I
1
SL
SR
HR
1.1
Uporabniški priroènik
Upute za uporabu
Uputstvo za upotrebu
1.2
1.1.3
1.2.4
SELECT
1.4.2
06/13
WF2N00261/0089648-00b b
1.1.2
1.1.1
2
1.2.1
1.3
1.2.2
1.4
1.4.3
2.1
1.2.3
1.4.1
1.5
2.2
2.2.1
II
2.2.2
3.1
3.1.1
2.5
2.4.2
2.4.1
Select
2.5.4
2.6
Select
2.6.1
2.5.2
2.5.1
2.5.3
Selec
Select
2.6.2
2.7
2.6.3
2.7.1
3”
Select
3.1.4
3.2
3.2.1
4
3.2.2
2.9
2.8
2.7.2
4.1
b
4.1.1
3”
Select
Sele
2.10.1
Sele
2.10.2
Sele
2.10.3
2.9.1
Sele
2.10.4
3.2.3
Sele
Sele
Sele
Sele
Selec
2.10
3.1.2
3.1.3
Select
Select
2.4
3
2.3
2.2.3
III
4.1.3
2.9.2
5
4.1.4
4.1.5
3.2.4
Sele
4.1.2
slovensko
Uporabniški priroènik
Ta naprava za pranje in sušenje perila je namenjena izkljuèno za domaèo uporabo.
Zelo pomembno: Prosimo, preberite celoten priroènik pred namestitvijo in uporabo pralnega stroja. Ta
priroènik je pripravljen z ustreznimi risbami, ki spremljajo besedila.
Varnost
• Glavni tlak vode mora biti med 0,05 in 1 Mpa (0,5 - 10 kg/cm2).
• Za priklop pralnega stroja ne uporabljajte podaljškov ali
adapterjev.
• Elektrièna inštalacija mora biti ustreznih dimenzij za najveèjo moè,
ki je prikazana na referenèni plošèici, vtiè pa mora biti ozemljen.
• Èe je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati poprodajni
servis ali podobno usposobljena oseba, da prepreèite tveganja.
• Ne spreminjajte notranjosti pralnega stroja. Èe imate kakršne koli
težave, ki jih sami ne morete odpraviti, poklièite tehnièni servis.
• To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in veè ter osebe z
zmanjšanimi fiziènimi, èutilnimi ali psihiènimi sposobnostmi, ter s
pomanjkanjem izkušenj in znanja, èe so pod ustreznim nadzorom
ali so prejeli navodila v zvezi z uporabo naprave. Otroci brez
nadzora ne smejo izvajati èišèenja in uporabniškega vzdrževanja.
• V sušilniku ne sušite perila, ki ni bilo predhodno oprano.
• Perilo z madeži od snovi, kot so hladilno olje, aceton, alkohol,
bencin, kerozin, sredstvo za odstranjevanje madežev, terpentin,
vosek in sredstva za odstranjevanje voska, morate pred sušenjem
v sušilcu oprati v vroèi vodi z dodatno kolièino pralnega praška.
• Sušilnika ne uporabljajte za sušenje izdelkov iz penaste gume
(pene iz lateksa), kap za tuširanje, nepremoèljivih tkanin, z gumo
podloženih kosov ter oblaèil ali vzglavnikov, polnjenih s penasto
gumo.
• Mehèalce za perilo in podobne izdelke uporabljajte v skladu z
njihovimi navodili za uporabo.
• Naprava ne sme biti postavljena za vrati, ki se zaklepajo, drsnimi
vrati ali vrati na teèajih, ki se nahajajo nasproti mesta, kjer je
postavljen sušilnik perila.
• V konèni fazi sušilnega cikla se ne uporablja toplota, da se perilo
ne bi poškodovalo (hladilni cikel). Nikoli ne ustavite sušilnika,
preden je sušilni cikel zakljuèen, razen èe boste perilo takoj vzeli iz
sušilnika in ga razširili, da se ohladi.
1
slovensko
1
Namestitev
1.1 Razpakiranje pralnega stroja (1.1.1, 1.1.2
in 1.1.3). Odstranite transportna varovala
in pritrdilne ter blokirne elemente, ki se
uporabljajo za transport.
1.2 Prikljuèitev na vodo (1.2.1, 1.2.2 in 1.2.3). Èe
ima pralni stroj dovod vroèe vode, prikljuèite
rdeèo gibko cev na pipo za vroèo vodo
(1.2.4). Vedno uporabljajte novo gibko cev,
ki je priložena napravi. Odstranite vse prej
uporabljene dovodne cevi.
. Namestite priloženo koleno v
1.3 Izpust
skladu z merami, prikazanimi v diagramu.
1.4 Izravnava. Pravilno izravnajte pralni stroj, da
prepreèite kakršen koli hrup ali premikanje.
Priporoèamo naslednji vrstni red: 1. Nastavite
zadnje nogice in jih privijte (1.4.1). 2. Postavite
pralni stroj na konèno mesto (1.4.2). 3.
Nastavite sprednje nogice in jih privijte (1.4.3).
1.5 Prikljuèitev na elektrièno omrežje. Glejte
podatke na plošèici.
1.6 Namestitev pod delovni pult. Èe je treba
delovni pult odstraniti za namestitev pralnega
stroja v odprtino, stopite v stik z vašim
distributerjem ali tehniènim servisom.
Pri namestitvi v odprtino mora biti elektrièni
vtiè po namestitvi dostopen.
Mere odprtine so 600x600x850.
2
Uporaba pralnega
stroja
2.1 Odpiranje vrat.
2.2 Detergenti in dodatki. Najprej razvrstite
oblaèila po barvi, umazanosti in vrsti tkanine,
nato pa jih naložite v pralni stroj.
Predalèek za detergent je razdeljen:
, predpranje
nin mehèalec
pranje
(2.2.1).
Vsi pralni stroji so zasnovani za uporabo
pralnega praška v prahu (2.2.2).
Èe želite uporabljati tekoèi pralni prašek (2.2.3),
boste za ta namen videli moder jezièek v
predalèku. Potegnite ga navzven do omejila,
nato pa ga spustite. Ostal bo v navpiènem
položaju (2.2.4), s èimer boste prepreèili
iztekanje tekoèega pralnega praška. Èe želite
znova uporabiti prani prašek v prahu, namestite
moder jezièek v vodoraven položaj in ga
potisnite do omejila ter odprite loputo (2.2.5).
Ne smete preseèi oznake MAX, oznaèene v
predalèku za mehèalec.
2.3 Vklop pralnega stroja
in izbira programa.
Ko ste si ogledali seznam programov (stran 4),
zberite program z uporabo gumba za nastavitev.
Ob izbiri programa za sušenje morate nastaviti
tudi èas sušenja.
2
2.4 Funkcija sušenja . Èas sušenja izberete
( ) s pritiskom na gumb „drying time“ (2.4.1).
Izbrani èas bo prikazan na zaslonu. Èas lahko
podaljšate tako, da s pritiskom na gumb
izberete med razliènimi naèini (2.4.2):
– Naèin 1: gumb držite pritisnjen -> èas
sušenja se bo poveèeval v intervalih po 10
minut (od 20 minut do 180 minut).
– Naèin 2: gumb pritisnite in sprostite -> ob
vsakem pritisku se bo èas sušenja poveèal
za 1 minuto.
Programi za pranje + sušenje
Vsak program pranja lahko povežete s funkcijo
sušenja (razen programa za pranje volne).
1 – Izberite program za pranje.
2 – Izberite èas sušenja (poglavje 2.4 v tej
knjižici).
3 – Na zaslonu bo prikazan skupni èas trajanja
programa (pranje + sušenje).
2.5 Izbira hitrosti centrifuge . Hitrost
centrifuge lahko izberete ali preklièete
(2.5.1, 2.5.2, 2.5.3). Èe izberete možnost proti
meèkanju
(2.5.4), se bo pranje ustavilo pred
konènim ožemanjem in oblaèila bodo ostala
potopljena v vodo. Èe funkcijo izklopite, bo
stroj nadaljeval s konènim ožemanjem.
POVPREÈNA
PREOSTALA
VLAŽNOST* (%)
NAJVIŠJA HITROST
CENTRIFUGE (rpm)
600
800
Programi BOMBAŽ
Programi SINTETIKA
Programi VOLNA
HITRI programi
80
80
100
100
71
70
90
90
1000 1200 1400
62
70
90
80
53
70
90
80
52
70
90
80
* Preostala vlažnost: kolièina preostale vode v oblaèilih ob
koncu konènega ožemanja
2.6 Dodatne funkcije.
- Enostavno likanje
. Zmanjšuje meèkanje
(2.6.1).
- Dodatno izpiranje
. Dodatna zašèita
oblaèil, ki jih nosijo otroci in osebe z obèutljivo
kožo (2.6.2).
- Intenzivno pranje . priporoèeno za moèno
umazano perilo z madeži. Boljši rezultati se
dosežejo s podaljšanjem obièajnega cikla pranja
(2.6.3).
2.7 Èasovni zamik
. Ta možnost vam bo
omogoèila zamik èasa zaèetka pranja.
2.8 Zagon pralnega stroja
.
2.9 Otroška kljuèavnica. Pritisnite
in zadržite
približno 3 sekunde (2.9.1). To se uporablja, da
se prepreèi otrokom, da bi posegali v pralni
stroj. Izklopi se z vnoviènim pritiskom gumba,
èe ga zadržite za približno 3 sekunde (2.9.2).
2.10 Postopek pranja. Preverite lahko fazo
programa in preostali èas programa.
slovensko
Priporoèila za uporabo
- Takoj po namestitvi pralnega stroja lahko
izvedete prvo pranje, da preverite, ali pravilno
deluje (obièajno pranje brez oblaèil pri 90 °C).
- Uporabite vreèko za pranje za manjše kose:
robèke in spodnje perilo.
- Uporabite lahko katero koli vrsto pralnega
praška. Tekoèi pralni praški so priporoèljivi
za programe pranja pri nizkih temperaturah
(najveè 40 °C) za vse vrste tkanin. Pralni prašek
v prahu ni priporoèljiv za pranje volno.
Opažanja:
1. Èe ustavite pralni stroj, da dodate veè oblaèil,
se preprièajte, ali je nivo vode pod nivojem
vrat.
2. Dodatne funkcije enostavno likanje ( ),
dodatno izpiranje (
) podaljšajo èas pranja.
3. Ko je program pranja konèan, priporoèamo, da
pustite vrata odprta, da se notranjost prezraèi.
Preden odprete vrata morate poèakati 2 minuti.
Po zakljuèenem programu sušenja bo pralnosušilni stroj zelo vroè, zato svetujemo, da pred
odpiranjem vrat poèakate 2 minuti zaradi
prepreèevanja opeklin.
3
Vzdrževanje
4
Odpravljanje
napak
5
Okolje
Ta pralni stroj je bil zasnovan z upoštevanjem
varovanja okolja. Kadar pralni stroj deluje, bodo
zaslon in/ali kontrolne luèke ostale osvetljene. Kadar
ne deluje, po 20 minutah, bo zaslon samodejno
ugasnil in samo kontrolna luèke »stop« bo ostala
osvetljena. Za vklop zaslona pritisnite kateri koli gumb
ali zavrtite krmilni gumb. Poraba moèi v naèinu »off«
in »left on« <0,5 W.
Spoštujte okolje. Vedno naložite pralni stroj do
najveèje priporoèene obremenitve za posamezni
program: s tem boste prihranili vodo in energijo.
Vedno se izogibajte predpranju, èe je to možno. Ne
uporabljajte preveè pralnega praška.
Upravljanje z odpadno elektrièno in elektronsko
opremo.
Ne odstranjujte teh naprav skupaj z gospodinjskimi
odpadki.
Odpeljite vaš pralni stroj v zbirni center.
Z reciklažo gospodinjskih aparatov prepreèite
negativne posledice za zdravje in okolje ter prihranite
energijo in ohranja naravne vire.
Za nadaljnje informacije stopite v stik z lokalnimi
organi ali trgovino, kjer ste kupili pralni stroj.
3.1 Èišèenje predalèka za detergent. Priporoèamo, da
to storite enkrat meseèno.
3.2 Èišèenje filtra. Priporoèamo, da to storite enkrat
letno.
Za èišèenje zunanjosti pralnega stroja uporabite
neabrazivne izdelke in temeljito posušite z mehko
krpo.
4.1 Pralni stroj ima sistem za odpravljanje napak, ki
odkrije in opozori na vse nepravilnosti. To lahko
vidite na zaslonu ali ko zaènejo kontrolne luèke na
nadzorni plošèi utripati.
4.1.1 V pralni stroj ne doteka voda. Preverite
dovod vode, dovodno pipo ali oèistite vhodni filter.
4.1.2 Iz pralnega stroja ne odteka voda in ni
centrifugiranja. Preverite stanje filtra.
4.1.3 Ni centrifuge. Porazdelite oblaèila in znova
pritisnite gumb za centrifugo.
4.1.4 Stroj se ne zažene. Preverite, ali so vrata
pravilno zaprta.
4.1.5 Vse druge kode. Obvestite tehnièni servis.
4.2 Vibracije ali hrup. Preverite, ali je stroj pravilno
namešèen (toèki 1.1 in 1.4 v tem priroèniku).
4.3 Voda v predalèku za detergent. Preverite, ali je
predalèek za detergent zamašen (3.1).
3
slovensko
Najveèja obremenitev (Kg), poraba (kWh/l)
in pribl. trajanje programov (min)
6 kg
Seznam programov
standardni programi
programi za
obèutljivo perilo
kWh/l
Kg
Kg
min.
máx.
kWh/l
min.
bombaž
hladno
bombaž/lan
rahlo umazano
6
0,15/49
104
7
0,15/50
104
2.
bombaž 20°C
bombaž/lan
rahlo umazano
6
0,20/49
114
7
0,20/50
114
3.
bombaž 30°C
bombaž/lan
rahlo umazano
6
0,35/49
115
7
0,35/50
115
4.
bombaž
(*) 40°C
bombaž/lan
srednje umazano
6
A+0,66/49
A++0,60/49
174
7
A++0,67/50
A+++0,60/50
174
5.
bombaž
(*) 60°C
bombaž/lan
srednje umazano
6
A+1,04/49
A++0,96/49
178
7
A++1,03/50
A+++0,97/50
178
6.
bombaž 90°C
bombaž/lan/belo
moèno umazano
6
1,80/55
140
7
2,10/56
140
7.
sintetika
hladno
sintetika/bombaž mešano
rahlo umazano
3
0,15/45
82
3
0,15/45
82
8.
sintetika
30°C
sintetika/bombaž mešano
rahlo umazano
3
0,30/45
120
3
0,30/45
120
9.
sintetika
40°C
sintetika/bombaž mešano
rahlo umazano
3
0,50/45
128
3
0,50/45
128
1.
posebni programi
máx.
7 kg
10.
volna 30°C
volna/volna mešano/belo/barvno
rahlo umazano
1
0,35/44
40
1
0,35/44
40
11.
predpranje
60°C
sintetika/volna mešano/belo
moèno umazano
6
1,20/54
130
7
1,30/55
130
12.
centrifugiranje bombaž/bombaž mešano/sintetika
6
0,05/0
11
7
0,05/0
11
13.
izpiranje
bombaž/bombaž mešano/sintetika
3
0,05/31
28
3
0,05/32
28
14.
temne barve
sintetika/bombaž mešano/obèutljive barve
rahlo umazano
3
0,30/60
131
3
0,30/60
131
1,5
0,20/30
30
1,5
0,20/30
30
15.
hitro 30 min.
bombaž/lan/belo/barvno
rahlo umazano
OPOM
(*) Standardni programi za bombaž pri 40 °C in 60 °C, najbolj uèinkoviti v smislu kombinirane porabe energije in vode,
4
primerni za pranje obièajno umazanega bombažnega perila.
- Dejanska temperatura vode se lahko razlikuje od temperature, prikazane za cikel pranja: lahko je nižja.
- Dejanske vrednosti za kWh, litre in trajanje programa se lahko razlikujejo od prikazanih, odvisno od tlaka in temperature
dovodne vode, temperature v prostoru, kjer se nahaja pralni stroj, nihanja omrežne napetosti, vrste in kolièine naložene
tkanine in vseh dodatno izbranih možnost.
s r p s k i
Uputstvo za upotrebu
Ovaj ureðaj je projektovan iskljuèivo za upotrebu u domaæinstvu, za pranje i sušenje veša.
Veoma važno: Proèitajte celo uputstvo pre instalacije ei upotrebe veš mašine. Ovo uputstvo sastavljeno je
sa odgovarajuæim ilustracijama koje prate tekst.
Bezbednost
• Pritisak vode u instalacijama mora da bude izmeðu 0,05 i 1 Mpa (0,5 10 kg/cm2).
• Nemojte da koristite produžne vodove ili adaptere da biste povezali
veš mašinu.
• Elektrièna instalacija mora da bude odgovarajuæih dimenzija za
maksimalnu snagu naznaèenu na nazivnoj ploèici i utiènica mora
da ima propisano uzemljenje.
• Ako je kabl za napajanje ošteæen, mora da ga zameni ovlašæeni
serviser ili na isti naèin kvalifikovano osoblje da bi se izbegle opasnosti.
• Nemojte da ošteæujete unutrašnjost veš mašine. Ako imate
probleme koje ne možete sami da rešite, pozovite tehnièki servis.
• Ureðaj mogu da koriste deca stara 8 godina i više i lica sa
smanjenim fizièkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili lica
koja nemaju iskustvo i znanje ako imaju odgovarajuæi nadzor ili su
dobili uputstva o tome kako da koriste ureðaj. Èišæenje i održavanje
od strane korisnika ne treba da obavljaju deca bez nadzora.
• Nemojte da sušite veš u mašini za sušenje veša ako ga prethodno
niste oprali.
• Stvari koje su zaprljane materijama kao što su rashladno ulje,
aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstvo za uklanjanje fleka,
terpentin, vosak ili sredstva za uklanjanje voska, moraju se oprati
u vruæoj vodi sa dodatkom deterdženta pre sušenja u mašini za
sušenje veša.
• Stvari od penaste gume (lateks pena), kape za tuširanje,
vodootporna tkanina, gumirane stvari i odeæa ili jastuci punjeni
komadiæima penaste gume ne smeju se sušiti u mašini za sušenje
veša.
• Omekšivaèi ili slièni proizvodi treba da se koriste kao što je opisano
u uputstvima za omekšivaèe.
• Ovaj ureðaj ne sme da se instalira iza vrata koja se mogu zakljuèati,
kliznih vrata ili vrata sa šarkama na suprotnoj strani od mesta
postavljanja mašine za sušenje veša.
• Završna faza ciklusa mašine za sušenje veša ne koristi toplotu
da se stvari ne bi oštetile (ciklus hlaðenja). Nikad ne zaustavljajte
mašinu za sušenje veša pre završetka ciklusa hlaðenja, osim u
sluèaju da brzo izvadite sve stvari i odložite ih da se ohlade.
5
s r p s k i
1
Instalacija
1.1 Otpakivanje veš mašine (1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3).
Uklonite transportnu zaštitu za ivice i elemente
za fiksiranje i blokiranje koji se koriste prilikom
transporta.
1.2 Prikljuèivanje na vodu iz vodovoda (1.2.1, 1.2.2
i 1.2.3). Ako veš mašina ima ulaz za toplu vodu,
povežite crveno crevo na slavinu za toplu vodu
(1.2.4). Uvek koristite novo crevo koje ste dobili
uz ureðaj. Uklonite sve ranije korišæene cevi.
. Postavite isporuèeni lakat,
1.3 Izbacivanje vode
u skladu sa merama pokazanim u dijagramu.
1.4 Nivelisanje. Dobro nivelišite veš mašinu da
biste spreèili buku ili pomeranje. Preporuèeni
redosled je sledeæi: 1. Postavite zadnje noge i
fiksirajte ih u odgovarajuæem položaju (1.4.1).
2. Postavite veš mašinu na konaèno mesto
(1.4.2). 3. Postavite prednje noge i fiksirajte ih u
odgovarajuæem položaju (1.4.3).
1.5 Prikljuèivanje na gradsku mrežu elektriène
energije. Pogledajte podatke na ploèici.
1.6 Postavljanje ispod radne površine. Ako treba
da uklonite radnu površinu da biste ugradili
veš mašinu u odgovarajuæi otvor, obratite se
distributeru ili službi tehnièke pomoæi.
Za ugradnju veš mašine, utiènica mora da
bude pristupaèna nakon ugradnje.
Dimenzije otvora za ugradnju su 600x600x850.
2
Korišæenje veš
mašine
2.1 Otvaranje vrata.
2.2 Deterdžent i dodaci. Ubacite veš u veš
mašinu pošto ga sortirate prema boji,
zaprljanosti i vrsti tkanine.
Odeljak za deterdžent ima sledeæe pregrade:
, predpranje
i omekšivaè
pranje
(2.2.1).
Sve veš mašine projektovane su da koriste
deterdžent u prahu.
Ako želite da koristite teèni deterdžent (2.2.3),
videæete plavu karticu za ovu svrhu u odeljku
za pranje. Izvucite je napolje do kraja, a zatim
je pustite. Ostaæe u uspravnom položaju
(2.2.4), što æe spreèiti da teèni deterdžent
iscuri. Da biste ponovo koristili deterdžent u
prahu, postavite plavu karticu u horizontalni
položaj i gurnite je nazad do kraja da bi otvorila
klapnu (2.2.5).
Zapamtite da ne smete da preðete MAKS nivo
oznaèen na odeljku za omekšivaè.
i izbor
2.3 Ukljuèivanje veš mašine
programa. Nakon što proverite tabelu sa
programima, izaberite program pomoæu
toèkiæa (strana 8). Ako odaberete program
sušenja, treba da izaberete i trajanje sušenja.
6
2.4 Funkcija sušenja . Odaberite trajanje sušenja
( ) pritiskom na dugme „trajanje sušenja“
(2.4.1). Izabrano trajanje æe biti prikazano na
displeju. Produžite trajanje pritiskanjem ovog
dugmeta u raznim režimima rada (2.4.2):
– Režim 1: držite pritisnuto dugme -> trajanje
sušenja se produžava za po 10 minuta (od 20
minuta do 180 minuta).
– Režim 2: pritisnite i pustite dugme ->
trajanje æe se produžiti za 1 minut svaki put
kada pritisnete dugme.
Programi pranja i sušenja
Funkciju sušenja možete da povežete sa bilo
kojim programom pranja (osim sa programima
za vunu).
1 – Odaberite program pranja.
2 - Izaberite trajanje sušenja (pog. 2.4 u ovom
uputstvu).
3 - Na displeju æe se pojaviti ukupno trajanje
programa (pranje i sušenje).
2.5 Izbor brzine centrifuge . Možete da
izaberete brzinu centrifuge ili da je iskljuèite
(2.5.1, 2.5.2, 2.5.3). Ako izaberete opciju
protiv gužvanja (2.5.4), postupak pranja æe
biti zaustavljan pre poslednje centrifuge i veš
æe ostati potopljen u vodi. Ako deaktivirate ovu
funkciju, nastaviæe se poslednja centrifuga.
PROSEÈAN OSTATAK
VLAGE* (%)
programi za PAMUK
programi za SINTETIKU
programi za VUNU
BRZI programi
MAKSIMALAN BROJ
OBRTAJA VEŠ MAŠINE (r/m)
600
800
80
80
100
100
71
70
90
90
1000 1200 1400
62
70
90
80
53
70
90
80
52
70
90
80
* Ostatak vlage: kolièina vode koja se zadrži u
vešu nakon poslednje centrifuge
2.6 Dodatne funkcije.
- Lako peglanje
. Smanjuje gužvanje (2.6.1).
- Dodatno ispiranje
. Pruža dodatnu
zaštitu za odeæu koju nose deca i osobe sa
osetljivom kožom (2.6.2).
- Intenzivno pranje . posebno se preporuèuje
za veoma zaprljanu odeæu od atlas tkanine. Postiže
bolje rezultate produžavanjem normalnog ciklusa
pranja (2.6.3).
2.7 Odloženo pranje
. Ova opcija vam
omoguæava da odložite poèetak pranja.
2.8 Pokretanje veš mašine
.
2.9 Brava za zaštitu dece. Pritisnite dugme
i
držite ga oko 3 sekunde (2.9.1). Ovo se koristi
da bi se spreèilo da deca diraju veš mašinu.
Deaktivira se tako što opet pritisnete dugme i
držite ga oko 3 sekunde (2.9.2).
2.10 Postupak pranja. Možete da proverite fazu
programa i preostalo vreme.
s r p s k i
Preporuke za upotrebu
- Èim postavite mašinu možete da obavite
probno pranje da biste proverili da li ispravno
radi (standardno pranje, bez veša i na 90°C).
- Koristite vreæu za pranje za sitan veš:
rukavice i donji veš.
- Može da se koristi bilo koji tip deterdženta
za veš mašine. Teèni deterdženti preporuèuju
se za programe pranja na niskoj temperaturi
(maksimum 40°C) za sve vrste tkanina.
Deterdžent u prahu se ne preporuèuje za
pranje vune.
Dodatne napomene:
1. Ako zaustavite veš mašinu da biste dodali
još veša, uverite se da je nivo vode ispod
nivoa vrata za veš.
2. Dodatne funkcije lako peglanje ( ), dodatno
ispiranje (
) poveæavaju vreme pranja.
3. Kada je program pranja završen,
preporuèujemo da ostavite otvorena vrata
da bi se provetrila unutrašnjost. Možda æete
morati da èekate dva minuta da biste mogli da
otvorite vrata.
Kada se program sušenja završi, mašina
za sušenje veša æe biti veoma topla i zato
preporuèujemo da saèekate 2 minuta pre
otvaranja vrata, da biste izbegli opekotine.
3
Održavanje
4
Rešavanje
problema
4.3 Voda u odeljku za deterdžent. Proverite da odeljak
za deterdžent nije zapušena (3.1).
5
Životna sredina
Ova veš mašina je projektovana sa svešæu o
zaštiti životne sredine. Dok veš mašina radi ekran
i/ili indikatorske lampice æe biti ukljuèene. Kad
neradi, nakon 20 minuta, ekran æe se sam iskljuèiti
i samo æe lampica „stop“ ostati ukljuèena. Da biste
aktivirali ekran, pritisnite bilo koje dugme ili okrenite
programator. Snaga potrošena u režimu „iskljuèeno“ i
„ostavljeno ukljuèeno“ je <0,5 W.
Poštujte životnu sredinu. Uvek napunite veš mašinu
do maksimalnog preporuèenog kapaciteta za svaki
program: tako štedite vodu i energiju. Izbegavajte
predpranje kad god možete. Nemojte da koristite
mnogo deterdženta.
Upravljanje otpadnim elektriènim i elektronskim
materijalom.
Nemojte da odlažete ovaj ureðaj sa ostalim kuænim
smeæem. Odnesite svoju veš mašinu u poseban
centar za sakupljanje. Recikliranje kuænih aparata
spreèava negativne posledice po zdravlje i životnu
sredinu i èuva energiju i prirodne resurse. Za dalje
informacije obratite se lokalnim organima vlasti ili
prodavnici u kojoj ste kupili veš mašinu.
3.1 Èišæenje odeljka za deterdžent. Preporuèuje se da
se ovo radi jednom meseèno.
3.2 Èišæenje filtera preporuèuje se da se ovo radi
jednom godišnje.
Za brisanje veš mašine spolja koristite ne-abrazivne
proizvode i dobro osušite mekom krpom.
4.1 Veš mašina sadrži sistem za rešavanje problema
koji detektuje i upozorava na nepravilnosti.
Ovo može da bude prikazano na ekranu ili kada
indikatorske lampice na kontrolnoj tabli poènu da
svetle.
4.1.1 Voda ne ulazi u veš mašinu. Proverite dovod
vode i ulaznu slavinu ili oèistite ulazni filter.
4.1.2 Veš mašina ne cedi i ne centrifugira.
Proverite stanje filtera
4.1.3 Ne radi centrifuga. Rasporedite optereæenje i
ponovo pritisnite dugme za centrifugu.
4.1.4 Mašina se ne ukljuèuje. Proverite da li su
vrata dobro zatvorena.
4.1.5 Bilo koji drugi kod. Obratite se tehnièkom
servisu.
4.2 Vibracije ili buka. Proverite da li je mašina dobro
postavljena (taèke 1.1 i 1.4 ovog uputstva).
7
s r p s k i
Maksimalno optereæenje (kg), potrošnja (kWh/l) i
približno trajanje programa (min.)
6 kg
Grafikon programa
máx.
kWh/l
pamuk
hladno
pamuk/lan
vrlo malo zaprljano
6
0,15/49
104
7
0,15/50
104
2.
pamuk 20°C
pamuk/lan
vrlo malo zaprljano
6
0,20/49
114
7
0,20/50
114
3.
pamuk 30°C
pamuk/lan
vrlo malo zaprljano
6
0,35/49
115
7
0,35/50
115
4.
pamuk
(*) 40°C
pamuk/lan
srednje zaprljano
6
A+0,66/49
A++0,60/49
174
7
A++0,67/50
A+++0,60/50
174
5.
pamuk
(*) 60°C
pamuk/lan
srednje zaprljano
6
A+1,04/49
A++0,96/49
178
7
A++1,03/50
A+++0,97/50
178
6.
pamuk 90°C
pamuk/lan/beli veš
veoma zaprljano
6
1,80/55
140
7
2,10/56
140
7.
sintetika
hladno
mešavina sintetike i pamuka
vrlo malo zaprljano
3
0,15/45
82
3
0,15/45
82
8.
sintetika
30°C
mešavina sintetike i pamuka
vrlo malo zaprljano
3
0,30/45
120
3
0,30/45
120
9.
sintetika
40°C
mešavina sintetike i pamuka
vrlo malo zaprljano
3
0,50/45
128
3
0,50/45
128
programi za osetljivo
standardni programi
1.
specijalni programi
7 kg
Kg
Kg
min.
máx.
kWh/l
min.
10.
vuna 30°C
vuna/mešavina vune/beli veš/obojeni veš
vrlo malo zaprljano
1
0,35/44
40
1
0,35/44
40
11.
predpranje
60°C
sintetika/mešavina vune/beli veš
veoma zaprljano
6
1,20/54
130
7
1,30/55
130
12.
centrifuga
pamuk/mešavina pamuka/sintetika
6
0,05/0
11
7
0,05/0
11
13.
ispiranje
pamuk/mešavina pamuka/sintetika
3
0,05/31
28
3
0,05/32
28
14.
tamne boje
sintetika/mešavina pamuka/osetljiva tkanina
obojeno, vrlo malo zaprljano
3
0,30/60
131
3
0,30/60
131
1,5
0,20/30
30
1,5
0,20/30
30
15.
brzo pranje
30 min.
pamuk/lan/beli veš/obojeni veš
vrlo malo zaprljano
NAPOMENA
(*) Standardni programi za pamuk na 40ºC i 60ºC, najefikasniji kada je u pitanju kombinacija potrošnje energije i vode,
8
pogodni su za pranje normalno zaprljanog pamuènog veša.
- Stvarna temperatura vode može da se razlikuje od temperature pokazane za ciklus pranja: može da bude niža.
- Stvarne vrednosti za kWh, litre i trajanje programa mogu da se razlikuju od onih pokazanih u zavisnosti od pritiska i
temperature vode iz vodovoda, temperature prostorije u kojoj se nalazi veš mašina, fluktuacije napajanja gradske mreže,
vrste i kolièine veša u mašini i drugih izabranih dodatnih opcija
hrvatski
Upute za uporabu
Ovaj je ureðaj izraðen iskljuèivo za uporabu u kuæanstvima, za pranje i sušenje odjeæe.
Vrlo važno: Proèitajte ove upute u potpunosti prije ugradnje i uporabe perilice rublja. U ovim se uputama
uz tekst nalaze i odgovarajuæi prikazi.
Sigurnost
• Pritisak kabela za vodu mora biti izmeðu 0,05 i 1 Mpa (0,5 - 10 kg/cm2).
• Nemojte koristiti produžne kabele ili prilagodnike za prikljuèak
perilice rublja.
• Elektrièna instalacija mora biti prikladno dimenzionirana za
maksimalnu snagu navedenu na referentnoj ploèi i utikaè mora
imati prikladno uzemljenje.
• Ako je strujni kabel ošteæen, potrebno je da ga postprodajna služba
ili slièno kvalificirano osoblje zamijeni da biste izbjegli bilo kakvu
opasnost.
• Nemojte mijenjati unutrašnjost perilice rublja. Ako imate bilo kakve
probleme koje ne možete sami otkloniti, pozovite tehnièku službu.
• Ovim ureðajem smiju rukovati djeca starija od 8 godina i osobe
sa smanjenim fizièkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s
nedovoljnim iskustvom i znanjem ako se nalaze pod nadzorom ili
im se daju upute o sigurnoj uporabi ureðaja. Djeca ne smiju èistiti i
održavati ureðaj bez nadzora.
• Odjeæu nemojte sušiti u sušilici ako prethodno nije oprana.
• Odjevne predmete zaprljane tvarima poput rashladnog ulja,
alkohola, benzina, kerozina, sredstva za uklanjanje rðe, terpentina,
voska ili sredstava za uklanjanje voska treba prvo oprati u vruæoj
vodi s veæom kolièinom deterdženta prije nego ih stavite u sušilicu.
• Predmeti poput pjenaste gume (pjene od lateksa), kape za
kupanje, vodootporne tkanine, predmete podstavljene gumom te
odjeæu ili jastuke punjene komadima pjenaste gume ne smiju se
sušiti u sušilici.
• Omekšivaèe i sliène proizvode treba koristiti kako je navedeno u
njihovim uputama.
• Ureðaj se ne smije montirati iza vrata koja se mogu zakljuèavati,
kliznih vrata ili vrata sa šarkama na strani suprotnoj od mjesta na
kojem se nalazi sušilica.
• Zadnja faza ciklusa sušilice ne koristi toplinu kako se odjeæa ne bi
oštetila (ciklus hlaðenja). Sušilicu nikad ne zaustavljajte prije nego
dovrši proces sušenja osim ako æete svu odjeæu brzo izvaditi i
raširiti kako bi se ohladila.
9
hrvatski
1
Instalacija
1.1 Raspakiravanje perilice rublja (1.1.1, 1.1.2
i 1.1.3). Uklonite osiguraèe za transport i
elemente za fiksiranje i blokiranje korištene u
transportu.
1.2 Spajanje kabela za vodu (1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3).
Ako perilica rublja ima dovod vruæe vode, spojite
crveno crijevo na crvenu slavinu (1.2.4). Uvijek
koristite novo crijevo isporuèeno s ureðajem.
Uklonite sve dotad korištene cijevi za dovod.
. Ugradite isporuèeno koljeno
1.3 Odvodnjavanje
u skladu s mjerama prikazanima u dijagramu.
1.4 Podešavanje. Pravilno podesite postolje
perilice rublja da biste izbjegli buku ili
pomicanje. Preporuèeni je slijed sljedeæi: 1.
Podesite stražnje nožice i fiksirajte ih (1.4.1). 2.
Podesite perilicu rublja u krajnji položaj (1.4.2).
3. Podesite prednje nožice i fiksirajte ih (1.4.3).
1.5 Spajanje na strujni kabel. Detalje potražite u
podacima ploèe.
1.6 Ugradnja ispod radne površine. Ako
je potrebno ukloniti radnu površinu za
postavljanje ugradbene perilice rublja,
kontaktirajte sa svojim dobavljaèem ili
službom za tehnièku podršku. Za postavljanje
ugradbene perilice, elektrièni utikaè mora biti
dostupan nakon postavljanja.
Ugradbene dimenzije iznose 600 x 600 x 850.
2
Programi pranje + sušenje
Funkciju sušenja možete nastaviti na bilo koji
program za pranje (osim programa za vunu).
1 – Odaberite program za pranje.
2 – Odaberite vrijeme sušenja (dio 2.4 u ovoj
knjizi).
3 – Na zaslonu æe se pojaviti ukupno trajanje
programa (pranje+sušenje).
2.5 Odabir brzine centrifuge . Možete odabrati
ili poništiti brzinu centrifuge
(2.5.1, 2.5.2,
2.5.3). Ako odaberete funkciju protiv gužvanja
(2.5.4), postupak pranja zaustavit æe se prije
posljednjeg centrifugiranja i odjeæa æe ostati
uronjena u vodu. Ako deaktivirate ovu funkciju,
nastavit æe s posljednjim centrifugiranjem.
PROSJEÈNI OSTATAK
VLAGE* (%)
Uporaba perilice
rublja
2.1 Otvaranje vrata.
2.2 Deterdženti i dodaci. Umetnite odjeæu u
perilicu rublja nakon što ste ju razvrstali po
boji, zaprljanosti i vrsti tkanine.
Ladica praška za pranje rublja podijeljena je na
sljedeæe odjeljke: pranje
, pretpranje
i
omekšivaè
(2.2.1).
Sve perilice rublja namijenjene su za uporabu
praška za pranje rublja (2.2.2).
Ako želite koristiti tekuæi deterdžent za pranje
rublja (2.2.3), vidjet æete plavi poklopac
u odjeljku za pranje namijenjen toj svrsi.
Izvucite ga do kraja i ispustite ga. Ostat æe u
uspravnom položaju (2.2.4), što æe sprijeèiti
tekuæi deterdžent za pranje rublja od istjecanja.
Da biste ponovno koristili prašak za pranje
rublja, postavite plavi poklopac u vodoravni
položaj i ugurajte ga do kraja da biste
oslobodili odjeljak (2.2.5).
Imajte na umu da ne smijete prekoraèiti oznaku
MAX na odjeljku za omekšivaè.
2.3 Ukljuèivanje perilice rublja
i odabir
programa. Odaberite program koristeæi kotaèiæ
nakon što ste odabrali program pomoæu
10
tablice (stranica 12). Ako odaberete program za
sušenje trebate odabrati i vrijeme sušenja.
2.4 Funkcija sušenja . Odaberite vrijeme sušenja
( ) pritiskom na gumba “vrijeme sušenja”
(2.4.1). Odabrano æe se vrijeme prikazati na
zaslonu. Poveæajte vrijeme pritiskom na gumb u
razlièitim naèinima (2.4.2):
– Naèin 1: držite gumb -> vrijeme sušenja æe
se poveæavati u intervalima od 10 minuta (od
20 minuta do 180 minuta).
– Naèin 2: pritisnite i pustite gumb -> svaki
put kad pritisnete vrijeme æe se poveæati za
1 minutu.
Programi za pamuk
Programi za sintetiku
Programiza vunu
Program za brzo pranje
MAKSIMALNA BRZINA
CENTRIFUGE (rpm)
600
800
80
80
100
100
71
70
90
90
1000 1200 1400
62
70
90
80
53
70
90
80
52
70
90
80
* Ostatak vlage: kolièina preostale vode u
odjeæi na kraju centrifuge
2.6 Dodatne funkcije.
Jednostavno glaèanje. Smanjuje
gužvanje (2.6.1).
Posebno ispiranje. Pruža dodatnu
zaštitu odjeæi koju su nosila djeca i osobe s
osjetljivom kožom (2.6.2).
Intenzivno pranje. osobito se preporuèa za
jako zaprljanu satiniziranu odjeæu. Postiže bolje
rezultate produljenjem uobièajenog ciklusa pranja
(2.6.3).
2.7 Odgoda vremena
. Ova opcija omoguæuje
odgodu poèetka pranja.
2.8 Pokretanje perilice rublja
.
2.9 Roditeljska zaštita. Pritisnite
i držite
otprilike 3 sekunde (2.9.1). Ovo se koristi za
spreèavanje djece da koriste perilicu rublja.
Funkcija se deaktivira ponovnim pritiskom
držanjem tipke otprilike 3 sekunde (2.9.2).
2.10 Postupak pranja. Možete provjeriti u kojoj je
fazi program i preostalo vrijeme programa.
hrvatski
Preporuke za uporabu
- Èim postavite perilicu rublja, možete izvršiti
pripremno pranje da biste provjerili ispravnu
funkciju (standardno pranje, bez punjenja i pod
90 °C).
- Koristite vreæu za pranje za male predmete:
maramice i donje rublje.
- Možete koristiti bilo koju vrstu praška za
pranje rublja. Uporaba tekuæih deterdženata
za pranje rublja preporuèuje se za programe
pranja niske temperature (maksimalno 40 °C)
za sve vrste tkanina. Uporaba praška za pranje
rublja ne preporuèuje se za pranje vune.
Opažanja:
1. Ako zaustavite perilicu rublja da biste dodali
još predmeta, uvjerite se da je razina vode
ispod vrata za punjenje.
2. Dodatne funkcije jednostavno glaèanje ( ),
posebno ispiranje ( ) poveæavaju vrijeme pranja.
3. Preporuèujemo ostaviti vrata odškrinutima
po završetku pranja da bi se unutrašnjost
prozraèila. Možda æete morati èekati 2 minute
da biste mogli otvoriti vrta.
Kad program za sušenje završi perilica-sušilica
æe biti jako vruæa, pa zato preporuèamo da
prièekate 2 minute prije otvaranja vrata, kako
biste izbjegli opekline.
3
Održavanje
4
Rješavanje
problema
4.3 Voda u odjeljku za prašak za pranje rublja.
Provjerite je li odjeljak za prašak za pranje rublja
zaèepljen (3.1).
5
Okoliš
Ova perilica rublja dizajnirana je uz uzimanje
zaštite okoliša u obzir. Dok perilica rublja radi,
zaslon i/ili lampice ostaju ukljuèeni. Kada perilica ne
radi, nakon 20 minuta se zaslon sam iskljuèuje i samo
„stop“ svjetlo ostaje ukljuèeno. Da biste aktivirali
zaslon, pritisnite bilo koji gumb ili okrenite kotaèiæ
za upravljanje. Potrošena energija u naèinu „off“
(iskljuèeno) i „left on“ (stanje èekanja) iznosi <0,5 W.
Poštujte okoliš. Uvijek punite perilicu rublja do
maksimalnog kapaciteta preporuèenog za pojedini
program: to æe uštedjeti vodu i struju. Izbjegavajte
pretpranje kad god je to moguæe. Nemojte koristiti
previše praška za pranje rublja.
Odložite elektrièni i elektronièki otpad na pravilan
naèin.
Nemojte ove ureðaje odlagati zajedno s kuænim
otpadom. Odnesite svoju perilicu rublja u posebnu
službu za skupljanje otpada. Recikliranje ureðaja za
kuænu uporabu spreèava negativne posljedice za
zdravlje i okoliš i štedi struju i prirodne resurse.
Za više informacija obratite se lokalnoj upravi ili
trgovini u kojoj ste kupili perilicu rublja.
3.1 Èišæenje odjeljka za prašak za pranje rublja.
Preporuèuje se èišæenje jednom mjeseèno.
3.2 Èišæenje filtra. Preporuèuje se èišæenje jednom
godišnje.
Koristite za èišæenje vanjskih dijelova perilice
rublja neabrazivna sredstva i osušite ih mekom krpom.
4.1 Perilica rublja sadržava sustav za rješavanje
problema koji uoèava nepravilnosti i upozorava
na iste. To se može vidjeti na zaslonu ili poèetkom
treperenja lampica na upravljaèkoj ploèi.
4.1.1 U perilicu rublja ne ulazi voda. Provjerite dovod
vode, slavinu za dovod ili oèistite filtar za dovod.
4.1.2 Perilica rublja ne ispušta vodu ili ne
centrifugira. Provjerite stanje filtra.
4.1.3 Perilica ne centrifugira. Razmjestite punjenje
i ponovno pritisnite tipku za centrifugiranje.
4.1.4 Perilica se ne pokreæe. Provjerite jesu li vrata
za q punjenje pravilno zatvorena.
4.1.5 Bilo koji drugi kod. Kontaktirajte s tehnièkom
službom.
4.2 Vibracije ili buka. Provjerite je li perilica pravilno
ugraðena (toèke 1.1 i 1.4 ovih Uputa).
11
hrvatski
Maksimalno punjenje (Kg), potrošnja energije (kWh/l)
i približno trajanje programa (min)
6 kg
Tablica programa
Standardni programi
Osjetljiva odjeæa
kWh/l
Kg
Kg
min.
máx.
kWh/l
min.
Pamuk
hladno
pamuk/lan
vrlo lagano zaprljano
6
0,15/49
104
7
0,15/50
104
2.
Pamuk 20°C
pamuk/lan
vrlo lagano zaprljano
6
0,20/49
114
7
0,20/50
114
3.
Pamuk 30°C
pamuk/lan
vrlo lagano zaprljano
6
0,35/49
115
7
0,35/50
115
4.
Pamuk
(*) 40°C
pamuk/lan
srednje zaprljano
6
A+0,66/49
A++0,60/49
174
7
A++0,67/50
A+++0,60/50
174
5.
Pamuk
(*) 60°C
pamuk/lan
srednje zaprljano
6
A+1,04/49
A++0,96/49
178
7
A++1,03/50
A+++0,97/50
178
6.
Pamuk 90°C
pamuk/lan/bijelo rublje
teško zaprljano
6
1,80/55
140
7
2,10/56
140
7.
Sintetika
hladno
sintetika/mješavina pamuka
vrlo lagano zaprljano
3
0,15/45
82
3
0,15/45
82
8.
Sintetika
30°C
sintetika/mješavina pamuka
vrlo lagano zaprljano
3
0,30/45
120
3
0,30/45
120
9.
Sintetika
40°C
sintetika/mješavina pamuka
vrlo lagano zaprljano
3
0,50/45
128
3
0,50/45
128
1.
Posebni programi
máx.
7 kg
10.
Vuna 30°C
vuna/mješavina vune/bijelo rublje/
obojeno rublje vrlo lagano zaprljano
1
0,35/44
40
1
0,35/44
40
11.
Pretpranje
60°C
sintetika/mješavina vune/bijelo rublje
teško zaprljano
6
1,20/54
130
7
1,30/55
130
12.
Centrifuga
pamuk/mješavina pamuka/sintetika
6
0,05/0
11
7
0,05/0
11
13.
Ispiranje
pamuk/mješavina pamuka/sintetika
3
0,05/31
28
3
0,05/32
28
14.
Tamne boje
sintetika/mješavina pamuka/osjetljive boje
vrlo lagano zaprljano
3
0,30/60
131
3
0,30/60
131
1,5
0,20/30
30
1,5
0,20/30
30
15.
brzo 30 min.
pamuk/lan/bijelo rublje/obojeno
rublje vrlo lagano zaprljano
NAPOMENE
(*) Standardni programi za pamuk 40 ºC i 60 ºC, najefikasniji za kombinaciju uštede energije i vode, pogodni za pranje
12
uobièajeno zaprljanog pamuènog rublja.
- Prava se temperatura vode može razlikovati od temperature navedene za ciklus pranja: može biti niža.
- Prave vrijednosti za kWh, litre i trajanje programa mogu se razlikovati od onih navedenih ovisno o tlaku i temperaturi
kabela za dovod vode, temperaturi prostorije u kojoj se nalazi perilica rublja, razlikama u naponu, vrsti i kolièini
predmeta kojima je perilica napunjena i odabranim dodatnim opcijama.
Download

Uputstvo za upotrebu