1
Programovanie s M128-ckou .
Štandardné správanie
TNC nabieha nástrojom do polôh, ktoré sú zadefinované v programe obrábania. Ak dôjde v
programe k zmene polohy osi natočenia, tak sa musí vypočítať z tejto zmeny vyplývajúce
presadenie na lineárnych osiach a nabehnúť naň v polohovacom bloku.
Správanie pri M128 = TCPM : Tool Center Point Management - Riadenie
stredového bodu nástroja .
Ak sa v programe zmení poloha riadenej osi natočenia, tak sa počas procesu natáčania poloha
hrotu nástroja voči obrobku nezmení .
Priklad č.1 ( Guľová fréza )
Príkad č.2 ( Rohová fréza )
2
Keďže mi nemáme 3D-korekciu nástroja , musíme si hodnoty polôh nástroja nechať vypočítať
niektorým CAM systémom ( guľová fréza ) , alebo cez Q-parametre ( rohová fréza ) .
My sa budeme zaoberať príkladom č.2 ( rohová fréza ) .
Máme za úlohu zraziť hranu 8x45° bokom frézy , pomocou funkcie M128 , ako je na obrázku
č.3 .
Obrázok č.3
3
Výkres (skica)
Samotný výpočet nábehu frézy cez Q-parametre je v programe . Nie je to nič zložité .
Najskôr sa priradia určité hodnoty do Q-parametrov . A potom sa zadajú rovnice výpočtu .
( matematika – goniometria )
Budeme sa venovať samotným dráham frézy .
1. Ofrézujeme kontúru podľa výkresu . ( vety 6-15 )
2. Priradíme ku Q-parametrom hodnoty ( vety 16-22 )
Zadáme rovnice výpočtov ( vety 23 a 24 )
3. Zrušíme rovinu obrábania pomocou podprogramu – LBL 100 . ( veta 25 )
Pozn: Pred každým natočením treba to predchádzajúce natočenie zrušiť – aj ak je poloha
vretena v základnej polohe . Ak použijeme M50 , M51 , M52 ( obmedzenie
pojazdov stroja ) tak nemusíme rušiť rovinu obrábania .
4. Načítame nový nulový bod . Ak je zhodný so základným , tak nemusíme . ( veta 27 )
4
5. A teraz napolohujeme vreteno do počiatočného bodu obrábania s funkciou M 128 .
Je to veta 31 a 32 .
6. Vykonáme pohyb v osi Y . Na hodnotu Y +110
5
7. Určíme stred kruhu , okolo ktorého sa nam bude otáčať stôl v osi C vo vete 35 . ( veta 34 )
8. Vo vete 35 programujeme dráhu štvrťkruhu inkrementálne a v polárnych súradniciach .
Otočí sa nám stôl o 90 ° s tým , ze nástroj je vedený po dráhe kruhu spolu s kusom .
9. Vykonáme pohyb v osi X . Na hodnotu X +116 ( veta 36 )
6
Všimnite si , ze vykonávame pohyb v osi X , a nie v osi Y . To preto , ze pracujeme
s funkciou M128 ( vedenie nástroja ) . Inak povedané – programujeme hodnoty , ako keby
sme obrabali v zakladnej polohe vretena .
10. Opäť si zadáme stred kruhu . ( veta 37 )
11. A znovu programujeme dráhu štvrťkruhu inkrementálne a v polárnych súradniciach .
Otočí sa nám stôl o 90 ° , na hodnotu C +180 ( veta 38 )
12. Vykonáme pohyb v osi Y . Na hodnotu Y +190 ( veta 39 )
7
13. Výjdeme nástrojom na Z +50 a zrušíme funkciu M128 M129-nou .
Nástroj nám ide priamo hore , nad kus a nie v smere vretena .
14. Zrušíme rovinu obrábania . ( veta 41 )
15. Natočíme vreteno do základnej polohy pomocou podprogramu – LBL 101 ( veta 42 )
16. Napolohovanie vretena na strojnú nulu – M91 . ( veta 43 )
17. Koniec hlavného programu . M2 , alebo M30 .
18. Podprogram č. 100 . Zrušenie roviny obrábania .
19. Podprogram č. 101 . Vyrovnanie vretena do základnej polohy .
Hádam vám tento malý návod trochu pomohol .
Viac na webe : http://heidenhain.webnode.cz/
Download

Navod na programovanie s M128-ckou.pdf