CYFROWY TERMOMETR DO
UCHA I DO CZOŁA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DIGITÁLNÍ UŠNÍ
A ČELNÍ TEPLOMĚR
NÁVOD K POUŽITÍ
DIGITALNI UŠESNI IN
ČELNI TERMOMETER
NAVODILO ZA UPORABO
DIGITALNI TOPLOMJER ZA
MJERENJE TEMPERATURE
U UHU I NA ČELU
UPUTA ZA UPOTREBU
DIGITALNI TERMOMETAR ZA
MERENJE TEMPERATURE
U UHU I NA ČELU
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
DIGITÁLNY UŠNÝ A
ČELOVÝ TEPLOMER
NÁVOD NA POUŽITIE
Geratherm Duotemp GEF-100
PL
CZ
SLO
HR
SRB
SK
CYFROWY TERMOMETR DO
UCHA I DO CZOŁA
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Geratherm Duotemp GEF-100
SPIS TREŚCI
PL
Opis części
Szczegóły techniczne
Czym jest temperatura ciała
Pomiar temperatury - ucho
Pomiar temperatury - czoło
Pomiar temperatury wody i pomieszczenia
Pamięć
Zmiana skali temperatury
Wymiana i wkładanie baterii
Zgłoszenie zakłócenia
Gwarancja
Karta gwarancyjna
1 - PL
2 - PL
4 - PL
5 - PL
7 - PL
8 - PL
9 - PL
9 - PL
10 - PL
11 - PL
13 - PL
14 - PL
OPIS CZĘŚCI
Przycisk włączania/wyłączania
Czujnik pomiarowy
Wyświetlacz LCD
Przycisk pamięci
Nasadka czujnika
pomiarowego
(dla modusu „czoło”)
Końcówka czujnika pomiarowego
Osłona baterii
1 - PL
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
Miejsce pomiaru
Zakres pomiaru
błony bębenkowej:
czoło:
Pomiar podczerwienią z błony
bębenkowej lub czoło
0 - 100 °C (32 - 212 °F)
32,2 - 43,3°C (90 - 109,9 °F)
10 - 40 °C (50 - 104 °F),
Warunki eksploatacji wilgotność:
15 - 95 % względnej wilgotności
Warunki
przechowywania
-20 - 50 °C (-4 - 122 °F),
wilgotność:
15 - 95 % względnej wilgotności
Rozdzielczość
odczytu
0,1 °C lub 0,1 °F
Dokładność
(laboratoryjna)
35,5 °C - 42,0 °C: +/- 0,2 °C (95,9
°F - 107,6 °F: +/- 0,4 °F);
pozostały zakres +/- 2%
Wysoki kliniczny
standard
powtarzalności
precyzji pomiaru
mak. +/- 0,3 °C
Pamięć
Zachowanie do 10 wartości
Automatyczne
wyłączenie
60 sekund
Czas reakcji
- 1 sekunda
Bateria
DC 3V bateria litowa CR2032
Okres użytkowania
baterii
Przy 10-minutowej pracy
dziennie ponad 12 miesięcy
Wymiary
150 mm (dł.) x 36,7 mm (szer.) x
44 mm (wys.)
Waga
47 g (łącznie z baterią)
Gwarancja jakości: Przyrząd spełnia wymagania normy
dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych, DIN
EN 12470-5:2003 Termometry medyczne, część 5: Wymagania
dla termometrów na podczerwień do ucha. Geratherm® posiada
certyfikat zgodny z dyrektywą 93/42/EWG, załącznik II oraz normą
DIN EN ISO 13485 i jest uprawniony do stosowania znaku CE 0118
(jednostka notyfikowana LMET).
2 - PL
PL
PL
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci. Pomiar temperatury u dzieci wyłącznie
pod nadzorem osoby dorosłej!
• Upadek przyrządu może prowadzić do
błędnego wskazania pomiaru.
• Przyrząd przeznaczony jest do użytku
prywatnego.
• Nie stosować nasadki ochronnej!
• Przed każdym pomiarem należy oczyścić
końcówkę pomiarową. Czyścić można
szmatką lub wacikiem nasączonym alkoholem
do czyszczenia.
• Zabrudzona soczewka może być powodem
błędnego pomiaru.
• Używanie termometru pod żadnym względem
nie może zastąpić leczenia przez lekarza!
• Przyrząd wyposażony jest w offset do kompen
sacji wpływu temperatury otoczenia.
• Po włączeniu przyrząd przeprowadza
samoczynnie autotest. Ewentualne zakłócenia
wskazywane są na wyświetlaczu.
3 - PL
CZYM JEST TEMPERATURA CIAŁA?
Temperatura ciała jest wewnętrzną temperaturą
ciała. Temperatura ciała wykazuje dobowe
wahania. Rano bywa ona najniższa, a późnym
popołudniem najwyższa. Temperatura ciała jest
też zróżnicowana w zależności od miejsca pomiaru oraz wieku pacjenta. Mierzona temperatura
ciała zależy więc od tego, kiedy, gdzie i komu ją
się mierzy.
Zakresy normalnej
temperatury - w zależności
od miejsca pomiaru 1)
Zakresy normalnej
temperatury według wieku 2)
pod pachą 34,7 - 37,3 °C
0-2
lata
36,4 - 38,0 °C
w ustach
35,5 - 37,5 °C
3 - 10
lata
36,1 - 37,8 °C
w uchu
35,8 - 38,0 °C
11 - 65 35,9 - 37,6 °C
lata
w
36,6 - 38,0 °C
odbytnicy
> 65
lata
36,8 - 37,5 °C
1)
Chamberlain, J. M. dr med., i Temdrup, T. E. dr med.,
„New Light on Ear Thermometer Readings“ [Nowa
wiedza o wartościach pomiaru termometrem w uchu],
Contemporary Pediatrics, marzec 1994 r.
2)
Chamberlain, J. M. dr med., i Temdrup, T. E. dr med.,
„Determination of Normal Ear Temperature with an
Infrared Emission Detection Thermometer“ [Określanie
normalnej temperatury w uchu przy użyciu termometru
na podczerwień mierzącego oddawane ciepło], Annals
Emergency Medicine, styczeń 1995 r.
4 - PL
PL
POMIAR TEMPERATURY - UCHO
PL
W celu zapewnienia dokładności pomiaru
należy 20 minut przed pomiarem odpoczywać
w tym samym pomieszczeniu co termometr.
Po wysiłku fizycznym lub po kąpieli temperatura ciała może wzrosnąć.
Wcisnąć przycisk
ON [ON].
Sprawdzić, czy aktywny
jest symbol °C.
Termometr po włączeniu
automatycznie pracuje w
trybie Ucho (Ear)
Wprowadzić czujnik
pomiarowy do przewodu
słuchowego.
W celu dokładnego
36.8 C/98.24 F pomiaru temperatury w
uchu końcówka czujnika
pomiarowego musi być
skierowana do błony
bębenkowej.
34.8 C/94.64 F
5 - PL
Wcisnąć przycisk ON i
czekać na sygnał akustyczny. W przypadku braku
sygnału akustycznego
przycisk ON ponownie
wcisnąć i puścić.
Po usłyszeniu ponownego
sygnału akustycznego
wyjąć czujnik pomiarowy
z przewodu słuchowego.
Odczytać temperaturę z
wyświetlacza LCD.
Po usłyszeniu ponownego
sygnału akustycznego
należy kilka sekund
potrzymać termometr w
uchu a następnie wyjąć
czujnik pomiarowy z
przewodu słuchowego.
Odczytać temperaturę z
wyświetlacza LCD.
Aby zmienić z pomiaru na skronii na pomiar
w uchu 2 sekundy przyczymać MEM.
• Zaleca się mierzenie temperatury w tym
samym uchu, ponieważ wartości z lewego i z
prawego ucha mogą się różnić.
• U osób z wygiętym przewodem słuchowym
mierzone wartości temperatury mogą
wykazywać wahania z powodu wpływów
anatomicznych.
• Ucho nie może być niczym zatkanie i nie może
w nim być nadmiernej ilości woskowiny.
6 - PL
PL
POMIAR TEMPERATURY - CZOŁO
PL
W celu zapewnienia dokładności pomiaru
należy 20 minut przed pomiarem odpoczywać
w tym samym pomieszczeniu co termometr. Po
wysiłku fizycznym lub po kąpieli temperatura
ciała może wzrosnąć.
Proszę się zawsze upewnić, czy
nasadka czujnika pomiarowego
umieszczona jest na termometrze. W celu zapewnienia
dokładności pomiaru na czole
nie może być potu, makijażu itp.
Wcisnąć przycisk ON.
Termometr po włączeniu
automatycznie pracuje w trybie
Ucho. Aby dokonać pomiarów
na czole należy przez kilka
sekund przytrzymać przycisk
MEM. Wówczas na ekranie
wyświetli się komunikat (For)
Końcówkę czujnika pomiarowego z nasadką przyłożyć przy
skroni w miejscu najbardziej
ukrwionym. Zaleca się miejsce
przy zewnętrznej stronie lewej
brwi (lub po drugiej stronie,
jeżeli wybiorą Państwo prawą
brew).
Wcisnąć przycisk ON (rozlegnie się sygnał akustyczny)
przytrzymać wciśnięty przez
kilka sekund, po czym puścić
przycisk nie odrywając termometru od skroni. Po sygnale
dźwiękowym odjąć termometr
od miejsca pomiaru i odczytać
temperaturę.
7 - PL
Odczytać temperaturę z
wyświetlacza LCD.
•
•
•
•
Temperatury mierzone na czole
wyświetlane są jako porównywalne
temperatury rektalne.
• Dokładny system pomiarowy rejestruje
przez skórę ciepło naturalnie oddawane
przez tętnicę skroniową.
Jeżeli termometr nie będzie przesuwany przez
tętnicę skroniową, wskazana temperatura
może być niższa.
Zaleca się 2- względnie 3-krotny pomiar
i przyjęcie wartości najwyższej, ponieważ
położenie tętnicy skroniowej może być dla
każdej osoby inne.
U niektórych ludzi temperatura czoła może
być w zależności od czynników
środowiskowych inna. Dlatego zaleca się
zmierzenie i zapisanie temperatury czoła, gdy
jest się zdrowym.
Pomiar temperatury czoła znakomicie pozwala
na rozpoznanie podwyższonej temperatury
ciała.
W razie wątpliwości co do zmierzonej
temperatury, proszę zmierzyć ją jeszcze raz
w uchu i przyjąć wartość najwyższą (z powodu
dokładności).
POMIAR TEMPERATURY WODY
I POMIESZCZENIA
• Pomiaru należy dokonywać wyłącznie
w modusie pomiaru w uchu.
• Przy pomiarze temperatury wody proszę
utrzymywać 1 cm (± 0,5 cm) odstęp od
powierzchni wody. Niedokładność pomiarów
wzrasta wraz z odległością od
powierzchni wody.
8 - PL
PL
PAMIĘĆ
Wcisnąć przycisk MEM.
PL
Pierwszy numer pamięci
(„0“) wskazuje zachowaną
temperaturę (z ostatniego
pomiaru).
Ponownie wcisnąć przycisk MEM. Teraz wskazywany jest przedostatni
pomiar.
Wcześniejsze wartości pomiarowe można odczytać
ponownie wciskając
przycisk MEM.
ZMIANA SKALI TEMPERATURY
ON
MEM
9 - PL
Aby zmienić skalę
temperatury z Celsiusa na
Fahrenheita i odwrotnie
należy energicznie wcisnąć
przyciski MEM, On MEM
WYMIANA I WKŁADANIE BATERII
Gdy na wyświetlaczu LCD
zgaśnie symbol
należy wymienić baterię
na nową.
Wcisnąć na osłonie element oznaczony
i zdjąć osłonę zgodnie
z kierunkiem strzałki na
obrazku. Wyjać baterię.
Uwaga: Unikać przy tym
stosowania ostrych przedmiotów metalowych.
Umieścić baterię litową
CR2032 zwracając uwagę
na oznaczenie bieguna
(+).
Zgodnie z kierunkiem
strzałki na obrazku ponownie założyć osłonę baterii.
Jeżeli po wymianie baterii nie rozlegnie się sygnał
akustyczny, włożyć baterię jeszcze raz i wcisnąć
przycisk ON.
Przy utilizacji przyrządu i baterii należy przestrzegać obowiązujących przepisów.
10 - PL
PL
ZGŁOSZENIE ZAKŁÓCENIA
PL
Zakłócenie
lub symbol
zakłócenia
Opis
zakłócenia
Usunięcie
zakłócenia
Wyświetlacz nic
nie wskazuje.
Bateria zużyła
się. Niewłaściwe
ustawienie
biegunów baterii.
Wymienić
baterię.Uwaga:
Strona (+) baterii
musi być na
górze.
Pomiar jest
niemożliwy (lub
pojawia się
nienormalna
wartość).
Termometr nie
jest gotów do
pomiaru.
Poczekać,
aż pojawi się
symbol °C.
Pojawia się nienormalna wartość
temperatury.
Końcówka
czujnika pomiarowego jest
zabrudzona lub
uszkodzona.Czy
po wciśnięciu
przycisku ON
rozległ się
sygnał akustyczny?
Oczyścić
końcówkę
czujnika
pomiarowego
lub oddać ją do
naprawy. Proszę
poczekać na
sygnał akustyczny i dopiero
potem wyjąć
termometr z
ucha lub odjąć
od czoła.
Wskazywany jest
symbol LO lub HI
Mierzona
temperatura leży
poza zakresem
pomiarowym
(0°C-100°C lub
32 °F -212 °F)
Low: za niska
temperatura ,
High: za wysoka
temperatura
Sprawdzić, czy
końcówka czujnika pomiarowego jest czysta
i prawidłowo
umieścić termometr w uchu lub
na czole.
11 - PL
Bateria zużyła
się.
Wymienić
baterię na nową.
PL
Wskazywany
jest symbol
Wskazywany
jest symbol
Wskazywany jest
symbol
Termometr nie
jest jeszcze
gotowy do
pomiaru.
Poczekać, aż
na wyświetlaczu
pojawi się
symbol °C.
Przycisk ON nie
został wciśnięty
w odpowiednim
momencie.
Wcisnąć
przycisk ON, gdy
tylko rozpocznie
się pomiar.
Temperatura
otoczenia leży
poza zakresem
temperatury
eksploatacji lub
zmienia się zbyt
szybko.
W celu
zapewnienia
dokładności pomiaru termometr
należy 20 minut
przed pomiarem
przechowywać
w temperaturze
roboczej.
12 - PL
GWARANCJA OGRANICZONA
PL
Na ten termometr w wypadku normalnego stosowania na okres 2 lat od daty zakupu udziela
się gwarancji na wypadek ewentualnych wad
spowodowanych przez producenta. Jeżeli termometr nie funkcjonuje prawidłowo z powodu
wadliwych części lub niewłaściwego montażu,
naprawimy go nieodpłatnie. Za wyjątkiem baterii gwarancja ta obejmuje wszystkie elementy
przyrządu. Uszkodzenia przyrządu spowodowane
jego nieprawidłowym stosowaniem nie podlegają
gwarancji. Zaleca się raz co roku sprawdzić
dokładność przyrządu w autoryzowanym laboratorium (w Niemczech wymagają tego przepisy).
Gwarancja nie obejmuje takiego sprawdzenia.
Stosowanie poza zakresem podanych warunków
otoczenia może prowadzić do błędnego pomiaru. Okres produkcji ustalić można na podstawie
numeru LOT umieszczonego w przegrodzie na
baterię. Dwie pierwsze cyfry oznaczają miesiąc, a
trzecia do szóstej rok produkcji.
Producent:
Geratherm Medical AG
Fahrenheitstraße 1
D-98716 Geschwenda
Niemcy
KARTA GWARANCYJNA
Na termometr dualny na podczerwień na okres
dwóch lat od daty zakupu Geratherm® udziela
gwarancji na wypadek wad fabrycznych, jeżeli
termometr zwrócony zostanie w placówce handlowej, w której został on zakupiony.
W tym okresie przyrząd zostanie naprawiony bądź
wymieniony nieodpłatnie, jeżeli wada spowodowana jest niewłaściwą konstrukcją lub błędnym
wykonaniem.
13 - PL
Gwarancja nie obejmuje szkód i wadliwego
działania w wyniku stosowania sprzecznego z zaleceniami niniejszej instrukcji lub nieupoważnione
próby konserwacji.
Placówka handlowa nie może unieważnić gwarancji producenta, ale może ją na własny koszt
według własnego uznania poszerzyć o dalsze
gwarancje.
Numer modelu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer serii:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data zakupu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis sprzedawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer faktury/numer paragonu:. . . . . . . . . . . . . .
Nazwa i adres placówki handlowej: . . . . . . . . . . .
Producent:
Geratherm Medical AG
Fahrenheitstraße 1
D-98716 Geschwenda
Niemcy
TERMOMETR DO
UCHA I DO CZOŁA
Geratherm® duotemp
GEF-100
14 - PL
PL
DIGITÁLNÍ UŠNÍ A
ČELNÍ TEPLOMĚR
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
Geratherm Duotemp GEF-100
OBSAH
Popis dílů
Technické detaily
Co je tělesná teplota
Měření teploty - ucho
Měření teploty - čelo
CZ Měření teploty vody a pokojové teploty
Paměť
Změna teplotní stupnice
Výměna a vložení baterie
Chybové hlášení
Záruka
Záruční list
1 - CZ
2 - CZ
4 - CZ
5 - CZ
7 - CZ
8 - CZ
9 - CZ
9 - CZ
10 - CZ
11 - CZ
13 - CZ
14 - CZ
POPIS DÍLŮ
tlačítko zap/vyp
měřicí čidlo
LCD-displej
tlačítko paměti
nástavec měřicího čidla
(pro režim měření na čele)
špička měřicího čidla
kryt baterií
1 - CZ
TECHNICKÉ DETAILY
Místo měření
Rozsah měření
ušní bubínek:
čelo:
měření v bubínku nebo na
čele pomocí infračerveného
záření nebo ušní bubínek
0 - 100 °C (32 - 212 °F)
32,2 - 43,3°C (90 - 109,9 °F)
Provozní podmínky 10 - 40 °C (50 - 104 °F),
vlhkost:15 - 95 % RV
Podmínky pro
uskladnění
-20 - 50 °C (-4 - 122 °F),
vlhkost:15 - 95 % RV
Rozlišení
0,1 °C nebo 0,1 °F
Přesnost
(laboratoř)
35,5 °C - 42,0 °C: +/- 0,2 °C
(95,9 °F - 107,6 °F: +/- 0,4 °F);
jiná oblast: +/- 2%
Klinická přesnost
opakování
max. +/- 0,3 °C
Paměť
uloží až 10 hodnot měření
Automatické
vypnutí
60 vteřin
Doba reakce
< 1 vteřina
Baterie
DC 3V lithiová baterie
CR2032
Životnost baterie
až 10 minut provozu denně,
déle než 12 měsíců
Rozměry
150 mm (l) x 36,7 mm (b) x
44 mm (h)
Hmotnost
47 g (včetně baterie)
Záruka kvality:
Přístroj splňuje požadavky směrnice
93/42/EHS o zdravotnických prostředcích, DIN EN
12470-5:2003 Lékařské teploměry, část 5: Požadavky na
infračervené ušní teploměry. Geratherm® je certifikovaný
dle směrnice 93/42/EHS, přílohy II a DIN EN ISO 13485
a opravňuje k umístění označení CE 0118 (Notifikovaný orgán
LMET).
2 - CZ
CZ
• Před použitím teploměru si podrobně přečtěte
tento návod k použití a dodržujte bezpečnostní
pokyny.
CZ
• Výrobek se v žádném případě nesmí používat
pro stanovení vlastní diagnózy. V případě
potíží neprodleně vyhledejte svého lékaře.
• Uchovávejte mimo dosah dětí. Měření teploty
u dětí je možno provádět pouze pod dohledem
dospělých!
• V případě pádu přístroje se mohou objevovat
chybné údaje.
• Přístroj je určen pro soukromé použití.
• Není možno použít ochrannou čepičku!
• Před každým měřením by měla být špička
měřicího čidla čistá. Můžete ji otřít hadříkem
nebo chomáčkem vaty smočeným v čisticím
lihu.
• V případě nečistot na čočce může docházet k
chybnému měření.
• Použití teploměru nijak nenahrazuje lékařské
ošetření!
• Přístroj je opatřen ofsetem pro kompenzaci
vlivu okolní teploty.
• Po zapnutí přístroj provede automatické vlastní
testování. Případné chyby budou zobrazeny
na displeji.
3 - CZ
CO JE TĚLESNÁ TEPLOTA
Tělesná teplota je vnitřní teplota těla (teplota
jádra). Tělesná teplota kolísá během 24 hodin.
Brzy ráno bývá nejnižší a pozdě odpoledne
nejvyšší. Tělesná teplota je také různá od jednoho místa měření ke druhému a rovněž závisí na
věku. Naměřená tělesná teplota tedy závisí na
tom, kdy, kde u koho se měří.
Rozsahy normální teploty
- podle místa měření na
těle 1)
Rozsahy normální
teploty - podle věku 2)
axilárně
34,7 - 37,3 °C
0-2
let
36,4 - 38,0 °C
orálně
35,5 - 37,5 °C
3 - 10
let
36,1 - 37,8 °C
ucho
35,8 - 38,0 °C
11 - 65 35,9 - 37,6 °C
let
rektálně
36,6 - 38,0 °C
> 65
let
36,8 - 37,5 °C
1)
Chamberlain, J. M. Dr. med., a Temdrup, T. E. Dr.
med., „New Light on Ear Thermometer Readings“
[Nové poznatky naměřených hodnot ušních
teploměrů], Contemporary Pediatrics, březen 1994.
2)
Chamberlain, J. M. Dr. med., a Temdrup, T. E. Dr.
med., „Determination of Normal Ear Temperature
with an Infrared Emission Detection Thermometer“
[Určení normální teploty v uchu pomocí infračerveného
teploměru na principu zachycení výdeje tepla], Annals
Emergency Medicine, leden 1995
4 - CZ
CZ
MĚŘENÍ TEPLOTY - UCHO
CZ
Z důvodu přesnosti zůstaňte před měřením
po dobu 20 minut ve stejné místnosti jako
teploměr.
Teplota se může zvýšit bezprostředně po
tělesné námaze nebo po koupeli.
Stiskněte tlačítko ON
[ZAP].
Měřicí čidlo zaveďte do
zvukovodu.
36.8 C/98.24 F
34.8 C/94.64 F
5 - CZ
Pro přesné měření teploty
v uchu musí měřicí číslo
směřovat k bubínku.
Stiskněte tlačítko ON
a potom vyčkejte, než
se ozve pípnutí. Pokud
přístroj nezapípá, znovu
stiskněte a uvolněte
tlačítko ON.
Jakmile uslyšíte další
pípnutí, vytáhněte měřicí
čidlo ze zvukovodu.
Teplotu přečtete na LCD
displeji.
Aby jste změnili režim měření teploty na čele
na režim měření teploty v uchu, stlačte MEM
po dobu 2 sekund.
• Doporučujeme měřit teplotu ve stejném uchu,
protože hodnoty levého a pravého ucha se
mohou lišit. U osob se zahnutým zvukovodem
mohou naměřené hodnoty teploty vykazovat
odchylky z důvodu anatomických vlivů.
• Jestliže není špička teploměru správně
zavedena do ušního kanálku, může dojít k
nepřesnému měření.
• Ucho by nemělo být nijak ucpáno, jako
například nadměrným množstvím ušního mazu.
6 - CZ
CZ
MĚŘENÍ TEPLOTY - ČELO
Z důvodu přesnosti zůstaňte před měřením
po dobu 20 minut ve stejné místnosti jako
teploměr.
Teplota se může zvýšit bezprostředně po
tělesné námaze nebo po koupeli.
CZ
Stále se ujišťujte, že je na
teploměru nasazen nástavec
měřicího čidla. Čelo by mělo
být za účelem přesného
měření zbaveno potu, makeupu atd.
Stiskněte tlačítko ON [ZAP].
Pro změření teploty na čele
stiskněte na dvě vteřiny MEM.
Špičku měřicího čidla s
nástavcem přiložte na čelo.
Doporučená oblast je vlevo
nad levým obočím (nebo
naproti, pokud si zvolíte
pravé obočí).
Stiskněte tlačítko ON
(uslyšíte pípnutí) a držte jej
stisknuté, teploměr veďte doleva dolů, přičemž po dobu
alespoň tří vteřin přejíždějte
přes spánkovou tepnu.
Teploměr z místa měření
sundejte.
7 - CZ
Teplotu přečtete na LCD
displeji.
Teploty naměřené v režimu měření teploty
na čele se zobrazí jako porovnatelné údaje k
teplotám naměřených rektálně.
• Přesný systém měření přijímá pokožkou teplo
vydávané spánkovou tepnou přirozenou cestou. Pokud teploměr nepřejíždí přes spánkovou tepnu, může být zobrazená teplota nižší.
• Doporučujeme měření provést 2 - 3krát a vzít v
úvahu nejvyšší hodnotu, protože poloha spánkové tepny je u různých lidí různá.
• U některých lidí může být teplota čela v
důsledku faktorů životního prostředí jiná, proto
doporučujeme zjistit a poznamenat si svou
teplotu čela při zdravém zdravotním stavu.
• Měření teploty čela je vynikající referencí pro
rozpoznání zvýšené tělesné teploty.
• Pokud máte pochybnosti ohledně naměřené
teploty, opakujte měření v uchu a z důvodu
přesnosti berte v úvahu nejvyšší hodnotu.
MĚŘENÍ TEPLOTY VODY A
POKOJOVÉ TEPLOTY
• Měření by se mělo provádět výhradně v režimu
ušního měření.
• Při měření teploty vody dodržujte minimální
vzdálenost 1 cm (± 0,5 cm) od vodní hladiny.
Čím dále od vodní hladiny měření provádíte,
tím méně přesné jsou naměřené hodnoty.
8 - CZ
CZ
PAMĚŤ
Stiskněte tlačítko MEM.
První číslo místa v paměti
(„0“) pak zobrazuje
uloženou teplotu (poslední
měření).
CZ
Znovu stiskněte tlačítko
MEM. Zobrazí se
předposlední měření.
Další uložené hodnoty
měření je možno přečíst
novým stisknutím tlačítka
MEM.
ZMĚNA TEPLOTNÍ STUPNICE
ON
MEM
9 - CZ
Chcete-li provádět měření
ve stupních Fahrenheita
(°F), stiskněte tlačítko MEM,
potom stiskněte a povolte
tlačítko ON, zatímco se na
LCD displeji zobrazí číslo
paměťového místa.
ON
MEM
Chcete-li provádět měření
ve stupních Celsia (°C),
stiskněte tlačítko MEM,
potom stiskněte a povolte
tlačítko ON, zatímco se na
LCD displeji zobrazí číslo
paměťového místa.
VÝMĚNA A VLOŽENÍ BATERIE
Jestliže se na LCD displeji objeví symbol
,
vyměňte baterii.
Stlačte díl na krytu
označený
a kryt
sejměte ve směru šipky
na krytu. Odstraňte
baterie. Pozor: Přitom
nepoužívejte ostré kovové předměty.
Vložte lithiovou baterii
CR2032 a přitom
dodržujte označení pólů
(+).
Kryt baterie opět nasa ďte
ve směru šipky na krytu.
Pokud po výměně baterie nezazní signál, baterii
znovu vložte a stiskněte tlačítko ON. Při likvidaci
přístroje a baterií je vždy nutno dodržovat platné
předpisy.
10 - CZ
CZ
CHYBOVÉ HLÁŠENÍ
Chyba nebo
symbol chyby
Popis chyby
Náprava
Na displeji se
nic nezobrazuje.
Baterie je
prázdná.
Nesprávná
polarita
baterie.
Není možno
provést
měření (nebo
se objevuje
abnormální
hodnota).
Teploměr není Vyčkejte,
připraven.
dokud se neobjeví symbol
°C.
Zobrazuje se
abnormální
teplotní hodnota.
Špička
měřicího čidla
je znečištěná
nebo rozbitá.
CZ
Slyšeli jste
pípnutí po stisknutí tlačítka
ON?
Zobrazuje se
symbol LO
nebo HI
Naměřená
teplota se
nachází mimo
rozsah měření
0 - 100 °C
nebo
32 - 212 °F)
Low: příliš
nízká teplota
High: příliš
vysoká teplota
11 - CZ
Vyměňte
baterii. Pozor:
strana baterie
(+) musí
směřovat
vzhůru.
Očistěte špičku
měřicího
čidla nebo ji
nechejte
opravit.
Vyčkejte, dokud neuslyšíte
pípnutí,
teprve potom
teploměr
vyjměte z
ucha, příp.
sejměte z čela.
Přesvědčte
se, zda
je špička
měřicího čidla
čistá a jestli
je teploměr
správně
vložen do
ucha, příp.
přiložen na
čelo.
Zobrazuje se
symbol
Baterie je
prázdná.
Vyměňte
baterii.
Zobrazuje se
symbol
Teploměr ještě Vyčkejte,
není připraven dokud se na
k měření.
displeji neobjeví °C.
Tlačítko ON
nebylo včas
Jakmile
stisknuto.
zahájíte
měření,
stiskněte
tlačítko ON.
Zobrazuje se
symbol
Teplota okolí
leží mimo rozsah provozní
teploty nebo
se příliš rychle
mění.
Nechejte
teploměr kvůli
přesnosti po
dobu 20 minut
před měřením
v klidu při provozní teplotě.
12 - CZ
CZ
ZÁRUKA
CZ
Na tento teploměr výrobce poskytuje při normálním
použití záruku na případné závady v délce 2 let od
data zakoupení. Jestliže přístroj správně nefunguje z důvodu závadných dílů nebo montáže, opravíme jej bezplatně. Této záruce podléhají všechny
díly přístroje s výjimkou baterie.
Na škody na přístroji vzniklé nesprávným zacházením se záruka nevztahuje. Doporučujeme nechat každoročně zkontrolovat přesnost měření
přístroje v autorizované laboratoři (v Německu
předpis). Tato kontrola není záruční opravou.
Používání mimo uvedené okolní podmínky může
vést k chybnému měření. Dobu výroby je možno
zjistit podle čísla LOT uvnitř přihrádky na baterie.
Přitom první dvě číslice označují měsíc výroby a
třetí až šestá číslice rok výroby.
Výrobce:
Geratherm Medical AG
Fahrenheitstraße 1
D-98716 Geschwenda
Německo
ZÁRUČNÍ LIST
Geratherm® poskytuje na infračervený duální
teploměr záruku dvou let od data zakoupení na
výrobní závady, jestliže je vrácen prodejci, u kterého byl zakoupen.
Během této doby bude přístroj bezplatně opraven
nebo vyměněn, jestliže závada spočívá v chybném zkonstruování nebo provedení.
13 - CZ
Tato záruka nepokrývá škody a chybné funkce,
které byly způsobeny v důsledku nesprávné manipulace, použitím v rozporu s pokyny v tomto
návodu k obsluze nebo neoprávněnými pokusy o
údržbu.
Váš místní prodejce nemůže tuto záruku výrobce
prohlásit za neplatnou, může ji však podle vlastního zvážení a na své náklady rozšířit doplňkovými
zárukami.
Model č.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sériové č.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum zakoupení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis prodejce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Faktura č. / pokladní blok č.: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jméno a adresa prodejce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výrobce:
Geratherm Medical AG
Fahrenheitstraße 1
D-98716 Geschwenda
Německo
UŠNÍ A ČELNÍ
TEPLOMĚR
Geratherm® duotemp
GEF-100
14 - CZ
CZ
DIGITALNI UŠESNI IN ČELNI
TERMOMETER
SLO
NAVODILO ZA UPORABO
Geratherm Duotemp GEF-100
KAZALO
Tehnični podatki
Specifikacija
Kaj je telesna temperatura
Merjenje temperature - uho
Merjenje temperature - čelo
Merjenje temperature vode in prostora
Pomnilnik
Sprememba temperaturne skale
SLO Menjava in vstavljanje baterije
Simboli za prikaz napak
Omejeno jamstvo
Garancijska list
1 - SLO
2 - SLO
4 - SLO
5 - SLO
7 - SLO
8 - SLO
9 - SLO
9 - SLO
10 - SLO
11 - SLO
13 - SLO
14 - SLO
TEHNIČNI PODATKI
Gumb za vklop/izklop
Merilno tipalo
LCD prikaz
Gumb za
shranjevanje
podatkov
Nastavek za merilno tipalo
(za način merjenja na čelu)
Konica merilnega tipala
Pokrov za baterije
1 - SLO
SPECIFIKACIJA
Merilno mesto
infra rdeče merjenje ušesnega
bobniča
Merilno področje
uho:
čelo:
0 - 100 °C (32 - 212 °F)
32,2 - 43,3°C (90 - 109,9 °F)
Pogoji za
obratovanje
10 - 40 °C (50 - 104 °F),
vlažnost:15 - 95 % RF
Pogoji za
shranjevanje
-20 - 50 °C (-4 - 122 °F),
vlažnost:15 - 95 % RF
Natančnost
prikaza
0,1 °C ali 0,1 °F
Natančnost
(laboratorij)
35,5 °C - 42,0 °C: +/- 0,2 °C
(95,9 °F - 107,6 °F: +/- 0,4 °F);
druga področja: +/- 2%
Klinična ponavljalmak. +/- 0,3 °C
na natančnost
Pomnilnik
V spomin shrani do 10
meritev
Avtomatski izklop
60 sekund
Reakcijski čas
- 1 sekunda
Baterija
DC 3V litijeva baterija
CR2032
Trajnost baterije
Pri obratovanju 10 minut
dnevno, dlje kot 12 mesecev
Mere
150 mm (dolžina) x 36,7 mm
(širina) x 44 mm (višina)
Teža
47 g (vključno z baterijo)
Zagotovitev kakovosti:
Aparat izpolnjuje zahteve
po direktive RL 93/42 EGS o medicinskih produktih, DIN
EN 12470-5:2003 Medicinski termometri, del 5: Zahteve
za infrardeče ušesne termometre. Podjetje Geratherm® je
certificirano v skladu z direktivo 93/42/EGS, priloga II in DIN
EN ISO 13485 ter upravičeno do nameščanja oznake CE
0118 (pristojno mesto LMET).
2 - SLO
SLO
• Termometer shranjujte izven dosega otrok.
Merjenje temperature pri otrocih samo pod
nadzorom odraslih!
• Če pade aparat na tla, lahko pride do
napačnega prikaza rezultatov.
SLO • Aparat je namenjen samo zasebni uporabi.
• Zaščitnega pokrova ne uporabljajte!
• Pred vsakim merjenjem opravite čiščenje
konice merilnega tipala. Čiščenje opravite
tako, da aparat obrišete s krpico ali kosmičem
vate, pomočeno/im v čistilni alkohol.
• Pri umazani leči lahko pride do napačnega
prikaza rezultatov.
• Uporaba termometra v nobenem primeru ni
nadomestilo z zdravljenjem pri zdravniku!
• Aparat je opremljen z offset pripravo za kom
penzacijo vplivov temperature iz okolice.
• Po vklopu aparat izvede samodejni test.
Morebitne napake se pokažejo na zaslonu.
3 - SLO
KAJ JE TELESNA TEMPERATURA
Telesna temperatura je notranja temperatura telesa (temperatura v jedru). Znotraj 24 ur telesna
temperatura niha. Nagnjena je k temu, da je zgodaj zjutraj najnižja in pozno popoldne najvišja.
Telesna temperatura je različna od enega do
drugega mesta merjenja, prav tako pa je odvisna
od starosti. Izmerjena telesna temperatura je
torej odvisna od tega, kdaj, kje in pri kom je bila
izmerjena.
Normalna temperaturna
območja - po merilnih
mestih na telesu 1)
Normalna temperaturna območja po starosti 2)
Aksilarno 34,7 - 37,3 °C
0-2
leti
36,4 - 38,0 °C
Oralno
35,5 - 37,5 °C
3 - 10
let
36,1 - 37,8 °C
Uho
35,8 - 38,0 °C
11 - 65 35,9 - 37,6 °C
let
Rektalno
36,6 - 38,0 °C
> 65
let
36,8 - 37,5 °C
1) Chamberlain, J. M. Dr. med., und Temdrup, T. E. Dr.
med., „New Light on Ear Thermometer Readings“
[Nova spoznanja pri temperaturnih vrednostih v
ušesu], Contemporary Pediatrics, marec 1994.
2) Chamberlain, J. M. dr. med., in Temdrup, T. E. Dr.
med., „Determination of Normal Ear Temperature
with an Infrared Emission Detection Thermometer“
[Določanje normalne temperature v ušesu i infrardečim
termometrom, ki zaznava oddajanje toplote], Annals
Emergency Medicine, januar 1995
4 - SLO
SLO
MERJENJE TEMPERATURE - UHO
Zaradi natančnosti merjenja pred merjenjem 20
minut počivajte v istem prostoru kot termometer. Temperatura se neposredno po telesnem
naporu ali kopeli poviša.
SLO
Pritisnite gumb za vklop
[ON].
Merilno tipalo vložite v
sluhovod.
36.8 C/98.24 F Zaradi natančnega mer-
jenja temperature v ušesu
mora biti konica merilnega
tipala usmerjena proti
ušesnemu bobniču.
34.8 C/94.64 F
5 - SLO
Pritisnite gumb za vklop
(ON) in počakajte na
zvočni signal. Če se ne
oglasi zvočni signal, ponovno pritisnite gumb za
vklop (ON) in ga spustite.
Takoj, ko zaslišite drugi
zvočni signal, vzemite merilno tipalo iz sluhovoda.
odčitajte temperaturo na
LCD zaslonu.
Za preklop iz modusa merjenja na celu v modus
merjenja v ušesu pritisnite za 2 sekundi MEM.
• Priporočamo, da merjenje temperature vedno
opravljate v istem ušesu, saj so vrednosti v
levem in desnem ušesu lahko različne.
• Pri osebah z deformacijami sluhovoda lahko
izmerjene temperaturne vrednosti, zaradi
anatomskih vplivov, kažejo odstopanja.
• Uho pri merjenju temperature nikakor ne sme
biti zamašeno, npr. z neobičajno veliko
ušesnega masla.
6 - SLO
SLO
MERJENJE TEMPERATURE - ČELO
Zaradi natančnosti merjenja pred merjenjem 20
minut počivajte v istem prostoru kot termometer. Temperatur se neposredno po telesnem
naporu ali kopeli poviša.
Vedno se prepričajte, da je
nastavek za merilno tipalo
nameščen na termometru.
Čelo naj bo zaradi natančne
meritve brez potu, nenaličeno
in podobno.
SLO
Pritisnite gumb za vklop (ON).
Pritisnite tipko MEM za 2
sek. (Aparat se bo preklopil
v način merjenja telesna
temperatura na čelu)
Konico merilnega tipala z
nastavkom primaknite na
čelo. Priporočeno področje
se nahaja levo nad levo obrvjo (ali nasproti, če izberete
desno obrv).
Pritisnite gumb ON (zaslišite
zvočni signal) in ga držite
pritisnjenega ter termometer
premikajte v smeri levo navzdol, pri tem pa ga najmanj
tri sekunde dolgo premikajte
preko arterije na sencih.
Termometer odstranite z
merilnega mesta.
7 - SLO
Odčitajte temperaturo na
LCD zaslonu.
•
•
•
•
•
V čelnemu modusu merjene temperature se prikažejo kot primerljive
rektalne temperature.
Natančni merilni sistem prevzema toploto, ki
jo po naravni poti oddaja arterija na sencih preko kože. Če aparata ne premikate preko arterije
na sencih, je lahko prikazana temperatura nižja. SLO
Priporočamo, da meritev opravite 2-3-krat in
da kot rezultat vzamete najvišjo vrednost, ker
je položaj arterije na sencih od osebe do
osebe različen.
Pri nekaterih ljudeh je lahko temperatura čela
zaradi zunanjih dejavnikov okolja drugačna in
zato se priporoča, da njihovo temperaturo čela
izmerite v zdravem stanju in si jo zabeležite.
Merjenje temperature na čelu je odlična
referenca za zaznavanje povečane telesne
temperature.
Če dvomite v izmerjeno temperaturo, prosimo
da temperaturo ponovno izmerite še v ušesu in
da zaradi natančnosti kot rezultat vzamete
višjo vrednost.
MERJENJE TEMPERATURE VODE IN
PROSTORA
• Merjenje naj se izvede izključno v ušesnem
modusu.
• Pri merjenju temperature vode upoštevajte
najmanjši razmak 1 cm (± 0,5 cm) od površine
vode. Kolikor dlje od površine vode merite,
toliko manj natančni so merilni rezultati.
8 - SLO
POMNILNIK
Pritisnite gumb MEM.
Prva številka
pomnilniškega mesta („0“)
prikazuje sedaj shranjeno
temperaturo (zadnje
merjenje).
SLO
Ponovno pritisnite gumb
MEM. Prikaže se predzadnja meritev.
Ostale shranjene merilne
vrednosti lahko odčitate
s ponovnim pritiskom na
gumb MEM.
SPREMEMBA TEMPERATURNE SKALE
ON
MEM
9 - SLO
Za preklop na Fahrenheit
(°F) pritisnite gumb MEM,
zatem pritisnite gumb ON
in ga spustite, medtem ko
se na LCD zaslonu pokaže
številka pomnilniškega
mesta.
ON
MEM
Za preklop na Celzij (°C)
ponovno pritisnite gumb
MEM, zatem pritisnite
gumb ON in ga spustite,
medtem ko se na LCD
zaslonu pokaže številka
pomnilniškega mesta.
MENJAVA IN VSTAVLJANJE
BATERIJE
SLO
Če se na LCD zaslonu
pokaže simbol
zamenjajte baterijo z
novo.
Del na pokrovu, ki je
označen z
potisnite navzdol in
snemite pokrov v skladu
s smerjo puščice na sliki.
Odstranite baterijo.
Pozor: Pri tem ne
uporabljajte ostrih kovinskih predmetov.
Vstavite litijevo baterijo
CR2032 in pri tem pazite
na označbe polov (+).
Pokrov baterije ponovno
namestite v skladu s
smerjo puščice na sliki.
Če se po zamenjavi baterije ne oglasi signal,
baterijo znova vstavite in pritisnite gumb ON.
Pri odlaganju / odstranjevanju aparata ter
baterij se morajo upoštevati posamezno veljavni
predpisi.
10 - SLO
SIMBOLI ZA PRIKAZ NAPAK
Napaka ali
simbol napake
Opis napake
Na zaslonu se Baterija je
nič ne prikaže prazna.Nepravilno vložena
baterija (pol).
SLO
Ukrepanje
Zamenjajte
baterijo.Pozor:
Stran baterije
z znakom (+)
mora gledati
navzgor.
Merjenje ni
možno (ali
se prikaže
nenormalna
vrednost).
Termometer ni Počakajte,
pripravljen.
da se pokaže
simbol °C.
Prikaže se
nenormalna
temperaturna
vrednost.
Konica merilnega tipala je
umazana ali
pokvarjena.
Očistite konico
merilnega tipala ali poskrbite,
da jo popravijo.
Ste zaslišali
zvočni signal,
ko ste pritisnili
na gumb ON?
Počakajte, da
zaslišite zvočni
signal, šele
tedaj vzemite
termometer
iz ušesa oz. s
čela.
Izmerjena
temperatura
se nahaja izven merilnega
področja
(0 - 100 °C ali
32 -212 °F)
Low: prenizka
temperatura,
High: previsoka temperatura
Prepričajte se,
da je konica
merilnega tipala čista in da
je termometer
pravilno vložen
v uho oziroma
primaknjen k
čelu.
Prikaže se
simbol LO
ali HI
11 - SLO
Prikaže se
simbol
Baterija je
prazna.
Zamenjajte
baterijo z novo.
Prikaže se
simbol
Termometer še ni
pripravljen za
merjenje.
Počakajte, da
se na displeju
pokaže simbol
°C.
Niste
pravočasno
pritisnili gumba ON.
Nato pritisnite
gumb ON, takoj ko začnete
meritev.
Temperatura v
okolici je izven
obratovalne
temperature
ali pa se
prehitro spreminja.
Počakajte,
da termometer zaradi
natančnosti
pred merjenjem 20 minut
dolgo miruje
pri obratovalni
temperaturi.
Prikaže se
simbol
12 - SLO
SLO
OMEJENO JAMSTVO
Za ta termometer nudimo pri normalni uporabi garancijo za dobo 2 let od datuma nakupa, obsega
pa morebitne napake proizvajalca. Če vaš aparat
zaradi pomanjkljivih delov ali napačne montaže ne
deluje pravilno, vam ga bomo brezplačno popravili.
Ta garancija obsega vse dele aparata, razen baterije Škode, ki nastanejo zaradi nepravilnega ravnanja z vašim aparatom, ne spadajo pod garancijo.
Priporočamo, da poskrbite, da natančnost merjenja aparata enkrat letno preveri avtoriziran laboraSLO
torij (v Nemčiji je to predpisano). To preverjanje ni
jamstvena storitev. Uporaba izven navedenih pogojev okolja lahko vodi do napak pri merjenju.
Čas izdelave je razviden iz LOT številke na aparatu. Pri tem označujeta prvi dve številki mesec,
tretja do šesta številka pa leto izdelave.
Proizvajalec:
Geratherm Medical AG
Fahrenheitstraße 1
D-98716 Geschwenda
NEMČIJA
GARANCIJSKA LIST
Geratherm® nudi za infrardeči dualni termometer
od datuma nakupa garancijo dveh let za tovarniške
napake, če aparat vrnete trgovcu, pri katerem ste
ga kupili. V tem času bomo aparat brezplačno
popravili ali zamenjali, če je napaka posledica pomanjkljive izvedbe ali izdelave.
13 - SLO
Ta garancija ne krije nobenih škod in pomanjkljivega delovanja, ki nastanejo zaradi nestrokovne uporabe, uporabe v nasprotju s temi navodili
za uporabo ali zaradi nepooblaščenih poskusov
vzdrževanja. Vaš lokalni trgovec ne more izjaviti,
da je ta proizvajalčeva garancija neveljavna, lahko
pa jo razširi z dodatnimi garancijami po presoji in
na stroške trgovca.
Model št.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLO
Serijska št.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum nakupa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis trgovca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Št. računa / št. blagajniškega bona: . . . . . . . . . . .
Ime in naslov trgovca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proizvajalec:
Geratherm Medical AG
Fahrenheitstraße 1
D-98716 Geschwenda
Nemčija
UŠESNI IN ČELNI
TERMOMETER
Geratherm® duotemp
GEF-100
14 - SLO
DIGITALNI TOPLOMJER ZA
MJERENJE TEMPERATURE U
UHU I NA ČELU
HR
UPUTA ZA UPOTREBU
Geratherm Duotemp GEF-100
SADRŽAJ
Opis dijelova
Tehnički podaci
Što je tjelesna temperatura
Mjerenje temperature - uho
Mjerenje temperature - čelo
Mjerenje temperature vode i prostorije
Memorija
Mijenjanje temperaturne skale
Zamjena i ulaganje baterije
Dojava greške
Jamstvo
HR Jamstveni list
1 - HR
2 - HR
4 - HR
5 - HR
7 - HR
8 - HR
9 - HR
9 - HR
10 - HR
11 - HR
13 - HR
14 - HR
OPIS DIJELOVA
Tipka
Osjetilo
Zaslon
Tipka
Dodatak osjetilu
za čelo
Osjetilo
Poklopac za baterije
1 - HR
TEHNIČKI PODACI
Mjerno mjesto
Mjerno područje
uho:
čelo:
Infracrveno mjerenje s bubnjića
ili s čela
0 - 100 °C (32 - 212 °F)
32,2 - 43,3°C (90 - 109,9 °F)
Radni uvjeti
10 - 40 °C (50 - 104 °F),
vlažnost: 15 - 95 % relativne vlažnosti
Uvjeti
čuvanja
-20 - 50 °C (-4 - 122 °F),
vlažnost: 15 - 95 % relativne vlažnosti
Razlučivost
(rezolucija)
0,1 °C ili 0,1 °F
Točnost
(laboratorij)
35,5 °C - 42,0 °C: +/- 0,2 °C (95,9 °F
- 107,6 °F: +/- 0,4 °F);
drugi opseg +/- 2%
HR
Klinička preciznost Maks. +/- 0,3 °C
ponavljanja
Memorija
Memorira do 10 mjerenja
Automatsko
isključivanje
60 sekundi
Vrijeme reakcije
- 1 sekunda
Baterija
DC 3V litijeva baterija CR2032
Vijek trajanja
baterije
Pri svakodnevnoj upotrebi od 10
minuta, više od 12 mjeseci
Dimenzije
150 mm (d) x 36,7 mm (š) x
44 mm (v)
Težina
47 g (uključujući bateriju)
Jamstvo kvalitete:
Ovaj uređaj ispunjava zahtjeve Direktive 93/42 EEZ koja se odnosi na
medicinske proizvode, DIN EN 12470-5:2003 Medicinski toplomjeri,
dio 5: Zahtjevi za toplomjere za infracrveno mjerenje temperature u
uhu. Geratherm® je certificiran prema smjernici 93/42/EWG, prilog
II i DIN EN ISO 13485 i ovlašten je za nošenje oznake CE 0118
(naveden mjesto LMET).
2 - HR
• Čuvati van dohvata dječjih ruku.
Pri mjerenju temperature kod djece treba biti
nazočna odrasla osoba!
• Padne li uređaj na pod, može doći do
pogrešnog očitavanja.
• Ovaj uređaj je namijenjen za privatnu upotrebu.
• Primjena zaštitnog omotača nije potrebna!
HR
• Prije svakog mjerenja trebalo bi očistiti vrh
osjetila. Čišćenje možete izvršiti brisanjem
pomoću krpe ili smotuljka vate koji se prije
toga navlaže alkoholom za čišćenje.
• Prljava leća može proizvesti pogrešna mjerenja.
• Upotreba toplomjera, naravno, ni na koji način
ne može zamijeniti liječenje od strane
liječnika!
• Ovaj uređaj je opremljen offsetom za
kompenzaciju utjecaja temperature okoline.
• Nakon uključenja uređaj automatski izvrši
auto-test. Eventualne greške se zaslonu na
displeju.
3 - HR
ŠTO JE TJELESNA
TEMPERATURA
Tjelesna temperatura je unutarnja temperatura
tijela (središnja temperatura). Tjelesna temperatura oscilira tijekom 24 sata. Ona ima sklonost da
je rano ujutro najniža, a kasno popodne najviša.
Tjelesna temperatura je različita od jednog
mjernog mjesta do drugog, a isto tako ovisi o
starosti osobe. Prema tome, izmjerena tjelesna
temperatura ovisi o tome kada, gdje i kod koga
je izmjerena.
Opseg normalne temperature - po mjernom
mjestu na tijelu 1)
Opseg normalne
temperature - po
starosti 2)
Aksilarno 34,7 - 37,3 °C
0-2
36,4 - 38,0 °C
godine
Oralno
35,5 - 37,5 °C
3 - 10 36,1 - 37,8 °C
godina
U uhu
35,8 - 38,0 °C
11 - 65 35,9 - 37,6 °C
godina
Rektalno 36,6 - 38,0 °C
> 65
36,8 - 37,5 °C
godina
1)
Chamberlain, J. M. Dr. med., i Temdrup, T. E. Dr. med.,
„New Light on Ear Thermometer Readings“ [Nove
spoznaje u slučaju vrijednosti izmjerenih toplomjerom
u uhu], Contemporary Pediatrics, ožujak 1994. godine
2)
Chamberlain, J. M. Dr. med., i Temdrup, T. E. Dr.
med., „Determination of Normal Ear Temperature
with an Infrared Emission Detection Thermometer“
[Određivanje normalne temperature u uhu infracrvenim
toplomjerom koji registrira predanu toplinu], Annals
Emergency Medicine, siječanj 1995. godine
4 - HR
HR
MJERENJE TEMPERATURE - UHO
Priprema toplomjera za mjerenje.
Radi postizanja točnosti, prije mjerenja odmoriti
se 20 minuta u istoj prostoriji s toplomjerom.
Temperatura može biti povišena neposredno
poslije tjelesnog napora ili kupanja.
Pritisnite tipku ON [ON].
HR
Osjetilo uvesti u slušni
kanal.
36.8 C/98.24 F Za točno mjerenje
temperature u uhu šiljak
senzora mora pokazivati
na bubnjić.
34.8 C/94.64 F
5 - HR
Pritisnite dugme ON i
sačekajte beep. U slučaju
da se beeb ne oglasi,
pritisnite ponovno tipku
ON i otpustite je.
Ukoliko ponovno začujete
beep, uklonite osjetilo iz
slušnog kanala. Temperaturu možete očitati na
LCD-zaslonu.
Za povratak iz moda mjerenja temperature
na čelu u mod mjerenja temperature u uhu,
pritisnite 2 sekunde MEM.
• Preporuča se da se temperatura mjeri u istom
uhu, jer vrijednosti lijevog i desnog uha mogu
biti različite.
Kod osoba s deformiranim slušnim kanalom
moguća su odstupanja izmjerenih vrijednosti
temperature zbog anatomskih utjecaja.
• Ukoliko vrh toplomjera nije ispravno uveden
u ušni kanal, može doći do pogrešnog
očitavanja.
• Uho u nikojem slučaju ne smije biti začepljeno
prevelikom količinom cerumena.
6 - HR
HR
MJERENJE TEMPERATURE - ČELO
Radi postizanja točnosti, prije mjerenja odmoriti
se 20 minuta u istoj prostoriji s toplomjerom.
Temperatura može biti povišena neposredno
poslije tjelesnog napora ili kupanja.
Uvjerite se uvijek da je nastavak za osjetilo pričvršćen na
toplomjeru. U svrhu točnog
mjerenja čelo bi trebalo biti
bez znoja, šminke itd.
HR
Pritisnite tipku ON.
Pritisnite na 2 sekunde MEM
da biste prešli u mod mjerenja
na čelu.
Šiljak senzora s nastavkom
staviti na čelo. Preporučeni
dio nalazi se lijevo iznad lijeve
obrve (ili nasuprot, ukoliko
birate desnu obrvu). Pritisnite
tipku ON (čujete pipser) i držite
je, a toplomjer povucite ulijevo
nadolje, pri čemu morate
najmanje tri sekunde prelaziti preko sljepoočne arterije.
Toplomjer ukloniti s mjernog
mjesta.
7 - HR
Očitati temperaturu na LCDzaslonu.
•
•
•
•
•
Temperature mjerene u funkciji čela
prikazane su kao usporedive rektalne
temperature.
Precizni mjerni sustav prima preko kože toplinu koju sljepoočna arterija predaje naravnim
putem. U slučaju da ne pređete preko
sljepoočne arterije, očitana temperatura može
biti niža.
Preporuča se da mjerite 2 - 3 puta i da uzmete
najveću vrijednost, jer je položaj sljepoočne
arterije od osobe do osobe različit.
Temperatura čela može kod nekih ljudi biti
različita uslijed okolnih čimbenika, radi toga
se preporuča da odredite i zapišete vrijednost
temperature Vašeg čela kada ste zdravi.
Mjerenje temperature čela je izvrstan indikator
za prepoznavanje povišene tjelesne temperature.
U slučaju da sumnjate u izmjerenu temperaturu, ponovno je izmjerite u uhu, a radi točnosti
mjerenja uzmite najveću vrijednost.
MJERENJE TEMPERATURE VODE I
PROSTORIJE
• Mjerenje treba obaviti isključivo u modu za
uho.
• Pri mjerenju temperature vode držite razmak
od vodene površine najmanje 1 cm (+/- 0,5 cm).
Što dalje od vodene površine mjerite, to su
mjerene vrijednosti manje točne.
8 - HR
HR
MEMORIJA
Pritisnite tipku MEM.
Prva poziciona znamenka
memorije („0“) pokazuje
memoriranu temperaturu
(zadnje mjerenje).
Pritisnite ponovno tipku
MEM. Pokazuje se pretposljednje mjerenje.
HR
Ostale memorirane mjerne
vrijednosti možete očitati
ponovnim pritiskom tipke
MEM.
MIJENJANJE TEMPERATURNE
SKALE
ON
MEM
9 - HR
Ako se želite prebaciti na
Fahrenfeitovu skalu (°F),
pritisnite kratko tipku MEM
i odmah popom pritisnite
tipku ON. Kada se na
zaslonu pojavi F otpustite
tipku.
ON
MEM
Ako se želite prebaciti na
Celsiusovu skalu (°C),
ponovo kratko pritisnite
tipku MEM i odmah potom
pritisnite tipku ON.
Kada se na zaslonu
pojavi C otpustite tipku.
ZAMJENA I ULAGANJE BATERIJE
HR
Ukoliko se na LCDzaslonu pojavi simbol
bateriju zamijeniti novom.
Dio poklopca označen
pritisnite prema dolje i
skinite poklopac u smjeru
strelice na slici. Izvadite
bateriju.
Pozor: Izbjegavajte pri
tome upotrebu oštrih
metalnih predmeta
Umetnite litijevu bateriju
CR2032 i pazite pri tome
na polaritete (+).
Nataknite opet poklopac u
smjeru strelice na slici.
U slučaju da poslije zamjene baterije nemate
signal, umetnite bateriju još jednom i pritisnite
tipku ON.
Pri uklanjanju uređaja, kao i baterija, poštujte
važeće propise.
10 - HR
DOJAVA GREŠKE
Greška ili
simbol greške
HR
Opis
greške
Ispravak
Na zaslonu
se ništa ne
pokazuje.
Baterija je
istrošena.
Netočan polaritet baterije.
Zamijenite
bateriju.
Pozor: Strana
(+) baterije
treba pokazivati prema
gore.
Mjerenje
nije moguće
(ili se javlja
abnormalna
vrijednost).
Toplomjer nije
spreman za
mjerenje.
Čekajte dok
se ne pokaže
simbol °C .
Pokazuje se
abnormalna
vrijednost
temperature.
Šiljak senzora
je onečišćen
ili pokvaren.
Jeste li
čuli pipser,
nakon što ste
pritisnuli tipku
ON?
Očistite šiljak
senzora ili
ga dajte na
popravak.
Čekajte dok
se ne oglasi
pipser, tek
onda skinite
toplomjer s
uha odnosno
čela.
Pokazuje
se LO ili HI
simbol.
Izmjerena
temperatura
se nalazi
van mjernog
područja
(0 - 100 °C ili
32 - 212 °F)
Low: preniska
temperatura
High: previsoka
temperatura
Uvjerite se da
je vrh osjetila
čist i da je
toplomjer
ispravno
namješten u
uhu odnosno
na čelu.
11 - HR
Baterija je
istrošena.
Zamijenite bateriju novom.
Toplomjer još
nije spreman
za mjerenje.
Čekajte dok
se ne pokaže
°C na
zaslonu.
Pokazuje se
simbol
Pokazuje se
simbol
Pokazuje se
simbol
Tipka ON nije
blagovremeno Pritisnite tipku
pntisnuta.
ON, ukoliko
želite početi s
mjerenjem.
Temperatura
okoline se
nalazi van
pogonske
temperature
ili se mijenja
prebrzo.
Radi točnosti
mjerenja
potrebno je da
toplomjer prije
mjerenja bude
20 minuta
u mirnom
položaju na
radnoj
temperaturi.
12 - HR
HR
OGRANIČENO JAMSTVO
Na ovaj toplomjer daje se uz uvjet pravilne primjene jamstvo od 2 godine, računato od datuma kupnje, za eventualne greške od strane proizvođača.
U slučaju da Vaš uređaj zbog manjkavih dijelova ili
pogrešne montaže ne funkcionira pravilno, preuzimamo besplatni popravak. Svi dijelovi uređaja,
izuzev baterije, obuhvaćeni su ovim jamstvom.
Oštećenja na Vašem uređaju, koja su prouzročena
nepravilnim rukovanjem, nisu obuhvaćena jamstvom. Preporuča se da točnost mjerenja uređaja
svake godine provjerava ovlašteni laboratorij (u
Njemačkoj zakonom propisano). Ovo provjera
ne spada u garantnu uslugu. Primjena van naveHR denih uvjeta okoline može dovesti do pogrešnih
mjerenja.
Vrijeme proizvodnje možete utvrditi pomoću
broja LOT na uređaju. Pri tom prve dvije brojke
označavaju mjesec a treća do šeste brojke
označavaju godinu proizvodnje.
Proizvođač:
Geratherm Medical AG
Fahrenheitstraße 1
D-98716 Geschwenda
Njemačka
JAMSTVENI LIST
Za infracrveni dualni termometar Geratherm® daje
se jamstvo od dvije godine, računato od datuma
kupnje, za greške prouzročene tvorničkom proizvodnjom, ako ga vratite trgovcu od kojega ste ga
kupili. Za ovo vrijeme vrši se besplatni popravak
uređaja ili se isti zamijeni ako je uzrok nedostatka
pogrešno oblikovanje ili pogrešna izvedba.
13 - HR
Ovim jamstvom garancijom nisu obuhvaćena
oštećenja i pogrešno funkcije prouzročeno nepravilnim rukovanjem odnosno upotrebom protivno
uputama u ovoj uputi za upotrebu ili neovlaštenim
pokušajima održavanja. Vaš trgovac na licu mjesta ne može poništiti ovo jamstvo proizvođača, ali
ga može proširiti dodatnim jamstvima po ocjeni i
na račun trgovca.
Br. modela: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serijski br.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum kupnje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potpis trgovca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Br. računa / br. blagajničke potvrde: . . . . . . . . . . .
Ime i adresa trgovca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proizvođač:
Geratherm Medical AG
Fahrenheitstraße 1
D-98716 Geschwenda
Njemačka
TOPLOMJER ZA MJERENJE
TEMPERATURE U UHU I NA ČELU
Geratherm® duotemp
GEF-100
14 - HR
HR
DIGITALNI TERMOMETAR
ZA MERENJE
TEMPERATURE U UHU I NA ČELU
SRB
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Geratherm Duotemp GEF-100
SADRŽAJ
Opis delova
Tehnički detalji
Šta je telesna temperatura
Merenje temperature - uvo
Merenje temperature - čelo
Merenje temperature vode i prostorije
Memorija
Menjanje temperaturne skale
Zamena i stavljanje baterije
Javljanje grešaka
Organičena garancija
Garantna kartica
SRB
1 - SRB
2 - SRB
4 - SRB
5 - SRB
7 - SRB
8 - SRB
9 - SRB
9 - SRB
10 - SRB
11 - SRB
13 - SRB
14 - SRB
OPIS DELOVA
dugme za uključivanje /
isključivanje
merni senzor
LCD displej
dugme za
memorisanje
nastavak za merni senzor
(za modus skeniranja čela)
vrh mernog senzora
poklopac za bateriju
1 - SRB
TEHNIČKI DETALJI
Merno mesto
Merni opseg
Uvo:
čelu:
Radni uslovi
Uslovi čuvanja
Infracrveno merenje od bubnjića
ili sa čela
0 - 100 °C (32 - 212 °F)
32,2 - 43,3 °C (90 - 109,9 °F)
10 - 40 °C (50 - 104 °F),
vlažnost: 15-95 % relativne
vlažnosti
-20 - 50 °C (-4 - 122 °F),
vlažnost: 15-95 % relativne
vlažnosti
Rezolucija
0,1 °C ili 0,1°F
Tačnost
(laboratorija)
35,5 °C - 42,0 °C: +/- 0,2 °C (95,9
°F - 107,6 °F: +/- 0,4 °F);
drugi opseg +/- 2%
Klinička preciznost
ponavljanja
mak. +/- 0,3 °C
Memorija
memoriše do 10 merenja
Automatsko
isključivanje
60 sekundi
Vreme reakcije
< 1 sekunda
Baterija
DC 3V litijumska baterija CR2032
Vek trajanja
baterije
Pri svakodnevnoj upotrebi od 10
minuta, više od 12 meseci
Dimenzije
150 mm (d) x 36,7 mm (š) x
44 mm (v)
Težina
47 g (uključujući bateriju)
Garancija kvaliteta:
Ovaj uređaj ispunjava zahteve Direktive 93/42 EEZ koja
se odnosi na medicinske proizvode, DIN EN 12470-5:2003
Medicinski termometri, deo 5: Zahtevi prema termometrima
za infracrveno merenje temperature u uhu. Geratherm®
je certifikovan prema smernici 93/42/EWG, prilog II i DIN
EN ISO 13485 i ovlašćen je za nošenje oznake CE 0118
(naveden umesto LMET).
2 - SRB
SRB
• Pre nego što upotrebite ovaj
termometar, molimo Vas da pažljivo
pročitate ovo uputstvo za upotrebu
pridržavajući se pri tome pravila
bezbednosti.
• Ovaj proizvod ni u kom slučaju ne smete koristiti za sopstvenu dijagnozu. U slučaju telesnih poteškoća molimo Vas da se odmah
obratite Vašem lekaru.
• Čuvati van dohvata dečijih ruku. Merenje
temperature kod dece vršiti samo pod
kontrolom odraslih osoba!
• Ako je uređaj pao, može doći do
pogrešnih pokazivanja.
SRB • Ovaj uređaj je namenjen za privatnu upotrebu.
• Promena zaštitnog omotača nije potrebna!
• Pre svakog merenja trebalo bi očistiti vrh
mernog senzora. Čišćenje možete obaviti
brisanjem pomoću krpe ili smotuljka vate koji
su pre toga navlaženi alkoholom za čišćenje.
• Prljavi senzor može proizvesti netačna merenja.
• Upotreba termometra, naravno, ni na koji
način ne može nadoknaditi lečenje od strane
doktora!
• Ovaj uređaj je opremljen offsetom za
kompenzaciju uticaja temperature okoline.
• Posle uključenja uređaj automatski izvrši
autotest. Eventualne greške se pokazuju na
displeju.
3 - SRB
ŠTA JE TELESNA TEMPERATURA
Telesna temperatura je unutrašnja temperatura
tela (središnja temperatura). Telesna temperatura oscilira u toku od 24 časa. Ona ima naklonost da je rano ujutro najniža, a kasno popodne
najviša. Telesna temperatura je različita od jednog mernog mesta do drugog, a isto tako zavisi
od starosti osobe. Prema tome, izmerena telesna
temperatura zavisi od toga kada, gde i kod koga
je izmerena.
Oblasti normalne
temperature - po mernom
mestu na telu 1)
Oblasti normalne
temperature po starosti 2)
Aksilarno
34,7 - 37,3 °C 0 - 2
36,4 - 38,0 °C
godina
Oralno
35,5 - 37,5 °C 3 - 10 36,1 - 37,8 °C
godina
U uhu
35,8 - 38,0 °C 11 - 65 35,9 - 37,6 °C
godina
Rektalno 36,6 - 38,0 °C > 65
36,8 - 37,5 °C
godina
1)
2)
Chamberlain, J. M. Dr. med., und Temdrup, T. E. Dr.
med., „New Light on Ear Thermometer Readings“
[Nova saznanja u pogledu vrednosti izmerenih
termometrom u uvu], Contemporary Pediatrics, mart
1994. godine.
Chamberlain, J. M. Dr. med., und Temdrup, T. E. Dr.
med., „Determination of Normal Ear Temperature with
an Infrared Emission Detection Thermometer“
[Određivanje normalne temperature u uvu sa
infracrvenim termometrom koji registrira predatu
toplotu], Annals Emergency Medicine, januar 1995.
godine.
4 - SRB
SRB
MERENJE TEMPERATURE - UVO
Radi postizanja tačnosti, pre merenja odmoriti
se 20 minuta u istoj prostoriji sa termometrom.
Temperatura može biti povišena direktno posle
telesnog napora ili kupanja.
Pritisnite dugme ON [ON].
Posle uključenja termometar automatski izvrši
auto-test. Zatim se javlja
simbol °C ili informacija o
vrsti grešaka.
SRB
Senzor staviti u slušni
kanal.
36.8 C/98.24 F Za tačno merenje
temperature u uhu vrh
senzora mora pokazivati
na bubnjić.
34.8 C/94.64 F
5 - SRB
Pritisnite dugme ON
i sačekajte pipser. U
slučaju da se pipser ne
oglasi, pritisnite ponovo
dugme ON i otpustite ga.
Ukoliko ponovo začujete
pipser, uklonite senzor iz
slušnog kanala. Temperaturu možete očitati na
LCD displeju.
Za povratak iz modusa merenja temperature
na čelu u modus merenja temperature u uvu,
pritisnite 2 sekunde MEM.
• Preporučuje se da se temperatura meri u istom
uhu, jer vrednosti levog i desnog uha mogu biti
različite. Kod osoba sa deformisanim slušnim
kanalom moguća su odstupanja izmerenih
vrednosti temperature zbog anatomskih uticaja.
• U slučaju da se šiljak termometra ne uvede
pravilno u kanal uha, može doći do nepravilnih
merenja.
• Uvo ne bi trebalo biti začepljeno, kao npr.
usled nakupljanja previše ušne smole.
6 - SRB
SRB
MERENJE TEMPERATURE - ČELO
Radi postizanja tačnosti, pre merenja odmoriti
se 20 minuta u istoj prostoriji sa termometrom.
Temperatura može biti povišena direktno posle
telesnog napora ili kupanja.
Uverite se uvek da je
nastavak za merni senzor
pričvršćen na termo-metar.
U svrhu tačnog merenja
čelo trebalo bi biti bez znoja,
šminke itd.
Pritisnite dugme ON [ON].
Posle uključenja termometar
automatski izvrši auto-test.
Zatim se pojavi simbol °C ili
informacija o vrsti grešaka.
SRB
Pritisnite na 2 sekunde MEM
da biste prešli u modus
merenja na čelu.
Šiljak mernog senzora sa
nastavkom staviti na čelo.
Preporučeni predeo nalazi
se levo iznad leve obrve (ili
nasuprot ukoliko birate desnu
obrvu). Pritisnite dugme ON
(čujete pipser) i držite ga, a
termometar povucite na levo
prema dole, pri čemu morate
najmanje tri sekunde preći
preko slepoočne arterije.
Termometar ukloniti sa
mernog mesta.
7 - SRB
Očitati temperaturu na LCD
displeju.
•
•
•
•
•
U čelnom modusu merene temperature
se prikazuju kao uporedive rektalne
temperature.
Tačni merni sistem prima preko kože toplotu
koju slepoočna arterija predaje prirodnim putem.
U slučaju da nećete preći preko slepoočne
arterije, indicirana temperatura može biti niža.
Preporučuje se da merite 2 - 3 puta i da uzmete
najveću vrednost, jer je položaj slepoočne arterije od osobe do osobe različit.
Temperatura čela može kod nekih ljudi biti
SRB
različita usled okolnih faktora, radi toga se
preporučuje da odredite i zapišete vrednost
temperature Vašeg čela kada ste zdravi.
Merenje temperature čela je izvrsna referenca za
prepoznavanje povišene telesne temperature.
U slučaju da sumnjate u izmerenu temperaturu,
molomo Vas da istu ponovo izmerite u uhu, a
radi tačnosti merenja molimo Vas uzmite najveću
vrednost.
MERENJE TEMPERATURE VODE I
PROSTORIJE
• Merenje treba isključivo obaviti u modusu
skeniranja uha.
• Pri merenju vodene temperature molimo Vas
održite najmanje odstojanje od 1 cm (± 0,5 cm)
do vodene površine.
Što dalje merite od vodene površine, to su manje
tačnije merne vrednosti.
8 - SRB
MEMORIJA
Pritisnite dugme MEM.
Prva poziciona cifra
memorije („0“) pokazuje
memorisanu temperaturu
(zadnje merenje).
Pritisnete ponovo dugme
MEM. Pokazuje se
pretposlednje merenje.
SRB
Ostale memorisane
merne vrednosti možete
očitati ponovnim pritiskom
dugmeta MEM.
MENJANJE TEMPERATURNE SKALE
ON
MEM
9 - SRB
Ako želite prebaciti na
Fahrenheitovu skalu (°F),
potrebno je da pritisnete
dugme MEM, zatim pritisnete dugme ON i otpustite je,
dok se na pokazivanju LCD
pokazuje poziciona cifra
memorije.
ON
MEM
Ako želite prebaciti na
Fahrenheitovu skalu (°F),
potrebno je da pritisnete
dugme MEM, zatim pritisnete dugme ON i otpustite je,
dok se na pokazivanju LCD
pokazuje poziciona cifra
memorije.
ZAMENA I STAVLJANJE BATERIJE
Ukoliko se na LCD
displeju pojavi simbol
,
bateriju zameniti novom.
Deo na poklopcu baterije
označen sa
pritisnuti
prema dole, a poklopac
baterije skinuti prema
smeru strelice na slici.
Izvaditi bateriju. Pažnja:
Izbegavajte pri tome
upotrebu oštrih metalnih predmeta.
Stavite litijumski bateriju
CR2032 i pazite pri tome
na polaritete (+).
Stavite opet poklopac
za bateriju prema smeru
strelice na slici.
U slučaju da posle zamene baterije nemate
signal, potrebno je da bateriju još jedom stavite i
da pritisnete dugme ON. Pri uklanjanju uređaja,
kao i baterija, molimo Vas uzmite u obzir dotične
važeće propise.
10 - SRB
SRB
JAVLJANJE GREŠAKA
SRB
Na displeju
se ništa ne
pokazuje
Baterija je
istrošena.
Pogrešan polaritet baterije.
Zamenite
bateriju.
Upozorenje:
Strana (+)
baterije treba
da pokazuje
prema gore.
Merenje
nije moguće
(ili javlja se
nenormalna
vrednost)
Termometar
nije spreman
za merenje.
Čekajte dok
se ne pokaže
simbol °C.
Pokazuje se
nenormalna
vrednost temperature.
Vrh senzora je
neočišćen ili
pokvaren.
Da li ste čuli
pipser nakon
što ste pritisnuli dugme
ON?
Očistite vrh
senzora ili
dajte ga na
opravku.
Čekajte dok ne
zazvuči pipser,
tek onda uklonite termometar iz uva odn.
sa čela.
Pokazuje se
simbol
LO ili HI.
Izmerena
temperatura se
nalazi van mernog opsega
0 - 100 °C ili
32 - 212 °F
Uverite se da
je šiljak mernog senzora
čist i da je
termometar
pravilno
namešten u
uhu odn. na
čelu.
Low: preniska
temperatura
High: previsoka
temperatura
11 - SRB
Baterija je
istrošena.
Zamenite bateriju novom.
Termometar
još nije
preman za
merenje.
Čekajte dok
se ne pokaže
°C na displeju.
Pokazuje se
simbol
Pokazuje se
simbol
Pokazuje se
simbol
Dugme
ON nije
blagovremeno
pritisnuto.
Temperatura
okoline se
nalazi van
radne
temperature
ili se menja
prebrzo.
Pritisnite
dugme ON,
ukoliko želite
početi sa
merenjem.
Radi tačnosti
merenja
potrebno je da
termometar
pre merenja
bude 20 minuta u mirnom
položaju na
radnoj
temperaturi.
12 - SRB
SRB
GARANCIJA
Za ovaj termometar daje se pod uslov pravilne
primene garancija od 2 godine, računato od datuma kupovine, za eventualne greške od strane
proizvođača.
U slučaju da Vaš uređaj zbog pogrešnih delova
ili defektne montaže ne radi pravilno, preuzimamo besplatnu popravak. Svi delovi uređaja, izuzev baterije, obuhvaćeni su ovom garancijom.
Oštećenja na Vašem uređaju prouzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu obuhvaćena garancijom.
Preporučuje se da se tačnost merenja uređaja
proverava svake godine od strane autorizovane
laboratorije (u Nemačkoj zakonom propisano).
Ovo proveravanje ne spada u garantnu uslugu.
Primena van navedenih uslova okoline može dovesti do pogrešnih merenja.
SRB Vremensko razdoblje proizvodnje možete utvrditi
pomoću broja LOT na uređaju. Pri tom označavaju
prve dve cifre mesec, a treća do šesta cifra
označava godinu proizvodnje.
Proizvođač:
Geratherm Medical AG
Fahrenheitstraße 1
D-98716 Geschwenda
Nemačka
GARANTNA KARTICA
Za infracrveni dualni termometar Geratherm® daje
se garancija od dve godine, računato od datuma
kupovine, za greške prouzrokovane fabričkom
proizvodnjom, ako ga vratite trgovcu od koga ste
ga kupili. Za ovo vreme vrši se besplatna opravka
uređaja ili se isti zameni, ako je uzrok nedostatka
pogrešno oblikovanje ili pogrešna izvedba. Ovom
13 - SRB
garancijom nisu obuhvaćena oštećenja i pogrešne
funkcije prouzrokovane nepravilnim rukovanjem
odn. Primenom nasuprot uputstvima u ovoj instrukciji za upotrebu ili neovlašćenim pokušajima
održavanja. Vaš trgovac na licu mesta ne može
poništiti ovu garanciju proizvođača, ali je može
proširiti dodatnim garancijama po oceni i na račun
trgovca.
Br. modela: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serijski br.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum kupovine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potpis trgovca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Br. računa / br. blagajničke potvrde: . . . . . . . . . . .
Ime i adresa trgovca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proizvođač:
Geratherm Medical AG
Fahrenheitstraße 1
D-98716 Geschwenda
Nemačka
TERMOMETAR ZA MERENJE TEMPERATURE U
UVU I NA ČELU
Geratherm® duotemp
GEF-100
14 - SRB
SRB
DIGITÁLNY UŠNÝ A ČELOVÝ
TEPLOMER
SK
NÁVOD NA POUŽITIE
Geratherm Duotemp GEF-100
OBSAH
Popis častí
Technické detaily
Čo je telesná teplota
Meranie teploty - ucho
Meranie teploty - čelo
Meranie teploty vody a izbovej teploty
Pamäť
Zmena teplotnej stupnice
Výmena a zakladanie batérie
Signalizácia chyby
Záruka
Záručný list
SK
1 - SK
2 - SK
4 - SK
5 - SK
7 - SK
8 - SK
9 - SK
9 - SK
10 - SK
11 - SK
13 - SK
14 - SK
POPIS ČASTÍ
Gombík zapnutia/
vypnutia
Merací snímač
Displej
Pamäťový gombík
Násada meracieho snímača
(Pre modus pre meranie
teploty na čele)
Špička meracieho snímača
Kryt batérie
1 - SK
TECHNICKÉ DETAILY
Miesto
merania
Meranie infračerveného vyžarovania z bubienka alebo čela
Rozsah merania
ucho:
čelo:
0 - 100 °C (32 - 212 °F)
32,2 - 43,3°C (90 - 109,9 °F)
Prevádzkové
podmienky
10 - 40 °C (50 - 104 °F),
Vlhkosť: 15 - 95 % RF
Podmienky
uskladnenia
-20 - 50 °C (-4 - 122 °F),
Vlhkosť: 15 - 95 % RF
Rozlíšenie
0,1 °C alebo 0,1 °F
Presnosť
(Laboratórium)
35,5 °C - 42,0 °C: +/- 0,2 °C
(95,9 °F - 107,6 °F: +/- 0,4 °F);
iná oblasť +/- 2%
Klinická presnosť
opakovaní
max. +/- 0,3 °C
Pamäť
Pamäť až na 10 meraní.
Automatické
vypnutie
60 sekúnd
Reakčná doba
< 1 sekunda
Batéria
DC 3V lítiová batéria CR2032
Životnosť
batérie
Pri prevádzke 10 minút denne
je životnosť
dlhšia ako 12 mesiacov
Rozmery
150 mm (l) x 36,7 mm (b) x
44 mm (h)
Hmotnosť
47 g (vrátane batérie)
SK
Záruka kvality:
Prístroj spĺňa požiadavky smernice 93/42 EHS o zdravotníckych
pomôckach, DIN EN 12470-5:2003 lekárske teplomery, časť
5: Požiadavky na infrančervené ušné teplomery. Geratherm®
je certifikovaný podľa smernice 93/42/EHS, prílohy II a DIN
EN ISO 13485 a oprávňuje k umiestneniu značenia CE 0118
(Notifikovaný orgán LMET).
2 - SK
• Pred použitím teplomera si prosím starostlivo
prečítajte tento návod na použitie a
dodržiavajte bezpečnostné upozornenia.
• Použitie tohto výrobku sa nesmie v žiadnom
prípade použiť na vlastné stanovenie diagnózy.
V prípade ťažkostí ihneď vyhľadajte lekára.
• Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.
Meranie teploty detí len pod dohľadom dospelých!
• Spadnutia prístroja môže spôsobiť zobrazenie
chybných hodnôt.
• Prístroj je určený len na súkromné účely.
SK
• Nepoužívajte ochranný kryt!
• Pred každým meraním očistite špičku meracieho
snímača. Špičku prístroja očistite handričkou
alebo vatovým tampónom namočeným v
čistiacom alkohole.
• Ak je šošovka znečistená, môže dochádzať k
chybným meraniam.
• Použitie teplomera v žiadnom prípade
nenahrádza lejárske ošetrenie!
• Prístroj je opatrený funkciou Offset na
kompenzáciu vplyvu teploty okolitého prostredia.
• Po zapnutí prístroj automaticky uskutoční
samotest.
Prípadné chyby sa zobrazia na displeji.
3 - SK
ČO JE TELESNÁ TEPLOTA
Telesná teplota je vnútorná teplota tela (teplota
jadra). Telesná teplota je v priebehu 24 hodín
nestála. Zvyčajne býva včasne ráno najnižšia a
neskoro popoludní najvyššia. Telesná teplota je
na rozličných miestach merania rozdielna a takisto je rozdielna aj v závislosti od veku. Nameraná
telesná teplota závisí od toho, kde a komu je
meraná.
Normálny teplotný rozsah Normálny teplotný
- podľa miesta
rozsah - podľa veku 2)
merania na tele 1)
V
34,7 - 37,3 °C
podpazuší
0-2
roky
36,4 - 38,0 °C
V
ústach
35,5 - 37,5 °C
3 - 10
rokov
36,1 - 37,8 °C
V
uchu
35,8 - 38,0 °C
11 - 65 35,9 - 37,6 °C
rokov
V
36,6 - 38,0 °C
konečníku
> 65
rokov
36,8 - 37,5 °C
1)
Chamberlain, J. M. Dr. med., a Temdrup, T. E. Dr.
med., „New Light on Ear Thermometer Readings“
[Nové poznatky o hodnotách teploty v uchu],
Contemporary Pediatrics, marec 1994.
2)
Chamberlain, J. M. Dr. med., a Temdrup, T. E. Dr.
med., „Determination of Normal Ear Temperature with
an Infrared Emission Detection Thermometer“[Určenie
normálnej teploty v uchu pomocou teplomera na
meranie infračerveného vyžarovania tepla], Annals
Emergency Medicine, január 1995
4 - SK
SK
MERANIE TEPLOTY - UCHO
Kvôli presnosti nechajte teplomer 20 minút
pred meraním postáť v tej istej miestnosti. Teplota môže stúpnuť bezprostredne po telesnej
námahe alebo po kúpeli.
Stlačte gombík ON. Po
zapnutí teplomer automaticky uskutoční samotest.
Potom sa objaví symbol
°C alebo hlásenie
chyby.
SK
Merací snímač zaveďte
do zvukovodu.
36.8 C/98.24 F Aby bolo meranie teploty
presné, špička meracieho
snímača musí byť v uchu
nasmerovaná na bubienok.
34.8 C/94.64 F
5 - SK
Stlačte gombík ON a
čakajte na pípnutie V
prípade, že pípnutie
nezaznie, opäť stlačte
gombík ON a pustite ho.
Akonáhle budete počuť
nové pípnutie, vyberte
merací snímač zo zvukovodu. Prečítajte teplotu z
displeja.
Aby ste zmenili režim merania teploty na čele
na režim merania teploty v uchu, stlačte na 2
sekundy MEM.
• Odporúča sa merať teplotu v tom istom uchu,
pretože hodnoty v ľavom a pravom uchu môžu
byť rozdielne. Osoby s ohnutým zvukovodom
môžu mať namerané hodnoty teploty na zákla
de anatomických vplyvov s odchýlkami.
• V prípade, že sa špička meracieho snímača
zavedie do ušného kanálu nesprávne, môžu
byť merania nepresné.
• V uchu by sa v žiadnom prípade nemalo
nachádzať nadmerné množstvo ušného mazu.
6 - SK
SK
MERANIE TEPLOTY - ČELO
Kvôli presnosti nechajte teplomer 20 minút
pred meraním postáť v tej istej miestnosti. Teplota môže stúpnuť bezprostredne po telesnej
námahe alebo po kúpeli.
Vždy sa ubezpečte, že
násada meracieho snímača
je pripevnená na teplomere.
Kvôli presnejšiemu výsledku
merania by malo byť čelo zbavené potu, make-upu atď.
Stlačte gombík ON. Po zapnutí
teplomer automaticky uskutoční
samotest. Potom sa objaví symbol °C alebo hlásenie chyby.
Za účelom zmeny režimu
merania na čele stlačte tlačidlo
MEM na 2 sekundy.
SK
Špičku meracieho snímača
s násadou priložte na čelo.
Odporúčaná oblasť sa nachádza vľavo nad ľavým obočím
(alebo oproti, ak si vyberiete
pravé obočie).
Stlačte gombík ON (budete
počuť pípnutie) a držte ho
stlačený a teplomer veďte vľavo
nadol, pričom prechádzajte ním
aspoň tri sekundy ponad spánkovú tepnu. Teplomer odstráňte
z miesta merania.
7 - SK
Prečítajte teplotu z
displeja.
•
•
•
•
•
Teploty namerané v režime merania
teploty na čele sa zobrazia ako
porovnateľné údaje k teplotám
nameraným rektálne.
Presný systém merania odoberá teplo
vyžarované prirodzenou cestou zo spánkovej
artérie cez kožu. Keď neprejdete teplomerom
cez spánkovú artériu, môže byť zobrazená
teplota nižšia.
Odporúča sa uskutočniť 2 -3 merania a vybrať
si vyššiu teplotu, pretože poloha spánkovej
artérie je u rozličných osôb odlišná.
Niektorí ľudia môžu mať teplotu čela v dôsledku okolitých faktorov inú, odporúča sa, aby
ste si zistili svoju teplotu čela v zdravom stave
a zaznamenali si ju.
Meranie teploty čela je vynikajúcou referenciu
na rozpoznanie zvýšenej telesnej teploty.
V prípade, že máte pochybnosti o správnosti
nameranej teploty, ešte raz ju odmerajte v
uchu a kvôli presnosti si vyberte najvyššiu
teplotu.
MERANIE TEPLOTY VODY A
IZBOVEJ TEPLOTY
• Meranie by sa malo uskutočniť výlučne v
moduse pre meranie teploty v uchu.
• Pri meraní teploty vody dodržiavajte minimálny
odstup 1 cm (± 0,5 cm) od hladiny vody. Čím
ďalej držíte teplomer od vodnej hladiny, tým
nepresnejšie sú namerané hodnoty.
8 - SK
SK
PAMÄŤ
Stlačte gombík MEM.
Prvé číslo miesta v pamäti
(„0“) zobrazuje uloženú teplotu (posledné meranie).
Stlačte znova gombík
MEM. Zobrazí sa predposledné meranie.
Ďalšie uložené namerané hodnoty si môžete
prečítať novým stlačením
gombíka MEM.
SK
ZMENA TEPLOTNEJ STUPNICE
ON
MEM
9 - SK
Aby ste si prepli teplotnú
Fahrenheitovu stupnicu
(°F), stlačte gombík MEM,
potom stlačte gombík ON
a pustite ho, na displeji sa
zobrazí číslo pamäťového
miesta.
ON
MEM
Aby ste si prepli teplotnú
Celsiovu stupnicu (°C),
stlačte znova gombík MEM,
potom stlačte gombík ON
a pustite ho, na displeji sa
zobrazí číslo pamäťového
miesta.
VÝMENA A ZAKLADANIE BATÉRIE
Keď sa na displeji objaví
symbol,
vymeňte
batériu za novú.
Časť na kryte označenú
symbolom
stlačte a
odoberte kryt v smere
šípky na obrázku.
Odstráňte batériu. Pozor:
Nepoužívajte na tento
účel ostré kovové predmety.
Založte lítiovú batériu
CR2032 a pritom dávajte
pozor na označenie
pólu (+).
Kryt batérie nasaďte naspäť
v smere šípky na obrázku.
V prípade, že po výmene batérie sa neobjaví
žiaden signál, založte batériu ešte raz a stlačte
gombík ON. Pri likvidácii prístroja alebo batérií
dodržiavajte príslušné platné predpisy.
10 - SK
SK
SIGNALIZÁCIA CHYBY
Na displeji
nie je žiadne
zobrazenie.
Batéria je
prázdna.
Nesprávna polarita batérie.
Vymeňte batériu. Pozor: Strana batérie (+)
musí smerovať
nahor.
Meranie nie je Teplomer nie
možné (alebo je pripravený.
sa zobrazuje
abnormálna
hodnota)
Čakajte, kým
sa zobrazí
symbol °C.
Zobrazí sa
abnormálna
hodnota
teploty.
Špička meracieho snímača
je znečistená
alebo
poškodená.
Počuli ste pípnutie potom,
ako ste stlačili
gombík ON?
Očistite špičku
meracieho
snímača alebo
ju dajte opraviť.
Čakajte, kým
budete počuť
pípnutie, až
potom vyberte
teplomer z ucha
príp. odoberte
z čela.
Zobrazí sa
symbol LO
alebo HI
Nameraná
teplota je
mimo rozsahu
merania
0 - 100 °C
alebo
32 - 212 °F
Ubezpečte
sa, že špička
meracieho
snímača je
čistá a teplomer
je správne vsadený do ucha
príp. priložený
na čelo.
SK
Low: veľmi
nízka teplota
High: veľmi
vysoká teplota
11 - SK
Batéria je
prázdna.
Vymeňte batériu za novú.
Teplomer
ešte nie je
pripravený na
meranie.
Čakajte, kým
sa na displeji
zobrazí symbol °C.
Zobrazí sa
symbol
Zobrazí sa
symbol
Zobrazí sa
symbol
Gombík ON
Gombík ON
nebol stlačený stlačte vtedy,
v pravú chvíľu. keď začnete s
meraním.
Teplota okolitého prostredia je mimo
teplotného
rozsahu alebo
sa príliš rýchlo
mení.
Kvôli presnosti nechajte
teplomer pred
meraním
postáť 20
minút pri
prevádzkovej
teplote.
12 - SK
SK
ZÁRUKA
Na tento teplomer sa pri normálnom používaní
poskytuje záruka 2 roky od dátumu kúpy na prípadné chyby zo strany výrobcu. V prípade, že Váš
teplomer na základe chybných častí nefunguje
správne, zabezpečíme opravu zdarma.
S výnimkou batérie podliehajú všetky časti prístroja tejto záruke. Škody prístroja spôsobené neodborným zaobchádzaním nespadajú do záruky.
Odporúča sa dať presnosť merania prístroja raz
ročne skontrolovať v autorizovanom laboratóriu
(v Nemecku predpis). Toto preskúšanie nepatrí
do záruky. Použitie mimo uvedených podmienok
okolitého prostredia môže viesť k chybným meraniam.
Dátum výroby zistíte na základe čísla LOT vnútri
priečinka na batériu. Pritom prvé dve číslice
označujú mesiac výroby a tretia až šiesta číslica
rok výroby.
SK
Výrobca:
Geratherm Medical AG
Fahrenheitstraße 1
D-98716 Geschwenda
Nemecko
ZÁRUČNÝ LIST
Geratherm® poskytuje záruku na infračervený
duálny teplomer počas dvoch rokov od dátumu
výroby kvôli výrobným chybám, ak sa výrobok
vráti predajcovi, u ktorého bol zakúpený. Počas
tejto doby bude prístroj bezplatne opravený alebo
vymenený, ak sa preukáže, že chyba je spôsobená nesprávnou konštrukciou alebo nesprávnym
13 - SK
vyhotovením. Táto záruka sa nevzťahuje na škody
a funkčné chyby, ktoré boli spôsobené v dôsledku
neodborného zaobchádzania, použitím, ktoré nezodpovedá pokynom tohto návodu na použitie alebo neoprávnenými pokusmi o opravu. Váš predajca môže vyhlásiť túto záruku výrobcu sa neplatnú,
ale môže ju aj rozšíriť o ďalšie záruky podľa vlastného uváženia a na jeho vlastné náklady.
Model č.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sériové č.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dátum kúpy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis predajcu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Faktúra č. / pokladničný blok č.: . . . . . . . . . . . . . .
Meno a adresa predajcu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výrobca:
Geratherm Medical AG
Fahrenheitstraße 1
D-98716 Geschwenda
Nemecko
UŠNÝ A ČELOVÝ
TEPLOMER
Geratherm® duotemp
GEF-100
14 - SK
SK
25.01.2011
Download

BA duotemp PL-CZ-SLO-HR-SRB_SK 11_06_29.indd