Príslušenstvo vrátových clon
Technické údaje
Elektrické príslušenstvo
Štandardná jednotka dodávaná so svorkovnicou typu “Mammoth”,
elektrická krabica s IP55 umiestnená na vonkajšej strane jednotky pre
zapojenie s ovládacím panelom (zvláštne príslušenstvo).
Doporu ujeme inštaláciu koncového spína a brány v sérii s ovládacím
panelom (koncový spína nie je sú as ou zariadenia)
ELECTRICAL EQUIPMENT
Standard unit supplied with "Mammoth" type terminal board, inside IP55
electrical box installed outside the unit, for connection with remote
control (remote control optional).
The installation of gate opening contact sensor is recommended (not
included), to be connected in sequence with the remote control.
Doporu ené ovládacie paneli – každý ovláda jednu jednotku (vi príslušenstvo SDI)
MOST USED REMOTE CONTROLS - EACH CONTROL PANEL CAN CONTROL ONE SINGLE UNIT ONLY (see accessory “SDI”)
105
129
129
70
97
37
37
90
96
80
96
30
Pre
alšie technické informácie uvedených
ovládacích panelov (alebo alšie príslušenstvo),
pozri as CR – ICD – HTR – HTN.
Typ
For further Technical and Functionalities information
of the shown controls (+ further available control),
see CR-ICD-HTR-HTN sections
Ovládacie paneli dodávané, ale neinštalované
Remote controls supplied not mounted
Kód
ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY – ELECTRONICS CONTROLS
CR 1
CR 2
Ovládací panel so spína om OFF/Leto/Zima + 3 rýchlosti, bez termostatu.
Remote control with OFF/Summer/Winter + 3 speed, without thermostat.
Prúdová za ažite nos – Contact rating: 5A (230V)
Doporu ené pre ovládanie BA-A – Recommended for barrier with air only BA-A
Ovládací panel so spína om OFF/Leto/Zima + 3 rýchlosti, s termostatom.
Electronic remote control with OFF/Summer/Winter + 3 speed + Room thermostat.
Prúdová za ažite nos – Contact rating: 5A (230V)
089905011
089905021
MIKROPROCESOROVÉ PROGRAMOVATE NÉ – MICROPROCESSOR/MULTI-FUNCTIONS/PROGRAMMABLE
CR 11
Multifunk ná mikroprocesorová jednotka , vhodná pre riadenie 2 a 4 trubkových systémov.
Hi-Tech Multi-functions Micro-processor remote control, suitable for the full control of 2 and 4 pipe system units.
Prúdová za ažite nos ventilátora – Fan Contact rating: 3A (230V) ; Prúdová za ažite nos ventilu – Valves Contact
rating: 1A
RELÉOVÝ MODUL – INTERFACE CARD
089905024
Modul umož ujúci ovládanie až 4 motorov s 3 rýchlos ami. Príslušenstvo k ovládacím panelom.
089905031
Interface card to control up to 4 motors provided with 3 speeds (ex. 4 units with 1 motor). Accessory to be added to the remote control.
Prúdová za ažite nos ventilátora – Fan Contact rating: 3A (230V)
Poznámka: každý ovládací panel dokáže riadi jednu jednotku. Na ovládanie viac ako 1 jednotky (alebo 1 jednotka s 2 motormi) doporu ujeme
galvanicky oddeli napájanie každej jednotky. Toto je možné dosiahnú použitím 3 relé (pre každú rýchlos ) s nezávislými kontaktami (jeden kontakt pre
samostatný motor) alebo inštalova reléový modul “SDI”; týmto spôsobom jednotlivé motory nepodliehajú vzájomnej interferencii.
Poznámka: použitím SDI modulu spolu s jedným ovládacím panelom je možné ovláda 4 zariadenia; s dvomi SDI modulmi 8 zariadení, a podobne alej.
Možné je tiež ovláda jednotku s vyšším prúdovým za ažením ako povo uje ovládací panel, ale v tomto prípade je potrebné použi 3 relé (každá rýchlos ) za
ú elom oddelenia ovládacej asti od silovej. Ako alternatívu je možné použi modul SDI.
Note: each control panel can control one single unit only. To control more than 1 unit (or 1 unit with 2 motors) it is recommended to keep the electrical
power supply of the different motors SEPARATE AND INDEPENDENT FROM EACH OTHER. To obtain this, it is recommended to install 3 relays (one each speed)
with independent contacts (one contact each single motor to be controlled) or to install the INTERFACE CARD “SDI”: in this way different motors will not
“communicate” between them (harmful return electrical currents, which can burn/damage the unit will be avoid)
Note: by using an SDI card with a single remote control it is possible to control up to 4 units ; with 2 SDI it is possible to control up to 8 units, and so on.
It is also possible to control units having higher contact rating than the ones supported by the remote control, but in this case it is compulsory to install 3
Relays (one each speed) in order to separate the control side from the unit power side. As alternative to the relays, it is also possible to install an “SDI”
interface card (bridging the “SDI” outlet couples it is possible to double the contacts rating: with this connection, instead of n°4 loads with 3 A, it is possible
to connect n° 2 loads maximum 6 A each).
SDI
absolutGaz,s.r.o. Pri trati 25/A, 821 06 Bratislava / e-mail: [email protected], www.absolutgaz.sk
Tel.:02/ 4552 2632, 4552 5310
Download

86.99 Kb - AbsolutGaz