Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce
Org. zložka: Špeciálna základná škola internátna
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
062013/VO1
Vybavuje/linka
Ing. Kováčová/6882082
Michalovce
20.6.2013
VEC
Výzva na podanie cenovej ponuky - prieskum trhu.
Spojená škola internátna v Michalovciach je štátnou rozpočtovou organizáciou, ktorá pri
zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb, je povinná
riadiť sa zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. V našej organizácii vznikla potreba
obstarania :
„ SŠI -
Oprava zatekajúcej strechy a obvodového múru na starej budove
Špeciálnej základnej škole internátnej . “
V rámci procesu verejného obstarávania postupom zákazky s nízkou hodnotou Vás
žiadame o predloženie cenovej ponuky na vyššie uvedený predmet zákazky. Pri zadávaní
predmetnej zákazky postupujeme podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vaša cenová ponuka bude pre nás, ako obstarávateľa, podkladom k výberu dodávateľa na
základe prieskumu trhu pri zohľadnení zásad hospodárnosti vynakladania finančných
prostriedkov s cieľom, aby vynaložené náklady na získanie predmetu zákazky boli primerané
jeho kvalite a cene, a preto z neho pre našu organizáciu nevyplývajú žiadne zmluvné záväzky.
Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú ponuku
na požadovaný predmet zákazky.
Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na prípadnú budúcu spoluprácu.
S pozdravom
Mgr. Viera Kravetzová
riaditeľka školy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Školská 10
071 01 Michalovce
IČO: 17080789
Tel.: 056/6882082
Fax: 056/6421591
[email protected]
Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce
VÝZVA k zákazke s nízkou hodnotou.
PRIESKUM TRHU
1. Identifikácia obstarávateľa
Spojená škola internátna
Org. zložka : Špeciálna základná škola internátna
Školská 10
071 01 Michalovce
IČO: 17080789
Zastúpená: Mgr. Vierou Kravetzovou, riaditeľkou školy
Tel./fax: 056/6421591
e-mail: [email protected] , [email protected]
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000105584/8180
Obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d zákona č. 25/2006 Z. z.
Kontaktná osoba obstarávateľa pre styk s uchádzačmi : Ing. Ľudmila Kováčová
Tel: 056/6882082
2. Predmet zákazky
Zákazka na uskutočnenie prác - Oprava zatekajúcej strechy a obvodového múru na starej
budove Špeciálnej základnej škole internátnej . “
3. Opis predmetu zákazky - množstvo a rozsah
•
•
•
•
•
•
•
Odstránenie poškodenej povlakovej krytiny na plochej streche cca 65 m2
Zhotovenie povlakovej krytiny – modifikované pásy
Klampiarske práce
Nátery – cca 110 m2
Presun hmôt
Vymurovanie a povrchová úprava stien a múrov vo výške cca 12 m
Montáž a demontáž lešenia
4. Miesto dodania predmetu zákazky
Stará budova ŠZŠI , Školská 10, 071 01 Michalovce
5. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky
Od 1.7. 2013 do 30.9.2013
6. Podmienky financovania
Financovanie je zabezpečené z rozpočtu verejného obstarávateľa – normatívne resp.
nenormatívne /havárie/ finančné prostriedky na tovary a služby /kat. 630 - údržba školy – oprava
strechy/, pridelené ObÚ v Košiciach. Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. Kupujúci
uhradí predmet zákazky predávajúcemu po jeho prevzatí na základe faktúry, prípadne čiastkovej
faktúry. Splatnosť faktúry – 14 dní odo dňa obdržania faktúry objednávateľom.
7. Podmienky účasti uchádzačov
- doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom
profesijnou organizáciou.
Minimálne požiadavky:
- uchádzač musí preukázať, že je oprávnený uskutočňovať práce podľa predmetu zákazky.
8. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk – dátum do: 4.7.2013, čas: do 12,00 hod.
Obhliadka miesta realizácie je nevyhnutná a je stanovená na deň 28.6.2013 do 15,30 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Spojená škola internátna
Org. zložka: Špeciálna základná škola internátna
Školská 10, 071 01 Michalovce
Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Kováčová
Telefón: 056/6882082
Fax: 056/6421591
E- mail: [email protected] , [email protected]
V prípade osobného doručenia, uchádzači odovzdajú ponuku do kancelárie ekonómky a to
v prac. dňoch od 7.30 hod. do 15.30 hod.
Jazyk ponuky : Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
9. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena predmetu zákazky pri zachovaní kvality práce.
Cenová ponuka musí obsahovať:
•
•
•
ponúkanú cenu
doklad o právnej subjektivite
záručnú lehotu na poskytované práce
10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
V prípade potreby doplňujúcich informácií umožní obstarávateľ telefonický, príp. osobný
kontakt.
Za osobu zodpovednú za verejné obstarávanie:
Ing. Ľudmila Kováčová, ekonómka školy
...................................................
Za verejného obstarávateľa:
Mgr. Viera Kravetzová, riaditeľka školy
...................................................
V Michalovciach, dňa 20.6.2013
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Školská 10
IČO: 17080789
071 01 Michalovce
Tel.: 056/6882082
Fax: 056/6421591
[email protected]
Download

Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce