Z 643
Z 704
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
OBSAH
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE ...................................................................................................... 4 1. 2. OZNAČENIE CE ...................................................................................................................................... 4 UPOZORNENIA ...................................................................................................................................... 4 2.1. 2.2. 2.3. Všeobecné upozornenia................................................................................................... 4 Všeobecné bezpečnostné upozornenia ........................................................................... 4 Bezpečnostné upozornenia k ochrane pred elektrickým prúdom ..................................... 4 3. INFORMÁCIE O VÝROBKU.................................................................................................................... 5 3.1. Účel a použitie .................................................................................................................. 5 3.2. Popis výrobku ................................................................................................................... 5 4. TECHNICKÉ ÚDAJE ............................................................................................................................... 6 4.1. Doplnkové vybavenie ....................................................................................................... 8 MONTÁŽ................................................................................................................................ 9 5. INŠTALÁCIA ............................................................................................................................................ 9 5.1. 5.2. Inštalácia .......................................................................................................................... 9 Podmienky okolia ........................................................................................................... 10 POUŽÍVANIE ....................................................................................................................... 11 6. POPIS ČINNOSTI VÝROBKU ............................................................................................................... 11 6.1. 6.2. 6.3. Kompresor ...................................................................................................................... 11 Adsorbčný sušič ............................................................................................................. 12 Riadiaca jednotka LOGO! .............................................................................................. 12 7. ÚDRŽBA VÝROBKU ............................................................................................................................. 16 7.1. Výmena vstupného filtra a predfiltra ............................................................................... 17 7.2. Výmena plaváku v odlučovači vody ............................................................................... 17 7.3. Výmena výstupného filtra v sušiči .................................................................................. 18 7.4. Kontrola funkcie poistného ventilu .................................................................................. 18 7.5. Výmena filtračnej vložky filtra ......................................................................................... 18 7.6. Nastavenie výstupného tlaku regulátorom tlaku ............................................................ 18 7.7. Servisné intervaly ...........................................................................................................19 7.8. Servisné sady .................................................................................................................25 VYHĽADÁVANIE PORÚCH A ICH ODSTRÁNENIE ........................................................... 26 8. 9. RIEŠENIE SPOLOČNÝCH PROBLÉMOV ............................................................................................ 26 INFORMÁCIE O OPRAVÁRENSKEJ SLUŽBE .................................................................................... 27 PRÍLOHY ............................................................................................................................. 28 SCHÉMA ZAPOJENIA DK50 6X2VT/M.......................................................................................................... 28 ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV ................................................................................................................ 29 PNEUMATICKÁ SCHÉMA .............................................................................................................................. 39 ZOZNAM KOMPONENTOV ......................................................................................................................... 40 ROZSAH DODÁVKY....................................................................................................................................... 41 NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 3-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
1. OZNAČENIE CE
Výrobky označené značkou zhody CE spĺňajú bezpečnostné smernice (93/42/EEC)
Európskej Únie.
2. UPOZORNENIA
2.1. Všeobecné upozornenia
 Návod na inštaláciu, obsluhu a údržbu je súčasťou prístroja. Je potrebné, aby bol k
dispozícii vždy v jeho blízkosti. Presné rešpektovanie tohto návodu je predpokladom pre
správne používanie podľa určenia a správnu obsluhu prístroja.
 Bezpečnosť obsluhujúceho personálu a bezporuchová prevádzka prístroja sú zaručené
len pri používaní originálnych častí prístroja. Používať sa môže len príslušenstvo
a náhradné diely uvedené v technickej dokumentácii alebo vyslovene povolené
výrobcom.
Ak sa použije iné príslušenstvo, nemôže výrobca prevziať žiadnu záruku za bezpečnú
prevádzku a bezpečnú funkciu.
 Na škody, ktoré vznikli používaním iného príslušenstva ako predpisuje alebo doporučuje
výrobca, sa záruka nevzťahuje.
 Výrobca preberá zodpovednosť vzhľadom na bezpečnosť, spoľahlivosť a funkciu len
vtedy, keď:
inštaláciu, nové nastavenia, zmeny, rozšírenia a opravy vykonáva výrobca, alebo
zástupca, servisná organizácia poverená výrobcom.
prístroj sa používa v súlade s návodom na inštaláciu, obsluhu a údržbu.










2.2.
Všeobecné bezpečnostné upozornenia
Pri prevádzke prístroja treba rešpektovať zákony a regionálne predpisy platné v mieste
používania.
V záujme bezpečného priebehu práce sú za dodržiavanie predpisov
zodpovední prevádzkovateľ a používateľ.
Originálny obal by sa mal uschovať pre prípadné vrátenie zariadenia. Len originálny obal
zaručuje optimálnu ochranu prístroja počas prepravy. Ak bude počas záručnej lehoty
potrebné prístroj vrátiť, výrobca neručí za škody spôsobené na základe chybného
zabalenia.
Pred každým použitím prístroja je potrebné, aby sa používateľ presvedčil o riadnej
funkcii a bezpečnom stave prístroja.
Používateľ musí byť oboznámený s obsluhou prístroja.
Ak v priamej súvislosti s prevádzkou prístroja nastane nežiaduca udalosť, používateľ je
povinný o tejto udalosti neodkladne informovať svojho dodávateľa.
2.3. Bezpečnostné upozornenia k ochrane pred elektrickým prúdom
Zariadenie môže byť pripojené iba na riadne inštalovanú zásuvku s ochranným
pripojením.
Pred pripojením prístroja sa musí skontrolovať, či sú sieťové napätie a sieťový kmitočet
uvedené na prístroji v súlade s hodnotami napájacej siete.
Pred uvedením do prevádzky treba skontrolovať prípadné poškodenia prístroja
a pripájaných vzduchových rozvodov. Poškodené pneumatické a elektrické vedenia sa
musia ihneď vymeniť.
Pri nebezpečných situáciách alebo technických poruchách je potrebné prístroj ihneď
odpojiť zo siete .
Pri všetkých prácach v súvislosti s opravami a udržovaním musia byť:
- prístroj odpojený zo siete
- tlakové potrubia odvzdušnené
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 4-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
 Prístroj môže inštalovať len kvalifikovaný odborník.
3. INFORMÁCIE O VÝROBKU
3.1. Účel a použitie
Kompresorové zostavy sa používajú ako centrálne zdroje čistého bezolejového tlakového
vzduchu pre centrálny rozvod k pneumatickým prístrojom a zariadeniam používaných vo
veľkých dentálnych klinikách a laboratóriách, oddeleniach nemocníc a pod., kde vyhovuje
svojimi vlastnosťami a parametrami.
Typy kompresorov:
DK50 4x2VT, DK50 6x2VT, DK50 9x2VT, DK50 12x2VT, DK50 15x2VT - zostava
pozostávajúca zo 4, 6, 9, 12 alebo 15 kompresorov.
DK50 4x2VT/M, DK50 6x2VT/M, DK50 9x2VT/M, DK50 12x2VT/M, DK50 15x2VT/M –
zostava pozostávajúca zo 4, 6, 9, 12 alebo 15 kompresorov a z adsorpčného sušiča
vzduchu.
1. Kompresorové agregáty
2. Vzdušníky
3. Adsorbčný sušič
4. Rozvodná skrina BOX
5. Oceľový rám
6. Tlakový spínač
7. Výstupný ventil
8. Chladič
9. Odkalovacia nádoba
10. Teplotné spínače
Obr.1 DK50 6x2VT/M
1.Istič trojpolový FA13 (FA 16)*
2.Istič jednopolový FA14 (FA 17)*
3.Riadiaca elektronika LOGO
4.Svetelná signalizácia
5.Tepelné nadprúdové relé
FA1-FA12 (FA1-FA15)*
Obr.2 Rozvodná skrinka
DK50 6x2VT/M
3.2.
* (DK50 15x2VT)
Popis výrobku
(Obr.1)
Zostava pozostáva zo 4 ks, 6 ks, 9 ks, 12 alebo 15 ks bezolejových, piestových,
dvojvalcových kompresor. agregátov (1), ktoré sú umiestnené v pevnom oceľovom ráme (5)
obr.1. V podobnom ráme sú uložené dve alebo tri pneumaticky prepojené tlakové nádoby –
vzdušníky (2) s príslušnými pneumatickými armatúrami. Ak je zostava vybavená
adsorpčným sušičom vzduchu typu MONZUN (3), tento je uchytený na bočnej stene rámu.
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 5-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
Nad ním je umiestnená elektrická rozvodná skriňa (4), v ktorej sa nachádzajú prvky pre
riadenie činnosti kompresor. agregátov a sušiča a istenie motorov proti preťaženiu a skratu.
Na výstupe zo vzdušníka je osadený uzatvárací ventil G3/4“ (7).
(Obr.3)
Doplnkové vybavenie ak je súčasťou dodávky tovaru (filter-regulátor, filter, mikrofilter) (F) je
pripevnené na lište na bočnej strane rámu zostavy.
4. TECHNICKÉ ÚDAJE
Kompresory sú konštruované pre prostredie vnútorných priestorov, kde sa teplota vzduchu
pohybuje v rozmedzí +5°C až +40°C, relatívna vlhkosť vzduchu neprekračuje 70%,
absolútna vlhkosť vzduchu neprekračuje 15 g/m3.
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 6-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
Tab.1
DK50 4x2VT/M
DK50 6x2VT/M
DK50 9x2VT/M
DK50 12x2VT/M
DK50 15x2VT/M
560**
840**
1260**
1680**
2100**
480
720
1080
1440
1800
3 x 400V
3 x 400V
3 x 400V
3 x 400V
3 x 400V
/ 50Hz
/ 50Hz
/ 50Hz
/ 50Hz
/ 50Hz
14,5
25
38
45
56
Objem vzdušníka
/l/
220
330
330
330
330
Pracovný tlak
/bar/
68
68
68
68
68
Poistný ventil
/bar/
12
12
12
12
12
Hladina hluku
/dB/
73
74
75
76
83
330**
420**
510**
625**
715**
360
450
540
655
745
2315**x1740x550
2315**x1740x550
2765**x1740x550
3315**x1740x550
3765**x1850x550
2475*x1740x 550
2475*x1740x550
2910*x1740x550
3460*x1740x550
3910*x1850x550
S1
S1
S1
S1
S1
- 20 oC
- 20 oC
- 20 oC
- 20 oC
3 406
4 832
6 971
8 714
typ B
typ B
typ B
typ B
trieda I.
trieda I.
trieda I.
trieda I.
Výkonnosť
/l/min/
Výkonnosť
so sušičom
/l/min/
Napätie
/ frekvencia
príkon
/A/
Hmotnosť
/kg/
Hmotnosť so sušičom
/kg/
Rozmery
(š x v x h)
/mm/
Rozmery so sušičom
(š x v x h) /mm/
Režim prevádzky
Stupeň sušenia
kompresora so
- 20 oC
sušičom (atmosferický
rosný bod)
Doporučený objem
2 297
výmeny chladiaceho
vzduchu:[m3/hod]
Vyhotovenie
typ B
zariadenia
trieda I.
* (rozmer bez doplnkového vybavenia )
**(bez sušiča)
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 7-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
4.1.
Doplnkové vybavenie
Doplnkové vybavenie nie je predmetom základnej dodávky, treba ho objednať osobitne.
Možnosti - podľa požiadavky zákazníka:
1)Sada filtrov – pre DK50 4x2VT/M, DK50 6x2VT/M, DK50 9x2VT/M
Typ 4CA-135 - obj.č. 604021135
1 ks
Filtračná jednotka :
- Filter / regulátor EAW 4000-F06 (filtrácia ≤ 5 µm)
- Mikrofilter EAFM 4000-F06 (filtrácia ≤ 0,3 µm)
- Príslušenstvo - vsuvka G3/4“ obj.č 025400113
2)Sada filtrov – pre DK50 12x2VT/M, DK50 15x2VT/M
Typ 4CA-147 - obj.č. 604021147
1 ks
Filtračná jednotka :
- Regulátor EAR 4000-F06
- Filter EAFF11B-F06D (filtrácia ≤ 3 µm)
- Mikrofilter EAM 450-F06D (filtrácia ≤ 0,3 µm)
- Príslušenstvo
3)Sada filtrov – pre DK50 12x2VT/M, DK50 15x2VT/M
Typ 4CA-373 - obj.č. 604021373
1 ks
Filtračná jednotka :
- Mikrofilter AFM 40-F06 G3/4 (filtrácia ≤ 0,3 µm)
- Submikrofilter AMD 450-F06D G3/4(filtrácia ≤ 0,01 µm)
- Filter s aktívnym uhlím AMF 350-F04 G1/2
- Príslušenstvo
V prípade potreby vyššieho stupňa filtrácie vzduchu je možné ku každej z uvedených sád
filtrov doplniť submikrofilter s filtráciou 0,01 mikrometra.
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 8-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
MONTÁŽ
5. INŠTALÁCIA
5.1.
Inštalácia
Po vybalení, ustavení a vyvážení kompresorovej zostavy odstrániť fixačné
prvky !
Inštaláciu môže vykonávať len pracovník s príslušnou elektrotechnickou
kvalifikáciou !
(Obr.3)
 vybaliť kompresor. zostavu z obalu, uvoľniť transportné
príchytky z palety, uložiť zostavu na miesto uloženia a
odstrániť transportné istenie agregátov (X,Y, Z).
 mechanicky spojiť regále skrutkami M8 - (A).
 pripojiť rozpojené ochranné vodiče PE, vodič ochranného po spojovania (B).
 pripojiť rozpojené el. káble (H) do svorkovnice v skrinkách elektromotorov a káble
tepelných spínačov – platí iba pre DK50 12x2VT/M a DK50 15x2VT/M. Káble vložiť do
elektroinštalačných žľabov a zakryť viečkom. Pre DK50 15x2VT/M spojiť v žľabe
konektor XC1.
 pneumatické rozvody spojiť v bode (C), pri zostave DK50 12x2VT/M a 15x2VT/M spojiť
vetvy pneumatického rozvodu jednotlivých regálov v bodoch (E) a zariadenie pripojiť k
rozvodu tlakového vzduchu z výstupu guľového ventilu so závitom G3/4“,(obr.1).
 Lištu so sadov filtrov (F) pripevniť k regálu – obr.3- a pneumaticky prepojiť.
 voľnú šnúru pripojiť k tlakovému spínaču SP podľa schémy, skrutky dotiahnuť a zaistiť
farbou. Pripojiť prívod elektrickej siete TN-S k prívodnej svorkovnici v rozvodnej skrini
zariadenia (D). Elektrickú časť zariadenia pripojiť k elektrickým rozvodom v súlade
s platnými elektrotechnickými normami a regionálnymi predpismi.
Obr. 3
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 9-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
(Obr.4)
Na základe skúseností s prevádzkou kompresorov DK50 4x2VT/M, DK50 6x2VT/M, DK50
9x2VT/M, DK50 12x2VT/M bol zaradený do pneumatického rozvodu medzi chladič sušiča a
odlučovač kondenzátu sušiča (5) nový typ pretlakového ventilu (1) (PRV).
PRV (1) pre vzduch je určený k zabráneniu nárastu tlaku v tlakovom obvode kompresora
nad dovolenú hodnotu, čím sa zabezpečuje ochrana jednotlivých pneumatických dielov,
najmä kompresorových agregátov, pred nepriaznivými účinkami neprimeraných tlakov.
PRV má nastavený otvárací tlak na 11 bar.
PRV je namontovaný do tlakového rozvodu kompresorov medzi chladič sušiča a odlučovač
kondenzátu sušiča.
Pri dodatočnej montáži pretlakového ventilu je nutné dodržiavať
bezpečnostné opatrenia uvedené v odseku Údržba výrobku v Návode na
inštaláciu, obsluhu, údržbu a servis
Pri prevádzke nie je potrebná zvláštna údržba
Obr.4
1. Pretlakový ventil
2. Sušič
3. Výstupný solenoidový
ventil
4. Prívod vzduchu k sušiču
5. Odlučovač kondenzátu
Sušiča
6. Riadiaci ventil
3
5.2.
6
4
5
1
2
Podmienky okolia

Kompresorová zostava sa smie inštalovať a prevádzkovať len v suchých, dobre
vetraných a bezprašných priestoroch.
 Zostava sa musí inštalovať tak, aby bola ľahko prístupná pre obsluhu a údržbu a aby bol
prístupný prístrojový štítok.
 Zostava musí stáť na rovnom, dostatočne stabilnom podklade (pozor na hmotnosť
kompresorov, viď. Technické údaje).
 Zostava musí byť umiestnený minimálne 50 mm od steny pre umožnenie prúdenia
chladiaceho vzduchu.
Vedenie pre pripojenie na elektrickú sieť a vzduchové hadice nesmú byť
zlomené. Prívod elektrickej energie nesmie byť namáhaný na ťah, musí byť
vždy voľný (je zakázané naň klásť akékoľvek predmety), je zakázané ho
akýmkoľvek spôsobom tepelne namáhať.
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 10-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS

Teplota miestnosti, relatívna a absolútna vlhkosť musí byť v rozmedzí udávanom
výrobcom (viď. technické údaje), pretože inak nie je zaručená bezporuchová práca
kompresora .

Približne 70% elektrickej energie spotrebovanej kompresorovými agregátmi sa
zmení na teplo a odovzdáva sa do okolia, preto v
miestnosti, v ktorej je
kompresorová zostava nainštalovaná
musí byť riešená ventilácia tak, aby
zabezpečovala dostatočnú výmenu chladiaceho vzduchu pre odvod vyžiarenej
tepelnej energie agregátov.
Pozor horúci povrch! Pri činnosti kompresora sa časti agregátu zohrejú na
vysoké teploty nebezpečné pre dotyk obsluhy alebo materiálu.
Nebezpečenstvo požiaru!
POUŽÍVANIE
6. POPIS ČINNOSTI VÝROBKU
6.1.
Kompresor
(Obr.1 a Obr.2 )
Po zapnutí tlakového spínača SP (6), ističa FA13 (1) a FA14 (2) do polohy I sa postupne
kompresorové agregáty uvedú do činnosti (agregáty v druhom stĺpci resp. regáli s časovým
oneskorením o 2s.). Ako hlavný vypínač slúži istič FA13.
Kompresorové agregáty sú samočinne zapínané (pri ≤6 bar) a vypínané (pri ≥8 bar)
riadiacou jednotkou LOGO! a tlakovým spínačom SP, podľa spotreby tlakového vzduchu.
Po zvýšení teploty povrchu motorov nad 40 oC sa teplotnými spínačmi ST (10) automaticky
zopnú chladiace ventilátory agregátov, vypnú sa pri poklese teploty pod cca 32 oC.
U kompresorovej zostavy je dovolené meniť tlakové medze tlakového
spínača len po predchádzajúcej konzultácii s výrobcom.
Prestavovanie tlaku poistného ventilu je zakázané!
Pri zvýšení tlaku v tlakovom obvode kompresora na hodnotu nastaveného otváracieho tlaku
začne pretlakový ventil samočinne prepúšťať vzduch zo systému. Po poklese tlaku sa PRV
uzatvorí.
K zvýšeniu tlaku v tlakovom obvode môže prísť len v dôsledku zväčšenia
prietokových odporov pneumatických rozvodov alebo pri poruche sušiča (
napr. nefunkčné solenoidové ventily, zväčšený prietokový odpor sušiaceho
materiálu a pod) a preto pri opakovanom otvorení pretlakového ventilu je
nevyhnutná kontrola funkcie sušiča, prípadne i jeho oprava !
Na pretlakovom ventile nie je dovolené samovoľne prestavovať otvárací tlak,
vždy len po dohode s výrobcom!
Na pretlakovom ventile nesmú byť výstupné otvory uzatvárané alebo nesmie
byť obmedzovaný výstup tlakového vzduchu cez ne.
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 11-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
6.2.
Adsorbčný sušič
Stlačený vzduch z agregátov kompresora sa ochladí v lamelovom chladiči (8) a vysuší
v adsorbčnom dvojkomorovom sušiči M5 (3) v dvoch cykloch. Najskôr v 1. komore
prebehne filtrácia a sušenie vzduchu a súčasne v 2. komore regenerácia sušiacej látky a
vylúčenie zachytenej vody do zbernej nádobky (9). Na regeneráciu sa používa časť
suchého vzduchu z 1. komory. V druhom cykle sa poradie činností v komorách obráti. Na
zvýšenie účinnosti vysúšania vzduchu v komorách sa používa dodatočná regenerácia
prídavným regeneračným vzduchom pri dlhšom chode kompresora a čiastočne aj počas
prestávky chodu. Prípadný kondenzát sa zachytí v odlučovači kondenzátu.
6.3.
Riadiaca jednotka LOGO!
Jednotka slúži na riadenie kompresorových agregátov, ventilov sušiča, vyhodnocuje
a signalizuje poplachové stavy (budú popísané nižšie), zobrazuje počet prevádzkových
hodín. Skladá sa zo základného modulu a rozširujúceho modulu. Základný modul obsahuje
dispej, kurzorové (ovládacie) tlačidlá ▲, ▼, ►, ◄, OK a ESC. Rozširujúci modul má LED
indikáciu stavu RUN / STOP.
Za normálnych okolností nie je potrebné nastavovať resp. konfigurovať parametre v tejto
jednotke. Po pripojení zariadenia na napájaciu sieť by mala na rozširujúcom module svietiť
LED indikácia na zeleno a na displeji by sa mal zobrazovať stav prevádzkových hodín.
Operating
hour counter
0 hours
Zobrazený počet hodín je len ilustračný.
V prípade, že indikácia nesvieti na zeleno, postupujte podľa kap. 8.
V prípade, že sa nezobrazuje počítadlo prevádzkových hodín, mohla nastať situácia, že
jednotka bola dlhšiu dobu bez napájacieho napätia a bude ju nutné uviesť do chodu.
Riadiaca jednotka pri odpojení od napájania na dobu dlhšiu ako 80 hodín, nedokáže
archivovať dátum a čas. Preto je potrebné pri prvom spustení zariadenia, ako aj po
odpojení dlhšom ako uvádzaná doba, tieto údaje nakonfigurovať.
Na displeji je zobrazené základné menu.
>Program
Card..
Setup..
Start

stláčaním ▲ alebo ▼ presuňte kurzor ”>” na displeji k položke Setup.. a potvrďte
voľbu stlačením tlačidla OK
Zobrazí sa menu
>Clock..
LCD..
Menu lang
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 12-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS

stláčaním ▲ alebo ▼ presuňte kurzor ”>” na displeji k položke Clock.. a potvrďte
voľbu stlačením tlačidla OK
Zobrazí sa menu
>Set Clock..
S/W time
Sync

stláčaním ▲ alebo ▼ presuňte kurzor ”>” na displeji k položke Set Clock.. a potvrďte
voľbu stlačením tlačidla OK
Zobrazí sa menu
Set Clock
Su 00:00
YYYY-MM-DD
2003-01-01

stláčaním ▲ alebo ▼ vyberte deň v týždni

stláčaním ► alebo ◄ sa presuňte kurzorom na ďalšiu pozíciu

stláčaním ▲ alebo ▼ nastavte požadovanú hodnotu

predchádzajúce dva kroky opakujte pri nastavení času a dátumu

potvrďte voľbu stlačením tlačidla OK
Zobrazí sa
>Set Clock..
S/W time
Sync
Stlačte opakovane tlačidlo ESC na riadiacej jednotke, kým sa nezobrazí základné menu.
>Program
Card..
Setup..
Start
Program riadiacej jednotky spustíte nasledovne

stláčaním ▲ alebo ▼ presuňte kurzor ”>” na displeji k položke Start a potvrďte voľbu
stlačením tlačidla OK
Nikdy nestláčajte tlačidlo OK, ak je kurzor ”>” pri položke Program!
Prepnutím do tohto menu získate prístup do okien s funkčnými blokmi
softwaru. Zmenou parametrov v týchto blokoch je priamo ovplyvnená
funkčnosť zariadenia!
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 13-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
6.3.1 Poplachové stavy a ich signalizácia
Zariadenie automaticky kontroluje funkčnosť vybraných častí zariadenia a indikuje keď
nastane čas pre servisnú údržbu. V prípade, že funkčnosť zariadenia nezodpovedá
štandardným podmienkam, vyhodnotí riadiaca jednotka tento stav ako tzv. poplachový stav.
Jednotlivé poplachové stavy sú indikované poplachovým signálom, ktorý je tvorený
rozsvietením svetelného majáku HA, (10) doplnený o jednu, prípadne viac správ na displeji
riadiacej jednotky.
Poplachové stavy sú rozdelené podľa dôležitosti na

poplachový stav nízkej priority – je vyvolaný uplynutím servisného intervalu
I = n x 2000 hodín (n = 1, 2, 3, ..), pričom zariadenie dodáva vzduch do centrálneho
rozvodu všetkými agregátmi, tento stav je signalizovaný trvalým svietením majáku
HA a správou na displeji.

poplachový stav strednej priority – je vyvolaný poruchou jedného alebo viacerých
agregátov, zariadenie dodáva vzduch do centrálneho rozvodu len s funkčnými
agregátmi, tento stav je signalizovaný blikaním majáku HA a správou na displeji.
Zariadenie je vybavené inteligentným poplachovým systémom, ktorý generuje
poplachový signál podľa jeho dôležitosti (poplachový stav strednej priority má
vyššiu prioritu ako poplachový stav nízkej priority)
6.3.2 Poplachový stav nízkej priority
Zariadenie je vybavené sledovaním a signalizáciou servisných intervalov. Servisné intervaly
sú celočíselné násobky 2000 prevádzkových hodín I = n x 2000 hodín (n = 1, 2, 3, ..). Ak
uplynie doba servisného intervalu je potrebné vykonať servis požadovaných častí podľa
priloženej tabuľky 2. Tento stav je signalizovaný trvalým svietením žltého majáku HA a na
displeji sa zobrazuje informačná správa,
MAINTENANCE
TIME
CALL SERVICE
Press & hold
Esc + ▼ 3 sec.
for interval
reset
Odpočítavanie servisných intervalov sa aktivuje od prvého spustenia zariadenia.
Túto tabuľku treba priložiť do servisnej knihy kompresora spolu s Tab. 3 kde sa budú
zaznamenávať servisné zásahy, priebeh kontroly zariadenia pri každom servisnom
intervale, príp. iné záznamy týkajúce sa zariadenia.
Po ukončení servisného zásahu na základe signalizácie servisného intervalu
je nevyhnutné na riadiacej jednotke túto signalizáciu zrušiť stlačením
a podržaním po dobu 3 sekúnd kombináciu tlačítok Esc a ▼. Zrušením
signalizácie sa tiež počítadlo intervalu nastaví opäť na hodnotu 2000.
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 14-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
6.3.3 Poplachový stav strednej priority
Zariadenie je vybavené sledovaním a signalizáciou výpadku niektorého z agregátov. Toto
môže nastať ak sa vyskytne mechanická, prípadne elektrická porucha na niektorom
agregáte. Tá je často sprevádzaná zvýšeným odberom prúdu. To spôsobí vypnutie (modré
tlačidlo je v polohe M a žltý ukazovateľ vypnutia nie je zatlačený) tepelnej nadprúdovej
ochrany FA príslušného agregátu, resp. agregátov.
Tento poplachový stav je signalizovaný blikaním majáku HA a na displeji sa zobrazí
nasledujúca informačná správa
MOTOR
FAILURE
CALL
SERVICE!
Press & hold
Esc + ▲ 3 sec.
for alarm
reset
Po odstránení poruchy agregátu bude maják stále blikať. Vypnutie signalizácie vykonáme
stlačením a podržaním po dobu 3 sekúnd kombináciu tlačítok Esc a ▲.
Počas opravy je možné využiť funkcie vypnutia blikania majáku stlačením a podržaním po
dobu 3 sekúnd kombináciu tlačítok Esc a ▲. Poruchu bude dočasne signalizovať blikanie
displeja riadiacej jednotky a nasledujúcou informačnou správou
If display
is flashing
then motor
failure still
remains!
Check motors
or relays FA
Táto správa automaticky zmizne po odstránení poruchy na agregáte a jeho následným
uvedením do prevádzky.
Signalizácia poplachových stavov má prednosť pred signalizáciou servisných
intervalov. Preto v prípade poplachového stavu na niektorom z agregátov, je
svetelným signálom signalizovaný tento stav.
Po skončení poplachového stavu je opäť servisný interval signalizovaný
trvalým svietením majáku HA.
6.3.4 Vypnutie zariadenia
Ak je potrebné z dôvodu servisu, alebo inej príčiny vypnúť celé zariadenie je potrebné
najprv vypnúť program riadiacej jednotky.
Opakovane stláčajte tlačidlo ▼, kým sa na displeji nezobrazí správa s aktuálnym dátumom
a časom
Su 12:00
2008-01-01
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 15-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
Stlačte tlačidlo ESC a zobrazí sa nasledujúce menu
>Stop
Set Param
Set..
Prg Name

V položke Set.. je možné nastaviť aktuálny čas.
stláčaním ▲ alebo ▼ presuňte kurzor ”>” na displeji k položke Stop a potvrďte voľbu
stlačením tlačidla OK
Nikdy nestláčajte tlačidlo OK, ak je kurzor ”>” pri položke Set Param!
Prepnutím do tohto menu sa budú zobrazovať okná s funkčnými blokmi
softwaru. Zmenou parametrov v týchto blokoch je priamo ovplyvnená
funkčnosť zariadenia!
Zobrazí sa kontrolná otázka, či chcete naozaj ukončiť program
Stop Prg
>No
Yes

stláčaním ▲ alebo ▼ presuňte kurzor ”>” na displeji k položke Yes a potvrďte voľbu
stlačením tlačidla OK
Teraz môžete vypnúť ističe FA13, FA14. Odpojením od centrálneho rozvodu a otvorením
výstupného ventilu (obr. 1) resp. odkaľovacích ventilov odtlakujete vzdušníky.
7. ÚDRŽBA VÝROBKU
Upozornenie!
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie opakovaných skúšok zariadenia
minimálne 1x za 24 mesiacov (EN 62353) alebo v intervaloch, ktoré určujú príslušné
národné právne predpisy. O výsledkoch skúšok musí byť vykonaný záznam (napr.:
podľa EN 62353, Príloha G) spolu s metódami merania.
Zariadenie je konštruované a vyrobené tak, aby jeho údržba bola minimálna. Pre riadnu a
spoľahlivú činnosť kompresorovej zostavy je potrebné však vykonávať práce podľa
nasledujúceho popisu.
Pred začatím vykonávania prác týkajúcich sa údržby kompresora je nutné
skontrolovať, či je možné odpojiť kompresor od spotrebiča, aby tým
nevznikla možnosť poškodenia zdravia alebo ohrozenia života osoby
využívajúcej daný spotrebič, prípadne iné materiálne škody !
Počas činnosti kompresora, alebo tesne po jej ukončení majú časti
kompresor. agregátu ( hlava, valec, tlaková hadica ) vysokú teplotu –
nedotýkať sa uvedených častí !
Ďalej uvedené práce môže na pracovisku vykonať len zaškolený pracovník nasledovným
spôsobom:
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 16-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
7.1.
Výmena vstupného filtra a predfiltra
(Obr. 5)
Pri pravidelnej prevádzke kompresora je nutné vymeniť filtre uložené vo veku
skrine kompresorových agregátov.
Vo veku kľukovej skrine kompresora sa
nachádza vstupný filter (1) a predfilter (3).
Výmena vstupného filtra:
 Rukou vytiahnuť gumenú zátku (2).
 Použitý a znečistený filter (1) vybrať.
 Vložiť nový filter a nasadiť gumenú zátku.
Výmena predfiltra:
 Rukou vytiahnuť predfilter (3).
 Vymeniť za nový a vložiť späť.
Obr. 5
Pred začatím vykonávania prác vypnúť hlavný istič do polohy “0“ a počkať,
kým sa dokončí regenerácia sušiča – vzduch prestane vychádzať
z výstupných solenoidových ventilov.
7.2.
Výmena plaváku v odlučovači vody
(Obr. 6)
Pri pravidelnej prevádzke sušiča je potrebné vymeniť plavák v odlučovači vody.
A) Uvoľniť tlak.
B) Demontovať nádobku odlučovača.
C) Vytiahnuť separátor kondenzátu.
D) Uvoľniť maticu plaváku na spodnej strane nádobky.
E) Vytiahnuť opotrebovaný plavák odlučovača a vymeniť za nový.
F) Plavák zaistiť maticou na spodnej strane nádobky.
G) Vložiť naspäť separátor kondenzátu podľa obrázka.
H) Nádobku odlučovača nasunúť späť a zaskrutkovať.
I) Nádobka je zaistená až v bode symbolu.
A
F
C
B
G
D
H
E
I
Obr. 6
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 17-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
7.3.
Výmena výstupného filtra v sušiči
(Obr.7)
Pred zásahom do zariadenia je potrebné znížiť tlak
vzduchu vo vzdušníku na nulu a odpojiť zariadenie
od elektrickej siete.
Pri pravidelnej prevádzke sušiča je potrebné vymeniť filter sušiča
v hornej časti, alebo po odstránení poruchy, ktorá spôsobila ich
znečistenie.
 Odskrutkovať zátku (1) na telese (4) otočením doľava.
 Vymeniť filter(2) a vyčistiť sitko (3).
 Po vybratí sitka je možné skontrolovať, príp. vymeniť náplň
sušiča.
Obr. 7
 Zátku nasadiť na teleso (4) a utiahnuť doprava.
7.4.
Kontrola funkcie poistného ventilu
(Obr. 8)
Poistný ventil sa nesmie používať na odtlakovanie tlakovej nádrže. Môže to
ohroziť funkciu poistného ventilu. U výrobcu je nastavený na povolený
maximálny tlak, je preskúšaný a označený. Nesmie sa prestavovať!
Pozor! Tlakový vzduch môže byť nebezpečný. Pri
odfúknutí vzduchu, si treba chrániť zrak. Je možné
jeho poškodenie.



7.5.





Skrutku poistného ventilu otočiť vľavo o niekoľko otáčok,
až poistný ventil odfúkne .
Poistný ventil nechať len krátko voľne vyfúknuť.
Skrutku otáčať vpravo (v zmysle hod. ručičiek) až po
doraz, ventil musí byť teraz opäť zatvorený.
Výmena filtračnej vložky filtra
(ak je súčasťou výrobku) (Obr. 9)
Pred zásahom do zariadenia je potrebné znížiť tlak
vzduchu vo vzdušníku na nulu a odpojiť zariadenie
od elektrickej siete.
Obr.8
Povoliť poistku na filtri potiahnutím dolu.
Pootočiť kryt filtra doľava a vytiahnuť.
Pootočiť držiak filtra doľava a vytiahnuť.
Vymeniť filter, nový filter osadiť späť do telesa a zaistiť
držiakom filtra pootočením doprava.
Nasadiť kryt filtra a zaistiť otočením doprava až sa zaistí
poistka.
7.6.
Nastavenie výstupného tlaku regulátorom tlaku
Obr.9
(ak je súčasťou výrobku) (Obr. 9)
Nastavenie je potrebné vykonať pri natlakovaných vzdušníkoch a
vypnutých agregátoch (t.j. v prestávke chodu, bezprostredne po vypnutí
agregátov).
Ovládaciu ružicu regulátora povytiahnuť a otáčaním nastaviť výstupný tlak kompresora.
Výstupný tlak nastaviť o 0,2 bar vyšší ako je požadovaný (vyplýva z konštrukcie regulátora)
pre prevádzku kompresora.
Po nastavení tlaku ovládaciu ružicu zaistiť proti samovoľnému pootočeniu zatlačením.
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 18-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
7.7.
Servisné intervaly
Uvedené servisné intervaly platia iba pre zariadenie s max. prevádzkovým tlakom 8 bar !
Tab.2 Servisné intervaly
Časový interval [hod]
2000
4000
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
Značka činnosti
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Servisná činnosť
Kontrolná prehliadka zariadenia
Kontrola tesnosti spojov
Kontrola činnosti spätných ventilov
Kontrola spínania tlakového spínača
Kontrola pretlakového ventilu
Kontrola chladiacich ventilátorov
Výmena filtračnej vložky filtra (Ak je súčasťou výrobku)
Kontrolná prehliadka zariadenia
Kontrola tesnosti spojov
Kontrola činnosti spätných ventilov
Kontrola spínania tlakového spínača
Kontrola pretlakového ventilu
Kontrola chladiacich ventilátorov
Výmena filtračnej vložky filtra (Ak je súčasťou výrobku)
Kontrola poistného ventilu
Kontrola solenoidových ventilov
Výmena filtračnej vložky agregátu
Výmena adsorbentu v sušiči
Výmena filtračnej vložky sušiča
- 19-
06/2012
Obrázok
Obr. 1
Obr. 1
Obr. 1
Obr. 4
Obr. 9
Obr. 1
Obr. 1
Obr. 1
Obr. 4
Obr. 9
Obr. 8
Príloha
Obr. 5
Príloha
Obr. 7
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
6000
8000
10000
M
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
A
B
C
D
E
F
G
N
O
Výmena filtračnej vložky odlučovača kondenzátu
Kontrolná prehliadka zariadenia
Kontrola tesnosti spojov
Kontrola činnosti spätných ventilov
Kontrola spínania tlakového spínača
Kontrola pretlakového ventilu
Kontrola chladiacich ventilátorov
Výmena filtračnej vložky filtra (Ak je súčasťou výrobku)
Kontrolná prehliadka zariadenia
Kontrola tesnosti spojov
Kontrola činnosti spätných ventilov
Kontrola spínania tlakového spínača
Kontrola pretlakového ventilu
Kontrola chladiacich ventilátorov
Výmena filtračnej vložky filtra (Ak je súčasťou výrobku)
Kontrola poistného ventilu
Kontrola solenoidových ventilov
Výmena filtračnej vložky agregátu
Výmena adsorbentu v sušiči
Výmena filtračnej vložky sušiča
Výmena filtračnej vložky odlučovača kondenzátu
Kontrolná prehliadka zariadenia
Kontrola tesnosti spojov
Kontrola činnosti spätných ventilov
Kontrola spínania tlakového spínača
Kontrola pretlakového ventilu
Kontrola chladiacich ventilátorov
Výmena filtračnej vložky filtra (Ak je súčasťou výrobku)
Výmena piestnej skupiny, ventilovej dosky, ložisko 6304
Výmena štítov motora + ložiská v štítoch
Obr. 6
Obr. 1
Obr. 1
Obr. 1
Obr. 4
Obr. 9
Obr. 1
Obr. 1
Obr. 1
Obr. 4
Obr. 9
Obr. 8
Príloha
Obr. 5
Príloha
Obr. 7
Obr. 6
Obr. 1
Obr. 1
Obr. 1
Obr. 4
Obr. 9
-
Pre nasledujúce intervaly 12000, 14000, .. atď. postupovať analogicky podľa vyššie uvedenej tabuľky (napr. 12000 hod. to isté ako pri 4000
hod. , 14000 hod. to isté ako pri 2000 hod. , 20000 hod. to isté ako pri 10000 hod. ).
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 20-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS

Tab. 3 Servisný doklad
Počet
prevádzkových
hodín
Dátum
servisu
Servis vykonal
Podpis
Servisná
činnosť
Vykonané
Áno
Poznámky
Záznamy servisu
Nie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 21-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 22-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS

Tab. 3 Servisný doklad
Počet
prevádzkových
hodín
Dátum
servisu
Servis vykonal
Podpis
Servisná
činnosť
Vykonané
Áno
Poznámky
Záznamy servisu
Nie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 23-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 24-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
7.8.
Servisné sady
Tab. 4. Servisná sada
Plavák
odlučovača
kondenzátu*)
Typ
EF1 do WS010
BBFX
Číslo
025200146
Predfilter
agregátu
Filtračná
vložka
agregátu
Filtračná vložka Adsorbent
Filtračná
Filtračná
Filtračná
sušiča
(náhradná náplň vložka filtervložka filtra- 3μm Vložka mikrofiltra- 0.3μm *)
do komory
regulátora - 5μm *) *)
sušiča)
05
AF40P-060S
-----
AF40P-060S
025200150
025200139
025200079
099000004
025200079
AFF-EL 11B
AFM 40P060AS
AM-EL 450
DK50
4x2VT/M
1
4
4
2
2x3,8 kg
1
-----
1
-----
DK50
6x2VT/M
1
6
6
2
2x3,8 kg
1
-----
1
-----
DK50
9x2VT/M
1
9
9
2
2x3,8 kg
1
-----
1
-----
DK50
12x2VT/M
1
12
12
2
2x3,8 kg
-----
1
-----
1
DK50
15x2VT/M
1
15
15
2
-----
1
-----
1
2x3,8 kg
*) ak je súčasťou výrobku
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 25-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
VYHĽADÁVANIE PORÚCH A ICH ODSTRÁNENIE
8. RIEŠENIE SPOLOČNÝCH PROBLÉMOV
Pozor, pred začatím práce odpojte zariadenie od elektrickej siete!
Činnosti súvisiace s odstraňovaním porúch môže vykonávať len zaškolený pracovník
servisnej služby !
Tab.5
PORUCHA
Žiadny z kompresor.
agregátov sa
nerozbieha
MOŽNÁ PRÍČINA
Chýba sieťové napätie
SPÔSOB ODSTRÁNENIA
Vypnutý hlavný istič v rozvode
Kontrola napätia v sieti
Uvoľnená svorka v rozvodnej skrinke Prerušený prívod elektrickej energie dotiahnuť
Kontrola hlavnej elektronickej prípojky poškodenú vymeniť
Prekontrolovať svorky a funkciu tlakového
Nespína tlakový spínač
spínača - poškodený vymeniť
Kontrola napätia v sieti
Kontrola funkcie stykača, tepelného relé Prerušený prívod elektrickej energie poškodené vymeniť
k motoru
Uvoľnené svorky na svorkovnici motorasvorky dotiahnuť, poškodené, ulomené
vymeniť
Niektorý
z kompresorov.
Prerušené vinutie motora,
agregátov sa
poškodená tepelná ochrana
nerozbieha (svieti
svetelná signalizácia)
Zadretý piest alebo iná pohyblivá
časť (mechanické poškodenie
pohyblivých častí)
Porucha riadiacej jednotky
Prerušený prepoj medzi riadiacou
jednotkou a rozširujúcim modulom
Motor vymeniť
Poškodené časti vymeniť
Skontrolovať funkčnosť jednotky, prítomnosť
softwaru – poškodenú vymeniť, resp. nahrať
program
Skontrolovať prepojenie – poškodené
vymeniť
Kontrola napätia v sieti
LED indikácia RUN /
STOP nesvieti na
zeleno
Prerušený prívod elektrickej energie
Chýba sieťové napätie
Vypnutý hlavný istič v rozvode
Porucha riadiacej jednotky alebo
rozširujúceho modulu
Únik vzduchu z pneumatického
rozvodu
Kompresorové
agregáty sa spínajú
často aj bez odberu
vzduchu
Výkonnosť
niektorých
Netesnosť spätných ventilov
Po skončení regenerácie únik cez
solenoidové ventily
Netesnosť tlakového spínača
a poistného ventilu
Netesnosti na kompresor. agregáte
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
Uvoľnená svorka v rozvodnej skrinke dotiahnuť
Kontrola hlavnej elektrickej prípojky poškodenú vymeniť
- 26-
Nefunkčnú jednotku alebo modul vymeniť
Kontrola pneumatického rozvodu –
uvoľnený spoj utesniť
Spätné ventily odskúšať a prečistiťpoškodený vymeniť
Vyčistiť- poškodený vymeniť
Preskúšať funkčnosť, vyčistiť, –poškodené
vymeniť
Kontrola tesnosti spojov agregátu –
uvoľnený spoj utesniť
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
kompresorových
Opotrebené piestne krúžky
agregátov je znížená, Poškodené tesnenie medzi hlavou
cyklus chodu sa
valca a ventilovou doskou
predlžuje
Znečistený vstupný filter
Niektorý
z kompresorových
agregátov je hlučný
(klepanie, kovové
zvuky)
Vysoká okolitá
teplota vzduchu
vypínanie
kompresorov
v radoch nad sebou
(prehrievanie)
Sušiaca jednotka
nesuší
Vymeniť tesnenie,- dotiahnuť
Znečistený filter nahradiť novým
Poškodené ložisko čapu piesta,
ojnice, ložisko motora
Poškodené ložisko vymeniť
Uvoľnená (prasknutá) gumová
pružina závesu
Poškodenú pružinu nahradiť novou
Nedostatočné odvetranie miestnosti
Zabezpečiť vhodné podmienky okolia
s kompresorom
Nepracujú chladiace ventilátory
Chybné ventilátory- vymeniť
kompresorových agregátov alebo
Chybný teplotný spínač- vymeniť
chladiča
Nízky prevádzkový tlak
Nefunkčný solenoidový ventil
Upchatá / nesprávna tryska
regeneračného vzduchu
Nefunkčný ventilátor chladiča
Chybné prepínacie časy ventilov
Z komôr uniká biela tekutina
Zmenšiť odber vzduchu, skontrolovať
výkonnosť zdroja, tesnosť spojov, stav
spotrebičov, nastavenie tlakového spínača
Ventil opraviť alebo vymeniť
Trysku vyčistiť alebo použiť správnu veľkosť
trysky (napr. po zmenšení počtu agregátov
v regáli alebo po rozšírení kompresora o
regál s ďalšími agregátmi)
Ventilátor vymeniť
Skontrolovať el. pripojenie a prepínacie časy
ventilov podľa el. schémy
Vymeniť sušiacu látku a spodný doskový
filter
Pretesniť a skontrolovať tesnosť (za chodu
do tlaku)
Vymeniť vstupný aj výstupný filter v komore,
príp. aj náplň ak sa rozpadá alebo je veľmi
prašná
Ventil vymeniť
Znečistené filtre v sušiči
Sušiaca jednotka je
hlučná alebo vydáva
nepríjemný zvuk
Opotrebené piestne krúžky vymeniť
Chybný solenoidový ventil
Poškodená tlmiaca hmota v
nádobke na kondenzát
Tlmiacu hmotu alebo nádobku vymeniť
Poškodená tlaková hadica
Tlakovú hadicu vymeniť
Po odstránení poruchy a po spätnej montáži sušiča je potrebné vypustiť zo vzdušníkov
zachytený kondenzát, vzdušníky vysušiť a vykonať regeneráciu sušiča najlepšie
nepretržitým chodom kompresora pri tlaku okolo 0,7 MPa po dobu aspoň 1 hodiny
a vykonať kontrolu sušenia vzduchu.
Fyzikálne vlastnosti adsorbentu sušiča sa používaním menia a je potrebná
jeho výmena podľa servisného intervalu (tab. 2). Súčasne sa doporučuje
výmena adsorbentu pri generálnej oprave sušiča.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať na zariadení zmeny, ktoré však neovplyvnia podstatné
vlastnosti prístroja.
9. INFORMÁCIE O OPRAVÁRENSKEJ SLUŽBE
Záručné a mimozáručné opravy zabezpečuje výrobca alebo dodávateľská organizácia.
Činnosti súvisiace s odstraňovaním porúch môže vykonávať len zaškolený pracovník
servisnej služby !
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 27-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
PRÍLOHY
SCHÉMA ZAPOJENIA DK50 6X2VT/M
1. Kompresorový agregát
2. Chladič
3. Vzdušník
4. Adsorbčná komora
5. Solenoidný ventil regenerácie
6. Riadiaci ventil
7. Solenoidný ventil výstupný
8. Tryska
9. Spätný ventil
10.Zberná nádoba
11. Výstupný ventil
12. Doplnkové vybavenie
13.Odlučovač vody
14.Pretlakový ventil
15.Tlmič hluku
16.Guľový ventil
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 28-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV
Kompresor DK50 4x2VT/M
Kompresor DK50 6x2VT/M (na obr.)
A
B
C
D
E
Agregát 400V/50Hz
Pneumatický rozvod
Elektrický rozvod
Tower kompresorový
Regál vzdušníkový
3BA-794
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
405001190-300
405101190-300
603011911
- 29-
Kompresor
Kompresor
1
2
3
4
5
6
7
8
DK50 9x2VT/M
DK50 12x2VT/M
405201190-300
405301190-300
Tlmiaci element H
4CA-216
Ventilátor
Mriežka ventilátora
Držiak ventilátora
Tlmiaci element S
Fixačná podložka
Teplotný spínač
Plech el. rozvádzača
604021216
035300016
024000871
023001052
604021215
082000103
033510004
024000464
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
A Agregát 400V/50Hz 3BA-794
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Motor 3-FAZ 1LA7096-4AA97-ZN51
Hlava valca úplná
4CA-337
Hlava valca úplná
4CA-336
Hadica
D8-260
Skrutka
M6x105
Podložka
6
Pružina
O - krúžok
d50x2
Doska ventilová
4CA-023
Valec
4KB-832
Piest s ojnicou
4CA-379
Skrutka
M5x16
Tlmič vibrácií
4KB-198
Skrutka
M6x40
Vložka filtračná
05
Zátka sania
3KB-893
Predfilter
4KC-593
Skrutka
M6x100
Maska
4KC-441
Molitan
4KC-626
Veko
3KC-430
603011911
035120005
604021337
604021336
072000110
041000553
043000007
022000010
073000109
604021023
050000036
604021379
041000142
074000023
041000134
025200139
074000064
025200150
041000551
062000506
061000272
050000057
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Vymedzovacia podložka
Ložisko
Kľuka
Skrutka
Skrutka
Skrutka
Podložka
Záves motora
Podložka
Matica
Podložka
Skrutka
Krúžok piesta el.
Membrána
Skrutka membrány
Sedlo membrány
Kľuková skriňa
Koleno
T-kus úprava
4KA-409
6304
4DA-137
M6x25
M8x16
M8x25
8.4
4KC-652
8
M8
5
M5x30
4KA-031.1
4KA-016.1
3KA-015
3KC-428
G3/8MM
4KB-308
024000069
024000882
604031137
041000115
041000051
041000511
043000009
023000907
043000017
042000006
043000005
041000036
069000123
024000008
024000007
024000006
050000056
025400119
024000402
Poznámky:
L
- Lepené spoje – lepidlo LOCTITE 620
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 30-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
B
Pneumatický rozvod 4x2VT/M
603021437
6x2VT/M (na obr.) 603021414
Pneumatický rozvod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Koleno FF1/2
Trubka
Trubka
Spojka
Trubka
Redukcia
Hadica
Prstenec
Matica
Trubka
Hadica
Spätný ventil
Matica nízka
Zátka
Spojka
Koleno
Koleno
Skrutkovanie
19
20
21
22
23
24
100
G3/4 MMM
460
G3/4-1/2 MF
440
G3/4
130
D8-300
G1/2-3/8
G1/2
G1/2"MFF
G3/4" MM
3/4" KIWA
22R G3/4"
025400070
023001062
025400078
023000343
025400117
072000050
025400118
025400088
023000342
072000039
025300006
024000523
025400029
025400073
025400101
025500144
025500009
Spojka
Ventil guľový
Vsuvka
Hadica
Podložka
Trubka
4x2VT/M, 6x2VT/M
9x2VT/M
24a 12x2VT/M
26 - Skrutkovanie
29 - Trubka
30 - Trubka
25 Trubka
25a 12x2VT/M
+26 - Skrutkovanie
+27 - Trubka
+38 - Trubka
31 Hadica
32 Trubka násuvná
33 Hadica
9x2VT/M
12x2VT/M
603011305
603021417
G3/4" FMF
3/4"FF
G3/4 MM
225
025400074
025300010
025400113
062000205
043000028
885
1335
023000344
024000664
920
870
410
025400125
023000384
023000363
023000341
260
245
440
Ø22
120
025400125
023000362
023000385
062000203
025500011
062000204
Poznámky:
Závitové spoje lepiť aneróbnym lepidlom LOCTITE 270
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 31-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
C
Elektrický rozvod 4x2VT/M
603021436
6x2VT/M (na obr.) 603021415
Krabica rozvodná
4x2VT/M
6x2VT/M
9x2VT/M
12x2VT/M
2 Úchyt žľabu
3 Úchyt žľabu
4x- , 6x- , 12x2VT/M
9x2VT/M
4 Úchyt žľabu
5 Žľab
5a Žľab
4x2VT/M, 6x2VT/M
9x2VT/M
12x2VT/M
Elektrický rozvod
1
6
4CA-434
4CA-124
4CA-130
4CA-144
4KD-001
4KD-073
604021434
604021124
604021130
604021144
023001059
40x40-650
023001058
023001079
023001060
034800332
40x40-650
60x40-1100
60x40-864
40x40-650
034800332
034800343
034800339
034800332
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
7
8
9
10
11
12
- 32-
9x2VT/M
12x2VT/M
Žľab
4x2VT/M, 6x2VT/M
9x2VT/M
12x2VT/M
Žľab
4x2VT/M, 6x2VT/M
9x2VT/M, 12x2VT/M
Žľab
4x2VT/M, 6x2VT/M
9x2VT/M, 12x2VT/M
Prepoj uzemnenia
Skrutka
Svorkovnica
Príchytka
603021424
603021420
40x40-920
60x40-1369.5
60x40-919
60x40-1000
034800331
034800342
034800337
034800338
4KD-009
4KD-061
034800335
034800341
60x40-1375
100x40-1388
034800330
034800336
M6x30
9-pólová
041000101
033800023
024000520
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
C1
Rozvodná krabica 4x2VT/M
604021434
6x2VT/M (na obr.)604021124
1 Prechodka
4x2VT/M, 6x2VT/M
9x2VT/M
12x2VT/M
2 Rozvodná krabica
4x2VT/M, 6x2VT/M
9x2VT/M, 12x2VT/M
3 Tepelné relé
4 Stykač
5 Logo
6 Logo
7 Istič
4x2VT/M, 6x2VT/M
9x2VT/M
8 Istič
4x2VT/M, 6x2VT/M
9x2VT/M
12x2VT/M
Rozvodná krabica
9
PG21
PG29
PG36
073000013
073000026
073000027
C9.10
DM8 230 R
230 RC
604041039
604041040
037300002
037400001
032900010
032900008
4B/1
6B/1
038220011
038220007
40C/3
63C/3
80C/3
038220005
038230004
038230013
10
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
11
12
13
14
15
- 33-
9x2VT/M
12x2VT/M
Prívod. svorkovnica
4x2VT/M, 6x2VT/M
9x2VT/M
12x2VT/M
Príložka
4x2VT/M, 6x2VT/M
9x2VT/M
12x2VT/M
Svetlo výstražné
Žiarovka
Prívod. svorkovnica
4x2VT/M, 6x2VT/M
9x2VT/M, 12x2VT/M
Príložka
4x2VT/M, 6x2VT/M
9x2VT/M, 12x2VT/M
Uholník
4x2VT/M, 6x2VT/M
9x2VT/M, 12x2VT/M
604021130
604021144
RSDPS 30/7
RSDPS 30/7
RSDPS 25/7
033100047
033100047
033100054
RSDPS 31/5
RSDPS 31/5
PRS 25/7
033190035
033190035
033190072
033600005
033600006
RSDPS 10/7
RSDPS 20/5
033100007
033100027
RSDPS 11/7
RSDPS 21/5
033190006
033190015
4KB-506
4KB-571
024000519
024000521
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
D
1
2
3
4
5
6
Tower kompresorový
Noha nastaviteľná
Regál kompresorový
Lišta chladiča
Chladič
Držiak sušiča
Sušič
4x2VT/M
603011280
6x2VT/M (na obr.) 603011280
029000012
4KB-504
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
023000337
603011282
023000338
602011279
- 34-
Tower kompresorový
9x2VT/M
603011304
12x2VT/M 603011280 + regál 603021123
7
8
9
Nosič horný
Nosič spodný úplný
Príchytka
3KB-086
023000195
604021074
025500072
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
D6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Sušič
Komora pravá
Pretlakový ventil
Tesnenie
Redukcia
Spojka T
Vsuvka
Odlučovač vody
Komora ľavá
Rúrka
Vsuvka
T kus
Hadica
Hadica
Spojka priama
Spojka T
Ventil solenoidný
Koleno
Hadica
Vsuvka
602011279
3CA-120
4BA-396
Cu
3CA-121
85
G1/4-1/4
4KB-471
220
140
6x4- 1/8
MF 1/8
120
G1/8
603021120
604011396
025900003
024000314
025400073
025500228
025200162
603021121
024000647
025400113
024000650
062000212
062000211
025400021
025400091
036100015
025400020
062000210
025400146
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Prstenec
Držiak odlučovača
Koleno
Vsuvka
Ovládací ventil
Hadica
Hadica
Skrutkovanie
Spojka priama
Držiak nádoby
Obruč
Kanister
Uzáver
Hadica
Tryska
4x2VT/M, 6x2VT/M
9x2VT/M
12x2VT/M
830
025400122
023001215
025400115
025500228
036100059
072000141
072000140
025500205
025400209
023001250
023000727
063000066
062000417
062000511
1.15
1.35
1.55
024000295
024000467
024000468
MF 1/2
300
250
Poznámky:
L
- lepené spoje – anaeróbne lepidlo LOCTITE 270
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 35-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
D6/8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Komora ľavá
Zátka
O-krúžok
Filter
Sitko
Matica
O-krúžok
Teleso horné ľavé
Spätný ventil
Koleno
Spojka
Skrutkovanie priame
Tryska
4x2VT/M, 6x2VT/M
9x2VT/M
12x2VT/M
Koleno
Rúra sušiča
Spojovacia tyč
Ventil solenoidný
Vsuvka
Teleso spodné ľavé
Ventil solenoidný
Tlmič hluku
Molekulové sito
Filter
O krúžok
Vsuvka
Spojka L
4KA-715
4KB-790
4KA-640
3KB-345
G1/2 MF
MF 1/8
MFF 1/8
1.15
1.35
1.55
MF G1/2
4KB-462
NC
3KB-344
NO
603021121
D6/1
024000204
073000105
025200079
023000462
024000199
073000001
024000484
025300013
025400020
025400093
025400021
024000295
024000295
024000467
024000468
025400115
024000479
604031112
036100015
025500140
024000485
036100017
025400172
604012071
024000461
073000007
025400023
025400019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Komora pravá
Zátka
O-krúžok
Filter
Sitko
Matica
O-krúžok
Teleso horné pravé
Spätný ventil
Koleno
Spojka
Skrutkovanie priame
Tryska
4x2VT/M, 6x2VT/M
9x2VT/M
12x2VT/M
Koleno
Rúra sušiča
Spojovacia tyč
Ventil solenoidný
Vsuvka
Teleso spodné pravé
Ventil solenoidný
Tlmič hluku
Molekulové sito
Filter
O krúžok
Vsuvka
Spojka L
603021120
4KA-715
4KB-790
4KA-640
3KB-343
G1/2 MF
MF 1/8
MFF 1/8
1.15
1.35
1.55
MF G1/2
4KB-462
NC
3KB-342
NO
024000204
073000105
025200079
023000462
024000199
073000001
024000481
025300013
025400020
025400093
025400021
024000295
024000295
024000467
024000468
025400115
024000479
604031112
036100015
025500140
024000480
036100017
025400172
604012071
024000461
073000007
025400023
025400019
Poznámky:
L
- lepené spoje – anaeróbne lepidlo LOCTITE 270
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 36-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
D 12
1.
2.
3.
4.
Chladič
Kryt ventilátora
Ventilátor
Kryt chladiča I
Kryt chladiča III
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
603011282
062000347
035300006
023000334
023000336
11. Chladič
12. Kryt chladiča II
- 37-
604021142
023000335
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tower vzdušníkový
Regál vzdušníkový
Vzdušník
Tlakový spínač
Tlakomer
Poistný ventil
Spojka T
Skrutkovanie
Koleno
Noha
Ventil guľový
4x2VT/M
603011933
6x2VT/M (na obr.) 603011281
12 bar
12 bar
WE22-R3/4
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
Tower vzdušníkový
603021125
026000026
033520001
025400180
604011857
025400074
025500009
025500144
029000012
025300010
- 38-
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Odkal. rúrka
Zátka
Náustka
Matica spojovacia
Kocka
Podložka
Násuvná trubka
Koleno
Podložka
Tesnenie
Redukcia
9x2VT/M
12x2VT/M
603011281
603011281
604021030
024000393
024000072
024000027
024000522
043000034
ø 22
025500011
025400101
043000028
Cu 4KA-078
025900003
G1/2“-G1/4“ MF 024000314
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
Agregáty kompresora
Sušič vzduchu
PNEUMATICKÁ SCHÉMA
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 39-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
ZOZNAM KOMPONENTOV
Označenie
Box
FA13
Názov
Rozvodná krabica - séria
Istič trojpolový
FA14
KM1-KM12
FA1-FA12
HA
X1
X2
Istič jednopolový
Stykač
Tepelné nadprúd. Relé
Optická signalizácia
Prívodná svorkovnica U,
V, W
Pomocná svorkovnica
X3
Pomocná svorkovnica
M1 - M12
EV1 - EV12
EV13-EV16
Motory kompresorov
Ventilátory kompresorov
Ventilátory chladiča
sušiča
Tlakový spínač
Teplotný spínač
Riadiaci ventil
Solenoidový ventil
sušiča-výstupný
Solenoidový ventil –
regenerácia
Riadiaca jednotka
SP
ST1 – ST4
YV2
YV1, YV3
YV4,YV5, YV6
LOGO
Typ
DOMINO
C 63A, 3p. (***), C 80A, 3p.(**),
C 40A, 3p. (****)
B 4A, 1p. (****),B6A,1 pol. (***)(**)
C9, 230V, 50Hz,
6,3A
Typ 210 300 00
RSDPS30/7(****),(***),
RS25(**)
RSDPS10/7 (****),
RSDPS20/5 (***),(**)
6336.30-12 pol.
Počet kusov
1
1
1
12(+)
12(+)
1
3
2
1
1,5kW, 400V, 50Hz
A2175
4715MS(****),(***),(**)
12(+)
12(+)
4
MDR 2/11
2452 RH
SMTDAF ½“
21M0AV25
1
4(+)
1
2
EV210A,
Siemens
NC
3
1
POZN.:
(**) - platí len pre DK50 12x2VT/M, (***)-platí len pre DK50 9x2VT/M, (****) - platí
len pre DK50 6x2VT/M a DK50 4x2VT/M
(+) – počet platí podľa typu kompresora
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 40-
06/2012
NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU, ÚDRŽBU A SERVIS
ROZSAH DODÁVKY
DK50 4x2VT/M
DK50 6x2VT/M
DK50 9x2VT/M
DK50 12x2VT/M
DK50 15x2VT/M
Návod na inštaláciu, obsluhu a údržbu
Filtračná vložka sušiča
Doplnkové vybavenie
Doplnkové vybavenie nie je predmetom
dodávky, treba ho objednať osobitne.
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
NP-DK50 nx2VT/M
AF40P-060S
025200079
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x
4CA-135
4CA-147
4CA-373
1x
1x
1x
základnej
Sada filtrov
Sada filtrov
Sada filtrov
Balenie základného vybavenia kontroloval
604021135
604021147
604021373
.......................................................................
Dátum výroby
.......................................................................
Podpis
.......................................................................
NP-DK50-Nx2VT-M-SK-5_06-2012
- 41-
06/2012
3/N/PE ~ 400/230 V 50..60 Hz
ELEKTRICKÁ SIE TN-S [TN-C-S]
ELEKTRICKÝ PREDMET TR. I
TYP B
Tlakový spínač
POZNÁMKA:
SP
6,0 -
SP
p>
U
V
W
N
PE
YV1
8,0 bar
1. V kompresore DK50 4x2VT nie sú použité
KM2,
FA2, M2,EV2 a KM5, FA5, M5, EV5
POZNÁMKA:
2. 1.VVkompresore
DK50
4x2VT
a DK50 6x2VT bez sušiča
kompresore DK50
4 x 2VT
nie sú použité
KM2,
M2, EV2
a KM5,
EV5
nie
súFA2,
použité
prvky
v FA5,
častiM5,
Monzun
YV3
YV4
YV5
YV6
EV13
EV14
EV15
EV16
HA
2. V kompresore DK50 4 x 2VT a DK50 6 x 2VT
bez sušièa M5 nie sú použité prvky v èasti MONZUN
Cu 5G x 10 (H07RN-F)
YV2
YE
BOX
U
V
W
1
3
5
MONZUN
X1
FA13
FA14
L1
1
N
I1
I2
I3
I4
I6
I5
I7
L1
I8
LOGO!
Q1
1
2
4
6
A1
1
3
5
03
A1
1
3
5
A2
2
4
6
04
A2
2
4
6
97
95
1
3
5
97
95
1
3
5
98
96
2
4
6
98
96
2
4
6
2
N
I1
I2
I3
I4
PE
PE
PE
N
N
N
1
2
3
4
5
6
X3
DM8
Q2
Q3
Q1
Q2
Q3
2
1
2
03
A1
1
3
5
03
A1
1
3
5
03
A1
1
3
5
03
A1
1
3
5
03
04
A2
2
4
6
04
A2
2
4
6
04
A2
2
4
6
04
A2
2
4
6
04
97
95
1
3
5
97
95
1
3
5
97
95
1
3
5
97
95
1
3
5
98
96
2
4
6
98
96
2
4
6
98
96
2
4
6
98
96
2
4
6
1
1
2
1
2
Q4
1
2
2
Q4
1
2
1
2
1
2
X2
N
PE
KM1
KM2
FA1
KM3
FA2
KM4
FA3
KM5
FA4
KM6
FA5
FA6
N
PE
43
U
V
W
44
43
150°C
3
40°C
ST1
U
V
W
44
43
150°C
M
EV1
M1
3
U
V
W
44
43
150°C
M
EV2
M2
3
U
V
W
44
43
150°C
M
EV3
3
40°C
M3
ST2
U
V
W
44
43
150°C
M
EV4
M4
3
U
V
W
44
150°C
M
EV5
M5
3
M
EV6
M6
21. 1. 2011
Elektrická schéma DK50 6x2VT / M5
42
Elektrická schéma DK50 9x2VT / M5
3/N/PE ~ 400/230 V 50 Hz
ELEKTRICKÁ SIE TN-S [TN-C-S]
ELEKTRICKÝ PREDMET TR. I
TYP B
Tlakový spínač
SP
6,0 - 8,0 bar
SP
p>
U
V
W
N
PE
YV1
YV2
YV3
YV4
YV5
EV13
YV6
EV14
EV15
EV16
HA
YE
Cu 5G x 16 (H07RN-F)
BOX
U
V
W
1
3
5
X1
FA13
SUŠIÈ
FA14
N
L1
1
I1
I3
I2
I4
I5
I7
I6
I8
L1
LOGO!
1
4
6
A1
1
3
5
03
A1
1
3
5
A2
2
4
6
04
A2
2
4
6
97
95
1
3
5
97
95
1
3
5
98
96
2
4
6
98
96
2
4
6
2
I1
I3
I2
I4
DM8
Q1
2
N
Q2
2
Q4
PE
Q1
Q2
Q3
PE
PE
N
N
N
1
2
3
4
5
6
X3
Q4
1
2
1
2
03
A1
1
3
5
03
A1
1
3
5
03
A1
1
3
5
03
A1
1
3
5
03
A1
1
3
5
03
A1
1
3
5
03
A1
1
3
5
03
04
A2
2
4
6
04
A2
2
4
6
04
A2
2
4
6
04
A2
2
4
6
04
A2
2
4
6
04
A2
2
4
6
04
A2
2
4
6
04
97
95
1
3
5
97
95
1
3
5
97
95
1
3
5
97
95
1
3
5
97
95
1
3
5
97
95
1
3
5
97
95
1
3
5
98
96
2
4
6
98
96
2
4
6
98
96
2
4
6
98
96
2
4
6
98
96
2
4
6
98
96
2
4
6
98
96
2
4
6
2
1
Q3
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
X2
N
PE
KM1
KM2
FA1
KM3
FA2
KM4
FA3
KM5
FA4
KM6
FA5
KM1
FA6
KM2
FA1
KM3
FA2
FA3
N
PE
43
U
V
W
44
43
150°C
3
40°C
ST1
U
V
W
44
43
150°C
M
EV1
M1
3
U
V
W
44
43
150°C
M
EV2
3
M2
M
EV3
3
40°C
M3
43
U
V
W
44
43
150°C
ST2
U
V
W
44
43
150°C
M
EV4
M4
3
U
V
W
44
43
150°C
M
EV5
M5
3
U
V
W
44
43
150°C
M
EV6
3
40°C
M6
ST3
U
V
W
44
43
150°C
M
EV7
M7
3
U
V
W
44
150°C
M
EV8
M8
3
M
EV9
M9
22. 6. 2011
Elektrická schéma DK50 12x2VT / M5
3/N/PE ~ 400/230 V 50 Hz
ELEKTRICKÁ SIE TN-S [TN-C-S]
ELEKTRICKÝ PREDMET TR. I
TYP B
Tlakový spínač
SP 6,0 - 8,0 bar
SP
p>
U
V
W
N
PE
YV1
YV2
YV3
YV4
YV5
EV13
YV6
EV14
EV15
EV16
HA
YE
Cu 5G x 16 (H07RN-F)
BOX
U
V
W
1
3
5
X1
FA13
MONZUN
FA14
1
N
L1
I1
I3
I2
I4
I5
I7
I6
L1
I8
LOGO!
Q1
1
2
4
6
A1
1
3
5
03
A1
1
3
5
A2
2
4
6
04
A2
2
4
6
97
95
1
3
5
97
95
1
3
5
98
96
2
4
6
98
96
2
4
6
2
N
I1
I3
I2
I4
DM8
Q2
Q3
PE
Q1
Q2
Q3
PE
N
N
N
1
2
3
4
5
6
X3
2
1
2
03
A1
1
3
5
03
A1
1
3
5
03
A1
1
3
5
03
A1
1
3
5
03
A1
1
3
5
03
A1
1
3
5
03
A1
1
3
5
03
A1
1
3
5
03
A1
1
3
5
03
A1
1
3
5
03
04
A2
2
4
6
04
A2
2
4
6
04
A2
2
4
6
04
A2
2
4
6
04
A2
2
4
6
04
A2
2
4
6
04
A2
2
4
6
04
A2
2
4
6
04
A2
2
4
6
04
A2
2
4
6
04
97
95
1
3
5
97
95
1
3
5
97
95
1
3
5
97
95
1
3
5
97
95
1
3
5
97
95
1
3
5
97
95
1
3
5
97
95
1
3
5
97
95
1
3
5
97
95
1
3
5
98
96
2
4
6
98
96
2
4
6
98
96
2
4
6
98
96
2
4
6
98
96
2
4
6
98
96
2
4
6
98
96
2
4
6
98
96
2
4
6
98
96
2
4
6
98
96
2
4
6
1
1
2
1
2
PE
Q4
1
2
2
Q4
1
2
1
2
1
2
X2
N
PE
KM1
KM2
FA1
KM3
FA2
KM4
FA3
KM5
FA4
KM6
FA5
KM1
FA6
KM2
FA1
KM3
FA2
KM4
FA3
KM5
FA4
KM6
FA5
FA6
N
PE
43
U
V
W
44
43
150°C
3
40°C
ST1
U
V
W
44
43
150°C
M
EV1
M1
U
V
W
44
43
150°C
M
3
EV2
M2
3
U
V
W
44
43
150°C
M
EV3
3
40°C
M3
ST2
44
U
V
W
44
43
150°C
M
EV4
M4
3
U
V
W
44
43
150°C
M
EV5
M5
3
U
V
W
44
43
150°C
M
EV6
3
40°C
M6
ST3
U
V
W
44
43
150°C
M
EV7
M7
3
U
V
W
44
43
150°C
M
EV8
M8
U
V
W
44
43
150°C
M
3
EV9
3
40°C
M9
ST4
U
V
W
44
43
150°C
M
EV10
M10
3
U
V
W
44
150°C
M
EV11
M11
3
M
EV12
M12
15. 3. 2011
Download

Untitled