NE-C801S-E_B_M02_100827.pdf
NE-C801S-E_M_SR.book Page 1 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
TM
Kompresorski inhalator
Model
NE-C801
• Priručnik sa uputstvima
IM-NE-C801S-E-03-11/2011
SR
NE-C801S-E_M_SR.book Page 2 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
Pre upotrebe ovog uređaja
Sadržaj
Pre upotrebe ovog uređaja
Uvod ............................................................................................................... 3
Namena .......................................................................................................... 3
Važna bezbednosna uputstva...................................................................... 4
1. Upoznajte se sa uređajem...................................................................... 7
2. Vodič za upotrebu uređaja ..................................................................... 9
Uputstva za rad sa uređajem
3. Priprema inhalatora za upotrebu......................................................... 10
3.1 Priključivanje adaptera za naizmeničnu struju ................................... 10
3.2 Stavljanje leka i sastavljanje delova................................................... 11
4. Uzimanje leka ........................................................................................ 14
Briga i održavanje
5. Čišćenje i svakodnevno dezinfikovanje ............................................. 17
5.1 Čišćenje ............................................................................................. 17
5.2 Dezinfikovanje delova za raspršivanje............................................... 18
6. Održavanje i čuvanje ............................................................................ 22
7. Zamena prečišćivača vazduha ............................................................ 23
8. Rešavanje problema u radu ................................................................. 24
9. Tehnički podaci .................................................................................... 25
10. Izborni delovi i dodatna oprema .......................................................... 29
2
NE-C801S-E_M_SR.book Page 3 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
Uvod
Hvala što ste kupili inhalator OMRON COMP AIR.
Ovaj proizvod je razvijen u saradnji s respiratornim terapeutima radi uspešnog
lečenja astme, hroničnog bronhitisa, alergija i drugih respiratornih oboljenja.
Kompresor potiskuje vazduh u deo za inhaliranje. Kada dospe u deo za
inhaliranje, on pretvara propisani lek u aerosol sačinjen od mikroskopskih kapljica,
koji se mogu lako udahnuti.
Ovo je medicinski uređaj. Ovim uređajem rukujte isključivo prema uputstvima
lekara i/ili respiratornog terapeuta.
Namena
Medicinska svrha
Ovaj proizvod je namenjen za inhalaciju lekova za
respiratorna oboljenja.
• Zakonski ovlašćeni stručnjaci iz oblasti medicine poput
Korisnici koji mogu
lekara, medicinskih sestara i terapeuta ili zdravstveni
rukovati ovim
radnici ili pacijenti pod vođstvom kvalifikovanih
uređajem
stručnjaka iz oblasti medicine.
• Korisnik bi takođe trebao da bude u stanju da shvati
opšte principe rada uređaja NE-C801 i sadržaj priručnika
sa uputstvima.
Pacijenti kojima je
Ovaj proizvod ne bi trebalo da koriste pacijenti koji su u
namenjen ovaj uređaj nesvesti ili koji ne dišu spontano.
Okruženje
Ovaj proizvod je namenjen za upotrebu u medicinskoj
ustanovi poput bolnice, doma zdravlja i lekarske ordinacije
i u prostoriji prosečnog domaćinstva.
Vreme trajanja
U nastavku je navedeno vreme trajanja, pod uslovom da
se proizvod koristi za raspršivanje 2 ml leka 2 puta dnevno
u trajanju od 6 minuta i uvek na sobnoj temperaturi (23°C).
Vreme trajanje proizvoda može se razlikovati u zavisnosti
od okruženja u kojem se koristi.
Kompresor (glavna jedinica)
5 godina
Deo za inhaliranje
1 godina
(kapica, poklopac inhalatora,
glava isparivača, posuda za lek)
Nastavak za usta
1 godina
Nastavak za nos
1 godina
Cevčica za vazduh (PVC, 100 cm)
1 godina
Prečišćivač vazduha
60 dana
Maska za odrasle (PVC)
1 godina
Maska za decu (PVC)
1 godina
Mere predostrožnosti Neophodno je pridržavati se upozorenja i bezbednosnih
prilikom upotrebe
napomena navedenih u priručniku sa uputstvima.
3
SR
NE-C801S-E_M_SR.book Page 4 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
Važna bezbednosna uputstva
Pre korišćenja ovog uređaja pročitajte sve informacije u priručniku sa uputstvima
i svoj drugoj literaturi koja se nalazi u kutiji.
Pri upotrebi električnog proizvoda, naročito u prisustvu dece, neophodno je uvek
se pridržavati osnovnih mera predostrožnosti uključujući sledeće:
Upozorenje:
Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne, može za
posledicu imati ozbiljnu povredu.
(Upotreba)
• U slučaju tipa, doze i režima uzimanja leka pratite uputstva lekara ili
respiratornog terapeuta.
• Ako tokom upotrebe osetite bilo šta neuobičajeno, odmah prestanite sa
upotrebom ovog uređaja i posavetujte se sa svojim lekarom.
• Za inhalaciju u inhalatoru nemojte koristiti samo vodu.
• Očistite i dezinfikujte deo za inhaliranje, nastavak za usta i nastavak za nos ili
maske kada ih kupite pre prve upotrebe, ukoliko uređaj nije korišćen tokom
dužeg perioda ili ako isti uređaj koristi više osoba.
• Obavezno operite delove nakon upotrebe i proverite da li su temeljno
dezinfikovani i osušeni, i da li se čuvaju na čistom mestu.
• Ovaj uređaj držite van dometa beba i dece ukoliko nisu pod nadzorom.
Ovaj uređaj može sadržavati male delove koji se mogu progutati.
• Ovaj uređaj i dodatnu opremu čuvajte na čistom mestu.
• Cevčicu za vazduh nemojte odlagati dok u njoj ima preostale vlage ili leka.
• Nakon dezinfekcije delova za raspršivanje, uvek isperite čistom toplom vodom iz
slavine. Rastvor za čišćenje nikad nemojte ostavljati u posudi za lek ili nastavku
za usta.
• Ovaj uređaj nemojte čuvati na mestima na kojima može biti izložen štetnim
isparenjima ili isparljivim materijama.
• Ovaj uređaj nemojte koristiti na mestima na kojima bi mogao biti izložen
zapaljivom gasu.
• Tokom upotrebe, kompresor nemojte prekrivati pokrivačem ili peškirom i sl.
• Pre upotrebe proverite da li je deo za inhaliranje čist.
• Nakon upotrebe uvek uklonite sav preostali lek i svaki put koristite svež lek.
• Nemojte ga koristiti sa crevima za dovod anestezije ili vazduha.
(Rizik od strujnog udara)
• Kompresor ili adapter za naizmeničnu struju nemojte koristiti dok su vlažni ili ih
uključivati u utičnicu ili priključivati na druge uređaje mokrim rukama.
• Kompresor i adapter za naizmeničnu struju nisu otporni na vodu. Na ove delove
nemojte prosipati vodu ili druge tečnosti. Ukoliko se tečnost prospe po ovim
delovima, odmah izvucite kabl za napajanje i obrišite tečnost gazom ili drugim
upijajućim materijalom.
• Kompresor nemojte potapati u vodu ili neku drugu tečnost.
• Ovaj uređaj nemojte koristiti ili čuvati na vlažnim mestima poput kupatila.
4
NE-C801S-E_M_SR.book Page 5 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
Važna bezbednosna uputstva
• Koristite isključivo originalni OMRON adapter za naizmeničnu struju. Korišćenje
neodgovarajućeg adaptera za naizmeničnu struju može oštetiti uređaj.
• Ovim uređajem nemojte rukovati ako su kabl za napajanje ili utikač oštećeni.
• Kabl za napajanje nemojte držati u blizini zagrejanih površina.
• U odeljku Tehnički podaci pročitajte poglavlje „Važne informacije o
elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMC)“ (strana 27) i postupajte u skladu s njima.
Mera opreza:
Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne, može za
posledicu imati nešto blažu ili osrednju povredu ili fizičko oštećenje.
(Upotreba)
• Nadzor je obavezan kada ovaj uređaj koriste deca ili hendikepirane osobe ili
kada se koristi na njima ili u njihovoj blizini.
• Proverite da li su delovi pravilno postavljeni.
• Pre upotrebe proverite da li je glava isparivača pravilno postavljena.
• Proverite da li je prečišćivač vazduha pravilno postavljen.
• Proverite da li je prečišćivač vazduha čist. Ako se boja prečišćivača vazduha
promenila ili ako je u proseku korišćen duže od 60 dana, zamenite ga novim
prečišćivačem.
• Nemojte prosuti tečnost ili lek na kompresor.
• Deo za inhaliranje nemojte naginjati tako da bude pod uglom većim od 45°
i drmati ga tokom upotrebe.
• Ovaj uređaj nemojte koristiti ili ga odlagati dok je cevčica za vazduh presavijena.
• Koristite isključivo originalne delove za raspršivanje, cevčicu za vazduh,
prečišćivač vazduha i poklopac prečišćivača.
• U posudu za lek nemojte stavljati više od 7 ml leka.
• Deo za inhaliranje nemojte prenositi ili odlagati dok se lek nalazi u posudi za lek.
• Ovaj uređaj nemojte ostavljati bez nadzora sa bebama ili osobama koje ne mogu
izraziti svoj pristanak.
• Ovaj uređaj ili njegove delove nemojte izlagati bilo kakvom snažnom udarcu kao
što je pad uređaja na pod.
• Glavu isparivača nemojte kriviti i nemojte bušiti mlaznicu posude za lek iglom i sl. SR
• U kompresor nemojte stavljati prste ili predmete.
• Kompresor ili kabl za napajanje nemojte rastavljati niti pokušavati da ih popravite.
• Ovaj uređaj ili njegove delove nemojte ostavljati na mestima, kao što je vozilo tokom
letnjeg perioda, na kojima će biti izloženi ekstremnim temperaturama ili promenama
vlažnosti, ili na mestima na kojima će biti izloženi direktnoj sunčevoj svetlosti.
• Poklopac prečišćivača vazduha nemojte ničim blokirati.
• Prilikom sterilisanja delova prokuvavanjem, pazite da voda u sudu ne ispari.
• Kompresor, adapter za naizmeničnu struju ili deo za inhaliranje nikada nemojte
stavljati u mikrotalasnu pećnicu ili pokušavati da ih osušite u njoj.
• Ovaj uređaj nemojte koristiti dok spavate ili ako ste pospani.
• Kako biste izbegli povredu sluzokože nosa, nemojte gurati nastavak za nos
u dubinu nosa.
5
NE-C801S-E_M_SR.book Page 6 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
Važna bezbednosna uputstva
• Prorez između kapice i otvora za vazduha za inhalaciju nemojte ničim blokirati.
• Za sušenje delova za raspršivanje nemojte koristiti mikrotalasnu pećnicu ili fen za
kosu.
• Odobren je samo za upotrebu na ljudima.
• Ako se koristi neprekidno, upotrebni vek ovog uređaja se može skratiti.
• Ograničite upotrebu na 20 minuta, a zatim napravite pauzu od 40 minuta pre
ponovne upotrebe ovog uređaja.
• Pri upotrebi ovog uređaja glavna jedinica se može veoma zagrejati.
• Glavnu jedinicu nemojte dodirivati osim u slučaju neophodnih radnji kao što je
isključivanje dok je raspršivanje u toku.
• Kako biste izbegli zadržavanje leka na licu, obavezno obrišite lice nakon skidanja
maske.
(Rizik od strujnog udara)
• Nakon upotrebe i pre čišćenja uvek izvucite adapter za naizmeničnu struju iz
utičnice.
• Uključite uređaj u utičnicu sa odgovarajućim naponom. Utičnice nemojte
preopteretiti i nemojte koristiti produžne kablove.
• Nakon upotrebe i pre čišćenja, iz uređaja uvek izvucite adapter za naizmeničnu
struju.
• Adapterom za naizmeničnu struju nemojte rukovati na neodgovarajući način.
• Kabl adaptera za naizmeničnu struju nemojte obmotavati oko kompresora ili
adaptera za naizmeničnu struju.
• Promene ili prepravljanja koje nije odobrila kompanija OMRON HEALTHCARE
poništiće garanciju.
Opšte mere predostrožnosti:
• Pregledajte uređaj i njegove delove pre svake upotrebe i proverite da li ima bilo
kakvih problema. Obavezno proverite sledeće:
- Da glava isparivača, mlaznica ili cevčica za vazduh nije oštećena.
- Da mlaznica nije ničim blokirana.
- Da kompresor radi bez problema.
• Prilikom upotrebe ovog uređaja, pumpa u kompresoru će stvarati određeni nivo
buke i podrhtavanja. Određeni nivo buke će takođe biti posledica ispuštanja
kompresovanog vazduha iz dela za inhaliranje. To je normalno i ne ukazuje na
neispravnost uređaja.
• Uređajem rukujte isključivo u skladu s njegovom namenom. Ovaj uređaj nemojte
koristiti za bilo koju drugu svrhu.
• Ovaj uređaj nemojte koristiti na temperaturi većoj od +40°C.
• Proverite da li je cevčica za vazduh dobro umetnuta u kompresor i deo za inhaliranje,
i da se nije izvukla. Utikač cevčice za vazduh blago zavrnite prilikom umetanja u
utičnice cevčice za vazduh kako se cevčica za vazduh ne bi izvukla u toku upotrebe.
• Adapter za naizmeničnu struju je obezbeđen u kompletu kako bi uređaj mogao
u potpunosti da se izoluje od izvora električne energije. Da biste ovaj uređaj
u potpunosti izolovali od izvora električne energije, izvucite utikač iz izvora
električne energije.
• U odeljku Tehnički podaci pročitajte poglavlje „Pravilno odlaganje ovog
proizvoda“ (strana 28) i postupajte u skladu s njim prilikom odlaganja ovog
uređaja i bilo koje korišćene dodatne opreme ili izbornih delova.
Ovo uputstvo sačuvajte kako biste ga i ubuduće mogli koristiti.
6
NE-C801S-E_M_SR.book Page 7 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
1. Upoznajte se sa uređajem
Deo za inhaliranje
Kompresor (glavna jedinica)
Držač dela za inhaliranje
Utikač cevčice
za vazduh
Utičnica cevčice
za vazduh
Utikač
cevčice za
vazduh
Prekidač napajanja
Prikaz zadnje strane
Cevčica za vazduh
(PVC, 100 cm)
Poklopac prečišćivača vazduha Strujni
*Unutrašnji prečišćivač vazduha priključak
Deo za inhaliranje
Kapica
Dodaci za inhalaciju
Nastavak za usta
Nastavak za nos
Otvor vazduha za inhalaciju
SR
Poklopac inhalatora
Maska za decu
(PVC)
Maska za odrasle
(PVC)
Glava isparivača
Mlaznica
Posuda za lek
Utičnica cevčice
za vazduh
7
NE-C801S-E_M_SR.book Page 8 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
1. Upoznajte se sa uređajem
Dodatna oprema
Rezervni prečišćivači
vazduha × 5
Priručnik sa uputstvima
TM
Compressor Nebuliser
Model
NE-C801
• Instruction Manual
• Mode d’emploi
• Gebrauchsanweisung
• Manuale di istruzioni
• Manual de instrucciones
• Gebruiksaanwijzing
•
EN
FR
DE
IT
ES
NL
RU
AR
IM-NE-C801S-E-03-11/2011
9487399-6C
8
Adapter za
naizmeničnu struju
Garantni list
Torbica za čuvanje
NE-C801S-E_M_SR.book Page 9 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
Uputstva za rad sa uređajem
2. Vodič za upotrebu uređaja
Priprema inhalatora za upotrebu - Odeljak 3 (strana 10-13)
Upozorenje:
Očistite i dezinfikujte deo za inhaliranje, nastavak za usta i nastavak za
nos ili maske pre prve upotrebe nakon kupovine, ili ukoliko uređaj nije
korišćen tokom dužeg perioda ili ako isti uređaj koristi više osoba.
Uzimanje leka - Odeljak 4 (strana 14-16)
Mera opreza:
• Deo za inhaliranje nemojte naginjati tako da
bude pod uglom većim od 45°.
• Nemojte presavijati cevčicu za vazduh.
Čišćenje i svakodnevno dezinfikovanje
- Odeljak 5 (strana 17-21)
Napomena: Ukoliko se delovi za raspršivanje
ne očiste nakon upotrebe, može
doći do infekcije.
Princip rada kompleta
inhalatora
Lek koji se upumpava kroz kanal
za dovod leka se meša s
kompresovanim vazduhom koji
stvara pumpa kompresora.
Kompresovani vazduh pomešan
s lekom pretvara se u fine čestice
i rasprskava se tako što udara
u pregradu.
SR
Pregrada
Aerosol
Aerosol
Mlaznica
Kanal za
dovod leka
Lek
Lek
Kompresovani vazduh
9
NE-C801S-E_M_SR.book Page 10 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
3. Priprema inhalatora za upotrebu
Upozorenje:
Očistite i dezinfikujte deo za inhaliranje, nastavak za usta i nastavak za nos
ili maske kada ih kupite pre prve upotrebe, ukoliko uređaj nije korišćen
tokom dužeg perioda ili ako isti uređaj koristi više osoba.
Za uputstva o čišćenju i dezinfekciji pogledajte Odeljak 5 (strana 17-21).
Napomena: Prečišćivač vazduha se mora redovno menjati. Pogledajte Odeljak 7
„Zamena prečišćivača vazduha“ (strana 23).
3.1
Priključivanje adaptera za naizmeničnu struju
1. Proverite da li je prekidač napajanja isključen.
Proverite da li je prekidač napajanja isključen
odn. u položaju off ( ).
2. Umetnite strujni utikač
adaptera naizmenične struje u
strujni priključak kompresora.
Strujni utikač
Strujni priključak
3. Umetnite adapter
naizmenične struje u utičnicu.
Napomena: Kada isključujete
adapter
naizmenične
struje, izvucite
ga iz utičnice
pre nego što
izvučete strujni
priključak na
kompresoru.
10
Utičnica
NE-C801S-E_M_SR.book Page 11 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
3. Priprema inhalatora za upotrebu
3.2
Stavljanje leka i sastavljanje delova
1. Skinite nastavak za usta i kapicu sa kompleta
inhalatora.
2. Skinite poklopac inhalatora sa posude za lek.
1) Odvrnite poklopac inhalatora okretanjem
u smeru suprotnom od kretanja kazaljki
na satu.
2) Podignite poklopac inhalatora sa posude
za lek.
3. Stavite tačnu dozu prepisanog leka u posudu
za lek.
Mera opreza:
Zapremina posude za lek je od 2 do 7 ml.
Napomena: Skale na kompletu inhalatora služe
samo u informativne svrhe. Skala
na spoljnoj strani posude je bez postavljene glave isparivača.
Koristite skale na špricu ili bočici kako biste odredili tačnu
dozu leka.
4. Proverite da li je glava isparivača čvrsto
SR
postavljena na poklopac inhalatora.
5. Vratite poklopac inhalatora u posudu za lek.
1) Poravnajte istureni deo na poklopcu
inhalatora sa zarezom na posudi za lek,
kao što je prikazano na slici.
2) Okrećite poklopac inhalatora u smeru kretanja
kazaljki na satu i poravnavajte ga sa posudom
za lek sve dok se ova dva dela ne uklope.
11
NE-C801S-E_M_SR.book Page 12 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
3. Priprema inhalatora za upotrebu
6. Postavite željeni dodatak za inhalaciju u skladu sa uputstvom u nastavku.
Postavljanje nastavka za usta
1) Postavite kapicu na otvor vazduha za
inhalaciju.
2) Postavite nastavak za usta na poklopac
inhalatora.
Postavljanje nastavka za nos
1) Postavite kapicu na otvor vazduha za
inhalaciju.
2) Postavite nastavak za nos na poklopac
inhalatora.
Postavljanje maske za odrasle (PVC)
Postavite masku za odrasle na poklopac
inhalatora.
Napomena: Ukoliko je količina aerosola
prevelika, postavite kapicu.
Postavljanje maske za decu (PVC)
1) Postavite kapicu na otvor vazduha za
inhalaciju.
2) Postavite masku za decu na poklopac
inhalatora.
Napomena: Ukoliko je količina aerosola
premala, nije potrebno postaviti
kapicu.
12
2
1
NE-C801S-E_M_SR.book Page 13 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
3. Priprema inhalatora za upotrebu
7. Postavite cevčicu za vazduh.
1) Utikač cevčice za vazduh blago zavrnite i čvrsto gurnite u utičnicu
cevčice za vazduh na kompresoru.
2) Utikač cevčice za vazduh blago zavrnite i čvrsto gurnite u utičnicu
cevčice za vazduh na posudi za lek.
Napomene:
• Proverite da li je cevčica za vazduh dobro umetnuta u kompresor i deo za
inhaliranje, i da se nije izvukla. Utikač cevčice za vazduh blago zavrnite
prilikom umetanja u utičnice cevčice za vazduh kako se cevčica za
vazduh ne bi izvukla u toku upotrebe.
• Pazite da ne prolijete lek pri postavljaju cevčice za vazduh. Deo za
inhaliranje držite u uspravnom položaju.
3) Držač dela za inhaliranje koristite kao privremeni držač kompleta
inhalatora.
Napomena: Poravnajte oznaku na uređaju sa oznakom na delu za
inhaliranje kao što je prikazano na slici.
SR
13
NE-C801S-E_M_SR.book Page 14 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
4. Uzimanje leka
1. Deo za inhaliranje držite kao što je prikazano na
desnoj strani.
Mera opreza:
Deo za inhaliranje nemojte
naginjati pod uglom većim od 45°
u bilo kom pravcu. Lek može da
dospe u usta.
45°
Prav ugao
45°
2. Uključite prekidač napajanja tako što ćete ga
postaviti u položaj (
).
Kompresor počinje s radom i počinje
raspršivanje.
Napomena: Proverite da li se stvara aerosol.
Za prekid raspršivanja
Isključite prekidač napajanja tako što ćete ga
postaviti u položaj ( ).
Upozorenje:
Tokom upotrebe, kompresor nemojte prekrivati pokrivačem ili
peškirom i sl.
Mera opreza:
• Poklopac prečišćivača vazduha nemojte ničim blokirati.
• Ograničite upotrebu na 20 minuta, a zatim napravite pauzu od
40 minuta pre ponovne upotrebe ovog uređaja.
• Pri upotrebi ovog uređaja glavna jedinica se može veoma zagrejati.
• Glavnu jedinicu nemojte dodirivati osim u slučaju neophodnih
radnji kao što je isključivanje dok je raspršivanje u toku.
Napomena: Kompresor ne sme da bude dugo uključen. To može dovesti
do pregrevanja ili neispravnog rada kompresora.
14
NE-C801S-E_M_SR.book Page 15 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
4. Uzimanje leka
3. Udišite lek prema uputstvima lekara i/ili zdravstvenog savetnika.
Pripremite dodatak za inhalaciju kao što to opisuje Odeljak 3 (strana 12).
Upotreba nastavka za usta
Stavite nastavak za usta u svoja usta i udišite
lek normalno dišući.
Izdišite normalno kroz nastavak za usta.
Upotreba nastavka za nos
Udišite lek kroz nastavak za nos kao što je
prikazano na slici i izdišite kroz usta.
max
5
3
Upotreba maske za odrasle (PVC)
Stavite masku tako da pokriva vaš nos i usta
i udišite lek.
Izdišite kroz masku.
SR
Upotreba maske za decu (PVC)
Stavite masku tako da pokriva vaš nos i usta
i udišite lek.
Izdišite kroz masku.
15
NE-C801S-E_M_SR.book Page 16 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
4. Uzimanje leka
Briga i održavanje
4. Kada se završi tretman, isključite napajanje. Proverite da nema
kondenzacije ili vlage u cevčici za vazduh i izvucite utikač uređaja iz utičnice.
Upozorenje:
Moguća je pojava kondenzacije u cevčici za vazduh. Cevčicu za
vazduh nemojte odlagati dok je u njoj prisutna kondenzacija ili vlaga.
To može prouzrokovati bakterijsku infekciju.
Ukoliko u cevčici za vazduh preostanu vlaga ili tečnost, obavezno
postupite u skladu s dole opisanim postupkom u cilju potpunog uklanjanja
vlage iz cevčice za vazduh.
1) Proverite da li je cevčica za vazduh i dalje utaknuta u utičnicu za
vazduh na kompresoru.
2) Izvadite cevčicu za vazduh iz dela za inhaliranje.
3) Uključite kompresor kako bi se upumpao vazduh kroz cevčicu za
vazduh i uklonila vlaga.
16
NE-C801S-E_M_SR.book Page 17 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
5. Čišćenje i svakodnevno dezinfikovanje
5.1
Čišćenje
Postupajući po uputstvima za čišćenje, nakon svake upotrebe sprečićete da se lek
koji je preostao u posudi osuši, što bi dovelo do neodgovarajućeg raspršivanja, a
time se takođe sprečavaju infekcije.
Upozorenje:
Nakon svake upotrebe temeljno isperite deo za inhaliranje i masku, nastavak
za usta i nastavak za nos čistom vrućom vodom iz slavine i dezinfikujte delove
kompleta inhalatora i odgovarajuće dodatke za inhalaciju nakon poslednjeg
tretmana u toku dana.
Napomena: Uređaj nemojte uključivati pre nego što se očišćeni delovi u
potpunosti ne osuše.
1. Proverite da li je prekidač napajanja isključen postavljanjem u položaj ( ).
2. Izvucite adapter naizmenične struje iz utičnice u zidu i iz kompresora.
3. Izvucite cevčicu za vazduh iz dela za inhaliranje i rasklopite deo za
inhaliranje. Pogledajte Odeljak 3 (strana 11-13).
4. Uklonite sav preostali lek iz posude za lek.
SR
5. Operite sve delove za raspršivanje toplom vodom i blagim sredstvom za
pranje i isperite čistom toplom vodom iz slavine.
Uputstva o dezinfekciji delova pogledajte u sledećem odeljku.
6. Nakon čišćenja i dezinfekcije delove temeljno isperite čistom vodom
i ostavite ih da se sami osuše u čistom okruženju.
17
NE-C801S-E_M_SR.book Page 18 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
5. Čišćenje i svakodnevno dezinfikovanje
7. Ukoliko je kompresor zaprljan, izbrišite ga
Mera opreza:
Kompresor nije otporan na vodu.
Blago čistilno
sredstvo
mekom tkaninom nakvašenom vodom ili
blagim sredstvom za pranje.
8. Ukoliko je spoljašnji deo cevčice za vazduh zaprljan, izbrišite ga mekom
tkaninom nakvašenom vodom ili blagim sredstvom za pranje.
9. Ponovo sastavite deo za inhaliranje. Stavite ga u torbicu za čuvanje.
Napomena: Deo za inhaliranje treba zameniti nakon upotrebe od jedne godine.
5.2
Dezinfikovanje delova za raspršivanje
Pre dezinfikovanja uvek prvo očistite. (Pogledajte Odeljak 5.1 „Čišćenje“)
Nakon poslednjeg tretmana u toku dana uvek dezinfikujte posudu za lek, nastavak
za usta i druge delove za raspršivanje. Pravilan način dezinfikovanja svakog dela
pogledajte na stranama 20-21.
Delove dezinfikujte na jedan od načina opisanih u nastavku:
A. Koristite sredstvo za dezinfekciju dostupno na tržištu. Postupajte u skladu sa
uputstvima koja je naveo proizvođač sredstva za dezinfekciju.
1. Delove držite u rastvoru za čišćenje u naznačenom vremenu.
2. Izvadite delove i bacite rastvor.
3. Delove isperite čistom toplom vodom iz slavine, protresite ih da biste
uklonili preostalu vodu i ostavite ih da se sami osuše u čistom okruženju.
B. Delovi se mogu prokuvavati u trajanju od 15 do 20 minuta.
Nakon prokuvavanja izvadite delove, protresite ih da biste uklonili preostalu vodu
i ostavite ih da se sami osuše u čistom okruženju.
Napomena: Nemojte prokuvavati cevčicu za vazduh, masku za
odrasle (PVC), masku za decu (PVC), prečišćivač
vazduha i poklopac prečišćivača vazduha.
Mera opreza:
Za dezinfekciju ovog uređaja nemojte koristiti autoklav,
dezinfekciju gasom uz elektrolitičko stvaranje ozona (EOG) ili
sterilizator s plazmom na niskoj temperaturi.
18
NE-C801S-E_M_SR.book Page 19 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
5. Čišćenje i svakodnevno dezinfikovanje
Rukovanje glavom isparivača
Glava isparivača je važan deo koji se koristi za pretvaranje leka u paru.
Kada njom rukujete, obavezno se pridržavajte sledećih mera predostrožnosti.
Mera opreza:
• Nakon svake upotrebe uvek operite glavu
isparivača.
• Prilikom čišćenja delova nemojte koristiti
četku ili iglu i sl.
• Kada delove dezinfikujete prokuvavanjem,
obavezno ih prokuvajte u dosta vode.
• Glavu isparivača nemojte prokuvavati s
drugim predmetima osim s odgovarajućom
dodatnom opremom inhalatora.
Pregrada
Glava isparivača
SR
19
NE-C801S-E_M_SR.book Page 20 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
5. Čišćenje i svakodnevno dezinfikovanje
Kao smernicu za izbor načina dezinfikovanja koristite tabelu u nastavku.
Delovi
Model
Materijali
Nastavak za usta
C28-3P-E
PP
Nastavak za nos
C28-7-E
PP
Komplet dela za inhaliranje
Kapica: PP
Poklopac inhalatora:
C801S-NSET3-E PP
Glava isparivača: PC
Posuda za lek: PP
Prečišćivač vazduha
C30-4-E
Poliester
Poklopac prečišćivača
vazduha
C801S-FC-E
ABS
Cevčica za vazduh
(PVC, 100 cm)
C801S-ATBP-E PVC (bez ftalata)
C28-8-E
Maska: PVC
(bez ftalata)
Traka: guma
(bez lateksa)
Maska za decu (PVC)
C28-9-E
Maska: PVC
(bez ftalata)
Traka: guma
(bez lateksa)
Cevčica za vazduh
(silikon, 100 cm) (izborno)
C28-6-E
Cevčica: silikon
Utičnica: PP
Maska za odrasle (SEBS)
(izborno)
U10-1P-E
SEBS
Traka: guma
(bez lateksa)
Maska za odrasle (PVC)
Maska za decu (SEBS)
(izborno)
Adapter za masku za decu
(SEBS) (izborno)
20
U10-2P-E
SEBS
Traka: guma
(bez lateksa)
PP
NE-C801S-E_M_SR.book Page 21 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
5. Čišćenje i svakodnevno dezinfikovanje
O: dozvoljeno ×: nije dozvoljeno
Alkohol
Natrijum
hipohlorit
Četvorostruki
amonijak
Hlorheksidin
Amfoterični
surfaktant
Etanol za
dezinfekciju
Milton*
(0,1%)
Osvan*
(0,1%)
Hibitane*
(0,5%)
Tego*
(0,2%)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
×
×
×
×
×
×
×
O
O
O
O
O
×
×
×
×
×
×
×
O
O
O
O
O
×
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Prokuvavanje
SR
* primer sredstva za dezinfekciju dostupnog na tržištu.
21
NE-C801S-E_M_SR.book Page 22 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
6. Održavanje i čuvanje
Kako biste svoj uređaj održali u najboljem stanju i zaštitili ga od oštećenja,
postupajte po sledećim uputstvima:
Mera opreza:
• Ovaj uređaj nemojte ostavljati bez nadzora sa bebama ili osobama koje ne mogu
izraziti svoj pristanak.
• Ovaj uređaj ili njegove delove nemojte izlagati bilo kakvom snažnom udarcu kao
što je pad uređaja na pod.
Benzen
Razredčilo
Napomene:
• Ovaj uređaj nemojte držati u uslovima ekstremno visokih ili niskih temperatura,
visoke vlažnosti ili na direktnoj sunčevoj svetlosti.
• Nemojte presavijati cevčicu za vazduh.
• Uređaj i svu korišćenu dodatnu opremu ili izborne delove odložite u skladu s
primenljivim lokalnim propisima.
• Nikada nemojte čistiti benzolom, razređivačem ili zapaljivom
hemikalijom.
Uređaj uvek prenosite u namenskoj torbici za čuvanje i držite ga
u torbici ako se neće koristiti u dužem vremenskom periodu.
Mera opreza:
Deo za inhaliranje nemojte prenositi ili odlagati dok se lek nalazi u posudi za
lek.
22
NE-C801S-E_M_SR.book Page 23 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
7. Zamena prečišćivača vazduha
Ako se boja prečišćivača vazduha promenila ili ako je u proseku korišćen duže od
60 dana, zamenite ga novim prečišćivačem.
1. Skinite poklopac
prečišćivača vazduha
sa kompresora.
2. Promenite prečišćivač vazduha.
3. Vratite poklopac
prečišćivača vazduha na
mesto.
Napomene:
• Koristite isključivo
OMRON prečišćivače
za vazduh namenjene
ovom uređaju. Nemojte
ga uključivati ako se u
uređaju ne nalazi prečišćivač.
• Kod prečišćivača vazduha nema razlike između prednjeg i zadnjeg dela.
• Proverite da li su prečišćivači vazduha čisti i da li na njima ima prašine
pre nego što ih postavite.
• Nemojte pokušavati da operete ili očistite prečišćivač. Ako se prečišćivač
pokvasi, zamenite ga. Vlažni prečišćivači vazduha mogu prouzrokovati
začepljenje.
• Kako ne bi došlo do začepljenja, redovno perite poklopac prečišćivača.
Poklopac prečišćivača vazduha nemojte prokuvavati.
Skinite poklopac prečišćivača vazduh, operite ga i proverite da li je suv
i pravilno ponovo postavljen.
• Obratite se prodavcu proizvoda kompanije OMRON kako biste dobili
dodatne prečišćivače za vazduh ili ako su delovi koji su isporučeni sa
ovim uređajem oštećeni ili ako nedostaju.
23
SR
NE-C801S-E_M_SR.book Page 24 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
8. Rešavanje problema u radu
Izvršite sledeće provere ukoliko vaš uređaj prestane da radi. Potpuna uputstva
takođe možete naći u ovom priručniku.
Problem
Uzrok
Rešenje
Proverite da li je utikač
Ništa se ne događa kada se Da li je adapter naizmenične umetnut u utičnicu. Utikač
prvo izvucite, a zatim ga
pritisne prekidač napajanja. struje pravilno priključen u
utičnicu i kompresor?
ponovo umetnite u utičnicu
ako je to potrebno.
Da li ima leka u posudi za
lek?
Stavite tačnu dozu leka u
posudu za lek.
Da li ima previše/premalo
leka u posudi za lek?
Da li glava isparivača
Pravilno postavite glavu
nedostaje ili nije pravilno
isparivača.
postavljena?
Da li je deo za inhaliranje
Pravilno sklopite deo za
pravilno sklopljen?
inhaliranje.
Proverite da li je mlaznica
Da li je mlaznica zapušena? otpušena.
Nema raspršivanja ili je
Deo za inhaliranje ne sme
Da li je deo za inhaliranje
brzina raspršivanja mala
biti nagnut pod uglom većim
kada je napajanje uključeno. nagnut pod oštrim uglom?
od 45 stepeni.
Proverite da li je cevčica za
Da li je cevčica za vazduh
vazduh pravilno utaknuta u
pravilno utaknuta?
kompresor i deo za
inhaliranje.
Da li je cevčica za vazduh
Proverite da li je cevčica za
presavijena ili oštećena?
vazduh zamršena.
Da li je cevčica za vazduh
Proverite da li je cevčica za
zapušena?
vazduh otpušena.
Zamenite prečišćivač
Da li je prečišćivač vazduha vazduha novim
zaprljan?
prečišćivačem.
Da
li
je
poklopac
Uređaj proizvodi
Pravilno postavite poklopac
prečišćivača vazduha
neuobičajeno glasan zvuk.
prečišćivača vazduha.
pravilno postavljen?
Kompresor nemojte
Da li je kompresor nečim
prekrivati bilo kakvim
prekriven?
prekrivačem u toku
upotrebe.
Uređaj je veoma topao.
Ograničite upotrebu na
20 minuta, a zatim napravite
Da li uređaj neprekidno radi pauzu od 40 minuta pre
više od 20 minuta?
ponovne upotrebe ovog
uređaja.
Napomena: Ukoliko predloženo rešenje ne otkloni problem, nemojte pokušavati
da popravite uređaj - nijedan deo ovog uređaja ne sme da popravlja
korisnik.
Uređaj vratite ovlašćenom prodavcu ili distributeru proizvoda
kompanije OMRON.
24
NE-C801S-E_M_SR.book Page 25 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
9. Tehnički podaci
Opis proizvoda:
Model:
Nazivni napon (adapter
za naizmeničnu struju):
Nazivni napon
(Kompresorski
inhalator):
Uslovi rada:
Radna temperatura/
vlažnost:
Temperatura/vlažnost/
vazdušni pritisak tokom
čuvanja:
Težina:
Dimenzije:
Sadržaj:
Klasifikacija:
Kompresorski inhalator
NE-C801 (NE-C801S-E)
100 - 240 V ~ 350 mA, 50/60 Hz
12 V
0,8 A
Povremen rad, 20 min. uključen / 40 min. isključen
+10°C do +40°C 30% do 85% RH
-20°C do +60°C 10% do 95% RH 700 - 1060 hPa
Približno 270 g (samo kompresor)
Pribl. 142 (Š) × 72 (V) × 98 (D) mm
Kompresor, deo za inhalaciju, cevčica za vazduh (PVC,
100 cm), 5 kom rezervnih prečišćivača vazduha, nastavak
za usta, maska za odrasle (PVC), maska za decu (PVC),
nastavak za nos, adapter za naizmeničnu struju, torbica za
čuvanje, priručnik sa uputstvima, garantni list.
Oprema klase ll, postavljen deo tipa B
= oprema klase ll
= postavljen
deo tipa B
= uređaj je isključen
= uređaj je
uključen
Pažljivo pročitajte
priručnik sa uputstvima
Napomene:
• Podložno tehničkim izmenama bez prethodnog obaveštenja.
• Ovaj proizvod kompanije OMRON proizveden je u skladu sa strogim sistemom
kvaliteta kompanije OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. iz Japana.
• Ovaj uređaj možda neće raditi ako se uslovi koji se odnose na temperaturu
i napon razlikuju od uslova propisanih u specifikacijama.
• Ovaj uređaj nemojte koristiti na mestima na kojima bi mogao biti izložen
zapaljivom gasu.
• Ovaj uređaj je u skladu sa odredbama EZ direktive 93/42/EEZ (Direktiva o
medicinskim uređajima) i Evropskim standardom EN13544-1:2007+A1:2009,
Oprema za respiratornu terapiju - Deo1: Sistemi za raspršivanje i njihove
komponente.
25
SR
NE-C801S-E_M_SR.book Page 26 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
9. Tehnički podaci
Tehnički podaci za kompresor OMRON NE-C801 sa delom za inhaliranje
OMRON V.V.T. (tehnologija virtuelnih ventila):
Veličina čestica:
Zapremina posude za lek:
Odgovarajuće količine
leka:
Zvuk:
Brzina raspršivanja:
Proizvodnja aerosola:
Brzina proizvodnje
aerosola:
**MMAD pribl. 3 µm
MMAD = Srednji aerodinamički maseni prečnik
7 ml maksimalno
2 ml minimalno - 7 ml maksimalno
*pribl. 46 dB
*pribl. 0,3 ml/min (uz gubitak težine)
**0,47 ml (2 ml, 1% NaF)
**0,06 ml/min (2 ml, 1% NaF)
Rezultat merenja veličine čestica na kaskadnom impaktoru**
100
90
80
70
60
50
40
Pojedinačna vrednost
30
Srednja vrednost
20
MMAD 3,0 μm
0,1
1
10
10
0
100
Kumulativni procenat čestica nedovoljne veličine
Kumulativna procentualna masa čestica natrijum fluorida nedovoljne veličine
Veličina čestica Dp (μm)
* Merenje je izvršila kompanija OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
**Nezavisno merenje je izvršio prof. dr Hiroši Takano, Odeljenje za hemijski
inženjering i proučavanje materijala, Fakultet prirodnih nauka i inženjeringa,
Univerzitet Došiša, Kjoto, Japan, na osnovu EN13544-1:2007+A1:2009
Napomene:
• Performanse mogu biti različite u zavisnosti od toga da li je lek u vidu rastvora ili
ima visoku viskoznost. Dodatne podatke pogledajte na informativnom listu
dobavljača leka.
• Za obnavljanje tehničkih informacija pogledajte veb lokaciju kompanije OMRON
HEALTHCARE EUROPE.
URL: www.omron-healthcare.com
26
NE-C801S-E_M_SR.book Page 27 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
9. Tehnički podaci
Važne informacije o elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMC)
Zbog sve većeg broja elektronskih uređaja poput računara i mobilnih telefona,
medicinski uređaji mogu biti izloženi elektromagnetnoj interferenciji koja potiče
od drugih uređaja. Elektromagnetna interferencija može za posledicu imati
neadekvatan rad medicinskog uređaja i prouzrokovati potencijalno opasnu
situaciju.
Medicinske uređaje takođe ne bi trebalo koristiti tako da ometaju druge
uređaje.
Radi regulisanja uslova za elektromagnetnu kompatibilnost (EMC) u cilju
sprečavanja opasnih situacija izazvanih proizvodima, uveden je standard
EN60601-1-2:2007. Ovaj standard propisuje nivoe otpornosti na
elektromagnetne interferencije kao i maksimalne nivoe elektromagnetnih
emisija za medicinske uređaje.
Ovaj medicinski uređaj kompanije OMRON HEALTHCARE usklađen je sa
standardom EN60601-1-2:2007 po pitanju otpornosti i emisija.
Ipak, potrebno je pridržavati se posebnih mera predostrožnosti:
• Nemojte koristiti mobilne telefone i druge uređaje koji stvaraju jaka električna
ili elektromagnetna polja u blizini medicinskog uređaja. To može
prouzrokovati neodgovarajući rad uređaja i dovesti do potencijalno opasne
situacije. Preporučuje se minimalna udaljenost od 7 m. Proverite da li uređaj
pravilno radi u slučaju da je ova razdaljina manja.
Dodatna dokumentacija u skladu sa standardom EN60601-1-2:2007 dostupna
je kod OMRON HEALTHCARE EUROPE na adresi spomenutoj u ovom
priručniku sa uputstvima.
Dokumentacija je takođe dostupna na www.omron-healthcare.com.
SR
27
NE-C801S-E_M_SR.book Page 28 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
9. Tehnički podaci
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Otpadna električna i elektronska oprema)
Ova oznaka na proizvodu ili u njegovoj dokumentaciji znači da se on po isteku
radnog veka ne bi trebao odlagati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Kako bi
se sprečile moguće negativne posledice nanete životnoj sredini ili zdravlju ljudi
zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, držite ovaj proizvod odvojeno od
drugih tipova otpada i reciklirajte ga na odgovoran način da biste potpomogli
održivo ponovno iskorišćavanje materijalnih resursa.
Osobe koje proizvod koriste u sopstvenim domaćinstvima bi trebali da se
obrate ili prodavcu kod kojeg su kupili ovaj proizvod ili organu lokalne uprave
kako bi dobili informacije o mestu i načinu vraćanja ovog proizvoda radi
reciklaže koja nije štetna po životnu sredinu.
Komercijalni korisnici bi trebalo da se obrate svom dobavljaču i upoznaju se sa
uslovima iz ugovora o nabavci. Ovaj proizvod ne treba mešati s drugim
komercijalnim otpadom pri odlaganju.
28
NE-C801S-E_M_SR.book Page 29 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
10. Izborni delovi i dodatna oprema
Komplet Omron V.V.T. dela
za inhaliranje N-01
Cevčica za vazduh
(PVC, 100 cm)
Model: C801S-NSET3-E
Br. porudžbine: 9515573-6
Model: C801S-ATBP-E
Br. porudžbine: 9515575-2
Nastavak za usta
Model: C28-3P-E
Br. porudžbine: 9956273-5
Nastavak za
usta
Cevčica za vazduh
(silikon, 100 cm)
Br. dela za inhaliranje: N-01
Model: C28-6-E
Br. porudžbine: 9956269-7
Nastavak za nos
Model: C28-7-E
Br. porudžbine: 9956274-3
Maska za odrasle (PVC)
Maska za decu (PVC)
Maska za odrasle (SEBS)
Model: C28-8-E
Br. porudžbine: 9956275-1
Model: C28-9-E
Br. porudžbine: 9956276-0
Model: U10-1P-E
Br. porudžbine: 9956312-0
Komplet maske za decu
(SEBS)
Prečišćivači vazduha (x 5)
Adapter za naizmeničnu
struju
sa elastičnom trakom
Model: U10-2P-E
Br. porudžbine: 9956281-6
Model: C30-4-E
Br. porudžbine: 9956636-6
Model: C30-E-AC
Br. porudžbine: 9956628-5
SR
Maska za decu (SEBS)
sa elastičnom trakom
Adapter za masku za decu (SEBS)
29
NE-C801S-E_M_SR.book Page 30 Thursday, January 12, 2012 12:25 PM
10. Izborni delovi i dodatna oprema
Proizvođač
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN
Predstavnik u EU
OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLANDIJA
www.omron-healthcare.com
Proizvodni pogon
OMRON (DALIAN) CO., LTD.
Dalian, KINA
OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.
Podružnica
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim, NEMAČKA
www.omron-medizintechnik.de
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex
FRANCUSKA
Proizvedeno u Kini
30
Download

Model NE-C801 - Omron Healthcare