Dunajská Lužná
7
moderná obec pre všetkých
č.
NESĽUBUJEM,
PRINÁŠAM RIEŠENIA
flexibilita
transparentnosť
odbornosť
ochota
Milí spoluobčania,
nechcem Vás presviedčať predvolebným kultúrnym programom či guľášom, výletmi
do kultúrnych zariadení a miest, ale mojimi schopnosťami, nasadením a úprimnou
snahou riešiť veci verejné v prospech potrieb Vás občanov. Nechcem rozdávať
neobmedzené predvolebné sľuby, ale prezentovať sa skutočnou doterajšou prácou
poslankyne a konkrétnymi reálnymi riešeniami.
V Dunajskej Lužnej dozrel čas vrátiť jej úroveň strediskovej a európskej
obce, vytvoriť v nej miesto pre dobrý život.
Ing.
Eva
Takáčová
[email protected] | www.lepsialuzna.com
nezávislá kandidátka na post starostky obce
47 r. stavebná inžinierka – súdna znalkyňa,
odhad hodnoty nehnuteľností
bez politickej príslušnosti
Dunajská Lužná
moderná obec pre všetkých
NESĽUBUJEM, PRINÁŠAM RIEŠENIA
S víziou novej, prosperujúcej a transparentnej obce súvisí volebný program, ktorého ústredným motívom v prípade
získania Vašej dôvery bude: OBEC, VŠETCI JEJ ZAMESTNANCI, FUNKCIONÁRI AKO AJ VOLENÍ POSLANCI SÚ PLATENÍ
Z DANÍ OBČANOV A SÚ TU PRE NICH, ABY IM SLÚŽILI – NIE NAOPAK.
Otvorené a transparentné
hospodárenie
s majetkom obce
Decentralizácia verejnej moci, presun
kompetencií, právomoci a verejných zdrojov na
samosprávy priniesla mnoho pozitív, znamená
však aj nárast vnímanej korupcie na tejto úrovni.
Zabezpečím úplnú transparentnosť pri nakladaní
s finančnými prostriedkami a majetkom obce,
s rovnocennou participáciou pre všetky jej časti
presadzovaním princípov „Otvorená samospráva“
od Transparency Internacional Slovensko (napr:
poskytovanie informácií o práci úradu a poslancov,
personálna politika, prenájmy a predaje majetku,
udeľovanie grantov a dotácií, prideľovanie
bytov atď. formou zverejňovania zmlúv a faktúr,
atď.) Presadím zníženie nákladovosti na chod
obce v prospech jej rozvoja. Prostredníctvom
internetovej stránky bude verejnosť informovaná
o všetkých dôležitých investičných zámeroch,
aby sa občania mohli k veciam verejného záujmu
vyjadriť. Týmto krokom eliminujeme priestor na
presadzovanie osobných či lobistických záujmov
a na nevýhodné nakladanie s majetkom obce.
Aktívne využijem ustanovenie zákona o obecnom
zriadení a to: Starosta môže pozastaviť výkon
uznesenia obecného zastupiteľstva, ak
sa domnieva, že odporuje zákonu, alebo
je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho
nepodpíše.
Je nevyhnutné schváliť absentujúce zámery
a ciele a ich plnenie zabezpečiť chválením
finančných prostriedkov v rozpočte obce.
Zabezpečím ich dôsledné napĺňanie v poradí
ich dôležitosti (predpokladám, že top prioritou
obce nebolo vybudovanie NFC).
Treba vidieť do budúcna, preto pripravíme
projekty, ktorými obec zabezpečí
kapitálové príjmy na financovanie svojich
verejnoprospešných zámerov (nevyhnutná
rekonštrukcia zastaraného verejného
osvetlenia, riešenie nedostatočnej kapacity
MŠ, ZŠ, doprava, pešie, cyklistické koridory,
autobusové zastávky, verejné priestranstvá
a ihriská predovšetkým niekoľko rokov
sľubované v Novej Lipnici). Drahé úverové
zdroje a finančná rezerva nie sú neobmedzené,
myslime na budúcnosť našich detí a vnúčat.
Územný rozvoj
a povoľovanie stavieb
vyhlásená. Dôsledky niektorých rozhodnutí
obec znáša dlhodobo a niektoré následky sú
neopraviteľné. Dôkazom toho je fakt, že napriek
všetkému bolo územné rozhodnutie na
infraštruktúru, komunikácie v tejto lokalite
pre APULZ s.r.o. vydané. Ak stavebná uzávera,
tak v celej obci. Ale treba si uvedomiť, že rozvoj
v Bratislavskom regióne a okolitých obciach
nezastane a uzávera náš problém s dopravou
nevyrieši. Otázka stavebnej uzávery by mala byť
predmetom referenda.
V poslednom volebnom období sme neodporučili
ďalšie rozširovanie a priberanie nových
lokalít na výstavbu. Nedopustím ďalšie zmeny
funkčného využitia pozemkov určených na
občiansku vybavenosť na bývanie a ďalší záber
ornej pôdy a zelene do obdobia vyriešenia
problémov s infraštruktúrou a dopravnou situáciou
v obci. Zastavím deformáciu zastavaného
územia obce jednostranným rozvojom
bytovej výstavby bez potrebnej infraštruktúry,
obchodov a služieb, občianskej vybavenosti,
zelene s minimálnou možnosťou nápravy,
nové lokality bez vybudovania prístupových
komunikácii (Morušová ul.). Zmenili sme
záväzné regulatívy ÚPN, ktorými sa stanovuje
minimálna výmera stavebného pozemku aj
vzdialenosť obytných domov od rodinných.
Do záväzných regulatívov UPN navrhnem
povinnosť predloženia urbanistickej štúdie
na novovznikajúce lokality. Treba obnoviť
urbanizmus a zdravý rozum pri povoľovaní stavieb
a humanizáciu obytného prostredia. Budem
dôsledne sledovať dodržiavanie územného
plánu obce.
Zapojím developerov do riešenia obecných
problémov a budovania nedostatočnej
infraštruktúry, škôl a predškolských zariadení na
úrovni európskej obce, hodné našich detí a vnúčat
(nie kontajnerové stavby). Zavediem jasné pravidlá
na vyberanie príspevkov na infraštruktúru
a vybavenosť, ktoré budú účelovo viazané
na samostatnom účte. Dôsledne budem
kontrolovať ich čerpanie a informovať o ich použití
obyvateľov i samotných stavebníkov, ktorí ich
poskytli. Takouto transparentnosťou zvýšim
ochotu na participácii pri riešení obecných,
investičných zámerov i kladné povedomie
k našej obci.
Kanalizácia
Územný rozvoj a jeho veľkosť bola zadefinovaná
schválením územného plánu obce (ÚPN) v roku
2006 spolu s lokalitou „Za hrádzou“ a mnohými
ďalšími s veľkou územnou rezervou, na ktorej
je možná výstavba. Nesľubujem populistickú
stavebnú uzáveru, ktorú sľúbil aj súčasný starosta,
možno aj ďalší kandidujúci. Napriek tomu, že
bola v zastupiteľstve schválená, nebola nikdy
Počas letných návalových dažďov, každý
z nás pocítil nefunkčný a preťažený kanalizačný
systém, niektorých vytopilo, nevyhli sme sa
ani škodám na majetku z čoho vyplynula
potreba riešenia jej kapacity kanalizačným
obtokom. Odklonením splaškových vôd z obce
Rovinka kanalizačným obchvatom mimo našu
kanalizačnú sieť, sa uvoľní jej kapacita. Obciam
vyplývajú povinnosti zo zákona o obecnom
zriadení zabezpečovať zásobovanie vodou,
odvádzanie odpadových vôd. Zároveň
v rámci záväzkov voči Európskej únii sú
obce povinné tak urobiť do konca roka 2015.
Naša obec mala možnosť túto ťažkú úlohu splniť
bez akejkoľvek finančnej účasti, bez riešenia
projektovej dokumentácie či vlastníckych vzťahov,
povoľovania stavby (pri líniových stavbách náročný
proces), bez riešenia dotácií z EÚ fondov.
BVS a.s. predložila žiadosť o schválenie jej
investičnej akcie - budovanie predmetného
obchvatu v rámci ktorého mala byť vyriešená
aj nefunkčná ČS - 9 na Azalkovej ul. Výkon
schváleného uznesenia OZ o obchvate súčasný
starosta obce pozastavil, údajne v snahe zabrániť
výstavbe za hrádzou, avšak následne vydal
územné rozhodnutie na budovanie infraštruktúry aj
kanalizácie pre investora. Dôsledkom takéhoto
rozhodnutia je, že investor v lokalite Za
hrádzou môže budovať svoj zámer aj bez
kanalizačného obchvatu, ktorý mal umožniť
napojenie na kanalizáciu práve v ostatných
častiach našej obce i vyriešiť problém
s preťaženou sieťou v susednej obci
Rovinka.
Tento záväzok ostáva našej i susednej obci
s nemalým finančným dopadom na obecné
rozpočty, preto bude potrebné rokovať
o opätovnom zaradení kanalizačného obtoku
do investičného plánu BVS a.s.
Najvyšším výkonným
orgánom je starosta obce
s obecným úradom
Moje nadobudnuté skúsenosti počas manažérskej
pozície prednostky úradu i 8 ročnej poslaneckej
činnosti ma presvedčili o tom, že skutočné
vyriešenie problémov má v rukách starosta
obce spolu s celým kolektívom OcÚ, keďže
zabezpečuje realizáciu úloh i uznesení OZ, je
štatutárom obce i stavebného úradu, zastupuje
obec pred kompetentnými orgánmi. Preto som sa
rozhodla kandidovať a v súlade s dobou chcem
zásadne zmeniť spravovanie vecí verejných,
pozdvihnúť morálku i medziľudské vzťahy.
Moje vzdelanie je garantom spravodlivých
profesionálnych rozhodnutí v súlade
so stavebným zákonom, aby obecný majetok
nebol poškodzovaný súdnymi spormi pre zlý
úradný postup (pozemok 12 473 m2 založený
v prospech ACR s.r.o, náhrada škody 434
000 eur + 9% úroky z omeškania v prospech
IMOL s.r.o., nevýhodné predaje a prenájmy
obecného majetku). Viem na odbornej úrovni
posúdiť predkladané znalecké posudky
na stanovenie všeobecnej hodnoty
predávaného obecného majetku.
[email protected] | www.lepsialuzna.com
Dunajská Lužná
moderná obec pre všetkých
Eurofondy - cesta k rozvoju obce
bez tímu profesionálnych odborníkov.
Je nevyhnutná profesionalizácia
a informatizácia úradu, orientácia na
potreby občana s vyhovujúcimi stránkovými
hodinami, aby sa úrad stal efektívnou
službou pre občanov, zdrojom dostupných
informácií a dobrých riešení. S tým súvisí aj
Už v minulosti som poukázala na to, že budú
priepastné rozdiely v rozvoji obcí, ktoré sú
spôsobené práve (ne)využitím fondov EÚ. Nič
nevráti premárnené možnosti, ktorými sa
mala vytvoriť naša nová obec, jej centrá
s jedinečným charakterom a štýlom.
Ani tie najlepšie projekty sa nezrealizujú
efektívne využitie zostávajúcich možností
čerpania zdrojov z EÚ, Envirofondu, grantov
a dotácií.
Nové prístupy pri riešení
dlhodobých problémov si vyžadujú
schopných ľudí.
DopravnÁ situáciu - bezpečnosť a plynulosť
Riešila som úspešne úlohy týkajúce sa
občianskej vybavenosti (supermarket,
obchodné centrum, cyklistická cesta,
rekonštrukcia stacionára na MŠ, parkovisko
MKS, DI na sídlisku. Najvypuklejším problémom
je však neúnosná dopravná situácia zhoršená
odsunutím výstavby rýchlostnej cesty R7
spôsobená zmenou variantov trasovania,
ktorej realizácia mala začať v roku 2012-13. Na
dôsledky takéhoto pre naše obce nevýhodného
rozhodnutia som upozorňovala včas, ešte
v roku 2009 (petícia za urýchlenie výstavby R7,
protestný pochod s medializovanou tlačovou
konferenciou, listy na ministerstvá, výboru NR
SR, kde som osobne vystúpila, vláde, EIA
atď). Situácia sa zhoršila i nezrealizovaním
bezpečnostných opatrení na štátnej ceste,
priepustnosti semaforov a v neposlednom
rade uzatvorením niektorých miestnych
komunikácii.
Potešilo ma vyhlásenie predsedu BSK p.
Freša: „... aj vďaka Vašim aktivitám sa dohodlo
na najvyšších miestach, že R7 a D4 sú dnes
celonárodným záujmom prvoradého významu.“
Aj takýmto tlakom sa podarilo presadiť
rozšírenie št. cesty I/63 od Rovinky a na
Ul. svornosti na vstupe do Bratislavy. Spustila
sa prevádzka rýchlovlakov RegioJet.
Naprojektovali sa úpravy na ceste I/63
v dvoch alternatívach- prechody pre chodcov
a ostrovčeky, preriešenie a usmernenie
križovatiek, odbočovacie pruhy. Počítalo sa
s prídavným pruhom pred semaformi (nie
priečne cez obec), ktoré by zdvojnásobili
ich priepustnosť (bežná úprava na mnohých
križovatkách v BA).
Ako vstupná brána od Šamorína a prvok
upokojenia bola navrhnutá okružná križovatka,
v druhom variante svetelne riadená.
Je nevyhnuté presadiť splnenie prísľubu
štátu na ich zrealizovanie, avšak
takéto požiadavky môže predkladať
predovšetkým starosta, ktorý je oprávnený
zastupovať obec.
Problémom je riešenie účinných opatrení na
lokálnej, teda obecnej úrovni. Uzatvorenie
miestnych komunikácií znamená zvýšenie
intenzity dopravy na ostatných a tým predĺženie
čakacej doby aj pre miestnych obyvateľov, ktorí
sa musia zaradiť počas dopravnej špičky do
dopravných kolón. Vylúčenie tranzitnej dopravy
z regionálnych ciest- Lipnická, Jánošíkovská,
Košariská nie je možné. Existujú návrhy, ktoré
umožnia obyvateľom obce s trvalým
pobytom obchádzať kolóny dopravnými
skratkami po obecných komunikáciách
s vylúčením tranzitnej dopravy. Zároveň
takáto výhoda by bola jedeným z benefitov
pre prihlásených obyvateľov obce.
Zabezpečím vybudovanie autobusových
zastávok pri Nákupnom centre a Dobrých
jablkách.
Budem rokovať s obcami mikroregiónu
o zriadení spoločnej obecnej polície,
ktorá okrem ochrany majetku a osôb,
bude predovšetkým regulovať dopravu
v dopravných špičkách, pri semaforoch
z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti
premávky i pri zákazových značkách.
Poznám súčasný stav, potreby, choroby
obce i doteraz neuskutočnené projekty
a zámery. Bola som pri ich vzniku a viem,
aké kroky a postupy treba zabezpečiť pre
ich realizáciu. Som pripravená osobne
ich riešiť, a to s dostatočnou razanciou
a odhodlaním.
Takéto úpravy sa zatiaľ nepodarilo presadiť.
Určenie dopravného značenia na miestnych,
účelových komunikáciách je v kompetencii
starostu obce.
ZASLÚŽIME SI CESTOVANIE BEZ
ZDRŽANÍ, ŽIVOT BEZ HLUKU A EMISIÍ,
BEZ DOPADOV NA ZDRAVIE I ĽUDSKÉ
ŽIVOTY
Po zvýhodnení študentov a dôchodcov
cestovaním zadarmo železničnou dopravou
je opodstatnenou požiadavkou opätovné
zriadenie kyvadlovej dopravy na železnicu
v Košariskách či v Alžbetinom dvore.
Budovanie kompletných obchodov a služieb
Podľa výsledkov prieskumu verejnej mienky
z mája 2008 - najviac respondentov žiadalo
vybudovanie obchodov a služieb, preto
v PHSR DL sa ako jedna z hlavných priorít
obce zadefinovala ich podpora. V roku 2006
bola na obecný úrad doručená Petícia občanov
v NK s požiadavkou zabezpečenia základných
potrieb obyvateľov a to - dostupnosti
nakupovania potravín ako základných životných
potrieb.
Možno stojí za zmienku, že táto úloha bola
plnená aj mojim pričinením, vybudovaním
„Nákupného centra TEMPO “, ktoré ponúklo
5000 m2 predajných plôch, množstvo
pracovných miest – poskytlo okrem predajne
potravín s rozlohou 1110 m2 aj prenájom iným
(potraviny, drogéria, vinotéka, fitness,
trafika, čistiareň, lekáreň, stávková
kancelária, predajňa mobilných telefónov,
predajňa oblečenia atď.), pribudlo 180
parkovacích miest.
Otvorením SUEPRMARKETU v NK
bolo zabezpečené potrebné rozšírenie
potravinárskeho sortimentu a jeho dostupnosť
na 300 m2 + 14 prac. miest, vybudovanie
nových parkovacích miest a obecných
chodníkov v centre NK.
Pričinila som sa o vybudovanie parkoviska pri
MKS a jeho odovzdanie do majetku obce aj
s pozemkom p.č 1118/4 o výmere 4483 m2
budem podporovať všetky objekty
občianskej vybavenosti
je potrebné zabezpečiť dôstojné miesto
pre trhovisko.
[email protected] | www.lepsialuzna.com
Dunajská Lužná
moderná obec pre všetkých
Životné prostredie,
odpadové hospodárstvo,
možnosti rekreácie
a oddychu, cestovný ruch
Dunajská Lužná, má byť v zmysle rozvojových
dokumentov turistickým centrom regionálneho
a nadregionálneho významu. Osobne som
riešila EU projekt „Cyklistická cesta na hrádzi
Dunaja“, ktorá sa napája na „Medzinárodnú
dunajskú cyklistickú magistrálu“, a je
obľúbeným miestom relaxu.
overím možnosti vybudovania nových trás
a možnosti ich financovania
nedovolím, aby sa na obecných
pozemkoch využiteľných na verejnú
rekreáciu budovali súkromné zariadenia,
tieto musia byť využité na verejné
miesta oddychu a trávenie voľného času
a miestom pre kultúrne podujatia .
budem riešiť čierne skládky odpadu
a zvýšim starostlivosť o verejné
priestranstvá a zeleň
obnovím starostlivosť o kniežacie
mohyly a zabezpečím zvýšenie potenciálu
cestovného ruchu obce
znížim náklady za komunálny odpad
zlepšením systému zberu odpadu a jeho
separáciou (množstevný zber) i férovým
obstarávaním vývozcu komunálneho
odpadu. Existujúca zmluva bola predlžená
už 5-tym dodatkom k zmluve bez
súťaže. Presadím odporúčania a závery
vypracovanej Analýzy odpadového
hospodárstva.
zasadila som sa o záchranu obecného
zberového dvora ku ktorému vlastnícky
vzťah mal byť prevedený na ZOHŽO.
Chcem, aby zberový dvor bol dobrou
službou pre obyvateľov rozšírením
zložiek odovzdávaného odpadu, nech
je im skutočne nápomocný.
je nevyhnutné riešiť problematiku údržby
verejnej zelene, ktorá je nedostatočná a je
potrebné zriadenie technických služieb.
NEDOCEŇUJEME VÝZNAM CESTOVNÉHO
RUCHU PRE TRVALÚ PROSPERITU OBCE
A JEJ OBYVATEĹOV. PRETO NEZNIČME
TENTO PRÍRODNÝ POTENCIÁL, KTORÝ
SME ZÍSKALI DAROM.
Školstvo, kultúra
a šport, mladá generácia,
spoločenské organizácie
treba riešiť kapacitu predškolských
i školských zariadení, ktorú treba
prispôsobovať aktuálnym potrebám
dôstojnými stavbami (získala som
mimorozpočtové zdroje na prestavbu
stacionára v NL na MŠ - 55 miest)
v oblasti kultúry budem podporovať činnosť
a aktivity spoločenských organizácií
zaoberajúcich sa rozvojom kultúry,
podpora obce patrí všetkým druhom
športu a športových odvetví, ktoré
reprezentujú našu obec, väčšiu pozornosť
budem venovať podpore športových
aktivít našich mládežníckych klubov
a mladým športovcom – žiakom, dorastu
a juniorom
budem úzko spolupracovať so študentmi
a mladou generáciou pri podpore ich voľnočasových aktivít pre zmysluplné trávenie
voľného času. Podporím všetky aktivity
na vybudovanie multifunkčného,
hokejbalového ihriska na spevnenej
ploche za hrádzou - pri bývalej
tenisovej akadémii ACR.
Služby
obyvateľom, bezpečnosť
a sociálna oblasť
zasadím sa za rozšírenie a skvalitnenie
služieb obce pre starších ľudí, dôchodcov,
rodiny s deťmi, ľudí odkázaných na
pomoc iných
naďalej budem podporovať službu
“Sociálny taxík”
budem hľadať mimorozpočtové zdroje na
podporu Domova sociálnych služieb
i opatrovateľskej starostlivosti.
Takémuto humánnemu projektu ponúkame
všestrannú súčinnosť i ľudskú podporu,
chýbajúce zariadenie sme pocítili aj v našej
rodine.
zlepšíme spoluprácu so štátnou políciou na
zvýšenie ochrany majetku a osôb
(zvážim zriadenie obecnej)
RODIČIA, STARÍ RODIČIA, ZASLÚŽITE
SI NAŠU ÚCTU, POZORNOSŤ A DOBRÚ
STAROSTLIVOSŤ ZA VAŠU CELOŽIVOTNÚ
PRÁCU POČAS CELÉHO ROKA, NIELEN
PRED VOĽBAMI!
K vybudovaniu bezpečnej, zdravej,
kultúrnej a pokojnej obce pre deti, mládež,
rodiny i seniorov nestačí jeden človek- sám
starosta. Treba vytvoriť tím odborníkov,
poslancov, čestných, otvorených ľudí
ochotných pracovať pre druhých, tím pre
dobré riešenia, ktorým ide o spoluprácu
v prospech vecí verejných a nie o osobné
a lobistické záujmy.
Rozhodne o nich Váš hlas 15.11. 2014.
7
č.
Mojim snažením je vytvoriť DOMOV pre veľkú rodinu všetkých obyvateľov
modernej obce Dunajská Lužná starousadlíkov, nových spoluobčanov, podnikateľov.
Domov s možnosťami rekreácie, športu, nakupovania i umiestnenia detí v kvalitných
školských a predškolských zariadeniach. Bez každodenného únavného cestovania
preplnenými a nebezpečnými cestami.
Problémy obce sú aj mojimi problémami od r. 2002. Preciťujem ich každý deň,
a preto je moja súčasná kandidatúra na funkciu starostky výsledkom môjho
prirodzeného vývoja. Nemám čarovný prútik, a bez pomoci Vás ostatných
nedokážem zmeniť našu obec na modernú, prosperujúcu a transparentnú
samosprávu. Bez rozdielu uvítam pomoc a radu od všetkých.
Ak však získam Vašu dôveru, nesklamem.
Nezabudnite, že Vaša účasť vo voľbách ovplyvní rozvoj a smerovanie našej obce.
Budú obce úspešné a neúspešné, bohaté a chudobné, vystavané a neudržiavané,
známe i neznáme, rozvíjajúce sa i v útlme.
Moja rodina ma podporuje, ponúkam ženskú
empatiu a ochotu riešiť problémy všetkých,
od najmenších až po najstarších...
SPOLU ZMEŇME NAŠU BUDÚCNOSŤ
Chcem pomôcť zaradiť našu obec medzi tie prvé a preto
sa uchádzam o Váš hlas.
Rozhodnite, či si ho zaslúžim...
SPOJME VAŠE HLASY S MOJÍM ODHODLANÍM ZMENIŤ NAŠU OBEC K LEPŠIEMU
Ing. Eva Takáčová
kandidátka na post starostky obce č. 7
Zverejním pravidelný verejný odpočet svojej prace a dosiahnutých výsledkov.
Download

Volebny program ing. Eva Takacova.pdf