484
Yzopom ma pokrop, Pane
(mimo Veľkonočného obdobia)
A. Knapp (1786-1848):
Spôsob pre-i popolodních Službi Bozkích, 1838, str. 7

        
1. Y 2. Nech
zo - pom ma
je
Bo - hu
 
   


5
du - šu,
úc - ta

     

9
     
Zmi - luj
sa
po - krop,
Ot - cu



      
1. U - my
2. nech
sa
    

  
13
    
  
nad
na - mi,

  
va - nie

   
   
 
a hneď bu - dem
Sy - nu, Du - chu
čis - tej - ší.
Svä - té - mu,
   
 
 
    
     
  
zľu - to -
     

  

     

  
tvo - je
Pa - ne,
slá - va,
a
dos - ta - ne
po - vždy vzdá - va,
        






nad
je
bel - ší.
je - mu!
sneh
česť

    
 
     
   
nej
mi - los -
       

ti,
 
            

mô - že
  
v ne - ko - neč -


  
   

 
   
Bo - že,


o - dev svoj
več - ná nech
 

 
zo - trieť na - še
    

ne - čno - sti.



 

484
2
Yzopom ma pokrop, Pane
(mimo Veľkonočného obdobia)
A. Knapp (1786-1848):
Spôsob pre-i popolodních Službi Bozkích, 1838, str. 7
17

       
    
1. Y - zo - pom ma
2. Nech je
Bo - hu
  
   

21
     
du - šu,
úc - ta

       
25
   
  

Zmi - luj
sa
  
     
  
nad
na - mi,
zľu - to -

Bo - že,


   
va - nie

   
    
 
a hneď bu - dem
Sy - nu, Du - chu
čis - tej - ší.
Svä - té - mu,
   
 
 
 




 


o - dev svoj
več - ná nech
nad
je
bel - ší.
je - mu!
  
    
   

    
    
  

        
 
     
  
a
dos - ta - ne
po - vždy vzdá - va,

tvo - je

Pa - ne,
slá - va,

      
29




1. U - my
2. nech sa
po - krop,
Ot - cu



mô - že

  
 
   

 
v ne - ko - neč - nej
     

sneh
česť
    
 
mi - los - ti,
 

 
  

           
zo - trieť na - še
    

ne - čno - sti.



 

Download

JKS 484 Yzopom ma pokrop