Údajový list
ROKOPLASTER
(RK 706)
Charakteristika:
Sádrová stavební malta pro vnitřní omítky.
Prášková stavební hmota ze směsi sádry, plniv a zušlechťujících přísad, vhodná pro ruční a strojní omítání betonu, stabilního
zdiva ( i pěnosilikátových tvárnic) a plášťových betonových konstrukcí na stěnách a stropech v interiérech s obvyklou
vzdušnou vlhkostí včetně domácích kuchyní a koupelen. Ideální také pro opravy poškozených ploch stávajících omítek
(začištění drážek pro instalace, oprava ostění oken).
Technická data:
Barevný odstín :
Záměsový poměr :
Objemová hmotnost :
Pevnost v tahu za ohybu (MPa) :
Pevnost v tlaku (MPa) :
Doba zpracovatelnosti :
Teplota prostředí pro aplikaci :
Spotřeba :
Maximální tloušťka vrstvy
v jednom pracovním kroku
bílý, slabě okrový
cca 100 : 45-50 (100kg omítky na 45-50kg(L) vody)
cca 1,5 g/cm3
min. 1,1 MPa
min. 2,2 MPa
min. 50 min.
+5 až +25 ºC
2
cca. 1 kg/m při tloušťce vrstvy 1mm
cca 40 mm
Oblasti použití:
ROKOPLASTER je možné použít na omítání zdí z porobetonových tvárnic, pálených cihel a betonu v interiéru.
Nedoporučujeme aplikovat v trvale vlhkém a mokrém prostředí.
ROKOSPOL a.s.
Krakovská 1346/15, 11000 Praha-Nové Město
(provoz Kaňovice 101, 763 41)
IČ : 25521446
jedinečný identifikační kód typu výrobku:
RK706
číslo Prohlášení o vlastnostech: SH_5/2013
13
EN 13279-1
Sádrová stavební malta pro vnitřní omítky
B1/50/2,2
Reakce na oheň : A1
Vzduchová neprůzvučnost : NPD
Zvuková pohltivost : NPD
Strana 1
(celkem 2)
Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax –
577 110 136, e-mail:[email protected], http://www.rokospol.cz
Aktualizace:
MH 3. 7. 2013
Údajový list
ROKOPLASTER
(RK 706)
Příprava povrchu:
Povrch, na který chceme aplikovat, nesmí být nesoudržný, zaprášený, mokrý, promrzlý a mastný. Větší nerovnosti
a přetoky malty nutno odstranit a srovnat zednickým škrabákem. Po té povrch napenetrujeme přípravkem ROKOLATEX
PLUS, ředěným v poměru 1:4 až 1:5 s vodou. Při aplikaci na staré zvětralé zdivo nebo starou omítku použijte k penetraci
ROKOGRUND PROFI ředěným v poměru 1:5 až 1:10 s vodou. Penetraci provádíme štětkou v jedné vrstvě.
V případě méně savých podkladů lze pracovat i bez penetrace. Nutno ale vyzkoušet.
Způsob nanášení a doporučená aplikace:
ruční aplikace :
V kýblu si připravíme předepsané množství vody a do něj nasypeme prášek (Rokoplaster), po krátkém smočení promícháme
pomaloběžným míchadlem (nebo vrtačkou, nízké otáčky cca 300 ot./min).
strojní aplikace :
ROKOPLASTER nasypeme do násypky omítacího stroje a nastavíme směšovací poměr s vodou. Na počátku při rozběhu
poměr mírně navýšíme (více vody), později po rozjezdu ho upravíme tak, aby hmota měla požadovanou konzistenci. Vhodný
typ omítacího stroje je např. M-TEC M100, M-TEC M300, M-TEC DUO-MIX 2000.
doporučené nastavení stroje M-TEC M100 : množství (průtok) vody = 130-140 L/h , rychlost na motoru „želvička“,
rychlost v rozvaděči „2“
Pak ihned aplikujeme. ROKOPLASTER se hubicí celoplošně nanáší většinou v jednom pracovním kroku a to v potřebné
tloušťce dle rovinnosti podkladu. Není potřeba celoplošně aplikovat sklotextilní síťovinu (perlinku), tu aplikujte pouze na
vysoce exponovaná místa jako např. překlady oken, dveří, přechod mezi různými typy zdiva (např. staré, nové) apod. Po
zavadnutí ( cca 50 minut podle teploty podkladu) povrch upravíme filcovacím hladítkem (houbou) namáčeným ve vodě.
Nedodržení předepsaného záměsového poměru může ovlivnit dobu zpracovatelnosti a tuhnutí a výsledné pevnostní
charakteristiky omítky. Nepřídávejte do omítky ROKOPLASTER žádné další přísady.
Balení a skladování :
PAP pytle 25kg. Skladujte v suchu při teplotě +5 až + 25 0C. Doba skladovatelnosti hmoty
v původních obalech je 12 měsíců od data výroby. Chraňte před zvlhnutím !
Bezpečnost a ochrana zdraví:
ROKOPLASTER je nehořlavý a neobsahuje těkavé ani zdraví škodlivé látky. Při manipulaci a aplikaci není nutné vytvářet
speciální opatření. Pokožku chraňte před vysušením – používejte pracovní rukavice, pracovní oděv. Podrobnosti
v Bezpečnostním listu.
Upozornění:
Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího
stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní
podmínky. Obsah škodlivých látek dle zákona č. 356/03 Sb. v platném znění a zákonů souvisejících neklasifikuje výrobek
dle odst.2 mezi výrobky zdraví škodlivé.
16.11.2011
Strana 2
(celkem 2)
Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax –
577 110 136, e-mail:[email protected], http://www.rokospol.cz
Aktualizace:
MH 3. 7. 2013
Download

Údajový list