Mikroişlemciler-I Final Çalışma Soruları
1- Mikroişlemci nedir? (Tek cümle ile)
2- Mikroişlemcinin görevleri nelerdir?
3- Mikroişlemcinin yapısında hangi birimler bulunur?
4- Kaydedicilerin görevi nedir? (Kısaca)
5- Aritmetik ve mantık biriminin görevi nedir? (Tek cümle ile)
6- Zamanlama ve kontrol biriminin görevi nedir? (Tek cümle ile)
7- Mikroişlemci mimarilerini yazınız? (Kısa adları ve açılımları)
8- İşlemciler nasıl tanımlanırlar? Örneğin 16-bitlik işlemci ne demektir?
9- Mikrodenetleyici nedir?
10- Bir mikrodenetleyici hangi birimleri içermektedir?
11- Aşağıdaki kod satırlarını kısaca açıklayınız?
Satır
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kod
Açıklama
MOV 40H, 30H
MOVX @DPTR,A
MOV 30H,@R0
MOV A,R5
INC A
MOV A,#100
MOVC A,@A+DPTR
LCALL DATAGONDER
JC GIT
MOV P1.0, C
12- Komut kümesi gruplarını yazın?
13- Aşağıdaki programda, her kod satırının karşısına, açıklamasını (kısaca) yazınız?
;Belli aralıklarla LED yakıp söndüren program
LED EQU P1.6
ORG 00H
LJMP ANA
ORG 30H
ANA:
CLR
YANSON:
LED
CPL
ACALL
JMP
LED
GECIK
YANSON
GECIK:
TEKRAR0:
TEKRAR1:
MOV
R7,#03H
MOV
R6,#00H
MOV
R5,#00H
DJNZ R5,$
DJNZ R6,TEKRAR1
DJNZ R7,TEKRAR0
RET
END
14- Aşağıdaki programda, her kod satırının karşısına, açıklamasını (kısaca) yazınız?
#include <REG52.H>
unsigned char ex0_isr_counter = 0;
void ex0_isr (void) interrupt 0
{
ex0_isr_counter++;
}
void main (void)
{
IT0 = 1;
EX0 = 1;
EA = 1;
while (1)
{
}
}
15- Kesme geldiği zaman mikrodenetleyicide gerçekleşen işlemleri yazınız?
16- Frekansı, 11.0592 MHz olan bir mikrodenetleyicide, 16 bitlik bir zamanlayıcı
kullanılarak 50 ms’lik bir zaman gecikmesi elde edilmek isteniyor. İstenen gecikmeyi
elde etmek için zamanlayıcının başlangıç değerinin kaç olması gerektiğini hesaplayınız.
(Makine çevrimi: 1/fosc/12) Not: Bu soru için, sınavda, sayısal değerler değiştirilecektir.
17- Aşağıdaki programda, her kod satırının karşısına, açıklamasını (kısaca) yazınız?
;program LEDleri sola ve sağa kaydırır
LEDPORT EQU P1
S1
EQU P2.7
S2
EQU P3.2
SOLAKAY EQU 20H.0
SAGAKAY EQU 20H.1
ORG 0000H
LJMP ANA
ORG 0030H
ANA:
TEKRAR:
SETB S1
SETB
CLR
CLR
MOV
MOV
LCALL
JB
JNB
SETB
CLR
S2
SOLAKAY
SAGAKAY
A,#01H
LEDPORT,#00
DELAY
S1,BAK1
S1,$
SOLAKAY
SAGAKAY
BAK1:
JB
S2,BAK2
JNB S2,$
SETB SAGAKAY
CLR SOLAKAY
BAK2:
JNB
SOLAKAY,BAK3
RLC A
MOV LEDPORT,A
BAK3:
JNB
SAGAKAY,TEKRAR
RRC A
MOV LEDPORT,A
JMP TEKRAR
DELAY:
LOOP:
MOV R7,#100
MOV R6,#00
DJNZ R6,$
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R7,LOOP
RET
END
Download

Mikroişlemciler-I Final Çalışma Soruları 1