!
!
& " '(
)
! )*
#$
"
%
1
#$
"
#$
%
+ ,
"!
CZ
.
%#$
! /
!
&
'
(
"
#
)
!
$
"
'
$
"
#
#
!
! #$
$
#!
#
*%
#
"
#
!
$
+
+
&
$#
!
&
&
$
)
+
!
#$
#
, #$
&
.
+
!
#! $
#! $
& !
!
/0
7
8
)
+
$
!
'
+
$
-
#
#$
$
#!
#$
23
43546
!
#$
10
.0
#
$
!
7 $
#
7
"
#$
&
#
& #
"
#
#
#
9
+
#$
#
&
)
#
#
$
# :
"$
#
#
:
#
$
#
$
7
7
;
;
$
$
#$
"
+
+
/3
7
&
!
$
+
:
& #
&
#
$
!
& #
&
#
$
9 &
#
!
!
$
&
$ $
#
$
$
43
$
:" !
#
$<
=
.
#$
9 & #
2
;
&
!
$
#
CZ
0%
/
>
9
8
$
&
+
?
+
1&
+
'
!
$
/
/
3
4 @
2
/
A
CZ
#
$
*" # .102*
9
$
6
A" #$.*023
*
2" #$.430/3
B +
A" #$.*043
4
CZ
2
3)2
?#
< D
%
!'
!
'
# = 4E
!
8C< #
=C,< D
4 25 6 E
!
5
&
D
5
D
=8@
#
$256
E
(
5
6
%
&
!
D
D $
#&
<
HHH=
6)
?#
$
$
D
<
8HH= $
$
#
$
#
$"
$ #
$
7)
L
$
5
#
4&
4&
#
6
6
4&
4&
#
$
#
#
#
@8I
J) ? #
K$
# <
CHH=
&
<
CHH=,#
$
36
36
%
!
%
# $
#
&
5$
# $
!
#
6
3563
;
8
$
#
9)
)
$
5%
333 #&
<
8HH=
#
D
$
(
4( 2*43F A*63 A*F *AAG$
2( 2*43F A*63 A*F *AAG$
/( D
( 2*/3FA*63 A*F*2 *F 4122
:#
( 2*22F*2 *FA*63A*F/A/3
G$ !
!
$#
4&
6
A( 2*43F A*63 A*F *AG$
6( 2*43F A*63 A*F *AG$
4)
$"
# $
D
#
":;1
$"
#
$
D
D
5
$"
#&
<)
%
":*=>0
$
)
?)
K$
%
#
D
@A B
#
+$
%
)
C)
&"
":;1
$"
)
$
#
#
% =05=DD
3E)
%
33)
%
)
?
?
#
,M+
$"
# $
N
CZ
D
":*=>0
$
#
=*
8C<
# = 45 6 <
O$
(
O$
(
(
!
!
D
,+O
,JJE
#
=8@ <
$456=
#
6
=C,<
3)
4)
6)2
#
5
5
% =* F 8
% =05=DD: 8
"
E
!
$
#
; $
#
7)1&
9)
" % (
% ;1
#
#
<)
"
#
$"
5$
#
#
$"
$
$
% *=>0
,M+
!
#
!
#
5
#
"
+,
$#
DH AA
4? "
2? "
/
AJ
6 J
*J
5$
#
$
/
#
#
#
(
$
G
P/(
PA(
P6(
P*(
PB(
!
(
#
5
#
#
$
5
$
(
"
!
5
CZ
! "
IA
J 0K
#
'
#
#
7
#
$
CZ
G:I
QP+R
[email protected]
C,:SG:I
QP+R
3*L 1M
#
$
$
.
#
#$
"
C
$
&
&
42N;.=HO*L 1
#
$
$
PA =HQ 1=
=RA
#
$"
$
$.
$
433
$
)
;
6*L 1
"
; ! 7
433
#$
;
#
! 7
& T &
&
7 O1 *M
#
$
&
$
$
&
#
.
#$
"
&
9 NO H
#
#
&
!.
"
&
7
U3
$
#$
$
$
;
8
CZ
<1= A
N= S0K
@
A
I1 T
#
+$
$
$
;
$
#$
$
# .
"
&
?
00K
N HM
$
>
#$
$#&
G
# "
&
$
&
!
)
*=N0K
$ +$
#$
#$
9
&#
&
$
#
& T !
.
$
#"
.
$
!
NM
#
$
&"
9
!
#
,
#"
3E.=J0K
!
NM.LA
P0K
L *0K .LA
P0K
$
$#
#
#
C
#
K
"
NM.LA
P0K
@
#
;
#
$
;
#
#
# $
$#
)
"
9
CZ
33HNA
HM
K
#
@
$)
$
#
$
&
"
&
$
$
34 HN 1=
JHM
"
$
$
#
$
#$ &
#
36=. SI 0QHNAHM
"
$
N
! #$
# $
)
#
?
$
!
&
10
CZ
L=
.31 =
U 0K H=N 0
"
)
!
&
&
"
$
.41 = U 0K J ML2N Q2=
2 00K2=
#
$
.61 =
N;
"
#
$ ,# ;
!
$
U 0K NO H
#
#
&
#$
#$
.71 =
&
K #
U 0K 1LA 2=
#
#&
$
J
#
#
!
#$#$$
$
#
;
&
)
.9 1 =
T
$
,
U 0K 1
$
0KI2
#
NT
G$
$
.
$
!
#
)
&
!
$
11
$
CZ
G=.
I3
SUNO H
C
#
#
& $
?#$
#
&
0
&
I4
SU1 UK
C
#
#
#
&
#
I6
SU1LA 2=
C
#
#
&
I7
C
#$
!
SU=*
0
,
J
#
.
$
2=
!
J
#
?
#
&
#&
?
12
#
.
$
CZ
=> 0
* 3; =N0V0K
K
0
H H;
#
&
)
#
* 4; =N0V0K *=N0K JS AG *
T
$
#
#
L
#
#
#
#
!
"
!
N
$
7
!
$
#
"
* 6; =N0V0K 2= 0K JS A VN
T
$
#
$
$
:#
#
&
$
* 7; =N0V0K G *
T
&
#
$
#
.
!
;
#
#
13
#$
CZ
:%>,:S+R
+
-+
!
&
& #
& #
=1
0=
5
5
;
#
&
#"
1LA1=;UA K
&
#
#
!
!
5
5
+
+
5
+
$"
"$
!
?
$
5
5
5
"
"
#
9
$
#
'
$
.
#$ #
$
+
!
#$
"
#$ #
$
#
#
&
#
!
:
#
:
:
$
$
#
.
!
#
&
&
'
.
& #
#
!
"
!
"
.
%
:$
&
#
&
,
& #
"
"
#
& #
%
#&
8
#
9
+
)
+
,
@
#
$
#
;
!
#&
63
9 &
9 !
#
$
#
O$
#
$
$
$
& #
"
$
#
.
$
&
!
9 !
#
&
$
$
$
$
"
&
&
$
!
#
#
$
#
& #
!
&
&
"
"
#
&
!
"
#
L
)
#$
# .
.
!
#
0
"
@KC
% ,:S+R
4+
2
-
#
#
!
#
:#
$
$
:
(
/:
A+
6 :$
(
!
" !
#
#
!
35/6V
G
6563V
G
A3513W
"
#
:#
9 !
#
$
&
#
&
&
#
<
!
#
14
"
#$
$
=
!
$
"
CZ
X >YL%
4
#
X #
(
5
"
5 7 #
$
5
;
5
!
5
$
"
!
5
$
2
"
/
!
$
7 #
$
"
E " #$
&
&
!
$
#
23
$
"
&
<
!
$
#
!
$
$
'
=
#
!
$
9 &
9 &
#
#
#
#$
"
$
$
#
$
$
,G8>%+%:I
L>%Q+R
8, @)>,N
P
4+ $
2+
/ :$
" #
&
"
"
"$
#
#
$
&
$# !$ #
& $
&
@ PGI
JI
K%GP
+
& # ( :#
+
( 223E 2A3:
P
( A6 %
J
( 635*38
X
; $
( 4563
;
.0
( 633M
.0
( 4*
>$
( /235B33 $# O
<
68 5428 =
.0
#
( 46
>$
# ( 41335/A33
O
<
/38 56*8 =
! D $
(6
&
D
?#
(
D $
>$
>
$
( G B63
<=0B*3
<
"
=04/U6
<=
.0
( 463KD
( /*KD
8 #
( A46 KD
G
"
%/
$
$#
#
&
$ " !
#$
$
& #
$
5
5
5
5
&
#
#
$
&
$
7
&
$7 $
;
7
;
*"
IG/
.%@)P>@ ,>)
4
*UO
4A
B3U33,
5.
ZZZ
# !& #
"
&
&
#
$
2A
$& #
#&
# !(
;
D
!8 $G
>
! # $ !
&
D
!#$ & #
#
15
!
$
#
SK
Vibra ný posilovací stroj MASTER G8
akujeme Vám za zakúpenie tohto stroja. Prosíme, pozorne si pre ítajte tento návod na použitie pred tým, ako
za nete stroj používa . Uchovajte návod pre neskoršie potreby.
Naša spolo nos si vyhradzuje absolútne právo zmeni design, obrázky a farbu materiálu bez predošlého
upozornenia. Design, obrázky a farba materiálu, tak ako je uvedené v tomto návode, slúžia výlu ne pre
ilustra né ú ely.
16
SK
0%
/
>
[9
8
&
$
&
+
?
+
1
G +
'
;
\ !
/
/
17
$
SK
1. Spojte kábel so základ ou
2.
$
;
*
.102*
3.
4.
[9
$
7
9
6
A
$.*023
*
2
$.430/3
B
A
$.*043
18
2
SK
,
3)2
?#
< D
( %
7
'
'
# = 45
;
6
%
!7
\ !
8C< #
=C,< D
4 25 6 5
!
5
&
D
5
D
D
D $7
] #$9 $"
*AAG$
2( 2*43
A*63 A*
*AAG$
!
6( 2*43
#
A*63 A*
5%
&
9D
*AG$
#
\
333
<
800=
5,
9
6
4&
6
4&
36
4&
36
,
7
#
<
H HH=
#
#
9
@8I
J) ? #
6)
,
?#
&
KT
^
&
9D
<
800= &
9 #
<
CHH=
&
&
#
&
9 #
<
CHH=,#
&
#$9 $"
! #
!
\
\
&
!
4&
/( D
( 2*/3 A*63 A* *2 * 4122
:# &
( 2*22 *2* A*63A* /A/3
G$ !
!
$#
4&
6
A( 2*43 A*63 A* *AG$
7)
5
!(
A*63 A*
&
#
$256
/
&
!
4( 2*43
4)
=8@
#
#
!
$
]
#
"
5&
6
#
&
$
#
9
#
#
7
7
^
3563
;
8
9
&
19
9
# &
9 D
]
9)
)
$"
<)
)
%
9
&
9D
D
]
9D
D
]
^
%
":*=>0
#
&
^
%
@A B
&
)
)
)
%
C)
% =0 5=DD
!
^
%
33)
%
#
#
9
,M+
":;1
&
9 #
# $
7
^
]
^
]
$"
9
^
!
":*=>0
&
9 #
9
=*
8C<
?
?
#
&"
$"
3E)
)
%
SK
#
$"
9
?)
KT
":;1
# = 45 6 <
79O $ 79
(
!
O$
,+ O,JJ5 T #
#
&
(
[ (
D
=8@ <
$456=
20
=C,<
^
3)
%
4)
% =05=DD:
6)2
#
5 #
5
=* F
,"
8
8
(
E
!
$
#
" % (
"
; &
#
7)1
9)
SK
(
$
#!
(
#
" ;1
^
^
5 KT
#
(
#
5,
#
<)
"
$"
5&
9#
&
9#
$"
9&
9
9
" *=>0
#
5 KT
,M+
#
^
^
(
#
5,
#
"
G
P/(
PA(
P6(
P*(
PB(
+,
9#
5&
&
- /
[
[
9
9
$#
.) D H A A
4? "
2? "
/
'
AJ
6 J
*J
#
#
! "
W 1 A =*I I A
J 0A
#
#
21
9#
9
9&
9
SK
CVI ENIE
A/ Sila
A01 DREPY
Postavte sa na vibra nú plošinu s chodidlami od seba v šírke
rozpätia ramien. Držte chrbát vzpriamený a kolená mierne
pokr ené. Jemne stiahnite svaly na nohách. Mali by ste cíti
napätie vo štvorhlavých svaloch stehenných, na zadku a
v chrbte.
A02 HLBOKÝ DREP
Postavte sa na vibra nú plošinu plochami chodidiel v šírke ramien. Držte
kolená priamo nad chodidlami v 100 stup ovom uhle, mierne pokr te
nohy a stiahnite svaly na nohách. Držte chrbát rovno, predklo te hornú
as tela dopredu. Toto cvi enie sa zameriava na posilnenie chrbta,
sedacích svalov a nôh.
A03 DREP V ŠIROKOM POSTOJI
Postavte sa na vibra nú plošinu s chodidlami široko od seba s palcami
smerom von. Držte kolená priamo nad chodidlami v 100 stup ovom
uhle, pokr te mierne nohy. Mali by ste cíti napätie v chrbte, sedacích
svaloch, štvorhlavých svaloch stehenných a vo vnútornej asti stehien.
A04 VÝPADY
Umiestnite jedno chodidlo doprostred vibra nej plošiny, ustúpte vzad a
druhým chodidlom sa pevne zaprite o zem za sebou. Držte chrbát rovný
a kolená priamo nad palcami na nohách, stiahnite svaly na nohách. Mali
by ste cíti napätie v kolenných š achách, štvorhlavých svaloch zo
stehien a zadku.
A05 LÝTKA
Postavte sa doprostred vibra nej plošiny, zdvihnite sa na päty. Držte
chrbát rovný a brucho stiahnuté; mali by ste za a cíti napätie v
lýtkových svaloch. Pre pridanie alšej varianty cvi enia skúste pokr i
kolená do uhla 90 stup ov.
22
SK
A06 Posil ovanie tricepsov
S elom smerom od vibra nej plošiny sa pevne chy te za okraje a vzoprite
sa hore. Teraz ahko ohnite ruky a posu te sa smerom dole k plošine,
stlá ajúc ramenné lopatky k sebe. Mali by ste cíti napätie v ramenách a
pažiach. Pre alšiu variáciu, opakujte cvi enie s rovnými nohami.
A07 Ramenné tlaky
Postavte telo do horizontálnej polohy paralelne s vibra nou plošinou.
Ruky by mali by od seba v šírke ramien, nohy a chrbát rovno, hlava
zdvihnutá. Cvi te v pomalých a kontrolovaných pohyboch, ahko tla te
mierne pokr ené ruky proti vibra nej plošine, potom sa vrá te do
štartovacej pozície. Toto cvi enie je výborné pre ramená a paže.
A08 Dolné brušné svaly
Podoprite sa na lak och a držte sa za predný okraj vibra nej plošiny.
Teraz, s rovným chrbtom, pomaly vytiahnite sedacie svaly hore ako by ste
chceli plošinu pritiahnu k chodidlám. Mali by ste cíti napätie v oblasti
brušných svalov. Vyvarova sa rutiny, robte rovnaké cvi enie z k a iacej
pozície.
A09 Stredné brušné svaly
Postavte sa doprostred vibra nej plošiny, chodidlá od seba vo vzdialenosti
ramien. Držte rukovä vo výške hrude. Držte rovný chrbát a nohy mierne
pokr ené, tla te horný trup nadol. Okamžite za nete cíti napätie v
brušných svaloch. Pre zmenu cvi enia jednoducho ohnite viac ramena.
A10 Bo né brušné svaly
S jednou nohou priamo za tou druhou umiestnite jeden lake na vibra nú
plošinu a naklá ajte sa bokom. Držte hlavu, trup a nohy rovno, tla te
ramená nadol a zárove spevnite trup. Toto cvi enie pracuje s bo nými
svaly brucha. Prida na variáciu, skúste v rovnakú dobu tla i boky hore.
23
SK
A11 K uky
K aknite si pred vibra nú plošinu, dajte ruky na plošinu v šírke ramien s
palcami smerujúcimi dovnútra. S pevným chrbtom a spevneným bruchom
sa odrážajte od plošiny. Toto cvi enie spevní prsné svalstvo, ramenné
svaly a tricepsy. Pre variáciu cvi enie skúste pretiahnu nohy a zdvihnú
kolená.
A12 Sklapova ky
Podložte si chrbát vankúšikom, zdvihnite nohy a dajte ruky pod hlavu pre
podoprenie a držte lakte paralelne s podlahou. Pri ahuj hornú as tela
smerom k nohám, ucítite napätie v oblasti brucha. Uistite sa, aby zadok
a spodná as chrbta nestratili kontakt s podložkou. Zmeni rutinu, dajte
chodidlá na schodík.
A13 Obrátene k uky
Dajte ruky na podložku v šírke ramien. Držte zápästia a predlaktia rovno,
a ahko vytlá ajte ruky. Je dôležité, aby ste držali boky rovno a tla ili
ramená dole. Toto cvi enie posil uje svaly rúk, ramien a brucha. Skúste
robi rovnaké cvi enie, ale s natiahnutými nohami.
24
SK
B/ Na ahovacie cviky
B01 Natiahnutie kolien
Postavte sa na plošinu v širokom stoji, zadok tla te dozadu. Držte sa
rukoväte, nechajte vrchnú as tela pada dopredu ako to len ide. Toto
cvi enie na ahuje zadok a kolenné svaly. Pre alternatívu dajte ramená a
hornú as tela ešte dopredu.
B02 Natiahnutie štvorhlavého svalu stehenného
Postavte jednu nohu na vibra nú plochu s chodidlom mimo plošinu. Držte
vrchnú as tela a chrbát rovno, spevnite brucho. Potla ením panvy
dopredu pona ahujte štvorhlavý stehenný sval. Obmena tohto cvi enia
potiahnutím zadnej nohy dopredu.
B03 Natiahnutie lýtka
Postavte sa na vibra nú plošinu bokom s jednou nohou pred druhou a
palcami sto enými dopredu. Predná noha by mala by mierne pokr ené,
zadná noha je rovná. Potla te pätu zadnej nohy smerom nadol, mali by ste
cíti napätie v lýtku. K obmene tohto cvi enia držte chrbát rovný a
potla te panvu dopredu.
B04 Natiahnutie vnútornej strany stehien
Postavte sa na vibra nú plošinu bokom s jedným chodidlom blízko st pa.
Umiestnite chodidlo, ktoré je mimo plošinu, na podlahu tak, aby boli nohy
od seba. Pokr te nohu mimo plat u, zatia o druhú držíte napnutú. Držte
trup rovno, posu te zadok smerom k podlahe. Toto cvi enie pretiahne
vnútornú stranu stehien. Opakujte postup cvi enia s druhou nohou.
B05 Natiahnutie prsných svalov
Posa te sa chrbtom k vibra nej podložke. Chy te sa vibra nej plošiny za
chrbtom a uchopte sa prstami kraja. Tla ením ramien dole si pona ahujte
prsné a ramenné svalstvo.Môžete tiež ahko pri ahova popruhy na každej
strane pre optimálne výsledky.
25
SK
C/ Masážne cvi enie
C01 Masáž lýtok
ahnite si pred vibra né plošinu s oboma lýtkami na vibra nej plošine a
palcami smerujúcimi k stropu. Zvyšok je jednoduchý, jednoducho relaxujte
a užite si osviežujúcu masáž lýtok.
C02 Masáž ramien
ahnite si bokom s tvárou k vibra nej plošine a nohami mierne pokr enými.
Uistite sa, že predná podložka mierne presahuje cez okraj. Uvo nite ruku na
vibra nej podložke a relaxujte. Opakujte postup pre druhú ruku.
C03 Masáž pri ahova a
ahnite si na bok s elom k vibra nej plošine. Mierne pokr te jednu nohu a
na vibra nej plošine ju nechajte uvo nenú. Uistite sa, že sa telo nedotýka
plošiny. Potom zopakujte postup na masáž druhej nohy.
C04 Masáž od ahova a
ahnite si na plošinu bokom s nohami pritiahnutými k bokom. Pomocou
lak a podopierajte vrchnú as tela. Chrbát musí by rovný. Mali by ste cíti
masáž na zadnej strane nôh a bokov. Zopakujte toto cvi enie aj pre druhú
stranu.
26
SK
D/ Relaxácia
D01 Uvo nenie ramien a krku
K aknite si pred vibra nú plošinu s rukami natiahnutými dopredu. Držte
chrbát a krk rovno. Pretiahnite telo dozadu zatia o ramená odpo ívajú
na plošine. Toto cvi enie uvo ní oblas krku a ramien.
D02 Uvo nenie dolnej asti chrbta
Posa te sa na podlahu chrbtom k vibra nej plošine a nohami od seba.
Umiestnite podložku medzi seba a vibra nú plošinu a pre oporu sa
pridržiavajte boku. Po as vibrovania, ktoré je zamerané najmä na
spodnú as chrbta, sa uvo nite. Ako alternatívu môžete vyto i nohy
do uhla a pevnejšie sa pritla i k vibra nej plošine.
D03 Uvo nenie hornej asti tela
Posa te sa chrbtom k vibra nej plošine a s mierne pokr enými nohami.
Použite lakte na udržanie rovnováhy, zdvihnite hornú as tela z
vibra nej plošiny. Držte krk a chrbát rovný. Pritiahnite ramená dozadu.
Vibrácia uvo ní hornú as tela.
D04 Uvo nenie chrta
Posa te sa na zadok doprostred vibra nej plošiny s nohami od seba.
Dovo te vrchnej asti tela sa uvo ni dopredu. Mali by ste cíti
príjemné uvo nenie na chrbte, bokoch a v oblasti stehien.
BEZPE NOSTNÉ UPOZORNENIE
K udržaniu výkonnostného štandardu tohto stroja, prosíme, všimnite si nasledujúcich bodov:
A. pred použitím
1. Používajte tento stroj len za ú elom uvedeným v tomto návode.
2. Nepremiest ujte alebo nepoužívajte násilie na premiestnenie tohto výrobku, aby ste zabránili poškodeniu, napr. drevených
podláh a pod.
3. Nepoúživajte tento stroj 30 minút pred ani po jedle.
4. Tento stroj môže sú asne používa len jedna osoba. V prípade nedodržania tohto upozornenia môže dôjs k zraneniu alebo
rozbitie vibra nej plošiny.
5. Predtým, ako za nete cvi i , sa správne chy te bezpe nostnej rukoväte. Pomôže vám to udrža stabilitu, zatia o cvi íte na
tomto stroji.
6. Predtým, ako za nete cvi i , skontrolujte rýchlostný stupe a uistite sa, že ste si nastavili bezpe nú rýchlos a
27
SK
pohodlnú úrove pre cvi enie. Ak si zvolíte ve mi vysokú rýchlos , mohli by ste sa zrani .
7.Uistite sa, že máte dostato nú medzeru medzi vašimi chodidlami v po iato nom stave. Odporú aná
vzdialenos je okolo 30 cm.
8. Nepoužívajte tento stroj na iné ú ely ako cvi enie.
9. Neuvádzajte tento stroj do chodu, ani sa ho nedotýkajte ak je zapnutý, s mokrými alebo vlhkými rukami. Mohlo by vám to
spôsobi elektrický šok alebo poškodi stroj.
10. Nepoužívajte žiadne druhy ostrých predmetov ani nebezpe ných materiálov ak tento stroj používate. Nevkladajte prsty do
medzery krytu.
PO AS POUŽÍVANIA
1. V prípade akéhoko vek nezvy ajného zdravotného stavu alebo príznaku presta te okamžite výrobok používa a konzultujte
tento stav s Vaším lekárom.
2. Nevyvíjajte neprimeraný tlak na výrobok (možné riziko zranenia osôb a poruchy na zariadení).
3. Ak je výrobok vypnutý, vyberiete sie ový kábel zo zásuvky (elektrický prúd môže spôsobi zásah elektrickým prúdom alebo
vznik požiaru).
4. Pri rovnakej pozícií necvi te dlhšie ako 10 minút. Mohli by ste dosta svalové k e.
PO POUŽITÍ STROJA
1. Po skon ení cvi enia vypnite motor a vytiahnite sie ový kábel zo zásuvky.
BEZPE NOSTNÉ VAROVANIE
UPOZORNENIE: Nesprávne používanie výrobku môže ma za následok smr alebo vážne zranenia.
OZNÁMENIE: Mylné použitie výrobku môže dôjs k vážnym zraneniam alebo škodám na majetku.
Varovanie
Akáko vek osoba, u ktoréj sa objavili alebo objavujú tieto príznaky, musia konzultova použitie tohto výrobku so svojím
lekárom ešte pred užitím samotným:
- epilepsia;
- ažká cukrovka,
- ažké srdcové a cievne ochorenia,
- vysko ená platni ka, ochorenia medzistavcových došti iek, zápal stavca;
- zavedené kolenné alebo bedrové implantáty;
- zavedený kardiostimulátor;
- zavedené vnútromaternicové teliesko,
- voperované kovové skrutky;
- trombóza,
- rakovina,
- akútna infekcia;
- akútne operované zranenia;
- tehotenstva;
- ažká migréna.
Opatrnos pri použití
- Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti zariadenia.
- Pred použitím tohto stroja, konzultujte svoj aktuálny zdravotný stav so svojím lekárom.
- Konzultácia s lekárom je potrebné obzvláš u detí, starších udí, tehotných žien a chorých osôb.
- Presta te stroj používa okamžite, ak budete poci ova závraty, objaví sa u vás pocit na zvracanie, boles na hrudníku alebo
akáko vek abnormálna fyzická nevo nos .
- Uchovávajte toto zariadenie v bezpe nej vzdialenosti od detí mladších ako osem rokov a od domácich zvierat. - Pozor na
akéko vek ostré veci ako napr. lyžica, nôž a každý nebezpe ný materiál. Nekla te prsty na náš apnú dosku. Môže dôjs k
zraneniu osoby alebo k poruche na zariadení.
- U detí a starších osôb je potrebné zabezpe i zodpovedného doh adu. Nezabezpe enie môže spôsobi zranenie
osoby alebo poruchu na zariadení.
- Na náš apnej doske neská te. Môže dôjs k zraneniu osoby alebo poruche na zariadení.
- Na náš apnej doske udržiavajte rovnováhu. Neudržanie rovnováhy môže ma za následok zranenie osoby alebo
poruchu na zariadení.
- Na náš apnu dosku môže vždy vstúpi iba jedna osoba. Prítomnos viacerých osôb na doske môže ma za následok zranenie
osoby alebo poruchu na zariadení.
28
SK
- Držte správne bezpe nostnú rukovä po as cvi enia. Bezpe nostné držadlo pomáha zabezpe i rovnováhu v prípade náhlej
straty stability.
- Kým za nete cvi i , skontrolujte správne nastavenie rýchlosti zá aže. V prípade neadekvátneho nastavenia vyššej rýchlosti
môže dôjs k zraneniu osoby.
- Pre svoje pohodlie pri cvi ení nastavte bezpe nú a Vám vyhovujúci rýchlos .
- Vyhnite sa rovnakej pozícii dlhšie ako 10 minút 3x denne. V prípade neuposlúchnutia sa u užívate a môže objavi telu
škodlivý svalový k .
- Nevykonávajte alebo sa nedotýkajte tohto zariadenia, ak máte mokré alebo vlhké ruky. Môže dôjs k poruche na zariadení
alebo k zásahu elektrickým prúdom.
- Zástr ky sa nedotýkajte, ak prebleskuje. Môže dôjs k požiaru alebo k zásahu elektrickým prúdom.
- Udržujte zariadenie v bezpe nej vzdialenosti od tepla alebo tepelných zdrojov. Môže dôjs k deformácii výrobku alebo vzniku
požiaru.
- Nepoužívajte tento výrobok na iné ú ely.
- Držte správnu polohu tela. Užívatelia, ktorí týchto pokynov neuposlúchnu, nesú za nedodržanie predpisov všetku
zodpovednos . Dôsledkom takéhoto neuposlúchnutia môže dôjs napríklad k poškodeniu stroja, vzniku bolestí a zni enia dielu
výrobku.
Bezpe nostné pokyny pri inštalácii výrobku
Vinyl a papier použitý pri balení výrobku musí by zhromaždený a zni ený. Hrozí tu nebezpe enstvo požitia týchto astí de mi,
riziko udusenia i uškrtenia.
Neumiest ujte nebezpe ný materiál, ako vodu, hor avý materiál ako benzín alebo riedidlo, pripiná iky alebo epele do
blízkosti stroja.
Ak stroj prenášate, zdvihnite prosím dolnú as stroja za pomoci dvoch alebo troch osôb a stroj týmto spôsobom presu te.
Nevystavujte stroj priamemu dennému svetlu.
Tento stroj musí by umiestnený vo vzdialenosti 50cm od nábytku alebo akéhoko vek iného zariadenia.
Držte v bezpe nej vzdialenosti od vlhkého alebo mokrého miesta.
Nevhodné umiestnenie môže ma za následok zásah elektrickým prúdom alebo jeho únik.
Neprekladajte a netla te na sie ový kábel.
Môže dôjs k zásahu elektrickým prúdom alebo k vzniku požiaru.
Nepoužívajte hor avé materiály ako napríklad benzín a iné.
Môže dôjs k odfarbeniu. Používajte zásuvku s uzemnením. Zástr ka, ktorá používa multikód môže ma za následok uvo nenie
tepla alebo sa môže vznieti .
Nedotýkajte sa sie ového kábla mokrými rukami. Môže dôjs k zásahu elektrickým prúdom
.
Okolie sie ového kábla a zástr ku udržujte v istote. Usadený prach môže spôsobi požiar. Zariadenie nepoužívajte pri
uvo není zásuvky a poškodenie sie ového kábla. Môže dôjs k zásahu elektrickým prúdom alebo k vzniku požiaru.
Pri zasúvaní / vysúvaní zástr ky zo zásuvky uchopte telo zástr ky. Priame ahanie sie ového kábla môže spôsobi požiar alebo
môže dôjs k zásahu elektrickým prúdom.
Pred zapojením zástr ky do zásuvky skontrolujte elektrický prúd a napätie. Po as dlhšieho prerušenia prevádzky výrobku
vytiahnite zástr ku zo zásuvky.
Pred istením vytiahnite zástr ku zo zásuvky a pre istenie používajte vždy suchú látku.
Demontáž, oprava alebo remodelovanie samotným užívate om nie je prípustné. Môže dôjs k vážnemu poškodeniu stroja,
závade, zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Tento produkt vyžaduje externé uzemnenie.
Prosím, uistite sa, že je zabezpe ené.
29
SKLADOVANIE
SK
1. Neskladujte vibra ný stroj:
- blízko otvoreného oh a
- na priamom slne nom svetle po dlhú dobu
- v blízkosti prívodu plynu, v zaprášenom alebo vlhkom prostredí
2. Udržujte vibra ný stroj
- opera né teploty medzi 0-35 ° C
- skladovacia teplota medzi 5-50 ° C
- vlhkos : pod 40-80%.
3. V prípade, že stroj dlhšiu dobu nebudete používa , prikryte ho istým látkovým po ahom, aby ste ho chránili pred prachom.
4. Neskladujte vibra ný stroj pod priamym slne ným svetlom alebo na miestach kde sú vysoké teploty.
5. Vyvarujte sa prerazeniu sie ového kábla (možné riziko zranenia alebo poškodenia stroja).
ÚDRŽBA
1.Pravidelne robte bežnú údržbu stroja na základe vy aženie stroja, minimálne však po 20 hodinách prevádzky.
Údržba zah a:
- kontrolu všetkých pohyblivých astí stroja (osi, k by prevádzajúcej pohyb, at .), i sú dostato ne premazané. Ak nie,
okamžite ich natrite. Odporú ame bežný olej na bicykle a šijacie stroje alebo silikónové oleje.
- Pravidelná kontrola všetkých komponentov - skrutky a matice a pravidelné do ahovanie.
- Na údržbu istoty použite len mydlový roztok a nie istiace prostriedky s abrasive.
- Chrá te computer pred poškodením a kontaktu s tekutinami alebo potom.
- computer, adaptér, zástr ka a celý stroj sa nesmie dosta do styku s vodou.
- computer nevystavujte slne nému žiareniu a kontrolujte funk nos batérií, aby nedošlo
k vyte eniu batérií a tým poškodeniu celého computeru (pokia stroj batéria obsahuje) - skladujte stroj vždy na suchom,
teplom a istom mieste.
2.P ed istením sa uistite, že hlavný vypína je vypnutý a AC sie ový kábel je vy atý zo zásuvky.
3.Po každom cvi ení vypnite motor a vytiahnite sie ový kábel zo zásuvky.
OCHRANA VIBRA NÉHO STROJA
1. Nikdy nepoužívajte tento stroj vo vlhkých priestoroch, ako sú kúpe ne, bazény alebo kúpele.
2. Nepoužívajte v prípade, že je v miestnosti naprášene, olej, dym alebo žieravý plyn.
3. Vyvarujte sa poškodeniu povrchu vibra nej plošiny ažkými predmetmi, okopávaním, násilným poškriabaním.
ISTENIE
1. Ne istite insekticídnym postrekom, ani nepoužívajte benzén alebo riedidlo (možné riziko zásahu elektrickým prúdom a
vzniku požiaru).
ŠPECIFIKÁCIE
Názov výrobku: Vibra ný stroj
Napätie: 220 - 240 V
El. prúd: 4,5 A
Frekvencia: 50-60 Hz
Úrove rýchlosti: 1-50 stup ov
Maximálna sila: 500 W
Maximálna amplitúda kolísania: 16 mm
Rýchlos kolísania: 320-700 pohybov / minútu (5Hz-12 Hz)
Maximálna vibra ná amplitúda: 1,5 mm
Rýchlos vibrácií: 1800-3400 otá ok / minútu (30 Hz-56 Hz)
Prednastavené programy: 5 prednastavených programov
Zobrazenie na displeji: Programy, as, Rýchlos
Rozmery: Cca 750mm (d) x 760mm (š) x 1395 mm (v)
Maximálna nosnos : 150 Kg
istá hmotnos : 36 Kg
Hrubá hmotnos : 41,5 Kg
30
SK
Záru né podmienky:
na stroj sa poskytuje kupujúcemu záru ná doba 24 mesiacov odo d a nákupu
v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku zpôsobené výrobnou závadou alebo vadným
materiálom výrobku tak, aby vec mohla by riadne užívaná
práva zo záruky sa nevz ahujú na vady zpôsobené:
mechanickým poškodením
neodvratnou udalos ou, živelnou pohromou
neodbornými zásahmi
nesprávnym zaobchádzaním, i nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty,
pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo
rozmermi
reklamácia sa uplat uje zásadne písomne s údajom o závade a kopií da ového dokladu
záruku je možné uplat ova iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený
Dodávate SK:
TRINET Corp., s.r.o.
Cesta do Rudiny 1098
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovakia
www.najlacnejsisport.sk
31
PL
; X"
Y
F
Dzi kujemy za zakup tego urz dzenia. Prosimy o uwa ne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpocz ciem
korzystania. Przestrzegaj instrukcji dotycz cych u ytkowania dla własnego dobra.
Nasza firma zastrzega sobie pełne prawo do zmiany projektu, materiałów itd. bez uprzedniego
zawiadomienia.
Zarówno projekt, zdj cia,materiał jak i kolor, opisane w tym podr czniku, s przeznaczone wył cznie do
zilustrowania.
32
PL
Z
Rysunek:
Z$
M$_
Z
>`
_
a
D Z$_
Z
Z
,b
>D Z
%
Y
^c
Y /
Z/
33
4
2
/
A
b
d
#
Z$
$
` _
a
Z$
$ `a*_ #.102*
$
Z$
` _
6 +
*
B +
`
d
$ ` A_ #$.*023
$
2_ #$.430/3
$ `aA_ #$.*043
34
b
b
PL
Z
PL
> [Y
3) \
]Y
'
E
$
%
^ Z
$
D $256
d
$Z ( 8C 8@ C, 45
D
$ $4 25 6
A
% /
Do dyspozycji jest 5 automatycznych programów, które mog by zmieniane przez u ytkownika
Automatyczne programy to:
4( 2*43F A*63 A*F *AAG$
2( 2*43F A*63 A*F *AAG$
/( D
( 2*/3FA*63 A*F*2 *F 4122
:#
( 2*22F*2 *FA*63A*F/A/3
G$ !
!
$#
4&
6
A( 2*43F A*63 A*F *AG$
6( 2*43F A*63 A*F *AG$
4)I 5 ^"% [_
d Z$
333
_`
Z
@8I
J)
6)> [Y
Z
_
a `
# $ ` _
aZ#
7)> [Y
`
Z$_
Z
,#$ Z
9)I
Z#
`
_
_
<
HHH=
D Z
^"% [_
_ Za
Z
,#
`
Z
D
M
_
$
d
%
Z
% 8
b
d a Z$_
Z
Z
$
": ;1
Z`
`
_
a
`Z D
`
6
3563
c Z`
35
36
36
_ <
8HH=
Z$_
Z
Dd#$a Z$c
# `
c
6
6
4&
4&
#
^"% [
a
Z
K $Z a
Z
Z $
_
a # ^Z <
8HH= ` _ D e<
CHH=
dZ
_
a3563
Dd#$a
5 ^"% [_$
a
Z e c
^
<)1
$
b
$
b
$
4&
4&
#
a
`
D
_
aZ
6
d
$
Z$c
_
#
Z
` $ `
d
?)
1
$
Z
%
)1
f $
Z$#
%
":*=>0
Z
`
C)
1
%
":; " Y
?
d D
$
c
Z` $a
#
D
,+O
,JJ
Zb
d
3E)
$
$#
1
da
$a
Z Z $# ` $
$
#`
Z` $a `
Db
_
a De
Z
#c
d$ $#
":*=>0
_
aZ#
Z
D
$
c
^a
Z
Z e
O$
$
%
`
33)
$
45 6 <
?
f
#Z$b
d
PL
$a
@A B
$
Z $# ` $
# Z
c Z` $a #
d
d
$
$
_
a
1
% =*
b
d
` $8C<
$
D $456=
(
$
,+g
,JJE
Z
Z^
,+O
,JJE
Z
`c
a
#
D
=8@ <
D
=C,<
#
#
Z bZ
b
d
$OZb
d O
Z$b
d
Z#
=
3)1
% =* F
8
"#\
]Y
PL
# %
4)1
%= 5=DDF Y X
5Y \
X
6)fb
^Z $Z$_
Z
5 Z
Z
5 Z
e ` _ Za
Z
5 Z $
$#Z$_
Z
7)="
9)1
,
$
<)1
,
X"
# \
%;1
`
$
Db
^Z $
Z^
$
(
D $ Db
^Z $
` _
a
_`
D
$
#`
Z` bZ $
Z $#
$
`
b
Z e
5
`
$# a
Z
a #`
Z
e
Z`
_
a
%*=>0
`
D$
ZY \
^" /
P/(
PA(
P6(
P*(
PB( $#
$
Z
Db
^Z $
b ` _
#`
#
#
DbZ $
_
bZ $
! "
B. Skuteczno i wiczenia PRZEWODNIK
1. Poprawa kr enia krwi
2. Poprawa trawienie
3. Ideala pozycja
4. Funkcja kształtowania
5. Funkcja kształtowania Talii i Brzucha
6. Funkcje kształtowania Ramion
Z $#
$
D
$
` _
b
Z e
5
`
_
a #`
$# a
Z
e
Z
b
PL
WICZENIA
A. Siła
A01 Półrzysiady
Sta na platformie wibruj cej, stopy ustaw od siebie na szeroko
ramion. Trzymaj plecy wyprostowane, a kolana lekko ugi te.
wiczenie poprawia mi nie nóg. Powiniene czu napi cie mi ni
ud, po ladków i plecy
A02 Przysiady
Sta na platformie wibruj cej stopy ustaw na szeroko ramion
Kolana zł cz ze sob , delikatnie zgnij nogi.Trzymaj plecy proste,
pochyl górn cz
ciała do przodu. wiczenie te skupia si na
wzmocnienu tułowia, po ladków i mi ni nóg.
A03 Skłony
Sta na platformie wibruj cej, rozstaw szeroko nogi, palcami na
zewn trz
Trzymaj kolana powinny by w rozkroku, pochyl si lekko.
Powiniene czu napi cie pleców, mi ni po ladków, mi ni i ud.
A04 Wypady
Umie jedn nog na platformie wibracyjnej, drug na
podłodze.Wyprostuj plecy, zł cz kolana, r kami chwy si por czy.
Powiniene czu napi cie ci gien kolanowych mi ni ud i
po ladków.
A05 Łydki
Sta na rodku platformy wibracyjnej, unie pi ty. Trzymaj plecy
prosto, wci gnij brzuch, powinnien czu napi cie mi ni łydki. Aby
doda inn opcj wiczenia spróbuj zgi kolana pod k tem 90
stopni.
38
PL
A06 Wzmacnianie tricepsu
Ustaw si tyłem do urz dzenia, pochyl si i r kami chwy kraw dzi
platformy. Biodra kieruj w dół ,łopatki do siebie. Powiniene czu
napi cie ramion i pleców. Mo esz powtórzy wiczenie z prostymi
nogami
A07 Ramiona
Umie ciało w pozycji poziomej równolegle z platform wibracyjn .
R ce powinny by oddalone od siebie na szeroko ramion, nogi i
plecy proste, podniesiona głow . wicz powoli, delikatnie na
przemian przesuwaj ramiona do góry, a nast pnie wracaj do pozycji
wyj ciowej. wiczenie to jest idealne dla ramion i r k.
A08 Dolna partia mi ni brzucha
Oprzyj si na r kach i dło mi trzymaj si przedniej kraw dzi
platformy wibracyjnej. Plecy trzymaj prosto, powoli odci gaj
po ladki tak jak chciałby przyci gn do nóg platformy. Powiniene
czu napi cie mi ni brzucha. Aby unikn rutyny, wykonywa te
same wiczenia w pozycji kl cz cej.
A09 Górna partia mi ni brzucha
Sta na rodku platformy wibracyjnej, sta w rozkroku. Trzymaj
uchwyt na wysoko ci klatki piersiowej. Trzymaj prosto plecy i nogi
lekko ugi te, naciskaj górn cz ci tułowia w dół. Natychmiast
poczujesz napi cie mi ni brzucha.
A10 Sko ne mi nie brzucha
Jedn nog umie na platformie, drug pozostaw na podłodze.
Trzymaj głow , tułów i nogi prosto, naciskaj plecami w dół. To
wiczenie działa na sko ne mi nie brzucha.
Aby zapobiec rutynie zmie wiczenie, w tym samym czasie spróbuj
naciska na biodra.
39
PL
A11 Pompki
Ukl knij przed urz dzeniem wibracyjnym, połó r ce na platformie,
rozstaw je na szeroko ramion kciukami skierowanymi do wewn trz.
Nogi ustaw poza urz dzeniem na stabilnej powierzchni. Działanie to
wiczy mi nie klatki piersiowej, mi ni ramion i triceps. Mo na tak e
spróbowa wiczenia: rozprostowanie nóg i podnosi kolana do góry.
A12
Połó si na powierzchni, r ce załó za głow nogi unie do góry.
Napnij mi snie brzucha, stopy krzy uj. Muisz tak si poło y aby
po ladki zawsze znajdowały si na powierzchni platformy wibracyjnej
Aby zmienic wiczenie, zmieniaj stopy.
A13
Usi d na podłodze. Dłonie załó za głow , nogi zegnij w kolanach.
Wa ne jest, aby plecy trzyma prosto i utrzymywa ramiona na jednej
wysoko ci. To wiczenie wzmacnia mi nie ramion, barków i
brzucha. Spróbuj zrobi to same wiczenie, z nogami
wyprostowanym.
40
PL
B / wiczenia rozci gaj ce
B01 Rozi ganie stawów kolanowych
Sta na platformie, po ladki wypnij do tyłu. Rekami chwy si
uchwytu. Górn cz c ciała miej pochylon . Wykonuj skłony do dołu.
wiczenie to rozci ga mi nie po ladków oraz mi nie stawu
kolanowego. Dla zmiany wiczenia zegnij r ce w łokciach.
B02 Rozi ganie mi nia czworogłowego uda
Połó jedn nog na powierzchni wibracyjnej, drug poza platform .
Górn cz
ciała i plecy trzymaj prosto. wiczenie to rozi ga mi sie
czterogłowy uda. Zast p to wiczenie, wiczeniem staj c na palcach,
pochylaj c si do przodu.
B03 Rozci ganie łydek
Sta na platformie wibracyjnego, na boku z jedn nog przed innymi i
kciuki gor co do przodu. Nogi powinny by lekko ugi te, plecy proste
nogi. Eliminowanie pi t nogi z powrotem w dół, powiniene czu
napi cie w łydk . Zast pienie tego zadania, utrzyma plecy proste i
temperamentu miednicy do przodu.
B04 Rozci ganie mi sni uda
Ustaw si bokiem do urz dzenia, jedn nog sta na platformie
wibracyjnej, drug nog na podłodze. Ugnij nog znajduj c sie na
platformie, podczas gdy inne cz ci trzymaj nieruchomo.Tułów
trzymaj prosto, po ladki pochylaj w kierunku podłogi. wiczenie
rozciagaj ce wewn trzn stron uda. Powtórz wiczenie na drugiej
nodze.
B05 rozci ganie mi sni klatki piersiowej
Usi d wygodnie przed podkładk wibracyjn . R ce daj do tyłu,
chwy si podstawy, nogi ugnij w kolanach. Napinaj r ce i ramiona,
dzi ki temu rozci gniesz mi nie klatki piersiowej.
41
PL
C / Masa
C01 Masa łydek
Połó si przed urz dzeniem wibracyjnym, nogi połó na platformie,
palcami skierowanymi do góry. Reszta ciała powinna by swobodna.
Masa zapewnia odpoczynek i pełen relaks.
C02Masa r k
Połó si na boku wzdłu platformy wibracyjnej. Twarz skieruj do
urz dzenia, jedn r k połó na platformie, drug trzymaj prosto na
podłodze. Lekkie drgania spowoduj , e poczujesz sie odpr ony i
zrelaksowany. wiczenie powtórz dla drugiej r ki.
C03 Masa mi ni nóg
Połó si na boku obok platformy wibracyjnej. Jedn nog ułó na
platformie, r ce wyci gnij do góry, trzymaj je wzdłu urz dzenia.
Upewnij si , e zachowujesz jeden poziom. Nast pnie powtórz
wiczenie dla drugiej nogi.
C04 Masa mi sni bocznych
Bokiem połó sie na platformie. Łokciami podeprzyj górn cz
ciała.
Plecy powinny by proste. Powiniene czu masa na tylnej nodze i
biodrach. Powtórz to wiczenie na drugiej stronie.
42
PL
D/ wczenia relaksacyjne
D01 Rozlu nienie mi ni ramion i szyji
Ukl knij przed platform z r kami wyci gni tymi do przodu. Oprczyj
je na urz dzeniu.Plecy i szyj wyprostuj.
wiczenie rozlu nia mi nie szyi i ramion.
D02 Rozlu nienie dolnej cz ci pleców
Usi d na podłodze tyłem do platformy wibracyjnej, nogi trzymaj w
rozkroku, ugnij je w kolanach. Łokcie oprzyj na urz dzeniu.Drgania,
który skierowane b d w szczególno ci w doln cz
pleców,
spowoduj , e poczujesz si bardzo zrelaksowany. Jako
Alternatywnie, mo esz zadzwoni pod k tem nogi i przycisn ł mocno
do platformy wibracyjne.
D03 Rozlu nienie górnej cz ci ciała
Usi d wygodnie tyłem do platformy wibracyjnej i lekko ugnij nogi w
kolanach. Łokcie dla
utrzymania równowagi oprzyj na urz dzeniu.. Mi snie szyi i grzbietu
trzymaj prosto. Drgania b dziesz czuł w górnych partiach cz sci ciała.
D04 Rozlu nienie mi sni po ladków i podudzia
Usi d na rodu platformy wibracyjnej, nogi trzymaj w rozkroku.
Powiniene czu delikatne uczucie masa u na plecy, biodra i uda.
Ostrze enie o zachowaniu bezpiecze stwa
Aby utrzyma standard wykonania tej maszyny, prosz zwróci uwag na
nast puj ce punkty:
Przed u yciem
1. U ywaj tej maszyny tylko do celów okre lonych w niniejszej instrukcji.
2. Nie przeno i produktu samemu , aby zapobiec uszkodzeniutakich jak drewniane podłogi, itp.
3. Nie u ywaj tej maszyny 30 minut przed lub po posiłku.
4. Z urzadzenia mo e jednocze nie korzysta tylko jedna osoba. Nieprzestrzeganie tego ostrze enia mo e
spowodowa uszkodzenie wibracyjne platformy.
5. Przed rozpocz ciem wiczenia fizycznych, prawidłowo chwyci uchwyty. Pomaga to w utrzymaniu
stabilno ci podczas wicze .
6. Przed rozpocz ciem wicze , sprawdzi poziom szybko ci i upewnij si , e został ustawiony komfortowy
poziom wykonania. W przypadku wybrania "bardzo szybki", mógłby dozna kontuzji.
7. Sprawd , czy masz wystarczaj co du o miejsca mi dzy nogami w stanie pocz tkowym. Zalecana odległo
cm.
8. Nie u ywaj tego urz dzenia do celów innych ni wykonywanie.
9. Nie podawaj tej maszyny w ruchu, ani dotykaj, kiedy jest wł czony, w mokrych lub wilgotnych
43
około 30
r kach. Mo na to spowodowa pora enie pr dem lub uszkodzenia maszyny.
9. Nie nale y u ywa wszelkiego rodzaju ostrych przedmiotów lub materiaówy niebezpiecznych,
je li u ywasz maszyne.
Nie nale y wkłada palców w szczelin okładzin.
PL
Podczas u ytkowania
1. W razie zaburzenia stanu zdrowia lub objaw natychmiast zaprzesta korzystania z produktu i
Skonsultowa t sytuacj z lekarzem.
2. Nie nale y wywiera nadmiernego nacisku na produkt (mo liwe ryzyko zranienia i zaburzenia urz dzenia).
3. Je li produkt jest wył czony, odł cz kabel sieciowy od gniazdka sieci elektrycznej (pr du elektrycznego mo e
spowodowa zakłócenia
pora enia pr dem lub po aru).
4. W tej samej pozycji nie u ywa wi cej ni 10 minut. Mo na dosta skurcze mi ni.
Po u yciu maszyn
1. Po wiczeniach wył czy silnik i wyj
kabel sieciowy.
Bezpiecze stwo OSTRZE ENIE
OSTRZE ENIE: Niewła ciwe u ywanie produktu mo e spowodowa mier lub
powa ne obra enia.
OSTRZE ENIE: Nieprawidłowe korzystanie z produktu, mo e powodowa powa ne
obra enia lub uszkodzenia mienia.
Ostrze enie
Ka da osoba, która do wiadczyła nast puj cych objawów, powinna skonsultowa si z lekarzem :
- Padaczka;
- Ci kie cukrzycy;
- Ci ka choroba serca i naczy ;
- Rzucony dysk, mi dzykr gowych Zaburzenia płytek krwi, zapalenie kr gów;
- Wprowadzenie implantów stawu biodrowego i kolanowego;
- Wprowadzony stymulatora;
- Rok zało enia wkładki wewn trzmacicznej;
- Wszczepiane ruby metalowe;
- Zakrzepicy;
- Rak;
- Ostre zaka enie;
- Operated ostrego uszkodzenia;
- Ci a;
- Ci kie migreny.
Nale y zachowa ostro no
podczas korzystania:
- Nie wolno pozostawia dzieci bez opieki w pobli u obiektu.
- Wolna przestrze wokół maszyny to 1 m.
- Przed rozpocz ciem korzystania z tej maszyny, skonsultowa si z lekarzem.
- Konsultacja z lekarzem jest konieczna zwłaszcza u dzieci, osób starszych, kobiet w ci y i
chorych.
- Przysta u ywania maszyny natychmiast, je li wyst pi zawroty głowy pojawia si uczucie
wymioty, ból w klatce piersiowej lub zmian fizycznych nudno ci.
- Trzymaj urz dzenie z dala od dzieci poni ej o miu lat oraz od domowych
zwierz t.
- Uwa aj na ostre rzeczy takie jak ły ki, no e i wszelkich materiałów niebezpiecznych. Nie umieszczaj
palcy na pokładzie skoku. Co mo e zrani osoby lub awarii urz dzenia.
5 U dzieci i osób starszych jest konieczne zapewnienie odpowiedzialnego nadzoru.
5 Niezabezpieczone mo e spowodowa obra enia
lub awarie sprz tu.
- Nie skaka na płycie. Mo e to spowodowa obra enia ciała lub uszkodzenie
urz dzenie.
- Na płycie utrzyma równowag . Brak utrzymania równowagi mo e spowodowa szkody
osoby lub awarii sprz tu.
- Obecno wi kszej liczby osób na urz dzeniu mo e spowodowa obra enia ciała lub uszkodzenie sprz tu.
- Trzymaj uchwyt bezpiecze stwa wła ciwie podczas wicze . Przyczepno pomaga w zapewnieniu bezpiecze stwa
w przypadku nagłej utraty stabilno ci.
- Przed rozpocz ciem sprawdzi prawidłowe ustawienie pr dko ci obci enia. W przypadku niewła ciwego
ustawienia na wy sz pr dko mo e by przyczyn obra e osób.
- Dla Pa stwa komfortu i bezpiecze stwa mo emy ustawi spotkanie.
44
- Unika tej samej pozycji przez ponad 10 minut 3 razy dziennie. W razie nieprzestrzegania,
u ytkownicy mog dozna skurcze mi ni ciała.
- Nie podawaj tej maszyny w ruchu, ani dotykaj, kiedy jest wł czony, w mokrych lub wilgotnych
r kach. Mo na to spowodowa pora enie pr dem lub uszkodzenia maszyny.
- Znowu, nie dotykaj, je li problem. Mo e spowodowa po ar lub zakłócenia elektryczne.
- Trzymaj urz dzenie z dala od ciepła i ródeł ciepła. Mo e wyst pi zniekształcenie
produktu lub po ar.
- Nie u ywa tego produktu do innych celów.
- Przestrzegaj prawidłowej postawy.
U ytkownicy, którzy nie stosuj si do instrukcji, ponosz wszelkie odpowiedzialno ci. Konsekwencja takiego
nieposłusze stwa
mo e powodowa takie uszkodzenia maszyny i zniszczenie cz ci produktu.
PL
Instrukcje bezpiecze stwa dotycz ce po zainstalowaniu produktu
Vinyl i papier z opakowaniu produktu musi by gromadzone i niszczone. Zagro enie dzieci, ryzyko uduszenia lub
zadławienia.
Nie nale y umieszcza materiałów niebezpiecznych, takie jak woda, materiały palne, takie jak benzyny lub rozcie czalnik
w pobli u maszyny.
Nie wystawiaj komputera na bezpo rednie wiatło dzienne.
Maszyna musi by zlokalizowana w odległo ci 50 cm od mebli lub innych
urz dze .
Przechowywa z dala od miejsc wilgotnych lub mokrych.
Nie u ywa materiałów palnych, takich jak benzyna i inne. Odbarwienia mog wyst pi .
U yj wtyczk z uziemieniem. Wtyczka, która wykorzystuje multikód mo e spowodowa
uwolnienie ciepła i mo e si zapali .
Nie dotyka przewodu zasilaj cego mokrymi r kami. Mo e wyst pi pora enie pr dem.
Okolice wtyczki kabla sieciowego utrzymuj w czysto ci. Pył mo e spowodowa po ar.
Nie nale y u ywa komputera, kiedy mamy uszkodzenia przewodu zasilaj cego. Mo e to spowodowac pora enia
pr dem lub po ar.
Po wło eniu / wyj wtyczk z gniazdka chwyci ciał wtyczk . Poci gni cie kabla sieciowego mo e spowodowa po ar
lub mo e powodowa zakłócenia elektryczne.
Przed podł czeniem wtyczki do gniazda elektrycznego sprawdzi pr d i napi cie.
Podczas przedłu aj cego si postoju produktu, wyj wtyczk z gniazdka.
Przed czyszczeniem, wyj wtyczk z gniazdka i nale y u y czystej i suchej szmatki.
Demonta , naprawy lub przebudowy nie nale a do u ytkownika. Mog wyst pi powa ne uszkodzenie maszyn, wady
pora enia pr dem lub po ar.
Ten produkt wymaga zewn trznego uziemienia.
Upewnij si , e jest ona uziemiona.
PRZECHOWYWANIE
1. Nie przechowywa wibracyjnej maszyny:
w pobli u otwartego ognia
na bezpo rednie działanie promieni słonecznych przez długi czas
blisko dostaw gazu, w zakurzonym lub wilgotnym pomieszczeniu
2. Utrzemanie drga maszyn
Temperatura pracy od 0-35 ° C
temperatura przechowywania pomi dzy 5-50 ° C
Wilgotno : poni ej 40-80%.
3. W przypadku gdy maszyna nie b dzie ju wykorzystywana, przykryj j czyst tkanin , jest to
ochrona przed kurzem.
4. Nie przechowywa wibracyjnej maszyny w bezpo rednim wietle słonecznym lub w miejscach,
gdzie s wysokie temperatury.
5. Unika przebicia kabla sieciowego (mo liwe ryzyko obra e lub uszkodzenia maszyny).
KONSERWACJA
1. Wykonywanie okresowych konserwacji maszyny co 20 godzin pracy.
Konserwacja obejmuje:
- Kontrola wszystkich ruchomych cz ci maszyn (osie, przenosz c ruchomo stawów, itp.), czy
wystarczaj co smarowane. Je li nie, smarowa je od razu. Zalecamy regularne olej do koła i
maszyny do szycia lub olej silikonowy.
- Regularnych kontroli wszystkich elementów - ruby i nakr tki.
- Utrzymanie czysto ci.
- Chro komputer przed uszkodzeniem i kontaktu z płynami.
45
PL
- Urz dzenie i komputer nie mo e styka si z wod .
- Komputer nie wolno wystawia na działanie promieni słonecznych i sprawdzi funkcjonowanie
baterii, aby unikn wycieku baterii i uszkodzenie komputera (je li komputer zawiera baterie)
- Zawsze przechowuj urz dzenia w miejscu suchym, ciepłym i czystym.
2.W przypadku czyszczenia, upewnij si , e wył cznik główny jest wył czona, a kabel sieciowy AC jest wyci gniety z
gniazda.
3.Po ka dej czynno ci wył czy silnik i wyj kabel sieciowy.
OCHRONA OSOBISTA
1. Nigdy nie nale y u ywa urz dzenia w miejscach o du ej wilgotno ci takich jak łazienki, baseny lub spa.
2.Nie u ywa , je li jest w pokój ropa naftowa, gaz, dym.
3. Unian uszkodzenia powierzchni platformy wibracyjne, gwałtowne zarysowania.
CZYSZCZENIE
1. Nie u ywac aerozolów owadobójczych, benzyny lub rozcie czalnika (mo liwe ryzyko zakłócenia
pora enia pr dem i po arem).
Specyfikacja
+ Z
(
d
Z# $
+ ` ( 223E 2A3:
d ( A6 %
G`
Z_
a
( 635*38
Z
` _
a( 4563
. ( 633M
. $
( 4*
`
a
^Z( /235B33 # $
`<
68 5428 =
. $
( 46
` _
aZ# ( 41335/A33 # $O
`<
/38 56*8 =
f Z
D $( 6 D Z$
D ^Z
J
Z$_
Z
(
D
`
a
>
$( G B63
0B*3
04/U6
<
Z$
_
a
=
. $
# dc ( 463KD
M D
( /*KD
M D#
( A46 KD
Warunki gwarancji
· Na maszyne otyrzymuje kupuj cy· okres 24 miesi cy gwarancji od daty zakupu
W czasie gwarancji usuwanie szkod spowodowanych przez wady produkcyjne materiałów lub wadliwego produktu, mo e tylko i
wyłacznie producent.
· Praw wynikaj cych z gwarancji nie stosuje si do szkody spowodowane przez:
- Uszkodzenia mechaniczne
- Kl ski ywiołowej
- Niewła ciwe zakłóce
- Obsługa niewła ciwa lub nienale yta, ze wzgl du na niskie lub wysokie temperatury, działanie ci nienie wody i nieproporcjonalne
skutki, celowo zmieniony design, kształt, rozmiar
· Roszczenia stosuje si na pi mie z kopi dokumentów zakupu.
· Reklamacja mo e by stosowana tylko do organizacji, w którym produkt został zakupiony
TRINET CORP sp. z o.o.,
Wilkowicka 2
44-180 Toszek
Poland
[email protected]
www.najtanszysport.pl
46
Poznámky:
……..……………………………………………………………………………………………………….......
……..……………………………………………………………………………………………………….......
……..……………………………………………………………………………………………………….......
……..……………………………………………………………………………………………………….......
…..………..……………………………………………………………………………………………….........
……..……………………………………………………………………………………………………….......
……..……………………………………………………………………………………………………….......
……..……………………………………………………………………………………………………….......
……..……………………………………………………………………………………………………….......
……..……………………………………………………………………………………………………….......
CZ - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických za ízení.
Po uplynutí doby životnosti p ístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, p ístroj nevhazujte do domovního odpadu.
Za ú elem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na ur ených sb rných místech, kde budou p ijata zdarma.
Správnou likvidací pom žete zachovat cenné p írodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad na
životní prost edí a lidské zdraví, což by mohly být d sledky nesprávné likvidace odpad . Další podrobnosti si vyžádejte od místního
ú adu nebo nejbližšího sb rného místa. P i nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s
národního p edpisy ud leny pokuty.
SK - OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení.
Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do domového
odpadu. Za ú elom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na ur ených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.
Správnou likvidáciou pomôžete zachova cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na
životné prostredie a udské zdravie, o by mohli by dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. alšie podrobnosti si vyžiadajte od
miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu by v súlade s národnými
predpismi udelené pokuty.
PL - OCHRONA RODOWISKA - informacje na temat utylizacji sprz tu elektrycznego i elektronicznego.
Po upływie ywotno ci sprz tu lub gdy naprawa jest nieekonomiczna, urz dzenie nie powinno by wyrzucane razem z odpadami
gospodarstwa domowego. W celu wła ciwej utylizacji tego rodzaju odpadów, sprz t powinien zosta dostarczony do wyznaczonych
punktów odbioru zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego, sprz t powinien zosta przyj ty bez ponoszenia dodatkowych
opłat. Prawidłowa utylizacja tego rodzaju odpadów, nie wpływa negatywnie na rodowisko, zdrowie ludzi, pomaga zachowa cenne
zasoby naturalne w nienaruszonym stanie. Wi cej informacji na temat utylizacji w Twojej okolicy tego rodzaju odpadów uzyskasz w
najbli szej placówce urz dowej. Niewła ciwa utylizacja, składowanie odpadów, zgodnie z odpowiednimi przepisami podlega karrze
grzywny.
47
CZ – Copyright - autorská práva
Spole nost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo
zakazuje reprodukci ástí tohoto návodu nebo jako celku t etí stranou bez výslovného souhlasu spole nosti
MASTER SPORT s.r.o.. Spole nost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití
nep ebírá žádnou odpov dnost za jakýkoli patent.
SK - Copyright - autorské práva
Spolo nos MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo
zakazuje reprodukciu astí tohto návodu alebo ako celku tre ou stranou bez výslovného súhlasu spolo nosti MASTER SPORT s.r.o..
Spolo nos MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednos
za akýko vek patent.
PL - Copyright - prawo autorskie
Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do tre ci niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie
zabrania kopiowania tre ci instrukcji w cz ci lub te w cało ci przez osoby trzecie bez wyra nej zgody MASTER SPORT s.r.o..
Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialno ci za
jakiekolwiek patenty.
MASTER SPORT s.r.o.
Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – T ebovice
Czech Republic
[email protected]
www.nejlevnejsisport.cz
TRINET Corp, s. r. o.
Cesta do Rudiny 1098
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovakia
[email protected]
www.najlacnejsisport.sk
TRINET CORP sp. z o.o.
Wilkowicka 2
44-180 Toszek
Poland
[email protected]
www.najtanszysport.pl
48
Download

Návod - JS sport