstva PSK, za zriaďovateľa
8. MUDr. Cyril Václav – poslanec Zastupiteľstva PSK, za zriaďovateľa
9. Ján Turek – za zriaďovateľa
10. JUDr. Jana Trautmanová – za zriaďovateľa
11. ............................ - žiak školy (bude zvolený 24. 10. 2013)
2/ Rada rodičov
Pomáha pri realizácii programu školy, pri zlepšovaní materiálnych podmienok školy,
pri financovaní výchovných a vzdelávacích aktivít, súťaží žiakov a pod. Zaoberá sa aj
výsledkami žiakov v oblasti študijnej, správania sa, ale aj v oblasti mimoškolskej činnosti.
Rada rodičov pozostáva zo zástupcov - triednych dôverníkov jednotlivých tried
a z výboru ZR. RR zasadá 3 x do roka a zápisnice robí tajomník RR – p. V. Horníková
Zloženie výboru RR:
Predseda:
Ing. Karol Gurka
Hospodár:
Bc. K. Šišková
Tajomník:
Emília Kováčová
Revízor:
Jarmila Brežinová
Riaditeľka školy koordinuje spoluprácu RR so školou.
Zasadnutia združenia rodičov
I. zasadnutie + plenárna schôdza:
II. zasadnutie ZR
III. zasadnutie ZR
0. zasadnutie ZR
24. 10. 2013
23. 01. 2014
16. 04. 2014
25. 06. 2014
3/ Žiacka školská rada Hotelovej akadémie Otta Brucknera
Je pomocným orgánom riaditeľky školy a aktivizuje žiakov na podporu záujmov
školy, pomáha vytvárať priestor pre riešenie spoločných problémov, umožňuje žiakom
tlmočiť názory a pripomienky k VVP vedeniu školy a zároveň im umožňuje sa aktívne
zúčastňovať na plnení strategických cieľov školy. Zo strany učiteľského zboru je poverená
koordináciou činnosti študentského parlamentu a vedenia školy Ing. Stela Stašáková, PhD.
4/ Neinvestičný fond Priatelia HA v Kežmarku
Fond vznikol 28. 10. 1997 pretransformovaním sa z Nadácie HŠ v Kežmarku v zmysle
zákona č. 147/1997 Z.z. NF spravuje finančné prostriedky sponzorov školy a pomáha škole
v jej materiálnom a duchovnom rozvoji. Riadi sa štatútom a pracuje v zložení:
Predseda:
Podpredseda:
Správca:
Členovia:
Mgr. Sylvia Holopová
Ing. Ján Brejčák
Bc. Zlatuša Bonková
Ing Sylvia Svinteková, Bc. Katarína Šišková
Neinvestičný fond zasadá 4 x do roka, zasadnutia vedie jej predseda a zápisy robí
správca NF. Za školu je členom NF p. Z. Bonková, ktorá je správkyňou NF a členovia NF
pozývajú na svoje zasadnutia aj riaditeľku školy.
5/ OZ PŠ A V HA Otta Brucknera v Kežmarku
Predseda:
Hospodár:
Členovia:
PhDr. Darina Siskovičová
Ing. M. Vrábliková
Bc. J. Kopkáš
IV. Prílohy
Príloha č. 1
P o k y n y pre žiakov na vykonávanie práce na recepcii
1. Všeobecné pokyny
 Personál recepcie tvoria : 1 žiak II. C triedy – súvislá prax
( 7.00 – 13.00 )
1 žiak III. C triedy – súvislá prax
( 7.00 – 13.00 12.00 – 18.00 )
1 žiak IV. C a IV. D triedy ( MRCR ) – súvislá prax
( 12.00 – 18.00 )
 Počas vykonávania práce na recepcii sa žiak správa slušne, zdvorilo, zdraví všetkých
zamestnancov školy a hostí.
 Žiak odboru MRCR je hodnotený za výkon činností na recepcií učiteľom predmetu
Technológia služieb CR v príslušnej triede.
2. Oblečenie a úprava zovňajšku




žiak nastupuje na recepciu včas a riadne ustrojený,
má rovnošatu /vesta/, odznak školy a menovku,
má upravené /nie dlhé/vlasy,
má vhodnú /spoločenskú – nie športovú/ obuv.
3. Pokyny pre obsluhu telefónnej ústredne
Všeobecné pokyny
 pred začatím služby prevezme na sekretariáte školy kľúče od telefónnej skrinky
a knihu návštev a odkazov. Preštuduje so telefónny zoznam pracovísk školy
a presmeruje telefónny aparát na prijímanie hovorov na recepciu školy zdvihnutím
slúchadla a stlačením čísla 781#,
 pred začatím služby zistí z aktualizovaného /suplovaného/ rozvrhu dňa mená
vyučujúcich, ktorí sú na služobnej ceste, PN, kontrole praxe v Poprade, vo Vysokých
Tatrách, v Starej lesnej, v Kežmarku a pod.
 telefónne čísla vonkajších liniek sú: 452 30 35,
 počas dňa má prehľad o pohybe vyučujúcich, t.j., ktorí sú v Alexandri v starej budove,
novej budove školy, mimo priestorov školy,
 zakazuje sa vyvolávať vyučujúcich a žiakov z hodiny,
 po ukončení činnosti presmeruje telefónne hovory na sekretariát školy zdvihnutím
slúchadla a stlačením čísla 782#, uzamkne telefónny prístroj do skrinky,
 kľúče, knihu návštev a odkazov odovzdá na sekretariáte školy
Vonkajšie hovory
 po zazvonení telefónu /krátky a dlhý signál/ žiak zdvihne slúchadlo a prihlási s:
„Dobrý deň, Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok, recepcia, prosím“,
 po vypočutí žiadosti volajúceho vyžiada jeho meno, firmu /ak sa nepredstaví/, prepojí
v ústredni domácou linkou pracovisko školy, ktoré si volajúci žiadal nasledovným
spôsobom:
A: Stlačí klávesu FLASH a príslušnú klapku. Ak sa prihlási, žiak povie:
„Tu recepcia školy, prepájam hovor, volá Vás...“ /povie meno a firmu/.
Zloží slúchadlo.
B: -
-
Ak sa volaný ihneď neprihlási, žiak nechá aspoň 30 sekúnd /5 zvonení/ na
čísle jeho klapky. Ak do toho času volaný nezdvihne slúchadlo, žiak stlačí
opäť klávesu FLASH a oznámi volajúcemu: „Prepáčte pán – pani ... nie je
prítomný – á, pokúsim sa Vám ho pohľadať“. Znova stlačí klávesu FLASH
a stlačí klapku, na ktorej by volaný mohol byť /napr. klapku zborovne, ak
sa nehlásia, stlačí klapku sekretariátu .../
Ak žiak nenájde volaného pracovníka, požiada volajúceho: „Prepáčte,
pán – pani ... sa mi nepodarilo nájsť. Môžem niečo odkázať?“
Prípadný odkaz zaznačí do listiny odkazov a zabezpečí jeho odovzdanie
osobne alebo telefonicky, v čo najkratšom čase!
Domáce – vnútorné hovory
 po zazvonení /dvakrát dlhý signál, pauza/ žiak zdvihne slúchadlo a predstaví sa:
„Recepcia školy /meno/, prosím?“
 poskytuje podľa požiadania informácie pracovníkom školy.
IV.
Pokyny pre činnosť recepcie
 žiak si ráno o 7,15 hod. pred výkonom služby prevezme na sekretariáte školy kľúč od
telefónneho prístroja a knihu telefónnych hovorov a návštev,
 žiaci nastupujú na službu recepcie školy podľa vypracovaného harmonogramu
a časového rozpisu,
 žiaci počas odbornej praxe na recepcii školy dbajú o hygienu a poriadok vestibulu
školy a priestorov recepcie,
 služba eviduje a do knihy návštev zaznamenáva všetky návštevy /meno, priezvisko,
číslo OP/. Požiada manipulanta telefónnej ústredne, aby ohlásil návštevu telefonicky,
prípadne /ak sú na službe dvaja žiaci, návštevu odprevadí/. V prípade, že návšteva
nemôže byť okamžite prijatá, usadí ju pred zborovňou,
 ak návšteva nemá občiansky preukaz, služba telefonicky zavolá navštíveného
pracovníka na recepciu,
 služba vyučujúceho pozdraví povstaním. Takto čakajú, kým vyučujúci neopustí
priestor vestibulu. Hostí pozdraví takto: „Dobrý deň prajem, prajete si?“ Počas
rozprávania s vyučujúcim a hosťom stojí a pozerá mu do tváre a neprežúva,
 služba kontroluje žiakov, ktorí opúšťajú školskú budovu v súvislosti s výučbou TOS,
TPP alebo na základe písomného súhlasu učiteľa, ktorý poveruje žiaka úlohou. Služba
od žiakov preberá písomný doklad /priepustku/, zapíše odchod a príchod žiakov
/okrem obedňajšej prestávky, kedy môžu ísť žiaci na obed/,
 bez písomného dokladu služba nedovolí žiakom opustiť budovu,
 služba cez prestávky /1 žiak služby/ zabezpečí príchod a odchod žiakov na hodiny
praktického vyučovania a príchod z hodín praktického vyučovania cez hlavný vchod
školy,
 o 9.00 prevezme služba objednávky na stravovanie učiteľov od sekretárky školy
a odnesie ich ihneď do reštaurácie Barónka,inak služba nesmie opúšťať budovu
školy,
 zakazuje sa žiakom prijímať návštevy v budove školy,
 služba dbá, aby sa žiaci nezdržiavali cez prestávky a voľné hodiny vo vestibule školy,
 žiaci na službe sú povinní riadiť sa rozvrhom hodín, ktorý si vyžiadajú od zástupkyne
riaditeľky Mgr. Soskovej, aby vedeli či je vyučujúci v škole /na hodine/ alebo má
voľnú hodinu – ak je dotyčný telefonicky volaný alebo má návštevu. Taktiež má
prehľad o zastupovaní vyučujúcich, ktorí v ten deň sú na kontrole praxe,
práceneschopní alebo neprítomní z iných dôvodov,
 služba má k dispozícii rozpis vyučovacích hodín a prestávok s prehľadom
o pedagogickom dozore /u Mgr. Soskovej/,
 služba dbá o to, aby vchodové dvere do školy boli vždy uzatvorené a aby žiaci pred
začatím vyučovania neprichádzali do budovy školy cez hlavný vchod,
 v priebehu konania služby službukonajúci žiaci dbajú na to, aby sa pri nich
nezdržiavali žiaci pod akoukoľvek zámienkou,
 služba o 13,00 hod. preberie zo sekretariátu školy poštu žiakov a zabezpečí jej
odovzdanie žiakom počas prestávky do 14,10 hod.,
 o zistených nedostatkoch počas služby ihneď informuje pedagogický dozor, alebo
vedenie školy,
 služba zabezpečí funkčnosť videovrátnika podľa popisu, ktorý je umiestnený na
recepcii školy,
 služba upozorní študentov v prípade hlučného správania sa,
 prácu študentov na recepcii školy kontroluje priebežne a koordinuje osoba poverená
vedením.
Kontrola žiakov na recepcií :
Pred začiatkom vyučovania skontroluje učiteľ vykonávajúci dozor pri hlavnom
vchode žiakov ( dochádzku, ustrojenie, funkčnosť telefónu ).
Ďalšiu kontrolu žiakov vykonávajú nasledujúci učitelia :
Žiak odboru MRCR – vyučujúci predmetu TCR – Ing. Hudáková
Uvedení učitelia sú povinní vykonávať kontrolu praxe na recepcií každý deň jej
prevádzky.
Nedostatky hlásia Ing. Ondrášikovi a zohľadnujú ich v hodnotení predmetu ODP
alebo TCR.
Príloha č. 2
MANUÁL BUFETU
1.
2.
3.
4.
5.
Rozsah ponúkaného tovaru a výrobkov vlastnej obch. výroby
Prevádzková doba
Povinnosti pracovníkov – žiakov vykonávajúcich OP v bufete
Zúčtovacie vzťahy
Hygienické predpisy
1. Rozsah ponúkaného tovaru a služieb
1. Obchodný tovar v nasledujúcom sortimente:
Čokolády – Koko, Študentská pečať, 3 – Bit, Margot, Icečokoláda
Keksy – Kavenka, Tatranky, Horalky, Princezky, Mila, Mäta
Cukríky – Lentilky, Tic-Tac, Explosion
Žuvačky – Orbit, Winterfresh
Slané pečivo – Chipsy, Pepe, Tyčinky
Lízatka
Ponuka tovaru sa aktualizuje podľa záujmu žiakov.
2. Výrobky rýchleho občerstvenia:
- rožok salámový
- rožok omeletový
- rožok zapekaný – pizzový
3. Studené nealkoholické nápoje:
- cola, sprite, fanta, nestea, ice fruit
- džus
4. Teplé nealkoholické nápoje
- čaj ovocný
- čaj zelený
- čaj čierny
- káva bezkofeínová, latte, cappuccino, viedenská káva
- čokoláda
2. Prevádzková doba strediska bufet
Študenti v bufete školy vykonávajú odbornú prax nasledovne:
- študenti 1. ročníka
8,00 - 14,00
- študenti 4. ročníka
7,30 - 14,30
Prevádzková doba bufetu:
8,00 - 14,00 hod.
3. Povinnosti pracovníkov bufetu (žiakov vykonávajúcich OP):
Prevádzku školského bufetu zabezpečujú študenti 4. ročníka v čase v súvislej odbornej praxe
– v rozsahu 2 týždňov – dvojica.
Študenti 1. ročníka, tiež v čase odbornej praxe súvislej – v rozsahu 1 týždňa – dvojica.
Študenti 4. ročníka pracujú vo funkcii:
a) prevádzkár
b) bufetár
Šštudenti 1. ročníka pracujú vo funkcii:
a) pomocné sily vo VS – výroba jedál, rýchleho občerstvenia
Povinnosti žiakov:
1. Povinnosti prevádzkára
a) v piatok v posledný týždeň pred nástupom do funkcie prevádzkára o 14,00
uskutoční prebierku obchodného tovaru a pomocného materiálu od
predchádzajúceho prevádzkara na základe fyzickej inventúry podľa tlačiva
„Denný výkaz realizácie tržieb.“ Zároveň uskutoční prebierku inventára
v odb. stredisku – miestnosť č. 3 a priľahlom VS podľa inventúrnych súpisov
o výsledku prebierky spíše „protokol“,
b) Vyhotovuje žiadanku na sklad v prípade zisteného nízkeho stavu obch. zásob,
a to priebežne počas výkomu funkcie. Zrealizovanú a podpísanú žiadanku
prikladá k tlačivu „Denný výkaz tržieb za deň ...“ Po dodaní tovaru vyhotoví
príjemku obchod. tovaru v bufete,
c) Denne kontroluje stav zásob obchod. tovaru ráno, pred začatím prevádzky
v bufete a po jej skončení, a to podľa tlačiva „Denný výkaz tržieb za deň...“
Zistené rozdiely ihneď hlási vedúcemu bufetu p. Melikantovi a v prípade
potreby spíše „protokol“ o zistených nedostatkoch,
d) na konci smeny uzamkne obch. tovar do skrinky vo VS – miestnosť č. 3.,
e) kontroluje a riadi prácu bufetára a pomocného personálu,
f) zodpovedá za bezchybný chod bufetu, dodržiavanie hygieny, poctivosť
predaja, zverený obch. tovar a inventár,
g) po skončení prevádzky bufetu – vypne zdroj el. prúdu v bufete, uzamkne
registračnú pokladňu, rozdvojku, skontroluje uzamknutie skriniek, chladničky,
uzatvorenie okien – miestnosť č. 3, vypnutie el. prúdu a plynu vo VS a OS,
h) kontroluje osobnú a pracovnú hygienu počas celej prac. doby bufetu,
i) po skončení prevádzky príslušný deň vykoná zúčtovanie tržieb cez registračnú
pokladňu – dennú finančnú uzavierku a preberá tržbu od bufetára, ktorú
odovzdá v učtárni (č. dverí 48) pani Blažena Maňaková do pokladne
podnikateľskej činnosti,
j) v rámci ekonomickej agendy vedie knihu „Denný a mesačný výkaz obratov
neplatiteľa dane z pridanej hodnoty“. Denne po skončení prevádzky vlepí do
knihy daňový doklad tržby – pásku uzávierky z RP - a zapíše tržbu,
k) v piatok o 14,00 hodine odovzdá obch. tovar, materiál, inventár, ekonomickú
agendu študentovi, ktorý bude ďalší týždeň pracovať vo funkcii prevádzkára,
a to podľa vypracovaného harmonogramu (tento študent plnil predch. týždeň
funkciu bufetára),
l) študent používa jednotné oblečenie školy,
m) zodpovedá za výmenu stolovej bielizne – vždy v piatok po skončení odbornej
praxe v centrálnom sklade u p. Ratajovej,
n) vyhotovuje podľa pokynov p. Melikanta normovacie listy a kalkulačné listy
obch. tovaru a jedál rýchleho občerstvenia. Vedenie školy odsúhlasí
vykalkulovanú cenu.
2. Povinnosti bufetára
a) uskutoční posledný týždeň v piatok o 14,00 hod. pred nástupom na odbornú
prax prebierku obch. tovaru spolu s budúcim prevádzkárom formou fyzickej
inventúry podľa tlačiva „Denný výkaz tržieb dňa ...“,
b) denne spolupracuje s prevádzkárom pri vyhotovení
- žiadanky na sklad v prípade nízkych zásob obch. tovaru
- tlačivá „denný výkaz tržieb dňa...“
- knihy „denný a mesačný výkaz obratov neplatiteľa dane z pridanej hodnoty“,
- dennej a mesačnej finančnej uzávierky,
- pri odvode tržieb bufetu.
c) počas prevádzky bufetu uskutočňuje predaj obch. tovaru a jedál rýchleho
občerstvenia,
d) zodpovedá za doržiavanie zásad hygieny a poctivosti predaja,
e) je zodpovedný za zistený rozdiel obch. tovaru v bufete školy,
f) denne obch. tovar uzamyká vo vyhradených priestoroch po skončení
prevádzky bufetu,
g) zodpovedá za prehľadné uloženie obch. tovaru v regáloch bufetu a za estetické
označenie tovaru cenovkami,
h) študent používa jednotné oblečenie školy,
i) sleduje dodržiavanie záručnej doby obch. tovaru. Nedostatky hlási p.
Melikantovi.
3. Povinnosti pomocných síl – študent 1. ročníka hotelovej akadémie
a) pri príchode na odbornú súvislú prax sa hlásia u p. Melikanta, v prípade jeho
neprítomnosti u Ing. Ondrášika,
b) počas výkonu prác v bufete školy sa riadi usmerneniami p. Melikanta a
prevádzkára bufetu,
c) do bufetu nastupuje o 8,00 a svoje povinnosti si plní do 14,00.
d) používa pracovné oblečenie do VS – kuchárske oblečenie a oblečenie do
obsluhy,
e) v čase od 8,00 – 10,00 pripravuje jedlá rýchleho občerstvenia podľa pokynov
prevádzkára (žiak 4. roč., resp. p. Melikant)
f) v čase od 11,00 – 13,00 pôsobí v odbytovom stredisku a riadi sa pokynmi p.
Melikanta , tiež upratuje po skončení prípravy jedál,
g) prestoje využíva na udržiavanie a zlepšenie hygienických požiadaviek vo
výrobnom stredisku,
h) dodržiava počas práce bezpečnostné predpisy, o ktorých bol poučený
vyučujúcim predmetu Základy CR,
i) denne kontroluje po skončení prevádzky odbytového strediska stav inventára
o čom vedie prehľad. Zistené nedostatky okamžite rieši so skladníčkou školy a
s prevádzkárom bufetu,
j) pri práci dodržiava „jednotné zásady obsluhy“.
4. Zúčtovací systém
Denný výkaz tržieb vedie podľa vzoru prevádzkar a denne eviduje počiatočný stav, príjem,
predaj a konečný stav. Konečný stav odsúhlasí s uzávierkou pokladne a na základe pásky
pokladne odovzdá tržbu sekretárke riad.školy, ktorá mu vydá príjmový a výdavkový doklad
tržieb. Zaeviduje a tržbu zapíše ju do knihy tržieb. Daňový doklad nalepí a zaeviduje do
denného a mesačného výkazu obratov neplatiteľa dane z pridanej hodnoty.
Každý nákup bude podchytený v zošite v predajni a v škole. Zároveň sa zaeviduje na
skladovú kartu a príjemku.
Príjemka – dodací list sa musí premietnuť do denného výkazu v stĺpci „Dodané“. Nepredané
nákupy budú v dennom výkaze podchytené obvyklým spôsobom v stĺpci „Konečný stav“.
Kontrolná väzba: Počiatočný stav + príjem – Konečný stav = Odpredaj /tržba/
Postup pri práci s registračnou pokladnicou (RP):
1. - REŽIM - PREDAJ
- MNOŽSTVO
- X KÓD TOVARU
- CELKOM
2 - REŽIM - Z UZÁVIERKA
- DENNÁ
- CELKOM
3 - REŽIM - X UZÁVIERKA /čítacia/
/informácia o tržbe kedykoľvek/
(CELKOM)
5. Hygienické predpisy
Každý pracovník musí poznať a je povinný dodržiavať základné hygienické predpisy
a zdrav. preukaz nosiť v študentskom preukaze.
Hygiena pracoviska
1. Celé pracovisko udržiavať vo vzornej čistote.
2. Dôsledne doržiavať osobnú hygienu – pri prechode z menej čistej práce na
čistú – dôkladne umytie rúk – platí to aj po čistení cibule.
3. Obmedziť priamy dotyk rúk so surovinami.
4. Používať čisté nádoby a náčinie.
5. Dodržiavať teplotu podávania teplých pokrmov nad 65oC.
6. Neponechávať tepelne upravené mäso v rozmedzí teplôt 10 – 60oC dlhšie ako
2 hodiny. Pri tejto teplote dochádza k rozmnožovaniu baktérií.
Upratovanie a čistenie priestorov a inventára vykonávajú žiaci priebežne a po skončení
prevádzky. Sanitáciu vykonáva žiak:
- mechanickými prostriedkami,
(kefy, metly, handry, lopaty, vedrá, špongie, drátky ...)
mechanické prostriedky sa využívajú cielene len na určitý druh zariadenia,
- chemické prostriedky (Jar, Pur, SAVO).
Význam čistenia na konci prac. dňa je v zabránení rozmnožovania mikróbov na povrchu
znečisteného zariadenia.
Osobná hygiena
1. Predpísané pracovné oblečenie: biele nohavice, biele tričko, nákrčník, biely plášť,
zdravotné topánky, pokrývka hlavy.
2. Dôkladné umývanie rúk pred začatím, ale aj počas práce, po použití hygienického
zariadenia, nechty krátko ostrihané, čísté, nie nalakované.
3. Nepoužívať prstene, hodinky pri príprave pokrmov.
4. Vzorne upravené vlasy /pokrývka hlavy – šatka, kuchárska čiapka. Dievčatá dlhé
vlasy spevnené/.
5. Žiak na požiadanie sa preukáže zdravotným preukazom.
Aktualizoval: Ing. Ondrášik
Príloha č.3
Ciele a náplň manažérskej odbornej praxe žiakov 4. ročníka hotelovej
akadémie v zariadení Barónka
Cieľom praxe je osvojiť si manažérske kompetencie a samostatnosť pri vykonávaní riadiacich
činností. Žiak získava pracovné a riadiace návyky, učí sa organizovať prácu sebe aj iným.
Orientuje sa v cenovej politike zariadenia, zabezpečuje organizáciu zásobovania zariadenia,
kalkuluje vyrábané jedlá a vyčísľuje rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou.
Organizačne sa zodpovedá vyučujúcemu predmetu „Prax“, ktorému po skončení praxe
v lehote 5 dní odovzdáva „Prácu zo súvislej praxe“. Počas týždňa výkonu praxe sa riadi
pokynmi vedúcej pracovníčky v Barónke.
Úlohy, ktoré žiak prevažne vykonáva :
-
vypracúva harmonogram nástupu žiakov, ktorí vykonávajú v Barónke súvislú prax
(3. alebo 4. ročník), zadelenie žiakov do kuchyne (2. ročník),
je nápomocný pri zostavovaní jedálneho lístka na budúci týždeň
vykonáva zásobovanie podľa pokynov vedúcej a jeho zúčtovanie,
vykonáva cenový prieskum trhu s cieľom maximálnej úspory materiálových
nákladov,
kalkuluje 8 jedál (5x menu č.1 + menu č. 2., 3. a 4), ktoré sa v danom týždni
pripravovali – použije pritom reálne ceny surovín, za ktoré boli nakúpené,
počas prevádzky je nápomocný pri riadení obsluhy a jej súčinnosti s výrobou jedál
a prípravou nápojov,
v prípade potreby vykonáva všetky práce podľa pokynov vyučujúceho praxe a vedúcej
zariadenia.
Obsah „Práce zo súvislej praxe“:
-
harmonogram nástupu žiakov,
návrh jedálneho lístka na budúci týždeň,
8 x kalkulačný list jedál, ktoré sa pripravovali počas jeho manažérskej praxe,
zistené nedostatky a návrhy na ich riešenie.
Vypracoval: Ing Jozef Ondrášik
Príloha č.4
Študijné odbory a ich označenie od 01. 09. 2013:
1.ročník:
I.A,B, II.A,B:
6323 K hotelová akadémia
I.C:
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
6445 K kuchár
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
II.C:
3. – 5.ročník:
po starom:
6323 6 hotelová akadémia
6324 6 manažment regionálneho cestovného ruchu
1. HOGATUR v 1. ročníku školského roka 2013/2014
Pre I. A,B,C:
Učebný plán študijného odboru
6323 K hotelová akadémia
Škola (názov, adresa)
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Druh školy
Vyučovací jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích
predmetov
Všeobecné vzdelávanie
Jazyk a komunikácia
47
Slovenský jazyk a literatúra a)
Prvý cudzí jazyk a) c)
Druhý cudzí jazyk a) c)
Človek a hodnoty
2
Etická výchova/Náboženská výchova d)
Človek a spoločnosť
5
Dejepis
Občianska náuka
Človek a príroda
4
Biológia
Geografia
Matematika a práca s informáciami 8
Matematika a)
Zdravie a pohyb
10
Telesná a športová výchova a) i)
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok,
MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok
Hoteliérstvo, gastronómia, turizmus - HOGATUR
63,64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I,II
6323 K hotelová akadémia
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
5 rokov
denná
štátna
slovenský jazyk
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
21
2.
18
3.
13
4.
13
5.
11
Spolu
3
4
3
3
4
3
3
4
2
3
4
2
3
4
2
15
20
12
1
1
2
2
2
1
2
3
2
2
2
2
76
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
Odborné vzdelávanie
12
17
18
20
19
86
Teoretické vzdelávanie
4
6
5
10
17
42
2
3
3
3
2
11
2
2
2
1
Ekonomika a právo
Ekonómia a ekonomika a)
Právna náuka
Geografia cestovného ruchu e)
Základy cestovného ruchu e)
Úvod do sveta práce
Manažment
Základy manažmentu a)
Hotelový a gastronomický manažment
a)
Marketing
Marketing hotelových služieb a) e)
8
2
2
1
3
3
5
5
3
3
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo a) e)
Komunikácia
Komunikácia a prezentácia a) e)
Technológia
Potraviny a technológia prípravy
pokrmov
2
Praktická príprava
8
11
2
3
5
4
5
Administratíva a korešpondencia a) e)
Aplikovaná informatika a) e)
Technika obsluhy a služieb a) e)
Technológia prípravy pokrmov a) e)
Odborná prax a)
4
2
3
2
2
15
2
2
3
2
6
8
2
2
2
6
Voliteľné predmety h)
3
Cudzojazyčná komunikácia v odbore a)
Seminár zo slov.jazyka a literatúry a)
Cvičenia z matematiky a) e)
Ekonomické cvičenia a) e)
Manažment osobných financií a) e)
Tvorba projektov a) e)
Kongresové služby a manažment
voľného času a) e)
Práca s verejnosťou v cieľovom mieste
a) e)
Sprievodcovská činnosť a) e)
Cvičenia z IKT a) e)
Someliérstvo a) e)
Medzinárodná gastronómia a) e)
Výchova k zdravej výžive a)
Spolu povinné predmety:
Účelové kurzy a cvičenia
Kurz pohybových aktivít v prírode
Kurz na ochranu života a zdravia
Účelové cvičenia
Odborné kurzy
Barmanský kurz, kurz flair
Someliérsky kurz
Baristický kurz
Carvingový kurz
Animátorský kurz
Maturitná skúška
7
4
44
4
6
10
12
12
3
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
33
33
33
33
33
165
Poznámková časť k učebnému plánu 5 - ročného študijného odboru
6323 K hotelová akadémia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a) Trieda sa delí na skupiny podľa platnej legislatívy a podmienok školy.
b) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa realizuje s dotáciou minimálne 3
vyučovacích hodín týždenne v každom ročníku štúdia.
c) Vyučujú sa dva z uvedených cudzích jazykov: anglický, francúzsky, nemecký, ruský
v rozsahu 1. cudzí jazyk 4 hodiny týždenne počas 5. rokov štúdia, 2. cudzí jazyk
v rozsahu 3 vyučovacích hodín v 1. a 2. ročníku a v rozsahu 2 vyučovacích hodín
v 3.,4. a 5. ročníku štúdia. Druhý cudzí jazyk je povinne voliteľný predmet.
d) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ sú predmety náboženská výchova
v alternatíve s etickou výchovou. Predmety etická výchova/náboženská výchova sa
vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov.
e) Predmet má aj charakter cvičení.
f) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet dejepis a občianska
náuka.
g) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety biológia a geografia.
h) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ sú predmety
matematika a informatika. Výučba matematiky sa v študijných odboroch realizuje
s dotáciou minimálne 1,5 hodiny týždenne v 1.-4.ročníku. Predmet informatika sa
nevyučuje povinne, lebo škola má zavedený odborný predmet aplikovaná informatika.
i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športový
v ýchova. Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších
hodinách a spájať do maximálne dvojhodinových celkov.
j) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
k) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou a na návrh predmetových komisií
rozhodne, ktoré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy
možno spájať do viachodinových celkov.
l) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Na
hodinách praktických cvičení alebo odbornej praxe sa žiaci delia do skupín, najmä
s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky
podľa všeobecne záväzných predpisov. V študijnom odbore 6323 K hotelová
akadémia je možné okrem vysvedčenia o maturitnej skúške vydať aj výučný list.
Výučný list sa vydáva po absolvovaní najmenej 1400 hodín praktického vyučovania,
z ktorých najmenej 1200 vyučovacích hodín tvorí odborná prax. Počet žiakov na
jedného učiteľa sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
m) Predmet odborná prax je samostatným vyučovacím predmetom. Člení sa na odbornú
priebežnú prax, odbornú súvislú prax, odbornú manažérsku prax a projektové týždne.
Odbornú priebežnú prax vykonávajú žiaci 3. a 4. ročníka pod priamym vedením
učiteľa odbornej praxe 1 krát týždenne v zmluvných pohostinských a hotelových
zariadeniach. Odbornú súvislú prax vykonávajú žiaci 1., 2., 3. a 4. ročníka v školskom
bufete, na recepcii školy, v školskej reštaurácii Barónka pod priamym vedením
učiteľov alebo inštruktorov - prevádzkových zamestnancov zmluvných pohostinských
a hotelových zariadení v rozsahu: 1.ročník 1 týždeň, 2. ročník 2 týždne, 3. ročník 5
týždňov, 4. ročník 4 týždne. Odbornú manažérsku prax vykonávajú žiaci 4. ročníka
v rozsahu 1 týždeň (v rámci súvislej ODP) a žiaci 5. ročníka v rozsahu 2 týždňov
v školskej reštaurácii BARÓNKA, v zmluvných pohostinských a hotelových
zariadeniach , na prezentačných gastronomických akciách školy. V čase školských
prázdnin a vo voľných dňoch žiaci 1., 2., 3. a 4. ročníka povinne absolvujú 2 týždne
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
odbornej prázdninovej praxe, ktoré sú podmienkou postupu do vyššieho ročníka. Pre
plnoletých žiakov škola organizuje 3 – 4 mesačnú odbornú zahraničnú prax na základe
zmluvných vzťahov v čase hlavných prázdnin alebo v priebehu školského roka.
Súčasťou predmetu odborná prax sú projektové týždne v rozsahu 1 týždeň vo 4.
ročníku a 1 týždeň v 5. ročníku.
Organizácia odbornej praxe v danom školskom roku sa riadi aktuálnym vnútorným
predpisom, ktorý je súčasťou Plánu práce školy.
Žiaci si môžu v 4. a 5. ročníku podľa záujmu a potrieb regiónu vybrať povinne
voliteľné predmety v rozsahu vymedzenom pre povinne voliteľné predmety. Štúdium
voliteľného predmetu možno po ukončení každého ročníka prerušiť. Na štúdium
voliteľných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried alebo
ročníkov. Škola môže na základe požiadaviek trhu práce a s prihliadnutím na
regionálne podmienky zaviesť aj ďalšie voliteľné predmety po predchádzajúcom
schválení Pedagogickou radou a Radou školy. Za kvalitu takto zavedených predmetov
zodpovedá riaditeľ školy. Povinne voliteľné predmety sa klasifikujú.
Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz
pohybových aktivít v prírode. Kurz na ochranu života a zdravia sa organizuje
v 3.ročníku a trvá 3 dni po 6 hodín. Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy
Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a v 2. ročníku vo vyučovacom čase
v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz.
Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu 5 vyučovacích dní po 6 hodín
v 1.ročníku so zameraním na zimné športy a 3 vyučovacích dní po 6 hodín so
zameraním na letné športy – plávanie.
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú exkurzie, ktoré žiaci absolvujú na
prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní
v oblasti všeobecného a odborného vzdelávania. Ich rozsah a obsah je súčasťou plánu
práce školy a schvaľuje ich riaditeľ školy. Exkurzie pripravuje a vedie učiteľ, ktorého
vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie a zabezpečí výstup z exkurzie.
Organizácia exkurzií musí byť v súlade s platnou legislatívou.
Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a starostlivosti o životné prostredie počas teoretického a praktického vyučovania
v škole i na pracoviskách odbornej praxe a počas ďalších aktivít školy.
Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa realizuje vo vyučovaní viacerých
predmetov, kľúčové postavenie majú povinne voliteľné predmety etická výchova
a náboženská výchova v 1. a 2. ročníku, občianska náuka, biológia a mimovyučovacie
aktivity triednych učiteľov so žiakmi. Vedenie školy v spolupráci s koordinátorom
riadi, koordinuje a kontroluje realizáciu výchovy k manželstvu a rodičovstvu vo
výchovnovzdelávacom procese.
Maturitná skúška sa organizuje podľa platnej školskej legislatívy.
V jednotlivých vyučovacích predmetoch majú vyučujúci možnosť aktualizovať obsah
učiva zaradením nových poznatkov, vyplývajúcich z potreby prispôsobiť učivo
aktuálnym potrebám trhu práce, regiónu, špecifickým potrebám školy alebo z dôvodu
legislatívnych zmien či zmien v spoločnosti. Zmeny v obsahu učiva navrhuje príslušná
predmetová komisia riaditeľovi školy vždy ku koncu školského roku. Zmeny budú po
schválení zaznamenané v revidovaní ŠkVP.
Prehľad využitia týždňov v období september - jún školského roka
Činnosť
Vyučovanie podľa rozpisu
Maturitná skúška
Odborná prax
- Odborná súvislá prax
- Odborná manažérska prax
- Odborné kurzy (barmanský,
carvingový, someliérsky,
baristický)
- Projektové týždne
Vzdelávacie, odborné aktivity
školy a exkurzie
Telovýchovné kurzy
Časová rezerva, utvrdzovanie
a opakovanie učiva
Spolu týždňov
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník
33
33
33
30
-
-
-
33
-
1
1
2
1
5
-
3
1
-
2
-
-
-
-
2
1
3
2
-
1
-
1
1
1
-
-
1
1
1
-
1
40
40
40
40
37
3
Učebný plán študijného odboru
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
Škola (názov, adresa)
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok,
MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok
Hoteliérstvo, gastronómia, turizmus - HOGATUR
63,64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I,II
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
denná
štátna
slovenský jazyk
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
3.
4.
Spolu
23
17
12
12
64
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Druh školy
Vyučovací jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích
predmetov
Všeobecnovzdelávacie predmety
Jazyk a komunikácia
38
Slovenský jazyk a literatúra a)
Prvý cudzí jazyk a) b)
Druhý cudzí jazyk a) b)
Človek a hodnoty
3
4
2
3
4
2
1
1
2
2
1
2
4
1
12
16
10
5
Dejepis
Občianska náuka
Človek a príroda
3
4
3
2
Etická výchova/Náboženská výchova
c)
Človek a spoločnosť
3
4
3
4
Biológia
Geografia
Matematika a práca s informáciami 6
Matematika a)
Zdravie a pohyb
8
Telesná a športová výchova a) j)
Odborné vzdelávanie
Teoretické vzdelávanie
2
3
2
3
2
2
1
1
6
2
2
2
2
8
10
16
20
19
65
6
8
11
10
35
2
2
2
2
2
8
2
2
1
1
Ekonomika a právo
Ekonómia a ekonomika a) e)
Geografia cestovného ruchu e)
Základy cestovného ruchu e)
Právna náuka
Úvod do sveta práce
2
1
1
Manažment
Základy manažmentu a)
Manažment cestovného ruchu a) e)
2
2
3
3
Marketing
Marketingový manažment podujatí
a) e)
2
2
4
Marketing cestovného ruchu a) e)
2
2
4
2
2
2
6
5
5
2
20
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo a) e)
Komunikácia
Komunikácia a prezentácia a) e)
Praktická príprava
Administratíva a korešpondencia a)
e)
2
4
6
2
2
Aplikovaná informatika a) e)
Technológia služieb cestovného ruchu
a) e)
2
2
2
2
8
2
3
3
8
2
5
4
Odborná prax
Voliteľné predmety
6
Cudzojazyčná komunikácia v odbore
a) f)
Seminár zo slovenského jazyka a
literatúry a)
Cvičenia z matematiky e)
Manažment osobných financií a)e)f)
Atraktivita regiónov CR v SR a) e)f)
Podnikanie v cestovnom ruchu a)
e) f)
Tvorba projektov a) e) f)
Ekonomické cvičenia e) f)
Kongresové služby a manažment
voľného času a) e) f)
Práca s verejnosťou v cieľovom mieste
a) e)
Sprievodcovská činnosť a) e) f)
Technológia pohostinských a
hotelových služieb a) e) f)
Spolu:
Účelové kurzy a cvičenia
Kurz pohybových aktivít v prírode
Kurz na ochranu života a zdravia
Účelové cvičenia
Odborné kurzy
Barmanský kurz, kurz flair
Someliérsky kurz
Baristický kurz
Carvingový kurz
Animátorský kurz
Maturitná skúška
13
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-6
0-4
0-6
0-4
33
33
33
33
132
Poznámková časť k učebnému plánu 4 ročného študijného odboru 6324 M manažment
regionálneho cestovného ruchu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a) Trieda sa delí na skupiny podľa platnej legislatívy a podmienok školy.
b) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa realizuje s dotáciou 3 vyučovacích hodín
týždenne v každom ročníku.
c) Vyučujú sa dva z uvedených cudzích jazykov: anglický, francúzsky, nemecký, ruský
v rozsahu 1. cudzí jazyk 4 hodiny týždenne počas 4. rokov štúdia, 2. cudzí jazyk
v rozsahu 3 vyučovacích hodín týždenne v 1.- 3. ročníku štúdia a 2 vyučovacie hodiny
týždenne v 4.ročníku. Druhý cudzí jazyk je povinne voliteľný predmet.
d) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ sú predmety náboženská výchova
v alternatíve s etickou výchovou. Predmety etická výchova/náboženská výchova sa
vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov.
e) Predmet má aj charakter cvičení.
f) Predmet je predmetom praktickej prípravy.
g) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet dejepis a občianska
náuka. V predmete dejepis je zakomponované učivo dejín kultúry.
h) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety biológia a geografia.
i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ sú predmety
matematika a informatika. Výučba matematiky sa v študijných odboroch realizuje
s dotáciou minimálne 1 hodiny týždenne v 1.-4.ročníku. Predmet informatika sa
nevyučuje povinne, lebo škola má zavedený odborný predmet aplikovaná informatika.
j) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športový
v ýchova. Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších
hodinách a spájať do maximálne dvojhodinových celkov.
k) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
l) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou a na návrh predmetových komisií
rozhodne, ktoré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy
možno spájať do viachodinových celkov.
m) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Na
hodinách praktických cvičení alebo odbornej praxe sa žiaci delia do skupín, najmä
s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky
podľa všeobecne záväzných predpisov. Počet žiakov na jedného učiteľa sa riadi
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
n) Predmet odborná prax je samostatným vyučovacím predmetom. Člení sa na odbornú
súvislú prax, odbornú manažérsku prax a projektové týždne. Odbornú súvislú prax
vykonávajú žiaci 2. a 3. ročníka na recepcii školy pod priamym vedením učiteľa,
alebo v zariadeniach cestovného ruchu pod priamym vedením inštruktorov prevádzkových zamestnancov. Odborná súvislá prax sa uskutočňuje v zariadeniach
cestovného ruchu: v cestovných kanceláriách, turistických informačných agentúrach,
odboroch regionálneho rozvoja cestovného ruchu, samosprávy, v kultúrnych,
rekreačných a športových centrách, v centrách voľného času, v hotelových a iných
ubytovacích zariadeniach, v zariadeniach poskytujúcich kongresové služby,
agroturistických strediskách, dopravných kanceláriách a na recepcii školy. Odbornú
manažérsku prax a projektové týždne v 4. ročníku vykonávajú žiaci v závislosti od
zvoleného povinne voliteľného odborného predmetu v 3. a 4. ročníku. V čase prázdnin
a vo voľných dňoch počas školského roka žiaci 1., 2. a 3. ročníka vykonajú 2 týždne
prázdninovej odbornej praxe, ktoré sú podmienkou postupu do vyššieho ročníka. Pre
plnoletých žiakov škola organizuje 3 – 4 mesačnú odbornú zahraničnú prax na základe
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
zmluvných vzťahov v čase hlavných prázdnin alebo v priebehu školského roka.
Odbornú prax v 2. a 3. ročníku a odbornú manažérsku prax v 4.ročníku hodnotí
vyučujúci predmetu technológia služieb v cestovnom ruchu.
Organizácia odbornej praxe v danom školskom roku sa riadi aktuálnym vnútorným
predpisom, ktorý je súčasťou Plánu práce školy.
Žiaci si môžu v 2.,3. a 4. ročníku podľa záujmu a potrieb regiónu vybrať povinne
voliteľné predmety v rozsahu vymedzenom pre povinne voliteľné predmety. Štúdium
povinne voliteľného predmetu možno po ukončení každého ročníka prerušiť. Na
štúdium povinne voliteľných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych
tried alebo ročníkov. Škola môže na základe požiadaviek trhu práce a s prihliadnutím
na regionálne podmienky zaviesť aj ďalšie voliteľné predmety po predchádzajúcom
schválení Pedagogickou radou a Radou školy. Za kvalitu takto zavedených predmetov
zodpovedá riaditeľ školy. Povinne voliteľné predmety sa klasifikujú.
Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz
pohybových aktivít v prírode. Kurz na ochranu života a zdravia sa organizuje
v 3.ročníku a trvá 3 dni po 6 hodín. Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy
Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a v 2. ročníku vo vyučovacom čase
v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz.
Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu 5 vyučovacích dní po 6 hodín
v 1.ročníku so zameraním na zimné športy a 3 vyučovacích dní po 6 hodín so
zameraním na letné športy – plávanie.
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú exkurzie, ktoré žiaci absolvujú na
prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní
v oblasti všeobecného a odborného vzdelávania. Ich rozsah a obsah je súčasťou plánu
práce školy a schvaľuje ich riaditeľ školy. Exkurzie pripravuje a vedie učiteľ, ktorého
vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie a zabezpečí výstup z exkurzie.
Organizácia exkurzií musí byť v súlade s platnou legislatívou.
Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a starostlivosti o životné prostredie počas teoretického a praktického vyučovania
v škole i na pracoviskách odbornej praxe a počas ďalších aktivít školy.
Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa realizuje vo vyučovaní viacerých
predmetov, kľúčové postavenie majú povinne voliteľné predmety etická výchova
a náboženská výchova v 1. a 2. ročníku, občianska náuka, biológia a mimovyučovacie
aktivity triednych učiteľov so žiakmi. Vedenie školy v spolupráci s koordinátorom
riadi, koordinuje a kontroluje realizáciu výchovy k manželstvu a rodičovstvu vo
výchovnovzdelávacom procese.
Maturitná skúška sa organizuje podľa platnej školskej legislatívy.
V jednotlivých vyučovacích predmetoch majú vyučujúci možnosť aktualizovať obsah
učiva zaradením nových poznatkov, vyplývajúcich z potreby prispôsobiť učivo
aktuálnym potrebám trhu práce, regiónu, špecifickým potrebám školy alebo z dôvodu
legislatívnych zmien či zmien v spoločnosti. Zmeny v obsahu učiva navrhuje príslušná
predmetová komisia riaditeľovi školy vždy ku koncu školského roku. Zmeny budú po
schválení zaznamenané v revidovaní ŠkVP.
Prehľad využitia týždňov v období september - jún školského roka
Činnosť
1.ročník 2.ročník 3.ročník
Vyučovanie podľa rozpisu
33
33
33
Maturitná skúška
Odborná prax
- Súvislá odborná prax
2
2
- Manažérska odborná a prax
- Odborné kurzy (barmanský,
1
1
1
carvingový, someliérsky, baristický)
Vzdelávacie a odborné aktivity školy
3
2
2
a exkurzie
Telovýchovno-výcvikové kurzy
1
1
1
Projektové týždne
Časová rezerva, utvrdzovanie a opakovanie
2
1
1
učiva
Spolu týždňov
40
40
40
4.ročník
30
3
2
2
37
Učebný plán študijného odboru
6445 K kuchár
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok,
MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok
Hoteliérstvo, gastronómia, turizmus - HOGATUR
63,64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I,II
6445 K kuchár
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
denná
štátna
slovenský jazyk
Škola
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Druh školy
Vyučovací jazyk
Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí
Všeobecnovzdelávacie predmety
Jazyk a komunikácia
28
Slovenský jazyk a literatúra a)
Prvý cudzí jazyk a)
Človek a hodnoty
2
Etická výchova/náboženská
výchova a)
Človek a spoločnosť
5
Dejepis
Občianska náuka
Človek a príroda
3
Biológia
Chémia
Matematika a práca s informáciami
Matematika
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova a)
Odborné vzdelávanie
Teoretické vzdelávanie
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
3.
4.
Spolu
18
14
10
10
52
3
4
3
4
1
1
2
2
2
3
2
1
3
4
3
4
2
1
12
16
2
1
6
2
2
1
1
6
2
15
5
2
19
5
2
23
8
2
23
9
8
80
27
2
2
2
1
2
8
1
1
1
8
Ekonomika a právo
Ekonómia a ekonomika a) e)
Geografia cestovného ruchu
Právna náuka
Úvod do sveta práce
1
1
Manažment, marketing
Manažment a marketing
1
2
3
2
2
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo a) e)
Technologické predmety
Potraviny a výživa
Technológia
Praktická príprava
Administratíva a korešpondencia a)
e) f)
Aplikovaná informatika a) e) f)
Technika obsluhy a služieb a) e) f)
Odborný výcvik a) f)
Spolu:
Účelové kurzy a cvičenia
Kurz pohybových aktivít v prírode
Kurz na ochranu života a zdravia
Účelové cvičenia
Odborné kurzy
Barmanský kurz, kurz flair
Someliérsky kurz
Baristický kurz
Carvingový kurz
Animátorský kurz
Maturitná skúška
1
2
10
2
1
2
14
1
2
1
6
33
12
33
1
2
15
3
12
33
2
14
14
33
3
8
53
3
3
3
44
132
Poznámková časť k učebnému plánu 4 ročného študijného odboru 6445 K kuchár
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a) Trieda sa delí na skupiny podľa platnej legislatívy a podmienok školy.
b) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa realizuje s dotáciou 3 vyučovacích hodín
týždenne v každom ročníku.
c) Vyučuje sa jeden z uvedených cudzích jazykov: anglický, francúzsky, nemecký, ruský
v rozsahu 1. cudzí jazyk 4 hodiny týždenne počas 4. rokov štúdia.
d) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ sú predmety náboženská výchova
v alternatíve s etickou výchovou. Predmety etická výchova/náboženská výchova sa
vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov.
e) Predmet má aj charakter cvičení.
f) Predmet je predmetom praktickej prípravy.
g) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet dejepis a občianska
náuka. V predmete občianska náukas je zakomponované učivo komunikácie a
prezentácie.
h) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety biológia a chémia.
i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ sú predmety
matematika a informatika. Výučba matematiky sa v študijných odboroch realizuje
s dotáciou minimálne 1 hodiny týždenne v 1.-4.ročníku. Predmet informatika sa
nevyučuje povinne, lebo škola má zavedený odborný predmet aplikovaná informatika.
j) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športový
v ýchova. Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších
hodinách a spájať do maximálne dvojhodinových celkov.
k) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
l) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou a na návrh predmetových komisií
rozhodne, ktoré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy
možno spájať do viachodinových celkov.
m) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Na
hodinách praktických cvičení alebo odborného výcviku sa žiaci delia do skupín, najmä
s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky
podľa všeobecne záväzných predpisov. Počet žiakov na jedného učiteľa sa riadi
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
n) Predmet odborný výcvik je samostatným vyučovacím predmetom.
V čase školských prázdnin a vo voľných dňoch žiaci 1., 2. a 3.ročníka povinne
absolvujú 2 týždne odbornej prázdninovej praxe, ktoré sú podmienkou postupu do
vyššieho ročníka. Pre plnoletých žiakov škola organizuje 3 – 4 mesačnú odbornú
zahraničnú prax na základe zmluvných vzťahov v čase hlavných prázdnin alebo
v priebehu školského roka.
o) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz
pohybových aktivít v prírode. Kurz na ochranu života a zdravia sa organizuje
v 3.ročníku a trvá 3 dni po 6 hodín. Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy
Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a v 2. ročníku vo vyučovacom čase
v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz.
Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu 5 vyučovacích dní po 6 hodín
v 1.ročníku so zameraním na zimné športy a 3 vyučovacích dní po 6 hodín so
zameraním na letné športy – plávanie.
p) Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú exkurzie, ktoré žiaci absolvujú na
prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní
v oblasti všeobecného a odborného vzdelávania. Ich rozsah a obsah je súčasťou plánu
práce školy a schvaľuje ich riaditeľ školy. Exkurzie pripravuje a vedie učiteľ, ktorého
vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie a zabezpečí výstup z exkurzie.
Organizácia exkurzií musí byť v súlade s platnou legislatívou.
q) Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a starostlivosti o životné prostredie počas teoretického a praktického vyučovania
v škole i na pracoviskách odbornej praxe a počas ďalších aktivít školy.
r) Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa realizuje vo vyučovaní viacerých
predmetov, kľúčové postavenie majú povinne voliteľné predmety etická výchova
a náboženská výchova v 1. a 2. ročníku, občianska náuka, biológia a mimovyučovacie
aktivity triednych učiteľov so žiakmi. Vedenie školy v spolupráci s koordinátorom
riadi, koordinuje a kontroluje realizáciu výchovy k manželstvu a rodičovstvu vo
výchovnovzdelávacom procese.
s) Maturitná skúška sa organizuje podľa platnej školskej legislatívy.
t) V jednotlivých vyučovacích predmetoch majú vyučujúci možnosť aktualizovať obsah
učiva zaradením nových poznatkov, vyplývajúcich z potreby prispôsobiť učivo
aktuálnym potrebám trhu práce, regiónu, špecifickým potrebám školy alebo z dôvodu
legislatívnych zmien či zmien v spoločnosti. Zmeny v obsahu učiva navrhuje príslušná
predmetová komisia riaditeľovi školy vždy ku koncu školského roku. Zmeny budú po
schválení zaznamenané v revidovaní ŠkVP.
Prehľad využitia týždňov
Činnosť
Vyučovanie podľa rozpisu
Maturitná skúška
Vzdelávacie a odborné aktivity
školy a exkurzie
Telovýchovno-výcvikové kurzy
Časová rezerva, utvrdzovanie
a opakovanie učiva
Spolu týždňov
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
33
-
33
-
33
-
30
3
1
2
2
1
1
1
1
-
5
4
4
3
40
40
40
37
2. HOGATUR v 2.,3. a 4.ročníku školského roka 2013/2014
Pre II.A,B,C, III.A,B,C, IV.A,B,C,D:
9b Učebný plán študijného odboru 6323 6 hotelová
akadémia
Škola (názov, adresa)
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Druh školy
Vyučovací jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích
predmetov
Všeobecné vzdelávanie
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra a)
Prvý cudzí jazyk a) c)
Druhý cudzí jazyk a) c)
Človek, hodnoty a spoločnosť
Etická výchova/Náboženská výchova d)
Dejepis
Občianska náuka
Človek a príroda
Ekológia
Biológia
Matematika a práca s informáciami
Matematika a)
Informatika a)
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova a) f)
Odborné vzdelávanie
Ekonómia a ekonomika a)
Geografia cestovného ruchu e)
Základy manažmentu a)
Hotelový a gastronomický manažment
a)
Marketing hotelových služieb a) e)
Podnikanie v pohostinstve a hotelierstve
a)
Základy cestovného ruchu e)
Účtovníctvo a) e)
Kontroling a) e)
Administratíva a korešpondencia a) e)
Komunikácia a prezentácia a) e)
Právna náuka
Potraviny a technológia prípravy
pokrmov
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok, MUDr. Alexandra
29, 060 01 Kežmarok
Hoteliérstvo, gastronómia, turizmus - HOGATUR
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I
6323 6 hotelová akadémia
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
5 rokov
denná
štátna
slovenský jazyk
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
23
2.
17
3.
15
4.
13
5.
12
Spolu
3
4
4
3
4
4
2
4
3
2
4
3
3
4
3
13
20
17
1
2
2
1
1
2
2
3
1
2
2
80
1
2
2
2
2
6
4
2
2
2
2
2
2
10
11
18
20
16
16
81
2
2
2
2
2
2
8
4
2
4
3
4
3
2
2
2
4
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
6
2
4
3
2
2
4
Technika obsluhy a služieb a) e)
IKT v cestovnom ruchu a) e)
Úvod do sveta práce
Technológia prípravy pokrmov a) e)
Odborná prax
3
4
3
2
1
4
4
2
6
Voliteľné predmety h)
6
6
6
Cudzojazyčná komunikácia v odbore a)
Seminár zo slov.jazyka a literatúry
Cvičenia z matematiky a) e)
Ekonomické cvičenia a) e)
Manažment osobných financií a) e)
Tvorba projektov a) e)
Kongresové služby a manažment
voľného času a) e)
Práca s verejnosťou v cieľovom mieste
a) e)
Sprievodcovská činnosť a) e)
Cvičenia z IKT a) e)
Someliérstvo a) e)
Medzinárodná gastronómia a) e)
Výchova k zdravej výžive a)
Spolu povinné predmety:
Nepovinné predmety:
3. cudzí jazyk
Hospodársky týždeň
Posunkový jazyk pre nepočujúcich
Onkologická výchova
Prvá pomoc
Účelové kurzy/učivo
Ochrana života a zdravia
Telovýchovno-výcvikový kurz
Maturitná skúška
10
2
1
10
12
12
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
34
35
35
35
34
173
0-3
1
1
1
Poznámková časť k učebnému plánu 5 - ročného študijného odboru 6323 6 hotelová
akadémia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a) Trieda sa delí na skupiny podľa platnej legislatívy a podmienok školy.
b) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa realizuje v rozsahu 3 vyučovacích hodín
týždenne v 1. a 2. ročníku štúdia, v rozsahu 2 vyučovacích hodín týždenne v 3. a 4.
ročníku a 3 vyučovacích hodín týždenne v 5. ročníku.
c) Vyučujú sa dva z uvedených cudzích jazykov: anglický, francúzsky, nemecký, ruský
v rozsahu 1. cudzí jazyk 4 hodiny týždenne počas 5. rokov štúdia, 2. cudzí jazyk
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
v rozsahu 4 vyučovacích hodín v 1. a 2. ročníku a v rozsahu 3 vyučovacích hodín v 3.
4. a 5. ročníku štúdia.
Predmety etická výchova alebo náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov.
Na vyučovanie oboch predmetov sa vytvárajú skupiny najviac s počtom 20 žiakov.
Predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v triednom výkaze žiaka sa uvádza
„absolvoval/a“. Tieto predmety sa vyučujú v rozsahu 1 vyučovacej hodiny týždenne
v 1. a v 2. ročníku štúdia. Oba predmety sú súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek,
hodnoty a spoločnosť“. Do tejto vzdelávacej oblasti patria aj predmety dejepis
a občianska náuka. Predmet dejepis sa vyučuje v rozsahu 2 vyučovacích hodín
týždenne v 1. ročníku štúdia a je klasifikovaný. Predmet občianska náuka sa vyučuje
v 1.ročníku v rozsahu 2 vyučovacích hodín týždenne a 2. ročníku štúdia v rozsahu 1
vyučovacej hodiny týždenne a je klasifikovaný. Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek
a príroda“ sú predmety ekológia a biológia. Predmet ekológia sa vyučuje v rozsahu 1
vyučovacej hodiny týždenne v 1. ročníku štúdia a je klasifikovaný. Súčasťou tohto
predmetu sú aj odborné exkurzie. Predmet biológia sa vyučuje v 1. ročníku štúdia
v rozsahu 2 vyučovacích hodín týždenne a je klasifikovaný.
Predmet má aj charakter cvičení.
V predmete telesná a športová výchova je možné vyučovať 1 hodinu týždenne aj
v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou
vyučovania telesnej a športovej výchovy môže byť aj 5 dňový telovýchovnovýcvikový kurz v trvaní 7 hodín denne v 1. alebo 2. ročníku štúdia.
Predmet odborná prax je samostatným vyučovacím predmetom a patrí k hlavným
formám praktického vyučovania. Člení sa na odbornú priebežnú prax, odbornú súvislú
prax, odbornú manažérsku prax a projektové týždne. Odbornú priebežnú prax
vykonávajú žiaci 3. a 4. ročníka pod priamym vedením učiteľa odbornej praxe 1 krát
týždenne v zmluvných pohostinských a hotelových zariadeniach. Odbornú súvislú
prax vykonávajú žiaci 1., 2., 3. a 4. ročníka pod priamym vedením inštruktorovprevádzkových zamestnancov zmluvných pohostinských a hotelových zariadení
v rozsahu: 2. ročník 2 týždne, 3. ročník 5 týždňov, 4. ročník týždňov. Odbornú
manažérsku prax vykonávajú žiaci 4. ročníka v rozsahu 1 týždeň (v rámci súvislej
ODP) a žiaci 5. ročníka v rozsahu 2 týždňov v školskej reštaurácii BARÓNKA,
v zmluvných pohostinských a hotelových zariadeniach , na prezentačných
gastronomických akciách školy. V čase školských prázdnin a vo voľných dňoch žiaci
1., 2., 3. a 4. ročníka povinne absolvujú 2 týždne odbornej prázdninovej praxe, ktoré
sú podmienkou postupu do vyššieho ročníka. Pre plnoletých žiakov škola organizuje 3
– 4 mesačnú odbornú zahraničnú prax na základe zmluvných vzťahov v čase hlavných
prázdnin alebo v priebehu školského roka. Súčasťou predmetu odborná prax sú
projektové týždne v rozsahu 1 týždeň vo 4. ročníku a 1 týždeň v 5. ročníku.. Odborná
prax je klasifikovaná v 3. a 4. ročníku štúdia samostatne, v 1. a 2. ročníku ju hodnotí
vyučujúci technológie prípravy pokrmov a techniky obsluhy, 5. roč. ju hodnotí
vyučujúci predmetu hotelový a gastronomický manažment. V 1.,2. a 5.ročníku sa na
vysvedčení a v triednom výkaze žiaka uvedie „absolvoval/a“.
Organizácia odbornej praxe v danom školskom roku sa riadi aktuálnym vnútorným
predpisom, ktorý je súčasťou Plánu práce školy.
Po absolvovaní najmenej 1400 vyučovacích hodín praktického vyučovania, z ktorých
najmenej 1200 vyučovacích hodín tvorí odborný výcvik alebo odborná prax sa žiakovi
okrem vysvedčenia o maturitnej skúške vydáva aj výučný list.
Žiaci si môžu v 4. a 5. ročníku podľa záujmu a potrieb regiónu vybrať povinne
voliteľné predmety v rozsahu vymedzenom pre povinne voliteľné predmety. Štúdium
voliteľného predmetu možno po ukončení každého ročníka prerušiť. Na štúdium
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
voliteľných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried alebo
ročníkov. Škola môže na základe požiadaviek trhu práce a s prihliadnutím na
regionálne podmienky zaviesť aj ďalšie voliteľné a nepovinné predmety - po
predchádzajúcom schválení Pedagogickou radou a Radou školy. Za kvalitu takto
zavedených predmetov zodpovedá riaditeľ školy. Voliteľné predmety sa klasifikujú.
Žiak si môže vybrať najviac 2 nepovinné predmety. Na vyučovanie nepovinných
predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried a ročníkov. Riaditeľ školy
môže z hľadiska odborno-metodického povoliť spájanie hodín nepovinných
predmetov do viachodinových celkov. Nepovinné predmety sa neklasifikujú, na
vysvedčení žiaka a v triednom výkaze sa uvedie „absolvoval/a“.
Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je učivo „Ochrana života a zdravia“.
Obsah učiva sa účelovými cvičeniami a samostatným kurzom Ochrana života
a zdravia. Účelové cvičenia sa organizujú v 1. a v 2. ročníku vo vyučovacom čase
v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz priamo po triedach
výnimočne po ročníkoch. Kurz je organizovaný v 3. ročníku v rozsahu 3 vyučovacích
dní po 6 hodín. Kurz je súčasťou plánu práce školy. Formu kurzu upresní riaditeľ
školy podľa možností a miestnych podmienok.
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú exkurzie, ktoré žiaci absolvujú na
prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní
v oblasti všeobecného a odborného vzdelávania. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ
školy v súlade s plánom práce školy. Exkurzie pripravuje a vedie učiteľ, ktorého
vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie a zabezpečí výstup z exkurzie.
Organizácia exkurzií musí byť v súlade s platnou legislatívou.
Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a starostlivosti o životné prostredie počas teoretického a praktického vyučovania
v škole i na pracoviskách odbornej praxe a počas ďalších aktivít školy.
Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa realizuje vo vyučovaní viacerých
predmetov, kľúčové postavenie majú povinne voliteľné predmety etická výchova
a náboženská výchova v 1. a 2. ročníku, občianska náuka, biológia, ekológia
a mimovyučovacie aktivity triednych učiteľov so žiakmi. Vedenie školy v spolupráci
s koordinátorom riadi, koordinuje a kontroluje realizáciu výchovy k manželstvu
a rodičovstvu vo výchovnovzdelávacom procese.
Maturitná skúška sa organizuje podľa platnej školskej legislatívy.
V jednotlivých vyučovacích predmetoch majú vyučujúci možnosť aktualizovať obsah
učiva zaradením nových poznatkov, vyplývajúcich z potreby prispôsobiť učivo
aktuálnym potrebám trhu práce, regiónu, špecifickým potrebám školy alebo z dôvodu
legislatívnych zmien či zmien v spoločnosti. Zmeny v obsahu učiva navrhuje príslušná
predmetová komisia riaditeľovi školy vždy ku koncu školského roku. Zmeny budú po
schválení zaznamenané v revidovaní ŠkVP.
Prehľad využitia týždňov v období september - jún školského roka
Činnosť
Vyučovanie podľa rozpisu
Maturitná skúška
Odborná prax
- Odborná súvislá prax
- Odborná manažérska prax
- Odborné kurzy (barmanský,
carvingový, someliérsky,
baristický)
- Projektové týždne
Vzdelávacie, odborné aktivity
školy a exkurzie
Telovýchovné kurzy
Časová rezerva, utvrdzovanie
a opakovanie učiva
Spolu týždňov
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník
33
33
33
30
-
-
-
33
-
1
1
2
1
5
-
3
1
-
2
-
-
-
-
2
1
3
2
-
1
-
1
-
1
-
-
1
2
1
-
1
40
40
40
40
37
3
10b Učebný plán študijného odboru
6324 6 manažment regionálneho cestovného ruchu
Škola (názov, adresa)
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Druh školy
Vyučovací jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích
predmetov
Všeobecnovzdelávacie predmety
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok, MUDr. Alexandra
29, 060 01 Kežmarok
Hoteliérstvo, gastronómia, turizmus - HOGATUR
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I
6324 6 manažment regionálneho cestovného ruchu
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
denná
štátna
slovenský jazyk
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
22
2.
20
3.
14
4.
12
Spolu
68
3
4
3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
12
16
12
1
1
-
-
2
2
-
2
-
1
-
-
4
1
2
1
-
-
-
2
2
2
2
2
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra a)
Prvý cudzí jazyk a) c)
Druhý cudzí jazyk a) c)
Človek, hodnoty a spoločnosť
Etická výchova/Náboženská výchova
d)
Dejepis
Občianska náuka
Človek a príroda
Biológia
Ekológia
Matematika a práca s informáciami
Matematika a)
Informatika a)
1
2
-
-
6
4
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova a) f)
2
2
2
2
8
Odborné vzdelávanie
11
13
16
17
57
Ekonómia a ekonomika a) e)
Geografia cestovného ruchu e)
Základy cestovného ruchu e)
Základy manažmentu a)
Manažment cestovného ruchu a) e)
Marketing cestovného ruchu a) e)
Účtovníctvo a) e)
Administratíva a korešpondencia a)
e)
Komunikácia a prezentácia a) e)
Právna náuka
IKT v cestovnom ruchu a) e)
Úvod do sveta práce
Cvičenia z IKT e)
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
8
5
2
2
3
5
6
2
2
2
2
4
2
1
3
2
2
1
2
2
2
1
2
Technológia služieb cestovného ruchu
a) e)
2
Marketingový manažment podujatí
a) e)
Odborná prax
Voliteľné predmety
2
3
3
8
2
2
4
5
6
13
Cudzojazyčná komunikácia v odbore
a)
0-4
Seminár zo slov.jazyka a literatúry
0-4
0-4
0-4
0-4
Cvičenia z matematiky e)
Manažment osobných financií a) e)
Atraktivita regiónov CR v SR a) e)
Podnikanie v cestovnom ruchu a)
e)
Tvorba projektov a) e)
Ekonomické cvičenia e)
Kongresové služby a manažment
voľného času a) e)
Práca s verejnosťou v cieľovom mieste
a) e)
Sprievodcovská činnosť a) e)
Technológia pohostinských a
hotelových služieb a) e)
Spolu povinné predmety:
Nepovinné predmety:
3. cudzí jazyk
Hospodársky týždeň
Posunkový jazyk nepočujúcich
Onkologická výchova
Prvá pomoc
Účelové kurzy/učivo
Ochrana života a zdravia
Telovýchovno-výcvikový kurz
Maturitná skúška
0-4
0-4
0-4
0-6
0-4
0-6
0-4
33
35
35
35
138
0-3
1
1
1
Poznámková časť k učebnému plánu 4 ročného študijného odboru 6324 6 manažment
regionálneho cestovného ruchu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a) Trieda sa delí na skupiny podľa platnej legislatívy a podmienok školy.
b) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa realizuje v rozsahu 3 vyučovacích hodín
týždenne v 1. až 4. ročníku štúdia.
c) Vyučujú sa dva z uvedených cudzích jazykov: anglický, francúzsky, nemecký, ruský
v rozsahu 1. cudzí jazyk 4 hodiny týždenne počas 4. rokov štúdia, 2. cudzí jazyk
v rozsahu 3 vyučovacích hodín týždenne v 1. a 4. ročníku štúdia.
d) Predmety etická výchova alebo náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov.
Na vyučovanie oboch predmetov sa vytvárajú skupiny najviac s počtom 20 žiakov.
Predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v katalógovom liste žiaka sa uvádza
„absolvoval/a“. Tieto predmety sa vyučujú v rozsahu 1 vyučovacej hodiny týždenne
v 1. a v 2. ročníku štúdia. Oba predmety sú súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek,
hodnoty a spoločnosť“. Do tejto vzdelávacej oblasti patria aj predmety dejepis a
občianska náuka. Predmet dejepis sa vyučuje v rozsahu 2 vyučovacích hodín týždenne
v 1. a 2. ročníku štúdia a je klasifikovaný, v 2. ročníku je učivo dejepisu zamerané na
dejiny kultúry vzhľadom na potreby odboru. Predmet občianska náuka sa vyučuje v 1.
ročníku štúdia v rozsahu 1 vyučovacej hodiny týždenne a je klasifikovaný.
Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety biológia a ekológia,
ktoré sa vyučujú v 1. ročníku štúdia v rozsahu 2 a 1 vyučovacích hodín týždenne a sú
klasifikované. Súčasťou týchto predmetov sú aj odborné exkurzie.
e) Predmet má aj charakter cvičení.
f) V predmete telesná a športová výchova je možné vyučovať 1 hodinu týždenne aj
v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou
vyučovania telesnej a športovej výchovy môže byť aj 5 dňový telovýchovnovýcvikový kurz v trvaní 7 hodín denne v 1. alebo 2. ročníku štúdia.
g) Predmet odborná prax je samostatným vyučovacím predmetom a patrí k hlavným
formám praktického vyučovania. Člení sa na odbornú súvislú prax, odbornú
manažérsku prax a projektové týždne. Odbornú súvislú prax vykonávajú žiaci 2. a 3.
ročníka pod priamym vedením inštruktorov - prevádzkových zamestnancov
v zariadeniach cestovného ruchu. Odborná súvislá prax sa uskutočňuje v zariadeniach
cestovného ruchu: v cestovných kanceláriách, turistických informačných agentúrach,
odboroch regionálneho rozvoja cestovného ruchu, samosprávy, v kultúrnych,
rekreačných a športových centrách, v centrách voľného času, v hotelových a iných
ubytovacích zariadeniach, v zariadenia poskytujúcich kongresové služby,
agroturistických strediskách, dopravných kanceláriách a na recepcii školy. Odbornú
manažérsku prax a projektové týždne v 4. ročníku vykonávajú žiaci v závislosti od
zvoleného povinne voliteľného odborného predmetu v 3. a 4. ročníku. V čase prázdnin
a vo voľných dňoch počas školského roka žiaci 1., 2. a 3. ročníka vykonajú 2 týždne
prázdninovej odbornej praxe, ktoré sú podmienkou postupu do vyššieho ročníka. Pre
plnoletých žiakov škola organizuje 3 – 4 mesačnú odbornú zahraničnú prax na základe
zmluvných vzťahov v čase hlavných prázdnin alebo v priebehu školského roka.
Odbornú prax v 2. a 3. ročníku a odbornú manažérsku prax v 4.ročníku hodnotí
vyučujúci technológie služieb v cestovnom ruchu. V 2.,3. a 4. ročníku sa na
vysvedčení a v triednom výkaze žiaka uvedie „absolvoval/a“.
h) Organizácia odbornej praxe v danom školskom roku sa riadi aktuálnym vnútorným
predpisom, ktorý je súčasťou Plánu práce školy.
i) Žiaci si môžu v 2.,3. a 4. ročníku podľa záujmu a potrieb regiónu vybrať povinne
voliteľné predmety v rozsahu vymedzenom pre povinne voliteľné predmety. Štúdium
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
voliteľného predmetu možno po ukončení každého ročníka prerušiť. Na štúdium
voliteľných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried alebo ročníkov
pri dodržaní smernice. Škola môže na základe požiadaviek trhu práce
a s prihliadnutím na regionálne podmienky zaviesť aj ďalšie voliteľné a nepovinné
predmety po predchádzajúcom schválení Pedagogickou radou a Radou školy. Za
kvalitu takto zavedených predmetov zodpovedá riaditeľ školy. Voliteľné predmety sa
klasifikujú.
Žiak si môže vybrať najviac 2 nepovinné predmety. Na vyučovanie nepovinných
predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried a ročníkov. Riaditeľ školy
môže z hľadiska odborno-metodického povoliť spájanie hodín nepovinných
predmetov do viachodinových celkov. Nepovinné predmety sa neklasifikujú, na
vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie „absolvoval/a“.
Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je učivo „Ochrana života a zdravia“.
Obsah učiva sa účelovými cvičeniami a samostatným kurzom Ochrana života
a zdravia. Účelové cvičenia sa organizujú v 1. a v 2. ročníku vo vyučovacom čase
v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz priamo po triedach
výnimočne po ročníkoch. Kurz je organizovaný v 3. ročníku v rozsahu 3 vyučovacích
dní po 6 hodín. Kurz je súčasťou plánu práce školy. Formu kurzu upresní riaditeľ
školy podľa možností a miestnych podmienok.
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú exkurzie, ktoré žiaci absolvujú na
prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní
v oblasti všeobecného a odborného vzdelávania. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ
školy v súlade s kapitolou 5 ŠkVP Podmienky pre realizáciu praktického vyučovania
v študijnom odbore 6323 6 hotelová akadémia a 6324 6 manažment regionálneho
cestovného ruchu a plánom práce školy. Exkurzie pripravuje a vedie učiteľ, ktorého
vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie a zabezpečí výstup z exkurzie.
Organizácia exkurzií musí byť v súlade s platnou legislatívou.
Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a starostlivosti o životné prostredie počas teoretického a praktického vyučovania
v škole i na pracoviskách odbornej praxe a počas ďalších aktivít školy.
Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa realizuje vo vyučovaní viacerých
predmetov, však kľúčové postavenie majú povinné voliteľné predmety etická výchova
a náboženská výchova v 1. a 2. ročníku, občianska náuka, biológia, ekológia
a mimovyučovacie aktivity triednych učiteľov so žiakmi. Vedenie školy v spolupráci
s koordinátorom riadi, koordinuje a kontroluje realizáciu výchovy k manželstvu
a rodičovstvu vo výchovno-vzdelávacom procese.
Maturitná skúška sa organizuje podľa platnej školskej legislatívy.
V jednotlivých vyučovacích predmetoch majú vyučujúci možnosť aktualizovať obsah
učiva zaradením nových poznatkov, vyplývajúcich z potreby prispôsobiť učivo
aktuálnym potrebám trhu práce, regiónu, špecifickým potrebám školy alebo z dôvodu
legislatívnych zmien či zmien v spoločnosti. Zmeny v obsahu učiva navrhuje príslušná
predmetová komisia riaditeľovi školy vždy ku koncu školského roku. Zmeny budú po
schválení zaznamenané v revidovaní ŠkVP.
Prehľad využitia týždňov v období september - jún školského roka
Činnosť
1.ročník 2.ročník 3.ročník
Vyučovanie podľa rozpisu
33
33
33
Maturitná skúška
Odborná prax
- Súvislá odborná prax
2
2
- Manažérska odborná a prax
- Odborné kurzy (barmanský,
1
1
1
carvingový, someliérsky, baristický)
Vzdelávacie a odborné aktivity školy
3
3
2
a exkurzie
Telovýchovno-výcvikové kurzy
1
1
Projektové týždne
Časová rezerva, utvrdzovanie a opakovanie
2
1
1
učiva
Spolu týždňov
40
40
40
4.ročník
30
3
2
2
37
3. HOGATUR v 5. ročníku školského roka 2013/2014
Pre V.A,B,C:
9a Učebný plán študijného odboru
6323 6 hotelová akadémia
Škola (názov, adresa)
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Druh školy
Vyučovací jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích
predmetov
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok, MUDr. Alexandra
29, 060 01 Kežmarok
Hoteliérstvo, gastronómia, turizmus - HOGATUR
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
6323 6 hotelová akadémia
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
5 rokov
denná
štátna
slovenský jazyk
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
23
2.
17
3.
15
4.
13
5.
12
Spolu
Slovenský jazyk a literatúra a)
Prvý cudzí jazyk a) c)
Druhý cudzí jazyk a) c)
Etická výchova/Náboženská výchova d)
Dejepis
Občianska náuka
Ekológia
Biológia a výživa
Matematika a)
Informatika a)
Telesná výchova a) f)
3
4
4
1
2
1
1
2
3
3
4
4
1
1
2
4
3
2
4
3
3
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
13
20
17
2
2
2
1
2
7
4
10
Odborné predmety
11
18
20
16
16
81
2
2
2
2
2
2
8
4
2
4
3
4
3
Všeobecnovzdelávacie predmety
Ekonómia a ekonomika a)
Geografia cestovného ruchu e)
Základy manažmentu a)
Hotelový a gastronomický manažment
a)
Marketing hotelových služieb a) e)
Podnikanie v pohostinstve a hotelierstve
a)
Základy cestovného ruchu e)
Účtovníctvo a) e)
Kontroling a) e)
Administratíva a korešpondencia a) e)
Komunikácia a prezentácia a) e)
Právna náuka
Potraviny a technológia prípravy
pokrmov
Technika obsluhy a služieb a) e)
IKT v cestovnom ruchu a) e)
Úvod do sveta práce
Technológia prípravy pokrmov a) e)
2
2
2
4
2
2
2
2
2
1
2
2
2
3
4
3
2
1
4
4
2
80
2
2
6
2
4
3
2
4
10
2
1
10
Odborná prax
6
Voliteľné predmety h)
6
6
6
Cudzojazyčná komunikácia v odbore a)
Seminár zo slov.jazyka a literatúry
Cvičenia z matematiky a) e)
Ekonomické cvičenia a) e)
Manažment osobných financií a) e)
Tvorba projektov a) e)
Kongresové služby a manažment
voľného času a) e)
Práca s verejnosťou v cieľovom mieste
a) e)
Sprievodcovská činnosť a) e)
Cvičenia z IKT a) e)
Someliérstvo a) e)
Medzinárodná gastronómia a) e)
Výchova k zdravej výžive a)
Spolu povinné predmety:
Nepovinné predmety:
3. cudzí jazyk
Hospodársky týždeň
Posunkový jazyk nepočujúcich
Onkologická výchova
Prvá pomoc
12
12
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
34
35
35
35
34
173
0-3
1
1
1
Účelové kurzy
Ochrana života a zdravia
Poznámková časť k učebnému plánu 5 - ročného študijného odboru 6323 6 hotelová
akadémia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a) Trieda sa delí na skupiny podľa platnej legislatívy a podmienok školy.
b) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa realizuje v rozsahu 3 vyučovacích hodín
týždenne v 1. a 2. ročníku štúdia, v rozsahu 2 vyučovacích hodín týždenne v 3. a 4.
ročníku a 3 vyučovacích hodín týždenne v 5. ročníku.
c) Vyučujú sa dva z uvedených cudzích jazykov: anglický, francúzsky, nemecký, ruský
v rozsahu 1. cudzí jazyk 4 hodiny týždenne počas 5. rokov štúdia, 2. cudzí jazyk
v rozsahu 4 vyučovacích hodín v 1. a 2. ročníku a v rozsahu 3 vyučovacích hodín v 3.
4. a 5. ročníku štúdia.
d) Predmety etická výchova alebo náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov.
Na vyučovanie oboch predmetov sa vytvárajú skupiny najviac s počtom 20 žiakov.
Predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v katalógovom liste žiaka sa uvádza
„absolvoval/a“. Tieto predmety sa vyučujú v rozsahu 1 vyučovacej hodiny týždenne
v 1. a v 2. ročníku štúdia. Oba predmety sú súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek,
hodnoty a spoločnosť“. Do tejto vzdelávacej oblasti patria aj predmety dejepis
a občianska náuka. Predmet dejepis sa vyučuje v rozsahu 2 vyučovacích hodín
týždenne v 1. ročníku štúdia a je klasifikovaný. Predmet občianska náuka sa vyučuje
v 1. a 2. ročníku štúdia v rozsahu 1 vyučovacej hodiny týždenne a je klasifikovaný. V
tomto predmete je znížená dotácia hodín o 1 hodinu oproti RUP ŠVP z dôvodu, že
e)
f)
g)
h)
i)
j)
učivo tohoto predmetu sa súbežne preberá v prvom ročníku aj v predmete základy
cestovného ruchu a v druhom ročníku v predmete ekonómia a ekonomika i vo štvrtom
ročníku v predmete právna náuka. Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú
predmety ekológia a integrovaný predmet Biológia a výživa. Predmet ekológia sa
vyučuje v rozsahu 1 vyučovacej hodiny týždenne v 1. ročníku štúdia a je
klasifikovaný. Súčasťou tohoto predmetu sú aj odborné exkurzie. Predmet Biológia
a výživa sa vyučuje v 1. ročníku štúdia v rozsahu 2 vyučovacích hodín týždenne a je
klasifikovaný.
Predmet má aj charakter cvičení.
V predmete telesná výchova je možné vyučovať 1 hodinu týždenne aj
v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou
vyučovania telesnej výchovy môže byť aj 5 dňový výchovno-výcvikový kurz v trvaní
7 hodín denne v 1. alebo 2. ročníku štúdia.
Predmet odborná prax je samostatným vyučovacím predmetom a patrí k hlavným
formám praktického vyučovania. Člení sa na odbornú priebežnú prax, odbornú súvislú
prax, odbornú manažérsku prax a projektové týždne. Odbornú priebežnú prax
vykonávajú žiaci 3. a 4. ročníka pod priamym vedením učiteľa odbornej praxe 1 krát
týždenne v zmluvných pohostinských a hotelových zariadeniach. Odbornú súvislú
prax vykonávajú žiaci 1., 2., 3. a 4. ročníka pod priamym vedením inštruktorovprevádzkových zamestnancov zmluvných pohostinských a hotelových zariadení
v rozsahu: 2. ročník 2 týždne, 3. ročník 5 týždňov, 4. ročník týždňov. Odbornú
manažérsku prax vykonávajú žiaci 4. ročníka v rozsahu 1 týždeň (v rámci súvislej
ODP) a žiaci 5. ročníka v rozsahu 2 týždňov v školskej reštaurácii BARÓNKA,
v zmluvných pohostinských a hotelových zariadeniach , na prezentačných
gastronomických akciách školy. V čase školských prázdnin a vo voľných dňoch žiaci
1., 2., 3. a 4. ročníka povinne absolvujú 2 týždne odbornej prázdninovej praxe, ktoré
sú podmienkou postupu do vyššieho ročníka. Pre plnoletých žiakov škola organizuje 3
– 4 mesačnú odbornú zahraničnú prax na základe zmluvných vzťahov v čase hlavných
prázdnin alebo v priebehu školského roka. Súčasťou predmetu odborná prax sú
projektové týždne v rozsahu 1 týždeň vo 4. ročníku a 1 týždeň v 5. ročníku.. Odborná
prax je klasifikovaná v 3. a 4. ročníku štúdia samostatne, v 1. a 2. ročníku ju hodnotí
vyučujúci technológie prípravy pokrmov a techniky obsluhy, 5. roč. ju hodnotí
vyučujúci predmetu hotelový a gastronomický manažment. V 5.ročníku sa na
vysvedčení a v triednom výkaze žiaka uvedie „absolvoval/a“.
Organizácia odbornej praxe v danom školskom roku sa riadi aktuálnym vnútorným
predpisom, ktorý je súčasťou Plánu práce školy.
Po 3 rokoch štúdia a po absolvovaní predpísanej odbornej praxe s celkovým rozsahom
praktického vyučovania minimálne 1 500 hodín (vrátane cvičení v odborných
predmetoch) sa žiak môže dobrovoľne prihlásiť na vykonanie záverečnej skúšky a po
úspešnom absolvovaní všetkých 3 častí získať výučný list v učebnom odbore 6444 2
čašník, servírka alebo 6445 2 kuchár.
Žiaci si môžu v 4. a 5. ročníku podľa záujmu a potrieb regiónu vybrať voliteľné
predmety v rozsahu vymedzenom pre voliteľné predmety. Štúdium voliteľného
predmetu možno po ukončení každého ročníka prerušiť. Na štúdium voliteľných
predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried alebo ročníkov pri
dodržaní smernice. Škola môže na základe požiadaviek trhu práce a s prihliadnutím na
regionálne podmienky zaviesť aj ďalšie voliteľné a nepovinné predmety - po
predchádzajúcom schválení Pedagogickou radou a Radou školy. Za kvalitu takto
zavedených predmetov zodpovedá riaditeľ školy. Voliteľné predmety sa klasifikujú.
k) Žiak si môže vybrať 2 nepovinné predmety. Na vyučovanie nepovinných predmetov
možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried a ročníkov pri dodržaní Smernice.
Riaditeľ školy môže z hľadiska odborno-metodického povoliť spájanie hodín
nepovinných predmetov do viachodinových celkov. Nepovinné predmety sa
neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie „absolvoval/a“.
l) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je učivo „Ochrana života a
zdravia“. Obsah učiva sa realizuje vo vybraných predmetoch, účelových cvičeniach
a samostatným kurzom Ochrana života a zdravia. Účelové cvičenia sa organizujú v 1.
a v 2. ročníku priamo v teréne, v rozsahu 5 hodín. Kurz je organizovaný v 3. ročníku
v rozsahu 3 vyučovacích dní po 7 hodín. Kurz je súčasťou plánu práce školy. Formu
kurzu upresní riaditeľ školy podľa možností a miestnych podmienok.
m) Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú exkurzie, ktoré žiaci absolvujú na
prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní
v oblasti všeobecného a odborného vzdelávania. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ
školy v súlade s plánom práce školy. Exkurzie pripravuje a vedie učiteľ, ktorého
vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie a zabezpečí výstup z exkurzie.
Organizácia exkurzií musí byť v súlade s platnou legislatívou.
n) Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a starostlivosti o životné prostredie počas teoretického a praktického vyučovania
v škole i na pracoviskách odbornej praxe a počas ďalších aktivít školy.
o) Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa realizuje vo vyučovaní viacerých
predmetov, však kľúčové postavenie majú povinné voliteľné predmety etická výchova
a náboženská výchova v 1. a 2. ročníku, občianska náuka, biológia a výživa, ekológia
a mimovyučovacie aktivity triednych učiteľov so žiakmi. Vedenie školy v spolupráci
s koordinátorom riadi, koordinuje a kontroluje realizáciu výchovy k manželstvu
a rodičovstvu vo výchovno-vzdelávacom procese.
p) Maturitná a záverečná skúška sa organizuje podľa platnej školskej legislatívy.
q) V jednotlivých vyučovacích predmetoch majú vyučujúci možnosť aktualizovať obsah
učiva zaradením nových poznatkov, vyplývajúcich z potreby prispôsobiť učivo
aktuálnym potrebám trhu práce, regiónu, špecifickým potrebám školy alebo z dôvodu
legislatívnych zmien či zmien v spoločnosti. Zmeny v obsahu učiva navrhuje príslušná
predmetová komisia riaditeľovi školy vždy ku koncu školského roku. Zmeny budú po
schválení zaznamenané v revidovaní ŠkVP.
Prehľad využitia týždňov v období september - jún školského roka
Činnosť
Vyučovanie podľa rozpisu
Maturitná skúška, záverečná
skúška
Odborná prax
- Odborná súvislá prax
- Odborná manažérska prax
- Odborné kurzy (barmanský,
carvingový, someliérsky,
baristický)
- Projektové týždne
Vzdelávacie, odborné aktivity
školy a exkurzie
Telovýchovné kurzy
Časová rezerva, utvrdzovanie
a opakovanie učiva
Spolu týždňov
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník
33
33
33
33
30
-
-
-
1
3
1
1
2
1
5
-
3
1
-
2
-
-
-
-
1
1
3
2
-
1
-
1
-
1
-
-
1
2
1
-
1
40
40
40
40
37
Download

Ročný plán práce - Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok