VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
Č.: V 54460 Verzia 1
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
IRT 3D 2,5 mm (Icopal 3D Gardener)
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
IRT 3D 2,5 mm (Icopal 3D Gardener)
Číslo šarže: pozri na obale produktu
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s
uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:
Asfaltované strešné hydroizolačné pásy
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná
adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:
Icopal Villas Kft.
H-8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út. 6.
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého
splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:
nie je relevantný
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného
výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:
Systém 2+, Systém 3
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa
vzťahuje harmonizovaná norma:
Notifikovaná osoba na certifikáciu riadenia výroby ÉMI Non-profit LLC No. 1415 vykonala
počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systému riadenia výroby a priebežný dohľad nad
systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby a vydala
certifikát zhody systému riadenia výroby.
Notifikované skúšobné laboratórium ÉMI Non-profit LLC No. 1415 vykonalo stanovenie typu
výrobku na základe skúšky typu (na základe vzoriek odobratých výrobcom), výpočtu typu,
tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku.
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
8. Deklarované parametre
Parametre
Správanie pri vonkajšom požiari
NPD
Reakcia na oheň
E
Vodotesnosť 10 kPa 24 h
Ťahové vlastnosti: maximálna ťahová sila Po×Pr [N/5cm]
Ťahové vlastnosti: ťažnosť Po×Pr [%]
Odolnosť proti prerastaniu koreňov
vyhovuje
1100 ± 200 1100 ± 200
>2
>2
NPD
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, „A” metóda [kg]
10
Odolnosť proti nárazu [mm]
500
Odolnosť proti pretrhnutiu klincom [N]
Pevnosť spoja Po×Pr [N/5cm]
odolnosť spojov proti odlupovaniu [N/5cm]
250 ± 50
1100 ± 200 1100 ± 200
100 ± 25
150 ± 25
Ohybnosť pri nízkej teplote [°C]
-15
Umelé starnutie: Ohybnosť pri nízkej teplote [°C]
-10
Umelé starnutie: odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote [°C]
100
Nebezpečné látky1, 2
Harmonizované
technické
špecifikácie
EN 13707:2004+A2:2009
Podstatné vlastnosti
-
Poznámka 1: tento výrobok neobsahuje azbest alebo uhoľný decht.
Poznámka 2: Ak chýbajú harmonizované európske skúšobné metódy, overenie a vyhlásenie o uvoľnení /
obsahu musia byť vykonané tak, že musia sa brať do úvahy národné predpisy v mieste použitia.
9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v
bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:
Zalaegerszeg, 2013.07.01.
Norbert Ponyi
Generálny riaditeľ
Download

Vyhlásenie o parametroch