info
týždenníkwww.infohumenne.eu
Informácie a zaujímavosti pre všetkých Humenčanov
Ročník: 1 číslo 12/2014
14. 10. 2014
Najstarší žiak ZUŠ-ky
Juraj Kislík nosí domov jednotky
Do Bratstva kruhu “Brotherhood of the
Ring“ symbolicky vstúpili aj Humenčania
VIAC NA STRANE 9
VIAC NA STRANE 5
Pán Kyslík navštevuje Základnú umeleckú školu
v Humennom. Čo ho k tomu vedie?
Aké je naše
myslenie?
Prečo ľudia nikdy nič
nemajú? Aspoň u prevažnej
väčšiny to tak vyzerá. Prečo
je tomu tak? Nie nadarmo
sa hovorí, že premýšľanie
je jedna z činností, ktorá
najviac bolí. Preto väčšina
ľudí nepremýšľa, respektíve, nerozmýšľajú o tom,
ako byť úspešný, ako sa
zabezpečiť, ako v živote aj
niečo mať, ako v živote robiť
tie správne, napĺňajúce
veci.
Určite ste si všimli, ako väčšina
ľudí rieši vládu. Otázka znie:
Môžeme my ovplyvniť to, čo sa
tam deje? Nie. Akurát tak raz za
4 roky pri voľbách. Prečo sa tým
teda zaoberať? Určite ste si všimli,
ako väčšina ľudí rieši počasie.
Dokážeme my ovplyvniť počasie?
Nie. Možno trochu áno a to tým,
ako sa správame k prírode, ale
v konečnom dôsledku aj tak nič
nezmôžeme.
Určite ste si všimli, ako väčšina
ľudí rieši paušály mobilných
Pokračovanie na strane 8
Známy modelársky klub sa znova vracia do
starých dobrých koľají.
Sú tie byty naozaj výhodné?
Naozaj sa oplatí bývať v nájomných bytoch mesta Humenné v budove bývalého internátu?
VIAC NA STRANE 6
Okienko M. Zajcevovej
rod. Škovrankovej, kandidátky na primátorku mesta:
Rozdiel medzi sľubmi
a činmi
Nie som „skúsená politička“.
Myslím si ale, že už som dostatočne
skúsená žena, skúsený človek,
skúsená
Humenčanka.
Pod
skúsenosťou mám na mysli, že už
dokážem rozoznať ľúbivé, predvolebné medové motúzy, za ktorými
sa neskrývajú skutočné činy, od
záväzkov a sľubov podložených
faktami a mnohoročnými konkrétnymi výsledkami práce.
V uplynulých dňoch naše námestie, aj sídliská “skrášlili” nové
billboardy, bannery a plagáty
nás, kandidátov na miesto primátora. Nemôžem povedať, že by sa
na nich objavili nepravdivé informácie. Oceňujem aj korektnosť
a pozitívny prístup najmä zo
strany súčasnej pani primátorky.
Jej slogan „Ruku na srdce, zmeny
v meste sú viditeľné“ je pravdivý.
Humenčania vo voľbách rozhodnú, akým smerom sa bude mesto uberať.
Pokračovanie na strane 2
2
12/2014 INFO HUMENNÉ
Dokončenie zo strany 1
Rozdiel medzi sľubmi
a činmi
Za posledné 4 roky dostali niektoré
časti Humenného novú, krajšiu
tvár.
Chodníky,
parky,
aj
niektoré cesty sa dočkali tak
potrebných rekonštrukcií. Škoda
len, že slúžia stále menšiemu počtu
Humenčanov.
Mladí ľudia sú šikovní
Pred nedávnom som mala
možnosť vypočuť si časť rozhovoru
skupiny chlapov, ktorí sa na terase
pri pivečku rozprávali o svojich
deťoch. Prirodzene, že sa chválili.
A mali čím - všetky ich ratolesti
už ukončili štúdium na vysokých
školách. Bola som v kútiku duše
hrdá aj ja. Veď iba potvrdili, čo
stále hovorím - naši mladí ľudia
sú schopní a šikovní a dokážu sa
presadiť aj v náročných podmienkach na ktorejkoľvek z vysokých
škôl a univerzít. Menšiu radosť som
však mala z druhej časti rozhovoru
spomínaných otcov. A to i napriek
tomu, že sa opäť chválili. Tento krát
zamestnaním, ktoré si ich dospelé
deti dokázali nájsť. V Bratislave,
Londýne, ale aj za “Veľkou mlákou”. Otcovia žiarili spokojnosťou,
že ich potomkovia nemuseli zostať
pracovať vo svojom rodnom meste.
Práca je priorita
To považujem za najväčšiu výzvu
pre človeka, ktorý zasadne na
stoličku primátorky (primátora)
Humenného. Aby po upravených
parkoch a chodníkoch chodilo
čo najviac spokojných mladých
Humenčanov, ktorí si dokázali
nájsť prácu aj v meste, ktoré majú
radi. Ak bude môcť v rámci svojho odpočtu vykonanej 4-ročnej
práce primátorka (primátor)
v roku 2018 napísať jedinú vetu
“Dal som Humenčanom prácu”,
bude to pre mňa znamenať oveľa
viac ako siahodlhý zoznam
splnených komunálnych služieb,
ktoré sú nepochybne potrebné, ale
v tejto dobe naozaj až druhoradé.
Mojim sľubom je, že v prípade
záujmu voličov nášho mesta takúto
vetu v roku 2018 bez červenania sa
zverejním.
Dnešnú studňu nádeje
kedysi rozdelili na
polovicu
Keď sa chce a musí, asi sa dá naozaj všetko. Aj rozdeliť studňu na
polovicu.
Nepodľahnime stereotypu!
Z vlastných skúseností viem, že
najväčšou brzdou rozvoja je stereotyp. Ten zväzuje ruky aj myslenie. A jeden takýto stereotyp občas
cítim zo slov ľudí, s ktorými sa
rozprávam. Niektorí si myslia, že
o výsledku volieb môže rozhodnúť
jednotné a masové hlasovanie
obyvateľov Podskalky. Po prvé:
snáď si dokážu aj voliči v Podskalke uvedomiť, že majú právo na
svoj vlastný názor a nepodľahnú
halierovým
darčekom,
ktoré
dostávajú už teraz. A keby aj, tak po
druhé: ostatní Humenčania tvoria
jednoznačnú väčšinu a rozhodnutie o tom, akým smerom bude
pokračovať rozvoj nášho mesta,
je vo vašich rukách. Nespočetné
množstvo príkladov dokazuje, že
prognózy dokázali ľudia obrátiť na
hlavu
Ing. Miroslava Zajcevová
Studňa nádeje krášli nádvorie miestneho kaštieľa.
Takýto osud mala “Studňa nádeje”, ktorú len pred vyše 10-timi
rokmi odkryli a zrekonštruovali
pamiatkari na nádvorí humenského kaštieľa. Viaže sa k nej však
legenda podložená písomnými
prameňmi, ktorá rozpráva o spore
dvoch sestier Anny Marie a Terézie
Zichy. V roku 1757 bola podľa
zápisov zo súdneho sporu studňa
rozdelená na polovicu.
História vzniku kamennej studne
siaha do obdobia výstavby stredovekej pevnosti, tzv. vodného
hradu, na rozhranie 12. a 13.
storočia. Na nádvorí pevnosti až
do obdobia renesančného kaštieľa
pretrvala studňa ako rezervoár
pitnej vody bezmála desať historických storočí.
Studňa má oválny pôdorys
s rozmermi 200x180 cm a v hĺbke
9 metrov sa zužuje na priemer 160
cm. V hĺbke 820 cm bol k vencu
studne na západnej strane pristavaný omietnutý múrik pravdepodobne zakrývajúci tzv. kapsu.
Je to vlastne otvor, do ktorého sa
v časoch nebezpečenstva uschovávali cennosti alebo potraviny. Jej
pôvodné základy sa dnes nachádzajú pod betónovou dlažbou, zhruba
10 metrov od steny východného
krídla nádvoria, približne v strede
štvrtého okna.
Humenné potrebuje nutne nové pracovné miesta.
Studňu, o ktorej dlhé obdobie neexistovala žiadna písomná zmien-
ka objavili náhodou, po zalomení
betónového krytu na nádvorí.
Lokalizovali ju a tak sa zrodil projekt jej znovu oživenia pod názvom
Studňa nádeje. V tom čase (rok
2003) bola totiž pre múzejníkov
nádejou, že ani v časoch finančných
suchôt, nezostane kultúra na periférii záujmu spoločnosti. Na obnovu studne prispeli aj drobní
darcovia prostredníctvom verejnej
finančnej zbierky. V apríli roku
2003 sa začal realizovať projekt na
obnovu pôvodnej studne z konca
12. storočia a v decembri 2005 bola
sprístupnená.
Voda v nej nie je a ani nebude,
prameň sa stratil pri regulácii
a stavebných prácach v okolí, ale za
obzretie nepochybne stojí. Aj keď
vznik jej názvu bol absolútne pragmatický a nemal s romantikou nič
spoločné, nádej je predsa nádherné
slovo i pocit a tak sa táto studňa
v novodobej ére kaštieľa možno
stane miestom pre tých, ktorí vedia,
že “nádej umiera posledná” a že
i to, čo sa zdá byť stratené, zabudnuté, neexistujúce, môže mať nakoniec celkom iný osud. Veď aj táto
studňa dlhé roky vlastne už nebola,
až kým... Ale to už poznáte!
–eLLa–
12/2014 INFO HUMENNÉ
Nekupujte, adoptujte… Zanedbaný humenský
skatepark
Do našej redakcie nám pribúdajú otázky obyvateľov týkajúce sa
túlavých psov, mačiek a prípadných nálezov mŕtvych zvierat v Humennom a okolí. Na základe toho prinášame niekoľko rád, ako v podobných
prípadoch postupovať.
V prípade nájdenia mŕtveho zvieraťa
kontaktujte
,,Technické
služby
mesta Humenné“, ktoré sú povinné
mŕtve zviera odstrániť. Kontakt:
057/7755020, 057/7753415. Ak nájdete túlavého psa, mačku, kontaktujte priamo Mestskú políciu. Kontakt:
057/7752101, 057/7783230.
Pokiaľ zviera nevykazuje známky
extrémnej plachosti,
agresivity
alebo choroby, príslušníci MsP ho
odchytia a následne kontaktujú externú odchytovú službu, ktorá túlavé
zviera odoberie. Mestská polícia
zatiaľ nedisponuje žiadnymi záchytnými kotercami, kde by bolo možné
odchytené zvieratá umiestniť minimálne na 24h. V opačnom prípade
príslušníci mestskej polície kontaktujú priamo odchytovú službu
a poverený pracovník odchytí túlavé
zviera. Po odchyte takéto zviera
umiestni do ním určených priestorov.
Mesto Humenné nemá útulok ani
karanténnu stanicu pre nechcené
a opustené a túlavé zvieratá. Podľa
našich doterajších zistení v súčasnej
dobe odchytovú službu pre mesto
zmluvne zabezpečuje firma HUNTER – Igor Tomko. Firma HUNTER
na území mesta Humenné neprevádzkuje útulok, karanténnu
stanicu ani asanačnú službu.
Podľa § 22, ods. 8 a 9 zákona č.
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“,
sú obce povinné zabezpečiť odchyt
túlavých zvierat na území obce,
pričom odchyt túlavých zvierat a ich
umiestňovanie do útulkov a karan-
ténnych staníc môžu vykonávať iba
odborne spôsobilé osoby vyškolené
podľa § 6 ods. 2 písm. ap. zákona č.
39/2007 Z. z.
Akékoľvek
iná
manipulácia
s odchytenými zvieratami (ak veterinárny lekár nerozhodne inak)
alebo ich usmrtenie bezprostredne
po odchyte znamená nedodržanie
požiadaviek zákona, za čo môžu byť
udelené sankcie, prípadne vzniknúť
až trestno – právne dôsledky.
Školenia
pre
osoby,
ktoré
zabezpečujú odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov
a karanténnych staníc, organizuje
Štátna veterinárna a potravinová
správa prostredníctvom vlastného
vzdelávacieho zariadenia, ktorým je
Inštitút vzdelávania veterinárnych
lekárov (ďalej len „IVVL“).
Keďže nám nie je ľahostajný osud
túlavých zvierat, rozhodli sme sa
pridať novú rubriku, v ktorej nájdete psov a mačky, či už hľadaných,
stratených alebo ponúkaných na
adopciu. Riadime sa heslom: „Keď
nie si ľahostajný k osudu zvieraťa,
potom nie si ľahostajný ani k osudu
ľudí.“
Vaše postrehy, nálezy, straty
a oznámenia prosím píšte na
[email protected] Do
správy napíšte ,,Zvieratá“. Zoznam
odborne spôsobilých osôb na odchyt
túlavých zvierat nájdete na (http://
www.ivvl.sk/ozz/zoznam_ozz.pdf).
–cac–
SELFIE
MARTY
Sučka, 3 mesiace, momentálne 6,2 kg,
30 cm, odčervená, čipovaná, čaká ju
vakcinácia, v dospelosti predpoklad
stredného až veľkého vzrastu.
Selfie na vás čaká v dočasnej opatere
vo Veľkých Kapušanoch.
Psík, cca 3týždne, odčervený, bude
čipovaný a vakcinovaný. Martyho
a jeho 3 súrodencov našli asi pred
týždňom vo Veľkých Kapušanoch.
Marty sa nachádza v dočasnej opatere vo Veľkých Kapušanoch.
Kontakt: +421 918 843 859, +421 908 667 858, [email protected]
Koniec roka 2007 bol pre humenských vyznávačov skateboardingu
dôvodom na radosť. Po mnohých rokoch výziev a prosieb im vtedajšie
vedenie nášho mesta vyšlo v ústrety a postavilo toľko očakávaný
skatepark. Bohužiaľ, dnes môžu vyznávači tohto športu o jazdení v
ňom len snívať a spomínať.
Skatepark je v súčasnosti v dezolátnom stave.
Skateboardová komunita sa
pred rokom 2007 najčastejšie
schádzala na námestí a svoje
umenie na doskách precvičovala
predovšetkým pri pamätníku
padlých vojakov. Toto ich konanie však nebolo tolerované
časťou obyvateľov, ktorá sa
obracala na mestskú políciu, aby
im jazdenie zatrhla. Výstavba
skateparku teda znamenala
úľavu ako pre jednu, tak aj pre
druhú stranu.
istom? Vrátiť sa tam, odkiaľ ich
predchodcovia pred siedmimi
rokmi odišli - späť k pomníku
a mestskí policajti ich zasa môžu
vyháňať. Skrátka, história sa
opakuje.
skrutky. Čo ostáva skateboard-
–cac–
Súčasný stav skateparku pritom
nie je záležitosťou posledných
dní, ba dokonca ani mesiacov.
Už v roku 2010 bola na Facebooku založená skupina „Humenné chce nový skatepark“,
ktorá
požadovala
zmenu.
Od výstavby však uplynulo už Dnes má táto skupina 916
bezmála sedem rokov a súčasné podporovateľov.
vedenie mesta akoby zabudlo, Dokedy bude mesto prehliadať
že čosi také, ako je skateboard- potreby mladých? Dokedy bude
ový park, v Humennom existuje. hluché k ich prosbám? Je možné,
Park je v súčasnosti v dezolát- že za ich ignoráciou stojí fakt,
nom stave, jazdenie v ňom je že najaktívnejší podporovatelia
prakticky nemožné. Odvážlivci nového skateparku spadajú do
riskujú vážny úraz. Z devia- vekovej skupiny 13-17 roční? Je
tich prekážok nie je zjazdná ani skutočne možné, že sme dospeli
jedna jediná. Drevené dosky na do štádia, kedy sa ľudia budú
nich podľahli zubu času, zívajú musieť zmieriť s jednoduchým
v nich obrovské diery a vytŕčajú faktom - nevolíš - nedostaneš?
3
4
12/2014 INFO HUMENNÉ
Ruku na srdce, čo sme slepí? (II. časť)
Uverejňujeme pokračovanie príspevku z minulého čísla, ktoré nám
do redakcie poslala naša čitateľka a obyvateľka Humenného. Reaguje
v ňom na predvolebnú kampaň terajšej primátorky Jany Vaľovej a hodnotí obdobie jej pôsobenia za štyri roky.
Nové multifunkčné a detské ihriská
Na svojom januárovom zasadnutí
v roku 2012 schválilo MsZ medzi
investičnými akciami výstavbu 8
ihrísk – na každom sídlisku po dve
– jedno pre malé deti a jedno pre
dospievajúcu mládež. V priebehu nasledujúcich rokov sa v Humennom
skutočne začali ihriská objavovať ako
huby po daždi. Naposledy sa mesto
o tejto téme nechalo počuť koncom
tohtoročného júla, kedy oznámilo
plánovanú výstavbu dokonca fitnes
ihriska pri Laborci. Dohromady by
tak v našom meste malo byť 15 ihrísk
– 3 multifunkčné, 11 detských a jedno
fitnes. Počty uvádzam na porovnanie
s plánovanou výstavbou.
O detských ihriskách toho veľa neviem, no čo mi rozhodne neuniklo je,
že všetkým chýba tieň. A tiež mi príde
nepochopiteľné, že mládež, ktorá vysiela signály, že skateboardové ihrisko
nie je dostatočne funkčné a bezpečné,
ba dokonca, že po MS v zápasení kadetov už sotva existuje, zostáva už
niekoľko rokov ignorovaná.
Revitalizácia parkov a podchodu
Najprv spomeniem revitalizáciu
priestranstva pred „Kameňolomom“
na Sídl. II – projektová dokumentácia
k tejto stavbe, ktorej súčasťou malo
byť aj spevnenie plôch pred garážami
v susedstve, bola schválená bývalým
vedením mesta. Práce na námestíčku
prebehli medzi septembrom a decembrom 2011, k spevneniu plôch nedošlo
až do jesene 2013.
Revitalizácia parku pred hotelom Karpatia a rekonštrukcia podchodu je kapitolou samou o sebe. Je pravdou, že
kritika projektu zo strany verejnosti
prišla o čosi neskôr, než s ňou mesto
počítalo, no do dnešného dňa mesto
napríklad nezverejnilo, či niektorá
z pripomienok, ktoré občania na MsÚ
v súvislosti s touto stavbou zaslali,
bola do projektu zahrnutá. Som zvedavá, či v parku skutočne pribudne
45 lavičiek a 26 odpadkových košov,
ako to uvádzala projektová dokumentácia. Ak áno, nie je to na tento tranzitný park trochu veľa, keď
v Parku mieru, ktorý je niekoľkokrát
väčší a obyvateľmi mesta omnoho
využívanejší, je lavičiek 35 a odpadkových košov len 15?
Čo sa týka podchodu, sanačné práce
na ňom vykonávala firma Kaega s.r.o.,
rovnako ako vstupné časti pri samotnej rekonštrukcii. Kaege s.r.o. bolo za
tieto práce vyplatených 141 026,71 eur.
Rekonštrukciu podchodu realizovala
prešovská firma Bautek spol. s r.o..
Vysokokvalitný obkladový materiál,
ktorý hádam nemajú ani v Bratislave,
jej zamestnanci nainštalovali tak, že
si „neboli vedomí rozťažnosti materiálu“. Ide o plast. Mesto jej, podľa
faktúr, dosiaľ vyplatilo 206 874,12 eur,
11 tisíc je zadržaných kvôli nedostatkom. A aj keď sa zdá, že v súčasnosti sa
v rámci reklamácie najväčšie ,,výduvy“ opravujú, rozhodne mi nepríde,
že stavba, ktorá Humenčanov stála
už 347 900,83 eur je taká reprezentatívna, ako sa nás mesto snaží už viac
ako polrok presvedčiť. Argumenty
typu „veď predsa vyzerá oveľa lepšie,
než predtým“, mi znejú, ako keď dieťa
pred rodičom obhajuje trojku v žiackej
knižke s odôvodnením, že „väčšina
triedy mala štvorky“.
Cirkus
v centre mesta
foto: –ff-
Rekonštrukcia podchodu sa nezaobišla bez problémov a reklamácií.
Čistota a zeleň v meste
Samozrejme, že občania Humenného si nemohli nevšimnúť kvetinové
kruhové objazdy či kvetinové záhony, ktoré sa v našich mini parkoch
začali v posledných rokoch objavovať.
Možno budem názorovo v menšine,
no najmä tie druhé, teda záhony, mne
osobne veľmi estetické neprídu.
Nachádzajú sa na miestach, kde pôsobia skôr dojmom „mimozemského
daru“, než dômyselne premyslených
krokov mestského záhradníčenia.
Áno, vysadilo sa mnoho stromov.
Ako zákonná náhrada za tie, ktoré sa
vyrúbali. Čo sa týka čistoty v meste,
možno je pešia zóna výkladnou
skriňou mesta, no Humenné, to je aj
okolie Laborca, zákutia v parku, Sídl.
III., ktoré po silnom vetre vyzerá
naozaj hrozne. Mimochodom, neboli
prístrešky pre kontajnery na sídliskách
v pláne prác súčasnej primátorky
takisto na začiatku jej pôsobenia na
tomto poste? A keby sa odpadkových
košov na celom území mesta objavilo
oveľa viac, možno by sme nemuseli
krútiť hlavami nad neporiadnymi
občanmi.
Čo dodať? Mnohé z pripomienok
či poznámok, ktoré k bilančnopredvolebnej prezentácii súčasnej
primátorky
Humenného
mám,
už medzi obyvateľmi rezonovali
v rôznych formách v priebehu jednotlivých akcií. Osobne mi zo všetkého
vyplýva, že sa pani Vaľová síce všetkých
bodov svojej kampane zúčastnila, no
neviem, či by mi všetky prišli „na jednotku“. Lebo sama by som sa s trojkou
neuspokojila.
Jana Ďurašková
12/2014 INFO HUMENNÉ
5
Do Bratstva kruhu “Brotherhood of the
Ring“ symbolicky vstúpili aj Humenčania
Bratstvo kruhu “Brotherhood
of the Ring“ usporiadalo už
7. ročník Leteckého maratónu
“Ringmaster 2014” v sobotu 4. októbra 2014. Celkom výnimočne,
po prvýkrát v histórii sa zapojilo
aj Slovenko, konkrétne Humenné.
Kedysi
jeden
z
najsilnejších
a najznámejších
modelárskych
klubov sa znova vracia do starých dobrých koľají, oživuje svoju slávu, teší
sa záujmu hlavne mladých ľudí a detí,
ktoré sú zárukou toho, že modelárstvo bude v Humennom vo svojej
tradícii pokračovať. Humenský LMK
je totiž jediným na Slovensku, ktorý
bol schopný poskytnúť do akcie tento
upútaný model. Dva z troch v celej
republike totiž vlastní Humenčan
žijúci v Košiciach Attila Csontos.
Na počesť Matta Kania
Tento letecký maratón sa celosvetovo organizuje na počesť
najpopulárnejšieho upútanca, ktorý
kedy lietal! Jeho konštruktér Matt Kania, ktorý ho navrhol a zostrojil v roku
1950, veril, že upútaných Ringmastrov bolo modelármi postavených
a lietaných viac, ako ktorýkoľvek iný
z upútaných modelov. Cieľom organizátorov je zápis do histórie v počte
letov Ringmastra v jednom jedinom
víkende a prekonanie minuloročného
rekordu 2334 letov.
Rozličné modely získavajú pozornosť staršej aj mladšej generácie.
Slovenské a americké modely
,,Tieto modely vyrábajú zväčša v USA,
na Slovensku sa robia trochu iné
konštrukcie, ale aj my sme sa chceli do
tejto akcie zapojiť a tak som sa rozhodol
tieto modely postaviť. Lietam s ním asi
len pol roka, prvýkrát mal premiéru na
Majstrovstvách Slovenska v Stropkove.
Výnimočný je tým, že jeho konštrukcia
je veľmi vydarená a nadčasová. Tieto
modely sa narodili v roku 1950, majú
jednoduchú konštrukciu a veľmi dobre
lietajú, preto sú stále veľmi obľúbené.
Postupne sa začali predávať ako stavebnice a veľa modelárov si podľa plánikov,
ktoré boli zverejnené, postavili vlastné
konštrukcie. Podmienkou ale je, že
pôdorys lietadla musí byť zachovaný,“
vysvetľuje Attila Csontos tesne potom,
ako prítomným predviedol fantastickú akrobatickú zostavu s úplne iným
modelom.
Treba zainvestovať
,,Pred chvíľou som letel s akrobatickým športovým modelom kategórie
F2B, s ktorým chodievam lietať na
medzinárodné súťaže. Staval som
ho takmer rok, finančne presahuje
hodnotu menšieho autíčka z bazáru. Naučiť sa lietať túto zostavu trvá
štandardne s jednoduchším modelom
jednu zimu za cenu rozbitia jedného dvoch modelov v hale, ale ja tvrdím,
že každý, ak chce, sa s tým napokon
naučí lietať. Otázkou je len to, čo do
toho bude ochotný investovať. A tým
nemyslím len financie. Potom nasleduje zdokonaľovanie zostavy až do
úplnej dokonalosti, to trvá niekoľko
desiatok rokov, kým sa človek dostane až na tie najvzácnejšie stupne
víťazov v medzinárodnej konkurencii,“ približuje svoju motiváciu lietať
Attila. Dostal sa aj on na stupienok
víťazov? ,,Momentálne som už druhý
rok účastníkom Svetového pohára,
v tomto roku som bohužiaľ absolvoval len 2 súťaže a z 314 registrovaných
modelárov som momentálne na 32.
mieste,“ odpovedá.
Počasie bolo na lietanie ako stvorené
a tak nič nebránilo tomu, aby si to
vyskúšal každý, kto chcel a mal odvahu. Leteckého maratónu “Ringmaster
2014” sa v Humennom zúčastnilo
65 záujemcov o lietanie s upútaným
modelom, ktorí absolvovali spolu 106
štartov.
Attila Csontos sa modelárstvu venuje už mnoho rokov.
–eLLa–
6
Sú tie byty
naozaj výhodné?
Oplatí sa bývať v nájomných bytoch mesta Humenné?
Poslanci mesta Humenné navrhovali nájom v nájomných bytoch mesta Humenné na ul. Komenského 3, v budove bývalého internátu, na
2,60 €/m2. Pán poslanec Sukovský navrhol cenu 3,20 €/m2 a tá bola nakoniec aj schválená, hoci na sídlisku Pod Sokolejom je cena 0,99 €/m2.
Rodina mala na MÚ podanú
žiadosť od roku 2004. V roku 2013
sa dostali do užšieho výberu, kde
sa o byty uchádzalo 150 rodín. Pritom v ponuke bolo 43 bytov prvej
kategórie. Bytová komisia vybrala podľa splnených požiadaviek
mesta 43 rodín, ktoré spĺňali nutné požiadavky, napr. príjem do
určitej hranice, počet detí, nutnosť
zloženia 3-mesačného depozitu,
atď.
Prvé kolo odovzdania bytov malo
byť v októbri 2013, potom sa
to posunulo na december 2013
a následne na február 2014. Od
januára 2014 sa mal začať splácať
úver, ktorý si mesto zobralo na obnovu bývalého internátu.
Spravodlivé losovanie?
Nájom za 2-izbový byt predstavuje 250 € + el. energia (cca 40
€), pretože tam nie sú plynové
sporáky, ale elektrické, čo značne
zvyšuje cenu nájmu. Aj napriek
tomu, že bytová komisia mesta
vybrala rodiny, ktoré zodpovedali
požiadavkám na prenájom bytov
od mesta, p. Vaľová opäť oslovila
cca 1000 ľudí, ktorí mali podané
žiadosti o byt. A tak sa 30.6.2014
uskutočnilo losovanie o 6 3-izbových bytov, 22 2-izbových a 15
1-izbovych bytov. Ak niekto, kto
čakal na byt dlhú dobu, nemal
šťastie a vytiahol prázdnu obálku,
nedostal žiaden byt. Naopak, kto
mal šťastia viac a nečakal zvlášť
dlho, byt si vytiahol.
Platili, aj keď nebývali
15. 7. 2014 sa podpisovali zmluvy
šťastných losovateľov s mestom
o nájme bytov. Niektorí, ktorí
si byt vytiahli, ale nakoniec si
to z rôznych príčin rozmysleli
(hlavne kvôli výške nájmu), dali
následne šancu iným. Tak sa stalo, že niekomu, kto nemal šťastie
a nevytiahol si byt pri losovaní,
boli ponúknuté byty, ktorých sa
niektorí vzdali. A tak ,,šťastlivci“
mohli podpísať nájomnú zmluvu
31.7.2014. Podmienkou mesta
však bolo, že museli zaplatiť za
nájom bytu už od 15.7.2014, hoci
zmluvu podpísali až od 31.7.2014.
Prečo museli zaplatiť nájom mestu
aj za polovicu mesiaca, keď tam
vôbec nebývali? Čiastka dosiahla
125 €.
Oplatí sa to?
Podľa nájomníkov, to však nie sú
byty 1. kategórie, ako to deklaruje
mesto aj výškou nájmov. Ide o to,
že v 1-izbových a 2-izbovýc bytoch
nie sú vane, ale iba sprchové kúty,
čo nezodpovedá požiadavkám bytov 1. kategórie. Taktiež sú tam el.
spotrebiče s vysokou spotrebou.
Zmluvy s nájomníkmi sú uzatvorené len na 1 rok a samotné
byty nie je možné odkúpiť. Aká je
to teda pomoc, keď platíte vysoké
nájomné v oblasti, kde priemerný
plat dosahuje výšku cca 400-500 €
a byty si ani nemôžete odkúpiť ?
–das–
12/2014 INFO HUMENNÉ
Prečo sa ľudia boja?
QUO VADIS HUMENNÉ?
Komunálne voľby klopú na dvere. Každým dňom sa však v Humennom prehlbuje atmosféra neistoty a strachu. Odkiaľ pramení?
Portugalský spisovateľ a laureát
Nobelovej ceny za literatúru povedal: „Je ťažké pochopiť ľudí, ktorí
sa demokraticky zúčastnia volieb
a referenda, a potom nie sú schopní demokraticky prijať vôľu ľudu.“
Tento výrok sa však dá rozšíriť aj
na tých, ktorí sa vo voľbách aktívne
uchádzajú o volenú pozíciu. Prečo
títo ľudia nie sú schopní sebareflexie? Prečo nedokážu pochopiť, že
sa vždy nájde časť obyvateľov, ktorá
bude s ich úradovaním nespokojná? Prečo na udržanie sa vo svojej
pozícií nemajú problém využívať
akékoľvek prostriedky a praktiky?
Zásadná zmena sa neudiala
Priznám sa, že po výsledkoch posledných komunálnych volieb som
očakával, že nastupujúce vedenie
bude pokračovať v nastolenom
trende a svoje manažovanie si bude
schopné obhájiť minimálne dve-tri
volebné obdobia. Prešiel však rok,
potom dva, tri a u nás sa neudiala
prakticky žiadna zásadná zmena.
Nášho najvyššieho predstaviteľa
mesta som počas týchto rokov registroval v zásade len veľmi sporadicky, najčastejšie prostredníctvom úsmevných amatérskych
videí. Zaráža ma, koľko ľudí sa dá za
tak krátku dobu poštvať proti sebe.
Podceňovaná pamäť voličov
To, že sa v Humennom začali určité
veci konečne hýbať vpred (park
pri Karpatii a pod.), je tiež skôr
smutné ako potešujúce. Dovolím si
predostrieť svoj subjektívny pocit:
mňa osobne to uráža. Nie fakt, že
sa konečne niečo deje, ale samotná
podstata veci. Uráža ma to, že ktosi
podceňuje moju pamäť a pamäť
ostatných voličov natoľko, aby dospel
k názoru, že si nevybavím výstavbu napríklad spomínaného parku,
ak by sa vykonala pred menej ako
šiestimi mesiacmi. Výhovorky typu
„nebol čas“, „štyri roky sú krátka
doba“ a podobne si nechajte pre
seba. Ak ich využívate, mali ste ich
uviesť aj do svojho predvolebného
programu z roku 2010. Stačilo dodať
jednu vetu „Sľubujem, ak stihnem...“.
Avšak ako povedal Christopher
Hitchens: „Jediní ľudia, ktorí sú
viazaní volebnými sľubmi, sú voliči,
ktorí im veria.“
Strach prehovoriť
Ako redaktora novín InfoHumenné ma tiež zaráža ďalšia významná
skutočnosť a to fakt, že ľudia v Humennom majú strach poskytnúť
pre naše noviny rozhovor. Ľudia
majú strach, keďže svojou spoveďou
v „konkurenčných“ novinách, môžu
poškodiť sebe a svojim blízkym.
„Radšej anonymne“, „Nebudú
z toho nejaké problémy?“, „Neuvádzajte moje meno“- to je len
zlomok viet, ktoré počúvame my,
redaktori týždenníka InfoHumenné
až príliš často. Avšak, pravdu povediac, už sa nad týmto ani veľmi nedá
pozastavovať. Ak je niekto schopný
poslať za deťmi „svojich“ ľudí, aby sa
im vyhrážali a žiadali osobné údaje
(článok „Vyhrážky mladým v Humennom, č. 9/2014), taký človek je
už zrejme schopný všetkého. Takto
ste to chceli? Táto situácia až nápadne začína pripomínať obdobia
dvoch totalitných režimov na Slovensku.
Konštruktívna kritika
Pokiaľ ma pamäť neklame, v istých
novinách, v ktorých bol uverejnený rozhovor s primátorkou
nášho mesta, bolo vyslovené tvrdenie, ktoré hovorilo o tom, že pani
primátorka prijíma konštruktívnu
kritiku. Slovníky toto slovné spojenie definujú ako „presne adresovanú, konkrétnu kritiku. Má logické
zdôvodnenie a pomáha ku zamysleniu a zlepšeniu kritizovanej veci“.
V našich novinách kritizujeme
vždy LEN konštruktívne. Neviete si
predstaviť, ako by som sa jej bol rád
vyhol. Bohužiaľ, žijem tu, vidím a na
videné a zažité, rovnako ako ďalšia
veľká časť Humenčanov, reagujem.
Ak to nevidia kompetentní, zrejme sa častejšie ako v Humennom
zdržiavajú v Bratislave.
Do 15. novembra 2014 ostáva bezmála mesiac. Aj týchto pár týždňov
budem poctivo sledovať. Snáď sa
dočkáme zmeny, snáď si kompetentní uvedomia, že v konečnom
dôsledku, sú z dlhodobého hľadiska
voľby zanedbateľné. Na čom
skutočne záleží a čo sa sčítava, je
vždy len tvrdá, každodenná práca.
-vnc-
12/2014 INFO HUMENNÉ
7
Mladí ľudia na Podskalke
Členovia mládežníckej organizácie FreeMar v Humennom boli na Podskalke. Po dohode s občianskym združením Róm Podskalky sa tieto dve
občianske združenia v Humennom rozhodli, že si vymenia skúsenosti
priamo v centre rómskej osady. Mladí ľudia tak mohli priamo vidieť
život v komunite, porovnať životy z oboch brehov a vidieť rôznorodosť
kultúr priamo na vlastné oči.
Členovia OZ Róm Podskalky nám
pripravili prezentáciu o svojom
občianskom združení, kde sme videli, že Rómovia, ak chcú, tak vedia
veľa vecí. Dokonca sme v istých prípadoch aj videli, že Rómovia naozaj
chcú. Chcú sa baviť, mladí Rómovia
sa každodenne stretávajú v miestnom
pohostinstve, aby sa učili tancovať
a pripravujú sa na rôzne súťaže.
Počas našej návštevy nás bratia
Kudráčovci po tejto osade previedli.
Mohli sme tak vidieť okrem iného aj
zničené komunitné centrum, ktoré tu
svojho času zriadila p. Barančíková.
O toto komunitné centrum sa Rómovia dlho starali, chránili si ho
a využívali napríklad na internet,
hranie spoločenských hier či učenie
sa do školy. Keď sme sa miestnych
opýtali, kto komunitné centrum
zničil, nevedeli odpovedať. Viacerí
Obdivuhodná bola aj atmosféra. Celou osadou sa ozývala hudba a spev,
sem tam nejaký túlavý pes a rómske deti tráviace svoj čas na ihrisku.
Členovia mládežníckej organizácie FreeMar na návšteve v Podskalke.
Rómovia si pre návštevníkov pripravili program.
však hovoria, že komunitné centrum
bolo po voľbách v roku 2010 účelne
zničené kvôli politickým konfliktom
v meste Humenné. Rómskym deťom
a mládeži ich centrum chýba.
Ďalšie naše kroky nás viedli k prvému
Rómskemu cintorínu. Videli sme aj,
dovolím si povedať, raritu na Slovensku a to dom modlitby v centre
osady. Nebolo by to nič zvláštne, keby
tento dom okrem toho, že nemá ani
kanalizáciu a prívod vody, nemal
slúžiť aj ako dom smútku. Dom smútku, ktorý je bližšie k bytovkám ako
k Rómskeho cintorínu. Holá stavba
„bez ničoho“ stála mestskú kasu cca
100 000 €.
My, ako mládežnícka organizácia,
sme si návštevu tejto osady vychutnali. Mladým Rómom sme ukázali
prezentáciu našej činnosti a niektorí sa dokonca k našej organizácii
plánujú pridať. Niektoré aktivity tak
pripravujeme spolu a budeme sa
snažiť do niektorých našich projektov
vniesť rôzne kultúry, temperament
a vzájomnú participáciu.
Po našej prezentácii sa predviedli
dievčatá a zatancovali nám. Svoj
Freestyle nám zatancoval aj ďalší
obyvateľ tejto osady a po spoločnej
fotografii sme sa s rôznymi pocitmi
ubrali domov. Najcennejšie bolo pre
nás prijatie touto rómskou komunitou. Čakalo nás plné pohostinstvo mladých Rómov, ktorí nás pri
prezentovaní našej činnosti pozorne
počúvali. Bol to naozaj nevídaný
zážitok pre všetkých našich členov,
vrátane mňa.
Za
návštevu
tejto
osady,
dobrosrdečnosť a výmenu skúseností
ďakujeme OZ RÓM PODSKALKY.
–rus–
Pohľad na rómsky cintorín.
Závidíme si
aj chorobu?
Do redakcie našich novín nám
napísal čitateľ pán Pavol, ktorému
ďakujeme za názor aj podporu.
Tu je jeho príspevok:
Som dôchodca žijúci v meste Humenné. Pravidelne a rád čítam Vaše
noviny (InfoHumenné), veľmi
som si ich obľúbil. V schránkach
niekedy nájdem aj inú tlač, pri
ktorej sa mi v poslednej dobe
zdvíha tlak, čo navymýšľajú rôzni
ľudia a čo im všetko vadí! Ja ako
dôchodca, ktorý žije z nízkeho
dôchodku som veľmi uvítal, že
OZ POMÁHAME SI organizuje
rôzne výlety pre občanov mesta
(aspoň niekto), ktorých som sa aj
zúčastnil a kde som znovu stretol
množstvo mojich starých kamarátov, s ktorými som sa už dlhé
roky nevidel a okrem toho som
mohol po X rokoch znova vidieť
množstvo krás Slovenska!
V tomto článku musím zareagovať
na rôznych ,,odborníkov“, ktorí
píšu v iných miestnych novinách
o zájazdoch OZ POMÁHAME SI!
Poviem Vám len jedno: mali by ste
byť radi, že niekto v meste niečo
takéto organizuje. Povedzte mi najprv niečo pozitívne, čo ste spravili
pre občanov mesta Humenné Vy.
Ako sa hovorí, začnite od seba a až
potom kritizujte iných!
Veľmi sa Vám čudujem, že nemáte
v sebe štipku charakteru a píšete
takéto bludy do novín! Neviem,
čím to je. Či je to povestnou slovenskou závisťou, alebo vôbec
netuším, komu to prekáža. P. Zajcevová sa vôbec, ale vôbec na výletoch, ktorých som sa zúčastnil
nepropaguje ako kandidátka na
primátorku mesta, sú to len normálne zážitkové výlety za dobrý
peniaz. Ja by som si na Vašom
mieste radšej vstúpil do svedomia, lebo takí ľudia ako ste Vy,
ktorí len všetko pozitívne kritizujú a v živote nikdy nič zatiaľ
nedosiahli, to už ďaleko ani nedotiahnu a ak takí ľudia sedia aj na
rôznych dôležitých postoch, tak sa
nečudujme, že všetko tu pomaly
stagnuje!
–Pavol–
8
12/2014 INFO HUMENNÉ
Humenské školy vtedy a dnes
V tejto rubrike Vám budeme pravidelne prinašať históriu a súčastnosť
škôl, ktoré sa nachadzajú v našom meste.
Obchodná akadémia
Obchodná akadémia, Komenského 1,
066 01 Humenné sa nachádza v blízkosti veľkej železničnej i autobusovej stanice. V blízkosti školy sa
nachádzajú ďalšie štyri stredné školy.
Škola sídli v jednej budove so Strednou priemyselnou školou chemickou a potravinárskou od 1. septembra 2011, kedy sa presťahovala na
základe rozhodnutia VÚC Prešov
z racionalizačných dôvodov, pretože
Obchodná akadémia na Štefánikovej
ulici 39 nemala vlastné priestory
a vyučovací proces uskutočňovala
v priestoroch Základnej školy Jána
Švermu.
Poloha školy
Väčšina žiakov do školy dochádza
z okolitých dedín, ale aj z okresov
Snina, Medzilaborce a Vranov nad
Topľou. Humenné leží pri sútoku
riek Laborca a Cirochy. Nachádza sa
v kotline, ktorej kopcovitý reliéf pôsobí
ako ochranný kryt pred prudkými
poveternostnými zmenami. Vďaka
najsevernejším výbežkom Zemplínskej
nížiny je bezprostredné okolie vhodné
na poľnohospodárstvo. K tomu kladne
prispieva aj nadmorská výška 156 m.
Neďaleko mesta sa nachádza najvyšší
vrch pohoria Vihorlat, vrch rovnakého
mena, ktorý so svojimi 1074 metrami je nielen vizuálnou dominantou územia, ale aj stredom chránenej
prírodnej oblasti. Humenné odjakživa
ťažilo zo svojej polohy.
Pohľad do histórie
V 19. a 20. storočí bolo Humenné
mestečkom s piatimi až siedmimi
tisíckami obyvateľov. Jeho školstvo má
za sebou niekoľko storočí vývoja. Bol
to vývoj veľmi rozdielny a protirečivý.
Raz búrlivý, prudký, inokedy ospalý,
živoriaci. V podstate od 14. storočia
nachádzame v meste a jeho okolí
V HUMENNOM
viac pracovných
miest?
DÁ SA TO!
Miroslava
ZajcevováVÁS
POZÝVAME
rod. Škovranková
NA Stretnutie
slá kandidátka na primátorku
mesta
(posedenie s občerstvením)
s Miroslavou Zajcevovou
rod. Škovrankovou
17. 10. piatok, o 20 30 h.
Reštaurácia Praha, Hrnčiarska ulica
18. 10. sobota
o 17 00 h.
Reštaurácia pod Šinou
Kudlovce
19. 10.
nedeľa
o 17 00 h.
Reštaurácia Dukla
Nezávislá kandidátka
na primátorku mesta
zmienky o farských školách. Po rokoch
reformácie sa začína aj v Humennom cieľavedomé stredoškolské vzdelávanie. Predovšetkým pričinením
Juraja Drugheta priniesla ním pozvaná jezuitská vzdelanosť do mesta svoje náboženské tendencie, ale
hlavne prvé gymnázium, na ktorom
sa začalo vyučovať v roku 1613. Vďaka
zakladacej listine, ktorú potvrdil
panovník, sa gymnázium stalo vzdelávacím centrom nielen pre žiakov
z územia bývalej Juhoslávie, ale aj
Rumunska a celého vtedajšieho Uhorska. Tento rozmach trval len do roku
1640, keď bolo gymnázium prenesené
do Užhorodu.
Dokončenie zo strany 1
Aké je naše
myslenie?
operátorov. Dokážeme to my
ovplyvniť? A je to až tak strašne
dôležité pre to, či dosiahneme
v živote úspech? Určite ste si
všimli, ako väčšina ľudí rieši
iných ľudí, susedov, politikov
a šéfa v práci. Dokážeme my
s tým niečo urobiť? Prečo teda
plytvať
Rozmach školstva
Nasledujúce storočia už neboli pre
vzdelávanie také prajné. Krízovým
obdobím bolo predovšetkým sedemdesiat rokov 19. storočia. Jeden-dvaja
učitelia, naviac miestni kantori,
sotva vedeli dať deťom ucelený systém poznatkov a výchovy. Iniciatívu
do svojich rúk prevzali cirkevné komunity. Vzhľadom na početnosť svojich príslušníkov najatraktívnejšou
bola židovská komunita. Pre svoje
dietky zabezpečila školu už roku 1855.
Vyučovacím jazykom prvých pätnásť
rokov bola nemčina, po roku 1870
maďarčina. Po tomto roku začína nový
rozmach školstva. V roku 1875 bola
založená obchodná akadémia, o rok
neskoršie meštianska škola, v roku
1878 Štátna odborná škola na spracovanie dreva vHumennom, v roku 1881
dievčenský výchovný ústav. Po vzniku
Československej republiky štát vsadil
na dobudovanie základného školstva.
Dal k tomu potrebné prostriedky.
V roku 1933 bola dokončená výstavba budovy Masarykových národných
škôl. Budova, v ktorej má s malými
prestávkami dodnes sídlo nielen jedna
zo základných škôl, ale do septembra
2011 aj naša obchodná akadémia.
svojou
drahocennou
energiou na takéto nepodstatné
veci?
Určite ste si všimli, ako väčšina
ľudí rieši vysoké ceny benzínu.
Prečo radšej neriešia to, ako
si na to zarobiť, alebo si kúpiť
úspornejšie
auto,
bicykel
či
kolobežku? Určite ste si všimli,
ako väčšina ľudí rieši nepodstatné veci. Prečo to robia? Mnohí
preto, aby zakryli svoju vlastnú
neschopnosť riešiť dôležité veci
z pohľadu naplňovania životných
cieľov a dosahovania úspechu.
Ako je to s Vami? Aké veci
prevažne riešite a rozoberáte vo
svojej hlave? Víria Vám mysľou
pozitívne myšlienky zamerané
na
dosahovanie
plnohodnot-
ných vecí v súlade s Vašimi vlastnými presvedčeniami, alebo sú
to veci, ktoré nijako nezlepšujú
stav, v akom sa momentálne
nachádzate?
Zákon príťažlivosti hovorí, že to,
čomu sa najviac venujete vo svo-
Historický vývoj školy:
➡Vyššia obchodná škola
do roku 1917
➡Štátny jednoročný obchodný kurz
1929 -1936
➡Štátna obchodná akadémia
1941 -1949
➡Vyššia hospodárska škola
1950 -1952
➡Hospodárska škola
1954 -1961
➡Stredná ekonomická škola
1962 -1993
➡Obchodná akadémia
od roku 1994 až po súčasnosť
Zdroj: www.oahe.edupage.sk/
Historiaškoly
–dik-
jich myšlienkach sa Vám následne
zhmotňuje
v
každodennom
živote. Doceňujete silu myšlienky
a
dobrého
nápadu?
Alebo
tomu vôbec nevenujete žiadnu
pozornosť? Ako je to s Vašimi
pocitmi? Cítite sa vďaka Vašim
prevládajúcim
myšlienkam
v hlave príjemne a ste oddýchnutí, či správne nabudení? Alebo naopak Vás Vaše myšlienky
vyčerpávajú a nijako nevedú na
tie správne chodníčky?
–eri–
12/2014 INFO HUMENNÉ
9
Kultúra v Humennom
KULTÚRNA JESEŇ
1. október - 15. november/
Výstavná sieň MsKS v Humennom
KRÁSA ZRODENÁ Z HLINY
Výstava keramiky Anny Jalčovej z
Medzilaboriec
VÝSTAVA: 19. septembra 30. októbra/VOS Humenné
Gabriel KOSMÁLY a Jozef
LAURUSKÝ (Pohľad z môjho okna)
VÝSTAVA: 16. 10. - 28. 11. 2014/
Vihorlatské múzeum v Humennom
1. svetová vojna - Boje v Karpatoch
/1914 -1915/
STREDA, 15. október, 19.00 hod./
OPAČNÉ POHLAVIE
ŠTVRTOK, 16. október, 19.00
hod./MsKS Humenné
PŘIJĎ, PANE JEŽÍŠI
Koncertné turné kresťanských
piesní Jiřího Zmožka, Marcely
Zmožkovej a Kristy Zmožkovej.
Vstupné: 1,- €
Štvorica
protagonistov
Marta
Sládečková, Zuzana Tlučková, Pavol Topoľský a Ivan Vojtek pod
režisérskou taktovkou Petra Mikulíka ponúka divákom komédiu
plnú vtipných, ale aj tragických
okamihov. Dva manželské páry
Marka a Vicky, Judith a Erica spojí
dohromady náhodné pozvanie na
večeru. Počas stretnutia sa divákovi
odhalí minulé obdobie oboch párov,
keď v opačnom garde partnerov
prežili vzájomný vzťah, respektíve
sexuálne vzplanutie. Postupným
odkrývaním detailov sa rozpúta
slovná prestrelka, hádky, ktoré
vyvrcholia fyzickým zápasom
oboch partnerov. A ako sa to skončí?
STREDA, 22. október, 19.00 hod./
MsKS Humenné
–eLLa–
MsKS Humenné
RICHARD MÜLLER & FRAGILE –
HLASY 2
Nenechajte si ujsť jedinečné spojenie a nezabudnuteľný hudobný
zážitok. Richard Müller a vokálna
skupina Fragile na jeseň predstavia
divákom nový program!
Vstupné: 26,90 €/ 24,90 €
Vstupné: 14,- €
Najstarší žiak ZUŠ-ky Juraj
Kislík nosí domov jednotky
Od detstva túžil hrať na akordeón, ale...
K hudbe ho to ťahalo od chlapčaťa.
Peňazí však bolo málo a vždy bolo
niečo dôležitejšie, kam bolo treba
investovať, než do synovho hudobného vzdelania. Tak prešli roky, Juraj
sa vyučil, potom zamestnal, znova
študoval a pracoval, ale na svoj sen o
tom, že sa raz naučí hrať na akordeón,
nezabudol.
Darček od dcéry
„Keď som po odchode do dôchodku
bol na návšteve u dcéry v Prahe, raz
večer začala debatu o tom, aby som si
zaspomínal na detstvo, po čom som
túžil, o čom som sníval. Nemusel som
dlho premýšľať. Mal som len jeden
veľký a doteraz nesplnený sen, harmoniku,“ hovorí dnes najstarší žiak
humenskej Základnej umeleckej školy
p. Juraj Kislík.
Ako sa to stalo? Jednoducho. Dcéra
nezačala debatu o detských snoch len
tak, hľadala vhodný dar k otcovej 60tke a veruže ho aj našla. Akordeón.
,,Veľmi som sa tešil a hneď mi
napadlo, že sa musím prihlásiť do
školy, aby som sa na ňom naučil hrať.
Zobrali ma bez problémov a dnes som
už štvrták,“ s hrdosťou v hlase priznáva
p. Juraj a zároveň dodáva, že to nikdy
neoľutoval.
Hudbu miluje
Hranie ho baví a trénuje aj 2-3 hodiny
denne, dvakrát do týždňa chodí do
,,ľudovky“.
,,Vidíte, aspoň vás manželka nemusí
nútiť cvičiť,“ nahrávam na smeč. ,,Tak
to teda nemusí, robím to rád, teší
ma každý pokrok, ktorý urobím, fascinuje ma všetko nové, čo sa naučím,“
smeje sa dlhoročný štátny i mestský
expolicajt, u ktorého by vidiac ho
v uniforme, len málokto odhadoval
milovníka umenia, ale tí, čo ho poznali bližšie, vždy vedeli, že Ďuro hudbu
miluje. Kým nemal vlastný akordeón,
občas hrával na ústnej harmonike a
niekoľko rokov spieval v Speváckom
zbore humenských učiteľov, z toho 4
roky pôsobil ako jeho prezident.
Vysvedčenie s jednotkami
Dcéra, ktorá otcovi akordeón darovala, je sama hudobníčka – hrá na klavír
rovnako ako jej malá dcéra a tak je
jasné, že u Kislíkovcov sa láska k
hudbe dedí, len otec ako nositeľ tých-
to umeleckých génov, si musel na
priestor vlastnej realizácie niekoľko
desaťročí počkať. ,,Nevadí, radšej
neskoro ako nikdy a takto si aspoň
zachovám aktivitu a cibrím si myseľ,“
vymenúva výhody svojho aktuálneho
statusu žiaka hudobného odboru hry
na akordeón dôchodca Juraj. Dopĺňa,
že už sa teší, ako sa na konci školského
roka pochváli doma ďalším jednotkovým vysvedčením.
Ak by ste si mysleli, že tento ZUŠkár celé dni len vyhráva a drví teóriu,
mýlite sa. Ešte stíha aj vybehnúť do
prírody, absolvovať sem-tam nejakú
túru, stará sa o záhradu a často cestuje za dcérou do Prahy, kde sa to
nikdy nezaobíde bez toho, aby si spolu
nezahrali.
Publikované so súhlasom autora.
–MiMa–
Juraj Kislík si plní hudobný sen z detstva.
Kam na obed?
Reštaurácia Dukla
Dnes sme okúsili chuť obedového
menu v reštaurácii Dukla. Výhodou tejto reštaurácie je jej poloha
priamo v centre mesta pri fontáne lásky. V letných mesiacoch
zriaďuje reštaurácia vonkajšie
terasy, ktoré sú veľkým plusom
pre návštevníkov, ktorí majú radi
mestský ruch počas slnečných
dní. Zákazníkmi sú väčšinou
ľudia pracujúci v miestnych obchodníkoch a kanceláriách v centre mesta.
Reštaurácia je rozmerovo a kapacitne dostačujúca miestnym
pomerom, zvlášť, ak v letných
mesiacoch funguje aj terasa.
Reštaurácia patrí určite k tým
lepším podnikom v meste. Čo
sa obsluhy týka, na polievku
sme nečakali dlho, no na hlavné
jedlo sme si museli počkať asi 15
minút.
Na výber sme mali z dvoch
druhov polievky. Veľmi nám
chutila, bola podávaná v malom
hrnčeku, z ktorého nám čašníčka
polievku vyliala do taniera. Čo sa
obedového menu týka, v ponuke
sa nachádzali cigánske bravčové
karé podávané s ryžou a hranolkami, vyprážané kuracie stehno
podávané so zemiakovou kašou,
zapekané palacinky s tvarohom
a ovocím, kurací steak na grile
s anglickou zeleninou podávaný
so zemiakmi a bravčová panenka preliata dubákovou omáčkou
podávaná s americkými zemiakmi.
Cena obedového menu je od 3,60
do 5,90 €. Jedlo nám naozaj chutilo. Zemiaky boli fantastické
a mäso taktiež nemalo chybu.
Čo sa porcie týka, najedli sme sa.
Našu návštevu sme zavŕšili opäť
na toaletách. Tie boli v čase našej
návštevy čisté.
–lapObsluha ****
Jedlo: *****
Cena: ***
Toalety: *****
10
RECEPTY
Prinášame vám tradičné recepty z Humenného
a z celého nášho regiónu. Vyskúšajte pripraviť
recepty našich starým mám.
Prajeme vám dobrú chuť!
12/2014 INFO HUMENNÉ
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
V reštaurácii sa pýta hos ašníka:
- Prosím vás, je tá vaša slima ia
paštéta naozaj zo slimákov?
- Áno.
- A skuto ne je iba zo slimákov?
- No, ke sa už tak pýtate,
pravdupovediac miešame k tomu aj
trochu brav oviny.
- A ko ko?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
Pomôcky:
huanako,
aryt, alaš,
tavot
te ením
sa premiestnila
1. as
tajni ky
zna ka
automobilov
Suroviny: 10 ksz e m i a k y, v o d a , s o ľ , 1 P L bravčová masť, červená mletá paprika, cesnak,
majoránka
Postup: Zemiaky očistíme, nakrájame na drobné
kúsky a dáme variť do osolenej vody. Bravčovú
masť, mletú papriku, pretlačený cesnak
premiešame a vložíme do uvarených zemiakov.
Pridáme rozdrvenú majoránku a premiešame.
Podávame s domácimi krutónmi.
2. as
tajni ky
srdcovnica
záhyb
na látke
obsia
zatajujú
malá
horská
osada
mužské
meno
druh
mastiva
dla ami
udrel
o seba
skratka
doktora
súper, sok
domovské
právo
(hist.)
po ná nemocnica
búrske
oriešky
asýrsky
boh mesta
Eridu
rovinatý
kraj
východ
(kniž.)
zna ka
pre kilopascal
kovová
látka
Melichar
(dom.)
tropická
rastlina
zn. cukroviniek
preš
hárok,
po esky
krá al
chytaj
rukami
skratka
pre a iné
ke
vybielia
Postup: Kapustu pokrájame na rezančeky,
nasolíme a necháme v nádobe odležať hodinu a
pol. Do hrnca si dáme asi 1 PL bravčovej masti,
kapustu a posypeme 1 PL cukru. Premiešame,
podlejeme vodou a podusíme do mäkka. Z múky,
droždia, mlieka, žĺtka, soli a cukru pripravíme
kysnuté cesto, nakysnuté ho rozdelíme na dve
časti. Jednu si vyvaľkáme a dáme na hlbší pekáč
vystlaný papierom na pečenie. Kapustovú plnku
dáme na plát cesta, anglickú slaninu pokrájanú
na prúžky rozdelíme na kapustu. Prikryjeme
druhým plátom cesta, potrieme rozšľahaným
bielkom a posypeme rascou. Pečieme na 200
stupňoch zhruba 40 minút do zlata.
zrakový
orgán
druh lamy
Elemír
(dom.)
poplach
(hovor.)
Suroviny: 250 g múka polohrubá, 250 g múka
hladká, 21 250 g múka polohrubá, 250 g múka
hladká, 21 g (polovica kocky)droždie čerstvé, 1
ks vajce, 300 ml mlieko vlažné, cukor kryštálový,
soľ, 1,3 kg kapusta biela hlávková, 1 PL masť
bravčová, 10 dkg slanina anglická, rasca celá
nálev,
po esky
3. as
tajni ky
ozval sa
(kniž.)
ak ný
rádius
lietadla
Pomôcky:
žrde
NSU, pinit,
taro, loro, na vozoch
inkolát, Ea
ohmatal
(hovor.)
ladný
(hovor.)
toliar,
po esky
cudzí
ú et
Kapustník na
plechu
tmavozelený
nerast
iasto ne,
nie úplne
zna ka
automobilov
Rýchla cesnaková
polievka
rascový
likér
4. as
tajni ky
ahké
plnivo
do betónu
bedáka ,
narieka
(expr.)
Krížovku dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom. www.scalpermedia.sk
www.scalpermedia.sk
www.facebook.com/krizovkysusmevom
PRIPOJTE SA K NÁM!
Pomôžte tvoriť naše noviny INFO HUMENNÉ. Píšeme o vás a pre vás, a preto sa neváhajte zapojiť
a poslať nám zaujímavé podnety a tipy na články. Naším spoločným cieľom je reprezentovať
mesto, podporovať dobré veci, upozorňovať na nepríjemné záležitosti a riešiť problémy.
Staňte sa súčasťou komunity, ktorej nie je ľahostajná situácia v Humennom. Urobme z nášho
mesta príťažlivé a príjemné miesto pre život nielen pre nás, ale aj pre budúce generácie. Vaše
tipy, návrhy alebo akékoľvek otázky posielajte na emailovú adresu [email protected]
Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú tvoriť naše noviny či už príspevkami alebo námetmi
na články. V prípade, ak nás chcete podporiť aj finančne, svoje príspevky posielajte na číslo
účtu 1258889008/1111 v Uni Credit Bank. Aj vďaka vašej pomoci sa môžeme stále zlepšovať
a napredovať.
Vydavateľ: Občianske združenie POMÁHAME SI, Námestie Slobody 12, 066 01 Humenné, IČO: 42381401,
mail: [email protected], www.infohumenne.eu, evidenčné číslo: EV 5002/14, ISSN: 1339-7214
Redakcia si vyhradzuje právo krátiť a upravovať príspevky. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich
vydavateľ. Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
12/2014 INFO HUMENNÉ
11
Východoslovenské
drevené kostoly
Východoslovenské drevené kostoly sú drevené stavby sakrálneho
charakteru tvoriace osobitnú skupinu v pamiatkovom fonde Slovenska.
Do tohto súboru oficiálne patrí pod uvedeným názvom 27 objektov,
ktoré sú zapísané medzi národné kultúrne pamiatky. Na Slovensku sa
zachovalo 59 drevených sakrálnych stavieb.
Ich ojedinelosť spočíva najmä v ich
architektúre a technológii výstavby.
Stavali ich na území, ktoré vždy
oplývalo dostatkom dreva z lesov karpatského oblúka. Druhým špecifikom
je kultúrna a konfesijná spätosť s byzantským prostredím, ktorá sa podpísala aj na tvorbe drevenej sakrálnej
architektúry. Drevené chrámy boli
je možné nájsť tiež polygonálne
konštrukčné tvary. Mnohé z nich
sú trojdielne, čo symbolizuje Svätú
trojicu. Šindľová strecha nesie tiež
znaky ľudovej architektúry v podobe
tesársko-rezbárskych geometrických
ornamentov. V dekoračných prvkoch
sa používali aj kovové predmety napr.
železné kríže.
Lži a klamstvá
alebo
Hľadáme dôchodcu Andreja P.
V novinách Naše novinky, číslo 18/2014 zo dňa 2.10.2014 sa na
strane 3 objavil článok s názvom KONFLIKTNÁ „NEZÁVISLÁ“
KAMPAŇ, ktorá hovorí o zneužívaní detí na politiku. To, že
noviny nazvali mládež vo veku 17 – 26 rokov, deťmi, je jedna
vec. No pýtali sme sa mládeže, ktorá na podujatí vypomáhala,
či sa cítia byť zneužívaní. Vypočuli sme si takéto odozvy:
„To čo za dríst si zas vydumali? Vraj,
do 1 v noci. To sa mám smiať alebo
plakať?“ Lucia
„Zneužití? Neviem, čo nato povedať.“
Ivan
„Najlepšie bolo to, že boli zneužívané
deti! To čo je? Haló?!“ Alexandra
„Mňa v tomto meste už neprekvapí
nič. Nečudoval by som sa, ak by
v ďalších novinách vyšiel článok, že
sme mimozemšťania.“ Tomáš
Drevený kostol v Hervartove
Drevený chrám v Bodružal
pôvodne gréckokatolícke, neskôr
pravoslávne (okrem rímskokatolíckeho kostola v Hervartove). Používa
sa pre ne označenie cerkev. Sú to trojpriestorové stavby so štvorcovým
alebo polygonálnym presbytériom,
s pozdĺžnou loďou krytou presahujúcou kupolou a tzv. babincom.
Veža vyrastá z konštrukcie babinca,
s ktorým má nad prízemím spoločnú
strechu. Pozemok býval ohradený
zrubovou alebo murovanou ohradou
a jeho súčasťou bol často i cintorín.
Základná konštrukcia všetkých týchto
objektov je zrubová. Krytinou stavieb
je drevený šindeľ. Najpoužívanejším
stavebným materiálom býval červený
smrek. Stavitelia spájali drevené
hranoly dubovými klinmi. Stavba
spočívala na jednoduchej kamennej
podmurovke bez maltového spojiva.
Zvláštnosťou je, že objekty sú postavené výlučne z dreva a pri ich stavbe
nemohol byť použitý ani jeden klinec. Okrem pravouhlých konštrukcií
Väčšina východoslovenských drevených chrámov pochádza z 18. storočia.
Mnohé interiéry boli pôvodne vyzdobené nástennými a stropnými
maľbami, opierajúcimi sa o byzantské
vzory. Tvorili protiváhu ikonostasu,
ktorý bol výtvarným i funkčným
jadrom celej stavby. Súbor chrámov
predstavuje jednu z najvýraznejších
pamiatkových skupín na Slovensku,
tvorí ho 27 sakrálnych objektov a
ašpiruje na zápis do fondu svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO. Štyri
z nich boli zapísané ako Drevené kostoly v slovenskej časti Karpát. Okrem
dvoch – chrámy v Inovciach a Ruskej
Bystrej v okrese Sobrance v Košickom
kraji – všetky ostatné sú na území
Prešovského kraja v okresoch Svidník (10 objektov), Bardejov (7), Snina
(5), Prešov, Stará Ľubovňa a Stropkov
(po jednom objekte).
–cac–
Nová Polianka skanzen Svidník
Príkra, chrám sv. Michala Archanjela
„K organizátorom podujatia vtedy
prišli iba dvaja muži, manžel p. Zajcevovej a Tomáš. V článku sa uvádza, že
so Zajcevovou prišli dvaja muži, dobre stavaní Ukrajinci! Tomáš, ako Ti
lichotia, ty dobre stavaný Ukrajinec!“
Martin
„Prečítal som si to a nemám slov.“
Milan
Žiadame ospravedlnenie!
Od redaktorky, ktorá sa podpísala
ako (eh), žiadame my dobrovoľníci,
ktorí pomáhame p. Zajcevovej v
jej aktivite meniť mesto Humenné
k lepšiemu, ospravedlnenie za nepravdivý článok plný klamstiev.
1.„Deti lákali ľudí s transparentmi
na alkohol.“- Na transparentoch
bolo spomínané iba to, že sa akcia presúva z priestoru pri fontáne
ku parkovisku pri Vihorlate. Na
žiaden alkohol sme ľudí nelákali.
2.„Ostal som v šoku, keď ma počas
akcie navštívila pani Zajcevová so
svojimi ochrankármi. Dvaja z nich
boli dobre stavaní chlapi s ukrajinským prízvukom.“- Jediní dvaja
muži, ktorí prišli spolu s pani Zajcevovou k organizátorom, boli
manžel p. Zajcevovej, a mladý,
18-ročný dobrovoľník Tomáš,
ktorý sa narodil a žije v Humennom.
3.
„Článok kandidáta Ruščanského
sa však pokúsil zatiahnuť do kampane aj rodinu primátorky Jany
Vaľovej.“- Dcéra pani Vaľovej prišla
na akciu a fotografovala všetkých
dobrovoľníkov a ľudí, ktorí sa na
akcii zúčastnili. Predvolebného
súboja sa tak zúčastnila sama.
4.„Humenčania nemohli spať kvôli diskotéke, trvajúcej do jednej
hodiny v noci.“ - Akciu Mladí
v Humennom sme končili o 19.00,
Humenské hurkárske dni o 21.15.
Všetci, ktorí sa akcie zúčastnili, vedia, kedy sa skončila. Názor si tak
ľudia musia urobiť sami.
Hľadá sa dôchodca Andrej P.
„Chcel by som poprosiť dôchodcu
Andreja P., ktorý tvrdí, že nám
niekedy sľúbila p. Zajcevová, že
nebude kandidovať, aby sa so mnou
osobne stretol a pripomenul mi, kedy
sa o tom dopočul. Pani Zajcevová
nám pred vyhlásením svojej kandidatúry nikdy jasne nepoprela, ani
nevyvrátila to, že či kandidovať bude
alebo nie. Do redakcie novín som zaslal mail, v ktorom žiadam o kontakt
na tohto pána.“ Martin Ruščanský.
Odkaz od mladých: „P. Zajcevová
držíme Vám palce !“
Mladí ľudia, ktorí na akcii pomáhali
s výstavou fotografií talentov z mesta Humenné a okolia sú zhrození
z priebehu kampane.
„Organizátori sa vyhrážajú mladým
ľuďom, že im odtrhnú hlavy a nakoniec sa všetci v spolupráci so zamestnancami mesta Humenné snažia
vykresliť p. Zajcevovú v negatívnom
svetle. My, ktorí poznáme p. Zajcevovú, vieme, že to je sympatická žena,
plná elánu a chuti mestu pomôcť. Ako
sa niekto dokáže znížiť na napísanie takého článku plného klamstiev
iba preto, lebo sa bojí o svoje teplé
miestečko, je neuveriteľné! Ak niekto
tvrdí, že mesto potrebuje čistú a korektnú kampaň, tak by mal začať od
seba. Verím, že sa p. Zajcevová nenechá znechutiť a svoju kampaň dotiahne do úspešného konca.“ Robo
–bah–
12
12/2014 INFO HUMENNÉ
Bežecká
Chemkostavácka 5-ka
Päťkilometrová asfaltová trať s miernym prevýšením preverila bežeckú
vyspelosť mládeže i dospelých. Svoj šiesty ročník napísali 10. septembra
bežecké preteky v Humennom, známe pod názvom Chemkostavácka
päťka.
Okolie humenského parku a kaštieľa,
cestičky oblasti „handrixu“ a Lipovej
ulice zaťažilo behom 40 chlapcov a 19
dievčat, 27 mužov a žien si rozdelilo poradie vo svojich kategóriách.
Štartová listina zaznamenala známe
zvučné mená „bežeckej rodiny“ nielen
z Humenného, ale aj širšieho regiónu.
Mierne sychravé počasie a pretek
uprostred týždňa možno poznačila
trochu nižšia účasť, na druhej strane
sa nikto nemohol sťažovať na kvapky
potu spôsobené horúčavou. Snahou
organizátorov akýchkoľvek pretekov
v behu je prilákať najmä mládežnícku
kategóriu, resp. deti. Inak tomu nebolo ani v tomto prípade, čo potvrdila aj
vyššia účasť mladšej kategórie bežcov.
MUŽI – kat. A (10): 1. Filip Džubara
(TJ Obal Servis Košice, 16:44 min.), 2.
R. Sohl (Patriot Runners Vranov), 3.
R. Bak (Generali Vranov) * kat. B (5):
1. Michal Ivančo (ŠK Banské, 17:13
min.), 2. M. Ondričko (Humenné),
3. L. Lipovský (MBO Strážske) * kat.
C (3): 1. János Bogár (Forró Encs,
17:30 min.), 2. M. Smetana (MŠK
Medzilaborce), 3. I. Pribula (Prima
SH Vranov) * kat. D (2): 1. Ladislav
Rada (MBO Strážske, 20:31 min.),
2. J. Vargovič (MBO Strážske) * kat.
E (2): 1. Gérard Parilák (Triklub
Michalovce, 27:28 min.), 2. A. Baran
(MŠK Vranov).
ŽENY – kat. F (3): 1. Kamila
Chomaničová (behame.sk, 21:38
min.), 2. E. Macejková (Topoľovka),
3. T. Ivančová (ŠK Banské) * kat.
G (2): 1. Ildigó Varga (HUN, 23:22
min.), 2. A. Poľáková (Sedliská).
DIEVČATÁ – kat. D2, 200 m: A.
Pivovarníková (MŠ Hermanovce
n/T., 0:40 min.) * D3, 330 m: 1. M.
Ivančová (ŠK Banské, 01:19 min.), 2.
A. Terpáková (MŠ Hermanovce), 3.
M. Černegová (ZŠ s MŠ Udavské)...
K. Jakubová, L. Rusnáková * D4,
400 m: 1. T. Ivančová (ŠK Banské,
02:00 min.), 2. D. Terpáková (MŠ
Hermanovce), 3. S. Kmecová (Hermanovce)... S. Mažová, B. Pavlíková,
S. Sabolová, V. Dlugošová * D5, 500
m: 1. V. Mattová (ZŠ Ohradzany,
02:55 min.), 2. N. Sakalíková (ZŠ
Ohradzany), 3. Lucia Gajdošová
(ZŠ s MŠ Udavské) * D6, 600 m:
M. Chomaničová (ŠK Gladiátor
Snina, 03:51 min.), 2. B. Hudková
(ZŠ Ohradzany), 3. V. Sivčová (ZŠ
Ohradzany).
CHLAPCI – kat. CH1: S. Niko (MŠ
Hermanovce, 0:48 min.) * CH2, 200
m: 1. M. Rudý (MŠ Hermanovce, 0:41
min.), 2. T. Tegza (MŠ Hermanovce),
3. V. Černega (ZŠ s MŠ Udavské)...
F. Luksaj , T. Urban * CH3, 330 m:
1. M. Kundrát (ZŠ SNP Humenné,
01:19 min,), 2. D. Urban (ZŠ s MŠ
Udavské), 3. T. Packo (Ľubiša)... F.
Ganai, A. Kiča, D. Fečo * CH4, 400
m: 1. J. Holp (ZŠ Ohradzany, 01:58
min.), 2. P. Macko (ZŠ Ohradzany),
3. S. Lopanič (Humenné)... A. Salak,
Š. Jakubov, Š. Rozkoš, L. Tomáš, M.
Pivovarník, Pe. Bilšák * CH5, 500 m:
1. I. Gondor (Humenné, 02:35 min.),
2. F. Rusnák (1. AK Humenné), 3. V.
Pavlík (Lackovce)... F. Zlacký, A. Blicha, 6. D. Savarij * CH6, 800 m: 1.
S. Sciranka (MŠ Hermanovce, 03:00
min.), 2. B. Galanin (SOŠT Humenné), 3. D. Marcinčák (Kežmarok)...
A. Onduško, S. Antolčík, Š. Reby, P.
Ovšany, P. Vrblovský (všetci Humenné) * CH7, 2100 m: 1. M. Bendik (MŠ
Hermanovce, 04:23 min.), 2. M. Metil
(SOŠT Humenné), 3. F. Fiľarský (Humenné), 4. Š. Beňo (Lieskovec).
-KJM-
Štart hlavnej kategórie bežeckej Chemkostaváckej 5-ky.
Odchovanci humenskej
tenisovej školy zvíťazili vo farbách prešovskej akadémie
Humenské tenisové antukové dvorce
ovládli v dňoch 20. – 24. septembra mladé
tenisové nádeje kategórie starších žiakov
triedy „B“ turnaj - TAPO Open. Organizátorom súťaže bola prestížna Tenisová
akadémia Prešov, no z technických príčin
sa tenisové zápasy odohrali v Humennom,
samozrejme s prispením členov 1. TC
Humenné.
Dve želiezka v ohni a favoritov turnaja
v podobe Laury Roháčovej a Samuela
Puškára mali rovnako prešovská Tenisová akadémia i 1. TC Humenné. Samuel
i Laura vzišli z humenského tenisu a v
súčasnosti zakotvili v Prešove, kde sú
pod drobnohľadom skúsených trénerov.
Konkurenciu vo svojej kategórii nenašli,
čím potvrdili formu. Oba mladé talenty,
Laura i Samuel sú majstri Slovenska
v kategórii starších žiačok vo dvojhre
i štvorhre, resp. žiakov vo štvorhre.
Na turnaji boli nasedení ako jedničky
s voľným žrebom v prvom kole eliminácie.
Tridsaťštyri chlapcov a tridsaťjeden
dievčat, medzi nimi aj ďalších deväť
zástupcov domáceho 1. TC Humenné sa snažilo prebojovať čo najbližšie
k finálovému duelu.
Všetky tri dievčatá 1. TC dostali stopku už v 1. kole vyraďovacej fázy. Prvá
zástupkyňa
humenských
trénerov
Dominika Klimková podľahla svojej súperke L. Duhlovej po setoch 4:6 a
1:6, Paula Haburajová nestačila na A.
Gburovú, ktorá ju vyradila setmi 1:6 a
1:6, Viktória Dzáková sa vytrápila s K.
Šalátovou v prvom sete rozdielom 5:7 a v
druhom neuhrala ani jednu hru, 0:6.
Kategóriou dievčat prešla víťazne Laura Roháčová, keď postupne vyradila v
osemfinále L. Duhlovú (6:2 a 6:2), vo
štvrťfinále jej trochu narobila problémy
N. Takáčová, ktorú ale porazila 6:1 a 7:6,
v semifinále na Roháčovú nestačila V.
Čalfová. Laura Roháčová si poradila aj
so semifinálovou súperkou, treťou nasadenou v turnaji Sharon Jobbágyovou (TK
DRANaM Košice) v setoch 6:2 a 6:3.
Ani Samuel Puškár nezakopol na exdomácej pôde, ktorý sa do šestnásťfinále
Laura Roháčová
eliminácie prehupol s voľným žrebom
a ľahko (6:0 a 6:1) zdolal P. Harmaňoša.
V osemfinále si poradil s J. Kaťuchom
rozdielom 6:1 a 6:3, jeho štvrťfinálovým
súperom po setoch 6:0 a 6:1 bol T. Kepič.
Jednoduchým spôsobom sa cez semifinále
„prestrieľal“ so súperom S. Žákom po
setoch 6:1 a 6:1. Z opačnej strany pavúka postupoval druhý nasadený Krištof
Samuel Puškár
Minárik (TK Jednotka Bratislava).
Finálový duel rozohral lepšie Minárik,
keď prvý set vyhral 6:1, ale v druhom a
treťom sete už triumfoval Puškár rozdielom 6:1 a 6:4.
Poltucet
humenských
zástupcov
chlapčenskej kategórie si počínal takmer
rovnako ako ich tímové spoluhráčky.
Viac si zahral Martin Hančarik, ktorý
prešiel prvým kolom cez R. Hlaváča v
troch setoch (5:7, 6:1, 6:3), ale potom ho
zastavil J. Kaťuch bez nároku na zisk jedinej hry (0:6, 0:6). Samuel Varga mal v 1.
kole voľný žreb, no v šestnásťfinálovej sérii
ho zastavil T. Kepič po setoch 1:6 a 1:6.
Podobne skončil účinkovanie medzi 32
najlepšími Daniel Lopata, ktorého vyradil
po setoch 0:6 a 0:6 T. Krajčír. Ďalší z humenských tenistov Jakub Mucha s voľným
žrebom v 1. kole natrafil v šestnásťfinále
na S. Žáka, ktorý mu dovolil uhrať iba
jeden set (0:6 a 1:6). Aj Marek Polanský
prešiel s voľným žrebom do ďalšieho kola,
kde nevyzrel na M. Moncoľa v setoch
6:7 a 6:2. Asi najväčší úspech spomedzi
humenských zástupcov zaznamenal
Ivo Gondor, ktorý porazil v 1. kole R.
Michalika 6:3 a 6:1, do osemfinále prešiel
zápasom s F. Urbánkom po setoch 6:4 a
6:0, kde sa stretol s neskorším finalistom
turnaja K. Minárikom a podľahol mu
rozdielom 3:6 a 4:6.
Aj štvorhru turnaja TAPO Open v Humennom ovládli víťazi single zápasov.
Puškár so svojim kolegom Dušanom
Obertom porazili vo finálovom súboji
dvojicu J. Kaťuch a L. Palovič po setoch
6:3 a 6:2, Laura Roháčová s tenisovou
partnerkou Natáliou Takáčovou nechala
po setoch 7:5 a 6:3 na striebornej pozícii
duo S. Jobbágyovú a V. Čalfovú. Čo sa
týka štvorhry, tak z tenistov 1. TC Humenné sa až do semifinále dostal Ivo Gondor so spoluhráčom Samuelom Špakom.
Predbehlo ich ale neskoršie víťazné duo S.
Puškár a D. Oberta (6:3, 6:1).
-KJM-
Download

Okienko M. Zajcevovej - info Humenné | Noviny