Okresný úrad v Považskej Bystrici, Odbor starostlivosti o životné prostredie
Mesto Považská Bystrica
Centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica
ZO Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Považskej Bystrici
PX Centrum Považská Bystrica
vyhlasujú
XXII. ročník ekologickej súťaže
EKOPYRAMÍDA
/7.ročník EKOJARMOK-u/
Vážení priatelia, milí žiaci!
V rámci ekologickej súťaže „Ekopyramída“ a pri príležitosti Dňa Zeme sa aj v školskom roku 2014 – 2015
uskutoční celomestské podujatie na pešej zóne v Považskej Bystrici - 7. ročník „EKOJARMOK-u“, ktorý
bude opäť súťažného charakteru.
Školské kolektívy budú mať na spracovanie vybranej ekologickej témy, s ktorou sa budú na
EKOJARMOK-u prezentovať, obdobie do apríla 2015.
Súťaž je určená školským kolektívom pre I. a II. stupeň ZŠ /to znamená, že za školu môžu súťažiť 2
kolektívy/:
mladší žiaci - I. stupeň ZŠ - kategória A
starší žiaci - II. stupeň ZŠ - kategória B
I. časť Ekojarmoku: spracovanie témy podľa vlastného výberu.
Žiaci budú pod vedením svojich pedagógov, počas niekoľkých mesiacov, podľa výberu témy získavať nové
poznatky, články, uskutočňovať vlastné pozorovania, zistenia, prieskumy, ankety, spracovávať
fotodokumentáciu, tabuľky, grafy, obrázky, rôzny iný získaný zaujímavý materiál do tzv. posterov
/nástenky, panely/, ktoré si nainštalujú do prideleného stánku a jeho okolia /stánok so stolom pre každú
školu zabezpečia organizátori/.
Vyhotovené panely by mali byť prehľadné, poučné, estetické, mali by obsahovať riešenie danej
problematiky – tzv. záver.
Každá škola si pripraví tabuľu s názvom školy, ktorou si označí svoj stánok a viditeľný nápis – názov témy.
Dovoz a odvoz si zabezpečuje škola sama.
Na pomoc uvádzame niekoľko tém, ktoré môžete spracovať. Môžete si však zvoliť aj vlastnú tému.
l. Ekologické katastrofy
7. Ovzdušie
2. Energia
8. Chránené živočíchy
3. Voda
9. Chránené rastliny
4. Hluk
10. Zdravá výživa
5. Elektromagnetický smog
11. Predchádzanie vzniku odpadu
6. Odpad ako druhotná surovina
12. Separovanie odpadu
Z uvedených tém si môžu vybrať aj žiaci I. stupňa - kategória A a žiaci ŠZŠI, alebo si môžu zvoliť niektorú z
nasledovných tém:
13. Panelovo-priestorový návrh eko-záhradky
14. Panelovo-priestorové znázornenie vodného biotopu
alebo lesného biotopu
alebo lúčneho biotopu
Poznámka: kolektív môže v tomto roku pokračovať v téme, ktorú spracovával v minulom ročníku /musí ju
však výrazne rozšíriť o nové poznatky/.
II.časť Ekojarmoku: bude zameraná na fantáziu, tvorivosť, zručnosť, kreativitu a samostatnosť.
Sprievodnými doplnkami prezentácie spracovanej ekologickej témy môžu byť aj rôzne výrobky z
odpadového materiálu, napr.:
-učebné pomôcky
-hračky
-rôzne figúrky
-karnevalové masky – deti môžu byť v nich aj oblečené
-maľované tričká s prírodnými motívmi, v ktorých budú deti prezentovať svoju školu
-odznaky, magnetky s prírodnými motívmi
-obrázky zo sušeného materiálu
-mnoho iných drobností a doplnkov (napr. recyklovaná bižutéria, papierové kabelky, vešiaky na stenu z CD,
postavičky a kvety z PET-fliaš, peňaženky z tetra-paku, výrobky z papierového prútia) ktoré budú môcť deti
predávať za symbolickú cenu.
Fantázii sa medze nekladú, nech je stánok vašej školy čo najzaujímavejší, najpútavejší a najpestrejší, ako na
správnom jarmoku.
7.ročník EKOJARMOK-u sa uskutoční v apríli 2015 pri príležitosti oslavy DŇA ZEME na pešej zóne
v Považskej Bystrici, kde bude aj odmeňovanie najúspešnejších kolektívov.
Podujatie bude sprevádzané kultúrnym programom. Prosíme školské kolektívy, aby si aj v rámci
krúžkovej činnosti (spev, tanec, hra na hudobný nástroj, recitácia a pod.) pripravili k termínu konania
Ekojarmoku vystúpenie.
Chceli by sme dať čo najväčší priestor školským kolektívom prezentovať sa na verejnosti aj v oblasti kultúry.
V sprievodnom programe nebude chýbať premietanie filmov, tvorivé úlohy pre súťažiacich a ďalšie aktivity.
Hodnotiaca komisia bude zložená zo zástupcov Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu
v Považskej Bystrici, MsÚ v Považskej Bystrici– odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry, ZO SZOPaK
v Považskej Bystrici a CVČ v Považskej Bystrici.
Komisia bude posudzovať nielen výber témy, cieľ, vlastné zistenia, závery a výsledky, ale aj
fotodokumentáciu, estetiku posterov a estetiku stánku ako celku. Časový limit na prezentáciu záverov je pre
každý súťažiaci kolektív maximálne 10 minút.
Prajeme Vám veľa chuti do práce, nápaditosti a mnoho príjemných zážitkov.
Kolektívy I. a II. stupňa prihláste najneskôr do 27. februára 2015 na: [email protected], 042-42 60 55
1, 0915 70 57 81.
Tešíme sa na spoluprácu!
Poznámka: podrobné informácie pred uskutočnením Ekojarmoku Vám pošleme v priebehu mesiaca marec
2015.
Ing. Ivan Hanulík
riaditeľ CVČ Považská Bystrica
Vybavuje: Ing. Ligasová Katarína,
odd. prírodovedy CVČ PB
[email protected]
Ing. Pavel Petrík
vedúci Odboru starostlivosti o ŽP
Download

Ekojarmok 2015 - Centrum voľného času Považská Bystrica