CPR, CPD, Notifikácia, uznávanie v EÚ, Vyhlásenie o parametroch
Ing. Štefan Rástocký
FIRES, s.r.o., Batizovce
Posledná aktualizácia: 22. 11. 2012
1. Úvod
Notifikácia, ako jediná možnosť pôsobiť na európskom trhu so službami skúšania
a certifikácie stavebných výrobkov ako tretia strana (nezávislá, stojaca medzi
výrobcami stavebných výrobkov a ich zákazníkmi), bola strategickým cieľom našej
organizácie od jej vzniku. Splnením tejto úlohy sme uzavreli jednu etapu vo vývoji,
ktorá viedla od úplných začiatkov, cez snahu stať sa dôveryhodným skúšobným
laboratóriom v stredoeurópskom regióne, až k možnosti ponúkať celý sortiment
našich služieb na spoločnom trhu EÚ. V súčasnosti rozširujeme rozsah našej
notifikácie na základe požiadaviek našich zákazníkov a v súlade s novými vydanými
harmonizovanými normami.
2. Čo je to notifikácia a aký je postup získania osvedčenia
Notifikácia je „autorizácia“ organizácie pre preukazovanie zhody podľa
harmonizovaných európskych technických špecifikácii, ktoré končí udelením
oprávnenia pre výrobcu označiť výrobok značkou zhody CE. Vydané doklady sú
platné v celej EÚ a umožňujú výrobcovi uvádzať výrobok na trh v ktorejkoľvek
členskej krajine. Notifikáciu pre stavebné výrobky oznamuje príslušnému odboru
Európskej komisie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky. Každá notifikácia aj rozšírenie notifikácie je oznamované v Official Journal
EÚ (Úradný vestník EÚ). Notifikovaná osoba dostáva číslo pri prvej notifikácii, ktoré
jej ostáva počas platnosti notifikácie a nemení sa pri neskoršom rozširovaní rozsahu.
3. Aké sú požiadavky na notifikované osoby
Notifikácia sa udeľuje pre každú skupinu výrobkov samostatne. Organizácia môže
byť notifikovaná ako skúšobné laboratórium, inšpekčný orgán alebo certifikačný
orgán. Samozrejme, sú možné kombinácie jednotlivých typov notifikácie. Všeobecné
požiadavky na systém kvality sú dané v Smernici o stavebných výrobkoch
89/106/EHS a ďalších dokumentoch (Guidance Paper-s). Okrem toho musí byť
organizácia v rozsahu svojej notifikácie kompetentná. Najľahšie sa splnenie týchto
požiadaviek dokazuje akreditáciou.
4. Ako je definovaný rozsah kompetencií notifikovanej osoby a kde možno
nájsť prehľad notifikovaných osôb
Rozsah kompetencií je definovaný v prílohe k osvedčeniu o notifikácii. Táto príloha je
zostavená ako tabuľka, kde je uvedený názov skupiny výrobkov, číslo
harmonizovanej technickej špecifikácie (uvádza podrobnosti o rozsahu výrobkov
a preukazovaní zhody) a typ notifikácie (T – skúšobné laboratórium, I – inšpekčný
orgán, PC – certifikačný orgán). Databázu notifikovaných osôb, s možnosťami
vyhľadávania
je
možné
nájsť
na
internete,
na
stránke:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm.
5. Čo je to CPD a CPR?
CPD je skratka pre Construction products directive, a je to Smernica o stavebných
výrobkoch, ktorá bola vydaná pod číslom 89/106/EHS 21.12.1988 a doplnená
smernicou č. 93/68/EHS z 22.07.1993. Do slovenskej legislatívy bola zapracovaná
Zákonom o stavebných výrobkoch č. 90/1998 v znení neskorších predpisov. Podľa
týchto dokumentov sa riadi preukazovanie zhody v SR a v celej EÚ.
CPR je skratka pre Construction products regulation, ktoré bolo schválené
Európskym parlamentom 9. 3. 2011 pod číslom 305/2011, s účinnosťou od
1. 7. 2013. Tento dokument nahradí CPD a pretože ide o nariadenie (regulation) je
priamo vykonateľné v členských štátoch EÚ a nie je potrebné ho implementovať do
legislatívy národnými zákonmi. Kompletné znenie CPR si môžete prečítať na
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=97401.
6. Čo nové prinesie CPR?
V prvom rade sa ešte viac zjednotí preukazovanie zhody vo všetkých krajinách,
nakoľko sa budú riadiť jediným predpisom. CPR má ambíciu dať väčšiu váhu CE
značke a podporiť tak voľný pohyb stavebných výrobkov v rámci jednotného trhu EÚ,
zrušiť obmedzovanie voľného pohybu tovaru aplikáciou ďalších „dobrovoľných“
národných značiek, zjednodušiť postupy pre malých výrobcov a mikro-výrobcov
a odstrániť nedostatky a nejasné formulácie v CPD. Notifikovaným osobám ukladá
povinnosť opätovne absolvovať proces notifikácie za sprísnených podmienok. Naša
Notifikovaná osoba č.1396, FIRES, s.r.o. spĺňa všetky požiadavky CPR tak, aby
mohla pokračovať v svojej činnosti aj po 1. 7. 2013.
7. Je potrebné opakovať skúšky alebo certifikáciu? Aké povinnosti vyplývajú
výrobcom z CPR?
CPR neznamená pre výrobcu žiadnu záťaž ani finančné náklady. Všetky doklady
(protokoly zo skúšok, protokoly o klasifikácii, certifikáty atď.) vydané podľa CPD
a udržiavané (pravidelnými inšpekciami) zostávajú v platnosti bez obmedzenia doby
platnosti. Jediná povinnosť, ktorá výrobcom pribudne je, najneskôr od 1. 7. 2013
vydávať ku každému výrobku „Vyhlásenie o parametroch“. Vzor dokumentu sa
nachádza v prílohe III. CPR a v tomto dokumente za článkom 8.
8. Záver
V texte tohto dokumentu sme sa snažili odpovedať na základné otázky, s ktorými sa
v dennej praxi stretávame. Radi vám odpovieme na ďalšie otázky, na ktoré ste
nenašli odpoveď. Kontakty na jednotlivých pracovníkov so špecifikáciou ich
odborného zamerania nájdete na http://www.fires.sk/SK/kontakt.php.
Nasledujúca časť textu je kópiu prílohy III. slovenského prekladu Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9. 3. 2011, vydaného v Úradnom vestníku
Európskej únie pod číslom L88/5.
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. .................................
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ..........................................................................................................................................
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa
vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
.....................................................................................................................................................................................................................
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou
špecifikáciou:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa
článku 11 ods. 5:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku
12 ods. 2:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
.....................................................................................................................................................................................................................
(názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby, ak je to relevantné)
vykonal ..........................................................................................v systéme ..........................................................................................
(opis úloh tretej strany, ako sa uvádzajú v prílohe V)
a vydala).....................................................................................................................................................................................................
(certifikát o nemennosti parametrov, certifikát zhody systému riadenia výroby, protokoly o skúškach/výpočtoch – podľa toho, čo sa
hodí)
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:
.....................................................................................................................................................................................................................
(názov a identifikačné číslo orgánu technického posudzovania, ak je to relevantné)
vydal (-a) ...............................................................................................................................................................................................
(referenčné číslo európskeho technického posúdenia)
na základe ...................................................................................................................................................................................... ,
(referenčné číslo európskeho hodnotiaceho dokumentu)
vykonal (-a) .......................................................................................v systéme .......................................................................................
(opis úloh tretej strany, ako sa uvádzajú v prílohe V)
a vydal (-a).............................................................................................................................................................................................
(certifikát o nemennosti parametrov, certifikát zhody systému riadenia výroby, protokoly o skúškach/výpočtoch – podľa toho, čo sa
hodí)
9. Deklarované parametre
Poznámky k tabuľke:
1. v stĺpci 1 sa nachádza zoznam podstatných vlastností, ako sú určené v harmonizovaných technických špecifikáciách pre
zamýšľané použitia uvedené v bode 3 vyššie;
2. pre každú z podstatných vlastností uvedených v stĺpci 1 sa v súlade s požiadavkami článku 6 uvedú v stĺpci 2 deklarované
parametre vyjadrené úrovňou, triedou alebo opisom, týkajúce sa zodpovedajúcej podstatnej vlastnosti. Ak sa nedeklaruje žiadny
parameter, uvedú sa písmená „NPD“ (No Performance Determined – nie sú určené parametre);
3. pri každej podstatnej vlastnosti uvedenej v stĺpci 1 obsahuje stĺpec 3:
a) datovaný odkaz na zodpovedajúcu harmonizovanú normu a podľa potreby aj referenčné číslo použitej špecifickej alebo vhodnej
technickej dokumentácie,
alebo
b) datovaný odkaz na zodpovedajúci európsky hodnotiaci dokument, ak je k dispozícii, a referenčné číslo použitého európskeho
technického posúdenia.
Podstatné vlastnosti (pozri poznámku č. 1)
Parametre (pozri poznámku č. 2)
Harmonizované technické špecifikácie (pozri
poznámku č. 3)
Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38, požiadavky, ktoré výrobok spĺňa:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:
.....................................................................................................................................................................................................................
(meno a funkcia)
............................................................................................
(miesto a dátum vydania)
................................................................................................
(podpis)
Download

(CPR, CPD, Notifikácia, uznávanie v EÚ, Vyhlásenie o