Inhalator z technologią
mikromembranową
PL
Inhalátor se speciální technologií
micromesh
CZ
Inhalátor s mikromembránovou
technológiou
SK
Inhalator s tehnologijom
mikromembrane
HR
Inhalator z mikromembransko
tehnologijo
SLO
Inhalator sa tehnologijom
mikromembrane
SRB
Inhalator z technologią
mikromembranową
GT-7002
PL
Instrukcja stosowania
Szanowny Kliencie,
PL
dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyłeś Geratherm® i gratulujemy trafnego zakupu!
Decydując się na na Geratherm® micromesh nabyłeś wysokiej jakości produkt firmy Geratherm®.
Zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją stosowania,
żebyś mógł bez problemów stosować to urządzenie i długo
cieszyć się swoim inhalatorem Geratherm®.
Łączymy uprzejme pozdrowienia
Zespół Geratherm®
4
Spis treści
Zakres dostawy ............................................................... 6
Charakterystyka .............................................................. 6
Opis elementów ............................................................... 7
Ważne uwagi bezpieczeństwa ......................................... 8
Ważne informacje o terapii inhalacyjnej
i technologii membranowej, przeznaczenie ..................... 9
Wyżne informacje o preparatach
do inhalacji/lekach ............................................................ 9
Przygotowanie do użycia / uruchomienie ....................... 10
Wkładanie / wymiana baterii ................................... 10
Stosowanie inhalatora .................................................... 10
Ważne informacje o stosowaniu urządzenia .......... 10
Przygotowanie do inhalacji i inhalacja .................... 11
Inhalacja przy pomocy ustnika i maski ................... 13
Czyszczenie i dezynfekcja ............................................. 14
Przed czyszczeniem ............................................... 14
Czyszczenie i dezynfekcja
elementów inhalatora ............................................. 14
Czyszczenie i dezynfekcja jednostki
bazowej inhalatora .................................................. 15
Konserwacja ................................................................... 16
Wyposażenie wymienne ................................................ 17
Komunikat błędu ............................................................ 18
Dane techniczne ............................................................ 19
Wyjaśnienie symboli ....................................................... 20
Uwagi dotyczące usuwania ............................................ 21
Ograniczona gwarancja ................................................. 21
Karta gwarancyjna ......................................................... 22
5
PL
Zakres dostawy
Zanim zaczniesz używać inhalator Geratherm® micromesh
sprawdź, czy opakowanie zawiera następujące przedmioty:
• 1 inhalator Geratherm® micromesh GT-7002 z jednostką bazową inhalatora, wkładką membranową,
łącznikiem (do maski i ustnika) i osłoną ochronną
• 1 ustnik*
• 1 maska z PCW dla dorosłych*
• 1 maska z PCW dla dzieci*
• 2 baterie „AA“ 1,5 V
• 1 torba do przechowywania kompletu
• 1 instrukcja obsługi
*Uwaga
Ze względów higienicznych należy stosować załączone maski i ustnik tylko
dla jednej osoby i nie wymieniać ich między sobą. Po każdym użyciu konieczne jest wyczyszczenie maski i ustnika zgodnie z opisem zawartym w sekcji
„Czyszczenie i dezynfekcja elementów inhalatora”.
Wyłącznie nasze maski silikonowe, które są dostępne w specjalistycznych
placówkach handlowych, można dezynfekować przez gotowanie i waporyzację (w temperaturze 100 °C przez około 10 minut).
Stosuj wyłącznie podane wyżej elementy, używanie innych
może stanowić zagrożenie.
PL
Charakterystyka
■ Zabezpieczenie przed wyciekiem - niezawodny nawet
przy nachyleniu (do maksymalnie 45°)
■ Lek nie jest ogrzewany, czyli jego struktura nie ulega
zniszczeniu.
■ Małe zużycie energii.
■ Poręczna konstrukcja – kompaktowy i lekki, idealny w
podróży
■ Bezszelestna praca dzięki technologii mikromembranowej
■ Krótki czas trwania zabiegu – z wysoką wydajnością nebulizacji
■ Niepotrzebny jest kubek na lek (nie ma potrzeby stosowania jednorazowych artykułów)
6
Opis elementów
maska z PCW
(dla dorosłych
i dzieci)
osłona ochronna inhalatora
łącznik (do maski
i ustnika)
ustnik
łącznik (do maski
i ustnika)
zbiornik na lek
2 baterie AA
jednostka bazowa
inhalatora
Wskaźnik:
zielony: podczas używania
czerwony: wymienić baterie
zielony i czerwony: ustawić na
nowo prędkość wibracyjną
przegroda
na baterie
PL
przycisk
ON/OFF
7
Ważne uwagi bezpieczeństwa
PL
• Stosować urządzenie tylko do celu opisanego w tej instrukcji. Nie stosować nasadek, których nie zaleca producent.
• Urządzenie stosować z lekami tylko zgodnie z zaleceniem lekarza.
• Nie stosować urządzenia, gdy jego elementy są uszkodzone lub wpadł on do wody bądź innej cieczy.
• Wyjąć baterie, gdy urządzenie nie jest używane przez
dłuższy czas, aby zapobiec uszkodzeniu obwodów elektronicznych przez wyciek z baterii.
• Gdy urządzenie używane jest po raz pierwszy lub po
dłuższym przechowywaniu, należy oczyścić i zdezynfekować wszystkie potrzebne elementy zgodnie z instrukcją czyszczenia.
• Nie stosować podczas kąpieli.
• Nie zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
• Urządzenie trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Małe elementy mogą oderwać się od urządzenia. Mogą
być potem połknięte przez dzieci lub zachodzi zagrożenie uduszeniem na skutek aspiracji ciała obcego do dróg
oddechowych.
• Materiały, z których wykonane jest urządzenie i jego wyposażenie, nie powodują alergicznych reakcji.
• Nie próbować demontować inhalatora lub modyfikować
go.
• Nie wkładać urządzenia do cieczy, ani nie ustawiać w
miejscu, w którym może na nie spaść ciecz.
• Gdy pojawią się dolegliwości lub nieprawidłowości, natychmiast zaprzestać stosowania urządzenia.
• Nie narażać inhalatora i wkładki membranowej na uderzenia i nie upuszczać ich.
• Przed odłożeniem inhalatora sprawdzić, czy wszystkie
elementy są czyste i suche.
• Nie przechowywać inhalatora bezpośrednio na słońcu, w
wysokiej temperaturze lub w wysokiej wilgotności.
• Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do prywatnego
użytku.
• Aby zapewnić efektywną nebulizację, należy inhalować
stosując zawsze maskę lub ustnik.
• Maska i/lub ustnik mogą być używane zawsze tylko przez
jedną osobę.
8
Ważne informacje o terapii inhalacyjnej i technologii membranowej, przeznaczenie
Geratherm® micromesh dostarcza preparat do inhalacji stosowany w leczeniu astmy, przewlekłego zapalenia oskrzeli i
innych chorób dróg oddechowych, jak na przykład przeziębień górnych i dolnych dróg oddechowych.
Do nebulizacji leków wykorzystuje się supernowoczesną
membranę wibracyjną. Jest ona częściowo porowata i dzięki temu po wprowadzeniu jej w wibrację staje się przepuszczalna nawet dla najmniejszych cząsteczek inhalowanego
preparatu.
Głównym elementem systemu jest wkładka membranowa.
Po około 6 miesiącach regularnego używania zaleca się
wymienić wkładkę membranową, gdyż zapewni to efektywną nebulizację.
Urządzenie idealnie nadaje się do inhalowania w domu i w
podróży. Zapewnia ono niezwykle efektywne i szybkie leczenie dzieci i dorosłych. Inhalować należy w spokojnym i
zrelaksowanym stanie, wykonując powolne i głębokie wdechy, aby lek mógł przeniknąć głęboko do drobnych oskrzeli.
Wydychać normalnie.
Ważne informacje o preparatach do
inhalacji / lekach
Inhalator ultradźwiękowy Geratherm® micromesh przeznaczony jest do inhalacji wszystkich dostępnych preparatów
aerozolowych za wyjątkiem
- roztworów o wysokiej lepkości
- zawiesin (mieszanin leków)
- olejków eterycznych
Uwaga:
Stosuj wyłącznie leki rozpuszczalne w wodzie lub preparaty
przeznaczone do inhalacji wykonane na bazie alkoholu.
Stosuj tylko leki/preparaty przepisane przez lekarza.
9
PL
Przygotowanie do użycia / uruchomienie
Stosować do inhalatora dwie baterie alkalinowe 1,5 V AA.
Przed pierwszym użyciem inhalatora Geratherm Micromesh
należy prawidłowo nastawić prędkość wibracyjną. Postępuj
przy tym zgodnie z opisem w punkcie „Konserwacja” na stronie 16.
Wkładanie / wymiana baterii
Wymień baterie, gdy świeci się czerwona kontrolka. Przed
rozpoczęciem wymiany baterii upewnij się, czy inhalator
jest wyłączony.
1. Naciśnij na zamek osłony przegrody na baterie, unieś
osłonę i zdejmij ją.
2. Wyjmij stare baterie i włóż dwie nowe. Uważaj na
zgodne z oznaczeniem ustawienie biegunów.
3. Zamknij osłonę przegrody na baterie dociskając ją, aż
zaskoczy zapadka.
Uwaga:
Wyjmuj baterie, gdy nie używasz inhalatora przez czas
dłuższy niż 3 miesiące.
Stare baterie usuwaj zgodnie z miejscowymi przepisami
regulującymi usuwanie odpadów specjalnych.
Nie stosuj używanych baterii razem z nowymi.
Baterie trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
wrzucaj baterii do ognia - mogą eksplodować.
PL
Stosowanie inhalatora
Ważne informacje obowiązujące przed stosowaniem i
podczas stosowania urządzenia
• Sprawdź, czy wszystkie elementy są oczyszczone lub
ewentualnie zdezynfekowane i suche.
• Przed rozpoczęciem leczenia skonsultuj się z lekarzem
w sprawie czasu jej trwania, dozowania i częstości zabiegów.
• Podczas inhalacji świeci się zielona kontrolka LED.
• Inhalator wyłącza się automatycznie po 15-minutowej
przerwie w pracy (gdy przycisk ON/OFF nie jest naciskany).
• Podczas inhalacji nie zdejmuj osłonę ochronną z jednostki bazowej.
10
Stosowanie inhalatora
Przygotowanie do inhalacji i inhalacja
1. Zdejmij osłonę ochronną i
wyjmij wkładkę membranową
inhalatora.
Wyjmij wkładkę membranową delikatnie naciskając na
wystającą plastikową płytkę.
Potem wkładkę można wyjąć
do góry.
1
2
2. Powoli wlej przepisany przez
lekarza preparat do inhalacji
do zbiornika. Maksymalnie
można wlać 6 ml.
Pamiętaj, że lek można wlewać najwyżej do zaznaczonej
linii (6 ml).
3. Nałóż wkładkę membranową na jednostkę bazową
inhalatora - 2 przednie noski
ustawić w kierunku strzałki 1
odpowiednio do wycięć. Potem nacisnąć osłonę w dół aż
zaskoczy zapadka.
4. Nałóż łącznik na wkładkę
membranową. Uważaj przy
tym, aby noski wkładki membranowej pokrywały się z wycięciami na łączniku. Zamocuj
łącznik aż zaskoczy zapadka.
Zamontuj osłonę ochronną.
11
2
1
PL
Stosowanie inhalatora
5. Nałóż maskę lub ustnik na łącznik:
lub
6. Weź inhalator w rękę i naciśnij na przycisk ON/OFF w
celu rozpoczęcia inhalacji. Możesz wybrać 2 opcje. Zapoznaj się z sekcją „Opcje podawania aerozolu”.
7. Inhalację kończy się naciskając ponownie na przycisk
ON/OFF.
PL
Opcje podawania aerozolu
W zależności od Twoich potrzeb inhalator przewiduje dwie
opcje podawania aerozolu:
automatyczną lub ręczną.
Automatyczne podawanie aerozolu
1. Wcisnąć przycisk ON/OFF i puścić go. Urządzenie włącza się i rozpoczyna trwające 15 minut podawanie preparatu inhalacyjnego.
Inhalator wyłącza się automatycznie po 15-minutowej
przerwie w pracy (nie jest naciskany przycisk ON/OFF).
2. Zabieg można w każdej chwili przerwać wciskając ponownie przycisk ON/OFF, co powoduje wyłączenie urządzenia.
12
Stosowanie inhalatora
Ręczne podawanie aerozolu
Przy pracy w trybie ręcznym czas nebulizacji sterowany
jest trzymanym wciśniętym przyciskiem ON/OFF.
1. Przycisk ON/OFF trzymać wciśnięty dłużej niż 2 sekundy. Urządzenie zaczyna nebulizację, ale podaje preparat
inhalacyjny tylko wtedy, gdy wciśnięty jest przycisk ON/
OFF.
2. Gdy chcesz zakończyć pracę urządzenia, musisz puścić
przycisk ON/OFF, co spowoduje zatrzymanie podawania leku.
Inhalacja przy pomocy ustnika i maski
Inhalacja przy pomocy ustnika
1. Wziąć ustnik do ust, przy czym wargi muszą ustnik ściśle
obejmować.
2. Włącz urządzenie.
3. Podczas zabiegu wdychaj powoli i głęboko przez usta.
W miarę możliwości po każdym wdechu zatrzymaj powietrze na dwie - trzy sekundy zanim wypuścisz je przez
nos. W ten sposób inhalowany preparat może osiąść w
drogach oddechowych.
4. Kontynuować zabieg aż do wyczerpania się preparatu
do inhalacji.
5. W razie zawrotów głowy przerwij zabieg i odpocznij
przez około pięć minut. Potem kontynuuj zabieg, ale
spróbuj oddychać wolniej. Gdy takie objawy będą utrzymywać się podczas dalszych zabiegów, natychmiast zawiadom o tym lekarza.
6. Wyczyść i ewentualnie zdezynfekuj urządzenie w opisany niżej sposób.
Inhalacja przy pomocy maski
1. Załóż maskę na usta i nos.
2. Włącz urządzenie.
3. Podczas zabiegu wdychaj powoli i głęboko przez nos.
W miarę możliwości po każdym wdechu zatrzymaj powietrze na dwie - trzy sekundy zanim je wypuścisz. W
ten sposób inhalowany preparat może osiąść w drogach
oddechowych.
4. Postępować dalej zgodnie z opisem w „Inhalacji przy pomocy ustnika”.
13
PL
Czyszczenie i dezynfekcja
Po każdym użyciu wyczyść swój inhalator w opisany niżej
sposób.
Uwaga:
Po każdym użyciu (inhalacji) wypłucz inhalator napełniając
wodą zbiornik środka inhalacyjnego, aby wyczyścić membranę.
Przed czyszczeniem
Upewnij się, czy inhalator jest wyłączony.
1. Zdejmij z inhalatora osłonę
ochronną, maskę, ustnik i
łącznik. Łącznik można zdjąć
z wkładki membranowej lekko obracając go zgodnie z
ruchem wskazówek zegara.
1
2
2. Wyjmij wkładkę membranową, delikatnie naciskając na wystającą plastikową płytkę.
Potem osłonę można wyjąć do góry.
3. W razie potrzeby wytrząśnij resztki preparatu (przestrzegaj przepisów prawa).
Czyszczenie i dezynfekcja elementów inhalatora
PL
Czyszczenie po każdym użyciu
Po każdej inhalacji wyczyść maski, ustnik, osłonę
ochronną, łącznik i wkładkę membranową.
1. Zdemontuj elementy urządzenia w opisany wyżej sposób.
2. Wszystkie wymienione wyżej elementy można wypłukać
w wodzie z kranu.
3. Resztki wody wytrzeć czystą
i suchą szmatką i odłożyć elementy do wysuszenia. Krople na
powierzchni membrany można
usunąć lekko potrząsając wkładką
membranową.
14
Czyszczenie i dezynfekcja
Codzienna dezynfekcja
Dezynfekcja przez wygotowanie:
1. Maski silikonowe (wyposażenie) i wkładkę membranową
można dezynfekować przez wygotowanie w wodzie destylowanej.
2. Po 15 - 20 minutach gotowania ostrożnie zetrzyj resztki
wody suchą szmatką i odłóż elementy na papierowym ręczniku do wysuszenia na powietrzu.
Uwaga: Tylko maski silikonowe (wyposażenie) można
dezynfekować przez wygotowanie. Maski z PCW można dezynfekować tylko wycierając je medycznym alkoholem (etanolem o stężeniu 75 %).
Dezynfekcja przez wycieranie alkoholem:
1. Maski z PCW, ustnik, osłonę ochronną i łącznik można
dezynfekować przez ostrożne wytarcie szmatką nasączoną medycznym alkoholem (etanolem o stężeniu 75 %).
2. Odłóż potem elementy na papierowym ręczniku do wysuszenia na powietrzu.
Czyszczenie i dezynfekcja jednostki bazowej inhalatora
Po każdym użyciu
1. Do czyszczenia jednostki bazowej inhalatora używaj
szmatki nawilżonej wodą.
2. Wytrzyj inhalator nieużywaną suchą szmatką i odłóż go
na suchej szmatce do wysuszenia.
Codzienna dezynfekcja
1. Używaj szmatki nasączonej medycznym alkoholem (etanolem o stężeniu 75 %) i wytrzyj nią ostrożnie obudowę
inhalatora oraz zbiornik na lek.
2. Odłóż potem elementy na papierowym ręczniku do wysuszenia.
15
PL
Czyszczenie i dezynfekcja
Uwaga:
• Nie zanurzaj inhalatora w cieczy i nie trzymaj go pod bieżącą wodą. Uważaj, żeby woda nie przedostała się do
inhalatora.
• Nie czyść inhalatora i jego elementów w automatycznej
zmywarce do naczyń.
• Uważaj, żeby woda nie przedostała się do przegrody na
baterie.
• Do czyszczenia inhalatora i jego elementów nie stosuj
środków innych niż tu wymienione.
• Do suszenia nie stosuj suszarki elektrycznej.
• Urządzenia i wyposażenia nie czyść roztworem soli
(NaCl).
Konserwacja
Przy pierwszym użyciu nowej wkładki membranowej oraz
przy zmianie baterii należy zgodnie na nowo ustawić prędkość wibracyjną z poniższym opisem:
1. Wlać wodę aż do znaczka.
2. Założyć wkładkę membranową na inhalator.
PL
3. Wyjąć baterie.
4. Trzymać wciśnięty przycisk ON/OFF i równocześnie
wkładać baterie, następnie zamknąć osłonę przegrody
na baterie.
5. Urządzenie trzymać pionowo, a potem puścić przycisk
ON/OFF. Zapalają się zielona i czerwona kontrolka sygnalizując, że inhalator ustawia na nowo prędkość wibracyjną.
6. Po kilku sekundach inhalator wyłącza się samoczynnie.
Ustawienie prędkości wibracyjnej jest zakończone. Inhalator jest gotowy do użytku.
W trakcie tych czynności inhalator trzymaj w pozycji
pionowej.
16
Wyposażenie wymienne
Po około 6 miesiącach codziennego używania (1 raz dziennie) zaleca się wymienić wkładkę membranową, aby zapewnić efektywną nebulizację.
Zalecenie to opiera się na założeniu stosowania 2 ml preparatu inhalacyjnego oraz czasie inhalacji około 8 - 15 minut.
W przypadku częstszego codziennego używania inhalatora
6-miesięczny okres stosowania może się skrócić.
Przy ciągłym stosowaniu wymienić należy również wyposażenie.
Do wyposażenia inhalatora micromesh należą: wkładka
membranowa, łącznik (do masek i ustnika), maski z PCW
(dla dorosłych i dla dzieci), maski silikonowe (dla dorosłych
i dla dzieci) oraz ustnik. Wyposażenie jest dostępne w specjalistycznych placówkach handlowych.
Nazwa
Numer artykułu
EAN
Wkładka membranowa
9730002017
4018674000215
Maska z PCW
dla dorosłych
9730002012
4018674000161
Maska z PCW
dla dzieci
9730002011
4018674000154
Maska silikonowa
dla dorosłych
9730002014
4018674000185
Maska silikonowa
dla dzieci
9730002013
4018674000178
Ustnik
9730002016
4018674000208
Łącznik
9730002015
4018674000192
17
PL
Komunikat błędu
Stan
Przyczyna błędu
Usunięcie błędu
Baterie są wyczerWymień baterie.
pane.
Świeci się
czerwona
kontrolka.
Wkładka membranowa jest brudna.
Inhalator po
włączeniu nie Baterie są zużyte.
działa.
Świeci się
zielona
kontrolka, ale
nie widać nebulizacji lub
nebulizacja
jest słabsza/
wolniejsza
niż zazwyczaj.
PL
Lek znajduje
się w zbiorniku, przycisk
ON/OFF jest
wciśnięty,
ale nie widać
nebulizacji.
Wyczyść membranę. Jeżeli taki
stan się utrzymuje,
wymień wkładkę
membranową.
Sprawdź baterie, w
razie potrzeby wymień. Zwróć uwagę
na prawidłowe ustawienie biegunów.
Zbiornik na lek
jest pusty.
Wyczyść obydwa
te elementy lub
wymień wkładkę
membranową.
Wkładka membranowa jest
uszkodzona.
Sprawdź baterie i w
razie potrzeby wymień. Zwróć uwagę
na prawidłowe ustawienie biegunów.
Zbiornik na lek
lub wkładka
membranowa są
zabrudzone.
Wyczyść obydwa
te elementy lub
wymień wkładkę
membranową.
Brak zasilania.
Sprawdź baterie i w
razie potrzeby wymień. Zwróć uwagę
na prawidłowe ustawienie biegunów.
Wkładka membranowa jest pokryta
cieczą.
Sprawdź, czy wkładka membranowa
jest pokryta cieczą.
Jeśli tak, to wytrząśnij ciecz i spróbuj
jeszcze raz (patrz
czyszczenie).
18
Dane techniczne
Wymiary
76 mm x 60 mm x 135 mm
Ciężar
190 g
Źródło zasilania
2 x baterie AA (1,5 V)
Czas użytkowania baterii
ponad 7 godzin pracy
Zużycie prądu
1,5 W
Częstotliwość wibracji
185,5 kHz
Średnia wielkość cząsteczki:
około 5 μm
Wydajność nebulizacji
> 0,25 ml/min
Pojemność zbiornika
na środek inhalacyjny
6 ml
Warunki robocze
10 °C do 40 °C, 30 do 85 %
względnej wilgotności
Warunki przechowywania
-25 °C do +70 °C,
od 10 % do 93 %
względnej wilgotności
Stopień ochrony:
IPX5
Funkcja automatyczna
automatyczne wyłączenie
po 15 minutach
Zużycie prądu
normalny modus:
poniżej 1,5 W
tryb stand-by:
poniżej 0,3 mW
Gwarancja jakości
Geratherm® posiada certyfikat zgodnie z dyrektywą 93/42/
EWG oraz EN ISO 13485 i ma prawo stosować znak
(jednostka notyfikowana: TÜV Rheinland LGA Products GmbH).
Rozkład wielkości cząsteczek (z maską i ustnikiem):
Volumenanteil/
Volume fraction
1,0
0,8
0,5
0,3
0,0
0
5
10
15
Partikelgröße/Particle size [μm]
19
20
PL
Wyjaśnienie symboli
Symbol
Wyjaśnienie
Przestrzegać instrukcji stosowania
Data przydatności masek
Oznaczenie serii inhalatora
Data produkcji masek
Producent
Numer serii
Uwaga, zapoznać się z załączoną
dokumentacją
Nie usuwać do odpadów bytowych
PL
Urządzenie typu BF
+70 °C
-25 °C
Przechowywanie w temperaturze
od -25 °C do +70 °C
93 %
Przechowywanie przy maksymalnej
względnej wilgotności od 10 % do 93 %
10 %
Chronić przed wilgocią.
20
Uwagi dotyczące usuwania
Przy usuwaniu urządzenia, opakowania i baterii należy
przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów.
Nie wolno jest usuwać urządzenia do odpadów domowych.
Każdy konsument jest zobowiązany do oddawania wszystkich elektrycznych i elektronicznych urządzeń - niezależnie
od tego, czy zawierają on substancje szkodliwe - do punktu
zbiórki takich odpadów w swoim mieście lub w sieci handlowej, co może zapewnić ich ekologiczną utylizację.
Przed usunięciem urządzenia należy wyjąć baterie.
Zużytych baterii nie wyrzucać do odpadów domowych, lecz do odpadów specjalnych bądź
punktów zbiórki baterii w specjalistycznych placówkach handlowych.
Ograniczona gwarancja
Dla inhalatora mikromembranowego obowiązuje 3-letnia
gwarancja od daty ¬sprzedaży na wypadek wad spowodowanych przez producenta oraz pod warunkiem normalnych
warunków użytkowania.
Jeżeli inhalator funkcjonuje niewłaściwie z powodu wadliwych elementów lub nieprawidłowego montażu, to naprawimy go bezpłatnie. Niniejszą gwarancją objęte są wszystkie
elementy poza tym wyposażeniem, które podlega normalnemu zużyciu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń urządzenia spowodowanych jego nieprawidłowym stosowaniem.
Przy usuwaniu urządzenia należy przestrzegać obowiązujących przepisów.
21
PL
KARTA GWARANCYJNA
Na inhalator micromesh® Geratherm® udziela trzyletniej
gwarancji od daty sprzedaży na wypadek wystąpienia wad
fabrycznych, gdy urządzenie zostanie zwrócone w placówce handlowej, w której zostało kupione.
W okresie gwarancji urządzenie zostanie bezpłatnie naprawione lub wymienione na nowe, jeżeli wada spowodowana
będzie wadliwą konstrukcją lub niewłaściwym wykonaniem.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wadliwego
działania, które zostały spowodowane nieprawidłowym stosowaniem, sprzecznym z zaleceniami niniejszej instrukcji
obsługi lub nieupoważnionymi próbami wykonywania prac
serwisowych.
Twój sprzedawca nie może uznać niniejszej gwarancji za
nieważną, ale może, według własnego uznania i na własny
koszt, poszerzyć jej zakres.
Numer modelu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr serii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data sprzedaży: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis sprzedającego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer faktury / numer paragonu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nazwisko i adres sprzedawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PL
Geratherm Medical AG
Fahrenheitstraße 1
D-98716 Geschwenda
Niemcy
Tel: +49 36 205 980
Fax: +49 36 205 116
www.geratherm.com
22
Inhalátor se speciální technologií
Micromesh
GT-7002
CZ
Návod k použití
Vážený zákazníku,
děkujeme za Vaši důvěru ve firmu Geratherm® a gratulujeme k Vašemu nákupu. Koupí inhalátoru Micromesh Geratherm® jste získal kvalitní výrobek firmy Geratherm®.
Čtěte prosím tento návod pozorně, abyste mohli přístroj
používat bez problémů po dlouhou dobu.
Váš tým Geratherm®
CZ
24
Obsah
Seznam dodaných položek ........................................... 26
Výhody přístroje ............................................................. 26
Popis přístroje ................................................................ 27
Bezpečností pokyny ....................................................... 28
Důležité informace o inhalační terapii
a „Mesh“ technologii a o účelu použití ............................ 29
Důležité informace o inhalačních léčivech ..................... 29
Příprava před použitím ................................................... 30
Vložení a výměna baterií ........................................ 30
Návod k obsluze ............................................................. 30
Důležité informace před použitím ........................... 30
Způsob inhalace ..................................................... 32
Automatické inhalování .......................................... 32
Manuální inhalování ............................................... 33
Inhalace s náustkem a maskou .............................. 33
Čištění a desinfekce ....................................................... 34
Před čištěním .......................................................... 34
Čištění a desinfekce jednotlivých částí ................... 34
Čištění a desinfekce jednotky ................................. 35
Údržba ............................................................................ 36
Výměna příslušenství ..................................................... 37
Možné problémy a jejich řešení ..................................... 38
Technické specifikace ..................................................... 39
Informace o symbolech .................................................. 40
Likvidace starého přístroje ............................................. 40
Záruční lhůta .................................................................. 41
25
CZ
Seznam dodaných položek
Než začnete inhalátor Geratherm® Micromesh používat,
zkontrolujte prosím, zda jsou v balení následujíc položky:
• 1 inhalátor Geratherm® micromesh GT-7002 s
nebulizační jednotkou, membránovou komorou
„Mesh“, spojkou (k masce nebo náústku) a horním
krytem
• 1 náustek
• 1 PVC maska pro dospělé
• 1 PVC maska pro děti
• 2 AA baterie 1,5V
• Textilní taška na skladování
• Návod v českém jazyce
*POZOR
Z hygienických důvodů se doporučuje, aby masku nebo náustek používala
pouze jedna osoba. Maska a náustek musí být očištěny po každém použití
jak je popsáno v bodě 9. Čištění a desinfekce příslušenství inhalátoru.
Pokud si zakoupíte navíc silikonovou masku (není součástí běžné dodávky),
můžete pouze tuto silikonovou masku desinfikovat vroucí vodou při 100°C
po dobu cca 10 minut.
Používejte pouze komponenty výše uvedené a originální.
Použitím jiných komponentů může být nebezpečné.
Výhody přístroje
CZ
■ Plné zajištění proti vylití léčiva dokonce i když je přístroj
nakloněn (až do 45°).
■ Při inhalaci se léčivo nezahřívá, tím je zajištěna ochrana
proti změně struktury léčiva.
■ Malá spotřeba energie.
■ Příjemný a moderní design – kompaktní a lehký, ideální
na cesty.
■ Tichý chod – díky mikromesh membránové technologii.
■ Krátký inhalační čas k ošetření – s vysokým výkonem
inhalace.
■ Použití bez nutnosti medikační nádobky.
26
Popis přístroje
PVC masky
Kryt přístroje
Spojka
(k masce nebo náustku)
Náustek
Membránová
komora „Mesh“
Prostor pro léčivý
přípravek
2 AA alkalické baterie
Inhalační jednotka
Světelný indikátor:
Zelená – v provozu
Červená – nutno vyměnit baterii
Zelená a červená – obnova
vibrač.kódu
CZ
Tlačítko zapnuto/vypnuto
Kryt baterií
27
Bezpečností pokyny
CZ
• Přístroj používejte pouze k zamýšlenému účelu dle tohoto návodu. Nepoužívejte příslušenství, které výrobce
nedoporučuje.
• Inhalátor používejte s léčivy pouze dle instrukcí Vašeho
lékaře.
• Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozen, pokud spadl do
vody nebo jiné tekutiny.
• Vyjměte baterie, pokud přístroj nepoužíváte delší dobu,
abyste zamezili poškození přístroje v důsledku vytečení
baterií.
• Při prvním použití nebo po delším období nepoužívání
zajistěte očištění a sterilizaci všech nezbytných částí, jak
je popsáno v instrukcích na čištění.
• Nepoužívejte přístroj v blízkosti vysokofrekvenčních elektromagnetických nosičů.
• Nepoužívejte při koupeli.
• Přístroj neopouštějte, pokud je zapnutý.
• Přístroj nenechávejte v dosahu dětí, pokud Vy nejste
přítomni. Malé součásti inhalátoru mohou způsobit
zadušení dítěte po jejich vdechnutí nebo spolknutí.
• Přístupné materiály u tohoto přístroje nezpůsobí potencionální alergické reakce na kůži.
• Neprovádějte změny či zákroky na přístroji, abyste zabránili nějakému nebezpečí.
• Nedávejte přístroj do tekutiny ani na místo, odkud by
mohl spadnout do tekutiny. Pokud je přístroj vlhký,
vypněte jej, než na něj sáhněte.
• Nepoužívejte přístroj, pokud řádně nepracuje nebo je
poškozen.
• Chraňte inhalátor a komoru „Mesh“ před nárazy a pády
na zem.
• Před prvním použitím a po každém dalším použití
vyčistěte všechny odnímatelné části inhalátoru.
• Před uskladněním zkontrolujte, zda všechny díly jsou
čisté a suché.
• Nevystavujte přístroj přímému sluníčku, vysokým teplotám nebo vlhkosti.
• Přístroj je určen pouze pro domácí použití.
• Abyste zajistili efektivní inhalaci, inhalujte přes náustek
nebo masku.
• Maska nebo náustek by měl být používán pouze jednou
osobou.
28
Důležité informace o inhalační terapii a
„Mesh“ technologii a o účelu použití
Inhalátor Geratherm® micromesh zajišťuje tok léčiv vhodného pro léčbu astma, chronické bronchitidy a jiných
respiračních nemocí přes horní a dolní cesty dýchací.
Léčivo je měněno na inhalační tok, za pomoci ultramoderní
vibrující membrány „Mesh“.
Tato membrána je částečně porézní, umožňující miniaturním kapičkám léčiva pronikat touto membránou, jakmile
začne vibrovat.
Klíčová součást tohoto systému je membránová komora.
Doporučujeme měnit tuto komoru cca za 6 měsíců při
běžném používání, abyste zajistili efektivní inhalaci.
Přístroj je ideální pro inhalaci doma nebo na cestách. Garantuje účinnou, rychle fungující léčbu pacientů všech věků.
Inhalaci provádějte na tichém a klidném místě, inhalujte
pomalu a hluboce tak, že léčivo pronikne do jemných, bronchiálních kanálků. Vydechujte normálně.
Důležité informace o inhalačních léčivech
Prosím používejte pouze léčiva předepsané Vaším lékařem.
Inhalátor Geratherm Micromesh je vhodný pro všechny
běžné aerosolové výrobky ke zdravotním účelům s výjimkou:
- vysoce viskózních roztoků
- suspenzí (výrobků s pevnými částečkami)
- těkavých olejů
POZOR:
Používejte pouze vodou ředitelná léčiva nebo aerosolové výrobky na alkoholové bázi. Používejte pouze léky
předepsané Vaším lékařem.
29
CZ
Příprava před použitím
Inhalátor je poháněn 2 x 1,5V tužkovými AA alkalickými AA
bateriemi.
Vložení a výměna baterií
Baterie vyměňte, pokud svítí červený indikátor. Před
výměnou se ujistěte, zda je přístroj vypnut.
1. Vložte ukazováček do předního otvoru vespod
přístroje a zmáčknutím tlačítka k sobě uvolníte kryt
baterií.
2. Vložte resp. vyměňte nové baterie. Pozor na správnou polaritu (značky + a – vyznačené na spodu
přístroje)
3. Nasaďte zpět kryt baterií, zmáčkněte tlačítko, až kryt
zaklapne.
Poznámka:
Vyjměte baterie, pokud nepoužíváte přístroj déle než
3 měsíce. Baterie zlikvidujte dle předpisů dané země. Vždy
vyměňte obě baterie a dejte obě nové, alkalické.
Držte baterie z dosahu malých dětí. Nevhazujte baterie
do ohně, mohly by explodovat.
Návod k obsluze
CZ
Důležité informace před použitím
• Ujistěte se, že všechny části jsou čisté nebo desinfikované a suché.
• Před začátkem léčby se domluvte se svým lékařem na
délce a frekvenci používání inhalátoru a na množství
léčiva.
• Zelený indikátor svítí, když je inhalátor vchodu.
• Přístroj se automaticky vypne po 15 minutách používání.
• Nesundávejte kryt inhalátoru během inhalace.
30
Návod k obsluze
Montáž jednotky a použití
1. Sundejte horní kryt inhalátoru
a průhlednou membránovou
komoru. Komoru vyjmete tak,
že zatlačíte mírně na přední
plastový výstupek směrem k
sobě. Ozve se cvaknutí. Komoru vytáhněte.
1
2
2. Pomalu nalijte předepsané
léčivo dovnitř medikačního
tanku. Maximálně ale 6 ml
tekutiny. Toto maximum je
ohraničeno šipkou uprostřed
tanku.
3. Vložte komoru zpět do
přístroje a to tak, že komoru
naklopíte dvěma výstupky
dolů a zasunete dle obrázku
tyto výstupky do modrých
pantů v přední části tanku.
Zatlačíte dále na zadní výstupek, až zacvakne do špičky
tanku.
4. Nyní opatrně nasaďte spojku
náustku (masky) a to tak, že
otvory na spojce budou kolmo k Vám (a přístroji) a zaklapnou do 2 malých drážek
nahoře a dole ve střední části
komory. Nyní zacvakněte
horní kryt.
31
2
1
CZ
Návod k obsluze
5. Nasaďte na spojku buď náustek nebo masku.
nebo
6. Vezměte inhalátor do ruky a zmáčkněte tlačítko +, abyste spustili inhalátor. Můžete si vybrat ze 2 způsobů inhalace (najdete v sekci „Způsob inhalace“.
7. Po skončení inhalace vypněte přístroj zmáčknutím
bílého tlačítka.
CZ
Způsob inhalace
Inhalátor umožňuje 2 možné způsoby inhalace dle Vašeho
výběru:
automatické nebo manuální inhalování.
Automatické inhalování
1. Zmáčkněte a uvolněte bílé tlačítko ON/OFF. Jednotka
se zapne a začne dodávat léčivo po dobu 15 minut. Po
15 minutách se inhalátor automaticky vypne (aniž byste
zmáčkli tlačítko ON/OFF).
2. Pokud chcete zastavit léčbu v průběhu inhalace,
zmáčkněte tlačítko ON/OFF.
32
Návod k obsluze
Manuální inhalování
Manuální dávkování inhalace zajistíte zmáčknutím a
přidržením tlačítka ON/OFF.
1. Zmáčkněte tlačítko ON/OFF a drže jej zmáčknuté. Jednotka začne inhalaci a vyrábí ji, pokud tlačítko stále
držíte.
2. Pokud chcete skončit nebo přerušit inhalaci, uvolněte
tlačítko ON/OFF.
Inhalace s náustkem a maskou
Inhalace s náustkem
1. Umístěte si náustek do úst tak, že rty utěsní náustek kolem dokola.
2. Zapněte jednotku.
3. Během léčby dýchejte pomalu a hluboce. Pokud můžete,
zadržte výdech na 2-3 vteřin, pak vydechněte. To
umožní léčivu se dostat do respiračního systému.
4. Pokračujte v léčbě, dokud léčivo není spotřebováno (cca
10-15 minut).
5. Pokud se Vám točí hlava, přerušte léčbu a odpočiňte
si asi 5 minut. Potom pokračujte, ale snažte se dýchat
ještě pomaleji. Pokud se tyto příznaky opakují, konzultujte léčbu se svým lékařem.
6. Očistěte a vydesinfikujte přístroj, pokud je to nezbytné,
dle návodu.
Inhalace s maskou
1. Umístěte masku přes ústa a nos.
2. Zapněte jednotku.
3. Během léčby dýchejte pomalu a hluboce nosem. Pokud
můžete, zadržte výdech na 2-3 vteřiny, pak vydechněte.
To umožní léčivu dostat se do respiračního systému.
4. Pokračujte v léčbě stejně jako při inhalaci s náustkem.
33
CZ
Čištění a desinfekce
Prosím vyčistěte přístroj po každém použití dle níže uvedených instrukcí.
Poznámka:
po každém použití očistěte inhalátor vodou a to tak, že
naplníte prostor pro medikament vodou a tím očistíte membránu.
Před čištěním
Ujistěte se, že je inhalátor vypnut.
1. Odstraňte náustek nebo masku, horní kryt a spojku (spojku
uvolníte krouživým pohybem).
2. Odstraňte také membránovou komoru (kryt) stlačením
zadního výstupu a vytažením
směrem mírně nahoru a
dozadu.
1
2
3. Důkladně promyjte vodou prostor pro léčivo a odstraňte
tak jeho zbytky.
Čištění a desinfekce jednotlivých částí
Čištění po každém použití
Očistěte masku, náustek, kryt, spojku a membránovou komoru.
CZ
1. Demontujte všechny díly z jednotky (viz. výše).
2. Všechny díly propláchněte pod tekoucí vodou z kohoutku.
3. Jemně otřete přebytečnou vodu
suchým hadříkem a nechte vše
oschnout. Přebytečné kapky na
membránové komoře odstraňte
zatřepáním komory.
34
Čištění a desinfekce
Denní desinfekce
Desinfikování varem:
1. Silikonovou masku (není v základním vybavení) a membránovou komoru můžete desinfikovat povařením v destilované vodě.
2. Po cca 10 - 20 minutách vaření jemně osušte přebytečnou vodu a nechte díly oschnout.
Poznámka:
Vařením smíte desinfikovat pouze silikonovou masku, PVC
masku lze desinfikovat 75% alkoholem (roztok ethanol s
vodou).
Desinfekce alkoholem:
1. PVC masku, náustek, kryt a spojku můžete desinfikovat
použitím lékárenského alkoholu (75% roztok ethanolu s
vodou).
2. Desinfekci provádějte namočením hadříku do alkoholu a
otíráním jednotlivých částí.
3. Nechte je potom vyschnout.
Čištění a desinfekce jednotky
Čištění po každém použití
1. Vlhkým hadříkem (voda) očistěte prostor pro léčivo i povrch jednotky.
2. Otřete suchým hadříkem a nechte oschnout
Denní desinfekce
1. Vlhkým hadříkem (75% roztok ethanolu s vodou) otřete
prostor pro léčivo i povrch jednotky.
2. Nechte vyschnout.
35
CZ
Čištění a desinfekce
POZOR:
• Nikdy nevkládejte inhalátor do jakékoli tekutiny ani pod
tekoucí vodu. Zajistěte, aby se žádná voda nedostala do
jednotky.
• Nečistěte inhalátor nebo jeho části čistícím prostředkem
na nádobí.
• Zajistěte, aby se do prostoru baterií nedostala voda
nebo vlhkost.
• Nepoužívejte žádné jiné desinfekční prostředky, než které jsou uvedené v návodu.
• Nevysoušejte přístroj vysoušečem na vlasy.
• Nepoužívejte na čištění solný roztok (NaCL).
Údržba
Při použití nové membránové komory a po výměně baterií
je nutno obnovit (resetovat) vibrační kód.
1. Vlijte vodu do prostoru pro léčivo.
2. Vsaďte membránovou komoru.
3. Vyjměte baterie.
CZ
4. Zmáčkněte tlačítko ON/OFF, držte zmáčknuté a vložte
zároveň zpět baterie.
5. Stále držte jednotku svisle a uvolněte tlačítko. Zelený a
červený indikátor se rozsvítí, tím je jednotka restartována.
6. Po několika vteřinách se inhalátor vypne. Vibrační kód je
obnoven. Inhalátor je připraven k použití.
Při restartování musíte držet jednotku stále rovně.
36
Výměna příslušenství
Doporučujeme vyměnit membránovou komoru cca 1krát
za 6 měsíců, pokud inhalátor používáme 1krát denně,
abychom zajistili účinnou inhalaci. Toto doporučení platí
pro denní inhalaci 8-15 minut, 2 ml léčiva. Pokud inhalaci
provádíte vícekrát jak jednou denně, můžete komoru měnit
častěji.
Možné příslušenství inhalátoru Micromesh k dokoupení ve
specializovaném obchodě: membránová komora, spojka,
PVC maska (pro dospělé a dětská), silikonová masku (pro
dospělé a dětská) a náustek.
Popis
Sériová číslo
EAN kód
Membránová komora
9730002017
4018674000215
PVC maska pro dospělé
9730002012
4018674000161
PVC maska pro děti
9730002011
4018674000154
Silikonová maska pro
dospělé
9730002014
4018674000185
Silikonová maska
pro děti
9730002013
4018674000178
Náustek
9730002016
4018674000208
Spojka
9730002015
4018674000192
CZ
37
Možné problémy a jejich řešení
Problém
Indikátor svítí
červeně.
Přístroj
nefunguje po
spuštění.
Příčina
Náprava
Baterie jsou slabé/
vybité.
Vyměňte baterie.
Vyčistěte komoru.
Pokud problém
Membránová komostále trvá,
ra je špinavá.
vyměňte komoru
za novou.
Bez energie.
Zkontrolujte
baterie, popř.
vyměňte. Pozor
na polaritu.
Naplňte prostor
Prostor pro léčivo je
léčivem a zapněte
prázdný.
inhalátor.
Indikátor svítí
zeleně, ale
inhalační tok
je pomalý.
Membránová komo- Vyměňte za
ra je rozbitá.
novou komoru.
Očistěte jí, pokud
Membránová komoproblém stále trvá,
ra je špinavá.
vyměňte jí.
CZ
Po zmáčknutí
tlačítka ON/
OFF přístroj
nevyrábí
inhalační tok.
Bez energie
Zkontrolujte a
vytřepte vodu z
komory. Opakujte
spuštění.
Membránová
komora je pokrytá
vodou.
Zkontrolujte, zda
membránová
komora není
pokrytá vodou.
Pokud ano,
vytřepte vodu a jednotku restartujte
(viz čistění).
38
Technické specifikace
Rozměry
Váha
Napájení
Životnost baterií
Spotřeba energie
Vibrační frekvence
Inhalační výkon
Kapacita prostoru
Provozní teplota
Skladovací teplota
IP kód
(ochranný stupeň)
Automatické funkce
Spotřeba energie
76 mm x 60 mm x 135 mm
190 g
2 x AA alkalické baterie
Přes 7 hodin v provozu
1,5 W
185,5 kHz
> 0,25 ml/min
6 ml
10 °C do 40 °C
30 až 85% relativní vlhkosti
-25°C do 70 °C
Až 93% relativní vlhkosti
IP22 (účinný proti větším pevným
částicím, chráněn před promočením)
Automatické vypnutí po 15 minutách
provozu
Normální režim: Méně než 1,5 W
Pohotovostní režim: méně než
0,3 mW
Standart kvality
Přístroj je v souladu se směrnicemi 93/42/EEC týkající se
zdravotnických zařízení.
Kvalitativní systém certifikován DIN EN ISO 13485 garantuje soulad s požadovanými kvalitativními kritérii. Norma
EN 13544-1 respirační zařízení – část 1: inhalační systém
a jeho části.
Distribuce částeček (s maskou nebo náustkem)
CZ
Volumenanteil/
Volume fraction
1,0
0,8
0,5
0,3
0,0
0
5
10
15
Partikelgröße/Particle size [μm]
39
20
Informace o symbolech
Symbol
Význam
Konzultujte návod k použití
Datum exspirace pro masky
Výrobní kód inhalátoru
Datum výroby masky
Výrobce
Výrobní číslo
Pozor, konzultujte doprovázející
dokumenty
Nevyhazujte jako běžné odpad
CZ
Typ BF zařízení
+70 °C
Skladujte mezi -25°C až 70 °C
-25 °C
93 %
Skladujte mezi 30 až 85% relativní
vlhkosti
10 %
Udržujte v suchu
40
Likvidace starého přístroje
Při likvidaci přístroje jeho částí vč. Baterií dbejte platných
zákonů ČR o likvidaci.
Nevyhazujte přístroj do běžného odpadu. Každý spotřebitel
je povinen jakýchkoli elektrický přístroj a nezáleží na tom,
zda obsahuje škodlivé látky, odnést do sběrného dvora
nebo na místo k tomu určené.
Před odnesením přístroje vyjměte baterie.
Baterie nedávejte do běžného odpadu, ale do
speciálních nádob k tomu určených.
Záruční lhůta
Pro tento mikro membránový inhalátor platí záruka 3 roky
od data prodeje pokud přístroj používáte správně a v souladu s návodem. Reklamaci uplatníte tam, kde jste přístroj
zakoupili. Pokud inhalátor nefunguje díky vadné části nebo
špatné výrobě, je opraven nebo vyměněn bezplatně. Záruka se vztahuje na všechny části vyjma částí, které podléhají
běžnému opotřebení. Záruka ne nevztahuje při škodách na
přístroji způsobených nesprávným zacházením, použitím
v rozporu s návodem nebo neoprávněným zásahem do
přístroje. Při likvidaci dbejte zákonů o likvidace dané země.
41
CZ
CZ
Geratherm Medical AG
Fahrenheitstraße 1
D-98716 Geschwenda
Německo
Tel: +49 36 205 980
Fax: +49 36 205 116
www.geratherm.com
42
Inhalátor s mikromembránovou
technológiou
GT-7002
SK
Návod na použitie
Vážený zákazník,
ďakujeme vám za vašu dôveru k výrobkom firmy
Geratherm® a blahoželáme vám k ich kúpe!
Zakúpením výrobku Geratherm® micromesh ste získali kvalitný produkt od spol. Geratherm®.
Dôkladne si prečítajte tento návod na použitie, aby ste prístroj mohli bez problémov používať a dlho ste mali z inhalátora Geratherm® radosť.
S pozdravom
SK
Tím spol. Geratherm®
44
Obsah
Rozsah dodávky ............................................................ 46
Charakteristické znaky .................................................. 46
Popis častí ...................................................................... 47
Dôležité bezpečnostné pokyny ...................................... 48
Dôležité informácie k inhalačnej terapii
a membránovej technológii, účel použitia ...................... 49
Dôležité informácie k inhalátu/liečivám .......................... 49
Príprava na použitie/ uvedenie do prevádzky ................ 50
Vkladanie/ výmena batérií ...................................... 50
Použitie inhalátora ......................................................... 50
Dôležité pokyny pred použitím prístroja ................. 50
Príprava na inhaláciu a inhalácia ............................ 51
Inhalácia s náustkom a maskou ............................. 53
Čistenie a dezinfekcia .................................................... 54
Pred čistením .......................................................... 54
Čistenie a dezinfekcia jednotlivých
častí inhalátora ....................................................... 54
Čistenie a dezinfekcia základnej
jednotky inhalátora ................................................. 55
Údržba ............................................................................ 56
Vymeniteľné príslušenstvo ............................................. 57
Hlásenie chýb ................................................................. 58
Technické údaje .............................................................. 59
Vysvetlenie symbolov ..................................................... 60
Pokyny k likvidácii .......................................................... 61
Časovo obmedzená záruka ............................................ 61
Záručný list ..................................................................... 62
45
SK
Rozsah dodávky
Skôr ako začnete prístroj Geratherm® micromesh používať,
skontrolujte si, prosím, či sú v balení obsiahnuté nasledujúce predmety:
• 1 inhalátor Geratherm® micromesh GT-7002 so
základnou jednotkou inhalátora, membránovou násadou, spojovacím kusom (pre masku a náustok) a
ochranným krytom
• 1 náustok*
• 1 PVC maska pre dospelých*
• 1 PVC maska pre deti*
• 2 „AA“ batérie 1,5 V
• 1 taška na uschovanie
• 1 návod na obsluhu
*Poznámka
Z hygienických dôvodov používajte priložené masky a náustok len pre jednu
osobu a nevymieňajte si ich medzi sebou. Čistenie masiek a náustka je potrebné po každom použití ako je popísané v odseku „Čistenie a dezinfekcia
častí inhalátora“.
Výhradne naše silikónové masky, ktoré si môžete zakúpiť v špecializovaných
obchodoch, sa dajú vydezinfikovať prostredníctvom vyvarenia alebo vaporizácie (pri 100 °C cca 10 minút).
Používajte len vyššie uvedené diely, použitie iných dielov
môže predstavovať nebezpečenstvo.
Charakteristické znaky
SK
■ Istota výtoku liečiva – funkčná spoľahlivosť aj pri šikmej
polohe (max. 45° sklon)
■ Liečivá sa nenahrievajú a v dôsledku toho sa neničí ich
štruktúra
■ Nízka spotreba energie
■ Praktický dizajn – kompaktný a ľahký, ideálny na cesty
■ Nehlučná prevádzka vďaka mikromembránovej technológii
■ Krátka doba liečby – s vysokým výkonom rozprašovania
■ Nie je potrebný pohárik na liečivo (žiadne jednorazové
predmety)
46
Popis častí
PVC masky
(dospelí + deti)
Ochranný kryt inhalátora
Spojovací kus
(pre masku a náustok)
Náustok
Membránová
násada
2 AA batérie
Nádoba na
liečivo
Základná jednotka
inhalátora
Indikátor:
zelená: počas používania
červená: vymeniť batérie
zelená a červená: nanovo nastaviť
rýchlosť vibrácií
Tlačidlo
ON/OFF
Priečinok na batérie
SK
47
Dôležité bezpečnostné pokyny
• Prístroj používajte len a na účel stanovený v tomto návode. Nepoužívajte žiadne nástavce, ktoré nie sú odporučené výrobcom.
• Pristroj s liečivami používajte len na príkaz vášho lekára.
• Prístroj nepoužívajte vtedy, ak má niektoré časti poškodené alebo ak spadol do vody/ iných tekutín.
• Ak sa prístroj nebude dlhší čas používať, vyberte z neho
batérie, aby sa zamedzilo poškodeniu spínacieho obvodu vytečením batérií.
• Aby sa prístroj mohol prvýkrát alebo po dlhšom uskladnení použiť, tak treba všetky nevyhnutné časti vyčistiť a vydezinfikovať tak, ako je to popísané v návode na čistenie.
• Prístroj nepoužívajte počas kúpania.
• Prístroj v zapnutom stave nesmie zostať bez dohľadu.
• Prístroj uložte mimo dosahu detí. Z prístroja sa môžu
uvoľniť malé časti. Tieto by mohli deti prehltnúť alebo pri
nich hrozí riziko udusenia spôsobené vdýchnutím týchto
častí.
• Materiály, z ktorých je prístroj a príslušenstvo, nespôsobujú žiadne alergické reakcie.
• Nepokúšajte sa inhalátor rozoberať alebo ho meniť.
• Prístroj sa nesmie postaviť ani do tekutiny, ani na miesto,
z ktorého by do tekutiny mohol spadnúť.
• Ak sa počas prevádzky vyskytnú ťažkosti alebo nepravidelnosti, používanie prístroja treba okamžite zastaviť.
• Inhalátor a membránovú násadu nevystavujte nárazom a
nedovoľte, aby spadli.
SK
• Pred uskladnením inhalátora sa ubezpečte, že všetky
časti sú čisté a suché.
• Inhalátor neukladajte na miesta vystavené pôsobeniu
priameho slnka, vysokých teplôt alebo vysokej vlhkosti.
• Prístroj je určený len na súkromné používanie.
• Inhalácia len s maskou alebo náustkom, aby bolo zaručené efektívne rozprašovanie.
• Masku a/alebo náustok môže používať vždy iba jedna
osoba.
48
Dôležité informácie k inhalačnej terapii a
membránovej technológii, účel použitia
Geratherm® micromesh dodáva inhalát vhodný na liečbu
astmy, chronickej bronchitídy a iných ochorení dýchacích
ciest, akými sú napr. prechladnutie horných a dolných dýchacích ciest.
Na rozprašovanie liečiv sa používa najmodernejšia vibrujúca membrána. Táto membrána je čiastočne pórovitá a preto je priepustná pre tie najmenšie čiastočky inhalátu, hneď
ako sa rozvibruje.
Hlavným dielom tohto systému je membránová násada.
Aby bolo možné zaručiť efektívne rozprašovanie liečiva, tak
vám odporúčame membránovú násadu približne po 6 mesiacoch pravidelného používania vymeniť.
Prístroj sa ideálne hodí na inhalovanie doma a na cestách.
Zaručí vysoko efektívnu, rýchlu inhalačnú liečbu od malých
detí až po dospelých. Inhalovať v pokojnom a uvoľnenom
stave a pri tom sa treba pomaly a hlboko nadychovať tak,
aby liečivo mohlo vniknúť hlboko do jemných častí priedušiek. Normálne vydýchnuť.
Dôležité informácie k inhalátu/liečivám
Ultrazvukový inhalačný prístroj Geratherm® micromesh je
vhodný na inhalovanie všetkých bežných medicínskych aerosólových preparátov, s výnimkou:
- roztokov s vysokou viskozitou
- suspenzií (koktail viacerých liečiv)
- éterických olejov
Pozor: Používajte len vo vode rozpustné liečivá alebo
preparáty vhodné na inhalovanie, ktoré sú vyrobené na
báze alkoholu.
Používajte iba liečivá/preparáty, ktoré vám naordinoval váš
lekár.
49
SK
Príprava na použitie/ uvedenie do prevádzky
Inhalátor sa prevádzkuje pomocou dvoch 1,5 V AA alkalických
batérií.
Pred prvým použitím prístroja Geratherm Micromesh sa musí
správne nastaviť rýchlosť vibrácií. Riaďte sa pri tom krokmi
popísanými v bode „Údržba“ na strane 56.
Vkladanie/ výmena batérií
Batérie treba vymeniť, keď svieti červený indikátor. Pred výmenou batérií sa ubezpečte, že inhalátor je vypnutý.
1. Stlačte uzáver na kryte priečinku na batérie, kryt
nadvihnite a zložte.
2. Staré batérie odstráňte a vložte dve nové batérie. Všímajte si polaritu, ktorá je na nich vyznačená.
3. Kryt priečinku na batérie zatvoríte tak, že ho stlačíte
nadol, až kým nezapadne.
Poznámka:
Batérie odstráňte vtedy, ak inhalátor nebudete používať
dlhšie ako 3 mesiace.
Staré batérie zlikvidujte podľa miestnych predpisov týkajúcich sa likvidácie odpadu.
Nepoužívajte spoločne použité a nové batérie.
Batérie chráňte pred malými deťmi. Batérie nehádžte
do ohňa, mohli by explodovať.
Použitie inhalátora
SK
Dôležité pokyny pred použitím prístroja
• Ubezpečte sa, že všetky diely sú vyčistené príp. vydezinfikované a vysušené.
• Pred začiatkom liečby prekonzultujte s vaším lekárom jej
dĺžku, dávkovanie a frekvenciu použitia.
• Zelený LED indikátor svieti počas inhalovania.
• Inhalátor sa po 15 minútach nepoužívania (žiadne stlačenie tlačidla ON/OFF) automaticky vypne.
• Počas inhalácie neodstraňujte ochranný kryt zo základnej jednotky.
50
Použitie inhalátora
Príprava na inhaláciu a inhalácia
1. Odstráňte ochranný kryt a
membránovú násadu inhalátora.
Membránovú násadu odstráňte jemným stlačením
vystupujúceho plastového jazýčka. Násadu potom môžete
smerom nahor sňať.
1
2
2. Do nádobky pomaly naplňte
predpísaný inhalát.
Maximálny možný objem náplne je 6 ml.
Dbajte na to, že liečivo sa
smie naplniť maximálne po
túto značku (6 ml).
3. Na základnú jednotku inhalátora nasaďte membránovú
násadu - 2 predné výstupky
nasmerujte podľa výrezov v
smere zobrazenom šípkou 1.
Potom kryt pritlačte nadol, až
kým nezapadne.
4. Na membránovú násadu nasaďte spojovací kus. Dávajte
pozor na to, aby výstupky
membránovej násady s výrezmi na spojovacom kuse boli
nad sebou. Spojovací kus nechajte zapadnúť. Namontujte
ochranný kryt.
51
2
1
SK
Použitie inhalátora
5. Na spojovací kus nasaďte masku alebo náustok:
alebo
6. Inhalátor vezmite do ruky a stlačte tlačidlo ON/OFF, aby
ste mohli začať s inhalovaním. Môžete si vybrať z 2 spôsobov inhalovania. Prečítajte si k tomu odsek Spôsoby
uvoľňovania aerosólu.
7. Keď chcete s inhaláciou skončiť, znovu stlačte tlačidlo
ON/OFF.
Spôsoby uvoľňovania aerosólu
SK
Inhalátor vám ponúka adekvátne vašim potrebám prispôsobené 2 spôsoby uvoľňovania aerosólu:
automaticky alebo manuálne.
Automatické uvoľňovanie aerosólu
1. Stlačte a pustite tlačidlo ON/OFF. Prístroj sa zapne a začne s kontinuálnym 15-minútovým uvoľňovaním inhalátu.
Inhalátor sa po 15 minútach nepoužívania (žiadne stlačenie tlačidla ON/OFF) automaticky vypne.
2. Liečbu môžete kedykoľvek zastaviť tým, že znovu stlačíte tlačidlo ON/OFF, aby sa prístroj vypol.
52
Použitie inhalátora
Manuálne uvoľňovanie aerosólu
Pri manuálnom uvoľňovaní aerosólu sa doba rozprašovania riadi držaním stlačeného tlačidla ON/OFF.
1. Tlačidlo ON/OFF stlačte na dobu dlhšiu ako 2 sekundy
a držte ho stlačené. Prístroj začne s rozprašovaním, no
inhalát sa bude uvoľňovať len vtedy, keď bude tlačidlo
ON/OFF stlačené.
2. Keď by ste chceli proces ukončiť, tak pustite tlačidlo ON/
OFF, po čom prístroj uvoľňovanie liečiva zastaví.
Inhalácia s náustkom a maskou
Inhalovanie s náustkom
1. Náustok vezmite do úst, pričom vaše pery musia náustok pevne zovrieť.
2. Prístroj zapnite.
3. Počas procedúry sa pomaly a hlboko nadychujte ústami.
Ak je to možné, po každom nadýchnutí vzduch zadržte
dve až tri sekundy predtým, ako ho cez nos vydýchnete. Takýmto spôsobom sa inhalát dostane do dýchacích
ciest.
4. S inhalovaním pokračujte dovtedy, kým sa inhalát nespotrebuje.
5. Ak je vám zle a máte závraty, procedúru zastavte a na
päť minút si oddýchnite. Potom s procedúrou pokračujte, ale pokúste sa pri tom dýchať pomalšie. Ak by tieto
symptómy pretrvávali aj pri ďalších procedúrach, tak o
tom okamžite informujte vášho lekára.
6. Prístroj vyčistite príp. vydezinfikujte tak, ako je to popísané nižšie.
Inhalovanie s maskou
1. Masku nasaďte na ústa a nos.
2. Prístroj zapnite.
3. Počas procedúry sa pomaly a hlboko nadychujte ústami.
Ak je to možné, po každom nadýchnutí vzduch zadržte
dve až tri sekundy predtým, ako ho cez nos vydýchnete.
Takýmto spôsobom sa inhalát dostane do dýchacích ciest.
4. Riaďte sa postupmi ako pri „Inhalovaní s náustkom“.
53
SK
Čistenie a dezinfekcia
Inhalátor vyčistite po každom použití tak, ako je to ďalej
popísané.
Poznámka: Po každom použití (inhalácii) inhalátor
prepláchnite vodou tak, že nádobku inhalátora naplníte vodou, aby ste vyčistili membránu.
Pred čistením
Ubezpečte sa, že inhalátor je mimo prevádzky.
1. Z inhalátora vezmite ochranný kryt, masku, náustok a
spojovací kus. Spojovací kus
sa dá od membránovej násady uvoľniť miernym otáčaním
v smere hodinových ručičiek.
1
2
2. Jemným stlačením vystupujúceho plastového jazýčka odstráňte membránovú násadu.
Kryt sa potom dá sňať smerom nahor.
3. Eventuálny zvyšný inhalát vylejte (rešpektujte pri tom
zákonné predpisy).
Čistenie a dezinfekcia jednotlivých častí inhalátora
Čistenie po každom použití
Masky, náustok, ochranný kryt, spojovací kus a membránovú násadu vyčistite po každej inhalácii.
1. Jednotlivé časti prístroja rozoberte podľa popisu uvedeného vyššie.
SK
2. Všetky vyššie uvedené časti sa dajú opláchnuť vodou z
vodovodu.
3. Prebytočnú vodu utrite pomocou
čistej suchej handričky a jednotlivé diely nechajte vyschnúť na
vzduchu. Kvapky, ktoré prípadne
zostanú na povrchu membrány, sa
dajú odstrániť ľahkým potrasením
membránovej násady.
54
Čistenie a dezinfekcia
Každodenná dezinfekcia
Dezinfekcia vyvarením:
1. Silikónové masky (príslušenstvo) a membránová násada
sa dajú vydezinfikovať vyvarením v destilovanej vode.
2. Po 15 - 20 minútach vyvárania zvyšnú vodu opatrne
zotrite pomocou suchej handry a jednotlivé časti nechajte na papierovom obrúsku vyschnúť na vzduchu.
Poznámka:
Len silikónové masky (príslušenstvo) sa dajú vydezinfikovať prostredníctvom vyvarenia. PVC masky sa dajú vydezinfikovať iba umytím pomocou lekárskeho alkoholu (etanolu
v koncentrácii 75 %).
Dezinfekcia na utretie s obsahom alkoholu:
1. PVC masky, náustok, ochranný kryt a spojovací kus je
možné vydezinfikovať opatrným umytím lekárskym alkoholom (etanolom v koncentrácii 75 %), pomocou handričky namočenej v alkohole.
2. Jednotlivé časti nechajte na papierovom obrúsku vyschnúť na vzduchu.
Čistenie a dezinfekcia základnej jednotky inhalátora
Po každom použití
1. Na vyčistenie základnej jednotky používajte vodou navlhčenú handru.
2. Inhalátor utrite nepoužitou suchou handrou a na suchej
handre ho nechajte vyschnúť
na vzduchu.
Každodenná dezinfekcia
1. Použite handru namočenú do lekárskeho alkoholu (etanolu s koncentráciou 75 %) a opatrne ňou utrite kryt inhalátora a nádobu na liečivo.
2. Jednotlivé časti nechajte na papierovom obrúsku vyschnúť na vzduchu.
55
SK
Čistenie a dezinfekcia
Pozor:
• Inhalátor neponárajte do kvapalín a nedržte ho pod tečúcou vodou. Dávajte pozor na to, aby do inhalátora
nevnikla voda.
• Inhalátor a jeho jednotlivé časti nečistite v umývačke.
• Dbajte na to, aby do priečinka na batérie nevnikla voda.
• Na čistenie inhalátora a jeho častí nepoužívajte žiadne
iné prostriedky ako sú popísané vyššie.
• Na sušenie nepoužívajte fén.
• Prístroj ani príslušenstvo nečistite v soľnom roztoku
(NaCl).
Údržba
Pri prvom použití novej membránovej násady, ako aj po
výmene batérií musíte nanovo nastaviť rýchlosť vibrácií tak,
ako je to popísané ďalej:
1. Vodu naplňte až po značku.
2. Membránovú násadu umiestnite na inhalátor.
3. Batérie vyberte von.
4. Tlačidlo ON/OFF podržte zatlačené a súčasne opäť vložte batérie a zatvorte kryt priečinka na batérie.
SK
5. Prístroj držte rovno a potom tlačidlo ON/OFF pustite.
Rozsvieti sa zelený a červený indikátor , a tieto signalizujú, že inhalátor nanovo nastavuje rýchlosť vibrácií.
6. Po niekoľkých sekundách sa inhalátor automaticky vypne. Nové nastavovanie rýchlosti vibrácií je ukončené.
Inhalátor je pripravený na prevádzku.
Počas tohto procesu držte inhalátor rovno.
56
Vymeniteľné príslušenstvo
Pri každodennom používaní (1 krát denne) vám odporúčame membránovú násadu vymeniť približne po 6 mesiacoch,
aby bolo zaručené efektívne rozprašovanie liečiva.
Udáva sa 2 ml objem inhalátu a doba trvania inhalovania
cca 8 - 15 minút.
Pri častejšom každodennom používaní môže byť doba použitia kratšia ako 6 mesiacov.
Pri neustálom používaní by sa malo vymeniť aj príslušenstvo.
Príslušenstvo inhalátora micromesh obsahuje: membránovú násadu, spojovací kus (pre masky a náustok), PVC
masky (pre dospelých a deti), silikónové masky (pre dospelých a deti) ako aj náustok, môžete si ich zadovážiť v
špecializovaných obchodoch.
Označenie
Číslo tovaru
EAN
Membránová násada
9730002017
4018674000215
PVC maska pre
dospelých
9730002012
4018674000161
PVC maska pre deti
9730002011
4018674000154
Silikónová maska
pre dospelých
9730002014
4018674000185
Silikónová maska
pre deti
9730002013
4018674000178
Náustok
9730002016
4018674000208
Spojovací kus
9730002015
4018674000192
SK
57
Hlásenie chýb
Stav
Svieti červený
indikátor.
Príčina chyby
Odstránenie chyby
Batérie sú
prázdne.
Vymeňte batérie.
Membránová
násada je znečistená.
Vyčistite membránu.
Ak tento stav pretrváva naďalej, tak
membránovú násadu
vymeňte
Skontrolujte batérie,
príp. ich vymeňte.
Dbajte na správnu
polaritu.
Inhalátor po
Batérie sú
zapnutí nefunprázdne.
guje.
Svieti zelený
indikátor, ale
nie je vidieť
žiadne rozprašovanie alebo
je rozprašovanie slabšie/
pomalšie ako
zvyčajne.
SK
Nádobka na liečivo je prázdna.
Naplňte nádobu
liečivom a prístroj
zapnite.
Membránová
násada je pokazená.
Vymeňte membránovú násadu.
Nádoba na
liečivo alebo
membránová
násada sú
znečistené.
Obe časti vyčistite
alebo membránovú
násadu vymeňte.
Žiadne napájanie prúdom.
Skontrolujte batérie,
príp. ich vymeňte.
Dbajte na správnu
polaritu.
Liečivo je
naplnené v
nádobe na liečivo, tlačidlo
ON/OFF je
stlačené, no
Membránová nánie je vidieť
sada je pokrytá
žiadne rozprakvapalinou.
šovanie.
58
Skontrolujte, či nie je
membránová násada
pokrytá
kvapalinou. Ak je ňou
pokrytá, tak kvapalinu z nej vytraste
a skúste to znovu
(pozri čistenie).
Technické údaje
Rozmery
Hmotnosť
Zdroj
Životnosť batérií
Spotreba prúdu
Frekvencia vibrácií
Priemerná veľkosť
čiastočiek:
Výkon pri rozprašovaní
Objem náplne
Prevádzkové podmienky
76 mm x 60 mm x 135 mm
190 g
2 x AA batérie (1,5 V)
viac ako 7 hodín prevádzky
1,5 W
185,5 kHz
cca 5 μm
> 0,25 ml/min
6 ml
10°C až 40°C,
30 až 85 % relatívna vlhkosť
vzduchu
-25 °C až +70 °C,
10 % až 93 % relatívna
vlhkosť vzduchu
IPX5
Automatické vypnutie po
15 minútach
Normálny režim:
menej ako 1,5 W
Standby režim:
menej ako 0,3 mW
Podmienky uskladnenia
Stupeň ochrany:
Automatická funkcia
Spotreba prúdu
Záruka kvality
Geratherm® je certifikovaný podľa smernice 93/42/EHS
a EN ISO 13485 a oprávnený na používanie označenia
(Notifikovaný orgán: TÜV Rheinland LGA Products
GmbH).
Distribúcia veľkosti čiastočiek (s maskou a náustkom):
1,0
Volumenanteil/
Volume fraction
SK
0,8
0,5
0,3
0,0
0
5
10
15
Partikelgröße/Particle size [μm]
59
20
Vysvetlenie symbolov
Symbol
Vysvetlenie
Dodržiavajte návod na použitie
Dátum doby použiteľnosti masiek
Označenie šarže inhalátora
Dátum výroby masiek
Výrobca
Sériové číslo
Pozor, pozrite sa do sprievodnej
dokumentácie
Nelikvidujte prostredníctvom komunálneho odpadu
Prístroj typu BF
SK
+70 °C
-25 °C
Skladujte v rozmedzí od
-25 °C do +70 °C
93 %
Skladujte pri max. relatívnej vlhkosti
vzduchu 10 % až 93 %
10 %
Chráňte pred vlhkosťou
60
Pokyny k likvidácii
Pri likvidácii prístroja, obalov ako aj batérií treba vždy dodržiavať platné predpisy.
Tento prístroj sa nesmie likvidovať prostredníctvom komunálneho odpadu.
Každý používateľ je povinný všetky elektrické alebo elektronické prístroje, bez ohľadu na to, či obsahujú alebo neobsahujú škodlivé látky, odovzdať v zbernom dvore v jeho
meste alebo do obchodu, aby tieto mohli byť odovzdané na
ekologickú likvidáciu.
Skôr ako prístroj zlikvidujete, vyberte z neho batérie.
Použité batérie neodhadzujete do komunálneho
odpadu, ale ich dajte do špeciálneho odpadu
alebo odovzdajte na zbernom mieste vo vašom
obchode.
Časovo obmedzená záruka
Pre tento mikromembránový inhalátor platí záruka v trvaní
3 rokov od dátumu kúpy na výrobné chyby, ktoré sa prejavili
za normálnych podmienok používania prístroja.
Ak váš inhalátor nefunguje správne v dôsledku chybných
dielcov alebo chybnej montáže, tak vám ho opravíme bezplatne. Táto záruka platí pre všetky diely, okrem dielov príslušenstva, ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu. Záruka
neplatí na škody na vašom prístroji, ktoré boli spôsobené
neodbornou manipuláciou.
Pri likvidácii prístroja dodržiavajte platné predpisy.
61
SK
ZÁRUČNÝ LIST
Geratherm® poskytuje na inhalátor micromesh® záručnú
dobu od dátumu kúpy v trvaní troch rokov na výrobné chyby, ak bude prístroj odovzdaný späť predajcovi, u ktorého
bol zakúpený.
Počas tohto času bude prístroj opravený a vymenený bezplatne, ak sa nedostatok dá vyvodiť z chybného usporiadania alebo vyhotovenia.
Táto záruka nepokrýva škody a chybné fungovanie prístroja, ktoré boli spôsobené v dôsledku neodbornej manipulácie, prostredníctvom použitia v rozpore s pokynmi tohto
návodu na obsluhu alebo v dôsledku neodborných pokusov
o údržbu.
Váš miestny predajca nemôže túto záruku výrobcu vyhlásiť
za neplatnú, môže ju však rozšíriť prostredníctvom doplnkových záruk podľa uváženia a na náklady predajcu.
Model č.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sériové č.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dátum kúpy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis predajcu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Faktúra č. / pokladničný blok č.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meno a adresa predajcu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SK
Geratherm Medical AG
Fahrenheitstraße 1
D-98716 Geschwenda
Nemecko
Tel: +49 36 205 980
Fax: +49 36 205 116
www.geratherm.com
62
Inhalator s tehnologijom
mikromembrane
GT-7002
Upute za uporabu
HR
Poštovani kupče,
Zahvaljujemo Vam na povjerenju u Geratherm® te Vam čestitamo što ste kupili ovaj proizvod!
Kupnjom Geratherm® micromesha kupili ste proizvod
Geratherm® visoke kvalitete.
Molimo Vas pažljivo pročitajte ove upute za uporabu kako
bi mogli bez problema koristiti aparat i kako bi se još dugo
radovali inhalatoru Geratherm®.
S prijateljskim pozdravom,
Tim Geratherm®
HR
64
Sadržaj
Sadržano u pakiranju .................................................... 66
Karakteristike ................................................................. 66
Opis dijelova ................................................................... 67
Važne sigurnosne napomene ......................................... 68
Važne informacije u vezi s inhalacijskom terapijom
i membranskom tehnologijom, namjena ........................ 69
Važne informacije u vezi inhalata / medikamenata ........ 69
Priprema za uporabu / Stavljanje u pogon ..................... 70
Postavljanje / zamjena baterija ............................... 70
Korištenje inhalatora ...................................................... 70
Važne napomene prije uporabe uređaja ................. 70
Priprema inhalacije i inhalacija ............................... 71
Inhalacija s nastavkom za usta i maskom .............. 73
Čišćenje i dezinfekcija .................................................... 74
Prije čišćenja ........................................................... 74
Čišćenje i dezinfekcija sastavnih
dijelova inhalatora ................................................... 74
Čišćenje i dezinfekcija bazične
konzole inhalatora .................................................. 75
Održavanje ..................................................................... 76
Pribor koji se može zamijeniti ......................................... 77
Informacije za grešku ..................................................... 78
Tehnički podaci ............................................................... 79
Objašnjavanje simbola ................................................... 80
Napomene za odlaganje ................................................ 81
Ograničeno jamstvo ....................................................... 81
Jamstvena kartica ........................................................... 82
65
HR
Sadržano u isporučenom pakiranju
Prije početka uporabe Geratherm® micromesha, molimo
Vas provjerite dali su u isporučenom pakiranju sadržani
sljedeći predmeti:
• 1 inhalator Geratherm® micromesh GT-7002 s bazičnom konzolom inhalatora, membranskim umetkom,
adapter (za masku i usni nastavak) te zaštitna maska.
• 1 nastavak za usta*
• 1 PVC maska za odrasle osobe*
• 1 PVC maska za djecu*
• 2 „AA“ baterije 1,5 V
• 1 torbica za čuvanje aparata
• 1 Upute za uporabu
*Zabilješka
Molimo Vas da iz higijenskih razloga priloženu masku i usni nastavak koristi
samo jedna osoba bez međusobnog mijenjanja. Čišćenje maski i usnog nastavka se treba obaviti nakon svake upotrebe, a postupak čišćenja je opisan
u dijelu „Čišćenje i dezinfekcija sustavnih dijelova inhalatora“.
Isključivo naše silikonske maske nabavljene u specijaliziranim dućanima se
mogu dezinficirati prokuhavanjem ili vaporizacijom (na 100 °C оko 10 minuta).
Rabite isključivo gorenavedene dijelove, upotreba drugih
dijelova može predstavljati opasnost.
Karakteristike
HR
■ Zaštićeno od istjecanja – sigurna funkcionalnost čak i u
nakošenom položaju (max. 45° nagib)
■ Nema zagrijavanja medikamenata i s tim povezano uništavanje strukture medikamenata od takvog zagrijavanja.
■ Niska potrošnja energije
■ Praktični dizajn – kompaktan i lagan, idealan za putovanja
■ Bešumni rad (pogon) zahvaljujući mikromembranskoj
tehnologiji
■ Kratko vrijeme terapije – s visokim svojstvom isparivanja
■ Nije potrebna čašica za medikamente (nema proizvoda
za jednokratnu uporabu)
66
Opis djelova
PVC maske
(odrasli + djeca)
Zaštitna maska inhalatora
adapter (za masku i za usni
nastavak)
Usni nastavak
Membranski
umetak
Posuda za
medikamente
2 AA baterije
Bazična konzola
inhalatora
Indikator:
zeleno: za vrijeme korištenja
crveno: zamijenite baterije
zeleno i crveno: ponovno podešavanje vibracijske brzine.
ON/OFFtipka
Kućište za baterije
HR
67
Važne sigurnosne napomene
• Uređaj rabite samo za namjenu predviđenu u ovim uputama. Ne rabite dodatke koji nisu izričito preporučeni od
strane proizvođača.
• Uređaj s medikamentima se rabi samo prema uputama
Vašeg liječnika.
• Ne rabite uređaj ukoliko su dijelovi oštećeni ili ako Vam
padne u vodu / ostalu tekućinu.
• Skinite baterije u slučaju kad se uređaj neće rabiti na
duže razdoblje kako bi spriječili oštećenja preklopnog
sklopa koje može nastati kao posljedica curenja baterija.
• Kako bi iskoristili uređaj jednokratno ili nakon dužeg čuvanja, potrebno je da sve neophodne dijelove očistite i
dezinficirate kao što je opisano u uputama.
• Ne koristite uređaj tijekom kupanja.
• Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen.
• Čuvajte aparat izvan dohvata djece koje nisu pod nadzorom. Moguće je odvajanje manjih dijelova uređaja. Djeca
mogu progutati te dijelove ili postoji opasnost od gušenja
prouzrokovano udisanjem ovih dijelića.
• Materijali uređaja i pribora ne prouzrokuju alergijske reakcije.
• Ne pokušavajte rastavljati inhalator ili ga mijenjati.
• Ne stavljajte uređaj u tekućinu, niti na mjestu na kojem je
uređaj u opasnosti od pada u tekućinu.
• Ukoliko dođe do pojave tegoba ili u slučaju neredovitosti
treba se odmah prekinuti s korištenjem uređaja.
• Inhalator i membranski umetak ne izlagajte udarcima i na
dozvoljavajte da padne.
• Prije spremanja inhalatora osigurajte se da su svi dijelovi
čisti i suhi.
• Ne čuvajte inhalator na direktnom svjetlu sunca, na visokim temperaturama ili visokoj vlažnosti.
HR
• Uređaj je predviđen samo za osobnu uporabu.
• Inhalacija isključivo maskom ili usnim nastavkom, kako bi
učinkovito isparivanje bilo zajamčeno.
• Maska i / ili usni nastavak se mogu koristiti uvijek samo
od jedne osobe.
68
Važne informacije u vezi s inhalacijskom terapijom i membranskom tehnologijom, namjena
Geratherm® micromesh isporučuje inhalat za terapiju astme, kroničnog bronhitisa i ostale bolesti dušnih puteva kao
što su, na primjer, prehlade gornjih i donjih dišnih puteva.
Za isparivanje medikamenata rabi se ultramoderna vibracijska membrana. Ova membrana je djelomično porozna
što znači da kad počne s vibriranjem je propustljiva i za
najmanje djeliće inhalata.
Glavni dio ovog sistema je membranski umetak. Preporučujemo zamjenu membranskog umetka približno svakih 6
mjeseci pri redovitom korištenju, kako bi efikasno isparivanje bilo zajamčeno.
Uređaj je idealan za inhalaciju kako u domaćim uvjetima
tako i dok ste na putu. On omogućuje visokoučinkovitu,
brzu inhalacijsku terapiju počevši od primjene kod male
djece pa sve do primjene kod odraslih osoba. Treba se
inhalirati u smirenom i opuštenom stanju, pritom polako i
doboko udišite kako bi medikament ušao duboko u najfinije
cjevčice bronhija. Izdišite normalno.
Važne informacije u vezi inhalata / medikamenata
Ultrazvučni uređaj za inhalaciju Geratherm® micromesh je
namijenjen za inhalaciju svih uobičajenih medicinskih aerosolnih preparata osim:
- otopine visoke viskoznosti
- suspenzije (koktel medikamenata)
- eterična ulja
Pažnja: Rabite samo medikamente topive u vodi ili
preparate koje su prikladne za inhalaciju i koji su proizvedeni na bazi alkohola.
Rabite samo medikamente / preparate koje je Vam prepisao Vaš liječnik.
69
HR
Priprema za uporabu / stavljanje u pogon
Inhalator radi na dvije 1,5 V AA alkalne baterije.
Prije prve uporabe Geratherm micromesh mora se pravilno
podesiti brzina vibracija. U tu svrhu slijedite korake od točke
„Održavanje“ koji su opisani na stranici 76.
Postavljanje / zamjena baterija
Zamijenite bateriju kada indikator svijetli crveno. Osigurajte
se da je inhalator isključen prije zamjene baterija.
1. Pritisnite zatvarač poklopca baterijskog kućišta, podignite i zatim odstranite masku.
2. Odstranite stare baterije i postavite dvije nove baterije.
Molimo Vas obratite pažnju na označene polaritete.
3. Zatvorite poklopac baterijskog kućišta s pritiskanjem
prema dolje, sve dok ne čujete da je prilegao na svoje
mjesto.
Zabilješka:
Odstranite baterije ukoliko inhalator se neće koristiti dulje
od tri mjeseca.
Odlagajte baterije u skladu s lokalnim propisima za odlaganje otpada.
Ne koristite istovremeno korištene i nove baterije zajedno.
Držite baterije dalje od male djece. Ne bacajte baterije
u vatru zato što mogu eksplodirati.
Korištenje inhalatora
Važne napomene prije i nakon korištenja uređaja
• Osigurajte se da su svi sustavni djelovi očišćeni ili eventualno dezinficirani i osušeni.
HR
• Prije početka terapije posavjetovajte se s Vašim liječnikom o trajanju, doziranju i učestalost upotrebe..
• Zelena LED lampica indikatora svijetli za vrijeme inhalacije.
• Inhalator se automatski isključuje nakon 15 minuta nekorištenja (bez pritiska na tipku ON/OFF).
• Nemojte odstranjivati zaštitnu masku iz bazične jedinice
za vrijeme inhalacije.
70
Uporaba inhalatora
Priprema inhalacije i inhalacija
1. Odstranite zaštitnu masku i
membranski umetak inhalatora.
Odstranite membranski umetak blagim pritiskom na plastičnom čvoriću. Umetak se
sad može izvaditi prema gore.
1
2
2. Polako napunite propisani inhalat u posudu.
Maksimalna zapremnina punjenosti iznosi 6 ml.
Pazite na to da medikament
se smije napuniti maksimalno
do ove oznake (6ml).
3. Umetnite membranski umetak bazične konzole u inhalator – dvije prednje izbočine
se trebaju podesiti u skladu s
udubljenjima u pravcu prikazanom strelicom 1. Zatim se
maska pritiska prema dolje,
sve dok ne čujete da je prilegla na svoje mjesto.
4. Postavite adapter membranskog umetka. Obratite pažnju
na to da izbočine membranskog umetka naliježu iznad
udubljenja kod adaptera. Postavite spojku na svoje mjesto.
Montirajte zaštitnu masku.
71
2
1
HR
Uporaba inhalatora
5. Maska ili usni nastavak postaviti na adapter
ili
.
6. Uzmite inhalator u ruku i pritisnite tipku ON/OFF kako
bi počeli s inhalacijom. Možete birati između 2 modusa.
U vezi s ovim pročitajte informacije u dijelu Ispuštanje
aerosola Modusi.
7. Kako bi završili s inhaliranjem ponovno pritisnite tipku
ON/OFF.
Ispuštanje aerosola - Modusi
U zavisnosti od Vaših potreba, inhalator Vam nudi dva modusa ispuštanja: automatski ili ručno.
HR
Automatsko ispuštanje aerosola
1. Pritisnite i pustite tipku ON/OFF. Uređaj se uključuje i
počinje s kontinuiranim 15 minutnim ispuštanja inhalata.
Inhalator se automatski isključuje nakon 15 minuta nekorištenja (bez pritiska na tipku ON/OFF).
2. Kako bi se u svako vrijeme zaustavila terapija, trebate
ponovno stisnuti tipku ON/OFF kako bi isključili aparat.
72
Uporaba inhalatora
Ručno ispuštanje aerosola
Kod manualnog ispuštanja trajanje isparivanja se kontrolira
s tim što se tipka ON/OFF drži pritisnuta.
1. Stisnite tipku ON/OFF duže od 2 sekunde i držite pritisnutu. Uređaj počinje s isparivanjem ali će ispuštati
inhalat samo kad je tipka za uključivanje/isključivanje
pritisnuta.
2. Ako želite okončati postupak, otpustite tipku ON/OFF i
uređaj će prestati s ispuštanjem medikamenta.
Inhalacija s nastavkom za usta i maskom
Inhalacija s usnim nastavkom
1. Stavite usni nastavak u usta pritom usnice trebaju čvrsto
obuhvatiti usni nastavak.
2. Uključite aparat.
3. Za vrijeme terapije udišite polako i duboko koroz usta.
Ukoliko je moguće, nakon svakog udisaja zadržite zrak
dvije do tri sekunde, prije izdisanja kroz nos. Na taj način
inhalat ima mogućnost za spuštanje kroz dišne puteve.
4. Produžite s terapijom sve dok se inhalat ne potroši.
5. Ukoliko Vam se počne vrtiti u glavi, prekinite s terapijom
i odmorite oko pet minuta. Nakon toga produžite s terapijom, ali pritom cijelo vrijeme pokušavajte disati polako.
Ukoliko ovi simptomi ne prestanu i za vrijeme sljedećih
terapija, molimo Vas odmah informirajte Vašeg liječnika.
6. Čistite i dezinficirajte kao što je dolje opisano.
Inhaliranje s maskom
1. Stavite masku preko usta i nosa.
2. Uključite uređaj.
3. Za vrijeme terapije udišite polako i duboko kroz nos.
Ukoliko je moguće, nakon svakog udisaja i izdisaja zadržite zrak dvije do tri sekunde prije izdisaja. Na taj način
inhalat se može spustiti u dišne puteve.
4. Slijedite isti postupak kao kod „ Inhaliranja s usnim nastavkom“.
73
HR
Čišćenje i dezinfekcija
Čistite Vaš inhalator nakon svakog korištenja kao što je
dolje opisano.
Zabilješka: Nakon svakog korištenja (inhalacije) molimo Vas isperite Vaš inhalator vodom na taj način što ćete
posudu za inhalat napuniti vodom kako bi očistili membranu.
Prije čišćenja
Osigurajte se da inhalator nije uključen.
1. Izvadite zaštitnu masku, masku, usni nastavak i adapter
s inhalatora. Adapter se odvaja od membranskog umetka s
1
blagim okretanjem u pravcu
kretanja strelice sata.
2
2. Odstranite membranski umetak blagim pritiskom na izbočenom plastičnom čvoriću.
Sada se maska može izvaditi prema gore.
3. Otresite ostatak inhalata ako ga eventualno još bude
(obratite pažnju na zakonske propise).
Čišćenje i dezinfekcija sastavnih dijelova inhalatora
Čišćenje nakon svakog korištenja Očistite maske, usni
nastavak, zaštitnu masku, adapter i membranski umetak
nakon svake inhalacije.
1. Sastavni dijelovi uređaja rastavite kao što je gore opisano.
2. Svi gorenavedeni sastavni dijelovi mogu se oprati pod
mlazom obične vode iz vodovoda.
HR
3. Višak vode obrišite čistom i suhom krpom i ostavite dijelove da
se suše na zrak. Eventualne kapi
koje su ostale na površini membrane mogu se odstraniti blagim
protresivanjem
membranskog
umetka.
74
Čišćenje i dezinfekcija
Dnevna dezinfekcija
Dezinfekcija prokuhavanjem:
1. Silikonske maske (pribor) i membranski umetak se mogu
dezinficirati prokuhavanjem u destiliranoj vodi.
2. Nakon 15 - 20 minuta prokuhavanja prebrišite preostalu
vodu pažljivo suhom krpom i ostavite dijelove da se osuše
na zraku položene na komadu kuhinjskog papira.
Zabilješka: Isključivo silikonske maske (pribor) se
mogu dezinficirati prokuhavanjem. PVC maske se
mogu dezinficirati brisanjem s medicinskim alkoholom
(etanol u koncentraciji od 75 %).
Dezinfekcija s alkoholom prebrisivanjem:
1. PVC maske, usni nastavak, zaštitna maska i adapter se
mogu dezinficirati pažljivim prebrisivanjem s krpom natopljenom u medicinski alkohol (etanol s koncentracijom od
75 %).
2. Ostavite dijelove na komadu kuhinjskog papira da se osuše na zraku.
Čišćenje i dezinfekcija bazične konzole inhalatora
Nakon svakog korištenja
1. Koristite krpu natopljenu vodom kako bi očistili bazičnu
konzolu inhalatora.
2. Izbrišite inhalator s nekorištenom suhom krpom i položite
ga na suhu krpu da se osuši na zrak.
Dnevna dezinfekcija
1. Koristite krpu natopljenu u medicinski akohol (etanol u
koncentraciji od 75 %) i njom pažljivo obrišite kućište
inhalatora i posudu za medikamente.
2. Ostavite dijelove na komadu kuhinjskog papira da se
osuše na zraku.
75
HR
Čišćenje i dezinfekcija
Upozorenje:
• Ne utapajte inhalator u tekućinu i ne držite ga pod mlazom vode. Pazite na to da u inhalator ne uđe voda.
• Ne čistite inhalator i njegove sastavne dijelove u mašini
za pranje suđa.
• Pazite da ne prodre voda u baterijsko kućište.
• Ne koristite druga sredstva za čišćenje inhalatora i njegovih sastavnih dijelova osim gore opisana.
• Ne rabite fen za sušenje.
• Uređaj i pribor se ne smiju čistiti s otopinom soli (NaCl).
Održavanje
Kod prvotne primjene novog membranskog umetka kao i
pri zamjeni baterija morate ponovno podesiti brzinu vibriranja kao što je ovdje opisano:
1. Napunite vodom sve do oznake.
2. Montirajte membranski umetak na inhalatoru.
3. Izvadite baterije.
4. Zadržite tipku ON/OFF i istovremeno ponovno stavite
baterije te zatvorite poklopac baterijskog kućišta.
5. Držite uređaj uspravno i onda otpustite tipku ON/OFF.
Zelena i crvena indikacija svijetle i pokazuju da inhalator
ponovno podešava brzinu vibracije.
HR
6. Nakon nekoliko sekundi inhalator se automatski isključuje. Novo podešavanje brzine vibriranja s time je završeno. Inhalator je spreman za uporabu.
Za vrijeme procesa držite inhalator u uspravnom položaju.
76
Pribor koji se može zamijeniti
Mi Vam preporučujemo zamjenu membranskog umetka
svakih 6 mjeseci pri dnevnoj upotrebi (jednom dnevno),
kako bi efikasno isparivanje bilo zajamčeno.
Ovaj podatak se odnosi na 2 ml zapremnine sadržaja i inhalaciju od oko 8 - 15 minuta.
Pri učestaloj dnevnoj upotrebi moguće trajanje primjene od
6 mjeseci može se čak i skratiti.
U slučaju stalnog korištenja pribor se također treba mijenjati.
Pribor Inhalatora micromesha obuhvaća: membranski umetak, adapter (za maske i usni nastavak) PVC maske (za
odrasle i za djecu), silikonske maske (za odrasle i za djecu)
kao i usni nastavak i mogu se nabaviti u specijaliziranim
dućanima.
Opis
Broj artikla
EAN
Membranski umetak
9730002017
4018674000215
PVC maska za odrasle
9730002012
4018674000161
PVC maska za djecu
9730002011
4018674000154
Silikonska maska
za odrasle
9730002014
4018674000185
Silikonska maska
za djecu
9730002013
4018674000178
Usni nastavak
9730002016
4018674000208
Adapter
9730002015
4018674000192
HR
77
Informacije o pogrešci
Stanje
Indikator svijetli crveno.
Inhalator ne
funkcionira
nakon uključivanja.
Indikator svijetli zeleno, ali
nema vidljivog
isparivanja ili
isparivanje
je manje/
sporije nego
uobičajeno.
HR
Razlog pogreške
Odstranjivanje
pogreške
Baterije su prazne.
Molimo Vas zamijenite baterije.
Membranski umetak je zaprljan.
Ukoliko ovo stanje
traje duže,
zamijenite membranski umetak.
Baterije su prazne.
Provjerite baterije,
eventualno ih zamijenite. Pazite na
polaritet baterija.
Posuda za medikamente je prazna.
Napunite posudu
za medikamente i
uključite aparat.
Membranski umetak je pokvaren.
Zamjenite membranski umetak.
Posuda za medikamente ili membranski umetak su
prljavi.
Očistite oba
dijela ili zamijenite membranski
umetak.
Nema strujnog
napajanja.
Provjerite baterije,
eventualno ih zamijenite. Pazite na
ispravni polaritet
baterija.
Medikament
je stavljen u
posudu za
medikamente,
ON/OFF tipka
je pritisnuta,
Membranski
ali se ne vidi
umetak je prekriven
isparivanje.
tekućinom.
78
Provjerite dali
je membranski
umetak prekriven
tekućinom. Ukoliko je odgovor
potvrdan, prolijte
tekućinu i pokušajte ponovno
(vidi Čišćenje).
Tehnički podaci
Dimenzije
Masa
Napajanje
Životni vijek baterija
Potrošnja struje
Frekvencija vibriranja
Prosječna veličina čestica:
Svojstvo zamagljivanja
Zapremnina punjenja
inhalatom
Uvjeti rada
Uvjeti čuvanja
Razina zaštite:
Automatska funkcija
Potrošnja struje
76 mm x 60 mm x 135 mm
190 g
2 x AA baterije (1,5 V)
preko 7 sati rada
1,5 W
185,5 kHz
оkо 5 μm
> 0,25 ml/min
6 ml
10 °C do 40 °C,
30 do 85 % relativna
vlažnost zraka
-25 °C do +70 °C,
10 % do 93 % relativna
vlažnost zraka
IPX5
Automatsko isključivanje
nakon 15 minuta
Normalni modus:
manje od 1,5 W
Standby modus:
manje od 0,3 mW
Jamstvo kvalitete
Geratherm® je certificiran prema regulativi 93/42/EWG i
EN ISO 13485 i ovlašten je za oznaku
(Mjesto certificiranja: TÜV Rheinland LGA Products GmbH).
Raspodjela veličine čestica (s maskom i usnim nastavkom)
Volumenanteil/
Volume fraction
1,0
0,8
HR
0,5
0,3
0,0
0
5
10
15
Partikelgröße/Particle size [μm]
79
20
Objašnjavanje simbola
Simbol
Оbjašnjenje
Obratite pažnju na upute za uporabu
Rok trajanja maski
Oznaka šarži Inhalator
Datum proizvodnje Maske
Proizvođač
Serijski broj
Pažnja, vidite u priloženoj dokumentaciji
Da se ne odlaže u kućnom otpadu
Uređaj tipa BF
+70 °C
Čuvanje od -25 °C do +70 °C
HR
-25 °C
93 %
Čuvajte pri maksimalnoj relativnoj
vlažnosti zraka od 10 % do 93 %
10 %
Zaštitite od vlage
80
Napomene za odlaganje
Pri odlaganju uređaja, ambalaže i baterija, moraju se poštivati važeći propisi.
Ovaj se uređaj ne smije odlagati u kućnom otpadu.
Svaki potrošač je obvezan, sve električne ili elektronske
uređaje, bez obzir sadrže li štetne materije ili ne, predati
u mjestu za sakupljanje u njegovom gradu ili u odgovarajućem dućanu kako bi se mogli odložiti u skladu s pravilima
za zaštitu okoliša.
Odstranite baterije prije odlaganja uređaja u otpad.
Ne bacajte potrošene baterije u kućanski otpad,
već u specijalni otpad ili u sabirni punkt kod specijaliziranog prodavača.
Ograničeno jamstvo
Za ovaj mikromembranski inhalator vrijedi jamstvo od 3 godine od datuma prodaje u odnosu na greške proizvođača i
u uvjetima normalne primjene.
Ukoliko Vaš inhalator na osnovi neispravnih dijelova ili montaže ne funkcionira ispravno, mi ga za Vas popravljamo bez
naknade. Ovo jamstvo važi za sve dijelove osim za pribor
koji podliježe normalnom habanju. Ovo jamstvo ne vrijedi
za oštećenja Vašeg uređaja prouzrokovana nestručnim rukovanjem.
Kada odlagate uređaj u otpad, pridržavajte se važećih propisa.
81
HR
JAMSTVENA KARTICA
Geratherm® zа Inhalator micromesh® odobrava jamstvo od
datuma kupnje i isto važi za tvorničke greške i u slučaju
kada se vraća u trgovinu iz koje je uređaj kupljen.
U tom razdoblju uređaj se popravlja bez naknade ili se
zamjenjuje ako su štete nastale kao posljedica neispravne
konstrukcije ili izvedbe.
Ovo jamstvo ne pokriva oštećenja i nepravilne funkcije prouzrokovane nestručnim rukovanjem, korištenjem koje nije u
skladu s uputima u ovom uputstvu za uporabu ili nestručnim
pokušajima za održavanje.
Vaša trgovina u Vašem mjestu ne može deklarirati jamstvo
proizvođača nevažećim, ali može proširiti jamstvo s naknadnim jamstvima i to na trošak trgovine.
Model br.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serijski br.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum kupnje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potpis trgovca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Račun br. / fiskalni račun br.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ime i adresa trgovca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HR
Geratherm Medical AG
Fahrenheitstraße 1
D-98716 Geschwenda
Njemačka
Tel: +49 36 205 980
Fax: +49 36 205 116
www.geratherm.com
82
Inhalator z mikromembransko
tehnologijo
GT-7002
Navodilo za uporabo
SLO
Spoštovani kupec,
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje v Geratherm® in
vam izrekamo najlepše želje ob vašem nakupu!
Z nakupom naprave Geratherm® micromesh ste kupili kakovosten izdelek proizvajalca Geratherm®.
Prosimo, da skrbno preberete to navodilo za uporabo, da
boste lahko napravo uporabljali brez problemov in imeli dolgo veselje z vašim Geratherm® inhalatorjem.
S prijaznimi pozdravi
Geratherm® team
SLO
84
Kazalo
Obseg dobave ............................................................... 86
Znaèilnosti ...................................................................... 86
Opis delov ...................................................................... 87
Pomembni varnostni napotki .......................................... 88
Pomembne informacije o inhalacijski terapiji in
membranski tehnologiji, namen uporabe ....................... 89
Pomembne informacije o inhalatu / medikamentih ........ 89
Priprava na uporabo / zagon .......................................... 90
Vstavljanje / zamenjava baterij ............................... 90
Uporaba inhalatorja ........................................................ 90
Pomembni napotki pred uporabo aparata .............. 90
Priprava na inhalacijo in inhalacija ......................... 91
Inhalacija z ustnim nastavkom in masko ................ 93
Èišèenje in dezinfekcija .................................................. 94
Pred èišèenjem ....................................................... 94
Èišèenje in dezinfekcija sestavnih
delov inhalatorja ..................................................... 94
Èišèenje in dezinfekcija osnovne
enote inhalatorja ..................................................... 95
Vzdrževanje .................................................................... 96
Zamenljiv pribor .............................................................. 97
Javljanje napak ............................................................... 98
Tehnièni podatki .............................................................. 99
Pojasnila k simbolom ................................................... 100
Napotki za odlaganje .................................................... 101
Èasovno omejena garancija ......................................... 101
Garancijski list .............................................................. 102
SLO
85
Obseg dobave
Preden začnete uporabljati Geratherm® micromesh, prosimo, da preverite, ali se v embalaži nahajajo naslednji
predmeti:
• 1 inhalator Geratherm® micromesh GT-7002 z osnovno enoto inhalatorja, membranskim vložkom, povezovalnim kosom (za masko in ustni nastavek) in zaščitni
pokrov
• 1 ustni nastavek*
• 1 PVC maska za odrasle*
• 1 PVC maska za otroke*
• 2 bateriji „AA“ 1,5 V
• vrečka za shranjevanje
• navodilo za uporabo
*Opomba
Prosimo, da iz higienskih razlogov uporabljate priložene maske in ustni nastavek samo za eno osebo in da si jih medsebojno ne zamenjujete. Èišèenje
mask in ustnega nastavka je potrebno po vsaki uporabi in je opisano v poglavju „Èišèenje in dezinfekcija sestavnih delov inhalatorja“.
Izkljuèno naše silikonske maske, ki jih dobite v strokovnih trgovinah, se lahko
dezinficirajo s kuhanjem ali vaporizacijo (pri 100 °C pribl. 10 minut).
Uporabljajte samo zgoraj navedene dele, uporaba drugih
delov lahko povzroči nevarnost.
Značilnosti
SLO
■ Varnost pred iztekanjem - varno delovanje tudi pri poševnem položaju (maks. nagib 45°)
■ Ni segrevanja medikamentov in s tem povezanega
unièenja strukture medikamentov
■ Nizka poraba energije
■ Priroèen dizajn – kompakten in lahek, idealen za potovanja
■ Brezšumno obratovanje zaradi mikromembranske tehnologije
■ Kratek èas obravnave - z visoko zmogljivostjo zamegljevanja
■ Potrebni niso nikakršni kozarci za medikamente (nobeni
artikli za enkratno uporabo)
86
Opis delov
PVC maske
(za odrasle + za otroke)
Zaščitni pokrov inhalatorja 1
Povezovalni kos
(za masko in ustni nastavek)
Ustni nastavek
Membranski
vložek
2 AA bateriji
Posoda za
medikamente
Osnovna enota
inhalatorja
Prikaz:
eleno: med uporabo
rdeče: zamenjajte baterije
zeleno in rdeče: vibracijski hitrost
ponovno nastavite
gumb
ON/OFF
Predal za baterije
SLO
87
Pomembni varnostni napotki
• Napravo uporabljajte samo v namen, ki je opisan v tem
navodilu. Ne uporabljajte nikakršnih nastavkov, ki jih ni
predvidel proizvajalec.
• Napravo z medikamenti uporabljajte sam v skladu z navodili vašega zdravnika.
• Naprave ne uporabljajte, èe so poškodovani kateri od
njenih delov ali èe je padla v vodo / druge tekoèine.
• Odstranite iz naprave baterije, če je daljši čas ne uporabljate, da preprečite poškodbe na stikalnem krogu zaradi
iztekanja baterij.
• Pred prvo uporabo naprave ali po daljšem shranjevanju
očistite in dezinficirajte vse potrebne dele, kot je opisano
v napotkih za čiščenje.
• Ne uporabljajte med kopanjem.
• Naprave ne smete pustiti brez nadzora v delujoèem stanju.
• Napravo hranite izven dosega majhnih, nenadzorovanih
otrok. Majhni deli bi se lahko loèili od naprave. Le-te bi
lahko otroci pogoltnili, ali pa obstaja nevarnost zadušitve
ob vdihavanju teh delov.
• Materiali naprave in pribora ne povzroèajo nikakršnih
alergiènih reakcij.
• Ne poskušajte razstavljati ali spreminjati inhalatorja.
• Naprava ne postavljajte v tekoèino ali na neko mesto, kjer
bi lahko padla v neko tekoèino.
• Èe nastopijo težave ali nepravilnosti, takoj prekinite uporabo naprave.
• Inhalatorja in membranskega vložka ne izpostavljajte
udarcev in ne dopustite, da padejo.
• Preden inhalator shranite, se prepričajte, da so vsi deli
čisti in suhi.
• Inhalatorja ne shranjujte pod neposrednimi sončnimi žarki, na visokih temperaturah ali na visoki vlažnosti
• Aparat je namenjen samo zasebni uporabi.
• Inhalacija samo z masko ali z ustnim nastavkom, da se
zagotovi učinkovito zamegljevanje.
SLO
• Masko in/ali ustni nastavek lahko uporablja samo ena
oseba.
88
Pomembne informacije o inhalacijski terapiji
in membranski tehnologiji Namen uporabe
Geratherm® micromesh dobavlja primeren inhalat za terapijo astme, kroničnega bronhitisa in drugih bolezni dihalnih
poti, kot na primer bolezni zgornjih in spodnjih dihalnih poti.
Za razblinjanje medikamentov se uporablja najsodobnejša
nihalna membrana.
Ta membrana je delno porozna in s tem prepustna za najmanjše delce inhalata, takoj ko se preklopi v nihanje.
Glavni del tega sistema je membranski vložek. Priporočamo, da membranski vložek po približno 6 mesecih redne
uporabe zamenjate, da zagotovite učinkovito razblinjanje.
Naprava je idealno primerna za inhaliranje doma in na
poti. Zagotavlja visoko učinkovito, hitro inhalacijsko terapijo
od majhnega otroka do odraslega. Inhalirajte v mirnem in
sproščenem stanju, pri tem počasi in globoko dihajte, da bo
medikament lahko prodrl globoko v fine bronhialne cevčice.
Izdihujte normalno.
Pomembne informacije o inhalatu / medikamentih
Geratherm® micromesh ultrazvočna inhalacijska naprava je
primerna za inhalacijo vseh običajnih medicinskih aerosolnih preparatov, z izjemo
- raztopin z visoko viskoznostjo
- suspenzij (cocktail medikamentov)
- eteričnih olj
Pozor: Uporabljajte samo v vodi topljive medikamente
ali preparate, primerne za inhaliranje, ki so izdelani na
osnovi alkohola.
Uporabljajte samo medikamente / preparate, ki jih je predpisal zdravnik.
89
SLO
Priprava na uporabo / zagon
Inhalator deluje z dvema 1,5 V AA alkaline baterijama.
Pred prvo uporabo naprave Geratherm Micromesh se mora
pravilno nastaviti vibracijska hitrost. V ta namen upoštevajte
korake v točki „Vzdrževanje“ na strani 96.
Vstavljanje / zamenjava baterij
Zamenjajte baterije, če prikaz rdeče sveti. Preden menjate
baterije se prepričajte, da je inhalator izključen.
1. Pritisnite na zaporo na pokrovčku predala za baterije,
dvignite pokrovček in ga snemite.
2. Odstranite stare baterije in vložite dve novi. Prosim,
upoštevajte smer polov, ki je označena.
3. Zaprite pokrovček predala za baterije tako, da ga potisnete navzdol, dokler ne zaskoči.
Opomba:
Odstranite baterije, če inhalatorja več kot 3 mesece ne uporabljate. Odložite stare baterije ustrezno z lokalnimi predpisi o odlaganju. Ne uporabljajte izrabljenih baterij skupaj
z novimi.
Baterij ne hranite v dosegu otrok. Baterij ne mečite v
ogenj, lahko bi eksplodirale.
Uporaba inhalatorja
SLO
Pomembni napotki pred in med uporabo aparata
• Prepričajte se, da so vsi sestavni deli očiščeni oziroma
dezinficirani ter suhi.
• Pred začetkom terapije se s svojim zdravnikom posvetujte o trajanju, doziranju in pogostosti uporabe.
• Zelena svetlobna dioda na prikazu sveti med inhaliranjem.
• Inhalator se po 15 minutah mirovanja samodejno izključi
(brez pritiska na gumb ON/OFF).
• Med inhaliranjem ne odstranite zaščitnega pokrova pred
osnovno enoto.
90
Uporaba inhalatorja
Priprava na inhalacijo in inhalacija
1. Odstranite zaščitni pokrov in
membranski vložek inhalatorja.
Membranski vložek odstranite z blagim pritiskom na plastični nastavek ki se nahaja
spredaj. Vložek se potem
lahko odstrani tako, da se ga
potegne navzgor.
1
2
2. Predpisani inhalat počasi napolnite v posodo.
Maksimalni volumen polnjenja znaša 6 ml.
Pazite na to, da se sme medikament napolniti največ do te
oznake (6 ml).
3. Membranski vložek vtaknite v
osnovno enoto inhalatorja - 2
sprednja nastavka poravnajte
ustrezno z z odprtinama v
smeri, ki je označena s puščico 1. Potem pokrov potisnite
navzdol, dokler ne zaskoči.
4. Povezovalni kos nataknite na
membranski vložek. Pri tem
pazite na to, da se bodo nastavki membranskega vložka
prekrivali z odprtinami na povezovalnem kosu. Potisnite
povezovalni kos, da zaskoči.
Montirajte zaščitni pokrov.
91
2
1
SLO
Uporaba inhalatorja
5. Masko ali ustni nastavek vtaknite na povezovalni kos:
ali
6. Vzemite inhalator v roko in pritisnite gumb ON/OFF, da
začnete inhalacijo.
Izbirate lahko med 2 načinoma. O tem preberite odstavek Načini oddajanja aerosola.
7. Za končanje inhalacije ponovno pritisnite gumb ON/OFF.
Načini oddajanja aerosola
Inhalator vam nudi ustrezno vašim potrebam dva načina
oddajanja:
samodejno ali ročno.
SLO
Samodejno oddajanje aerosola
1. Pritisnite in spustite tipko ON/OFF. Naprava se vključi in
začne s kontinuiranim 15-minutnim oddajanjem inhalata.
Inhalator se po 15 minutah mirovanja samodejno izključi
(brez pritiska na gumb ON/OFF).
2. Za takojšnjo zaustavitev delovanja ponovno pritisnite
gumb ON/OFF, da izključite napravo.
92
Uporaba inhalatorja
Ročno oddajanje aerosola
Pri ročnem načinu oddajanja se trajanje zamegljevanja regulira s trajanjem pritiska na gumb ON/OFF.
1. Gumb ON/OFF pritisnite za dlje kot 2 sekundi in ga držite pritisnjenega. Naprava začne zamegljevanje, vendar
sprošča inhalat samo, če je pritisnjen gumb Vklop/Izklop.
2. Če želite končati postopek, izpustite gumb ON/OFF, pri
čemer naprava zaustavi oddajanje medikamenta.
Inhalacija z ustnim nastavkom in masko
Inhalacija z ustnim nastavkom
1. Ustni nastavek vzemite v usta, pri tem morajo ustnice
trdno objemati ustni nastavek.
2. Vključite napravo.
3. Med obratovanjem počasi in globoko vdihavajte skozi
usta. Če je mogoče, po vsakem vdihu zadržite zrak dve
do tri sekunde, preden izdihnete skozi nos. Na ta način
se lahko inhalat porazdeli po dihalnih poteh.
4. Z obratovanjem nadaljujte, dokler inhalat ni porabljen.
5. Èe se pojavi omotica, obratovanje prekinite in poèivajte
približno pet minut Zatem obratovanje nadaljujte, vendar pri tem poskusite dihati poèasneje. Èe ti simptomi
pri naslednjih obratovanjih ostanejo, prosimo, da takoj
informirate vašega zdravnika.
6. Èistite in dezinficirajte napravo kot je opisano v nadaljevanju.
Inhalacija z masko
1. Masko položite preko ust in nosu.
2. Vključite napravo.
3. Med obratovanjem počasi in globoko vdihavajte skozi
nos. Če je mogoče, po vsakem vdihu zadržite zrak dve
do tri sekunde, preden izdihnete skozi nos. Na ta način
se lahko inhalat porazdeli po dihalnih poteh.
4. Upoštevajte načine ravnanja kot pri »Inhalacija z ustnim
nastavkom« .
93
SLO
Èišèenje in dezinfekcija
Očistite vaš inhalator po vsaki uporabi kot je opisano v nadaljevanju.
Opomba: Prosimo, da po vsaki uporabi (inhalaciji) izperete vaš inhalator z vodo tako, da posodo inhalatorja napolnite z vodo, da očistite membramo.
Pred čiščenjem
Prepričajte se, da je ventilator izključen iz obratovanja.
1. Z inhalatorja odstranite zaščitni pokrov, masko, ustni
nastavek in povezovalni kos.
Povezovalni kos se lahko
popusti z rahlim vrtenjem
v smeri urinega kazalca z
membranskega nastavka.
1
2
2. Membranski vložek odstranite z blagim pritiskom na plastični nastavek ki se nahaja spredaj. Pokrov se potem
lahko odstrani tako, da se ga potegne navzgor.
3. Odlijte morebitno obstoječi preostali inhalat (upoštevajte
zakonske predpise).
Èišèenje in dezinfekcija sestavnih delov inhalatorja
Èišèenje po vsaki uporabi
Po vsaki inhalaciji očistite maske, ustni nastavek, zaščitni pokrov, povezovalni kos in membranski vložek.
1. Razstavite sestavne dele naprave kot je opisano zgoraj.
2. Vse zgoraj navedene sestavne dele lahko izperete pod
vodo iz pipe.
SLO
3. Presežno vodo zbrišite s čisto,
suho brisačo in počakajte, da se
deli posušijo na zraku. Morebitne preostale kapljice na površini
membrane se lahko odstranijo z
rahlim tresenjem membranskega
vložka.
94
Èišèenje in dezinfekcija
Vsakodnevna dezinfekcija
Dezinfekcija s prekuhavanjem:
1. Silikonske maske (pribor) in membranski vložek se lahko
dezinficirajo s prekuhavanjem v destilirani vodi.
2. Po 15 - 20 minutah prekuhavanja presežno vodo previdno obrišite s suho krpo in pustite, da se deli na papirnati
krpi sušijo na zraku.
Opomba: Samo silikonske maske (pribor) se lahko
dezinficirajo s prekuhavanjem. PVC maske se lahko dezinficirajo samo z brisanjem z medicinskim alkoholom (etanol
v koncentraciji 75 %).
Dezinfekcija z brisanjem z alkoholom:
1. PVC maske, ustni nastavek, zaščitni pokrov in povezovalni kos lahko dezinficirate s previdnim brisanjem s krpo,
razmočeno v medicinskem alkoholu (etanol s koncentracijo 75 %).
2. Pustite, da se deli posušijo na papirnati krpi na zraku.
Èišèenje in dezinfekcija osnovne enote inhalatorja
Po vsaki uporabi
1. Za čiščenje osnovne enote inhalatorja uporabite krpo,
navlaženo z vodo.
2. Inhalator obrišite s svežo suho krpo in ga pustite, da se
posuši na zraku na suhi krpi.
Vsakodnevna dezinfekcija
1. Uporabite krpo, namočeno v medicinski alkohol (etanol
s koncentracijo 75 %) in z njo previdno obrišite ohišje
inhalatorja in posodo za medikamente.
2. Pustite, da se deli posušijo na papirnati krpi na zraku.
95
SLO
Èišèenje in dezinfekcija
Pozor:
• Inhalatorja ne potapljajte v tekočino in ga tudi ne držite
pod tekočo vodo. Pazite, da v inhalator ne bo prodrla
nikakršna voda.
• Inhalatorja in sestavnih delov ne čistite v pomivalnem
stroju.
• Pazite, da v predalček za baterije ne bo zašla voda.
• Razen zgoraj opisanih ne uporabljajte nobenih drugih
sredstev za čiščenje inhalatorja in njegovih sestavnih
delov.
• Za sušenje ne uporabljajte fena.
• Naprave in pribora ne čistite s solno raztopino (NaCl).
Vzdrževanje
Pri prvi uporabi novega membranskega vložka ter pri zamenjavi baterij morate hitrost vibracije novo nastaviti kot je
opisano v nadaljevanju:
1. Dolijte vodo do označbe.
2. Namestite membranski vložek na inhalator.
3. Odstranite baterije.
4. Gumb ON/OFF držite pritisnjen in istočasno ponovno
vložite baterije in zaprite pokrov predala za baterije.
5. Napravo držite pokonci ni nato spustite gumb ON/OFF.
Zeleni in rdeči prikaz zasvetita in prikazujeta, da inhalator novo nastavlja hitrost vibracije.
SLO
6. Po nekaj sekundah se inhalator samodejno izključi.
Nova nastavitev vibracijske hitrosti je zaključena. Inhalator je pripravljen za uporabo.
Inhalator med procesom držite pokonci.
96
Zamenljiv pribor
Priporočamo, da membranski vložek približno po 6 mesecih pri vsakodnevni uporabi (1-krat dnevno) zamenjate, da
zagotovite učinkovito zamegljevanje.
Navedba je zasnovana na 2 ml prostornine vsebine in na
času inhalacije od pribl. 8 do 15 minut.
Pri pogostejši dnevni uporabi se lahko možno trajanje uporabe 6 mesecev skrajša.
Pribor naj se pri stalni uporabi prav tako menja.
Pribor inhalatorja micromesh obsega: membranski vložek,
povezovalni kos (za maske in za ustni nastavek), PVC
maske (za odrasle in otroke), silikon maske (za odrasle in
otroke) ter ustni nastavek, dobi se ga lahko v strokovnih
trgovinah.
Oznaka
Številka artikla
EAN
Membranski vložek
9730002017
4018674000215
PVC maska za odrasle
9730002012
4018674000161
PVC maska za otroke
9730002011
4018674000154
Silikon maska za
odrasle
9730002014
4018674000185
Silikon maska za otroke
9730002013
4018674000178
Ustni nastavek
9730002016
4018674000208
Povezovalni kos.
9730002015
4018674000192
SLO
97
Javljanje napak
Stanje
Indikator sveti
rdeče.
Inhalator po
vklopu ne
deluje.
Indikator
sveti zeleno,
vendar ni
zaznavno
nikakršno
zamegljevanje ali pa je
zamegljevanje
šibkejše/počasnejše kot
običajno.
SLO
Vzrok napake
Odprava napake
Baterije so
prazne.
Prosimo, zamenjajte
baterije.
Membranski vložek je umazan
Očistite membranski
vložek. Če se stanje
ne menja, zamenjajte membranski
vložek.
Baterije so
prazne.
Preverite baterije, po
potrebi jih zamenjajte. Pazite na pravilno
usmerjenost polov.
Posoda za
medikamente je
prazna.
Napolnite posodo
za medikamente in
vključite napravo.
Membranski vložek je pokvarjen.
Zamenjajte membranski vložek.
Posoda za
medikamente
ali membranski vložek sta
umazana.
Očistite oba dela ali
zamenjajte membranski vložek.
Ni oskrbe s
tokom.
Überprüfen Sie
die Batterien, ggf.
ersetzen. Achten
Sie auf die Polarität.
Medikament
je napolnjen
v posodo za
medikapravilno
usmerjenost
Gumb ON/
Membranski
OFF je pritivložek je prekrit
snjen, vendar
s tekočino.
zamegljevanja
ni zaznati.
98
Preverite baterije, po
potrebi jih zamenjajte. Pazite na polov.
Preverite, ali je
membranski vložek
prekrit s tekočino.
Če je tako, odtočite
tekočino in
poskusite znova (glej
Čiščenje).
Tehnični podatki
Mere
Teža
Vir napajanja
Življenjska doba baterij
Poraba toka
Frekvenca vibratorja
Povprečna velikost delcev:
Zmogljivost zamegljevanja
Volumen polnjenja inhalata
Obratovalni pogoji
Pogoji za shranjevanje
Stopnja zaščite:
Automatična funkcija
Poraba toka
76 mm x 60 mm x 135 mm
190 g
2 AA bateriji (1,5 V)
več kot 7 ur obratovanja
1,5 W
185,5 kHz
pribl. 5 μm
> 0,25 ml/min.
6 ml
10 °C do 40 °C
30 do 85 % relativne
zračne vlažnosti
-25 °C do 70 °C
10 % do 93 % relativne
zračne vlažnosti
IPX5
Avtomatski izklop po
15 minutah
Normalni način obratovanja:
manj kot 1,5 W
Standby način obratovanja:
manj kot 0,3 mW
Garancija kakovosti
Geratherm® je certificiran v skladu s pravilnikom 93/42/EGS
in EN ISO 13485 ter upravičen do uporabe oznake
(navedeno mesto TÜV Rheinland LGA Products GmbH).
TÜV Rheinland LGA Products GmbH).
Porazdelitev velikosti delcev (z masko in ustnim nastavkom):
Volumenanteil/
Volume fraction
1,0
0,8
0,5
0,3
SLO
0,0
0
5
10
15
Partikelgröße/Particle size [μm]
99
20
Pojasnila k simbolom
Simbol
Pojasnilo
Upoštevajte navodilo za uporabo
Datum uporabnosti mask
Oznaka šarže inhalatorja
Datum izdelave mask
Proizvajalec
Serijska številka
Pozor, poglejte v spremno dokumentacijo
Ne odlagajte v hišne odpadke
Naprava tipa BF
+70 °C
Skladiščenje med -25 °C in +70 °C
-25 °C
93 %
SLO
Skladiščenje pri maks. relativni vlažnosti
zraka 10 % do 93 %
10 %
Zaščitite pred mokroto.
100
Napotki za odlaganje
Pri odlaganju / odstranjevanju naprave, embalaže ter baterij se morajo upoštevati posamezno veljavni predpisi.
Ta naprava se ne sme odlagati v hišne odpadke.
Vsak uporabnik je dolžan, da vse električne ali elektronske
naprave, neodvisno od tega, ali vsebujejo škodljive snovi ali
ne, odda pri zbiralnici v svojem mestu ali v trgovini, da se
posredujejo v okolju prijazno odstranjevanje.
Pred odlaganjem naprave iz nje odstranite baterije.
Izrabljenih baterij ne odvrzite v gospodinjske odpadke, ampak v posebne odpadke ali jih oddajte
v zbiralnico za baterije v strokovni prodajalni.
Èasovno omejena garancija
Za ta mikromembranski inhalator velja garancija 3 let od
dneva prodaje, ki zadeva napake proizvajalca pod normalnimi pogoji uporabe.
Če vaša naprava zaradi pomanjkljivih delov ali napačne
montaže ne deluje pravilno, vam jo bomo brezplačno popravili. Ta garancija velja za vse dele, razen za pribor, ki
so podvrženi normalni obrabi. Garancija ne velja za škodo
na vaši napravi, ki bi bila povzročena z nestrokovnim ravnanjem.
Pri odlaganju naprave upoštevajte veljavne predpise.
101
SLO
GARANCIJSKA KARTA
Geratherm® nudi za inhalator micromesh® garancijo treh let
od datuma nakupa za tovarniške napake, če aparat vrnete
trgovcu, pri katerem ste ga kupili.
V tem času bomo napravo brezplačno popravili ali zamenjali, če je napaka posledica pomanjkljive izvedbe ali izdelave.
Ta garancija ne krije nobenih škod in pomanjkljivega delovanja, ki nastanejo zaradi nestrokovne uporabe, uporabe v
nasprotju s temi navodili za uporabo ali zaradi nepooblaščenih poskusov vzdrževanja.
Vaš lokalni trgovec ne more izjaviti, da je ta proizvajalčeva
garancija neveljavna, lahko pa jo razširi z dodatnimi garancijami po presoji in na stroške trgovca.
Št. modela: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serijska št.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum nakupa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis trgovca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Št. računa / št. blagajniškega bona: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ime in naslov trgovca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLO
Geratherm Medical AG
Fahrenheitstraße 1
D-98716 Geschwenda
Nemčija
Tel: +49 36 205 980
Fax: +49 36 205 116
www.geratherm.com
102
Inhalator sa tehnologijom
mikromembrane
GT-7002
Uputstvo za upotrebu
SRB
Poštovani korisniče,
Zahvaljujemo Vam na poverenju u Geratherm® i čestitamo
Vam što ste kupili ovaj proizvod!
Kupnjom Geratherm® micromesh-a kupili ste proizvod
Geratherm® visokog kvaliteta.
Molimo Vas pažljivo da pročitate ovo uputstvo za upotrebu
kako bi mogli bez problema koristiti aparat i kako bi se još
dugo radovali inhalatoru Geratherm®.
Sa prijateljskim pozdravom,
Tim Geratherm®
SRB
104
Sadržaj
Sadržano u pakovanju ................................................ 106
Karakteristike ............................................................... 106
Opis delova .................................................................. 107
Važne bezbednosne napomene ................................... 108
Važne informacije u vezi sa inhalacijskom
terapijom i membranskom tehnologijom, namena ....... 109
Važne informacije u vezi inhalata / medikamenata ..... 109
Priprema za upotrebu / Stavljanje u pogon .................. 110
Postavljanje / zamena baterija .............................. 110
Korišćenje inhalatora .................................................... 110
Važne napomene pre upotrebe uređaja ............... 110
Priprema inhalacije i inhalacija .............................. 111
Inhalacija sa usnim nastavkom i maskom ............ 113
Čišćenje i dezinfekcija .................................................. 114
Pre čišćenja .......................................................... 114
Čišćenje i dezinfekcija sastavnih
delova inhalatora .................................................. 114
Čišćenje i dezinfekcija bazične
konzole inhalatora ................................................ 115
Održavanje ................................................................... 116
Pribor koji se može zameniti ........................................ 117
Informacije o greškama ................................................ 118
Tehnički podaci ............................................................. 119
Objašnjavanje simbola ................................................. 120
Napomene za odlaganje .............................................. 121
Ograničena garancija ................................................... 121
Garancijska kartica ....................................................... 122
SRB
105
Sadržano u isporučenom pakovanju
Pre početka upotrebe Geratherm® micromesh, molimo Vas
da proverite dali su u isporučenom pakovanju sadržani sledeći predmeti:
• 1 inhalator Geratherm® micromesh GT-7002 sa bazičnom konzolom inhalatora, membranskim umetkom,
adapter (za masku i usni nastavak) i zaštitna maska.
• 1 usni nastavak*
• 1 PVC maska za odrasle osobe*
• 1 PVC maska za decu*
• 2 „AA“ baterije 1,5 V
• 1 torbica za čuvanje aparata
• 1 Uputstvo za upotrebu
*Zabeleška
Molimo Vas da zbog higijenskih razloga priložena maska u usni nastavak
koristi samo jedna osoba bez međusobnog menjanja. Čišćenje maski i usnog
nastavka treba da se obavi nakon svake upotrebe, a postupak čišćenja je
opisan u delu „Čišćenje i dezinfekcija sastavnih delova inhalatora“.
Isključivo naše silikonske maske nabavljene u specijalizovanim prodavaonicama mogu da se dezinfikuju prokuvavanjem ili vaporizacijom (na 100 °C
оko 10 minuta).
Koristite isključivo gorenavedene delove, upotreba drugih
delova može da predstavlja opasnost.
Karakteristike
SRB
■ Zaštićeno od curenja – sigurna funkcionalnost čak i u
nakošenom položaju (max. 45° nagib)
■ Nema zagrevanja medikamenata i sa tim povezano uništavanje strukture medikamenata od takvog zagrevanja.
■ Niska potrošnja energije
■ Praktični dizajn – kompaktan i lagan, idealan za putovanja
■ Bešumni rad (pogon) zahvaljujući mikromembranskoj
tehnologiji
■ Kratko vreme terapije – sa visokim svojstvom isparavanja
■ Nije potrebna čašica za medikamente (nema proizvoda
za jednokratnu upotrebu)
106
Opis delova
PVC maske
(odrasli + deca)
Zaštitna maska inhalatora
adapter (za masku i za usni
nastavak)
Usni nastavak
Membranski
umetak
2 AA baterije
Posuda za
medikamente
Bazična konzola
inhalatora
Indikator:
zeleno: za vreme korišćenja
crveno: zamenite baterije
zeleno i crveno: ponovo podešavanje vibracijske brzine.
ON/OFFtaster
Kućište za baterije
SRB
107
Važne napomene za bezbednost
• Uređaj koristite samo za namenu predviđenu u ovom
uputstvu. Ne koristite dodatke koji nisu izričito preporučeni sa strane proizvođača.
• Uređaj sa medikamentima se koristi samo prema uputama Vašeg doktora.
• Ne koristite aparat ukoliko su delovi oštećeni ili ako Vam
padne u vodu / ostalu tečnost.
• Skinite baterije u slučaju kada se uređaj neće koristiti na
duži period kako bi sprečili oštećenja preklopnog sklopa
koje može da se desi kao posledica curenja baterija.
• Kako bi iskoristili uređaj jednokratno ili nakon dužeg čuvanja, potrebno je da sve neophodne delove očistite i
dezinfikujete kao što je opisano u uputstvu.
• Ne koristite aparat za vreme kupanja.
• Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen.
• Čuvajte aparat izvan dohvata dece koja nisu pod nadzorom. Moguće je odvajanje manjih delova uređaja. Deca
mogu da progutaju te delove ili postoji opasnost gušenja
prouzrokovano udisavanjem ovih delića.
• Materijali uređaja i pribora ne prouzrokuju alergijske reakcije.
• Ne pokušavajte rastavljati inhalator ili ga menjati.
• Ne stavljajte uređaj u tečnost, niti na mesto na kojem je
uređaj u opasnosti od pada u tečnost.
• Ukoliko dođe do pojave tegoba ili u slučaju neredovitosti
treba da se odmah prekine sa korišćenjem uređaja.
• Inhalator i membranski umetak ne izlagajte udarcima i na
dozvoljavajte da padne.
• Pre spremanja inhalatora osigurajte se da su svi delovi
čisti i suvi.
• Ne čuvajte inhalator na direktnom svetlu sunca, visokim
temperaturama ili visokoj vlažnosti.
• Uređaj je predviđen samo za privatnu upotrebu.
• Inhalacija isključivo maskom ili usnim nastavkom, kako bi
efikasno isparavanje bilo zagarantovano.
SRB
• Maska i / ili usni nastavak se mogu koristiti uvek samo od
jedne osobe.
108
Važne informacije u vezi sa inhalacijskom terapijom i membranskom tehnologijom, namena
Geratherm® micromesh isporučuje inhalat za terapiju astme, hroničnog bronhitisa i ostale bolesti disajnih puteva
kao što su, na primer, prehlade gornjih i donjih disajnih puteva. Za isparivanje medikamenata koristi se ultramoderna
vibracijska membrana. Ova membrana je delomično porozna što znači da kad počne sa vibriranjem je propustljiva i
za najmanje deliće inhalata.
Glavni deo ovog sistema je membranski umetak. Preporučujemo zamenu membranskog umetka približno svakih 6
meseci pri redovitom korišćenju, kako bi efikasno isparavanje bilo zagarantovano.
Uređaj je idealan za inhalaciju kako u domaćim uslovima
tako i dok ste na putu. On omogućava visokoefikasnu, brzu
inhalacijsku terapiju počevši od primene kod male dece pa
sve do primene kod odraslih osoba. Treba se inhalirati u
smirenom i opuštenom stanju, pritom polako i duboko udišite kako bi medikament ušao duboko u najfinije cevčice
bronhija. Izdiđite normalno.
Važne informacije u vezi inhalata / medikamenata
Ultrazvučni uređaj za inhalaciju Geratherm® micromesh je
namenjen za inhalaciju svih uobičajenih medicinskih aerosolnih preparata osim:
- rastvore visoke viskoznosti
- suspenzije (koktel medikamenata)
- eterična ulja
Pažnja: Koristite samo medikamente rastvorljive u
vodi ili preparate koji su prikladni za inhalaciju i koji su proizvedeni na bazi alkohola.
Koristite samo medikamente / preparate koje je Vam prepisao Vaš doktor.
109
SRB
Priprema za upotrebu / stavljanje u pogon
Inhalator radi na dve 1,5 V AA alkalne baterije.
Pre prve upotrebe Geratherm micromesha mora pravilno da
se podesi brzina vibracija. U tu svrhu sledite korake iz tačke
„Održavanje“ koji su opisani na stranici 116.
Postavljanje / zamena baterija
Promenite baterije kada indikator svetli crveno. Osigurajte
se da je inhalator isključen pre promene baterija.
1. Pritisnite zatvarač poklopca baterijskog kućišta, podignite i zatim odstranite masku.
2. Odstranite stare baterije i postavite dve nove baterije.
Molimo Vas da obratite pažnju na označene polaritete.
3. Zatvorite poklopac baterijskog kućišta sa pritiskanjem
prema dole, sve dok ne čujete da je prilegao na svoje
mesto.
Zabeleška:
Odstranite baterije ukoliko inhalator nećete koristiti duže od
tri meseca. Odlagajte baterije u skladu sa lokalnim propisima za odlaganje otpada. Ne koristite istovremeno i već
korištene i nove baterije zajedno.
Držite baterije dalje od male dece. Ne bacajte baterije
u vatru zato što mogu da eksplodiraju.
Korišćenje inhalatora
SRB
Važne napomene pre i nakon korišćenja uređaja
• Osigurajte se da su svi sastavni delovi očišćeni ili eventualno dezinfikovani i suvi.
• Pre početka terapije posavetovajte se sa Vašim doktorom o trajanju, doziranju i učestalosti upotrebe.
• Zelena LED lampica indikatora svetli za vreme inhalacije.
• Inhalator se automatski isključuje nakon 15 minuta nekorišćenja (bez pritiska na dugme ON/OFF).
• Nemojte odstranjivati zaštitnu masku iz bazične jedinice
za vreme inhalacije.
110
Korišćenje inhalatora
Priprema inhalacije i inhalacija
1. Odstranite zaštitnu masku i
membranski umetak inhalatora.
Odstranite membranski umetak blagim pritiskom na plastičnom čvoriču. Umetak se
sad može izvaditi prema gore.
1
2
2. Polako napunite propisani inhalat u posudu.
Maksimalna zapremnina punjenosti iznosi 6 ml.
Pazite na to da se medikament može napuniti maksimalno do ove oznake (6 ml).
3. Umetnite membranski umetak bazične konzole u inhalator – dve prednje izbočine se
trebaju podesiti u skladu sa
udubljenjima u pravcu prikazanom strelicom 1. Zatim se
maska pritiska prema dole,
sve dok ne čujete da je prilegla na svoje mesto.
2
1
4. Postavite adapter membranskog umetka. Obratite pažnju
na to da izbočine membranskog umetka naležu iznad
udubljenja kod adaptera. Postavite adapter na svoje mesto. Montirajte zaštitnu masku.
SRB
111
Korišćenje inhalatora
5. Maska ili usni nastavak postaviti na adapter.
ili
6. Uzmite inhalator u ruku i pritisnite taster ON/OFF kako bi
počeli sa inhalacijom. Možete da birate između 2 modusa. U vezi sa ovim pročitajte informacije u delu Ispuštanje aerosola Modusi.
7. Kako bi završili sa inhaliranjem ponovno pritisnite dugme
ON/OFF.
Ispuštanje aerosola - Modusi
U zavisnosti od Vaših potreba, inhalator Vam nudi dva modusa ispuštanja:
automatski ili ručno.
Automatsko ispuštanje aerosola
1. Pritisnite i pustite tipku ON/OFF. Uređaj se uključuje i počinje sa kontinuisanim 15 minutnim ispuštanja inhalata.
Inhalator se automatski isključuje nakon 15 minuta nekorišćenja (bez pritiska na dugme ON/OFF).
SRB
2. Kako bi se u svako vreme zaustavila terapija, trebate
ponovo stisnuti dugme ON/OFF kako bi isključili aparat.
112
Korišćenje inhalatora
Ručno ispuštanje aerosola
Kod manualnog ispuštanja trajanje isparavanja se kontroliše sa tim što dugme ON/OFF se drži pritisnuto.
1. Stisnite dugme ON/OFF duže od 2 sekunde i držite pritisnutu. Uređaj počinje sa isparavanjem ali će ispuštati
inhalat samo kad je dugme za uključivanje/isključivanje
pritisnuto.
2. Ako želite okončati postupak, otpustite dugme ON/OFF i
uređaj će prestati sa ispuštanjem medikamenta.
Inhalacija sa usnim nastavkom i sa maskom
Inhalacija sa usnim nastavkom
1. Stavite usni nastavak u usta pritom usnice trebaju čvrsto
obuhvatiti usni nastavak.
2. Uključite aparat.
3. Za vreme terapije udišite polako i duboko kroz usta. Ukoliko je moguće, nakon svakog udisaja zadržite vazduh
dve do tri sekunde, pre izdisaja kroz nos. Na taj način
inhalat ima mogućnost za spuštanje kroz disajne puteve.
4. Produžite sa terapijom sve dok se inhalat ne potroši.
5. Ukoliko Vam se počne vrtiti u glavi, prekinite sa terapijom i odmorite oko pet minuta. Nakon toga produžite sa
terapijom, ali pritom celo vreme pokušavajte da dišete
polako. Ukoliko ovi simptomi ne prestanu i za vreme sledećih terapija, molimo Vas da odmah informišete Vašeg
dokora.
6. Čistite i dezinfikujte kao što je dole opisano.
Inhaliranje sa maskom
1. Stavite masku preko usta i nosa.
2. Uključite uređaj.
3. Za vreme terapije udišite polako i duboko kroz nos. Ukoliko je moguće, nakon svakog udisaja i izdisaja zadržite
vazduh dve do tri sekunde pre izdisaja. Na taj način inhalat se može spustiti u disajne puteve.
4. Sledite isti postupak kao kod „ Inhaliranja sa usnim nastavkom“.
113
SRB
Čišćenje i dezinfekcija
Čistite Vaš inhalator nakon svakog korišćenja kao što je
dolje opisano.
Zabeleška: Nakon svakog korišćenja (inhalacije) molimo Vas operite Vaš inhalator vodom na taj način što ćete
posudu za inhalat napuniti vodom kako bi očistili membranu.
Pre čišćenja
Obezbedite se da inhalator nije uključen.
1. Izvadite zaštitnu masku, masku, usni nastavak i adapter
sa inhalatora. Adapter se odvaja od membranskog umetka sa blagim okretanjem u
pravcu kretanja strelice sata.
1
2
2. Odstranite membranski umetak blagim pritiskom na izbočenom plastičnom čvoriću.
Sada se maska može izvaditi prema gore.
3. Otresite ostatak inhalata ako ga eventualno još bude.
(obratite pažnju na zakonske propise).
Čišćenje i dezinfekcija sastavnih dijelova inhalatora
Čišćenje nakon svakog korištenja
Očistite maske, usni nastavak, zaštitnu masku, adapter i
membranski umetak nakon svake inhalacije.
1. Sastavni delovi uređaja rastavite kao što je gore opisano.
2. Svi gorenavedeni sastavni delovi mogu se oprati pod
mlazom obične vode iz vodovoda.
3. Višak vode obrišite čistom i suvom krpom i ostavite delove da
se suše na vazduhu. Eventualne
kapi koje su ostale na površini
membrane mogu se odstraniti sa
blagim protresavanjem membranskog umetka.
SRB
114
Čišćenje i dezinfekcija
ČiDnevna dezinfekcija
Dezinfekcija sa prokuvavanjem:
1. Silikonske maske (pribor) i membranski umetak se mogu
dezinfikovati sa prokuvavanjem u destiliranoj vodi.
2. Nakon 15 - 20 minuta prokuvavanja prebrišite preostalu
vodu pažljivo sa suvom krpom i ostavite delove da se
osuše na vazduhu položene na komadu kuhinjskog papira.
Zabeleška: Isključivo silikonske maske (pribor) se
mogu dezinfikovati prokuvavanjem. PVC maske se mogu
dezinfikovati prebrisavanjem sa medicinskim alkoholom
(etanol u koncentraciji od 75 %).
Dezinfekcija sa prebrisivanjem alkoholom:
1. PVC maske, usni nastavak, zaštitna maska i adapter se
mogu dezinfikovati pažljivim prebrisavanjem sa krpom
natopljenom u medicinski alkohol (etanol sa koncentracijom od 75 %)
2. Ostavite delove na komadu kuhinjskog papira da se osuše na vazduhu.
Čišćenje i dezinfekcija bazične konzole inhalatora
Nakon svakog korišćenja
1. Koristite krpu natopljenu vodom kako bi očistili bazičnu
konzolu inhalatora.
2. Obrišite inhalator s nekorištenom suvom krpom i položite
ga na suvu krpu da se osuši na vazduhu.
Dnevna dezinfekcija
1. Koristite krpu natopljenu u medicinski alkohol (etanol u
koncentraciji od 75 %) i sa njom pažljivo obrišite kućište
inhalatora i posudu za medikamente.
2. Ostavite delove na komadu kuhinjskog papira da se osuše na vazduhu.
115
SRB
Čišćenje i dezinfekcija
Upozorenje:
• Ne utapajte inhalator u tečnost i ne držite ga pod mlazom
vode. Pazite na to da u inhalatoru ne uđe voda.
• Ne čistite inhalator i njegove sastavne delove u mašini
za pranje suđa.
• Pazite da ne prodre voda u baterijsko kućište.
• Ne koristite druga sredstva za čišćenje inhalatora i njegovih sastavnih delova osim gore opisana.
• Ne koristite fen za sušenje.
• Uređaj i pribor se ne smeju čistiti sa rastvorom soli
(NaCl).
Održavanje
Kod prvične primene novog membranskog umetka kao i
kada menjate baterije morate ponovo podesiti brzinu vibriranja kao što je ovde opisano:
1. Napunite vodom sve do oznake.
2. Montirajte membranski umetak na inhalatoru.
3. Izvadite baterije.
4. Zadržite taster ON/OFF i istovremeno ponovo stavite
baterije i zatvorite poklopac baterijskog kućišta.
5. Držite uređaj uspravno i onda otpustite taster ON/OFF.
Zelena i crvena indikacija svetle i pokazuju da inhalator
ponovno podešava brzinu vibracije.
6. Nakon nekoliko sekundi inhalator se automatski isključuje. Novo podešavanje brzine vibriranja sa tim je završeno. Inhalator je spreman za upotrebu.
SRB
Za vreme procesa držite inhalator u uspravnom položaju.
116
Pribor koji se može zameniti
Mi Vam preporučujemo zamenu membranskog umetka
svakih 6 meseci pri dnevnoj upotrebi (jednom dnevno),
kako bi efikasno isparavanje bilo zagarantovano.
Ovaj podatak se odnosi na 2 ml zapremnine sadržaja i inhalaciju od oko 8 - 15 minuta.
Pri učestaloj dnevnoj upotrebi moguće trajanje primene od
6 meseci može se čak i skratiti.
U slučaju stalnog korišćenja pribor se takođe treba menjati.
Pribor Inhalatora Micromesha obuhvaća: membranski umetak, adapter (za maske i usni nastavak) PVC maske (za
odrasle i za decu), silikonske maske (za odrasle i za decu)
kao i usni nastavak i se mogu nabaviti u specijalizovanim
prodavonicama.
Opis
Broj artikla
EAN
Membranski umetak
9730002017
4018674000215
PVC maska za odrasle
9730002012
4018674000161
PVC maska za decu
9730002011
4018674000154
Silikonska maska za
odrasle
9730002014
4018674000185
Silikonska maska
za decu
9730002013
4018674000178
Usni nastavak
9730002016
4018674000208
Adapter
9730002015
4018674000192
SRB
117
Informacije o greškama
Stanje
Razlog pogreške
Odstranjivanje
pogreške
Baterije su prazne
Molimo Vas zamenite baterije.
Indikator svetli
crveno.
Membranski umetak je zaprljan.
Očistite membranu. Ukoliko ovo
stanje traje duže,
zamenite membranski umetak.
Inhalator ne
funkcioniše
nakon uključivanja.
Baterije su prazne.
Proverite baterije,
eventualno ih zamenite. Pazite na
polaritet baterija.
Posuda za medikamente je prazna.
Napunite posudu
za medikamente i
uključite aparat.
Membranski umetak je pokvaren.
Zamenite membranski umetak.
Posuda za medikamente ili membranski umetak su
prljavi.
Očistite oba dela
ili zamenite membranski umetak.
Nema strujnog
napajanja.
Proverite baterije,
eventualno ih
zamenite. Obratite
pažnju na polaritet
baterija.
Membranski
umetak je prekriven
tečnošću.
Proverite dali
je membranski
umetak prekriven
tečnošću.
Ukoliko je odgovor
potvrdan, prosipajte tečnost i
pokušajte ponovo
(vidi Čišćenje).
Indikator svetli
zeleno, ali
nema vidljivog
isparavanja
ili isparavanje
je manje/
sporije nego
uobičajeno.
Medikament
je stavljen u
posudu za
medikamente, ON/
OFF taster
je pritisnut,
ali se ne vidi
isparavanje.
SRB
118
Tehnički podaci
Dimenzije
Masa
Napajanje
Životni vek baterija
Potrošnja struje
Frekvencija vibriranja
Prosečna veličina čestica:
Svojstvo isparavanja
Zapremnina punjenja
inhalatom
Uslovi rada
Uslovi čuvanja
Nivo zaštite:
Automatska funkcija
Potrošnja struje
76 mm x 60 mm x 135 mm
190 g
2 x AA baterije (1,5 V)
preko 7 sati rada
1,5 W
185,5 kHz
оkо 5 μm
> 0,25 ml/min
6 ml
10 °C do 40 °C,
30 do 85 % relativna
vlažnost vazduha
-25 °C do +70 °C,
10 % do 93 % relativna
vlažnost vazduha
IPX5
Automatsko isključivanje
nakon 15 minuta
Normalni modus:
manje od 1,5 W
Stendbaj modus:
manje od 0,3 mW
Garancija kvaliteta
Geratherm® je sertificiran prema regulativi 93/42/EWG i EN
ISO 13485 i ovlašćen je za oznaku
(Mesto sertificiranja: TÜV Rheinland LGA Products GmbH).
Raspodela veličine čestica (sa maskom i usnim nastavkom)
Volumenanteil/
Volume fraction
1,0
0,8
0,5
0,3
0,0
0
5
10
15
Partikelgröße/Particle size [μm]
119
20
SRB
Objašnjavanje simbola
Simbol
Оbjašnjenje
Obratite pažnju na uputstvo za upotrebu
Rok trajanja maski
Oznaka šarži Inhalator
Datum proizvodnje Maske
Proizvođač
Serijski broj
Pažnja, vidite u priloženoj dokumentaciji
Da se ne odlaže u kućnom otpadu
Uređaj tipa BF
+70 °C
Čuvanje od -25 °C do +70 °C
-25 °C
93 %
Čuvajte pri maksimalnoj relativnoj vlažnosti vazduha od 10 % do 93 %
10 %
SRB
Zaštitite od vlage
120
Napomene za odlaganje
Pri odlaganju uređaja, ambalažu i baterije moraju se poštovati važeći propisi.
Ovaj se uređaj ne sme odlagati u kućnom otpadu.
Svaki potrošač je obvezan, sve električne ili elektronske
uređaje, bez obzira dali sadrže štetne materije ili ne, predati u mestu za sakupljanje u njegovom gradu ili u odgovarajućem dućanu kako bi mogli da se odlože u skladu sa
pravilima za zaštitu okoline.
Odstranite baterije pre odlaganja uređaja u otpad.
Ne bacajte potrošene baterije u kućanski otpad,
već u specijalnom otpadu ili u sabirnom punktu
kod specijalizovanog prodavača.
Ograničena garancija
Za ovaj mikromembranski inhalator važi garancija od 3 godine od datuma prodaje u odnosu na greške proizvođača i
u uslovima normalne primene.
Ukoliko Vaš inhalator na osnovi neispravnih delova ili montaže ne funkcioniše ispravno, mi ga za Vas popravljamo bez
naknade. Ova garancija važi za sve delove osim za pribor
koji podleže normalnom habanju. Ova garancija ne važi za
oštećenja Vašeg uređaja prouzrokovana nestručnim rukovanjem.
Kada odlagate uređaj u otpad, pridržavajte se važećih propisa.
SRB
121
GARANCIJSKA KARTICA
Geratherm® zа Inhalator micromesh® odobrava garanciju
od datuma kupnje i isto važi za fabričke greške i u slučaju
kada se vraća u trgovinu iz koje je uređaj kupljen.
U tom periodu uređaj se popravlja bez naknade ili se zamenjuje ako su štete nastale kao posledica neispravne konstrukcije ili izvedbe.
Ova garancija ne pokriva oštećenja i nepravilne funkcije
prouzrokovane nestručnim rukovanjem, korišćenjem koje
nije u skladu sa uputima u ovom uputstvu za upotrebu ili
nestručnim pokušajima za održavanje.
Vaša trgovina u Vašem mestu ne može da deklariše garanciju proizvođača nevažećim, ali može da proširi garanciju
sa naknadnim garancijama i to na trošak trgovca.
Model br.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serijski br.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum kupnje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potpis trgovca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Račun br. / fiskalni račun br.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ime i adresa trgovca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SRB
Geratherm Medical AG
Fahrenheitstraße 1
D-98716 Geschwenda
Njemačka
Tel: +49 36 205 980
Fax: +49 36 205 116
www.geratherm.com
122
Geratherm Medical AG
Fahrenheitstraße 1
D-98716 Geschwenda
Germany
Phone: ++49 36205 980
Fax: ++49 36205 98 116
www.geratherm.com
PUIHMM00801
2014 - 06
Download

BA micromesh PL 14-07-11.indd [ 1 ], page 12 @ Preflight