Stanovy novomestskej hokejovej ligy
Novomestská hokejová liga
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Novomestská hokejová liga (ďalej NMHL) je zoskupenie neregistrovaných amatérskych hokejistov,
ktoré nemá právnu subjektivitu.
2. Za evidenciu zápasov, rozpis súťaže a dodržiavanie zásad podľa týchto stanov zodpovedá po
organizačnej stránke výbor NMHL (ďalej len výbor), viď. príloha č. 4.
3. Výbor pozostáva z predsedu, tajomníka a člena výboru, ktorých volia kapitáni družstiev pred začiatkom
súťaže pri predkladaní súpisiek. Každý člen výboru musí byť z iného družstva NMHL.
Článok 2
Podmienky súťaže
1. Členom NMHL nemôže byť registrovaný aktívny hráč SZĽH. Hráč mladší ako 18 rokov musí na začiatku
sezóny predložiť čestné prehlásenie zákonného zástupcu o možnosti zúčastňovať sa zápasov tejto
súťaže. Čestné prehlásenie tvorí prílohu č. 2 k týmto stanovám.
2. NMHL pre konkrétnu sezónu tvoria družstvá podľa prílohy č. 1 k týmto stanovám.
3. Nie je prípustné prizvať do súťaže iných hokejistov ako je uvedené v bodoch 1 a 2 tohto článku.
4. Súťažné družstvo pri predkladaní súpisky zverejní meno kapitána družstva a jeho asistenta, ktorí budú
predkladať súpisku družstva a budú zodpovedať za dodržiavanie zásad podľa týchto stanov. Rovnako
budú zodpovedať a spolupodieľať sa na prenájme ľadovej plochy a celkovom priebehu súťaže.
5. Ustanovenia bodov 1 a 2 tohto článku sa nevzťahujú na brankárov. Čestné prehlásenie však mladistvý
brankár predkladať musí.
6. Počas prebiehajúcej sezóny nemôžu hráči prestupovať medzi jednotlivými klubmi NMHL. V letnom
období po skončení sezóny a začiatkom novej sezóny (do termínu uzávierky súpisiek) môžu hráči
prestupovať medzi klubmi NMHL bez akéhokoľvek obmedzenia.
1
Stanovy novomestskej hokejovej ligy
Článok 3
Povinnosti účastníkov NMHL
1. Družstvo zúčastnené v NMHL zodpovedá za transparentnosť a za podmienky ustanovené v čl.2.
2. Každé zúčastnené družstvo musí byť vybavené jednotnými dresmi a kompletnou výstrojou ako pre
brankára, tak aj pre všetkých hráčov. Kompletnú výstroj hráča tvorí ochranná prilba, (mladiství hráči
od 15 do 18 rokov aj s mriežkou), ochrana ramien, lakťov, holení, nohavice, rukavice a suspenzor.
Brankárska výstroj musí byť doplnená ochranou krku.
3. Súpisku hráčov s podmienkami ustanovenými v čl. 2 predkladajú vždy kapitáni družstiev pred
začiatkom súťažnej sezóny, najneskôr však do 31.7. Súpiska družstva môže obsahovať maximálne 30
hráčov a musí obsahovať tieto údaje : priezvisko a meno, post, číslo dresu a dátum narodenia. Vzor
súpisky je uvedený v prílohe č. 3.
4. Pri podozreniach o nedodržaní zásad členstva v družstve si môže kapitán družstva vyžiadať predloženie
súpisky pred konkrétnym zápasom. Ak sa podozrenie potvrdí, tento hráč nebude môcť v zápase
nastúpiť, prípadne ak sa podozrenie zistí počas zápasu, tento bude automaticky skontumovaný v
neprospech jeho družstva v pomere 0:5.
5. Súpisky hráčov pre aktuálnu sezónu sú platné po ich schválení výborom NMHL a uverejnení na
internetovej stránke NMHL (www.nmhl.sk). Každý hráč alebo brankár môže byť zaregistrovaný len v
jednom družstve NMHL.
6. Povinnosťou zaplatiť poplatok za nájom hracej plochy nájomcovi (TSM NMn/V) je zodpovedný
kapitán domáceho tímu, čiže kapitán toho družstva, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako prvé.
7. Kapitán domáceho družstva, resp. ním poverená zodpovedná osoba je rovnako povinný aj za
zverejnenie výsledkov zápasu a to do 24 hodín po jeho skončení elektronickou formou na e-mail :
vysledky@nmhl.sk. Výbor NMHL zabezpečí spracovanie a publikáciu stavu sezóny NMHL.
Článok 4
Pravidlá hry
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rozpisy jednotlivých zápasov s termínmi a časmi sú uverejnené na www.nmhl.sk, rovnako ich vedú lídri
NMHL, resp. kapitáni družstiev.
Na spôsobe úhrady prenájmu ľadovej plochy sa podieľajú vždy na polovicu rovným dielom oba hracie
tímy.
Hrá sa bezkontaktný hokej v zásade bez rozhodcu, v zmysle pravidiel, podľa ktorých sa hrajú všetky
súťaže organizované SZĽH okrem pravidla zakázaného uvoľnenia.
Ak družstvo nemá k dispozícii na zápas z adekvátnych dôvodov (choroby, zranenia, služobné cesty)
minimálny počet hráčov, je povinné oznámiť túto skutočnosť svojmu súperovi najneskôr 24 hodín pred
začiatkom zápasu. Ak družstvo nedodrží stanovený termín oznámenia, zápas bude automaticky
skontumovaný v jeho neprospech v pomere 0:5 a finančné náklady spojené s prenájmom ľadovej
plochy budú rozdelené na polovicu medzi obe družstvá.
Družstvo ktoré nemôže nastúpiť na zápas je povinné zabezpečiť svojmu súperovi iného súpera, alebo
po súhlase svojho súpera zabezpečiť výmenu zápasu s inou dvojicou súperov.
Ak družstvo nedokáže zabezpečiť ani jednu z možností podľa čl. 4 bodu 4 a 5, zápas nebude odohraný v
náhradnom termíne, ale bude automaticky skontumovaný v jeho neprospech v pomere 0:5 a finančné
náklady spojené s prenájmom ľadovej plochy budú rozdelené na polovicu medzi obe družstvá.
Každé družstvo je povinné do 31. 7. zaplatiť zábezpeku jedného neodohratého zápasu vo výške 50,- €
s DPH, v prípade vyčerpania tohoto kreditu je toto mužstvo povinné doplniť výšku zábezpeky do 7 dní.
2
Stanovy novomestskej hokejovej ligy
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Celkový čas stretnutia sa dohodne tak, aby bol pre všetky vzájomné stretnutia rovnaký, spravidla na 60
minút. V prípadoch, že sa duel odohrá na viac ako 60 minút, do výsledkov súťaže sa započíta výsledok
dosiahnutý po 60 minútach hry.
Súťaž sa hrá na zimnom štadióne v Novom Meste nad Váhom. Po vzájomnej dohode účastníkov
stretnutia sa môže zápas odohrať aj na zimnom štadióne v Piešťanoch, resp. v Trenčíne.
Ak dôjde k nedovolenému zákroku, nasleduje trestné strieľanie.
Je zakázaná neprimeraná hra do tela. Miera prijateľnosti hry do tela je závislá na posúdení kapitánov
družstiev. Prísne zakázané je najmä bodnutie, napadnutie, napadnutie zo zadu (pri mantineloch),
krosček, nadmerne hrubá hra, údery päsťou, faul kolenom, pichnutie a iné surové zákroky.
Za takýto hrubý faul alebo nešportové správanie hráča, resp. hráčov, kapitáni družstiev zabezpečia
odchod účastníkov do šatní. Výbor NMHL za účasti oboch kapitánov rozhodne o dočasnom pozastavení
činnosti, prípadne o zákaze ďalšej účasti v súťaži.
Sezóna sa hrá systémom „Základná časť“, v hernom sysytéme každý s každým (27 kôl). Bodovanie :
za víťazstvo získa družstvo 3 body, za remízu získa družstvo 1 bod, za prehru získa družstvo 0 bodov
14. Poradie po základnej časti sa určuje podľa týchto kritérií :





body
vzájomné zápasy
celkové skóre – rozdiel
počet strelených gólov
počet inkasovaných gólov
15. Víťaz sezóny obdrží putovný pohár Majstra NMHL aktuálneho ročníka súťaže.
Článok 5
Evidencia zápasov a vyhodnotenie súťaže
1. Za priebeh súťaže, výsledky zápasov, štatistiky a vyhodnotenie súťaže zodpovedá výbor NMHL.
2. Výbor o stave sezóny NMHL informuje účastníkov NMHL prostredníctvom web stránky www.nmhl.sk,
pípadne skupiny na sociálnej sieti Facebook.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Každý hráč hrá na svoje riziko a koná na vlastnú zodpovednosť.
2. Účastníci súťaže (družstvá) sa zaväzujú uhradiť do 31.7. ročný poplatok za účasť v súťaži vo výške 20 €
s DPH za klub na nevyhnutné poplatky súvisiace s registráciou a prevádzkou domény, zakúpením
putovného pohára NMHL, lekárničky a iných nákladov spojených s chodom súťaže. Za stav v pokladni
zodpovedá tajomník výboru.
3. Úmyselné zákroky a všetky strety, pri ktorých dôjde k poškodeniu zdravia iného hráča sa posudzuje
ako ujma na zdraví podľa § 123 a ublíženie na zdraví podľa § 155 až § 158 Z.č. 300/2005 Z.z. Trestného
zákona.
4. Kapitáni, resp. lídri družstiev sú povinní oboznámiť všetkých účastníkov o podmienkach súťaže.
3
Stanovy novomestskej hokejovej ligy
Príloha č. 1
Kontakty a družstvá pre súťažnú sezónu 2013/2014
funkcia
meno
priezvisko
mail 1
telefón
družstvo
C
Palo
Podhradský
palo.podhradsky@gmail.com
0907220277
Bzince pod Javorinou
A
Rasťo
Dzibela
rastislav33@gmail.com
0908034396
Bzince pod Javorinou
A
Braňo
Domin
belboh@gmail.com
0903209828
Horná Streda
C
Martin
Uher
martin.uher18@gmail.com
0903927485
Horná Streda
C
Roman
Bartoš
romanbartos@centrum.sk
0948198088
Záhumenice
A
Ján
Kaššovic
jano@comtec.sk
0905740522
Záhumenice
C
Marián
Turánek
majo.turanek@centrum.sk
0903606720
Bošáca
A
Martin
Helík
martin.helik@gmail.com
0902217423
Bošáca
C
Jozef
Dedík
jdphoto@jozefdedik.sk
0917545526
Migs
A
Lukáš
Kusovský
kusovsky@gmail.com
0902411068
Migs
C
Peter
Lehocký
peter1971@zoznam.sk
0911249334
Emerson
A
Dušan
Kulich
0907370478
Emerson
C
Milan
Smetana
smetanaam@smetanaam.sk
0905813155
Rudník
A
Igor
Pribiš
dvabis@azet.sk
0908726062
Rudník
C
Janko
Bórik
jancosko@gmail.com
0905914914
Elimer
A
Denis
Stano
denis.stano29@gmail.com
0907501555
Elimer
C
Peter
Grznár
grznar@vyfako.sk
0905869934
Orli Marhátu
A
Bohuš
Bartošek
bartosek@vyfako.sk
0907716768
Orli Marhátu
A
Laco
Kuba
simonperez@centrum.sk
0905799316
Čachtice
C
Michal
Balala
balala.michal@gmail.com
0904722572
Čachtice
4
Stanovy novomestskej hokejovej ligy
Príloha č.2
Novomestská hokejová liga
NMHL
Čestné prehlásenie
Čestne prehlasujem, že som sa oboznámil so stanovami NMHL, budem ich dodržiavať a hrať fair play. Som si vedomý všetkých
následkov súvisiacich s možným rizikom pri športovom nasadení. Nie sú mi známe žiadne skutočnosti, pre ktoré by som zo zdravotných
dôvodov nemohol hrať hokej.
Hokejový klub
................................................................
Meno a priezvisko
................................................................
Dátum narodenia
................................................................
Adresa trvalého bydliska
................................................................
Telefónny kontakt
................................................................
Mail
................................................................
Zákonný zástupca
Meno a priezvisko
................................................................
Telefónny kontakt
................................................................
Mail
................................................................
V Novom Meste nad Váhom dňa
................................................................
–––––––––––––––––––––––––––Podpis zákonného zástupcu
5
Stanovy novomestskej hokejovej ligy
Príloha č.3
Novomestská hokejová liga
NMHL
Súpiska hráčov
p.č. post
1 obranca
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
HK Bzince pod Javorinou
meno priezvisko
dátum narodenia
Juraj Novotný
14.7.1997
6
číslo dresu
17
Stanovy novomestskej hokejovej ligy
Príloha č.4
Novomestská hokejová liga
NMHL
Výbor na sezónu 2013/2014
Predseda výboru
Pavol Podhradský
Tajomník výboru
Ján Kaššovic
Člen výboru
Branislav Domin
7
Stanovy novomestskej hokejovej ligy
Príloha č.5
Novomestská hokejová liga
NMHL
Súhlas kapitánov družstiev so stanovami
pre súťažnú sezónu 2013/2014
p.č.
meno
priezvisko
mužstvo
1
Pavol
Podhradský Bzince pod Javorinou
2
Marián
Turánek
Bošáca
3
Michal
Balala
Čachtice
4
Ján
Bórik
Elimer
5
Martin
Uher
Horná Streda
6
Jozef
Dedík
Migs
7
Peter
Grznár
Orli Marhátu
8
Peter
Lehotský
Emerson
9
Milan
Smetana
Rudník
10
Roman
Bartoš
Záhumenice
Schvaľované 31.5.2013 v Novom Meste nad Váhom
8
podpis
Download

Štatút dedinskej hokejovej ligy - NMHL.SK