POZRI, POZRI, JEŽIŠ ZOMIERA
harm. M.P.

   


1. Po - zri,
2. Vďa - ky
3. Mo - ja
po - zri
vzdá - vam
sl - za


   


    
 
na dre - ve krí - ža.
na bôľ - nu du - šu.
mo -jou stá - va
sa.


 


  
 



  

K te -be vo - lá
Aj cez toľ - kých
Te - be, Je - žiš,




10
   
vrá - til
ľu - dí
ra - nám
  



  


   





15
rád,
tí,
rím,

tvo - jim o - čiam
jas.
hrie -chom ra - ne - ných.
srd - ce pri - ví - jam.


  
chce ťa
ob
ve - dieš
ľu
o do - bro





  
Je - žiš zo mie - ra,
Te - be Je - ži - šu,
s Tvo -jou zlie - va
sa,


5
  

  

 



-
myť
dí
te


po - zri, po - zri
Ty si zhlia - dol
Tvo -ja bo - lesť



  
  



Je - ho bôľ - ny
Te - be od - da ži - vot od - dá -
hlas,
ných,
vam,
   
  
 
Hlaď na
da - rom
Daj nech




lás - ku
svo - jich
lás - kou




 




by na
vi - díš
k Tvo -jim

   
   
a - kou ťa má
hoj -ných mi - los k Te - be za - ho
   


 

kr - vou svo - jich
rán.
ces - tou k svä - tos - ti.
Bo - žej
ho - vo - rím.







 

Download

Pozri pozri Jezis zomiera