Türkçe
Fen ve
3
Teknoloji
Deneme Sınavı
Matematik
SINIF
Sosyal Bilgiler
Adı
:
Soyadı
:
Sınıfı
:
Numarası :
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
www.orhandal.cjb.net
TÜRKÇE TESTİ
Bu bölümde toplam 15 soru bulunmaktadır.
4.
Yatağımda uyuyorken
Yavaş yavaş yaklaşarak
Yoklamaya beni gelen
Anneciğim sensin ancak.
1
3
Bir kabahat işler iken
Sevgi ile paylayarak
Kimdir bana söz söyleyen
Anneciğim, sensin ancak.
kolaylık
güçlük
2
zorluk
engel
4
Yukarıdaki kelimelerden üçüyle bir grup oluşturulsa
hangi kelime dışarıda kalır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
İhtiyarlık günlerinde
Sevgi ile, şefkat ile
Kimdir seni okşayacak?
Anneciğim benim ancak.
5. (1) Yağlı güreşlere gitmiştik. (2) Yaşlı genç herkes
güreşleri seyretmeye gelmişti. (3) Yiğitler iyice
(1, 2, 3 ve 4. soruları paragrafa göre
yanıtlayınız.)
bahsedilmemiştir?
A) Yavrusunu uyurken kontrol etmesi
B) Bir kabahat işlediğinde evladını uyarması
C) Annesini yaşlandığında okşayacağı
www.orhandal.cjb.net
1. Yukarıdaki şiirde annenin hangi yönünden
yağlandılar. (4) Dualar eşliğinde güreşe başladılar.
Paragrafın hangi cümlesinde zıt anlamlı kelimeler bir
arada kullanılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
D) Babasını da annesi kadar çok sevdiği
6. Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi eş anlamlıdır?
A) ödül - mükafat
2. Şiire göre annemiz ihtiyarladığında ona karşı görevimiz
B) bağımsız - tutsak
nedir?
C) borç - alacak
A) Sevgi ve şefkat ile yaklaşmak
D) iyi - kötü
B) Güzel evlerde yaşatmak
C) Maddi ihtiyaçlarını karşılamak
D) Huzur evlerinde rahat yaşamasını sağlamak
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sebep-sonuç ilişkisi
vardır?
3. Şiirde geçen "paylamak" kelimesinin karşılığı hangi
A) Keman öğrenmek için kursa gidiyorum.
B) Bu yaz çok tatil yapamadık.
seçenekte verilmiştir?
A) Pay vermek
B) Azarlamak
C) Kitabımın kapağı yırtıldı.
C) Cezalandırmak
D) Ödüllendirmek
D) Son bir gayretle ayağa kalktı.
1
8.
Çocuklar için hayatın en verimli çağı
öğrencilik çağıdır. Öğrencilik çağını iyi
değerlendirenler, hayatlarına anlam katmış
olurlar. Bu da öğrencilerin dersleri iyi
değerlendirmelerine ve boş zamanlarını iyi
kullanmalarına bağlıdır.
Kutu
Van Gölü
Minnoş
Elma
Silgi
12. Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi cins isimdir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
Paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Çocuklar için hayatın anlamı büyüktür.
B) Derslerin zorluğu öğrencileri yıldırmamalıdır.
C) Öğrencilik çağı çocuklar için en verimli çağdır.
13.
D) Boş zamanları değerlendirmek için kitap okumak
1. Sayıca fazla olan.
2. Geniş olan, dar olmayan.
3. Süre olarak kısıtlı olmayan.
gerekmektedir.
Yukarıdaki açıklamaların üçünü birden karşılayan
9.
Gül gibi yüzün var,
Baldan tatlı dilin var,
Tükenmez sabrın var,
Sevgin var, şefkatin var.
Yukarıdaki dörtlükta anlatılan kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Marangoz
B) Postacı
C) Anne
D) Pilot
www.orhandal.cjb.net
sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
14.
A) Gevşek
B) Ferah
C) Zengin
D) Bol
Atatürk, Çankaya'daki evine dönüyordu.
Yukarıdaki cümlede dönme işini yapan kimdir?
A) Atatürk
B) Çankaya
C) Evine
D) dönüyordu
10. "Düşmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde,
"yağmak" anlamında kullanılmıştır?
A) Dedesi dün merdivenden düşmüş.
B) Kentimize yılın ilk karı bugün düştü.
C) Yaz gelince meyve fiyatları düşer.
D) Ağaçtan, bir yaprak düşüyor.
15 Aşağıdaki cümlelerin hangisi özneldir?
A) Pantolonu 50 TL'ye almış.
B) Köy hayatı bambaşkadır.
C) Evimizin yedi tane penceresi vardır.
11. "Düşmek" sözcüğü hangi cümlede gerçek anlamıyla
D) Annemin boyuna yaklaşmama 5 cm kaldı.
kullanılmıştır?
A) Daldan üç elma düştü.
B) Düşenin dostu olmaz derler.
TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
C) Teyzemin birdenbire tansiyonu düştü.
YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
D) Çalışmayınca notlarım düşmeye başladı.
2
MATEMATİK TESTİ
Bu bölümde toplam 15 soru bulunmaktadır.
1.
5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
2 on binlik + 5 binlik + 8 yüzlük + 1 onluk + 0 birlik
A) 156 X 1000 = 15 600
B) 220 X 10 = 2 200
Yukarıda basamaklarındaki rakamların çözümlenişi
C) 685 X 1000 = 685 000
verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 25 810
B) 25 801
C) 20 581
D) 2 581
D) 40 X 1000 = 40 000
6. Yan taraftaki çarpma
2.
a + b + c + d kaçtır?
olarak okunan doğal sayının rakamlarının sayı
A) 25
değerleri toplamı kaçtır?
B) 23
A) 30
B) 31
C) 22
C) 32
D) 33
D) 20
Bir konfeksiyon atölyesinde bir haftada toplam
www.orhandal.cjb.net
3.
12 708 TL'lik iş yapılmıştır. İşçilerin haftalıkları
7.
X
8b
160
+ a bc
2 d 20
Burcu 9 yaşındadır. Dedesinin yaşı Burcu'nun yaşının
7 katından 4 fazladır. Babasının yaşı ise Burcu'nun
dağıtıldıktan sonra geriye 7 495 TL kalmıştır.
4.
32
işlemine göre;
Beş yüz seksen sekiz bin üç yüz on altı
yaşının 5 katıdır.
Buna göre, bu konfeksiyon atölyesinde çalışan işçilere
Buna göre, Burcu'nun dedesi ile babasının yaşının
kaç TL haftalık ödenmiştir?
toplamı kaçtır?
A) 20 203
B) 5 213
A) 116
B) 112
C) 5 313
D) 5 303
C) 108
D) 102
Bir pazarcı satın aldığı 1286 kg soğanın 482 kg'ını
pazartesi günü ve 307 kg'ını da salı günü sattı.
8. Yan taraftaki bölme
işleminde bölüm kaçtır?
Pazarcı kalan soğanların tamamını Çarşamba günü
sattığına göre, Çarşamba günü kaç kg soğan
A) 12
satmıştır?
B) 19
A) 797
B) 697
C) 104
C) 597
D) 497
D) 109
3
872
8
9. Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinin sonucu
13.
yanlıştır?
gramından reçel yaptı. Kalan incirleride yedik.
A) 72 000 ÷ 100 = 72
B)
9 500 ÷ 100 = 95
C)
2 700 ÷ 100 = 27
Buna göre, yediğimiz incir miktarı kaç gramdır?
D) 54 000 ÷ 100 = 540
10. Yan taraftaki bölme
işleminde bölüm kaç
Annem pazardan aldığı 8 kg incirin 6 kg 420
579
A) 1 630
B) 1 610
C) 1 580
D) 1 520
7
basamaklıdır?
A) 4
14. Bir sürahi, içi su dolu iken
B) 3
C) 2
tartıldığında 3 kg, boşken
D) 1
tartıldığında ise 728 gram
gelmektedir.
işleminde bölünen sayı
......
aşağıdaki işlemlerden
hangisi ile bulunur?
A) (12 + 35) x 2
12
www.orhandal.cjb.net
11. Yan taraftaki bölme
Buna göre, bu sürahi tam dolu
iken içindeki suyun kütlesi ne
kadardır?
A) 2 kg 272 g
B) 2 kg 280 g
C) 2 kg 320 g
D) 2 kg 422 g
35
02
B) (12 x 2) + 35
C) (12 x 35) + 2
D) (12 x 35) x 2
15.
Kilogramı 12 TL olan peynirden 750 gram alan Nur
Hanım kasaya 20 TL vermiştir.
Buna göre, Nur Hanım kaç TL para üstü alacaktır?
12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
B) 10
C) 11
D) 12
5 126 g = 5 kg 126 g
B) 7 097 mg = 7 g 97 mg
C)
A) 9
MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
5 g = 5 000 mg
YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
D) 7 200 mg = 72 g
4
FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ
Bu bölümde toplam 15 soru bulunmaktadır.
1. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
5.
I. Mıknatısla ayırma
II. Yüzdürme
A) Kumlu sudan kum, süzülerek ayrılabilir.
Yukarıda verilen ayırma yöntemlerinin her ikisi de
B) Karışımlar farklı saf maddelerden oluşur.
kullanılarak ayrılan karışım, aşağıdakilerden hangisi
C) Bütün karışımlar mıknatısla ayrılabilir.
olabilir?
A) Demir tozu - Talaş - Kum
D) Tuzlu su bir çözeltidir.
B) Demir tozu - Kum
C) Kum - Tuz
D) Tuzlu su
2.
I. Otomobil lastiği
II. Futbol topu
6. Aşağıdakilerden hangisi maddenin hallerinden birisi
III. Şişirilmiş balon
3.
değildir?
A) katı
B) sıvı
doludur?
C) gaz
D) sert
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
www.orhandal.cjb.net
Yukarıda verlienlerde hangileri gaz maddeyle
7.
I. Eşit kolu terazi
II. Termometre
III. Dereceli silindir
III
A) Hacim
Kütle
Sıcaklık
B) Kütle
Isı
Hacim
C) Kütle
Sıcaklık
Hacim
D) Sıcaklık
Hacim
Kütle
50 ml
50 ml
40 ml
40 ml
30 ml
30 ml
20 ml
20 ml
10 ml
10 ml
kadardır?
ölçülebilir?
II
60 ml
8.
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
Bir madde ısıtıldığında
................... yükselir.
Öğretmenimizin açıklamasında boş
bırakılan yere aşağıdakilerden
4. Aşağıdakilerden hangisi maddeyi niteleyen
hangisi gelmelidir?
A) sıcaklığı
özelliklerden değildir?
A) saydamlık
B) sağlamlık
C) esneklik
D) sıcaklık
2
Yukarıdaki şekillere göre nazar boncuğunun hacmi ne
Yukarıda verilen aletlerle, maddenin hangi özellikleri
I
1
60 ml
C) soğukluğu
5
B) ısısı
D) cismi
9.
I. Fabrikada tekrar işlenebilen ürünlerin, atık
12.
kumbaralarına atılması
II. Diş fırçalanırken suyun sürekli olarak açık
I. Un
III. Buz
II. Mum
IV. Kağıt
Yukarıdaki maddelere ısı verildiğinde, aşağıdakilerden
bırakılmaması
hangisi gözlenebilir?
I. Defterlerin son yaprağına kadar kullanılması
A) I ve II erir, III ve IV bozunur.
B) II ve IV erir, I ve III bozunur.
Yukarıda verilenlerden hangileri, doğal kaynakların
C) III ve IV erir, I ve II bozunur.
daha geç tükenmesine yardımcı olur?
D) II ve III erir, I ve IV bozunur.
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III
13. Sıvı maddeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
10.
A) Akışkan maddelerdir.
Sıcaklık
B) Hepsi renksizdir.
210
C) Konuldukları kabın şeklini alırlar.
210
D) Kütleleri ve hacimleri vardır.
180
150
90
60
30
K
L
M
N
Madde
Yukarıdaki sütun grafiğinde farklı maddelerin sıcaklık
www.orhandal.cjb.net
120
14. Yan taraftaki görsel vücudumuzdaki
hangi olayla ilgilidir?
A) Kanın dolaşımı
B) Egzersiz yapma
değerleri verilmiştir.
C) Soluk alıp verme
Grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
D) Kasların yapısı
A) Sıcaklık değeri en büyük olan M'dir.
B) Sıcaklık değeri en küçük olan N'dir.
C) K ve N karıştırılırsa K'nin sıcaklığı artar.
D) L ve M karıştırılırsa M ısı verir.
15. Aşağıda organlar ve görevleri verilmiştir. Hangi
seçenek yanlış eşleştitilmiştir?
A) kalp - Kan pompalar.
B) kaslar - Vücudumuzu dik tutar.
C) akciğerler - Kanı temizler.
11.
I. Buğday
D) damarlar - Kanı dolaştırır.
II. Çelik yelek
III. Araba lastiği
FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ BİTTİ.
Yukarıda verilenlerden hangileri işlenmiş maddedir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
6
SOSYAL BİLGİLER TESTİ
Bu bölümde toplam 15 soru bulunmaktadır.
1. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan biri
4. Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınacak
değildir?
önlemlerden biri değildir?
A) gezme
B) beslenme
A) Acil durum çantası hazırlamak
C) barınma
D) giyinme
B) Yıkıntı ve enkazlardan uzak durmak
C) Evimizi doğal afetlere karşı sigortalatmak
D) Deprem sırasında düşebilecek eşyaları önceden
sabitlemek
5.
Mehmet mağazanın vitrininde gördüğü ve
çok sevdiği bir şapkayı almak istiyordu. Ancak
onun öncelikle tişörte ihtiyacı vardı. Bu
durumda istemeye istemeye şapkadan
vazgeçmek zorunda kaldı.
Mehmet'in yaşadığı bu durumdan aşağıdaki hangi
sonuç çıkarılabilir?
A) Şapkanın tişörtten daha önemli olduğu
B) İsteklerimizin önce karşılanması gerektiği
C) Alışveriş yapacağımız mağazalarda vitrinin önemli
olduğu
1
4
2
Köprü
Dağ
Ev
Göl
Tünel
Orman
5
Numaralandırılmış kutucuklarda verilenlerden
www.orhandal.cjb.net
2.
hangileri doğal unsurdur?
A) 1 - 3 - 4
B) 1 - 4 - 5
C) 4 - 5 - 6
D) 2 - 4 - 6
D) İhtiyaçlarımızın isteklerimizden daha önemli olduğu
6.
I. Kuş bakışı olarak çizilir.
II. Sadece ülkelerin krokisi çizilir.
III. Krokide kullanılan semboller vardır.
Krokiler için yukarıda verilen bilgilerden hangileri
doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I , II ve III
3. Deprem sırasında okuldaysak ve hemen dışarı
çıkmamız mümkün değilse sıralarımızın yanına
çömelmemiz gerekir.
Sıraların yanına çömelmenin asıl amacı
7. Pusulanın koyu renkli ucunun tam tersi
aşağıdakilerden hangisidir?
olan yön hangi seçenektedir?
A) Uzun süre aç ve susuz kalmaya hazırlık yapmak
A) doğu
B) Doğal gaz sızıntılarının etkilerini azaltmak
B) güney
C) Enkaz altında ezilmekten korunmak
C) batı
D) Depremde daha az sallanmak
D) kuzeydoğu
7
K
K
3
6
K
K
1
8.
D
B
?
12. Atatürk "Ben gerektiği zaman en
2
G
büyük hediyem olmak üzere Türk
D
B
G
ulusuna canımı vereceğim." demiştir.
?
Yukarıdaki sözden Atatürk'ün hangi
Yukarıdaki 1 ve 2 numaralı göstergede soru işareti ile
özelliği ortaya çıkmaktadır?
belirtilen oklar hangi yönü göstermektedir?
A) güneybatı - güneydoğu
A) Açık sözlülüğü
B) kuzeybatı - kuzeydoğu
B) Vatan ve millet sevgisi
C) kuzeydoğu - güneydoğu
C) Hoşgörülü olması
D) güneybatı - kuzeybatı
D) İleri görüşlü oluşu
13. Atatürk'ün Milli Mücadele'ye başlama tarihi olarak
9. Hangi durumda Kutup Yıldızı'ndan yararlanarak
aşağıdakilerden hangisi kabul edilir?
yönümüzü belirleriz?
A) güneşli bir günde
A) 29 Ekim 1923
B) 30 Ağustos 1924
C) 19 Mayıs 1919
D) 23 Nisan 1920
C) bulutlu bir gecede
D) bulutsuz bir gecede
www.orhandal.cjb.net
B) bulutlu bir günde
14. Kurtuluş Savaşı sırasında aşağıdaki cephelerden
hangisinde savaş yapılmamıştır?
A) Doğu Cephesi
B) Batı Cephesi
10. Hava durumunu bildiren kurum aşağıdakilerden
C) Güney Cephesi
D) Kuzey Cephesi
hangisidir?
A) Tarım İşleri Genel Müdürlüğü
B) Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü
C) Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
D) Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü
15. Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze kadar
devam eden kültür ögelerinden değildir?
A) kına geceleri
B) türküler
C) bayram ziyaretleri
11. Günlük hava durumunu aşağıdaki kaynakların
D) yılbaşı kutlamaları
hangisinden öğrenemeyiz?
A) meteoroloji istasyonundan
B) televiyon ve radyodan
SOSYAL BİLGİLER TESTİ BİTTİ.
C) ders kitaplarından
YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
D) günlük gazetelerden
8
4. Sınıf 3. Deneme Sınavı Cevap Anahtarı
Matematik
Fen ve
Sosyal Bilg.
Testi
Tekn. Testi
Testi
1 - D
1 - A
1 - C
1 - A
2 - A
2 - B
2 - D
2 - D
Türkçe Testi
4. Sınıf 3. Deneme Sınavı Cevap Anahtarı
Matematik
Fen ve
Sosyal Bilg.
Testi
Tekn. Testi
Testi
1 - D
1 - A
1 - C
1 - A
2 - A
2 - B
2 - D
2 - D
Türkçe Testi
4. Sınıf 3. Deneme Sınavı Cevap Anahtarı
Matematik
Fen ve
Sosyal Bilg.
Testi
Tekn. Testi
Testi
1 - D
1 - A
1 - C
1 - A
2 - A
2 - B
2 - D
2 - D
Türkçe Testi
3 - B
3 - B
3 - C
3 - C
3 - B
3 - B
3 - C
3 - C
3 - B
3 - B
3 - C
3 - C
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
- C
- D
- D
- B
- C
- D
- D
- B
- C
- D
- D
- B
5 - B
5 - A
5 - A
5 - D
5 - B
5 - A
5 - A
5 - D
5 - B
5 - A
5 - A
5 - D
6 - A
6 - D
6 - D
6 - B
6 - A
6 - D
6 - D
6 - B
6 - A
6 - D
6 - D
6 - B
7 - A
7 - B
7 - B
7 - B
7 - A
7 - B
7 - B
7 - B
7 - A
7 - B
7 - B
7 - B
8 - C
8 - D
8 - A
8 - A
8 - C
8 - D
8 - A
8 - A
8 - C
8 - D
8 - A
8 - A
9 - C
9 - A
9 - D
9 - D
9 - C
9 - A
9 - D
9 - D
9 - C
9 - A
9 - D
9 - D
10 - B
10 - C
10 - C
10 - C
10 - B
10 - C
10 - C
10 - C
10 - B
10 - C
10 - C
10 - C
11 - A
11 - C
11 - D
11 - C
11 - A
11 - C
11 - D
11 - C
11 - A
11 - C
11 - D
11 - C
12 - B
12 - D
12 - D
12 - B
12 - B
12 - D
12 - D
12 - B
12 - B
12 - D
12 - D
12 - B
13 - D
13 - C
13 - B
13 - C
13 - D
13 - C
13 - B
13 - C
13 - D
13 - C
13 - B
13 - C
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
- A
15 - B
- A
15 - C
- C
15 - B
- D
15 - D
15 - B
4. Sınıf 3. Deneme Sınavı Cevap Anahtarı
Türkçe Testi
Matematik
Fen ve
Sosyal Bilg.
- A
- A
15 - C
- C
15 - B
- D
15 - D
15 - B
4. Sınıf 3. Deneme Sınavı Cevap Anahtarı
Türkçe Testi
Matematik
Fen ve
Sosyal Bilg.
- A
- A
15 - C
- C
15 - B
- D
15 - D
4. Sınıf 3. Deneme Sınavı Cevap Anahtarı
Türkçe Testi
Matematik
Fen ve
Sosyal Bilg.
Testi
Tekn. Testi
Testi
Testi
Tekn. Testi
Testi
Testi
Tekn. Testi
Testi
1 - D
1 - A
1 - C
1 - A
1 - D
1 - A
1 - C
1 - A
1 - D
1 - A
1 - C
1 - A
2 - A
2 - B
2 - D
2 - D
2 - A
2 - B
2 - D
2 - D
2 - A
2 - B
2 - D
2 - D
3 - B
3 - B
3 - C
3 - C
3 - B
3 - B
3 - C
3 - C
3 - B
3 - B
3 - C
3 - C
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
- C
- D
- D
- B
- C
- D
- D
- B
- C
- D
- D
- B
5 - B
5 - A
5 - A
5 - D
5 - B
5 - A
5 - A
5 - D
5 - B
5 - A
5 - A
5 - D
6 - A
6 - D
6 - D
6 - B
6 - A
6 - D
6 - D
6 - B
6 - A
6 - D
6 - D
6 - B
7 - A
7 - B
7 - B
7 - B
7 - A
7 - B
7 - B
7 - B
7 - A
7 - B
7 - B
7 - B
8 - C
8 - D
8 - A
8 - A
8 - C
8 - D
8 - A
8 - A
8 - C
8 - D
8 - A
8 - A
9 - C
9 - A
9 - D
9 - D
9 - C
9 - A
9 - D
9 - D
9 - C
9 - A
9 - D
9 - D
10 - B
10 - C
10 - C
10 - C
10 - B
10 - C
10 - C
10 - C
10 - B
10 - C
10 - C
10 - C
11 - A
11 - C
11 - D
11 - C
11 - A
11 - C
11 - D
11 - C
11 - A
11 - C
11 - D
11 - C
12 - B
12 - D
12 - D
12 - B
12 - B
12 - D
12 - D
12 - B
12 - B
12 - D
12 - D
12 - B
13 - D
13 - C
13 - B
13 - C
13 - D
13 - C
13 - B
13 - C
13 - D
13 - C
13 - B
13 - C
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
- A
15 - B
- A
15 - C
- C
15 - B
- D
15 - D
15 - B
4. Sınıf 3. Deneme Sınavı Cevap Anahtarı
Türkçe Testi
Matematik
Fen ve
Sosyal Bilg.
- A
- A
15 - C
- C
15 - B
- D
15 - D
15 - B
4. Sınıf 3. Deneme Sınavı Cevap Anahtarı
Türkçe Testi
Matematik
Fen ve
Sosyal Bilg.
- A
- A
15 - C
- C
15 - B
- D
15 - D
4. Sınıf 3. Deneme Sınavı Cevap Anahtarı
Türkçe Testi
Matematik
Fen ve
Sosyal Bilg.
Testi
Tekn. Testi
Testi
Testi
Tekn. Testi
Testi
Testi
Tekn. Testi
Testi
1 - D
1 - A
1 - C
1 - A
1 - D
1 - A
1 - C
1 - A
1 - D
1 - A
1 - C
1 - A
2 - A
2 - B
2 - D
2 - D
2 - A
2 - B
2 - D
2 - D
2 - A
2 - B
2 - D
2 - D
3 - B
3 - B
3 - C
3 - C
3 - B
3 - B
3 - C
3 - C
3 - B
3 - B
3 - C
3 - C
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
- C
- D
- D
- B
- C
- D
- D
- B
- C
- D
- D
- B
5 - B
5 - A
5 - A
5 - D
5 - B
5 - A
5 - A
5 - D
5 - B
5 - A
5 - A
5 - D
6 - A
6 - D
6 - D
6 - B
6 - A
6 - D
6 - D
6 - B
6 - A
6 - D
6 - D
6 - B
7 - A
7 - B
7 - B
7 - B
7 - A
7 - B
7 - B
7 - B
7 - A
7 - B
7 - B
7 - B
8 - C
8 - D
8 - A
8 - A
8 - C
8 - D
8 - A
8 - A
8 - C
8 - D
8 - A
8 - A
9 - C
9 - A
9 - D
9 - D
9 - C
9 - A
9 - D
9 - D
9 - C
9 - A
9 - D
9 - D
10 - B
10 - C
10 - C
10 - C
10 - B
10 - C
10 - C
10 - C
10 - B
10 - C
10 - C
10 - C
11 - A
11 - C
11 - D
11 - C
11 - A
11 - C
11 - D
11 - C
11 - A
11 - C
11 - D
11 - C
12 - B
12 - D
12 - D
12 - B
12 - B
12 - D
12 - D
12 - B
12 - B
12 - D
12 - D
12 - B
13 - D
13 - C
13 - B
13 - C
13 - D
13 - C
13 - B
13 - C
13 - D
13 - C
13 - B
13 - C
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
- A
15 - B
- A
15 - C
- C
15 - B
- D
15 - D
- A
15 - B
- A
15 - C
- C
15 - B
- D
15 - D
- A
15 - B
- A
15 - C
- C
15 - B
- D
15 - D
Download

Deneme1