Vezmite prosím na vedomie, že formulár sťažnosti bude správne fungovať iba
s programom Adobe Reader 9 alebo jeho nasledujúcimi verziami (k dispozícii
na stiahnutie na adrese www.adobe.com).
Prosím, uložte kópiu formulára lokálne pred jeho vyplnením pomocou Adobe
Reader, následne vytlačte a odošlite Súdu poštou.
SLK - 2014/1
Formulár sťažnosti
O tomto formulári
Tento formulár je právny dokument a môže ovplyvniť
Vaše práva a záväzky. Prosím postupujte podľa pokynov v
Poznámkach k vyplneniu formulára sťažnosti. Ubezpečte
sa, že vyplníte všetky časti, ktoré sa Vás týkajú a
predložíte všetky relevantné dokumenty.
Nálepka s čiarovým kódom
Upozornenie: Ak bude Vaša sťažnosť neúplná, nebude
preskúmaná Súdom (pozri Pravidlo 47 Pravidiel Súdu).
Prosím majte najmä na zreteli, že podľa Pravidla 47 ods. 2
písm. a):
„Všetky informácie zmienené v ods. 1 písm. d) až f) [zhrnutie
faktov a namietaného porušenia, ako i informácie o splnení
podmienok prijateľnosti] musia byť uvedené v príslušných
častiach formulára tak, aby umožnili Súdu určiť predmet
sťažnosti bez potreby oboznamovať sa s ďalšími
dokumentmi."
Referenčné číslo
Ak ste už od Európskeho súdu pre ľudské práva obdržali sadu
nálepiek s čiarovým kódom, prosím nalepte jednu nálepku nižšie.
Ak už vo vzťahu k tejto sťažnosti máte Súdom pridelené
referenčné číslo, prosím uveďte ho v kolónke nižšie.
A. Sťažovateľ (fyzická osoba)
B. Sťažovateľ (právnická osoba)
Tento stĺpec sa týka výlučne sťažovateľov - fyzických osôb. Ak je
sťažovateľom právnická osoba, vyplňte stĺpec B.
Tento stĺpec je potrebné vyplniť, ak je sťažovateľom spoločnosť,
mimovládna organizácia, združenie alebo iná právnická osoba.
1. Priezvisko
9. Názov
2. Meno/á
10. Identifikačné číslo (ak je k dispozícii)
3. Dátum narodenia
napr. 27/09/2012
D
D
M
M
R
R
R
11. Dátum založenia alebo vzniku (ak je k dispozícii)
R
4. Štátna príslušnosť
napr. 27/09/2012
D
D
M
M
R
R
R
R
12. Predmet činnosti
5. Adresa
13. Adresa sídla
6. Telefón (vrátane medzinárodnej telefónnej predvoľby)
7. Email (ak je k dispozícii)
14. Telefón (vrátane medzinárodnej telefónnej predvoľby)
8. Pohlavie
mužské
ženské
15. Email
Európsky súd pre ľudská práva – Formulár sťažnosti
2/11
C. Zástupca/ovia sťažovateľa
Ak sťažovateľ nemá zástupcu, prejdite do časti D.
Iný zástupca ako advokát/osoba oprávnená konať v
mene právnickej osoby
Advokát
Prosím vyplňte túto časť formulára, ak zastupujete sťažovateľa,
ale nie ste advokátom.
Vysvetlite v akom postavení zastupujete sťažovateľa, resp. v
akom ste k nemu vzťahu. Ak konáte v mene právnickej osoby,
uveďte Vašu oficiálnu funkciu.
16. Postavenie / vzťah / funkcia
Prosím vyplňte túto časť formulára, ak zastupujete sťažovateľa
ako advokát.
24. Priezvisko
17. Priezvisko
26. Štátna príslušnosť
18. Meno/á
27. Adresa
25. Meno/á
19. Štátna príslušnosť
20. Adresa
28. Telefón (vrátane medzinárodnej telefónnej predvoľby)
29. Fax
21. Telefón (vrátane medzinárodnej telefónnej predvoľby)
30. Email
22. Fax
23. Email
Plnomocenstvo
Sťažovateľ musí na konanie vo svojom mene zástupcu splnomocniť podpísaním nižšie uvedenej plnej moci (pozri Poznámky k
vyplneniu formulára sťažnosti).
Týmto udeľujem plnú moc vyššie označenej osobe na zastupovanie v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva vo veci mojej
sťažnosti predloženej podľa článku 34 Dohovoru.
31. Podpis sťažovateľa
32. Dátum
napr. 27/09/2012
D
D
M
M
R
R
R
R
Európsky súd pre ľudská práva – Formulár sťažnosti
3/11
D. Štát/y, proti ktorému/ým je sťažnosť podaná
33. Označte štát/y, proti ktorému/ým je sťažnosť podaná
ALB - Albánsko
ITA - Taliansko
AND - Andorra
LIE - Lichtenštajnsko
ARM - Arménsko
LTU - Litva
AUT - Rakúsko
LUX - Luxemburg
AZE - Azerbajdžan
LVA - Lotyšsko
BEL - Belgicko
MCO - Monako
BGR - Bulharsko
MDA - Moldavská republika
BIH - Bosna a Hercegovina
MKD - „Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko“
CHE - Švajčiarsko
MLT - Malta
CYP - Cyprus
MNE - Čierna Hora
CZE - Česká republika
NLD - Holandsko
DEU - Nemecko
NOR - Nórsko
DNK - Dánsko
POL - Poľsko
ESP - Španielsko
PRT - Portugalsko
EST - Estónsko
ROU - Rumunsko
FIN - Fínsko
RUS - Ruská federácia
FRA - Francúzsko
SMR - San Maríno
GBR - Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
SRB - Srbsko
GEO - Gruzínsko
SVK - Slovenská republika
GRC - Grécko
SVN - Slovinsko
HRV - Chorvátsko
SWE - Švédsko
HUN - Maďarsko
TUR - Turecko
IRL - Írsko
UKR - Ukrajina
ISL - Island
Európsky súd pre ľudská práva – Formulár sťažnosti
4/11
Predmet sťažnosti
Všetky informácie o skutočnostiach, namietaných porušeniach a splnení podmienok vyčerpania vnútroštátnych opravných
prostriedkov a predloženia sťažnosti v lehote šiestich mesiacov podľa článku 35 ods. 1 Dohovoru musia byť uvedené v tejto časti
formulára pod písmenami E., F. a G. (Pravidlo 47 ods. 2 písm. a). Sťažovateľ môže predložiť doplňujúce informácie vo forme prílohy k
tomuto formuláru. Takéto doplňujúce informácie nesmú presiahnuť 20 strán (Pravidlo 47 ods. 2 b). Toto obmedzenie sa nevzťahuje
na kópie rozhodnutí a ďalších sprievodných dokumentov.
E. Popis skutočností
34.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Uistite sa, že text v tejto časti formulára nepresahuje povolený rozsah a ,ak áno, náležite ho prosím upravte. Ak si želáte
predložiť doplňujúce informácie, postupujte podľa „Poznámok k vyplneniu formulára sťažnosti“.
Európsky súd pre ľudská práva – Formulár sťažnosti
5/11
Popis skutočností (pokračovanie)
35.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Uistite sa, že text v tejto časti formulára nepresahuje povolený rozsah a ,ak áno, náležite ho prosím upravte. Ak si želáte
predložiť doplňujúce informácie, postupujte podľa „Poznámok k vyplneniu formulára sťažnosti“.
Európsky súd pre ľudská práva – Formulár sťažnosti
6/11
Popis skutočností (pokračovanie)
36.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Uistite sa, že text v tejto časti formulára nepresahuje povolený rozsah a ,ak áno, náležite ho prosím upravte. Ak si želáte
predložiť doplňujúce informácie, postupujte podľa „Poznámok k vyplneniu formulára sťažnosti“.
Európsky súd pre ľudská práva – Formulár sťažnosti
7/11
F. Popis namietaného/ých porušenia/í Dohovoru a/alebo Protokolov a argumenty na podporu sťažnosti
37. Článok, porušenie ktorého namietate Vysvetlenie
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Európsky súd pre ľudská práva – Formulár sťažnosti
8/11
G. Vo vzťahu ku každému namietanému porušeniu potvrďte, že ste uplatnili dostupné účinné opravné
prostriedky v dotknutej krajine, a na preukázanie dodržania šesťmesačnej lehoty tiež uveďte dátumy,
kedy bolo vynesené a doručené konečné rozhodnutie na vnútroštátnej úrovni.
38. Namietané porušenie
Informácia o uplatnených vnútroštátnych opravných prostriedkoch a dátum konečného rozhodnutia.
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Európsky súd pre ľudská práva – Formulár sťažnosti
39. Máte, resp. mali ste k dispozícii iné vnútroštátne opravné prostriedky, ktoré ste nevyčerpali?
9/11
Áno
Nie
40. Ak ste na vyššie položenú otázku odpovedali áno, uveďte ktorý opravný prostriedok ste nevyčerpali a vysvetlite prečo.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
H.
Informácia o iných medzinárodných konaniach
41. Namietali ste porušenia, ktoré sú predmetom tejto sťažnosti, v inom medzinárodnom
vyšetrovacom alebo zmierovacom konaní?
Áno
Nie
42. Ak ste na vyššie položenú otázku odpovedali áno, uveďte stručné zhrnutie tohto konania (namietané porušenia, názov
medzinárodného orgánu, výsledok konania a dátum prípadných rozhodnutí).
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
43. Má, resp. mal sťažovateľ pred týmto Súdom iné sťažnosti?
Áno
Nie
44. Ak ste na vyššie položenú otázku odpovedali áno, uveďte nižšie jej/ich spisové číslo/a.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Európsky súd pre ľudská práva – Formulár sťažnosti
10/11
I. Zoznam sprievodných dokumentov
Je potrebné, aby ste pripojili úplné a čitateľné kópie všetkých dokumentov.
Predložené dokumenty Vám nebudú vrátené. Je preto vo Vašom záujme predložiť kópie, nie originály.
JE NEVYHNUTNÉ:
- zoradiť dokumenty chronologicky a podľa jednotlivých konaní;
- očíslovať strany vzostupne;
- predložiť dokumenty nespojené (spinkami, zošitím, zlepením, či inak).
45. Nižšie uveďte zoznam dokumentov v chronologickom poradí so stručným opisom.
1.
_____________________________________________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________________________________________
3.
_____________________________________________________________________________________________
4.
_____________________________________________________________________________________________
5.
_____________________________________________________________________________________________
6.
_____________________________________________________________________________________________
7.
_____________________________________________________________________________________________
8.
_____________________________________________________________________________________________
9.
_____________________________________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________________________________
11. _____________________________________________________________________________________________
12. _____________________________________________________________________________________________
13. _____________________________________________________________________________________________
14. _____________________________________________________________________________________________
15. _____________________________________________________________________________________________
16. _____________________________________________________________________________________________
17. _____________________________________________________________________________________________
18. _____________________________________________________________________________________________
19. _____________________________________________________________________________________________
20. _____________________________________________________________________________________________
21. _____________________________________________________________________________________________
22. _____________________________________________________________________________________________
23. _____________________________________________________________________________________________
24. _____________________________________________________________________________________________
25. _____________________________________________________________________________________________
Európsky súd pre ľudská práva – Formulár sťažnosti
11/11
Prípadné ďalšie skutočnosti
Prajete si k Vašej sťažnosti uviesť doplňujúce skutočnosti?
46. Skutočnosti
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Vyhlásenie a podpis
Čestne vyhlasujem, že všetky informácie uvedené v tomto formulári zodpovedajú skutočnosti.
47. Dátum
napr. 27/09/2012
D
D
M
M
R
R
R
R
Sťažovateľ/lia alebo zástupca/ovia musí/ia formulár podpísať nižšie.
48. Podpis/y
sťažovateľa/ov
zástupcu/ov – zaškrtnite vhodné
Určenie osoby na doručovanie
V prípade viacerých sťažovateľov alebo zástupcov, uveďte meno a adresu jednej osoby, s ktorou bude Súd následne
viesť korešpondenciu.
49. Meno a adresa
určeného sťažovateľa /
zástupcu – zaškrtnite vhodné
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Vyplnený formulár sťažnosti treba
podpísať a poslať poštou na adresu:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE
Download

Formulár sťažnosti - European Court of Human Rights