TECHNOLÓGIA
TRIUMPH BOARD® VOTING RF400
Hlasovacie zariadenie
Bezdrôtové spojenie
ovládačov
(hlasovacích zariadení) s počítačom
zabezpečuje anténa, ktorá sa pripojí
k počítaču pomocou USB portu.
Inteligentná interaktívna pomôcka na
vyučovaciu hodinu, rodičovské združenie, či
pedagogickú poradu.
Softvér hlasovacieho zariadenia
rozpoznáva v reálnom čase všetky
voľby hlasujúceho, takže je možné
vykonávať aj testy na rýchlosť.
Mnohostranné použitie, jednoduchá
obsluha, príťažlivý dizajn.
Ľahké, prenosné a pritom plnohodnotné
interaktívne riešenie.
Bezdrôtová komunikácia s počítačom
pomocou USB prijímača – antény.
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Až 32 ovládačov v základnom balení
s možnosťou rozšírenia na 400 ovládačov
v jednej súprave.
Editor:
WYSIWYG
Režim testov:
Prezentácia,
Vyhodnotenie,
Problémové úlohy,
Test rýchlosti
Šablóny:
štandard, štandard plus,
multimédia
Typy odpovedí:
jedna odpoveď, viac odpovedí,
správne/nesprávne
Uľahčuje prácu učiteľovi, púta pozornosť
žiakov a objektívne vyhodnocuje výsledky.
Čo dokáže hlasovacie zariadenie?
Hlasovací ovládač má v rukách každý žiak a stlačením príslušného
tlačidla/tlačidiel: odpovedá na otázky, hlási sa k odpovedi, zapája sa do
diskusie alebo dáva hlas pri hlasovaní. Žiaci môžu byť rozdelení do skupín, čím
sa podporuje tímová spolupráca a zároveň využíva súťaživosť pri osvojovaní si
vedomostí a zručností.
Klasifikácia:
neobmedzená s možnosťou
vlastného výberu tém
a spôsobu odpovedí
Usporiadanie odpovedí:
zvislo, vodorovne, 2 stĺpce
Bodovanie:
0 - 999
Učiteľ vie jednoducho a rýchlo riadiť činnosť s hlasovacím zariadením pri
testoch. Stačí iba zadať otazky a odpovede. Hlasovacie zariadenie zozbiera
výsledky. Dokáže ich vyhodnotiť na základe mnohých kritérií, ktoré si učiteľ
vyberie. Každý učiteľ môže mať všetko pod vlastným heslom. Zariadenie učiteľa
odbremeňuje od vyhodnocovania, vyvolávania, či sledovania časového limitu.
Obtiažnosť:
1 až 5
Časovač:
0 – 15 minút
Typy štatistík:
Sráva o vyhodnotení
Celkový výpis
Výpis analýzy odpovedí
Dlhodobý výpis
Porovnávací výpis
Polročný výpis
Prezenčné listiny
Jednoduchá príprava testov v PowerPointe alebo vlastnej aplikácii
hlasovacieho softvéru. Množstvo šablón a možností úpravy podľa vlastných
predstáv. Vytvoriť test je možné za pár minút. Veľmi vhodné na úvodné krátke
testy žiakmi osvojených vedomostí. Jednoduché spracovanie, archivácia
a export výsledkov. Spolupráca s aplikáciou Excel pri exporte grafov a tabuliek
s výsledkami. Vysledky sú štatisticky spracované a zobrazované podľa rôznych
kritérií.
USB
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Podporované formáty:
Obrázky
BMP,GIF,JPG,PNG
Video
WMV,AVI,MPG,RM,RAM,...
Zvuk
MP3,WMA,RAW
Flash SWF
HTML, HTM
Ofiice 2000 a vyššie
DOC,PPT,XLS,DOCX,XLSX...
Ďalšie formáty
IE, RTF, CVS...
Typy aktivít:
Hodnotenie
Test rýchlosti
Otázky a odpovede študentov
Prezentácie v PowerPoint
Označovací test
Hlasovanie
Vyraďovačka
Doplňovačka live
Možnosti nastavenia:
Zobraziť študentov v skupinách
Sutomaticky vypnúť
Zvukové efekty
Skryť možnosti odpovedí
Počet osôb v teste na rýchlosť
Správa tried:
Pridať, zmazať, upraviť:
žiaka, tiredu, skupinu
Výmena: triedy, skupiny,
miesta, ovladáča
Informácie o triede:
Triedny učiteľ
Rok
Názov triedy
Počet študentov
Počet skupín v triede
Informácie o žiakovi:
Fotografia, sedadlo, meno,
pohlavie, identifikačné číslo,
skupina, e-mail, telefón,
kontakt na zákonného
zástupcu...
Hlasovacie zariadenie
obsahuje funkcie:
Organizér
Tlač
Prehľad aktivít
Štatistika
Zoznam tried
Grafy s výsledkami
Výsledková tabuľa
Ukazovateľ správnosti
Export do Excelu
Tlač výpisov
Prehľad činnosti
Spravovanie tried
Export, import výsledkov
Export, import žiakov a tried
TRIUMPH BOARD® VOTING RF400
Hlasovacie zariadenie
Hodnotenie
Žiaci odpovedajú na otázku, kým neuplynie časový limit.
Test na rýchlosť
Najrýchlejší žiak so správnou odpoveďou získava body.
Problémové úlohy
Najrýchlejší žiak, ktorý ako prvý stlačí tlačidlo, má právo na ústnu
odpoveď.
Študentské otázky a odpovede
Žiak, ktorý stlačí tlačidlo, získa prednosť a možnosť položiť otázku,
či odpovedať. Ako keby zdvihol ruku a prihlásil sa.
PowerPoint prezentácia
Učiteľ si pre žiakov pripraví na snímkach prezentácie otázky
a odpovede, na ktoré žiaci odpovedajú v časovom limite.
Označovací test
Žiaci stlačením tlačidla označia niektorú z uvedených možností.
Hlasovanie
Žiaci vyjadrujú svoj súhlas alebo nesúhlas s danými témami.
Vyraďovačka (vyradovací test)
Žiaci odpovedajú na otázku v časovom limite, ale nemôžu zmeniť
svoju odpoveď aj keď najprv zadajú nesprávnu.
Doplňovačka live (doplňovanie naživo počas vyučovacej hodiny)
Učiteľ postupne niečo kreslí, píše alebo dopĺňa na tabuľu a žiaci
hádajú správnu odpoveď.
Hlasovacie zariadenie je síce primárne určené na výučbu žiakov v triedach, ale
jeho využitie tým nie je limitované. Školy dokážu toto zariadenie úspešne
využívať aj počas rodičovských združení, zasadnutí rodičovskej rady, či na
pedagogických poradách. Vďaka jeho jednoduchosti nie je potrebné žiadne
školenie. Respondentom stačí iba rozdať ovládače a hlasovacie zariadenie je
pripravené splniť svoju úlohu.
Hlasovacie zariadenie dokáže zabezpečiť objektívne hlasovanie, aj anonymne.
Veľkou prednosťou je okamžité uloženie a vyhodnotenie výsledkov.
Adresa: mc.edu, s.r.o., Kupecká 9, 949 01 Nitra
Web: www.mcedu.sk
e-mail: [email protected]
Telefón: 02/53 63 12 91, Fax: 02/53 41 98 54
Download

TRIUMPH BOARD® VOTING RF400 Hlasovacie zariadenie Čo