TLAČOVÁ SPRÁVA
Nesplácanie dlhov môže navýšiť pôžičky až o 67 %
Bratislava, 5. júna 2013 – Spoločnosť KRUK upozorňuje klientov, aby venovali zvýšenú
pozornosť komunikácii so správcami pohľadávok a včasnému vytvoreniu splátkového
kalendára. Zatiaľ čo v rámci včasnej osobnej komunikácie je možné dohodnúť takmer
akékoľvek podmienky a výjsť v ústrety klientom i pri zhoršení osobnej finančnej
situácie, ignorovanie komunikácie s veriteľom môže viesť k nárastu dlhu až o 67 %.
Na základe interných dat a priezkumu vykonávaného u klientov terénnymi poradcami zistila
spoločnosť KRUK zásadné nedostatky v informovanosti slovenských spotrebiteľov, ktorí sa
omeškali so svojimi splátkami veriteľom. Slovenskí dlžníci v mnohých prípadoch podceňujú
nutnosť komunikácie so svojimi veriteľmi a plne si neuvedomujú dôsledky pasívneho jednania
a ignorovania pokusov veriteľov o komunikáciu.
Mnohí klienti, ktorí majú finančné záväzky u niektorého veriteľa, sa môžu dostať do zložitej
situácie, v ktorej dočasne nie sú schopní splácať svoje dlhy. Zatiaľ čo väčšina klientov o tejto
skutočnosti informuje svojho správcu pohľadávok a dohodne sa na dočasnej úprave
splátkového kalendára, približne pätina klientov rieši túto situáciu úplne nevhodným
spôsobom, kedy úplne preruší komunikáciu. Veriteľ sa potom pokúša klienta opakovane
kontaktovať korespondenčne, telefonicky, a v prípade spoločnosti KRUK aj osobne vyslaním
terénneho poradcu, ale pokiaľ sú všetky pokusy o kontaktovanie neúspešné, veriteľ je nútený
riešiť pohľadávku súdnou cestou.
Aktívny prístup klientov k správcovi pohľadávok je bezpečná prevencia proti exekúcii
Pokiaľ sa klient rozhodne neplatiť a nekomunikovať so správcom pohľadávok, podá správca
pohľadávok po niekoľkých mesiacoch žalobu o zaplatenie. V prípade, že dlžník svoj záväzok
neuhradí ani po nadobudnutí právnej moci rozhodnutia súdu, veriteľ podá návrh na vykonanie
exekúcie, ktorým sa začína exekučné konanie. Po získaní poverenia zo strany súdu, zašle
exekútor upovedomenie o začatí exekúcie účastníkom exekučného konania, teda aj dlžníkovi
resp. povinnému. V tomto upovedomení bude povinný vyzvaný, aby uspokojil pohľadávku
veriteľa alebo aby do 14 dní podal námietky v zmysle exekučného zákona. V tejto etape
konania však pohľadávka dlžníka resp. povinného výrazne rastie, a to okrem trov súdneho
konania aj o trovy právneho zastúpenia v súdnom resp. exekučním konaní ako aj o trovy
exekúcie a odmenu exekutora. Nesplácanie dlhu a následná exekúcia môže postihnúť aj
TLAČOVÁ SPRÁVA
klientov, ktorí neinformujú správcu pohľadávok o zmene svojho trvalého bydliska a nie sú
zastihnuteľní na kontaktných telefónnych číslach, ktoré poskytli svojmu veriteľovi. Spoločnosť
KRUK preto dôrazne upozorňuje na význam a nutnosť informovať o zmene trvalého bydliska a
ďalších kontaktných údajov všetkých veriteľov i správcov pohľadávok. Okrem štandardných
komunikačných kanálov je možné u spoločnosti KRUK využiť aj predpripravené jednoduché
formuláre na webových stránkach a zaslať ich poštou či emailom.
Odmena súdu a exekútorom môže predražiť pôžičky o viac ako 67 %
Pre lepšiu predstavu o náraste dlhu klientov po absolvovaní súdneho a exekúčneho konania
použijme modelový príklad s výškou dlhu 300 EUR, ktorý už obsahuje výšku pôžičky i úroky.
Pri dlhodobom nesplácaní pôžičky a postúpení súdu je klient povinný zapatiť súdny poplatok,
náklady právneho zastúpenia a náhrady hotových výdajov, ktoré dosahujú minimálně částky
83,42 EUR Kč.(1) Odmena exekútora a náhrada hotových výdajov počas exekúčneho konania si
vyžiadajú dalších 117,02 EUR.(1) Celkové náklady na splácanie pôžičky sa tým pádom môžu
navýšiť o 67 %.(1)
V prípade vyšších dlžných čiastok sa pochopiteľne finančná náročnosť zvyšuje, pri pôžičke 1000
EUR klienti zaplatia v prípade, že vec skončí až u exekútora, približne čiastku 491,97 EUR, pri
dlhu 3 300 EUR poplatky dosiahnú čiastku 1 269,22 EUR. (1)
Náklady na súdne výdaje a odmenu pre exekútora môžu dosahovať veľmi vysoké hodnnoty. Je
ale úplne v réžii klientov, či svoje záväzky voči správcom pohľadávok nechajú zájsť až tak
ďaleko. Aktívnou komunikáciou a snahou o dohodu je môžné týmto situáciam bezpečne
predchádzať a zabrániť. Spoločnosť KRUK v rámci svojho hesla „pomáhame splácať dlhy“
ponúka ľudský prístup a možnosť prispôsobiť splátky pohľadávok aktuálnym možnostiam
každého klienta. Pre vzájomnú komunikáciu navrhuje najširšie možnosti na slovenskom trhu,
zahrňujúce korešpondenčnú, elektronickú, telefonickú i osobnú formu.
„Naše skúsenosti potvrdzujú nedostatočnú informovanosť klientov ohľadom dôsledkov
nesplácania pohľadávok. Neuvedomujú si, že ignorovanie záväzkov, vyhýbanie sa komunikácii
so správcom pohľadávok či dokonca skrývanie sa, situáciu len zhoršuje,“ povedal Vítězslav
Kus, obchodný riaditeľ KRUK Česká a Slovenská republika. „Zaznamenávame však znižovanie
týchto prípadov najmä vďaka naším novým službám terénnych poradcov, ktorým sa darí
problémových klientov zastihnúť. Ľudia sú prekvapení ľudským prístupom terénnych poradcov
a širokými možnosťami, ktoré im ponúkajú k vyrovnávaniu záväzkov voči správcom
TLAČOVÁ SPRÁVA
pohľadávok, a zároveň sú zhrození možnými dopadmi, ktoré prináša súdne a exekučné
konanie.“
O spoločnosti KRUK
Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členom skupiny KRUK – medzinárodnej
spoločnosti, založenej v roku 1998 a pôsobiacej v Českej republike, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku.
Spoločnosť KRUK sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov.
Spravuje pohľadávky bánk, poisťovní, telefónnych operátorov i poskytovateľov energií a ďalších služieb.
Motto spoločnosti „Pomáhame splatiť dlhy“ je výsledkom inovačnej politiky orientovanej na zmierlivé
riešenia. Partnerský, osobný prístup k zadlženým osobám či firmám a pochopenie ich situácie sú
hlavnými prednosťami, ktorými sa KRUK vyznačuje. Cieľom tohto prístupu je motivovať zadlžené osoby
k zahájeniu rokovaní o splácaní dlhov vo forme splátok, ktoré si môžu podľa svojej aktuálnej finančnej
situácie dovoliť. Viac informácií o spoločnosti KRUK je k dispozícii na webu www.sk.kruk.eu.
Kontakt pre média:
Hana Rákosníková
PR & Marketing Specialist
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.,
Lomnického 7/1705, Praha 4, 140 00
Mobil: +420 734 233 371
Email: [email protected]
Alexandra Kostřicová
Account Manager, VIRKLIS – The Wings Agency
Sedlákova 33, 602 00 Brno
GSM: +420 777 728 082
e-mail: [email protected]
www.virklis.cz
Download

Nesplácanie dlhov môže navýšiť pôžičky až o 67