Zoznam úhrad zdravotných poisťovní podľa kategorizácie MZ SR platnej od 1.4.2011 pre očné optiky a optické výkony
Limit skupiny O - Okuliare a pomôcky pre zrakovo postihnutých a príslušenstvo k nim
O1 RÁM OKULIAROVÝ
Trieda
Indikačné obmedzenia
Diagnóza
H520, H521
H522, H526
H024, H053
O1.1 Rám okuliarový, sériový
O1.2 Rám okuliarový, individuálny
Kód
Úhrada
O10101
5,00 €
O10102
Množstevný limit
1 raz ročne pre poistenca do 18 rokov veku vrátane
raz za dva roky, schvaľuje RL
O2 OKULIAROVÉ ŠOŠOVKY
Trieda
Indikačné obmedzenia
O2.1 Šošovka okuliarová plastová
sférická,torická Monofokálna, štandard = index
1,5 HC
Refrakcia do +/- 4,00 D cyl a súčet do
+6,00/- 8,00 D,
pri zmene refrakcie o +/-0,50 D
Refrakcia do +/-4,00 D cyl a súčet nad
O2.2 Šošovka okuliarová plastová sférická,
+6,00/-8,00 D,
torická Monofokálna, štandard = index 1,5 HC
pri zmene refrakcie o +/-0,50 D
Refrakcia do +/-4,00 D cyl a súčet nad
O2.3 Šošovka Lentikulárna
+10,00/-15,00 D vrátane, pri zmene
refrakcie o +/-0,50 D
Refrakcia do +/-4,00 D cyl a súčet nad
O2.4 Šošovka Vysokoindexová, štandard = index
+8,00/-10,00 D vrátane,
1,6 – 1,8 HC
pri zmene refrakcie o +/-0,50 D
Strabismus (do 18r. vratane),
Presbyopia pri obmedzujúcej poruche pohybového aparátu horných končatín
O2.5 Šošovka okuliarová plastová sférická,
chronického charakteru pri poruche pohytorická, Bifokálna, štandard = index 1,5 HC
bového aparátu dolných končatín chronického charakteru, ktoré vyžaduje trvalé používanie francúzskych bariel
O2.6 Šošovka okuliarová plastová sférická,
Pseudofakia
torická, Multifokálna, štandard = index 1,5 HC
O2.7 Šošovka okuliarová plastová Prizmatická,
štandard = index 1,5 HC
Strabizmus, diplopia,
pri zmene refrakcie o +/-0,50 D
Fotofobia pri dystrofických ochoreniach
sietnice, pri afakii, pri degenerácii dúhovO2.8 Šošovka Fotochromatická, štandard = index ky a vráskovca, pri anomáliách funkcie
1,5 HC
zrenice, podlieha schváleniu revízneho
lekára,
pri
zmene refrakcie o +/-0,50 D
spracovala Optická únia Slovenska www.optickaunia.sk
Diagnóza
Kód
Úhrada
H520, H521
H522, H526
O10103
3,00 €
H520, H521
H522, H526
O10104
H520, H521
H522, H526
O10105
H520, H521
H522, H526
O10106
Množstevný limit
pre poistenca do 18 rokov veku vrátane jeden pár za
rok, pri zmene refrakcie podľa potreby pre poistenca do 18 rokov veku vrátane jeden pár za
rok, pre poistenca nad 18 rokov jeden pár za 3 roky,
pri zmene refrakcie podľa potreby pre poistenca do 18 rokov veku vrátane jeden pár za
15,00 € rok, pre poistenca nad 18 rokov jeden pár za 3 roky,
pri zmene refrakcie podľa potreby pre poistenca do 18 rokov veku vrátane jeden pár za
15,00 € rok, pre poistenca nad 18 rokov jeden pár za 3 roky,
pri zmene refrakcie podľa potreby 5,00 €
H500, H524
O10107
pre poistenca do 18 rokov veku vrátane jeden pár za
rok,
12,00 € pre poistenca nad 40 rokov veku vrátane jeden pár za
3 roky
Z961
O10108
30,00 € roky
O10109
pre poistenca do 18 rokov veku vrátane, jeden pár za
rok; pre poistenca nad 18 rokov veku vrátane, jeden
10,00 € pár za 3 roky,
pri zmene refrakcie podľa potreby
O10110
pre poistenca do 18 rokov veku vrátane, jeden pár za
rok; pre poistenca nad 18 rokov veku vrátane jeden
15,00 € pár za 3 roky, pri zmene refrakcie podľa potreby,
schvaľuje RL
H500, H501
H502, H490
H492, H493
H499, H532
H355, H270
H210, H570
pre poistenca do 40 rokov veku vrátane jeden pár za 3
strana č. 1 / 6
Zoznam úhrad zdravotných poisťovní podľa kategorizácie MZ SR platnej od 1.4.2011 pre očné optiky a optické výkony
Limit skupiny O - Okuliare a pomôcky pre zrakovo postihnutých a príslušenstvo k nim
O3 KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY
Trieda
Indikačné obmedzenia
Refrakcia nad +/-8D, anizometropia nad
Diagnóza
Kód
Úhrada
Množstevný limit
+/-3D, afakia, amblyopia do 10 rokov,
ak nie je možná okuliarová alebo
operačná korekcia
H520, H521
H522, H526
H270, H530
10,00 € Maximálne 4 balenia ročne
O3.2 Šošovka kontaktná tvrdá
Keratokónus, iregulárny astigmatizmus
H186, H522
40,00 € Jeden pár za rok
O3.3 Šošovka kontaktná hybridná
Keratokónus, iregulárny astigmatizmus pri
neznášanlivosti tvrdej kontaknej šošovky
H186, H522
40,00 € Jeden pár za rok
O3.4 Šošovka kontaktná oklúzna
Strabizmus, diplopia, amblyopia do 10
rokov
H532, H530
H500, H501
H502, H499
10,00 € Maximálne 4 balenia za rok počas liečby
O3.1 Šošovka kontaktná mäkká
O4 PROTÉZA OČNÁ
Trieda
O4.1 Protéza očná individuálna akrylátová
Indikačné obmedzenia
Atrofia očnej gule, zánik očnej gule
Diagnóza
Kód
Úhrada
Podľa platného
zoznamu kateg.
ZP
H445, H599
Množstevný limit
V prvom roku 2 kusy, potom 1 kus za 1 rok na jedno
oko
O5 LUPA OPTICKÁ
Trieda
Indikačné obmedzenia
Diagnóza
Kód
Úhrada
Množstevný limit
O5.1.1 Lupa optická ručná bez osvetlenia
NKCZO pod 0,3
H542
Podľa platného
zoznamu kateg.
ZP
O5.1.2 Lupa optická ručná s osvetlením
NKCZO pod 0,3
H542
Podľa platného
zoznamu kateg.
ZP
kus za tri roky
O5.2.1 Lupa optická príložná bez osvetlenia
NKCZO pod 0,3 dyslexia
H542, R480
Podľa platného
zoznamu kateg.
ZP
kus za tri roky
O5.2.2 Lupa optická príložná s osvetlením
NKCZO pod 0,3
H542
Podľa platného
zoznamu kateg.
ZP
kus za tri roky
O5.3
NKCZO pod 0,3
H542
Podľa platného
zoznamu kateg.
ZP
kus za tri roky
Lupa optická, príslušenstvo
spracovala Optická únia Slovenska www.optickaunia.sk
kus za tri roky
strana č. 2 / 6
O6 OPTICKÝ SYSTÉM
Trieda
O6.1 Optický systém ďalekohľadový
s príslušenstvom, monokulárny
Indikačné obmedzenia
Diagnóza
Kód
Úhrada
Množstevný limit
NKCZO pod 0,3
H542
Podľa platného
zoznamu kateg.
ZP
O6.2 Optický systém ďalekohľadový, binokulárny NKCZO pod 0,3
H542
Podľa platného
zoznamu kateg.
ZP
kus za päť rokov
O6.3 Optický systém, okuliare hyperokulárne
H542
Podľa platného
zoznamu kateg.
ZP
kus za päť rokov
NKCZO pod 0,3
kus za päť rokov
O8 APLIKÁCIA
Trieda
Indikačné obmedzenia
Diagnóza
Kód
Úhrada
O8.1 Prvá aplikácia sklenenej a akrylátovej
protézy vrátane vyšetrenia a zacvičenia
Podľa platného
zoznamu kateg.
ZP
O8.3 Prvá aplikácia mäkkej kontaktnej šošovky
Podľa platného
zoznamu kateg.
ZP
Množstevný limit
Podmienky úhrady okuliarových šošoviek a kontaktných šošoviek
Okuliarové šošovky a kontaktné šošovky, pri ktorých je v tomto zozname výrobca označený skratkou VAR (rôzni výrobcovia), sa na základe verejného zdravotného poistenia
uhrádzajú nasledovne:
- Základný funkčný typ zdravotníckej pomôcky, ktorý poskytuje poistencovi vyhovujúci funkčný efekt, sa uhrádza plne na základe verejného zdravotného poistenia, a to
najviac do výšky maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku uvedenej v tomto zozname.
- Rozšírený funkčný typ zdravotníckej pomôcky, ktorý poskytuje poistencovi rozšírené funkčné využitie, lepší estetický vzhľad, menšiu hmotnosť alebo má iné pozitívne
vlastnosti ako základný funkčný typ, ktoré nie sú pre objektívne zistený zdravotný stav poistenca nevyhnutné, sa uhrádza plne alebo čiastočne na základe verejného
zdravotného poistenia, a to najviac do výšky maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku uvedenú v tomto zozname.
spracovala Optická únia Slovenska www.optickaunia.sk
strana č. 3 / 6
Výpis Hromadne vyrábaných zdravotníckych pomôcok, ktoré sú uvedené v zozname zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo
čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
Kód
Názov
Doplnok
MJD
VYR
Štát
MCV
Číselný
znak KN
O00594
Rám okuliarový
sériový, acetátcelulózový
ks
OKN
CZ
ind.
900311
O00597
Rám okuliarový
sériový, acetátcelulózový
ks
OKN
CZ
ind.
900311
O10101
Rám okuliarový sériový
ks
VAR
ind.
900311
O10102
Rám okuliarový individuálny
ks
VAR
ind.
900311
O10103
Šošovka okuliarová monofokálna plastová sférická torická
štandard = index 1,5 HC nízke dioptrie
VAR
ind.
O10104
Šošovka okuliarová monofokálna plastová sférická torická
štandard = index 1,5 HC vysoké dioptrie
VAR
ind.
O10105
Šošovka lentikulárna
VAR
ind.
O10106
Šošovka vysokoindexová
štandard = index 1,6 - 1,8 HC
VAR
ind.
O10107
Šošovka okuliarová bifokálna plastová sférická torická
štandard = index 1,5 HC
VAR
ind.
O10108
Šošovka okuliarová multifokálna plastová sférická torická
štandard = index 1,5 HC
VAR
ind.
O10109
Šošovka okuliarová prizmatická plastová sférická torická
štandard = index 1,5 HC
VAR
ind.
O10110
Šošovka okuliarová fotochromatická
štandard = index 1,5 HC
VAR
ind.
O10111
Šošovka kontaktná mäkká
VAR
ind.
O10112
Šošovka kontaktná tvrdá
VAR
O84830
Modula A
O10113
Šošovka kontaktná hybridná
O10114
Šošovka kontaktná oklúzna
O58013
Protéza očná akrylátová
O59257
tvrdé kontaktné šošovky
ks
GLF
ind.
CH
VAR
90013000
ind.
VAR
ind.
ks
LOO
SK
39,04
9021
Protéza očná akrylátová, individuálne vyhotovená
ks
LAB
SK
58,90
9021
O59259
Protéza očná akrylátová, individuálne vyhotovená na očný implantát
ks
LAB
SK
61,07
9021
O59258
Protéza očná akrylátová, individuálne vyhotovená v tvare šupky
ks
LAB
SK
63,22
9021
O54682
Protéza očná akrylátová, individuálne vyhotovená
Individuálne zhotovená, jednoduchá
ks
PRL
SK
66,99
9021
O54684
Protéza očná akrylátová, individuálne vyhotovená
Zložitejšia alebo vyhotovená na očný implantát
ks
PRL
SK
70,74
9021
O54683
Protéza očná akrylátová
V tvare šupky alebo klinová
ks
PRL
SK
74,52
9021
O56530
Lupa COIL - čitateľská 5247, sférická
Zväčšenie 4,42 x13,7 Dptr.
ks
COI
GB
3,15
901380
O56528
Lupa COIL - čitateľská 5206, asférická
Zväčšenie 6 x 20 Dptr.
ks
COI
GB
18,69
901380
O56527
Lupa COIL - čitateľská 5204, asférická
Zväčšenie 4 x 12 Dptr.
ks
COI
GB
32,03
901380
O56558
Lupa s osvetlením ručná 5146
Zväčšenie 5,0 x 16,0 Dptr.
ks
COI
GB
18,50
901380
O56559
Lupa s osvetlením ručná 5147
Zväčšenie 7,0 x 24,0 Dptr.
ks
COI
GB
18,95
901380
O56560
Lupa s osvetlením ručná 5148
Zväčšenie 9,0 x 32,0 Dptr.
ks
COI
GB
18,95
901380
O56561
Lupa s osvetlením ručná 5271
Zväčšenie 11,0 x 40,0 Dptr.
ks
COI
GB
21,48
901380
O76745
LUPA HLAVOVÁ MEGAVIEW PRO LED, 82020
Zväčšenie 1,7x
ks
NHM
NL
53,34
901380
O56562
Lupa rybie oko 5850
Zväčšenie 4,7 x 18,9 Dptr.
ks
COI
GB
11,68
901380
O56521
Lupa COIL -príložná bez osvetlenia 4206
Zväčšenie 6 x 20 Dptr.
ks
COI
GB
18,23
901380
O56522
Lupa COIL -príložná bez osvetlenia 4208
Zväčšenie 8 x 28 Dptr.
ks
COI
GB
18,51
901380
spracovala Optická únia Slovenska www.optickaunia.sk
individuálne vyhotovená
103,00
strana č. 4 / 6
Kód
Názov
Doplnok
MJD
VYR
Štát
MCV
Číselný
znak KN
O56523
Lupa COIL - príložná bez osvetlenia 4210
Zväčšenie 10 x 36 Dptr.
ks
COI
GB
19,15
901380
O56524
Lupa COIL - príložná bez osvetlenia 4212
Zväčšenie 12 x 44 Dptr.
ks
COI
GB
19,69
901380
O56525
Lupa COIL - príložná bez osvetlenia 4215
Zväčšenie 15 x 56 Dptr.
ks
COI
GB
25,37
901380
O56563
Lupa rybie oko s riadkom 5850/02
Zväčšenie 4,7 x 18,9 Dptr.
ks
COI
GB
27,57
901380
O56526
Lupa COIL - príložná bez osvetlenia 4220
Zväčšenie 20 x 76 Dptr.
ks
COI
GB
29,42
901380
O56529
Lupa COIL - príložná bez osvetlenia 5214
Zväčšenie 4 x 12 Dptr.
ks
COI
GB
33,80
901380
O56544
RAYLITE - lupa príložná s osvetlením bez rukoväte 6289/01
Zväčšenie 7,1 x 24,2 Dptr.
ks
COI
GB
14,94
901380
O56543
RAYLITE - lupa príložná s osvetlením bez rukoväte 6279/01
Zväčšenie 5,4 x 17,7 Dptr.
ks
COI
GB
14,94
901380
O56542
RAYLITE - lupa príložná s osvetlením bez rukoväte 6269/01
Zväčšenie 4,7 x 14,8 Dptr.
ks
COI
GB
17,40
901380
O23786
RAYLITE - lupa príložná s osvetlením bez rukoväte 6299/01
Zväčšenie 8,7 x 31,0 Dptr.
ks
COI
GB
18,53
901380
O23787
RAYLITE - lupa príložná s osvetlením bez rukoväte 6309/01
Zväčšenie 10,1 x 36,4 Dptr.
ks
COI
GB
18,94
901380
O23788
RAYLITE - lupa príložná s osvetlením bez rukoväte 6319/01
Zväčšenie 12,0 x 44,0 Dptr.
ks
COI
GB
18,94
901380
O23789
RAYLITE - lupa príložná s osvetlením bez rukoväte 6329/01
Zväčšenie 14,7 x 54,9 Dptr.
ks
COI
GB
30,76
901380
O76783
LUPA DOTYKOVÁ VRECKOVÁ SVETELNÁ LED, 8146/01
Zväčšenie 5 x 16,0 Dptr., priemer 45 mm
ks
COI
GB
40,58
901380
O76784
LUPA DOTYKOVÁ VRECKOVÁ SVETELNÁ LED, 8147/01
Zväčšenie 7 x 24,0 Dptr., priemer 45 mm
ks
COI
GB
40,58
901380
O76785
LUPA DOTYKOVÁ VRECKOVÁ SVETELNÁ LED, 8148/01
Zväčšenie 9 x 32,0 Dptr., priemer 45 mm
ks
COI
GB
40,58
901380
O76786
LUPA DOTYKOVÁ VRECKOVÁ SVETELNÁ LED, 8271/01
Zväčšenie 11 x 40,0 Dptr., priemer 45 mm
ks
COI
GB
40,58
901380
O56545
Baterková rukoväť ( bez batérií ) 6260
K lupám 6269/01, 6279/01, 6289/01, 6299/01, 6309/01, 6319/01, 6329/01
ks
COI
GB
16,49
901380
O23784
Baterková rukoväť halogén ( bez batérií ) 6260/14
K lupám 6269/01, 6279/01, 6289/01, 6299/01, 6309/01, 6319/01, 6329/01
ks
COI
GB
20,22
901380
O76781
RUKOVÄŤ BATERKOVÁ LED
7260/30
ks
COI
GB
20,88
901380
O56541
Adaptér 5226/17 k lupám s halogénovým osvetlením
K lupám 5226/10, 5228/10, 5210/10, 5212/10
ks
COI
GB
21,66
901380
O56546
Sieťová rukoväť 6260/10 použiteľná len s adaptérom 5226/17
K lupám 6269/01, 6279/01, 6289/01, 6299/01, 6309/01, 6319/01, 6329/01
ks
COI
GB
21,82
901380
O76782
RUKOVÄŤ DOTYKOVÁ LED
2323218
ks
COI
GB
40,58
901380
O23806
Okuliarový závesný klip odklápací 4046
Kombinovateľné s monokulárom 4016, 4017
ks
COI
GB
32,41
900580
O23800
Monokulár prizmatický 4020
Zväčšenie 8 x 20
ks
COI
GB
111,68
900580
O23801
Monokulár prizmatický 4022
Zväčšenie 10 x 20
ks
COI
GB
118,64
900580
O23803
Monokulár prizmatický 4025
Zväčšenie 8 x 30
ks
COI
GB
119,98
900580
O23802
Monokulár prizmatický 4024
Zväčšenie 7 x 25
ks
COI
GB
128,12
900580
O23798
Monokulár prizmatický 4016
Zväčšenie 4 x 12
ks
COI
GB
136,10
900580
O23799
Monokulár prizmatický 4018
Zväčšenie 6 x 16
ks
COI
GB
136,10
900580
O23797
Monokulár prizmatický 4017
Zväčšenie 4 x 10
ks
COI
GB
137,11
900580
O23804
Monokulár prizmatický 4026
Zväčšenie 10 x 30
ks
COI
GB
139,58
900580
O23811
Lupa príložná - predsádka k monokuláru 4066 / 20 mm
Kombinovateľné s monokulárom 4018, 4020, 4022
ks
COI
GB
40,26
900580
O23812
Lupa príložná - predsádka k monokuláru 4068 / 30 mm
Kombinovateľné s monokulárom 4024, 4025, 4026
ks
COI
GB
48,32
900580
O23813
Nosič k prizmatickému monokuláru 4072
Kombinovateľné s monokulárom 4016, 4017
ks
COI
GB
142,23
900580
O56519
Binokulárne okuliare COIL 4090/02
ďalekohľadové, zväčšenie 2x
ks
COI
GB
26,68
901380
O56520
Binokulárne okuliare COIL 4090/03
lupové, zväčšenie 1,5 x
ks
COI
GB
36,76
901380
spracovala Optická únia Slovenska www.optickaunia.sk
strana č. 5 / 6
Kód
Názov
Doplnok
MJD
VYR
Štát
MCV
Číselný
znak KN
O56548
Hyperokulár 5343/01
Zväčšenie 4x priemer 50/40 mm
ks
COI
GB
21,90
900140
O56549
Hyperokulár 5344/01
Zväčšenie 5x priemer 50/38 mm
ks
COI
GB
21,90
900140
O56550
Hyperokulár 5345/01
Zväčšenie 6x priemer 50/36 mm
ks
COI
GB
22,76
900140
O56551
Hyperokulár 5347/01
Zväčšenie 8x priemer 50/34 mm
ks
COI
GB
22,76
900140
O56552
Hyperokulár 5371/01
Zväčšenie 4x priemer 65/40 mm
ks
COI
GB
25,19
900140
O56553
Hyperokulár 5372/01
Zväčšenie 5x priemer 65/38 mm
ks
COI
GB
25,19
900140
O56554
Hyperokulár 5373/01
Zväčšenie 6x priemer 65/36 mm
ks
COI
GB
26,16
900140
O56555
Hyperokulár 5374/01
Zväčšenie 8x priemer 65/34 mm
ks
COI
GB
26,16
900140
O56556
Hyperokulár ASPH COIL 5375/01
Zväčšenie 10 x priemer 65/32 mm
ks
COI
GB
32,04
900140
O56557
Hyperokulár ASPH COIL 5376/01
Zväčšenie 12 x priemer 65/30 mm
ks
COI
GB
32,04
900140
Vysvetlivky:
Kód:
kód zdravotníckej pomôcky pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv
Názov:
názov zdravotníckej pomôcky
Doplnok:
veľkosť a typ zdravotníckej pomôcky
MJD:
stručná charakteristika zdravotníckej pomôcky (merná jednotka: zdravotnícka pomôcka uvedená v hmotnostných, kusových alebo iných jednotkách)
VYR:
skratka výrobcu zdravotníckej pomôcky
Štát:
štát sídla výrobcu zdravotníckej pomôcky
Číselný znak
číselný znak kombinovanej nomenklatúry nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v znení neskorších zmien a doplnkov
KN:
MCV:
maximálna cena od výrobcu alebo dovozcu v eurách bez dane z pridanej hodnoty
spracovala Optická únia Slovenska www.optickaunia.sk
strana č. 6 / 6
Download

kategorizacia_ocne_optiky_od_1_4_2011_final.pdf