Vyhlásenie o parametroch / Teljesítménynyilatkozat
C-3000
Vyhlásenie o parametroch č: / Teljesítménynyilatkozat azonosító száma:
01-VIS-C 3000
1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:
C-3000
2. Zamýšľané použitie stavebného výrobku,
ktoré uvádza výrobca, v súľade s
uplatniteľnou harmonizovanou technickou
špecifikáciou:
C-3000 Alpha-Halbhydrat
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku,
ktoré uvádza výrobca, v súľade s
uplatniteľnou harmonizovanou technickou
špecifikáciou :
Sadrové spojivo ( EN 13279-1: 2008. 3.)
pre ďaľšie spracovanie ( Suchých
maltových zmesí)
4. Meno, registrované obchodné meno alebo
registrovaná ochranná známka a kontaktná
adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku
11 ods. 5:
Baumit Kft. Visontai Gyára
H-3271 Visonta Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
www.baumit.hu
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa
splnomocného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v
článku 12 ods. 2:
Baumit Kft.
H-2510 Dorog, Baumit út 1.
Tel: +36-33-512-910
Fax: +36-33-512-950
Illy Gábor / riaditeľ
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného
výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:
System 4
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa
vzťahuje harmonizovaná norma:
vykonal podľa systému 4 a vydal :
V/08/A/02 číslo skúšky a interné
označenie skúšok
A termék egyedi azonosító kódja:
C-3000
Típus-, tétel- vagy sorozatszám
vagy egyéb ilyen elem, amely
lehetővé teszi az építési termék
azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
C-3000 Alpha-Halbhydrat
Az építési terméknek a gyártó által
meghatározott rendeltetése vagy
rendeltetései az alkalmazandó
harmonizált műszaki előírással
összhangban:
Gipsz kötőanyag (EN 13279-1: 2008.
3. pontja szerint) további
feldolgozásra (szárazkeverékekhez)
Bejegyzett kereskedelmi neve, illetve
bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
BAUMIT Kft. Visontai Gyára
H-3271 Visonta Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200,
Fax: 06-37/528-209
www.baumit.hu
Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe
a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
Baumit Kft.
H-2510 Dorog, Baumit út 1.
Tel: +36-33-512-910
Fax: +36-33-512-950
Illy Gábor / Ügyvezető Igazgató
Az építési termékek teljesítménye
állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer
vagy rendszerek:
4 rendszer
Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó
gyártói nyilatkozat esetén:
EN 13279-1:2008
A típusvizsgálat száma: V/08/A/02
Vyhlásenie o parametroch Baumit C 3000 stav 07/2013
1/2
8. Deklarované parametre / Nyilatkozat szerinti teljesítmény:
Podstatné vlastnosti /
Parametre /
Harmonizované technické
Alapvető tulajdonságok
Teljesítmény
Špecifikácie / Vizsgálati
szabvány
Označenie / Jelölés:
C-3000
EN 13279
Reakcia na oheň / Tűzveszélyességi osztály:
Uvoľňovanie korozívnych látok /
Felszabaduló korrozív anyagok:
Pevnosť v tlaku / Nyomószilárdság:
Pevnosť v ťahu za obybu / Hajlítószilárdság:
Vodonepriepustnosť /
Vízáteresztő-képesség:
Paropriepustnosť /
Páraáteresztő-képesség:
Odolnosť proti opotrebovaniu /
Kopásállóság
Zvuková izolácia / Lépéshangszigetelés
Zvuková pohltivosť / Hangelnyelőképesség
Tepelná izolácia / Hőszigetlőképesség
Chemická odolnosť / Vegyszerállóság
A1
EN 13501-1
A
EN 13813
≥ 25
EN 13279-2:2004
NPD
EN 13279-2:2004
NPD
EN 1062-3
NPD
EN 12086
NPD
EN 13813
NPD
EN ISO 140-6
NPD
EN 12354-6
NPD
EN 12524
NPD
prEN 13529
9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a
2 sú v zhode s deklarovanými parametrami
v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na
výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4 .
Podpísal za a v mene výrobcu:
Az 1. és 2. pontban meghatározott
termék teljesítménye megfelel a 8.
pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti
teljesítmények. E
teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4.
pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró
személy:
Gábor Illy / Riaditeľ / Ügyvezető
(Meno a funkcia / Név, beosztás)
Dorog, 26-06-2013
…………………………………………….
(miesto a dátum vydania/ hely, dátum)
Vyhlásenie o parametroch Baumit C 3000 stav 07/2013
………………………………..…….
(podpis / aláírás)
2/2
Download

C-3000 - Baumit