ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
7. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI
1. a – [ b – (c – ( a + b – c ))]
ifadesi
4. Bir sayıyı 0,03125 ile çarpmak aynı sayıyı
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
kaça bölmektir?
A) 2c – 2b
A) 16 B) 32 C) 48 D) 64
B) b – c
C) a + c
D) b – a
Şekilde
5.
2. x, y, z tamsayılardır.
A
x2.y < 0
450 C
[DE // [FG
B
y.z>0
m( ABˆC ) =450
x
x. z2> 0
D
y–z>0
E
m( BFˆG ) = 500
500
ise x, y, z nin doğru sıralanışı
aşağıdakilerden hangisidir?
F
G
A) x> z > y
ˆ E )=x kaç
Yukarıdaki verilere göre, m( BD
B) z > y > x
derecedir?
C) y > z > x
D) x > y > z
3. 1 
1
A) 75 B) 85 C) 95 D) 105
2
işleminin sonucu kaçtır?
1 3
1
2
:
9
A) B) 4
2
6. İki tamsayının çarpımı bu sayılardan birine 3
eklenip diğerinden 3 çıkarılmasıyla elde
3
1
C)
D)
2
2
edilen sayıların çarpımından 21 fazladır.
Buna göre, sayı doğrusu üzerinde bu iki
sayı arasındaki uzaklık kaç birimdir?
A) 7B) 6 C) 5 D) 4
1
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
7. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI
3x= 5y = 2z ve
9.
7.
8
x
1 1 1
   20 ise x kaçtır?
x y z
4
3x
A)
1
3
B)
1
5
C)
1
6
D)
1
10
6(x+1)
10. x kg elmanın fiyatı y liradır. Elmanın
Yukarıdaki şekilde iki kutucuğun içindeki
kilosuna % 25 zam yapılırsa z liraya kaç
sayıların toplamı ok ile gösterilen kutucuğun
kilo elma alınır?
içine yazılıyor. Buna göre, x kaçtır?
A)
A) -2
B) -1
C) 1
D) 2
C)
y
4 xz
5y
5y
4 xz
B)
4x
5 yz
D)
xz
5y
8.
3
2
1
-2 -1
-1
1 2
3
11.
x
A
H
B
ABCDEF düzgün
x
altıgen,
H, G, D doğrusal,
F
-2
C
G
[EC] köşegen
|GE| = |FE|
olduğuna göre, x
E
Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen
D
kaç derecedir?
noktalardan rastgele seçilen bir noktanın
A) 30
y = x + 2 doğrusu üzerinde olma olasılığı
kaçtır?
A)
1
2
3
B)
C)
5
5
5
D)
4
5
2
B) 45
C) 65
D) 75
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
7. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI
12. a, b ,c harfleri kullanılarak rastgele bir satır
14. (abcd) dört basamaklı bir sayıdır.
yazılır. Alttaki satırı oluştururken şu kurallar
(abcd).19=…7587
uygulanır:
(abcd).13=…8349
I. Yan yana olan harfler farklı ise, bu iki
olduğuna göre, (abcd).6
harfin dışındaki harf bunların alt arasına
çarpımından elde edilen sayının son üç
yazılır.
basamağındaki rakamların toplamı
II. Yan yana olan harfler aynıysa bunların
kaçtır?
alt arasına kendisi yazılır.
A) 14
a
b
c
a
b
5
15.
alt kutuya hangi harf gelir?
B) bC) c
2
D) a, b
4
x 1
kesrini tanımsız yapan x değerleri toplamı
kaçtır?
A) 1B)2C)3D)4
13. x + y – 5 = 0 doğrusu ile
2x + y + a + 1=0 doğrusu y ekseni
üzerinde kesiştiğine göre a kaçtır?
A) – 6
B) – 5 C)– 4
D)11
b
Buna göre, şekilde verilen örüntüde en
A) a
B) 13 C) 12
D) – 3
3
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
7. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI
d1
A
16.
9 
9 
 9 9
18. 1  .1  .1  ...1 

4   99 
2 3

3a
C
işleminin sonucu kaçtır?
a
2a b
1020
d2
B
A) 
E
46
99
B) 
92
99
C) 0 D)1
D
d1 // d2, [AB] // [CE] ise (a + b) toplamı
kaçtır?
19. Aşağıdakilerin hangisinde denklemlerin
A) 61 B) 51C) 47D) 34
bilinmeyenleri arasında doğru orantı
vardır?
A) y =
3
x
B) y = x + 3
17.
C) x – y =5
Okul caddesi
D) y = 4x
y
Ege caddesi
20.
Sinema caddesi
x=y
Yukarıda bir yerleşim bölgesine ait kroki
D
verilmiştir. Krokiye göre, Okul Caddesi ile
C(9, 6)
Sinema Caddesi birbirine diktir. Sinema
Caddesi ile Ege Caddesi arasında kalan açı,
x
A B
Okul Caddesi ile Ege Caddesi arasında kalan
açının 3 katından 30 eksiktir.
Buna göre, Okul Caddesi ile Ege Caddesi
ABCD dikdörtgeninin D köşesi x=y doğrusu
arasında kalan açı kaç derecedir?
üzerindedir. Buna göre, Alan(ABCD) kaç
br2 dir?
A) 30
B) 60
C) 75
D)80
A) 45 B)27 C) 18
4
D)15
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
7. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI
21. 24 + 24 + 24 + 24 toplamının yarısı
kaçtır?
24. Bir okuldaki öğrencilerin 144’ ü okula
yürüyerek gidiyor. Bu sayı, okuldaki
A) 22 B) 23C) 24
D) 25
öğrencilerin % 24 ünü oluşturuyor.
288 öğrenci servisle, geri kalan öğrenciler
de aileleriyle gidiyor.Okulaaileleriyle giden
öğrenciler tüm okulun yüzde kaçıdır?
A) 48B) 42 C)36D)28
22. a, b,c birbirinden farklı pozitif tamsayılardır.
a
 5b  3c  50
6
denklemini sağlayan en büyük c sayısı
kaçtır?
8
25. 3 
A) 15
B)14
C)13
D)12
5
6
2
2
1
a
olduğuna göre, a kaçtır? (a≠0)
A) -1B) 1
C) 2
D) 3
23. Bütünleri, tümlerinin 2 katından 10 fazla
olan açının ölçüsü kaç derecedir?
A) 5
B)10
C)15
D)20
TEST BİTTİ.
YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
5
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
7. SINIF ELEME SINAVI CEVAP ANAHTARI
1. A
2. D
3. B
4. B
5. C
6. D
7. A
8. B
9. C
10. A
11. D
12. C
13. A
14. B
15. D
16. B
17. A
18. C
19. D
20. C
21. D
22. B
23. B
24. D
25. A
Download

7. Sınıf - Özel Ege Lisesi