V najbližších dňoch sa Mons. Minde stretne s ďalšími veriacimi vo farnosti Čadca, Čadca
Kyčerka, Saleziáni, Vlčince a iné. V pondelok plánuje navštíviť aj žilinského diecézneho
biskupa Mons. Tomáša Galisa. Návštevu Farnosti Dobrého pastiera v Žiline na Solinkách
ukončí v utorok 10. marca 2015 a odletí do Tanzánie.
sr. Mária Vyžinkárová OS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Krížová cesta je dnes o 18.00 a v piatok o 17.15 hod.
* Pozývame vás na rekolekciu kňazov žilinského dekanátu vo štvrtok
12.3. do katedrály Najsvätejšej Trojice, ktorá začne sv. omšou o 9.30
hod.
* Svätý Otec František vyzval Posolstvom na Pôstne obdobie 2015
8. 3. 2015 Nedeľa
veriacich, aby sa zapojili do nepretržitej modlitby. Naša Žilinská diecéza
chce prijať pozvanie Svätého Otca a zapojiť sa od piatka 13. marca od
Tretia pôstna nedeľa
6:30, 7:30, 9:00; 10:30; 19:30 17.00 hod. do soboty 14. marca do 17.00 h. do 24 hodinovej
modlitbovej reťaze. Pozývame jednotlivcov, spoločenstvá a farnosti,
18:00 - Krížová cesta
aby sa zapojili do modlitby, adorácie a k sviatosti zmierenia. Viac
informácií o tejto výzve nájdete na diecéznej webovej stránke
9. 3. 2015 Pondelok
www.dcza.sk, kde sa nachádza aj formulár na zapísanie sa v
Féria
jednotlivých časoch.
6:30, 18:00
* Znova ponúkame aktivitu „40 dní online“ a je na webovej stránke:
www.40dni.sk. Pre deti mame malé albumy aj s nálepkami. Nálepky
10. 3. 2015 Utorok
deti dostanú, keď prídu na krížovú cestu.
Féria
* Tento týždeň upratuje skupina pani Šotkovskej.
6:30, 18:00
* Nové číslo Katolíckych novin prináša článok o anonymných
narkomanoch a pravidlách pri závislostiach.
11. 3. 2015 Streda
* Dávame do pozornosti 2% na naše Občianske združenie Dobrý
Féria
pastier, tlačivá sú na stolíkoch.
6:30, 18:00
* Je možnosť zapojiť sa do pôstnej aktivity "zbierka pre Afriku", a to
každý piatok budú miništranti po sv. omši vyberať pri dverách do
pokladničky. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
12. 3. 2015 Štvrtok
Féria
* Je možnosť podporiť africkú diecézu Kahana pána biskupa
Ludovicka Mindeho, ktorý k nám pricestoval. V utorok odchádza späť.
6:30, 18:00
Prajeme mu ešte veľa síl pri realizácií jeho projektov a úspech s ich
uskutočnením. Podporiť ho môžete aj neskôr, budeme mu priebežne
13. 3. 2015 Piatok
posielať peniaze na účet. Naša farnosť chce prispieť na postavenie
Féria
dvoch tried v škole Ave Mária.
6:30, 18:00
* K dnešnému medzinárodnému dňu žien prajeme všetkým ženám
17:15 – Krížová cesta
našej farnosti všetko najlepšie.
Oznamy CVČ
14. 3. 2015 Sobota
*
Cez letné prázdniny pripravujeme púť pre mladých do San
Féria
Giovanni Rotondo v termíne 4.7. – 13.7. Navštívime viaceré pútne
7:00
miesta ako Lanciano, Bari, Mannopello a iné, aj s pobytom pri mori.
Treba sa prihlásiť v CVČ do konca apríla. Bližšie info na plagáte.
15. 3. 2015 Nedeľa
Oznamy CZŠ
Štvrtá pôstna nedeľa
Pozývame na zápis detí do MŠ od šk. roku 2015/16, ktorý sa uskutoční
6:30, 7:30, 9:00; 10:30; 19:30 9.3. 2015 až 11.3.2015 v čase od 15.00 do 17.00 hod. K zápisu je
18:00 - Krížová cesta
potrebné doniesť vypísané tlačivá stiahnuté zo školskej stránky. Ak
rodičia počítajú s nástupom dieťaťa do MŠ až po septembri, je
potrebné ho zapísať už v tomto termíne.
Informácia pre P.O. na 2%
IČO/SID
3 7 8 1 5
15
Obchodné meno (názov)
DOBRÝ PASTIER
17
2
3
7
Sídlo -Ulica
Smreková
18
PSČ
20
0
1
16
Právna forma
Občianske združenie
Súpisné /orientačné číslo
0
9
7
19 8
0
0
7
Obec
21 Žilina
/
3
9
Ročník VI
Číslo 23
08.03.2015
Meditácia na text - Ján 2, 13 - 22
"Nerobte z domu môjho Otca tržnicu" (Jn 2, 16).
Touto horlivou ukážkou rozhorčenia nás Ježiš upozorňuje, že svätý Boží chrám sa
nepoužíval na to, aby plnil svoj účel ako "dom modlitby pre všetky národy" (Iz 56, 7). Uvedená
epizóda sa odohrala na vonkajšom nádvorí, ktoré bolo určené pre pohanov, aby sa tam mohli modliť
a v pokoji meditovať. Namiesto toho sa z neho stalo hektické a rušné trhovisko. Aj náš život býva
niekedy takým trhoviskom - plným lomozu, vravy, zmätku a rušnej aktivity. Písmo však hovorí, že
máme byť chrámom Ducha Svätého, naplnení jeho radosťou a pokojom. Neznie to trochu
protirečivo? Aby sme prežili na tomto svete, musíme sa, pochopiteľne, otvoriť aj praktickej
múdrosti, ktorú nám ponúka. Boli by sme bláznami, keby sme neprijali rozvážne a opatrné rady
týkajúce sa spravovania svojich financií, výchovy detí či svojho zdravia. Boh nechce, aby sme strkali
hlavy do piesku! Zároveň však potrebujeme robiť všetko pre to, aby sme uchránili tú najdôležitejšiu
časť svojej duše, kde prebýva Duch Svätý. Lebo hoci žijeme na tomto svete, nepatríme mu (Jn 17, 16).
Náš život je ukrytý v Kristovi a on musí byť vždy našou prioritou. Všetkými prostriedkami by sme
mali ťažiť z dobrých vecí spoločnosti. Potrebujeme však aj istotu, že všetko rafinované a nebezpečné
zmýšľanie, ktoré dnes prevláda, nám nepohltí srdce. Dnešný sviatok pripomína iný druh chrámu Lateránsku baziliku, ktorá je sídlom Rímskej diecézy. Tento starobylý chrám je viditeľnou
pripomienkou, že Svätý Otec je zároveň aj diecéznym biskupom. A tak ako všetci biskupi, aj on sa
stretáva s problémami ochrany svojho stáda pred nebezpečnými vplyvmi, keď nechcú ustúpiť
svetu. Spolu so svojimi bratmi biskupmi musí Svätý Otec živiť aj svoj vlastný vnútorný život - presne
ako my -, aby zostal zameraný na svoje poslanie. Modlime sa teda za svojich cirkevných
predstaviteľov, nech bránia našu apoštolskú vieru, nech kŕmia svoje ovečky a bdejú nad nimi.
Kiežby sme všetci chránili Pánov chrám!
Pane, nech sa tvoja Cirkev stane baštou nádeje pre všetkých ľudí! Pošli svojho Svätého Ducha, aby
viedol našich predstavených a pomáhal nám žiť čistým a svätým životom zasväteným tebe.
Biskup z Tanzánie Mons. Minde na
návšteve vo farnosti Žilina – Solinky
V piatok 27. februára 2015 zavítal do Farnosti
Dobrého pastiera v Žiline na Solinkách diecézny
biskup Mons. Ludovick Minde z africkej Tanzánie,
ktorý prijal pozvanie miestneho farára Mgr. Jána
Hudeca. Veriacim počas sv. omší a viacerých
stretnutí priblížil situáciu v diecéze Kahama,
ktorej je biskupom, i v štáte Tanzánia.
Na podporu vzdelanosti detí plánuje vybudovať aspoň 2 triedy základnej školy, ktorá bude
niesť názov „Ave Maria“. Ako uviedol, ľudia v Tanzánii sú jednoduchí a chudobní, napriek
tomu majú v úcte Sv. Otca, biskupov, kňazov a modlia sa za Cirkev so živou a pevnou vierou.
Mons. Minde počas tohto týždňa navštívil viaceré farnosti na Slovensku, napr. Žilina –
Hájik, Považská Bystrica – mesto, Nitra – Klokočina či pútnické miesto Skalku pri Trenčíne.
V Nitre sa stretol s diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom, generálnymi vikárom
Mons. Petrom Brodekom a nitrianskym emeritným biskupom Jánom Chryzostomom
kardinálom Korcom. Vo štvrtok cestoval o. biskup do Krakowa a stretol sa s o. kardinálom
Stanisławom Dziwiszom, ktorý mu odovzdal relikviu sv. Jána Pavla II. a v
sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v Lagiewnikoch prevzal relikviu sv. Faustíny.
V piatok navštívil školu Dobrého pastiera a žiakom rozprával o živote v Tanzánii. O tom, že
aj keď deti nemajú mnoho, môžu žiť a čomu všetkému sa majú tešiť naše deti.
Download

list Solinčanom 23 - Farnosť Dobrého Pastiera