VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY IN VEST s.r.o.
ŠAĽA, PLATNÉ OD 1. 5. 2012
Všetky zmluvné vzťahy najmä pre predaj, prípadne montáž vrátane dodávky výrobkov IN VEST s.r.o. sa uskutočňujú
na základe týchto Všeobecných obchodných a dodacích podmienok (ďalej len “VODP”).
VODP sú nedeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv, prípadne zmlúv o dielo, ak je v zázäzku IN VEST s.r.o. zahrnutá aj
montáž výrobkov a sú rovnako záväzné pre predávajúceho i kupujúceho, prípadne objednávateľa i zhotoviteľa,
v súlade s ust. § 273 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Zmeny a doplnky kúpnych zmlúv, prípadne zmlúv o dielo sú pre predávajúceho, prípadne zhotoviteľa záväzné
len v prípade ich písomného potvrdenia obidvoma zmluvnými stranami.
1. Všeobecne
1.1. VODP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán. Zmluvnými stranami sú IN VEST s.r.o. ako predávajúci /
zhotoviteľ a fyzické alebo právnické osoby ako kupujúci / objednávateľ.
1.2. Predmetom zmluvného záväzku spoločnosti IN VEST s.r.o. je predaj, prípadne montáž a dodávka výrobkov,
tovarov a služieb špecifikovaných v kúpnej zmluve / zmluve o dielo.
1.3. Výrobky, ktoré sú vyrábané na zákazku, sa vyrábajú podľa písomnej objednávky kupujúceho a ich dodávky
sa realizujú iba na základe písomnej kúpnej zmluvy / zmluvy o dielo.
2. Kúpna zmluva / Zmluva o dielo
2.1. Dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré sa týkajú objednávky, dodávky, prevzatia tovaru a ceny
sa uzatvárajú písomne. Základnými dokladmi sú objednávka, kúpna zmluva, dodací list a faktúra. Pri predaji
za hotovosť tieto doklady nahradzuje doklad o predaji v hotovosti.
2.2. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim môže dôjsť: - pri osobnom odbere odovzdaním
a prevzatím tovaru na základe dodacieho listu a jeho zaplatením v hotovosti. - písomnou formou – formou
akceptácie objednávky alebo uzatvorením kúpnej zmluvy.
2.3. Objednávka kupujúceho je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Ak predávajúci akceptuje objednávku
kupujúceho alebo ak kupujúci akceptuje cenovú ponuku predávajúceho vystavenú na základe objednávky
kupujúceho, dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
2.4. Samostatnou formou je uzatvorenie písomnej kúpnej zmluvy, ktorej návrh zašle predávajúci po doručení
objednávky kupujúceho. Kupujúci podpisom kúpnej zmluvy vyjadrí súhlas s jej znením a toto potvrdené
znenie zašle späť predávajúcemu. Kúpna zmluva je uzavretá, keď predávajúci obdrží späť svoj návrh kúpnej
zmluvy, potvrdený kupujúcim.
2.5. Návrh kúpnej zmluvy obsahuje označenie výrobkov, technické požiadavky, množstvo, cenu, platobné
podmienky, cenu obalov, termín plnenia, miesto plnenia a spôsob dodávky.
2.6. V prípade, že kupujúci vykoná v návrhu kúpnej zmluvy zmenu, táto zmena ruší platnosť podpisu
predávajúceho. V takomto prípade sa jedná o nový návrh kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý musí
akceptovať aj predávajúci, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
2.7. Kupujúci je povinný potvrdiť návrh kúpnej zmluvy do troch dní od jej obdŕžania a odoslať ho predávajúcemu.
2.8. Pokiaľ predávajúci neobdrží potvrdený návrh kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa jeho odoslania, je oprávnený
od tohto návrhu / zmluvy okamžite odstúpiť.
2.9.Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať výrobky, tovar a služby podľa podmienok
dohodnutých v kúpnej zmluve a kupujúci je povinný výrobky, tovar a služby odobrať a zaplatiť za ne
predávajúcemu kúpnu cenu.
2.10. Ustanovenia týchto VODP sa primerane vzťahujú aj na zmluvy o dielo, ktoré sa uzatvárajú v prípade, ak je
súčasťou záväzku spoločnosti IN VEST s.r.o. aj montáž dodávaných výrobkov.
3. Dodacie podmienky / Miesto plnenia
3.1. Vlastnícke právo k dodávaným výrobkom, tovarom, obalom prechádza z predávajúceho na kupujúceho
úplným zaplatením kúpnej ceny.
3.2.Nebezpečenstvo vzniku škody / straty k dodávaným výrobkom, tovarom, obalom prechádza
z predávajúceho na kupujúceho osobným prevzatím výrobkov, tovarov, obalov kupujúcim v mieste plnenia.
3.3. Pokiaľ nie je dohodnuté inak predávajúci dodá kupujúcemu tovar po splnení podmienok kupujúcim,
v mieste predajného strediska predávajúceho.
3.4. V prípade, ak v konkrétnej objednávke došlo k dohode o inom mieste dodania tovaru ako je uvedené v bode
3.3., t.j. v mieste určenom kupujúcim, je dodávka splnená odovzdaním tovaru prvému prepravcovi. Náklady na
prepravu tovaru znáša kupujúci, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3.5. Doprava tovaru nie je zahrnutá v cene tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3.6. Za osobné prevzatie sa považuje okamih: - naloženia na dopravný prostriedok - odovzdanie k preprave
prvému dopravcovi.
3.7. Výrobky, tovar a obaly je oprávnený prevziať osobne kupujúci alebo ním splnomocnená osoba. Plná moc
musí obsahovať: - základné údaje o kupujúcom (IČO, DIČ, adresa, telefón) - úplné údaje o splnomocnenej
osobe - rozsah splnomocnenia - dobu platnosti plnej moci - razítko, podpis kupujúceho a splnomocnenej
osoby - Plná moc v jednom vyhotovení zostáva u predávajúceho.
3.8. Na dodaný tovar, výrobky a obaly vystaví predávajúci dodací list, ktorým preukazuje svoje plnenie. Dodací
list obsahuje: - údaj o mieste plnenia - číslo kúpnej zmluvy, na základe ktorej je vystavený, alebo číslo
objednávky - údaje o prvom príjemcovi a končenom príjemcovi - údaje o predmete plnenia (typ, cena
za jednotku, cena celkom, množstvo, zľava) - čitateľné údaje o príjemcovi a jeho podpis - pečiatka a podpis
zodpovedného pracovníka predávajúceho.
3.9. Predávajúci je povinný tovar zabaliť a zaistiť pre prepravu spôsobom, potrebným k zachovaniu a ochrane
tovaru. Obalom sa rozumie paleta a ďalšie predmety, slúžiace k ochrane, prípadne preprave tovaru.
3.10.V prípade, že na kúpnej zmluve nie je stanovený presný dátum odberu, môže kupujúci alebo ním
splnomocnená osoba tovar odobrať iba po predchádzajúcej dohode s predávajúcim, prípadne na základe
výzvy predávajúceho.
3.11.Predávajúci nezodpovedá za škody, vzniknuté pri neuskutočnení nakládky z dôvodu poveternostných
vplyvov, pri prerušení dodávky elektrickej energie do výrobného závodu, požiaru alebo iných
nepredvídaných okolností.
4. Platobné podmienky
4.1. Kúpna cena predmetu plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán. K týmto cenám môže predávajúci
poskytnúť zľavy a provízie, na ktorých poskytnutie však kupujúci nemá právny nárok. Ceny sú stanovené
franko (fco) výrobný závod predávajúceho. V cene výrobkov je zahrnutá nakládka na dopravný prostriedok.
Vratné obaly a prípadná doprava kupujúcemu je účtovaná zvlášť.
4.2. Ceny štandardných výrobkov sú uvedené v platnom cenníku predávajúceho.
4.3. U výrobkov na zákazku sú ponukové ceny kalkulované a časovo obmedzené pre každú zákazku zvlášť.
V prípade, že medzi odovzdaním cenovej ponuky a potvrdením kúpnej zmluvy príde k výraznému zvýšeniu
vstupov (materiál, energie...) alebo k chybnému zadaniu zo strany kupujúceho, je predávajúci oprávnený
zodpovedajúcim spôsobom opraviť cenovú kalkuláciu.
4.4. Kúpna cena bude kupujúcim uhradená nasledovne:
- v hotovosti pri odbere kupujúcim alebo ním splnomocnenou osobou
- platbou vopred na základe faktúry, vystavenej predávajúcim. V tomto prípade bude tovar vydaný na
základe predloženia výpisu z účtu z peňažného ústavu alebo ústrižku peňažnej zloženky.
- zálohovou platbou na základe vystavenej zálohovej faktúry. Dodávky tovaru budú začaté po uhradení zálohy.
Po uskutočnení zdaniteľného plnenia vystaví predávajúci kupujúcemu faktúru – daňový doklad, kde bude
uhradená záloha odpočítaná. V prípade, že nebude zálohová faktúra uhradená do troch týždňov po dátume
jej splatnosti, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a previesť storno zálohovej faktúry.
Odstúpením od zmluvy a stornom zálohovej faktúry nie sú dotknuté práva predávajúceho na úhradu
sankčných postihov, ktoré je kupujúci predávajúcemu povinný uhradiť. Predávajúci pritom nezodpovedá
za škody, spôsobené nerealizovaním pôvodne dohodnutej kúpnej zmluvy.
- zaplatením faktúry, vystavenej predávajúcim v lehote splatnosti, stanovenej kúpnou zmluvou
4.5. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve stanovené inak, je doba splatnosti faktúry 14 dní. V prípade oneskorenia úhrady
fakturovanej kúpnej ceny za tovar, prípadnú dopravu a vratné obaly, je kupujúci povinný uhradiť
predávajúcemu úrok vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
4.6. Pri doprave vozidlom predávajúceho, prípadne železnicou, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu
dopravné a všetky ďalšie účelne vynaložené náklady na dopravu tovaru.
4.7. Reklamácia po prevzatí tovaru neoprávňuje kupujúceho k zadržiavaniu platieb za tovar.
4.8. V prípade, že kupujúci neuhradí svoje predchádzajúce záväzky voči predávajúcemu, má tento právo zastaviť
ďalšie dodávky, pričom kupujúci nemá právny nárok vymáhať náhradu škody a ušlého zisku.
4.9. Dodávané výrobky a tovar IN VEST s.r.o. zostávajú vo vlastníctve IN VEST s.r.o. až do úplného zaplatenia
všetkých pohľadávok kupujúceho.
5. Technické požiadavky, záruka za kvalitu, reklamácie
5.1. Všetky betónové výrobky sú vyrobené v akosti, zodpovedajúcej normám STN EN 1338, STN EN 1340.
Kópiu certifikátu obdrží kupujúci pri uzavretí kúpnej zmluvy alebo na požiadanie v sídle predávajúceho.
5.2. Záruka sa nevzťahuje na vady, vzniknuté v dôsledku neprimeraného použitia, neodbornej manipulácie
s tovarom, na vady vzniknuté kupujúcim alebo treťou osobou a na nedodržanie technologických
a montážnych predpisov a návodov predávajúceho.
5.3. Na zjavné vady nepaletovaných a nezabalených výrobkov poskytuje predávajúci záruku do okamihu
prevzatia kupujúcim, pri paletovaných a zabalených výrobkoch do 15 dní od prevzatia kupujúcim. Na skryté
vady poskytuje predávajúci záruku 24 mesiacov od dátumu výroby, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené
inak. Za zjavnú vadu sa považuje nedodržanie príslušných noriem, dokumentácie a zmluvných podmienok
vo vzhľade, rozmeroch, mechanickom poškodení, kompletnosti
a množstva výrobkov.
2
5.4. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vady svojej dodávky na základe písomnej reklamácie kupujúceho, ktorá
musí obsahovať popis vady, jej presnú špecifikáciu a požiadavku reklamujúceho. Miestom podania
reklamácie je sídlo predávajúceho. V prípade oprávnenej reklamácie v priebehu záručnej doby má kupujúci
nárok na bezplatné odstránenie vady, ak ide o vadu odstrániteľnú, prípadne zľavu z kúpnej ceny, ak sa jedná
o vadu, ktorá nebráni použitiu výrobku k pôvodnému účelu a kupujúci s týmto riešením súhlasí. Zľava sa
stanoví podľa rozsahu poškodenia výrobkov. Pokiaľ by vada bránila pôvodnému použitiu výrobku, má
kupujúci nárok na bezplatnú výmenu výrobku. Reklamácia jednotlivých výrobkov neoprávňuje k reklamácii
celej dodávky.
5.5. Betón, z ktorého je výrobok vyrobený, sa skladá z čistých prírodných materiálov – piesok, štrk, cement
a voda. V súvislosti s faktormi, pôsobiacimi behom výroby a skladovania výrobkov, môže v ojedinelých
prípadoch dôjsť ku kolísaniu farebných odtieňov a k vzniku tzv. výkvetov, t. j. vystúpeniu voľného vápna,
obsiahnutého v cemente, na povrch výrobku. Zabrániť vzniku drobných farebných odtieňov a vápenných
výkvetov v súhrne pôsobenia všetkých negatívnych vplyvov je za použitia najpokrokovejších chemických
prísad technologicky nemožné. Farebné rozdiely a výkvety môžu byť rôznej intenzity, v žiadnom prípade
však nemajú žiadny vplyv na kvalitu a úžitkové vlastnosti výrobku a preto ich nemožno považovať za
vadu výrobku a reklamovať. Pôsobením poveternostných vplyvov a bežným mechanickým namáhaním
príde k vyrovnaniu farebných rozdielov a zmiznutiu výkvetov.
6. Skončenie zmluvného vzťahu a okolnosti vylučujúce zodpovednosť
6.1. Kupujúci má právo odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy, ak zaplatí predávajúcemu odstupné v súlade
s bodom 6.2. VODP.
6.2. V prípade, že k takémuto odstúpeniu dôjde 21 kalendárnych dní pred potvrdeným termínom plnenia, je
kupujúci povinný zaplatiť odstupné vo výške 1% z dohodnutej celkovej kúpnej ceny a uhradiť
predávajúcemu preukázateľné náklady na prípravu výroby k dátumu zrušenia zmluvy (nákup foriem,
materiálu). Pokiaľ k takémuto odstúpeniu dôjde v dobe 14 dní pred potvrdeným termínom plnenia, je
kupujúci povinný zaplatiť odstupné vo výške 30% dohodnutej celkovej kúpnej ceny. Odstupné je kupujúci
povinný zaplatiť najneskôr do siedmich kalendárnych dní od doručenia oznámenia o využití práva na
zrušenie kúpnej zmluvy úhradou odstupného.
6.3. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutá povinnosť kupujúceho uhradiť predávajúcemu dohodnuté
odstupné a do jeho uhradenia trvá nárok predávajúceho na odstupné.
6.4. V prípade, že dôjde k okolnostiam, ktoré nie je možné v dobe podpisu kúpnej zmluvy predvídať a ktoré
spôsobia predávajúcemu prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je predávajúci oprávnený posunúť
lehotu plnenia o dobu, po ktorú táto prekážka trvala a o primeranú dobu potrebnú k rozbehu svojej
normálnej činnosti.
6.5. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú udalosti, ktoré predávajúci pri starostlivosti, ktorú je
po čom možno požadovať, nemôže odvrátiť, napr. vojna, povstanie, nepokoje, stávky, ďalej obchodné,
menové, politické, prípadne iné opatrenia úradov, ďalej prírodné udalosti, ako požiar, povodeň,
zemetrasenie a pod., ďalej predávajúcim nezavinené omeškanie dodávok materiálov, surovín
a komponentov, dopravné podnikové poruchy a podobné udalosti vyššej moci (vis maior), ktoré narušia
plnenie zmluvných povinností predávajúceho. V týchto prípadoch je predávajúci oprávnený odstúpiť
od zmluvy, bez toho, aby bol kupujúcemu povinný poskytnúť náhradu škody.
6.6. Kupujúci môže od predávajúceho požadovať vyjadrenie, či od zmluvy odstúpi, alebo či bude plniť
v primeranej lehote. Pokiaľ sa predávajúci nevyjadrí, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. Čiastočné
plnenie, ktoré bolo do tejto doby uskutočnené, nemôže kupujúci odmietnuť.
7. Paletové hospodárstvo
7.1. Tovar je dodávaný na drevených paletách, rozmer 120x80 cm, 120x100 cm a 100x60 cm všetky s označením
IN. Palety sú zálohované sumou 8,30€/ks. Uvedená cena je cena bez DPH.
7.2. Predávajúci si vyhradzuje právo účtovania manipulačno - amortizačného poplatku vo výške 0,70 €/ks.
Uvedená cena je bez DPH.
7.3. Kupujúci má právo na výmenu paliet pri odbere alebo ich vráti predávajúcemu za nasledovných podmienok:
- vrátené palety musia byť rovnakého druhu, nepoškodené, uložené na seba (nie do seba),
- palety musia byť vrátené v sídle výrobcu a od kupujúcich, ktorí doložia z ktorej dodávky sa palety vracajú
(dátum a číslo faktúry),
- nepoškodené palety musia byť vrátené do troch mesiacov, nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola
dodávka uskutočnená a v počte, v akom boli palety odobraté spolu s tovarom.
7.4. V prípade, ak kupujúci splní všetky podmienky uvedené v bode 7.3., je predávajúci povinný prevziaťť palety
späť a vrátiť kupujúcemu fakturovanú cenu paliet.
7.5. Predávajúci však nie je povinný palety vykúpiť v období medzi 10.12. bežného roka a 10.1. roka
nasledovného, z dôvodu inventarizácie.
7.6.Poškodené palety sa nevykupujú. Za poškodenú paletu sa považuje paleta, ktorá vykazuje najmä
nasledovné vady:
- chýba, alebo je zlomená nožička na palete
- na ložnej ploche nie je dostatočný počet dosiek - medzery medzi jednotlivými doskami na ložnej ploche
nesmú byť väčšie ako 5 cm - dosky na ložnej ploche sú z okrajového dreva - prehnitá nožička alebo doska dosky nesmú byť z tenkého dreva.
7.7. Pri vrátení paliet sa musí kupujúci preukázať návratkou, na ktorej bude uvedená presná adresa odberateľa
a počet paliet. Pri nedodržaní týchto podmienok nebudú palety od kupujúci prevzaté a náklady spojené
s vrátením paliet znáša kupujúci v plnej výške.
8. Záverečné ustanovenia
8.1. Zmluvné podmienky je možné dohodnúť medzi predávajúcim a kupujúcim individuálne s ohľadom na
konkrétny obchodný prípad.
8.2. Kúpne zmluvy, na ktoré sa vzťahujú tieto VODP, sa vo veciach neupravených týmito podmienkami
primerane spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.
8.3. V prípade rozporu má prednosť znenie kúpnej zmluvy / rámcovej kúpnej zmluvy pred ustanoveniami
týchto VODP.
ČO BY STE MALI VEDIEŤ
Výkvet
Keď sa na povrchu farebných dlaždíc miestami objavia biele škvrny - povestné výkvety, nestretne sa to nikdy
s nadšením. Podozrenie na chybu pri výrobe nie je väčšinou odôvodnené. Farebné kamenné dlaždice sú vyrábané
z betónu, t.j. tak isto z čistého prírodného produktu. Skladá sa z piesku, cementu, kameniva a vody - pričom je jasné,
že cement sa páli z vápenca a hliny. Ako u všetkých prírodných surovín podlieha kvalita vápenca a hliny výkvetom
v závislosti od zloženia ložiska. Pórmi betónu prúdi dažďová voda, para alebo rosa a čiastočne rozpúšťa vápno.
Rozpustené vápno difunduje na povrchu, voda sa vyparuje a zostáva ťažko rozpustný, biely vápenný zákal. Pretože
zloženie betónu a s tým spojený podiel vápna podliehajú istým výkyvom a tiež menia vplyv poveternosti (dážď, sneh,
prievan, chlad, teplo) dochádza k fenoménu vykvetania viac či menej viditeľne. Chemický proces, ktorému podlieha
vápno vplyvom poveternosti, nie je ešte výstupom na povrch betónu ukončený: vďaka dažďu a iným poveternostným
vplyvom sa vápno pomaly odbúrava, prípadne odplavuje. Výkvety zmiznú teda po nejakom čase samé od seba.
Pretože sa na povrchu betónu objavuje len diel vápna, ktorý nie je viazaný s inými surovinami z betónu,neobjavuje
sa znovu efekt výkvetov po ich zmiznutí. Výmena kameniva alebo iné opatrenia proti výkvetom nie sú teda na mieste.
Výkvety sú spravidla v priebehu 1 až 2 rokov zmyté dažďom.
Farebnosť
Aj keď sú pri výrobe použité veľmi kvalitné farby, môžu betónové výrobky vykazovať farebné odchýlky. Tieto farebné
odchýlky nie je možné eliminovať, pretože najpodstatnejší podiel surovín pre výrobu tvoria prírodné materiály piesok a cement. Taktiež na to majú vplyv podmienky tvrdnutia a vek betónu. Aj pri dôslednej kontrole počas
výrobného procesu môže vzniknúť rozdiel vo farbe výrobkov a z týchto dôvodov nemôžeme ručiť za rozdiely vo
farebných odtieňoch. Preto pri pokládke dlažby doporučujeme dláždiť plochu odoberaním dlažby súčasne z viacerých
paliet. Predídete tak prípadnému kontrastu prechodných drobných farebných rozdielov na dláždenej ploche. Odchýlky
vo farebných odtieňoch nemajú žiadny negatívny vplyv na kvalitu výrobkov a bežným používaním a poveternostnými
vplyvmi sa časom stratia.
Odpraskávanie hrán
Ak sa ukladá dlažba na doraz alebo na veľmi úzke škáry a ak spodná vrstva podložia nie je dostatočne zhutnená, sú pri
dusaní a následnom zaťažovaní plochy hrany dlažby vystavované veľkým tlakom, ktorým nie sú schopné odolávať ani
betóny najvyšších tried. Dôsledkom čoho je odpraskávanie hrán, čo nie je nedostatok výrobku, ale chyba pokládky,
respektíve podložia.
Ekológia
Všetky suroviny používané pri výrobe sú ekologicky nezávadné.
Dôležité informácie
Ďalšie farby a povrchové úpravy jednotlivých výrobkov je možné vyrobiť na základe individuálneho výberu
a požiadaviek zákazníka. Výroba neštandardných farieb a povrchov je viazaná na minimálne výrobné množstvo
100 m2 a cena bude stanovená na základe individuálnej kalkulácie.
Charakteristika povrchov:
Štandard:
Delgado:
Antiko:
Colormix:
Colormix:
hladký uzavretý povrch frakcia 0 - 2 mm
vymývaný jemný zrnitý povrch frakcia 1 - 2 mm
obíjaný povrch dodávajúci dlažbe rustikálny vzhľad
hladký uzavretý povrch s melírom, frakcia 0-2 mm
lávový prirodný povrch s melírom a nášlapovou vrstvou z kremičitého piesku
Všetky výrobky je možné zakúpiť v Šali aj v Geči!
3
OBSAH
cenník
výrobný závod GEČA
ZámkovÁ dlažbA
HÁČKO.....................................str. 6
UNI - L......................................str. 7
DVOJVLNA.............................. str. 7
HÁČKO.................................... str. 20
UNI - L..................................... str. 20
SkladobnÁ dlažba
BLOK........................................str. 8
DLAŽBA PRE NEVIDIACICH..str. 8
KYJAK.......................................str. 8
ŠESŤHRAN..............................str. 8
BLOK....................................... str. 21
Systémová dlažba
TOP ZÓNA...............................str. 9-10
ZÓNA.......................................str. 9
ROMANA.................................str. 10
BRANDEBURG........................str. 10-11
REINA.......................................str. 11
BRANTIKO...............................str. 11
BARCA.....................................str. 11
TOP ZÓNA...............................str. 21
BRANDEBURG........................str. 21
camino..................................str. 22
orea.......................................str. 22
Veľkoplošná dlažba
PLATŇA BETÓNOVÁ
ŠTANDARD.............................str. 11
delgado...............................str. 11
grando.................................str. 12
PLATŇA BETÓNOVÁ
ŠTANDARD.............................str. 22
Vonkajší dizajn
podvalová platňa..........str. 13
nášlapové kamene.........str. 13
kocka.................................... str. 13
guľa.......................................str. 13
Dlažba s osvetlením
alnus.....................................str. 14
Ekologická dlažba
eko cuadro.........................str. 14
zatrávňovacia dlažba..str. 14
zatrávňovacia dlažba..str. 23
Plotový systém
casser...................................str. 15
debniace
betónové tvárnice.........str. 16
DUVAR....................................str. 23
debniace
betónové tvárnice.........str. 23
Palisády, obrubníky
a doplnky
PALISÁDA romaNA............str. 16
obrubník parkový...........str. 16
obrubník cestný.............. str. 16
obrubník nájazdový.....str. 17
obrubník bariérový....... str. 17
obrubník záhradný....... str. 17
obrubník palisádový.... str. 17
prídlažba........................... str. 17
žľabovka............................ str. 17
palisáda ina.......................str. 24
obrubník záhradný....... str. 24
obrubník parkový...........str. 24
obrubník cestný.............. str. 24
odvodňovacia
žľabovka............................ str. 25
prídlažba........................... str. 25
Všetky výrobky je možné zakúpiť v Šali aj v Geči!
4
cenník
výrobný závod ŠAĽA
cenník - výrobný závod Šaľa
Všetky výrobky je možné zakúpiť v Šali aj v Geči!
5
Zámková dlažba
Vzor
Názov
rozmer v mm
Množstvo
m2 / paleta
ks / paleta
Hmotnosť
kg / ks
kg / paleta
Spotreba
ks / m2
Farba
Cena € / m2
bez DPH
s DPH
HÁČKO - zámková dlažba, 6 cm
60 x 165 x 200 mm
balenie na strojnú pokládku
9,6
336
3,82
1300
35
sivá
červená, grafitová
10,13
11,62
12,16
13,94
60 x 165 x 200 mm
balenie na ručnú pokládku
10,3
360
3,82
1395
35
sivá
červená, grafitová
10,13
11,62
12,16
13,94
60 x 165 x 100 mm
polovica
5,5
384
1,91
750
70
sivá
červená, grafitová
15,40
16,80
18,48
20,16
60 x 140 x 200 mm
krajovka
6,6
216
3,5
780
5ks / bm
32,79 m2
sivá
červená, grafitová
13,30
14,44
15,96
17,33
HÁČKO - zámková dlažba, 8 cm
80 x 165 x 200 mm
balenie na strojnú pokládku
6,4
224
5,0
1140
35
sivá
červená, grafitová
11,45
12,95
13,74
15,54
80 x 165 x 100 mm
polovica
3,7
256
2,6
698
70
sivá
červená, grafitová
18,20
19,60
21,84
23,52
80 x 140 x 200 mm
krajovka
4,4
144
4,6
682
5ks / bm
32,79 m2
sivá
červená, grafitová
15,20
16,34
18,24
19,61
HÁČKO - zámková dlažba, 10 cm
100 x 165 x 200 mm
balenie na strojnú pokládku
6,4
224
6,39
1450
35
sivá
červená, grafitová
12,95
14,61
15,54
17,53
100 x 165 x 100 mm
polovica
3,7
256
3,15
830
70
sivá
červená, grafitová
21,00
23,10
25,20
27,72
100 x 140 x 200 mm
krajovka
4,4
144
5,8
855
5ks / bm
32,79 m2
sivá
červená, grafitová
16,72
17,86
20,06
21,43
HÁČKO - zámková dlažba, nehlučná 6 cm
60 x 165 x 200 mm
balenie na strojnú pokládku
9,6
336
3,82
1300
35
sivá
červená, grafitová
10,13
11,62
12,16
13,94
60 x 165 x 100 mm
polovica
5,5
384
1,91
750
70
sivá
červená, grafitová
15,40
16,80
18,48
20,16
60 x 140 x 200 mm
krajovka
6,6
216
3,5
780
5ks / bm
32,79 m2
sivá
červená, grafitová
13,30
14,44
15,96
17,33
HÁČKO - zámková dlažba, nehlučná 8 cm
80 x 165 x 200 mm
balenie na strojnú pokládku
6,4
224
5,0
1140
35
sivá
červená, grafitová
11,45
12,95
13,74
15,54
80 x 165 x 100 mm
polovica
3,7
256
2,6
698
70
sivá
červená, grafitová
18,20
19,60
21,84
23,52
80 x 140 x 200 mm
krajovka
4,4
144
4,6
682
5 ks / bm
32,79 m2
sivá
červená, grafitová
15,20
16,34
18,24
19,61
Všetky výrobky je možné zakúpiť v Šali aj v Geči!
6
Zámková dlažba
Vzor
Názov
rozmer v mm
Množstvo
m2 / paleta
ks / paleta
Hmotnosť
kg / ks
kg / paleta
Spotreba
ks / m2
Farba
Cena € / m2
bez DPH
s DPH
DVOJVLNA - zámková dlažba, 6 cm
60 x 112 x 225 mm
9,0
330
3,4
1210
60 x 112 x 120 mm
polovica
20
79,01
60 x 112 x 232 mm
krajovka
10
8,7 ks / bm
39,51
sivá
10,13
12,16
červená, grafitová
11,62
13,94
sivá
10,13
12,16
červená, grafitová
11,62
13,94
sivá
11,45
13,74
červená, grafitová
12,95
15,54
sivá
11,45
13,74
červená, grafitová
12,95
15,54
sivá
11,45
12,95
13,74
15,54
11,45
12,95
13,74
15,54
DVOJVLNA - zámková dlažba, nehlučná 6 cm
60 x 112 x 225 mm
9,0
330
60 x 112 x 120 mm
polovica
20
60 x 112 x 232 mm
krajovka
10
3,4
1210
39,51
79,01
8,7 ks / bm
DVOJVLNA - zámková dlažba, 8 cm
80 x 112 x 225 mm
7,2
264
80 x 112 x 120 mm
polovica
16
79,01
80 x 112 x 232 mm
krajovka
8
8,7 ks / bm
4,5
1280
39,51
DVOJVLNA - zámková dlažba, nehlučná 8 cm
80 x 112 x 225 mm
7,2
264
80 x 112 x 120 mm
polovica
16
80 x 112 x 232 mm
krajovka
8
4,5
1280
39,51
79,01
8,7 ks / bm
UNI - L, 8 cm
80 x 222 x 222 mm
80 x 109,5 x 109,5 mm
polovica
7,2
184
6,7
1253
26,34
červená
8
UNI - L, nehlučná 8 cm
80 x 222 x 222 mm
80 x 109,5 x 109,5 mm
polovica
7,2
184
8
6,7
1253
26,34
sivá
červená
Všetky výrobky je možné zakúpiť v Šali aj v Geči!
7
SKLADOBNá dlažba
Názov
rozmer v mm
Množstvo
ks=m2/paleta
Hmotnos
kg/paleta
€ Farba
Spotreba
ks/m2
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
OREA - obíjaná dlažba, 6 cm
11,16
480 ks
1488
60 x 125
x 125vmm
rozmer
mm
11,25
720 ks
60 x 62 x 125 mm
4,4
570 ks
Množstvo
1440
m2 / paleta
ks / paleta
60 x 125 x 187 mm
Vzor
Názov
43
sivá
èervená
piesková Spotreba
Hmotnosť
Farba
Cena € / m2
64
kg / ks hnedá ks / m2
grafitová
kg / paleta
bez
DPH
s DPH
terakota
129
570
Blok 40
BLOK - Skladobná dlažba, 4 cm
40x100x200
40 x 100mm
x 200 mm
14,4
705 ks
14,4
1350
50
705
40x100x100
40 x 100mm
x 100 mm30 ks/paleta
1,8 sivá
sivá 8,63
50 1316 èervená, hnedá
červená,
hnedá
grafitová
10,13
grafitová
piesková
žltá
terakota
30
100
piesková,
terakota
žltá 11,29
10,36
12,16
13,55
BLOK - Slepecká dlažba, 6 cm
9,6
sivá
1346 nopková
50
Dlažba pre nevidiacich,
6 cm*
470 ks
èervená
60x100x200 mm
9,6
470
60x100x100
60 x 100mm
x 200 mm20 ks/paleta
100 2,7
40 x 40 x 8
48ks
7,68m2
30 kg/ks
1440kg/pall
50
1316
Dlažba pre nevidiacich s drážkami
60 x 100 x 100 mm
20
2
6,25ks/m
2,5ks/bm
sivá
13,00
15,60
červená
14,50
17,40
sivá,
èervená
* Výrobok je možné dodávať aj v inom farebnom prevedení, cenu a termín dodania po konzultácii s obchodným zástupcom. Predaj na vrstvy. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo!
EKO CUADRO - Ekologická dlažba, 8 cm
80 x 200 x 200
7,7
1369
sivá
25
Dlažba pre nevidiacich,
drážková 8 cm*
192 ks
ZATRÁVÒOVACIA
DLAŽBA - Ekologická
dlažba,6,25
8 ks/m
cm2
48
30
80 x 400 x 400 mm
80 x 400 x 600
9,6
40 ks
7,68
1085
4,16
1460
sivá
sivá
22,91
2,5 ks / bm
červená
23,57
27,49
28,28
* Výrobok je možné dodávať aj v inom farebnom prevedení, cenu a termín dodania po konzultácii s obchodným zástupcom
GU¼A z vymývaného betónu
d - 25 cm
d - 35 cm
d - 60 cm
1
18
51
249
KYJAK - skladobná dlažba, 6 cm
60 x 137 x 227 mm
60 x 112 x 227 mm
krajovka
9,2
340
9
3,7
1315
37,81
4,4 ks / bm
10
sivá
10,62
12,74
červená
12,12
14,54
sivá
10,62
12,74
červená
12,12
14,54
ŠESŤHRAN - skladobná dlažba, 6 cm
60 x 198 x 229 mm
60 x 99 x 229 mm
polovica
Všetky výrobky je možné zakúpiť v Šali aj v Geči!
8
9,0
252
24
4,88
1310
28,87
4,4 ks / bm
Systémová dlažba
Vzor
Názov
rozmer v mm
Množstvo
m2 / paleta
ks / paleta
Hmotnosť
kg / ks
kg / paleta
Spotreba
ks / m2
Farba
Cena € / m2
bez DPH
s DPH
TOP ZÓNA - systémová dlažba, 6 cm
60 x 100 x 100 mm
8,8
880
1,35
1208
100
60 x 100 x 200 mm
9,6
480
2,7
1316
50
60 x 200 x 200 mm
9,6
240
5,4
1316
25
60 x 200 x 300 mm
9,6
160
7,95
1292
16,6
60 x 300 x 300 mm
10,8
120
11,9
1448
11,1
10,23
12,28
11,78
14,14
žltá
13,28
15,94
sivá
12,61
15,13
červená, grafitová
14,11
16,93
sivá
10,23
12,28
červená, grafitová
11,78
14,14
sivá
12,61
15,13
červená, grafitová
14,11
16,93
sivá
červená
hnedá
grafitová
piesková
terakota
TOP ZÓNA - systémová dlažba, 8 cm
80 x 100 x 100 mm
7,0
704
1,8
1287
100
80 x 100 x 200 mm
7,7
384
3,6
1402
50
80 x 200 x 200 mm
7,7
192
7,2
1402
25
80 x200 x 300 mm
7,7
128
10,6
1377
16,6
ZÓNA - systémová dlažba, nehlučná 6 cm
60 x 100 x 200 mm
9,6
480
2,7
1316
50
60 x 200 x 200 mm
9,6
240
5,4
1316
25
ZÓNA - systémová dlažba, nehlučná 8 cm*
80 x 100 x 100 mm
7,0
704
1,8
1287
100
80 x 100 x 200 mm
7,7
384
3,6
1402
50
80 x 200 x 200 mm
7,7
192
7,2
1402
25
80 x200 x 300 mm
7,7
128
10,6
1377
16,6
* tovar len na objednávku
Všetky výrobky je možné zakúpiť v Šali aj v Geči!
9
Systémová dlažba
Vzor
Názov
rozmer v mm
Množstvo
m2 / paleta
ks / paleta
Hmotnosť
kg / ks
kg / paleta
Spotreba
ks / m2
Farba
Cena € / m2
bez DPH
s DPH
TOP ZÓNA - ANTIKO, obíjaná dlažba, 6 cm*
8,8
880
60 x 100 x 100 mm
1,35
1208
100
60 x 100 x 200 mm
9,6
480
2,7
1316
50
60 x 200 x 200 mm
9,6
240
5,4
1316
25
60 x200 x 300 mm
9,6
160
7,95
1292
16,6
16,76
20,11
17,60
21,12
12,61
15,13
15,93
19,12
12,61
15,13
14,28
17,14
žltá
15,61
18,73
sivá
červená, hnedá
grafitová
piesková, terakota
žltá
12,00
14,40
13,50
16,20
15,00
18,00
sivá
červená
hnedá
grafitová
piesková
terakota
* TOP ZONA -ANTIKO, obíjaná dlažba 8 cm, tovar len na objednávku!
TOP ZÓNA - DELGADO, vymývaná dlažba 6 cm*
60 x 100 x 100 mm
8,8
880
1,35
1208
100
60 x 100 x 200 mm
9,6
480
2,7
1316
50
60 x 200 x 200 mm
9,6,
240
5,4
1316
25
60 x 200 x 300 mm
9,6
160
7,95
1292
16,6
60 x 300 x 300 mm
10,8
120
11,9
1448
11,1
sivá
červená
hnedá
grafitová
biela
žltá
terakota
* TOP ZONA - DELGADO, vymývaná dlažba 8 cm, tovar len na objednávku!
ROMANA - systémová dlažba, 6 cm
60 x 115 x 172 mm
8,4
420
2,5
1070
50
60 x 115 x 115 mm
9,3
700
1,75
1245
75
60 x 57 x 115 mm
4,33
* 650
0,8
540
150
60 x 86 x 110 mm MK
4,33
*520
0,95
514
120
60 x 115 x 110 mm VK
4,0
*360
1,5
560
90
135
1500
0,86 m2
vrstva
sivá
červená
hnedá
grafitová
piesková
terakota
* 5 radová paleta
Brandenburg systém 60*
60 x 70 x 140 mm
33 ks
9,46
60 x 140 x 140 mm 14 ks
60 x 140 x 210 mm
9 ks
* Predaj na vrstvy. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo!
Všetky výrobky je možné zakúpiť v Šali aj v Geči!
10
Systémová dlažba
Vzor
Názov
rozmer v mm
Množstvo
m2 / paleta
ks / paleta
Hmotnosť
kg / ks
kg / paleta
Spotreba
ks / m2
Farba
Cena € / m2
bez DPH
s DPH
16,00
19,20
Brandenburg systém 60 colormix*
60 x 70 x 140 mm
33 ks
9,46
135
1500
0,86 m2
vrstva
60 x 140 x 140 mm 14 ks
60 x 140 x 210 mm
9 ks
sivo-grafitová
červeno-žltá
hnedo-žltá
červeno-hnedo-žltá
* Výrobok je možné dodávať aj v inom farebnom prevedení, cenu a termín dodania po konzultácii s obchodným zástupcom. Predaj na vrstvy. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo!
REINA
80 x 375 x 250 mm
7,6
81
16,9
1370
10,7
80 x 250 x 250 mm
8,44
135
11,3
1525
16
lávová biela - grafitová
lávová biela - hnedá
lávová biela - terakota
lávová biela - grafit - terakota
24,10
28,92
24,84
29,81
sivá
grafitová, hnedá, terakota
sivo-čierna
červeno-žltá
žlto-hnedá
16,76
17,60
20,11
21,12
18,39
22,07
sivá
grafitová, hnedá, terakota
sivo-čierna
červeno-žltá
žlto-hnedá
13,39
14,27
16,07
17,12
15,93
19,12
BRANTIKO, obíjaná dlažba, 6 cm
mini
60 x140 x 140 mm
9,41
480
3
1440
51
maxi
60 x140 x 210 mm
10,59
360
4,5
1620
34
mini
60 x140 x 140 mm
9,41
480
3
1440
51
maxi
60 x140 x 210 mm
10,59
360
4,5
1620
34
BARCA, 6 cm
VEĽKOPLOŠNÁ dlažba
PLATŇA BETÓNOVÁ - štandard, 5 cm
50 x 400 x 400 mm
9,6
60
19
1160
6,25
sivá
červená, hnedá
grafitová, piesková
terakota
žltá
9,96
11,95
11,62
13,94
12,95
15,54
16,60
19,92
19,71
23,65
PLATŇA BETÓNOVÁ - DELGADO vymývaná platňa, 5 cm
50 x 400 x 400 mm
9,6
60
19
1160
6,25
sivá
červená, hnedá
grafitová, biela
žltá, terakota
Všetky výrobky je možné zakúpiť v Šali aj v Geči!
11
VEĽKOPLOŠNÁ dlažba
Vzor
Názov
rozmer v mm
Množstvo
m2 / paleta
ks / paleta
Hmotnosť
kg / ks
kg / paleta
Spotreba
ks / m2
Farba
Cena € / ks
bez DPH
s DPH
GRANDO - štandard platňa betónová, 8 cm
80 x 400 x 400 mm
7,68
48
30
1460
6,25
sivá
biela, žltá, grafitová
2,15
2,28
2,58
2,74
80 x 400 x 800 mm
7,68
24
60
1460
3,13
sivá
biela, žltá, grafitová
4,28
4,55
5,14
5,46
80 x 600 x 800 mm
7,68
16
90
1460
2,08
sivá
biela, žltá, grafitová
6,45
6,85
7,74
8,22
80 x 800 x 800 mm
6,4
10
120
1220
1,56
sivá
biela, žltá, grafitová
8,60
9,13
10,32
10,96
sivá
biela, žltá, grafitová
13,41
14,24
16,09
17,09
cena za m2
GRANDO - ZÓNA, COLORMIX – bez fázy, 8 cm*
7,68
48
30
1460
4,63
6,25
lávová biela - grafitová
lávová biela - hnedá
lávová biela - terakota
lávová biela - grafit - terakota
3,86
80 x 400 x 400 mm
3,97
4,76
7,68
24
60
1460
9,22
3,13
lávová biela - grafitová
lávová biela - hnedá
lávová biela - terakota
lávová biela - grafit - terakota
7,68
80 x 400 x 800 mm
7,94
9,53
7,68
16
90
1460
13,91
2,08
lávová biela - grafitová
lávová biela - hnedá
lávová biela - terakota
lávová biela - grafit - terakota
11,59
80 x 600 x 800 mm
11,94
14,33
120
1220
18,54
1,56
lávová biela - grafitová
lávová biela - hnedá
lávová biela - terakota
lávová biela - grafit - terakota
15,45
80 x 800 x 800 mm
6,4
10
15,92
19,10
lávová biela - grafitová
lávová biela - hnedá
lávová biela - terakota
lávová biela - grafit - terakota
24, 10
28, 92
24,84
29,80
cena za m2
GRANDO - DELGADO platňa betónová, 8 cm*
80 x 400 x 400 mm
7,68
48
30
1460
6,25
sivá
biela, žltá, grafitová
3,19
3,32
3,83
3,98
80 x 400 x 800 mm
7,68
24
60
1460
3,13
sivá
biela, žltá, grafitová
6,36
6,64
7,63
7,97
80 x 600 x 800 mm
7,68
16
90
1460
2,08
sivá
biela, žltá, grafitová
9,58
9,96
11,50
11,95
80 x 800 x 800 mm
6,4
10
120
1220
1,56
sivá
biela, žltá, grafitová
12,77
13,28
15,32
15,94
sivá
biela, žltá, grafitová
19,92
20,75
23,90
24,90
cena za m2
* tovar len na objednávku
Všetky výrobky je možné zakúpiť v Šali aj v Geči!
12
Názov
rozmer v mm
Množstvo
ks=m2/paleta
VONKAJší DIZAJN
€ OREA - obíjaná dlažba, 6 cm
Vzor
Názov
60rozmer
x 125
x 187 mm
v mm
Množstvo
11,16 Hmotnosť1488Spotreba
m2 / paleta
kg / ks
ks / m2
480 ks kg / paleta
ks / paleta
60 x 125 x 125 mm
11,25
720 ks
60 x 62 x 125 mm
4,4
570 ks
PODVALOVÁ PLATŇA - veľká
660 x 230 x 50 mm
30
12
380
1440
64
570
129
6,6 ks / m2
1,52 ks / bm
Farba
43
Farba
Spotreba
ks/m2
Hmotnos
kg/paleta
sivá
èervená
piesková
hnedá
grafitová
terakota
antická hnedá
pieskovcová
bez DPH
s DPH
bez DP
Cena € / ks
bez DPH
s DPH
8,00
9,60
BLOK - Skladobná dlažba, 4 cm
40x100x200 mm
14,4
705 ks
1350
50
PODVALOVÁ PLATŇA
- malá
30 ks/paleta
40x100x100 mm
230 x 230 x 50 mm
4,3
665
150
18,9 ks / m2
4,35 ks / bm
sivá
èervená, hnedá
grafitová
piesková
žltá
terakota
sivá
èervená
antická hnedá
pieskovcová
4,00
4,80
BLOK - Slepecká dlažba, 6 cm
60x100x200 mm
9,6
470 ks
1346
50
Nášlapný
20 ks/paleta
60x100x100
mmkameň
570 x 440 x 40 mm
100
13,4
30
4 ks / m2
Dlažba pre nevidiacich s422drážkami
40 x 40 x 8
48ks
7,68m2
30 kg/ks
1440kg/pall
pieskovcová
bridlicová
2
6,25ks/m
2,5ks/bm
sivá,
èervená
EKO
CUADRO - Ekologická dlažba, 8 cm
KOCKA*
80 x 200 x 200
400 x 400 x 400 mm
6
7,7
192 ks
1369
25
sivá
sivá štokovaná
sivá vymývaná
145
890
9,00
10,80
50,00
60,00
ZATRÁVÒOVACIA DLAŽBA - Ekologická dlažba, 8 cm
* Výrobok je možné dodávať aj s LED osvetlením a aj vo farbnom prevedení. Termín aj cenová kalkulácia po konzultácii s obchodným zástupcom.
80 x 400 x 600
9,6
40 ks
1085
4,16
sivá
Guľa - vymývaný riečny kameň*
GU¼A z vymývaného betónu
dd -= 25
250cm
mm
350cm
mm
dd -= 35
600cm
mm
dd -= 60
1
18
51
249
18
51
249
sivá
19,92
16,60
39,83
33,19
79,67
66,39
* tovar len na objednávku
Všetky výrobky je možné zakúpiť v Šali aj v Geči!
9
13
NOVINKA
melírovaná
PODVALOVÁ PLATŇA -
hnedá
VONK A JŠÍ DIZA JN
Vzor
Názov
rozmer v mm
Množstvo
m2 / paleta
ks / paleta
Hmotnosť
kg / ks
kg / paleta
Spotreba
ks / m2
Farba
Cena € / ks
bez DPH
s DPH
PODVALOVÁ PLATŇA - veľká
660 x 230 x 50 mm
30
12
380
2
6,6 ks / m
1,52 ks / bm
antická hnedá
pieskovcová
8,00
9,60
lí
melírovaná
hnedá
9,00
10,80
antická hnedá
pieskovcová
4,00
4,80
melírovaná
hnedá
líí
5,00
6,00
PODVALOVÁ PLATŇA - malá
230 x 230 x 50 mm
150
4,3
665
18,9 ks / m2
4,35 ks / bm
Všetky výrobky je možné zakúpiť v Šali aj v Geči!
DLAžBA S OSVETLENíM
Vzor
Názov
rozmer v mm
Množstvo
m2 / paleta
ks / paleta
Hmotnosť
kg / ks
kg / paleta
Spotreba
ks / m2
Farba
Cena € / ks
bez DPH
s DPH
sivá
63,00
75,60
sivá
63,00
75,60
Alnus kruh - dlažba s osvetlením*
TOP ZÓNA
60 x 200 x 200 mm
6
-
Alnus štvorec - dlažba s osvetlením*
TOP ZÓNA
60 x 200 x 200 mm
6
-
*Objednávkový formulár na tieto prvky si môžete stiahnuť na www.dlazby-in.sk.
*LED svietidlá je možné vyrábať v systéme: TOP ZÓNA, TOP ZÓNA DELGADO a TOP ZÓNA ANTIKO, iba v rozmere 200 x 200 mm.
Farebná škála: Na objednávku po dohode s obchodným zástupcom.
EKOLOGICKá DLAžBA
Vzor
Názov
rozmer v mm
Množstvo
m2 / paleta
ks / paleta
Hmotnosť
kg / ks
kg / paleta
Spotreba
ks / m2
Farba
Cena € / m2
bez DPH
s DPH
12,61
15,13
EKO CUADRO - ekologická dlažba, 8 cm
80 x 200 x 200 mm
Vzor
Názov
rozmer v mm
7,7
192
6
1180
25
Množstvo
m2 / paleta
ks / paleta
Hmotnosť
kg / ks
kg / paleta
Spotreba
ks / m2
sivá
Farba
Cena € / ks
bez DPH
s DPH
ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA - ekologická dlažba, 8 cm
80 x 400 x 600 mm
Všetky výrobky je možné zakúpiť v Šali aj v Geči!
14
9,6
40
28
1142
4,16
sivá
2,55
3,06
PLOTOVý SYSTéM
Vzor
Názov
rozmer v mm
Množstvo
m2 / paleta
ks / paleta
Hmotnosť
kg / ks
kg / paleta
Spotreba
ks / m2
Farba
Cena € / ks
bez DPH
s DPH
PLOTOVÉ štiepané prvky - CASSER*
dvojstranne štiepaný celý
148 x 195 x 396 mm
v
š
d
trojstranne štiepený - 3B
148 x 195 x 396 mm
v
š
d
trojstranne štiepený - 3/4
148 x 195 x 300 mm
v
š
d
trojstranne štiepený - 1/4
148 x 195 x 96 mm
v
š
d
obklad štiepený celý - 5 cm
148 x 50 x 396 mm
v
š
d
obklad štiepený celý - 10 cm
148 x 100 x 396 mm
v
š
d
72
18
1316
17
sivá
červená, hnedá
grafitová
žltá, biela
terakota
COLORMIX
3,49
4,19
4,15
4,98
4,45
5,34
sivá
červená, hnedá
grafitová
žltá, biela
terakota
COLORMIX
3,49
4,19
4,15
4,98
4,45
5,34
sivá
červená, hnedá
grafitová
žltá, biela
terakota
COLORMIX
2,82
3,38
3,49
4,19
3,79
4,55
sivá
červená, hnedá
grafitová
žltá, biela
terakota
COLORMIX
1,99
2,39
2,66
3,19
2,96
3,55
sivá
červená, hnedá
grafitová
žltá, biela
terakota
COLORMIX
0,50
0,60
0,66
0,79
0,96
1,15
sivá
červená, hnedá
grafitová
žltá, biela
terakota
0,67
0,80
0,83
1,00
1,13
1,36
1,39
1,67
1,72
2,06
COLORMIX
2,02
2,42
sivá
červená, hnedá
grafitová
žltá, biela
terakota
1,66
1,99
1,82
2,18
2,12
2,54
(bielo-čierna, pieskovo-hnedá,
terakota-čierna)
72
18
1316
17
(bielo-čierna, pieskovo-hnedá,
terakota-čierna)
96
14,5
1412
-
(bielo-čierna, pieskovo-hnedá,
terakota-čierna)
220
5
1120
-
(bielo-čierna, pieskovo-hnedá,
terakota-čierna)
174
6,5
1151
17
(bielo-čierna, pieskovo-hnedá,
terakota-čierna)
96
12
1172
17
COLORMIX
(bielo-čierna, pieskovo-hnedá,
terakota-čierna)
*Objednávkový formulár na tieto prvky si môžete stiahnuť na www.dlazby-in.sk.
ZÁKRYTOVÉ DOSKY štiepané - CASSER
plotové
70 x 205 x 300 mm
v
š d
168
6,7
1146
5 ks / bm
sivá
červená, hnedá
grafitová
žltá, biela
terakota
(bielo-čierna, pieskovo-hnedá,
terakota-čierna)
stĺpové
70 x 205 x 500 mm
v
š d
72
9,3
690
5 ks / bm
COLORMIX
(bielo-čierna, pieskovo-hnedá,
terakota-čierna)
Všetky výrobky je možné zakúpiť v Šali aj v Geči!
15
PLOTOVý SYSTéM
Vzor
Názov
rozmer v mm
Množstvo
m2 / paleta
ks / paleta
Hmotnosť
kg / ks
kg / paleta
Spotreba
ks / m2
Farba
Cena € / ks
bez DPH
s DPH
DEBNIACE BETÓNOVÉ TVAROVKY
230 x 150 x 500 mm
50
19 / 970
8,7
sivá
1,00
1,20
230 x 200 x 500 mm
40
20 / 820
8,7
sivá
1,12
1,34
230 x 300 x 500 mm
40
24 / 980
8,7
sivá
1,36
1,63
230 x 400 x 500 mm
20
25 / 520
8,7
sivá
1,46
1,75
12
980
2,40
2,88
8,7
sivá
červená, hnedá
grafitová, piesková
terakota
2,70
3,24
11
1010
2
sivá
červená, hnedá, grafitová
piesková, terakota
1,33
1,60
1,63
1,96
sivá
červená
2,66
2,99
3,19
3,59
Palisády, obrubníky a doplnky
Palisáda ROMANA, 40 cm
400 x 115 x 115 mm
80
OBRUBNÍK PARKOVÝ*
200 x 50 x 500 mm
90
* Od 1. 4. 2012 vo výrobnom závode Šaľa - OBRUBNÍK PARKOVÝ ROVNÝ.
OBRUBNÍK PARKOVÝ*
200 x 50 x 1000 mm
45
22
1010
1
* Od 1. 4. 2012 vo výrobnom závode Šaľa - OBRUBNÍK PARKOVÝ ROVNÝ.
OBRUBNÍK CESTNÝ
250 x 150 x 1000 mm
15
78
1190
1
sivá
5,00
6,00
250 x 150 x 500 mm
30
38
1160
2
sivá
3,15
3,78
250 x 150 x 330 mm
45
27
1235
3
sivá
2,66
3,19
Všetky výrobky je možné zakúpiť v Šali aj v Geči!
16
Palisády, obrubníky a doplnky
Vzor
Názov
rozmer v mm
Množstvo
m2 / paleta
ks / paleta
Hmotnosť
kg / ks
kg / paleta
Spotreba
ks / m2
Farba
Cena € / ks
bez DPH
s DPH
OBRUBNÍK CESTNÝ - ROVNÝ
250 x 150 x 1000 mm
skosenie 5 x 5 mm
15
83
1265
1
sivá
5,00
6,00
53
1080
1
sivá
5,10
6,12
OBRUBNÍK NÁJAZDOVÝ
150 x 150 x 1000 mm
20
OBRUBNÍK BARIÉROVÝ - vymývaný riečny kameň*
270 x 290 x 500 mm
70
440
2
sivá
6,64
7,97
43
1052
1
sivá
červená, grafitová
3,15
4,15
3,78
4,98
30
39
1190
1
sivá
červená, garfitová
3,50
4,00
4,20
4,80
48
23
1124
2/4 - bm
8 ks / m2
sivá
1,33
18
41
758
3
sivá
2,33
6
* tovar len na objednávku
OBRUBNÍK ZÁHRADNÝ
200 x 100 x 1000 mm
skosenie 5 x 5 mm
24
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ
250 x 80 x 1000 mm
PRÍDLAŽBA, 8 cm
80 x 250 x 500 mm
1,60
ŽĽABOVKA
80 x 330 x 590 mm
2,80
Všetky výrobky je možné zakúpiť v Šali aj v Geči!
17
Všetky výrobky je možné zakúpiť aj v Šali aj v Košiciach.
18
cenník - výrobný závod Geča
Všetky výrobky je možné zakúpiť v Šali aj v Geči!
19
Zámková dlažba
Vzor
Názov
rozmer v mm
Množstvo
m2 / paleta
ks / paleta
Hmotnosť
kg / ks
kg / paleta
Spotreba
ks / m2
Farba
Cena € / m2
bez DPH
s DPH
HÁČKO - zámková dlažba, 6 cm
60 x 165 x 200 mm
balenie na strojnú pokládku
11,31
396
3,82
1513
35
sivá
červená, grafitová
10,13
11,62
12,16
13,94
60 x 165 x 200 mm
balenie na ručnú pokládku
12,34
432
3,82
1650
35
sivá
červená, grafitová
10,13
11,62
12,16
13,94
60 x 165 x 100 mm
polovica
6,2
432
1,91
845
70
sivá
červená, grafitová
15,40
16,80
18,48
20,16
60 x 140 x 200 mm
krajovka
7,7
252
3,5
900
5ks / bm
32,79 m2
sivá
červená, grafitová
13,30
14,44
15,96
17,33
HÁČKO - zámková dlažba, 8 cm
80 x 165 x 200 mm
balenie na strojnú pokládku
8,49
297
5,0
1485
35
sivá
červená, grafitová
11,45
12,95
13,74
15,54
80 x 165 x 200 mm
balenie na ručnú pokládku
9,26
324
5,0
1620
35
sivá
červená, grafitová
11,45
12,95
13,74
15,54
80 x 165 x 100 mm
polovica
4,1
288
2,6
769
70
sivá
červená, grafitová
18,20
19,60
21,84
23,52
80 x 140 x 200 mm
krajovka
5,1
168
4,6
795
5 ks / bm
32,79 m2
sivá
červená, grafitová
15,20
16,34
18,24
19,61
HÁČKO - zámková dlažba, nehlučná, 6 cm
60 x 165 x 200 mm
balenie na strojnú pokládku
12,3
432
3,82
1670
35
sivá
červená, grafitová
10,13
11,62
12,16
13,94
60 x 165 x 100 mm
polovica
6,2
432
1,91
845
70
sivá
červená, grafitová
15,40
16,80
18,48
20,16
60 x 140 x 200 mm
krajovka
7,7
252
3,5
900
5ks / bm
32,79 m2
sivá
červená, grafitová
13,30
14,44
15,96
17,33
HÁČKO - zámková dlažba, nehlučná, 8 cm
80 x 165 x 200 mm
balenie na strojnú pokládku
9,3
324
5,0
1640
35
sivá
červená, grafitová
11,45
12,95
13,74
15,54
80 x 165 x 100 mm
polovica
4,1
288
2,6
769
70
sivá
červená, grafitová
18,20
19,60
21,84
23,52
80 x 140 x 200 mm
krajovka
5,1
168
4,6
795
5 ks / bm
32,79 m2
sivá
červená, grafitová
15,20
16,34
18,24
19,61
8,2
216
8
1748
26,34
sivá
14,20
15,70
17,04
18,84
UNI - L, 10 cm*
100 x 222 x 222 mm
* Polovičné a krajové prvky, kombi forma na objednávku. KOMBI forma obsahuje:
Všetky výrobky je možné zakúpiť v Šali aj v Geči!
20
červená
- 10ks - malý krajový prvok
- 10ks - veľký krajový prvok
- 25ks - UNI-základný prvok
Množstvo
ks=m2/paleta
Názov
rozmer v mm
Hmotnos
kg/paleta
€ Farba
skladobná
dlažba
Spotreba
ks/m2
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
OREA - obíjaná dlažba, 6 cm
11,16
480 ks
1488
60 rozmer
x 125 xv 125
mm mm
Množstvo
11,25
m2ks
/ paleta
720
1440kg / ks
60 x 62 x 125 mm
4,4
570 ks
570
60 x 125 x 187 mm
Vzor
Názov
43
Hmotnosť
ks / paleta
kg / paleta
sivá
èervená
Spotreba
piesková
64 ks / m2
hnedá
grafitová
terakota
129
2
Farba
Cena
€
/
m
bez DPH
s
DPH
Blok 40
BLOK - Skladobná dlažba, 4 cm
40x100x200 mm
40 x 100 x 200 mm
14,4 16,2
705 ks810
40x100x100 mm
30 ks/paleta
8,63
sivá
1350 1,8
1480
10,36
červená, hnedá
50 sivá
grafitová
12,16
10,13
èervená, hnedá piesková, terakota
grafitová
žltá
13,55
11,29
piesková
žltá
terakota
50
systémová dlažba
BLOK - Slepecká dlažba, 6 cm
TOP ZÓNA - systémová dlažba, 6 cm
60x100x200 mm
9,6
9,9
470 ks990
60x100x100 mm
20 ks/paleta
60 x 100 x 100 mm
1346
10,8
540
60 x 100 x 200 mm
sivá
50
1,35
1356
100 èervená
100
2,7
1480
48ks
7,68m2
12,0
200
60 x 200 x 300 mm
30 kg/ks
1440kg/pall
7,95
1610
10,8
7,7
192 ks
25
2
6,25ks/m
2,5ks/bm
16,6
grafitová
sivá,
piesková
èervená
11,78
14,14
13,28
15,94
terakota
žltá
11,9
1369
12,28
červená
60 xCUADRO
300 x 300 mm - Ekologická
11,1
120
1448 8 cm
EKO
dlažba,
80 x 200 x 200
10,23
hnedá
12,0 s drážkami
5,4
Dlažba pre nevidiacich
60 x 200 x 200 mm
300
1640
40 x 40 x 8
sivá
50
25
TOP ZÓNA - systémová dlažba, 8 cm
sivá
8,64
1,8
80 x 100 x 100 mm
100
ZATRÁVÒOVACIA
DLAŽBA
dlažba, 8 cm
864 - Ekologická
1575
80 x 400 x 600
9,6
40 ks 8,64
80 x 100 x 200 mm
1085
432
9,6
GU¼A
z xvymývaného
betónu
80 x 200
200 mm
240
1
d - 25 cm
d - 35 cm
d - 60 cm
18
51
249
3,6
1575
4,16
50
sivá sivá
33 ks
12,90
40 x 140 x 140 mm 14 ks
40 x 140 x 210 mm
14,11
grafitová
7,4
1796
25
90
1370
0,86 m2
vrstva
16,93
Brandenburg systém 40*
40 x 70 x 140 mm
červená
12,61
15,13
9
9 ks
sivá
červená, hnedá
grafitová
piesková, terakota
žltá
10,23
12,28
11,78
14,14
13,28
15,94
14,20
17,04
Brandenburg systém 40 colormix*
40 x 70 x 140 mm
33 ks
40 x 140 x 140 mm 14 ks
40 x 140 x 210 mm
9 ks
12,90
90
1370
0,86 m2
vrstva
sivo-grafitová
červeno-žltá
hnedo-žltá
červeno-hnedo-žltá
* Výrobok je možné dodávať aj v inom farebnom prevedení, cenu a termín dodania po konzultácii s obchodným zástupcom. Predaj na vrstvy. Nie je možné objednávať formáty jednotlivo!
Všetky výrobky je možné zakúpiť v Šali aj v Geči!
21
NOVINKA
výrobnom
od 1. 6. 2012 vyrábaná vo
závode GEČA.
SYSTÉMOVÁ DLAŽBA
Vzor
Názov
rozmer v mm
Množstvo
m2 / paleta
ks / paleta
Hmotnosť
kg / ks
kg / paleta
Spotreba
ks / m2
Cena € / m2
Farba
bez DPH
s DPH
TOP ZÓNA - ANTIKO, obíjaná dlažba, 6 cm
60 x 100 x 100 mm
9,9
990
1,35
1356
100
60 x 100 x 200 mm
10,8
540
2,7
1480
50
sivá
16,76
20,11
17,60
21,12
19,14
22,97
20,64
24,77
červená
60 x 200 x 200 mm
12,0
300
5,4
1640
25
hnedá
grafitová
piesková
60 x 200 x 300 mm
12,0
200
7,95
1610
16,6
60 x 300 x 300 mm
10,8
120
11,9
1448
11,1
terakota
TOP ZÓNA - ANTIKO, obíjaná dlažba, 8 cm
80 x 100 x 100 mm
8,64
864
1,8
1575
100
80 x 100 x 200 mm
8,64
432
3,6
1575
50
sivá
červená
grafitová
80 x 200 x 200 mm
9,6
240
7,4
1796
25
Všetky výrobky je možné zakúpiť v Šali aj v Geči!
systémová dlažba
Názov
rozmer v mm
Vzor
Množstvo
m2 / paleta
ks / paleta
Hmotnosť
kg / ks
kg / paleta
Spotreba
ks / m2
Farba
Cena € / m2
70 x 120 x 120 mm
9,07
630
2,40
1515
69,44
15,50
18,60
70 x 180 x 120 mm
9,72
450
3,61
1623
46,30
17,00
20,04
70 x 240 x 180 mm
10,80
250
7,21
1803
23,15
19,00
22,80
70 x 240 x 240 mm
11,52
200
9,62
1924
17,36
sivá
červená,hnedá
grafitová, piesková
lávová biela-čierna
lávová biela-čierna-terakota
lávová biela-terakota
lávová biela-hnedá
sivá
červená, hnedá
piesková, grafitová
terakota
16,76
20,11
17,60
21,12
bez DPH
s DPH
CAMINO, 7 cm
OREA - obíjaná dlažba, 6 cm
1
2
3
Vzor
60 x 62 x 125 mm
4,4
570
1,0
590
129
60 x 125 x 125 mm
11,25
720
2,0
1460
64
60 x 125 x 187 mm
11,16
480
3,1
1508
43
Množstvo
m2 / paleta
ks / paleta
Hmotnosť
kg / ks
kg / paleta
Spotreba
ks / bm
Názov
rozmer v mm
Farba
Cena € / ks
bez DPH
s DPH
3,00
3,30
3,60
3,96
3,60
4,32
OREA - obrubník
80 x 250 x 330 mm
3ks/bm
108ks/pal.
13,4
1448
3ks/bm
Množstvo
m2 / paleta
ks / paleta
Hmotnosť
kg / ks
kg / paleta
Spotreba
ks / m2
sivá
červená, hnedá
piesková, grafit, terakota
sivo-čierna
melír hnedý
melír pieskový
VEĽKOPLOŠNÁ dlažba
Vzor
Názov
rozmer v mm
Farba
Cena € / m2
bez DPH
s DPH
PLATŇA BETÓNOVÁ - štandard, 5 cm
50 x 400 x 400 mm
Všetky výrobky je možné zakúpiť v Šali aj v Geči!
22
9,6
60
19
1160
6,25
sivá
červená, hnedá
grafitová, piesková
terakota
žltá
9,96
11,95
11,62
13,94
12,95
15,54
ekologická dlažba
Vzor
Názov
rozmer v mm
Množstvo
m2 / paleta
ks / paleta
Hmotnosť
kg / ks
kg / paleta
Spotreba
ks / m2
Farba
Cena € / ks
bez DPH
s DPH
1,70
2,04
ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA - ekologická dlažba, 8 cm
80 x 400 x 400 mm
11,52
72
17
1245
6,25
sivá
Palisády, obrubníky a doplnky
DEBNIACE BETÓNOVÉ TVAROVKY systém pero-drážka
250 x 150 x 500 mm
60
19/1160
8
sivá
1,10
1,32
250 x 200 x 500 mm
50
24/1220
8
sivá
1,20
1,44
250 x 250 x 500 mm
40
27/1100
8
sivá
1,45
1,74
250 x 300 x 500 mm
40
28/1140
8
sivá
1,70
2,04
250 x 400 x 500 mm
30
34/1040
8
sivá
1,80
2,16
sivá
červená, hnedá
piesková, grafitová
terakota
sivo-čierna
melír hnedý
melír pieskový
2,40
2,88
2,60
3,12
2,80
3,36
sivá
červená, hnedá
piesková, grafitová
terakota
sivo-čierna
melír hnedý
melír pieskový
1,10
1,32
1,30
1,56
1,40
1,68
sivá
červená, hnedá
piesková, grafitová
terakota
sivo-čierna
melír hnedý
melír pieskový
2,50
3,00
2,80
3,36
3,10
3,72
sivá
červená, hnedá
piesková, grafitová
terakota
sivo-čierna
melír hnedý
melír pieskový
3,00
3,60
3,30
3,96
3,60
4,32
DUVAR*
DUVAR 1/1
150 x 200 x 400 mm
v
š
d
DUVAR 1/2
150 x 200 x 200 mm
v
š
d
ZD malá
80 x 250 x 230 mm
ZD veľká
80 x 250 x 330 mm
4,2
1650
4,2
1650
1368
1448
22
75
11
150
9,5
144
13,4
108
17,9
35,8
4 ks / bm
3 ks / bm
*Objednávkový formulár na tieto prvky si môžete stiahnuť na www.dlazby-in.sk.
Všetky výrobky je možné zakúpiť v Šali aj v Geči!
23
PALISády, obrubníky a doplnky
Vzor
Názov
rozmer v mm
Množstvo
m2 / paleta
ks / paleta
Hmotnosť
kg / ks
kg / paleta
Spotreba
ks / bm
17,5
965
5 alebo 10
33
1110
Farba
Cena € / ks
bez DPH
s DPH
Palisada INA, 40 cm
400 x 100 x 200 mm
54
hnedá
červená
3,10
3,90
3,72
4,68
1
sivá
červená, grafitová
3,00
3,15
3,60
3,78
11
1142
sivá
červená, hnedá, grafitová
piesková, terakota
1,33
1,60
2
1,63
1,96
22
1142
1
sivá
červená
2,66
2,99
3,19
3,59
OBRUBNÍK ZÁHRADNÝ
200 x 80 x 1000 mm
skosenie 3 x 10 mm
33
OBRUBNÍK PARKOVÝ
200 x 50 x 500 mm
102
OBRUBNÍK PARKOVÝ
200 x 50 x 1000 mm
51
OBRUBNÍK CESTNÝ
250 x 150 x 1000 mm
18
78
1425
1
sivá
5,00
6,00
250 x 150 x 500 mm
36
38
1390
2
sivá
3,15
3,78
250 x 150 x 330 mm
54
27
1480
3
sivá
2,66
3,19
Všetky výrobky je možné zakúpiť v Šali aj v Geči!
24
PALISády, obrubníky a doplnky
Vzor
Názov
rozmer v mm
Množstvo
m2 / paleta
ks / paleta
Hmotnosť
kg / ks
kg / paleta
Spotreba
ks / m2
Farba
Cena € / ks
42
29
1240 .
4
sivá
2,60
70
23
1630
2/4 - bm
8 ks / m2
sivá
1,33
bez DPH
s DPH
ODVODŇOVACIA ŽĽABOVKA
60/120 x 250 x 500 mm
3,12
PRÍDLAŽBA, 8 cm
80 x 250 x 500 mm
1,60
Doplnkový sortiment
Plastový terč*
priemer = 127 mm
výška = 7 mm
šírka dištančných výstupkov = 3,5 mm
-
-
-
0,50
1 l /ks
-
-
10,00
-
0,60
* terč pod betónové platne
Odstraňovač výkvetov REBAnit S
REBAnit S je vysoko koncentrovaný
tekutý čistiaci prostriedok na báze roztoku
kyseliny a aktívnych umývacích substancií.
Pomocou REBAnitu S
ide ľahko a jednoducho odstrániť
vápenaté výkvety a cementové závoje.
-
12,00
Všetky výrobky je možné zakúpiť v Šali aj v Geči!
25
Hlavné zásady pri zhotovení dláždených plôch
150
40 50
60
1, Prípravné práce
Zhotovenie podkladových vrstiev:
• zloženie a hrúbka sú závislé na geologických pomeroch
a predpokladanom zaťažení budúcej plochy,
• najvhodnejší materiál je drvené kamenivo od frakcie 32 - 64 mm
do frakcie 8-16 mm,
• zhutňovanie podkladových vrstiev,
• zhotovujú sa v spáde budúcej plochy.
Dlažba
Ukladacia vrstva 4-8
A
B
Kamenivo 8-16 16-22
C
Osadenie obrubníkov:
ak je z dispozičných, projektových a normových dôvodov možné,
doporuèujeme pri osadzovaní obrubníkov rešpektovať skladobné moduly
dlažby, aby sa pri dláždení krajnej plochy u obrubníkov dalo využiť krajových
alebo polovičných prvkov a nemuselo sa odštiepavať.
Pôvodný terén
Dlažba
Ukladacia vrstva 4-8
A
B
100
Kamenivo 8-16
C
100
Kamenivo 16-22
D
200
Kamenivo 32-63
E
100
40 50
80
2, Podkládka dlažby:
Zhotovenie ukladacej vrstvy:
• najvhodnejší materiál drvené kamenivo frakcie 4 - 8 mm
alebo 2 - 5 mm,
• optimálna hrúbka je 30 - 40 mm (pri hutneni je dlažba zatlačená
cca 10 mm do ukladacej vrstvy),
• postup stiahnutie ukladacej vrstvy latou s max. presnosťou
na požadované nivelované výšky.
Štrkopiesok 0-8
F
Pôvodný terén
H
Orientačné zloženie podkladových vrstiev
Typ komunikácie
Vrstva
A - dlažba
B - ukladacia vrstva drť
4 - 8 mm
C - drvené kamenivo
8 - 16 mm
D - drvené kamenivo
16 - 32 mm
E - drvené kamenivo
32 - 63 mm
F - štrkopiesok 0-8 mm
G - geotextília
H - štrkopiesok 0-8 mm
Plochy pre
vozidlá nad
3,5t v zlých
geologických
pomeroch
Chodník
Plochy
pre vozidlá
do 3,5t
Plochy
pre vozidlá
do 3,5t
60 mm
80 mm
80 mm
80 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
100-150 mm
100 mm
100 mm
100 mm
200 mm
100 mm
100 mm
100 mm
200 mm
250 mm
100 mm
100 mm
5 mm
100 mm
Vlastná podkládka:
- dlažbu podkladáme v celej šírke medzi obrubníky proti spádu dláždenej
plochy a zásadne z položenej plochy (do pripravenej ukladacej plochy
nevstupujeme),
- treba dbať na dodržiavanie medzier medzi jednotlivými dlažbami, ak je
na dlažbe dištančný výstupok, kladie sa dlažby „nadoraz“,
- na dosiahnutie rovných medzier možno použiť rovnú latu alebo murársku
šnúru,
- doštiepanie dlažby pri okrajoch, komplikovaných stavebných detailoch,
tzn. stĺpoch, zábradliach, prvkoch odvodňovacích systémov atď. je možné
dlažbu lámať špeciálnou lámačkou, alebo rezať kotúčom na betón,
- doporučujeme dláždiť plochu odoberaním dlažby súčasne z viacerých
paliet. Predídete tak prípadnému kontrastu prechodných drobných
farebných rozdielov na dláždenej ploche, ktorým sa nevyhne skutočne
žiaden výrobca. Po vyzretí plochy je za pár mesiacov po tomto malom
probléme.
Akékoľvek dobetónovanie je neestetické a nemá dlhú trvácnosť,
preto sa neodporúča:
Zhutnenie a zapieskovanie položenej dlažby:
- zhutňovanie sa vykonáva dvakrát vibračnou doskou s pryžovou
ochranou. Jedenkrát po položení dlažby a jedenkrát po prvom
zapieskovaní,
- pred zhutňovanim zapravime do medzier zásypový materiál - kremičitý
piesok frakcie 0 - 2 mm, plochu zamietneme. Zhutnenú dlažbu ešte raz
posypeme kremičitým pieskom a zametieme tak, aby sa čo najviac
posypového materiálu dostalo do medzier.
POZOR! Nedoporučuje sa zaťažovať novo položenú dlažbu,
pokiaľ nie sú medzery zapieskované min. do 50%.
Žiadna stavba nie je taká malá a lacná,
aby si nezasluhovala profesionálny prístup!
Poprad
Žilina
Prešov
Košice
Trenčín
Banská Bystrica
Trnava
Geča
Nitra
Bratislava
Šaľa
kontakty Šaľa
IN VEST s.r.o., P.O. BOX 24, 927 03 Šaľa
Bratislavský kraj
Trnavský kraj, HU
Žilinský kraj
Trenčianský
a Bansko-Bystrický kraj
René Hatala
obchodný zástupca
mobil: 0918 824 035
e-mail: [email protected]
Peter Mészáros
obchodný zástupca
mobil: 0918 805 823
e-mail: [email protected]
Bc. Martina Faltinovičová
vedúca obchodného oddelenia
mobil: 0905 583 564
e-mail: [email protected]
Katarína Rosová
obchodný zástupca
mobil: 0908 733 869
e-mail: [email protected]
Nitriansky kraj
Project manager
Kancelária predaja
Predajňa Šaľa
Dezider Doboly
obchodný zástupca
mobil: 0905 629 337
e-mail: [email protected]
Ing.Mária Poláková
mobil: 0905 409 172
e-mail: [email protected]
Továrnická 2104/19, Topoľčany
kontakt: 0908 733 869, 0918 824 035
Milena Zimanová
Katarína Kalabová
tel.: 031 / 775 21 90
fax: 031 / 775 40 31
[email protected]
kontakty Košice
IN VEST s.r.o., Závod Geča, Cintorínska ulica, za VSH
Košický kraj
Prešovský kraj
Project manager
Predajňa Geča
Ringler Monika
obchodný zástupca
mobil: 0917 946 656
e-mail: [email protected]
Margušová Katarína
obchodný zástupca
mobil: 0917 946 660
e-mail: [email protected]
Ing. Jenčík Martin
mobil: 0917 946 657
e-mail: [email protected]
Mária Kozeľová / Silvia Majorošová
referentky predaja
mobil: 0917 946 659
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Download

Cenník INVEST