FS
Sada filtrov
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUCTIONS FOR USE
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
VÝROBOK/ PRODUCT/ПРОДУКТ:
VÝROBCA /PRODUCER/ПРОИЗВОДИТЕЛ :
FS
EKOM spol. s r.o.
Priemyselná 5031 / 18
921 01 PIEŠŤANY
Slovenská republika
tel.: +421 33 7967255
fax: +421 33 7967223
e-mail: [email protected]
www.ekom.sk
NÁVOD NA POUŽITIE............................................................................................................................ 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE ............................................................................................................ 4
ROZSAH DODÁVKY .................................................................................................................... 4
POPIS VÝROBKU ........................................................................................................................ 5
INŠTALÁCIA................................................................................................................................. 5
ÚDRŽBA ....................................................................................................................................... 7
LIKVIDÁCIA PRÍSTROJA............................................................................................................. 8
INFORMÁCIE O OPRAVÁRENSKEJ SLUŽBE ........................................................................... 8
VYHĽADÁVANIE PORÚCH A ICH ODSTRÁNENIE................................................................ 9
INSTRUCTIONS FOR USE................................................................................................................... 10
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
IMPORTANT INFORMATION .................................................................................................... 10
RANGE OF DELIVERY .............................................................................................................. 10
DESCRIPTION OF PRODUCT .................................................................................................. 11
INSTALLATION .......................................................................................................................... 11
MAINTENANCE.......................................................................................................................... 13
LIQUIDATION OF THE APPLIANCE ......................................................................................... 14
INFORMATION ON REPAIRSERVICE...................................................................................... 15
TROUBLESHOOTING................................................................................................................ 15
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.................................................................................................... 16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ .............................................................................................................. 16
ОБЪЕМ ПОСТАВКИ.................................................................................................................. 16
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ............................................................................................................. 17
УСТАНОВКА .............................................................................................................................. 17
УХОД .......................................................................................................................................... 19
ЛИКВИДАЦИЯ УСТРОЙСТВА ................................................................................................. 20
СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТНЫХ УСЛУГАХ.................................................................................. 21
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ................................................................ 21
ZÁRUKA / GUARANTEE / ГАРАНТИЯ............................................................................................... 22
NÁVOD NA POUŽITIE
NÁVOD NA POUŽITIE
1. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
1.1. Označenie CE
Výrobky označené značkou zhody CE spĺňajú bezpečnostné smernice Európskej Únie pre strojné
zariadenia.
1.2. Použitie Výrobku
Sada filtrov zabezpečuje reguláciu tlaku a filtráciu vystupujúceho vzduchu z dentálneho
kompresora v dvoch stupňoch.
2. ROZSAH DODÁVKY
2.1. Základné vybavenie
Návod na použitie................................................................................
Sada filtrov...........................................................................................
Filtračná vložka filter –regulátora.........................................................
Filtračná vložka mikrofiltra...................................................................
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Sady filtrov sú dodávané podľa typu kompresora:
Typ
Číslo
Filter/ Regulátor (*)
výkresu
Mikrofilter(**)
FS1
3BA-353 AW 30-F02H
AFM 30-F02
FS2
4CA-135 EAW 4000-F06
EAFM 4000-F06
FS3
4CA-147
FS4
3BA-356 AW 30-F02H
EAFF11B-F06D /
EAR 4000-F06
Rozsah dodávky
S držiakom
Skrutka 5x16 ... 2ks
Podložka 5
... 2ks
Matica M5
... 2ks
PODĽA VÝKRESU S lištou Skrutka M5x16 ...4 ks
Podložka 5
...4 ks
Podložka 5,3 ... 4 ks
(***)
EAM 450-F06D
AFM 30-F02
FS5
3BA-355 AW 30-F02CH (+) AFM 30-F02C (+)
FS6
3BA-352 AW 30-F02CH (+) AFM 30-F02C (+)
FS7
3BA-354 AW 30-F02H
FS8
3BA-348 AW 30-F02CH (+) AFM 30-F02C (+)
FS9
4CA-241 EAW 4000-F06
AFM 30-F02
EAFM 4000-F06
S držiakom
Skrutka M5x16 ... 2ks
Podložka 5
... 2ks
S držiakom
Skrutka 5x16
Podložka 5
Matica M5
... 2ks
... 2ks
... 2ks
-
Použitie
Obj. č.
DK50 2V/110/M
DK50 2x2V/110/M
603011353
DK50 4x2VT/M
DK50 6x2VT/M
DK50 9x2VT/M
604021135
DK50 12x2VT/M
DK50 15x2VT/M
DK50 18x2VT/M
604021147
DK50 2V/M
603011356
DK50 2V
603011355
DK50 2V/110
DK50 2x2V/110
DK50 2V/110 / M S
DK50 2x2V/110/M S
DK50 2V/110 S
DK50 2x2V/110 S
DK50 4x2V/M
DK50 6x2V/M
603011352
603011354
603011348
604021241
(*) – Filtračná vložka štandartne 5µm (Okrem FS3 - 3µm )
(**)- Filtračná vložka štandartne 0,3µm
(+) - Automatické odpúšťanie kondenzátu (pre kompresory bez sušiča)
(***)-Rozsah dodávky v závislosti od objednávky
Klimatické podmienky skladovania a prepravy
Teplota –25°C až +55°C, 24 h až +70°C
Relatívna vlhkosť vzduchu 10% až 90 %
(bez kondenzácie)
Klimatické podmienky prevádzky
Teplota +5°Caž +60°C
2.2. Doplnkové vybavenie
Submikrofilter - V prípade potreby vyššieho stupňa filtrácie vzduchu je možné ku každej z
uvedených sád filtrov doplniť submikrofilter s filtráciou 0,01µm a filter s aktívnym uhlím pre
odstránenie pachu.
NP-FS-3
-4-
10/2009
NÁVOD NA POUŽITIE
3. POPIS VÝROBKU
(Obr.1)
Zo vzdušníka prechádza tlakový vzduch cez sadu filtrov ku
spotrebiču. Tým je tlakový vzduch zbavený nečistôt pomocou
dvojstupňovej filtrácie. (filter - regulátor 5 µm, mikrofilter 0,3 µm).
Kompresor bez sušiča - s použitím sady filtrov je vystupujúci
tlakový vzduch filtrovaný a čiastočne zbavený vlhkosti, ktorá je
zachytená vo filter - regulátore a mikrofiltri s automatickým
vypustením skondenzovanej kvapaliny (2).
Kompresor so sušičom – dodáva suchý tlakový vzduch cez
sadu filtrov, kde je vystupujúci tlakový vzduch zbavený nečistôt.
V prípade potreby je možné manuálne pootočením vypúšťacieho
ventilu doľava (1) a dolu / doprava – otvoriť / zatvoriť tento ventil.
Takto upravený stlačený vzduch je vhodný pre použitie všade
tam, kde svojimi parametrami, vyhovuje daným požiadavkám.
Obr.1
1
FS4
FS5
FS1
FS6
FS7
FS8
FS9
FS2
FS3
2
4. INŠTALÁCIA
4.1.
Podmienky použitia
• Sada filtrov sa smie inštalovať a prevádzkovať len v suchých, dobre vetraných a bezprašných
priestoroch, kde sa okolitá teplota vzduchu pohybuje v rozmedzí +5°C až +60°C.
• Iné použitie alebo použitie nad tento rámec sa nepovažuje za používanie podľa určenia. Výrobca
neručí za škody z toho vyplývajúce. Riziko znáša výlučne prevádzkovateľ / používateľ.
• Užívateľ musí pri inštalácii používať dodané diely a uplatňovať všetky platné bezpečnostné predpisy
a normy.
10/2009
-5-
NP-FS-3
NÁVOD NA POUŽITIE
4.2. Inštalovanie výrobku
Inštalácia závisí od typu kompresora:
(Obr.2,Obr.3)
• vŕtať dve diery φ 5,3 mm podľa náčrtov, ak nie sú vyvŕtané
• osadiť a priskrutkovať sadu filtrov
• namontovať hadicu na armatúru výstupu kompresora
• namontovať výstupnú hadicu na výstup sady filtrov
Obr.2
DK50 2V
Obr.3
DK50 2x2V
(Obr.4)
• skrutkovanie namontovať na výstup guľového ventilu kompresora
• namontovať sadu filtrov
• rozvod tlakového vzduchu pripojiť na výstup sady filtrov s vnútorným závitom G3/4“
Obr.4 DK50 4x2V a DK50 6x2V
NP-FS-3
-6-
10/2009
NÁVOD NA POUŽITIE
(Obr.5,Obr.6)
1. Označiť miesta otvorov pre skrutky priložením lišty so sadou filtrov (1) na rám v kompresorovej
zostave podľa obr 4. alebo obr.5.
2. Vŕtať otvory 4 x φ 4,0 vo vyznačených miestach.
3. Narezať 4x závit M5 na rám kompresorovej zostavy do označených otvorov podľa bodu 1.
4. Namontovať lištu so sadou filtrov k rámu pomocou skrutiek M5x16 (2) podložiek (3,4).
1
2,3,4
600mm
600mm
Obr.5
Obr.6
DK 50 4x2VT/M, DK 50 6x2VT/M, DK 50 9x2VT/M
DK 50 12x2VT/M, DK 50 15x2VT/M, DK 50 18x2VT/M
5. ÚDRŽBA
Opravárenské práce, ktoré presahujú rámec bežnej údržby smie robiť iba
kvalifikovaný odborník alebo zákaznícky servis výrobcu.
Používajte iba náhradné diely a príslušenstvo predpísané výrobcom.
Pred každou prácou na údržbe alebo oprave kompresor nevyhnutne vypnite
a odpojte zo siete (vytiahnuť sieťovú zástrčku).
Pred zásahom do zariadenia je potrebné znížiť tlak vzduchu vo vzdušníku na
nulu a odpojiť zariadenie od elektrickej siete.
5.1.
Intervaly údržby
Údržba, ktorá sa má vykonať
• Výmena filtračnej vložky vo filter -regulátore
• Výmena filtračnej vložky v mikrofiltri
• Kontrola kondenzátu
Kapitola
5.2
5.3
5.4
10/2009
-7-
Časový interval
Vykoná
1x za rok
obsluha
1x za týždeň
obsluha
NP-FS-3
NÁVOD NA POUŽITIE
5.2.
Výmena filtračnej vložky vo filter -regulátore
Obr.7
Povoliť poistku (1) na filter regulátore potiahnutím dolu.
Pootočiť nádobku (2) a vytiahnuť.
Odskrutkovať držiak (3) filtra.
Vymeniť vložku filtra (4), zaskrutkovať držiak filtra.
Nasadiť nádobku filtra a zaistiť otočením, až sa zaistí poistka.
1
4
2
3
Obr.7
Filter -regulátor
AW 30-F02H
AW 30-F02CH
EAW 40-F06
5.3.
Objednávacie číslo
025200041
025100006
025100010
Filtračná vložka
Objednávacie číslo
AF 30P-060S
5 µm
025200061
AF 40P-060S
5 µm
025200079
Výmena filtračnej vložky v mikrofiltri
Obr.8
Povoliť poistku (1)na mikrofiltri potiahnutím dolu.
Pootočiť nádobku(2) a vytiahnuť.
Odskrutkovať filter(3).
Vymeniť a zaskrutkovať vložku filtra.
Nasadiť nádobku filtra a zaistiť otočením, až sa zaistí poistka.
1
2
3
Obr.8
Mikrofilter
AFM 30-F02C
AFM 30-F02
EAFM 40-F06
Objednávacie číslo
025200007
025200039
025200045
Filtračná vložka
Objednávacie číslo
AFM 30P-060AS 0,3 µm 025200076
EAFM 40P
0,3 µm
025200080
5.4. Kontrola kondenzátu
Pri filtračných jednotkách ku kompresorom bez sušiča MONZUN sú použité filter – regulátor a
mikrofilter s automatickým vypustením skondenzovanej kvapaliny. Činnosť vyprázdňovania nádobiek
filtrov je potrebné len kontrolovať.
Pri použití filtračnej sady bez automatického odkalovania , ( pri kompresoroch so sušičom MONZUN)
nedochádza k zachytávaniu kondenzátu v nádobke filtra. V prípade že sa v nádobke objavia zbytky
kondenzátu, je potrebné preveriť správnosť funkcie sušiča (volajte servisnú organizáciu).
6. LIKVIDÁCIA PRÍSTROJA
• Odpojiť zariadenie od elektrickej siete.
• Vypustiť tlak vzduchu v tlakovej nádrži otvorením ventilu na vypúšťanie kondenzátu.
• Zariadenie zlikvidovať podľa miestne platných predpisov. Triedenie a likvidáciu odpadu zadať
špecializovanej organizácii.
• Časti výrobku po skončení jeho životnosti nemajú negatívny vplyv na životné prostredie.
7. INFORMÁCIE O OPRAVÁRENSKEJ SLUŽBE
Záručné a mimozáručné opravy zabezpečuje výrobca alebo organizácie a opravárenské osoby, o
ktorých informuje dodávateľ.
Upozornenie !
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať na prístroji zmeny, ktoré však neovplyvnia podstatné vlastnosti
prístroja.
NP-FS-3
-8-
10/2009
NÁVOD NA POUŽITIE
8. VYHĽADÁVANIE PORÚCH A ICH ODSTRÁNENIE
Pred zásahom do zariadenia je potrebné znížiť tlak vzduchu vo vzdušníku na
nulu a odpojiť zariadenie od elektrickej siete.
Činnosti súvisiace s odstraňovaním porúch môže vykonávať len kvalifikovaný odborník servisnej
služby.
PORUCHA
Únik vzduchu ,
Pokles tlaku
Kondenzát v nádobke
filtra pri kompresore so
sušičom
10/2009
MOŽNÁ PRÍČINA
Vypúšťací ventil je :
-uvolnený
SPÔSOB ODSTRÁNENIA
-Ventil otvoriť pootočením doľava nechať
vzduch krátko odfúknuť, ventil uzatvoriť
pootočením doprava
-ventil s nádobkou vyčistiť
-vymeniť (alebo vymeniť filter za nový)
-znečistený
-poškodený
Znečistené filtračné vložky
-vo filter -regulátore
-v mikrofiltri
-vymeniť
-vymeniť
Vadný sušič
Preveriť funkciu sušiča- merať rosný bod
-9-
NP-FS-3
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUCTIONS FOR USE
1. IMPORTANT INFORMATION
1.1. CE marking
Products labeled with compliance mark CE meet safety Guidelines of the European Union for for
machinery equipment.
1.2. Usage of product
The set of filters shall provide for pressure regulation and filtration of incoming air from dental
compressor in two levels.
2. RANGE OF DELIVERY
2.1. Basic outfit
Instructions for use................................................................................
Set of filters...........................................................................................
Input filter of filter-regulator..................................................................
Input filter of mikrofilter.........................................................................
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
The sets of filters are delivered according to the type of compressor:
Type
Number
Filter/ Regulator(*)
drawing
Mikrofilter(**)
Range of delivery
With holder
Screw 5x16 ... 2pcs
AFM 30-F02
Pad 5
... 2pcs
Nut M5
... 2pcs
ACCORDING TO DRAWINGWith ledge EAFM 4000-F06 Screw M5x16 ... 4pcs
Pad 5
... 4pcs
Nut 5,3
... 4pcs
(***)
EAM 450-F06D
FS1
3BA-353 AW 30-F02H
FS2
4CA-135 EAW 4000-F06
FS3
4CA-147
FS4
3BA-356 AW 30-F02H
FS5
Screw M5x16 ... 2pcs
... 2pcs
3BA-355 AW 30-F02CH (+) AFM 30-F02C (+) Pad 5
FS6
3BA-352 AW 30-F02CH (+) AFM 30-F02C (+)
FS7
3BA-354 AW 30-F02H
FS8
3BA-348 AW 30-F02CH (+) AFM 30-F02C (+)
FS9
4CA-241 EAW 4000-F06
EAFF11B-F06D
/ EAR 4000-F06
AFM 30-F02
AFM 30-F02
EAFM 4000-F06
With holder
With holder
Screw 5x16
Pad 5
Nut M5
... 2pcs
... 2pcs
... 2pcs
-
Use
Order number
DK50 2V/110/M
DK50 2x2V/110/M
603011353
DK50 4x2VT/M
DK50 6x2VT/M
DK50 9x2VT/M
604021135
DK50 12x2VT/M
DK50 15x2VT/M
DK50 18x2VT/M
604021147
DK50 2V/M
603011356
DK50 2V
603011355
DK50 2V/110
DK50 2x2V/110
DK50 2V/110 / M S
DK50 2x2V/110/ M S
DK50 2V/110 S
DK50 2x2V/110 S
DK50 4x2V/M
DK50 6x2V/M
603011352
603011354
603011348
604021241
(*) - Filtration insert standard 5µm ( besides FS3 - 3µm )
(**)- Filtration insert standard 0.3µm
(+) - Automatic condensate withdrawal (for compressors without a drier)
(***)- Extent of delivery based on the order
Climatic conditions during storage and transport
Temperature –25°C to +55°C, 24 h to +70°C
Relative air humidity 10% to 90 % (no condensation)
Climatic operation conditions
Temperature +5°C to +60°C
2.2. Additive accessory
Submicrofilter - If higher level of air filtration is necessary, it is possible to add submicrofilter with
filtration of 0.01µm to each mentioned set of filters and a filter with active coal for smell removal.
NP-FS-3
- 10 -
10/2009
INSTRUCTIONS FOR USE
3. DESCRIPTION OF PRODUCT
(Fig.1)
From the air nozzle the pressure air transfers through a set of
filters to the appliance. Hereby the pressure air is removed of
impurities by means of two-level filtration. (filter -regulator - 5 µm ,
microfilter 0.3 µm).
Compressor without a drier – when using the filter sets the
output pressure air is filtered and partly removed of humidity which
is captured in the filter –regulator and microfilter with automatic
release of condensed liquid (2).
Compressor with a drier – delivers dry air through a set of filters
where the outcoming pressure air is removed of impurities. If
necessary, it is possible to close this valve manually by turning the
valve to the left (1) and down / to the right– open / close this valve.
Fig.1
The compressed air treated like this is suitable to be used
everywhere where its parameters meet the given conditions.
1
FS4
FS5
FS1
FS6
FS7
FS8
FS9
FS2
FS3
2
4. INSTALLATION
4.1.
Conditions for use
• Set of filters can be installed and operated only in dry, well ventilated and dust-free areas, where
ambient temperature is within the range of +5°C to +60°C.
• Any other usage or usage over the given range is not considered to be the usage according to
assignation. Manufacturer is not liable for damages implied from this. The risk is born only by
operator / user.
• During installation the use shall use delivered spare parts and comply with all valid safety
regulations and standards.
10/2009
- 11 -
NP-FS-3
INSTRUCTIONS FOR USE
4.2. Installation of product
Installation depends on the type of compressor:
(Fig.2, Fig.3)
• If there are no holes, drill two holes φ 5,3 mm according to schemes
• fix and bolt a set of filters
• install a hose to the compressor fitting of compressor output
• install an output hose to the set of filters output
Fig.2
DK50 2V
Fig.3
DK50 2x2V
(Fig.4)
• install screwing to output of compressor ball valve
• install the set of filters
• connect to output of the set of filters with internal G3/4“ thread distribution of compressed air
Fig.4 DK50 4x2V a DK50 6x2V
NP-FS-3
- 12 -
10/2009
INSTRUCTIONS FOR USE
(Fig.4, Fig.5)
1. To label the points of openings for screws by attaching the band with the set of filters (1) to the
frame in compressor set pursuant to fig.4 or fig. 5.
2. To bore holes 4 x φ 4,0 at the labeled places.
3. To cut 4times x screw M5 on the frame of compressor set into the labeled openings in accordance
with point 1.
4. To assemble a slip with the set of filters to the frame using the screws M5x16 (2) washer (3,4).
1
2,3,4
600mm
600mm
Fig.4
Fig.5
DK 50 4x2VT/M, DK 50 6x2VT/M, DK 50 9x2VT/M
DK 50 12x2VT/M, DK 50 15x2VT/M, DK 50 18x2VT/M
5. MAINTENANCE
Repair works that exceed the framework of common maintenance can be performed
only by qualified expert or customer service of manufacturer.
Use only spare parts and accessories prescribed by manufacturer.
Prior every work at maintenance or repair, switch off the compressor and
disconnect it from mains (pull out mains plug).
Prior the intervention, it is necessary to reduce air pressure in air chamber to
zero and disconnect the appliance from mains.
5.1.
Maintenance interval
Maintenance that must be performed
Chapter
Time interval
Performed by
Replacement of input filter of filter-regulator
Replacement of input filter of mikrofilter
5.2
5.3
1x year
operating staff
Condensate control
5.4
1 x week
operating staff
10/2009
- 13 -
NP-FS-3
INSTRUCTIONS FOR USE
5.2.
Replacement of a filter bed in a filter-regulator
Fig.6
• Loosen a safety-catch (1) on a filter regulator by pulling it down.
• Turn the container slightly (2) and pull out.
• Unbolt the filter holder (3).
• Change the filter bed (4), bolt the filter holder.
• Put the filter container on and secure it by turning it until the
safety-catch is fixed.
1
4
2
3
Fig.6
Filter -regulator
AW 30-F02H
AW 30-F02CH
EAW 40-F06
5.3.
•
•
•
•
•
•
Order number
025200041
025100006
025100010
Filter bed
Order number
AF 30P-060S
5 µm
025200061
AF 40P-060S
5 µm
025200079
Replacement of a filter bed in a mikrofilter
Fig.7
Loosen a safety-catch (1) on a micro filter by pulling it down.
Turn the container slightly (2) and pull out.
Unbolt the filter (3).
Change and bolt the filter bed.
Put the filter container on and secure it by turning it until the
safety-catch is fixed.
Mikrofilter
AFM 30-F02C
AFM 30-F02
EAFM 40-F06
Order number
025200007
025200039
025200045
Filter bed
1
2
3
Fig.7
Order number
AFM 30P-060AS 0,3 µm 025200076
EAFM 40P
0,3 µm 025200080
5.4. Condensate control
The filtration units for the compressor without a drier MONZUN are used the filter – regulator and
microfilter with automatic release of condensed liquid. The activity of filter tank emptying shall be
necessary to be controlled.
After using filtration set without automatic sludge , ( compressors with drier MONZUN) the
condensate is not captured in the filter tank. Shall the remains of the condensate appear in the tank, it
shall be necessary to check the correct functioning of the dryer (call the service organisation).
6. LIQUIDATION OF THE APPLIANCE
Disconnect the appliance from mains.
Release air pressure in pressure tank by opening the valve for condensate drain down .
Liquidate the appliance according to local valid regulations. Order the sorting and liquidation of
waste in specialized organization.
Parts of the product after the end of its operating life do not have negative impact on environment.
NP-FS-3
- 14 -
10/2009
INSTRUCTIONS FOR USE
7. INFORMATION ON REPAIRSERVICE
Guarantee and post-guarantee repairs are ensured by manufacturer or organizations and repairers
denoted by the supplier.
Warning !
Manufacturer reserves the right to make changes on the appliance that however will have no impact
on substantial characteristics of the appliance.
8. TROUBLESHOOTING
Prior the intervention to the appliance, it is necessary to reduce air pressure in air
chamber to zero and disconnect the appliance from mains.
Activities regarding troubleshooting can be performed only by qualified service expert.
FAILURE
Air leakage,
Pressure drop
POSSIBLE REASON
Release valve is :
-loosened
-impure
-damaged
Impure filtration inserts
-in filter -regulator
-in micro filter
Condensate in filter tank
near compressor with
drier
10/2009
WAY OF ELIMINATION
-to open the valve by turning to the left, let
the air blow away shortly, close the valve by
turning to the right
-to clean the valve with a tank
-change (or exchange the filter for a new
one)
-exchange
-exchange
Faulty drier
To check the drier function- to measure the
dew point
- 15 -
NP-FS-3
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Обозначения CE
Изделия, обозначенные знаком соответствия CE , удовлетворяют
безопасности Европейского сообщества для машинного оборудования.
директивам по
1.2. Применение изделия
Набор фильтров обеспечивает регулировку давления и фильтрацию воздуха на выходе из
дентального компрессора на двух уровнях.
2. ОБЪЕМ ПОСТАВКИ
2.1. Основное оснащение
Инструкция по применению.............................................................................
Набор фильтров...............................................................................................
Фильтровальный вкладыш фильтр – регуляторa..........................................
Фильтровальный вкладыш микрофильтрa.....................................................
Наборы фильтров поставляются в зависимости от типа компрессора:
тип
Номер
чертежу
FS1
3BA-353 AW 30-F02H
AFM 30-F02
FS2
4CA-135 EAW 4000-F06
EAFM 4000-F06
FS3
4CA-147
FS4
3BA-356 AW 30-F02H
FS5
3BA-355 AW 30-F02CH (+) AFM 30-F02C (+)
FS6
3BA-352 AW 30-F02CH (+) AFM 30-F02C (+)
FS7
3BA-354 AW 30-F02H
FS8
3BA-348 AW 30-F02CH (+) AFM 30-F02C (+)
FS9
4CA-241 EAW 4000-F06
Фильтр /
Регулятор(*)
EAFF11B-F06D /
EAR 4000-F06
Микрофильтр(**)
Объем поставки
С держателем
Винт 5x16 ... 2 шт
Шайба 5
... 2 шт
Гайка M5
... 2 шт
СОГЛАСНО ЧЕРТЕЖУС планкой Винт M5x16 ... 4 шт
Шайба 5
... 4 шт
Шайба 5,3 ... 4 шт
(***)
EAM 450-F06D
AFM 30-F02
AFM 30-F02
EAFM 4000-F06
с держателем
Винт M5x16 ... 2 шт
Шайба 5
... 2 шт
с держателем
Винт 5x16 ... 2 шт
Шайба 5
... 2 шт
Гайка M5
... 2 шт
-
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
Применение
Номер заказа
DK50 2V/110/M
DK50 2x2V/110/M
603011353
DK50 4x2VT/M
DK50 6x2VT/M
DK50 9x2VT/M
604021135
DK50 12x2VT/M
DK50 15x2VT/M
DK50 18x2VT/M
DK50 2V/M
603011356
DK50 2V
603011355
DK50 2V/110
DK50 2x2V/110
DK50 2V/110 / M S
DK50 2x2V/110/M S
DK50 2V/110 S
DK50 2x2V/110 S
DK50 4x2V/M
DK50 6x2V/M
604021147
603011352
603011354
603011348
604021241
(*) - Фильтровальный вкладыш стандартно 5µм (кроме FS3 - 3µм )
(**)- Фильтровальный вкладыш стандартно 0,3µм
(+) - Автоматический выпуск конденсата (для компрессоров без осушителя)
(***)- Объем поставки по заказу
Климатические условия хранения и
транспортировки
Температура –25°C až +55°C, 24 час до +70°C
Относительная влажность воздуха 10% до 90
%(без конденсации)
Климатические условия эксплуатации
Температура +5°C до +60°C
2.2. Дополнительное оснащение
Субмикрофильтр - В случае необходимости получения боле высокого уровня фильтрации
воздуха можно к каждому из указанных наборов фильтров добавить субмикрофильтр с
фильтрацией 0,01µм и фильтр с активированным углем для устранения запаха.
NP-FS-3
- 16 -
10/2009
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
(Рис.1)
Из ресивера напорный воздух переходит через набор
фильтров в прибор. Тем самым, напорный воздух очищен от
нечистот с помощью двухуровневой фильтрации (фильтр регулятор - 5 µм, микрофильтр 0,3 µм).
Компрессор без осушителя – с применением набора
фильтров напорный воздух на выходе фильтруется и частично
осушается, влажность улавливается в фильтре-регуляторе и
микрофильтре
с
автоматическим
выпуском
сконденсированной жидкости (2).
Компрессор с осушителем – поставляет сухой напорный
воздух через набор фильтров, где напорный воздух на выходе
очищается от нечистот.
В случае необходимости можно вручную, поворачивая
выпускной клапан влево (1) и вниз / вправо – открыть / закрыть
этот клапан.
Рис.1
1
2
Таким способом обработанный сжатый воздух подходит для
применения везде там, где он соответствует заданным
требованиям по своим параметрам.
FS4
FS5
FS9
FS1
FS6
FS2
FS7
FS8
FS3
4. УСТАНОВКА
4.1.
Условия применения
• Набор фильтров сконструированы для эксплуатации в сухих, проветриваемых помещениях,
где окружающая температура воздуха колеблется в диапазоне +5°C ÷ +60°C.
• Применение в иных целях или применение, выходящее за эти рамки, не считается
применением по назначению. Производитель не отвечает за ущерб, вытекающий из этого.
Риск несет исключительно эксплуатирующее лицо / пользователь.
• Пользователь должен при инсталляции применять полученные при поставке детали и
соблюдать все действующие правила и нормы по безопасности.
10/2009
- 17 -
NP-FS-3
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
4.2. Установка изделия
Инсталляция зависит от типа компрессора:
(Рис.2, Рис.3)
• Просверлить два отверстия φ 5,3 мм согласно чертежам, если они непробурили
• Установить и привинтить набор фильтров
• Подсоединить шланг к детали воздушной системы выводу компрессора
• Подсоединить выходной шланг к вывод набору фильтров
Рис.2 DK50 2V
Рис.3 DK50 2x2V
(Рис.4)
• навертывание присоединить на вывод шарового клапана компрессора
• присоединить набор фильтров
• присоединить на вывод наборy фильтров с внутренной резбой G3/4 распределение сжатого
воздуха
Рис.4 DK50 4x2V и DK50 6x2V
NP-FS-3
- 18 -
10/2009
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
(Рис.4, Рис.5)
1. Обозначить места отверстий для винтов, приложив планку с набором фильтров (1) к раме
комплекта компрессоров, согласно рис.4 или рис.5.
2. Просверлить отверстия 4 x φ 4,0 в помеченных местах.
3. Надрезать 4 раза резьбу M5 на раме компрессорного комплекта в помеченных отверстиях
согласно пункту 1.
4. Прикрепить планку с набором фильтров к раме с помощью винтов M5x16 (2) и шайб (3,4).
1
2,3,4
600mm
600mm
Рис.4
Рис.5
DK 50 4x2VT/M, DK 50 6x2VT/M, DK 50 9x2VT/M
DK 50 12x2VT/M, DK 50 15x2VT/M, DK 50 18x2VT/M
5. УХОД
Ремонтные работы, которые выходят за рамки обычного ухода, может
осуществлять только квалифицированный специалист или сервисная
организация производителя для заказчиков. Применяйте только запасные
детали и принадлежности, предписанные производителем.
Перед каждой работой по уходу или ремонту компрессор необходимо
выключить и отсоединить от сети (вытащить сетевой штепсель).
Перед вмешательством в оборудование необходимо понизить давление
воздуха в ресивере до нуля и отсоединить оборудование от электросети.
5.1.
Периодичность ухода
Уход, который должен быть выполнен
• Замена фильтровального вкладыша
фильтр - регуляторa
Замена фильтровального вкладыша
микрофильтрa
5.2
• Контроль конденсата
5.4
10/2009
Глава
5.3
Временной интервал
Осуществляет
1x раз в год
обслуживающий
персонал
1x раз в неделю
- 19 -
обслуживающий
персонал
NP-FS-3
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
5.2.
Замена фильтровального вкладыша в фильтр регуляторе
Рис.6
• Ослабить предохранительный элемент (1) на фильтр регуляторе, потянув вниз.
• Повернуть емкость- сборник (2) и вынуть.
• Отвинтить держатель фильтра (3).
• Заменить вкладыш фильтрa (4), завинтить держатель фильтра. 1
• Установить емкость- сборник фильтра и зафиксировать,
поворачивая, пока не произойдет законтривание
2
предохранительного элемента.
Рис.6
Фильтр- регулятор
Номер заказа
AW 30-F02H
025200041
AW 30-F02CH
025100006
EAW 40-F06
025100010
5.3.
Фильтровальный вкладыш
4
3
Номер заказа
AF 30P-060S
5 µm
025200061
AF 40P-060S
5 µm
025200079
Замена фильтровального вкладыша в микрофильтре
Рис.7
• Ослабить предохранительный элемент (1) на микрофильтре,
потянув вниз.
• Повернуть емкость- сборник (2) и вынуть.
• Отвинтить фильтр(3).
• Заменить и завинтить вкладыш фильтрa.
• Установить емкость- сборник фильтра и зафиксировать,
поворачивая, пока не произойдет законтривание
предохранительного элемента.
Микрофильтр
Номер заказа
AFM 30-F02C
025200007
AFM 30-F02
025200039
EAFM 40-F06
025200045
1
2
3
Рис.7
Фильтровальный вкладыш
Номер заказа
AFM 30P-060AS
0,3 µm
025200076
EAFM 40P
0,3 µm
025200080
5.4. Контроль конденсата
В фильтровальных блоках к компрессорам без осушителя МОНЗУН применяются фильтррегулятор и микрофильтр с автоматическим выпуском сконденсированной жидкости. Работу
опорожнения чашек фильтров необходимо только контролировать.
При использовании набора фильтров без автоматического выпуска шлаков (в случае
компрессоров с осушителем МОНЗУН), конденсат не собирается в чашке фильтра. В том
случае, если в чашке появятся избытки конденсата, необходимо проверить правильность
работы осушителя (вызовите сервисную организацию).
6. ЛИКВИДАЦИЯ УСТРОЙСТВА
• Отсоединить оборудование от электросети.
• Выпустить давление воздуха в напорном резервуаре, открывая клапан для выпуска
конденсата.
• Оборудование ликвидировать согласно местным действующим инструкциям. Сортировку и
ликвидацию отходов заказать в специализированной организации.
• Части изделия после окончания срока службы не влияют отрицательно на окружающую
среду.
NP-FS-3
- 20 -
10/2009
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
7. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТНЫХ УСЛУГАХ
Гарантийный и послегарантийный ремонт обеспечивает производитель или организации, или
сервисные техники, о которых информирует поставщик.
Предупреждение !
Производитель оставляет за собой право осуществлять на устройстве изменения, которые,
однако, не повлияют на существенные свойства устройства.
8. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
Перед вмешательством в оборудование необходимо понизить давление
воздуха в ресивере до нуля и отсоединить оборудование от электросети.
Работу, связанную с устранением неисправностей, может осуществлять только
квалифицированный специалист сервисной организации.
НЕИСПРАВНОСТЬ
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Выпускной клапан:
- ослаблен
- Клапан открыть, поворачивая влево, на
короткое время оставить воздух свободно
выйти, клапан закрыть, поворачивая
вправо
Утечка воздуха
- загрязнен
- Клапан с чашкой вычистить
Понижение
- неисправен
- Заменить (или заменить фильтр новым
давления
фильтром)
Загрязненные
фильтровальные вкладыши
- в фильтре-регуляторе
- заменить
- в микрофильтре
- заменить
Наличие конденсата Неисправный осушитель
Проверить работу осушителя – измерить
в чашке фильтра в
точку росы.
случае компрессора
с осушителем
10/2009
- 21 -
NP-FS-3
/
/
ZÁRUKA / GUARANTEE / ГАРАНТИЯ
Osvedčenie:
Výrobok je vyrobený podľa výrobnej dokumentácie a schválených technických podmienok. Použité materiály sú
zhodné s výrobnými predpismi a s technickými podmienkami. Výrobok je kompletný a vyhovel všetkým predpísaným
podmienkam.
Záruka:
Výrobca poskytuje na výrobok záruku počas 24 mesiacov odo dňa predaja pri dodržaní podmienok uvedených v
záručnom liste.
• pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spoločne
s výrobkom predložený správne vyplnený
záručný list spolu s osvedčením o akosti a kompletnosti výrobku
• v záručnej dobe budú odstránené bezplatne všetky chyby vzniknuté na výrobku následkom výrobnej vady
• záruka sa nevzťahuje na výrobok poškodený pri doprave a nevhodným skladovaním záruka sa nevzťahuje na
chyby spôsobené nesprávnou obsluhou
• záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené používaním výrobku na iné účely, ako je uvedené v návode, prípadne
ako bolo dohodnuté s výrobcom
• záruka sa nevzťahuje na výrobok, do ktorého bol urobený zásah, alebo svojvoľná úprava
• záruka sa nevzťahuje na nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možno zistiť pri predaji.
• záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním výrobku( napr. znečistenie filtračnej
vložky).
Certificate:
Product is manufactured according to production documentation and approved technical conditions. The product is
complete and meets all prescribed conditions.
Guarantee:
Manufacturer provides a guarantee of the product in duration of 24 months from the selling day, when the terms of
guarantee document are followed.
• in case of the claim for guarantee repairement a correct fulfilled guarantee document and certificate of quality and
completness of product must be submitted together with the product itself.
• at the guarantee period all failures appeared on the product due to production fault will be removed without any
payment.
• the guarantee does not apply to the product demaged during transportation or during incorrect storage.
• the guarantee does not apply to the failures due to wrong operation.
• the guarantee does not apply to the failures due to use of product for any other purposes than are described in the
directions for use or as has been understood with the manufacturer.
• the guarantee does not apply to the product when an intervention or arbitrary correction has been made.
• the guarantee does not apply to the product with any completless which should be discovered during the sale.
• The warranty shall not include damage caused by daily wear and tear of the product (e.g. the filtration insert
pollution).
Удостоверение:
Изделие изготовлено в соответствии с производственной документацией и утвержденными техническими
условиями. Использованные материалы со–ответствуют производственным правилам и техническим
условиям. Изделие является комплектным и удовлетворяет всем предписанным условиям.
Гарантия:
Завод–изготовитель предоставляет на изделие гарантию в течение 24 месяцев с даты продажи, при
соблюдении условий, приведенных в гарантийном письме.
• при предъявлении требования по гарантийному ремонту вместе с изделием следует представить
правильно заполненное гарантийное письмо вместе с сертификатом качества и комплектности изделия,
• в течение гарантийного срока будут бесплатно устранены все неисправности, возникшие на изделии в
результате производственных дефектов,
• гарантия не распространяется на изделие, поврежденное в течение транспортировки и в результате
неправильного хранения,
• гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильным
• обслуживанием,
• гарантия не распространяется на неисправности, вызванные использова нием изделия для других
целей как те, которые приводятся в руководстве, или же по согласованию с заводомизготовителем,
• гарантия не распространяется на изделие, в которое сделано вмешательство или самовольные
изменения,
• гарантия не распространяется на некомплектность изделия, которую можно было выявить при продаже.
• Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные текущим износом изделия (например,
загрязнение фильтровального вкладыша).
NP-FS-3
- 22 -
10/2009
/
/
EKOM s.r.o., Priemyselná 5031/18, SK-921 01 Piešťany, Slovak republic
tel.: +421 33 7967205, fax.: +421 33 7967223, http://www.ekom.sk, e-mail: [email protected]
Sada filtrov
Set of filters
Набор фильтров
................................................
Typ/ Type / Тип
.............................................................
Výr.č./ Ser.No./ Ном. Пр.
................................................
Dátum/ Date /Дата
VÝROBCA:
PRODUCENT:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
EKOM s.r.o.
Priemyselná 5031/18
SK-921 01 Piešťany
Slovenská republika
10/2009
- 23 -
NP-FS-3
Download

PDF Инструкция по эксплуатации