Profi Finalspachtel
Technický list
Výrobek
Spotřeba:
Složení:
Sušina:
Norma:
Pevnost:
Přídržnost k podkladu:
cca 1,4 kg/m2/1 mm
speciální pojivo, jemnozrnná minerální výplň,
zušlechťující přísady a voda
63 – 65 % hm.
EN 13 963
v tahu za ohybu min. 250 N
min. 0,25 MPa
Zpracování
Charakteristika
Podklad:
Podklad musí být soudržný, nesmí být zaprášený, mokrý, promrzlý a mastný.
Při aplikaci na staré zvětralé zdivo nebo starou omítku se k penetraci použije
materiál Profi Putzgrund nebo hloubková penetrace Profi Akryl-Tiefengrund.
Způsob aplikace:
Po otevření
kbelíku obsah promíchejte pomaloběžným míchadlem.
Nedoporučuje se přidávat vodu. Profi Finalspachtel se aplikuje ručně pomocí
nerezového hladítka nebo strojně. Nanáší se v jednom pracovním kroku a to
v potřebné tloušťce dle rovinnosti podkladu. Při větších tloušťkách nebo
hrubém povrchu je vhodná aplikace ve dvou vrstvách tak, že první vrstva
slouží k vyrovnání podkladu a druhá vrstva k vytvoření hladkého povrchu. Při
větších tloušťkách a na větší ploše je vhodné povrch stěrky srovnat do kříže
pomocí hliníkové stahovací „H“ latě. Povrch stěrky lze rovněž upravit
strukturovacími dekorativními válečky, případně jinou malířskou technikou,
vytvářející strukturní povrch. Předpokladem pro úspěšnou aplikaci stěrky při
renovaci starých omítek je pevný a soudržný podklad - nutno odstranit
původní nátěry a nesoudržné vrstvy. Na takto připravený podklad aplikujeme
penetraci přípravkem Profi Putzgrund nebo hloubkovou penetraci Profi
Akryl-Tiefengrund. Po vytvrdnutí finální vrstvy je možné povrch upravit
broušením.
Zpracovávat při teplotě nad +5 °C.
Pastovitá stavební hmota určená
pro
tenkovrstvou
finální
povrchovou úpravu stavebních
konstrukcí,
především
pro
celoplošné
stěrkování zdí v
interiéru.
Použití
Pro celoplošné stěrkování zdiva
v interiéru, v tloušťce až do cca
4 mm v jednom pracovním kroku.
Je zvlášť vhodný k vytváření
hladkých omítek a k celoplošným
úpravám jádrových a štukových
omítek, betonových
povrchů,
sádrokartonů, sádrovláknitých a
cementotřískových desek apod.
Dále je použitelný k vyrovnání
povrchů před malováním a
k lokálním opravám nerovností.
Vyznačuje se zvýšenou odolností
vůči
otěru
při
současném
zachování snadné brousitelnosti.
Nedoporučuje se aplikovat v trvale
vlhkém a mokrém prostředí.
Bezpečnost práce
Profi Finalspachtel je nehořlavý a
neobsahuje žádné těkavé ani
zdraví škodlivé látky.
Při
manipulaci a aplikaci není nutné
vytvářet speciální opatření.
Podrobnosti
jsou
uvedeny
v bezpečnostním listu.
Balení a skladování
25 kg - kbelík
600 kg - paleta (24 kbelíků)
Skladovatelnost v suchém stavu
min. 6 měsíců od data výroby.
Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno
tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, [email protected]
Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.
Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profibaustoffe.cz.
Download

Profi Finalspachtel