Dátum vydania: 20.02. 2014
Nahrádza vydanie z: 01.07. 2013
Vyhlásenie o parametroch
podľa nariadenia (EU) 305/2011, príloha III
PROFI Porotmel
VoP 3780
Vyhlásenie o parametroch č.
00018-CPR-PROFI Porotmel
1
Identifikačný kód výrobku
EN 998 – 2:M5
2
Typ, séria, sériové číslo
3
Účel použitia
4
Meno a kontaktné údaje
výrobcu
5
Meno a kontaktné údaje
splnomocneného zástupcu
6
Systém posudzovania a
overovania nemennosti
parametrov výrobku
7
Vyhlásenie o parametroch
výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma
8
Vlastnosti uvedené
vo vyhlásení
9
Podpísané za výrobcu a jeho
menom
Číslo šarže: viď obal výrobku
Tenkovrstvová malta podľa skúšky na použitie pre externé komponenty,
ktoré podliehajú požiadavke na stabilitu
V závode vyrobená murovacia malta podľa skúšky; na stenách, stĺpoch a
priečkach
Profibaustoffe Austria GmbH
Tel.: +432 576 232 00
Mistelbacherstrasse 70 – 80
Fax: +432 576 2320-45
A - 2115 Ernstbrunn
email: [email protected]
Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Tel.: +420 511 120 311
Vídeňská 140/113c
Fax: +420 543 213 948
CZ - 619 00 Brno
email: [email protected]
systém 2+
Magistratabteilung 39, Amt der Wiener Landesregierung,
Zertifizierungsstelle des Landes Wien für Bauprodukte,
WIEN – ZERT (č. 1139), Rinnböckstrasse 15, 1110 Wien
vykonal počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a vlastnej kontroly
výrobkov, priebežného sledovania, posudzovania a hodnotenia riadenia
výroby u výrobcu a vydal certifikát 1139-CPD-0026/05 zhody systému
riadenia výroby.
Harmonizovaná
Podstatné vlastnosti
Parametre technická
špecifikácia
2
5
Pevnosť v tlaku
N/mm
Súdržnosť a)
0,30
N/mm2
< 0,1
Obsah chloridov
A1
Reakcia na oheň
trieda euro
NPD
Nasiakavosť
kg/(m2.min0,5)
EN 998-2:2010
Priepustnosť vodnej pary b)
5/35
Tepelná vodivosť (P=50 %) b)
NPD
W/(m.K)
zodpovedá EN 998-2
Trvanlivosť
príloha B bod c
žiadne
Nebezpečné látky
a) Tabuľková hodnota (pevnosť v šmyku)
b) Vypočítaná hodnota podľa EN 1745:2002
………………………………………………….
Dr. Michael Beier, MBA, konateľ
V Ernstbrunnu dňa 20. 2. 2014
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Download

302,84 kB Vyhlásenie o parametroch 3780