VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
pod a prílohy III Nariadenia (EÚ) . 305/2011
Názov výrobku: Tangit PVC-C
. 00134
1. Jedine ný identifika ný kód typu výrobku: EN 14814 – PVC-C/PN16
2. Typ, íslo výrobnej dávky alebo sériové íslo, alebo akýko vek iný prvok umož ujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje pod a lánku 11 ods. 4:
íslo šarže: pozri obal výrobku
3. Zamýš ané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s
uplatnite nou harmonizovanou technickou špecifikáciou:
Lepidlo na tlakové termoplastové potrubné systémy na rozvod kvapalných médií
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a
kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje pod a lánku 11 ods. 5:
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, D-40589 Düsseldorf
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého
splnomocnenie zah a úlohy vymedzené v lánku 12 ods. 2:
irelevantné
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov
stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:
systém 4
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa
vz ahuje harmonizovaná norma:
irelevantné
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý bolo
vypracované európske technické posúdenie:
irelevantné
9. Deklarované parametre
Základné vlastnosti
Parametre
Harmonizovaná
technická špecifikácia
Vnútorný tlak / tesnos
Pevnos v šmyku
Odolnos proti vysokým teplotám
1 000 h
vyhovuje
vyhovuje
EN 14814:2007
EN 14814:2007
EN 14814:2007
Ak sa použila špecifická technická dokumentácia pod a lánkov 37 alebo 38,
požiadavky, ktoré výrobok sp a:
neaplikuje sa
10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými
parametrami v bode 9.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednos výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Baptiste Chièze
Medzinárodný Brand manažér
Düsseldorf, 14.6.2013
(miesto a dátum vydania)
Dr. Bernhard Schöttmer
Riadite Global Product Development
DECLARATION OF PERFORMANCE
according Annex III of the Regulation (EU) No 305/2011
Name of the product: Tangit PVC-C
No. 00134
1.
Unique identification code of the product-type:
EN 14814 - PVC-C/PN16
2.
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction
product as required pursuant to Article 11(4):
batch number: see packaging of the product
3.
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised
technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Adhesive for thermoplastic piping systems for fluids under pressure
4.
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer
as required pursuant to Article 11(5):
Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
5.
Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate
covers the tasks specified in Article 12(2):
Not relevant
6.
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the
construction product as set out in Annex V:
System 4
7.
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a
harmonised standard:
Not relevant
8.
In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a
European Technical Assessment has been issued:
Not relevant
-1-
9. Declared performance
EN 14814 - PVC-C/PN16
Essential characteristics
Harmonised
technical
specification
Performance
Internal pressure/Tightness
Resistance to pull out
Resistance to high temperature
≥ 1000 h
pass
pass
EN 14814:2007
EN 14814:2007
EN 14814:2007
10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared
performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility
of the manufacturer identified in point 4.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Baptiste Chièze
International Brand Manager
Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(name and function)
(name and function)
(signature)
(signature)
Düsseldorf, 14.06.2013
(place and date of issue)
-2-
Attachment
Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
08
00134
EN 14814: 2007
PVC-C Adhesive for thermoplastic piping systems for
fluids under pressure (PN 16)
In installations for the transport/disposal/storage of water not
intended for human consumption
Internal pressure/Tightness
≥ 1000 h
Resistance to pull out
pass
Resistance to high temperature
pass
*Until the European Acceptance Scheme comes into effect, construction products which come in contact with water intended for human consumption follow the national regulations and recommendations. -3-
Download

Vyhlásenie o parametroch Tangit PVC-C