NÁVOD NA INŠTALÁCIU
NÁVOD NA INŠTALÁCIU
Sady na výmenu k DK50 2V Mobile, Plus Mobile
Pri prepracovaní používať dokumentáciu pre DK50 2V, PLUS Mobile s MD
UPOZORNENIE !
Akýkoľvek zásah do kompresora - demontáž a montáž jeho častí môže vykonávať len vyškolený
oprávnený pracovník na zariadení odpojenom od elektrickej siete a pri predchádzajúcom znížení
tlaku v pneumatickom rozvode na nulovú hodnotu.
Overenie poškodenia membránového sušiča - kontrolou výkonnosti kompresora
1. Nastaveniť regulátor tlaku na skrinke na tlak 8.5 bar a vyššie.
2. Pred skúškou výkonnosti odtlakovať kompresor – manometer musí ukazovať 0bar!
3. Odtlakovanie kompresora vykonať cez poistný ventil:
Skrutku (4) poistného ventilu (1) otočiť niekoľko otáčok doľava, až
vzduch cez poistný ventil odfúkne. Skrutku (4) otáčať doprava až po
doraz, ventil musí byť teraz opäť zatvorený.
Pozor! Tlakový vzduch môže byť nebezpečný. Pri
odfúknutí vzduchu, si treba chrániť zrak a sluch. Je
možné jeho poškodenie.
4. Meranie výkonnosti vykonať s novými filtračnými vložkami filtra a mikrofiltra (5 mikro a 0,3 mikro). Pri
meraní sa predpokladá, že v pneumatickom systéme nie je žiadna netesnosť.
5. Skúška výkonnosti spočíva v meraní času natlakovania kompresora z 0 bar na 8 bar. Na meranie času
je potrebné použiť stopky.
6. Pokiaľ kompresor natlakuje z 0 bar na 8 bar za menej ako:
- Pri kompresore DK50 2V- 2 minúty, membránový sušič
nie je poškodený.
7. Po skúške výkonnosti je potrebné nastaviť regulátor tlaku
na skrinke na požadovanú hodnotu výstupného tlaku
NI_Sada_MD_SK_1_07_2012
-1-
NÁVOD NA INŠTALÁCIU
SADA NA PREROBENIE BEZ VÝMENY SUŠIČA - (604031497-000)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Fitračná sada sušiča
- Filter
- Mikrofilter
- Náustka
- Skrutkovanie L
- Medzikus
Hadica
Hadica
Hadica
Spona
Spojka nástrčná
Spätný ventil
Držiak sušiča
Niť teflónová 400
1 ks
AF20-F02C -0,5
AFM20-F02C-0,3
Condor
025200178
025200127
024000072
025500173
025400164
PA 400
PA 570
PU 350
HS 50-70
062000771
062000770
062000769
049000233
025400204
025300080
023001683
094000042
Loctite55
Návod na inštaláciu
112000092
Poznámky
Značenie v obrázkoch :
Číselné značenie - nové dodávané komponenty
Písmenové značenie - pôvodné komponenty
Instruktážne video sa nachádza:
http://www.youtube.com/watch?v=TtCwBbBLHDg&feature=player_embedded
NI_Sada_MD_SK_1_07_2012
-2-
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
NÁVOD NA INŠTALÁCIU
DEMONTÁŽ
1. Odpojiť kompresor od elektrickej siete, vypustiť skondenzovanú kvapalinu zo vzdušníka a znížiť
tlak vzduchu vo vzdušníku na 0 bar!
2. Odpojiť hadicu (A) v mieste výstupu zo sušiča a v mieste vstupu do pneumatického bloku a hadicu (B)
v mieste výstupu s chladiča a v mieste vstupu do filtra pomocou vidlicového kľúča - 16mm
3. Odpojiť hadičku skrinky (K) na odvod kondenzátu od „T“ kusa (J).
4. Odskrutkovať 4ks skrutiek inbusovým kľúčom 4mm, demontovať nosič horný (C) a uvoľniť sušič.
5. Odskrutkovať 2ks skrutiek inbusovým kľúčom 4mm a demontovať nosič spodný (D).
6. Odpojiť hadičky s „T“ kusom (G) od filtrov.
7. Demontovať 2ks kolienok z filtrov (H), vidlicovým kľúčom 8mm.
8. Demontovať sadu filtrov (E) zo sušiča (F) pomocou vidlicového kľúča 14mm a vyskrutkovaním v smere
šípky.
9. Demontovať otočné kolienko (I) na chladiči vidlicovým kľúčom 18mm.
F
A
I
B
E
D
C
J
Kompresor po
demontáži sušiča
G
H
E
J
NI_Sada_MD_SK_1_07_2012
G
K
-3-
NÁVOD NA INŠTALÁCIU
MONTÁŽ
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Namontovať držiak (8) sušiča pomocou 2ks skrutiek, inbusovým kľúčom 4mm a sponu hadicovú (5).
Namotať celú teflónovú nit (9) na označenú závitovú časť filtračnej jednotky.
Na pôvodný sušič namontovať novu sadu filtrov (1) naskrutkovaním v smere šípky.
Sušič (F) namontovať na polohu 60mm od základne a utiahnuť sponou (5) krížovým skrutkovačom.
Na chladič namontovať spojku nástrčnú (6) pomocou vidlicového kľúča 16mm.
Osadiť novú hadičku 570mm (3) zo spätného ventilu na pneumatickom bloku do sušiča vidlicovým
kľúčom 16mm.
16. Osadiť novú hadičku 400mm (2) z chladiča do sušiča vidlicovým kľúčom 16mm.
17. Namontovať 2ks pôvodné kolienka (H) z filtrov pomocou vidlicového kľúča 8mm.
18. Osadiť pôvodné hadičky s „T“ kusom (G) k filtrom
19. Osadiť novú hadičku 350mm (4) so spätným ventilom (7) k „T“ kusu
20. Spojiť hadičku odvodu kondenzátu (K) skrinky so spätným ventilom (7).
Začiatok
Ukončenie
8
9
v
1
5
G
J
NI_Sada_MD_SK_1_07_2012
-4-
F
NÁVOD NA INŠTALÁCIU
H
2
G
7
4
6
3
K
7
NI_Sada_MD_SK_1_07_2012
-5-
NÁVOD NA INŠTALÁCIU
ROZSAH DODÁVKY
SADA NA PREROBENIE SO SUŠIČOM
PRE DK50 2V - 604021675-000
(1)
Membránový sušič - 2V
- Filter
- Mikrofilter
- Vsuvka
- Skrutkovanie L
- Skrutkovanie priame
- Medzikus
AHD100721-3A
AF20-F02C -0,5
AFM20-F02C-0,3
035900084
025200178
025200127
025500235
025500173
025500172
025400164
1 ks
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Hadica
Hadica
Hadica
Spona
Spojka nástrčná
Spätný ventil
Držiak sušiča
Návod na inštaláciu
PA 400
PA 570
PU 350
HS 50-70
062000771
062000770
062000769
049000233
025400204
025300080
023001683
112000092
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
PRE DK50 PLUS - 604021676-000 *
(1)
Membránový sušič - PLUS
- Filter
- Mikrofilter
- Vsuvka
- Skrutkovanie L
- Skrutkovanie priame
- Medzikus
AHD100721-0A
AF20-F02C -0,5
AFM20-F02C-0,3
035900094
025200178
025200127
025500235
025500173
025500172
025400164
1 ks
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Hadica
Hadica
Hadica
Spona
Spojka nástrčná
Spätný ventil
Držiak sušiča
Návod na inštaláciu
PA 400
PA 570
PU 350
HS 50-70
062000771
062000770
062000769
049000233
025400204
025300080
023001683
112000092
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Poznámky
*) Dodávka podľa požiadavky zákazníka
Značenie v obrázkoch :
NI_Sada_MD_SK_1_07_2012
Číselné značenie - nové dodávané komponenty
Písmenové značenie - pôvodné komponenty
-6-
NÁVOD NA INŠTALÁCIU
DEMONTÁŽ
1. Odpojiť kompresor od elektrickej siete, vypustiť skondenzovanú kvapalinu zo vzdušníka a znížiť
tlak vzduchu vo vzdušníku na 0 bar!
2. Odpojiť hadicu (A) v mieste výstupu zo sušiča a v mieste vstupu do pneumatického bloku a hadicu (B)
v mieste výstupu s chladiča a v mieste vstupu do filtra pomocou vidlicového kľúča - 16mm
3. Odpojiť hadičku skrinky (K) na odvod kondenzátu od „T“ kusu (J).
4. Odskrutkovať 4ks skrutiek inbusovým kľúčom 4mm, demontovať nosič horný (C) a uvoľniť sušič (F).
5. Odskrutkovať 2ks skrutiek inbusovým kľúčom 4mm a demontovať nosič spodný (D).
6. Odpojiť hadičky s „T“ kusom (G) od filtrov.
7. Demontovať 2ks kolienok z filtrov (H), vidlicovým kľúčom 8mm.
8. Demontovať otočné kolienko (I) na chladiči vidlicovým kľúčom 18mm.
F
A
I
B
E
D
C
J
Kompresor po
demontáži sušiča
G
H
E
J
NI_Sada_MD_SK_1_07_2012
K
G
-7-
NÁVOD NA INŠTALÁCIU
MONTÁŽ
9.
10.
11.
12.
Namontovať držiak (8) sušiča pomocou 2ks skrutiek, inbusovým kľúčom 4mm a sponu hadicovú (5).
Namontovať sušič (1) na polohu 60mm od základne a utiahnuť sponou (5) krížovým skrutkovačom.
Na chladič namontovať spojku nástrčnú (6) pomocou vidlicového kľúča 16mm.
Osadiť hadičku 570mm (3) zo spätného ventilu na pneumatickom bloku do sušiča vidlicovým kľúčom
16mm.
13. Osadiť hadičku 400mm (2) z chladiča do sušiča vidlicovým kľúčom 16mm.
14. Namontovať 2ks pôvodné kolienka (H) z filtrov pomocou vidlicového kľúča 8mm.
15. Osadiť pôvodné hadičky s „T“ kusom (G) k filtrom
16. Osadiť hadičku 350mm (4) so spätným ventilom (7) k „T“ kusu
17. Spojiť hadičku odvodu kondenzátu (K) skrinky so spätným ventilom (7).
8
1
5
NI_Sada_MD_SK_1_07_2012
-8-
NÁVOD NA INŠTALÁCIU
H
2
G
7
4
6
3
K
7
NI_Sada_MD_SK_1_07_2012
-9-
Download

NÁVOD NA INŠTALÁCIU