Výdychomer POCKET PEAK TM
Návod na používanie
Výdychomer Pocket PeakTM firmy Ferraris je prístroj na meranie maximálnej
rýchlosti vydychovaného vzduchu ( PEF - Peak Expiratory Flow ).
Prístroj sa dodáva v dvoch verziách:
verzia STANDARD pre dospelých ( rozsah PEF 100 až 700 l / min )
verzia LOW RANGE pre deti ( rozsah PEF 50 až 350 l / min )
Prístroj je ur ený pre jedného pacienta !
Postup pri meraní
1.
2.
3.
4.
Vytiahnite náustok a vsu te (nastr te) ho do nátrubku prístroja.
Posu te ukazovate do východzej polohy ( k symbolu PFM).
Stojte alebo se te vzpriamene. Uchopte prístroj palcom a ukazovákom.
Nadýchnite sa tak hlboko, ako je to len možné. Vložte náustok do úst
a pevne ho perami zovrite.
5. Vydýchnite do náustka tak prudko a rýchlo, ako je to len možné.
6. Vytiahnite náustok z úst a na stupnici prístroja od ítajte nameranú
hodnotu PEF.
7. Meranie ešte dvakrát zopakujte. Najvyššiu z troch nameraných hodnôt
si pozna te do záznamníka.
Poznámka:
istý originálny záznamník si nieko ko krát skopírujte.
Zásady pri používaní prístroja
Používajte prístroj len v súlade s doporu eniami vášho lekára. Neme te
spôsob lie by, pokia vám to nedoporu í váš lekár. Testy vykonávajte
pravidelne vždy v ten istý as a používajte stále ten istý prístroj. Namerané
hodnoty vrátane príznakov si vždy pozna te do záznamníka. Krivka
nameraných hodnôt má ma každý de rovnaký charakter (aj denné
odchý ky pod a asu testu). Informujte sa u vášho lekára, v ktorých
hodinách máte vykonáva testy a pri akých hodnotách PEF máte vyh ada
lekársku pomoc. Do záznamníka treba pozna i napr. použitie inhalátora.
Upozornenie
Testy sú ur ené na vyhodnocovanie vašej lie by a v asné varovanie na
prípadné zhoršenie vášho zdravotného stavu. Nez aknite sa, ak je výsledok
testu ne akaný. Ak sa cítite dobre, po kajte zopár minút a test zopakujte.
Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho lekára.
istenie a dezinfekcia
1. Vytiahnite z prístroja náustok. Oba diely dôkladne vyumývajte v horúcej
(max. 74 oC) vode s prídavkom mydla alebo istiaceho prostriedku.
Dôkladne opláchnite, vodu vytraste a diely nechajte vo ne uschnú .
2. V prípade potreby môžete prístroj vydezinfikova bu v pare s nízkou
teplotou alebo ponorením do dezinfek ného roztoku, napr. MILTON
(sodium hypochlorite/sodium chloride).
Životnos prístroja
Pri riadnom a starostlivom používaní je životnos prístroja približne 3 roky.
Prístroj sa neopravuje, pri poškodení ho treba vymeni .
Náustok a ukazovate sa dodávajú ako náhradné diely. Ak sa uvo nil
ukazovate a je vo vnútri prístroja, treba ho vytrias a opä nasadi do
štrbiny. Ak je poškodený, treba ho nahradi novým.
Záruka
Výrobca poskytuje záruku 2 roky odo d a predaja na materiálové alebo
výrobné vady. Pri nesprávnom zaobchádzaní alebo mechanickom
poškodení záruka zaniká. Výrobca nenesie zodpovednos za následky
používania prístroja alebo nameraných hodnôt.
Záznamník k prístroju Pocket PeakTM
Meranie vrcholového prietoku vykonávajte denne vždy v rovnaký as:
1. Ráno - ihne po zobudení
2. Ve er - pred spánkom
Poznámka: Do záznamníka pozna te aj príp. emocionálny stav, napr.
konflikt doma alebo v zamestnaní, služobná cesta a pod. Pre lekára sú
tieto údaje dôležité - slúžia na stanovenie alšieho postupu pri lie be.
Pri ve kých rozdieloch nameraných hodnôt kontaktujte vášho lekára!
Download

Výdychomer POCKET PEAKTM