Ach, poďte, kresťania
JKS/131
Pôvodne v F-dur
  43      
  43      
          
1. Ach, poď
2. Poď, poď
3. Ma
tič
5
na
a
a
9
kto
ko
svoj
rom
náš
ho
kre sťa nia,
dí vaj sa,
pre mi lá,
po
kres
keď
zdra
ťan
si
viť
ská
sa
  
   
je Kri stus
Spa si teľ
Sy náč ka
bo
pre
po
lest
ťaž
znať
ne
ký
už
kríž svä tý,
ty du ša
s ním stret la
  
     
roz pia ty.
kríž zná ša.
ne moh la.
              
                 
                
                  
               
R. (1 – 6): Kris
15
te,
a
ka
      
Pre
päť
te
na krí ži,
svä tých rán
mi
Krá
ľu
losť
u
naj vyš ší,
deľ nám
a
 
   

  

zmi luj sa
nad na mi!
od
nám vi ny!
pusť
4. Matička premilá, jak bys’ ho poznala, keď sa mu všetka krv po tele vyliala! – R.
5. Pristúp sem, pristúp sem, kresťanská ty duša, pozri, jak si hriechmi zranila Ježiša. – R.
6. Už visí na kríži vo veľkej bolesti, volá on: Otče môj, prečos’ ma opustil? – R.
7. Plač, duša kresťanská, nad smrťou Krista, plač, urob mu čistý hrob, jak verný vyznávač.
S tebou bude on, buď mu priateľom. Keď si ťa zavolá: Duša, ku mne poď, márnosť sveta zhoď, peklo ťa nezdolá.
Download

    34 34