Štvrtok • 30. 6. 2011 • Číslo 2 • Samostatne nepredajné
PARALYMPIONIK
Príloha Slovenského paralympijského výboru
PARÁDA
sa vydarila,
stretneme sa
zasa o rok!
s. 11-13
Hokej na sánkach
hľadá hráčov
a partnerov
Hana Kolníková
chce z Londýna
medailu
s. 19
s. 6-7
Hans – Dieter Bergmann
o športe a kúpeľníctve
s. 16-17
OBSAH/EDITORIAL
VO VNÚTRI ČÍSLA NÁJDETE:
Koncom apríla zástupcovia SPV absolvovali inšpekčnú cestu do Londýna, ktorá mala preveriť
možnosti prípravy pred PH 2012. Záujem o kempy v Anglicku prejavili atléti a stolní tenisti. Po
zvážení kvalít vytypovaných športovísk sa atléti
rozhodli pre kolísku paralympionizmu v Stoke Mandeville, stolní tenisti sa budú pripravovať
STRANY 4-5
v Sheffielde.
Deviaty ročník „kolies“ sa už naplno rozbehol.
Jeho novinkou je podporojekt „Na kolesách proti obezite“, ktorého úlohou je zapojenie detí
a mládeže do pohybovej aktivity na bicykloch.
Obezita je jedným zo štartérov zhubného nádoru a preto i boj proti obezite je zároveň bojom
proti nádorovým ochoreniam.
STRANA 8
V dňoch 20. - 22. mája sa uskutočnil na bratislavských Pasienkoch už 33. ročník plaveckých pretekov
Slovakia Cup 2011, ktoré boli druhý rok zároveň
otvorenými majstrovstvami SR v plávaní telesne
postihnutých športovcov. Väčšina plavcov ladila na
tomto podujatí formu na ME v Berlíne.
STRANA 10
Už 18. ročník turnaja Slovakia Open 2011 v tenise
na vozíku sa odohral vo vynovenom areáli ŠK Slávia
STU Bratislava a štartovalo na ňom 40 tenistov a tenistiek z 11 krajín. Potešil nás Tomáš Masaryk víťazstvom v druhej súťaži, čo mu vynieslo posun v rebríčku o 116 miest vyššie!
STRANA 18
NRC Kováčová organizuje pravidelne v polovici júna
športové hry pre svojich pacientov. V tomto roku sa
uskutočnil už ich 23. ročník. Opäť sme mali možnosť vidieť entuziazmus pacientov rôzneho veku i zdravotného stavu, ako dávajú celú svoju vôľu do športových súťaží. Nechýbali tu ani slovenskí paralympionici.
Vážení čitatelia,
v apríli roku 2006 sa Vám
dostalo do rúk prvé vydanie časopisu Paralympionik,
ktorý vychádza ako príloha
Denníka Šport. Päť rokov vydávania tohto periodika
zmapovalo nielen významné úspechy slovenských paralympionikov v Turíne, Pekingu a Vancouvri, ale aj
množstvo projektov, ktoré
za toto obdobie zrealizoval
SPV. Som nesmierne rád, že sa nám aj v ťažkom
období 2007-2010 podarilo udržať jeho vydávanie a mohli sa k Vám prostredníctvom neho dostávať všetky zaujímavé informácie z paralympijského hnutia.
Toto malé jubileum by určite nebolo, nebyť nasadenia všetkých, ktorý stoja za vydávaním Paralympionika. Preto moje poďakovanie patrí najmä
jeho hlavnému zostavovateľovi Ing. Romanovi
Véghovi, vydavateľstvu Šport press, našim prispievateľom Zuzane Wisterovej, Stanovi Ščepánovi,
Pavlovi Kubišovi a ďalším, fotografom Romanovi
Benickému a Borisovi Čechvalovi, všetkým partnerom SPV a PMS, ako aj vám našim čitateľom,
pre ktorých tento časopis pripravujeme a ktorí sa
aj aktívne zapájate do našich súťaží.
Verím, že toto jubileum bude pre nás povzbudením, že sme dokázali prežiť a že nás prostredníctvom nášho časopisu budete sprevádzať aj na
ceste do Londýna, ktorá nás už onedlho čaká.
Keďže sa blíži letné obdobie, prajem vám príjemné chvíle na dovolenkách a v kruhu svojich
najbližších. Nezabúdajte však na prevenciu. Do
NRC Kováčová, o ktorom píšeme vo vnútri prílohy,
prichádzajú každoročne najmä po lete rehabilitovať ľudia so zraneniami, ktoré utrpeli pri skokoch
do vody, pádoch zo stromov či autohaváriách.
V tomto prípade určite pred každou aktivitou platí staré slovenské „dvakrát meraj, raz rež“.
Pohodové leto plné energie života v mene slovenských paralympionikov želá
PhDr. Ján RIAPOŠ, PhD.
predseda SPV
STRANY 20-21
HRAJTE S NAMI A VYHRAJTE HODNOTNÉ CENY!
Vystrihnite si opäť kupón s logom Slovenského paralympijského výboru a nalepte ho na korešpondenčný lístok. Odpoveď pošlite najneskôr
do 20. júla 2011 na adresu: Slovenský paralympijský výbor, Benediktiho
5, 811 05 Bratislava 1. Na korešpondenčný lístok uveďte vašu adresu
a telefonický kontakt. Traja výhercovia získajú ceny od Slovenského
paralympijského výboru.
Otázka: Aké medaily vybojovala na tohtoročných MS na Novom Zélande šprintérka Hana
Kolníková?
A: dve zlaté
B: dve strieborné
C: dve bronzové
SÚŤAŽ Z MARCOVÉHO VYDANIA PRÍLOHY PARALYMPIONIK
Správna odpoveď na otázku, koľko zlatých medailí získala na ZPH 2010 vo Vancouvri Henrieta Farkašová je B, tri.
Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali troch výhercov. Tretiu cenu - tričko „PARÁDA 2011“ - získava MARKO MILAN, Sadová 1/171, 03405 Ružomberok,
druhú cenu – polokošeľu „Trénujeme na Londýn“ – vyhráva PETER ŠVEC, Hasičská 13/530, 91401 Trenčianska Teplá a prvú cenu – publikáciu Osobnosti
slovenského športu 1896 – 2010 zasielame na adresu: VLADO VINKLER, 956 01 Bojná 681.
Víťazom srdečne gratulujeme!
PARALYMPIONIK
ŠPORT EXTRA – PARALYMPIONIK, príloha Slovenského paralympijského výboru.
Vydáva Šport press, s. r. o., Ilkovičova 34, 842 28 Bratislava. Riaditeľ: Mgr. MARIAN ZIMA.
Šéfredaktor: ZDENO SIMONIDES. Zostavovateľ: Ing. ROMAN VÉGH. Editor: ĽUDOVÍT LUČANIČ.
Grafická úprava: IVAN ANTAL. Jazykový redaktor: JURAJ PODOLAN. Tlač: Merkantil, s. r. o.,
Trenčín. Uzávierka: 27. júna 2011. Samostatne nepredajné.
3
PH LONDÝN 2012
Po úspešných minuloročných ZPH vo Vancouvri
a posledných letných PH
v Pekingu sa už o vyše roka
opäť rozhorí na Olympijskom štadióne v Londýne
oheň - symbol starovekých
olympijskych hier, ktorý
oslavoval boha Dia v Olympii
a tiež symbol mieru a pokoja
zbraniam - ekecheíriá. Paralympijský oheň sa zapáli dva
týždne po ukončení letných
OH presne 29. augusta počas
otváracieho ceremoniálu
XIV. paralympijských hier
Londýn 2012.
Od tohto
dňa sa stane
metropola Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska centrom paralympijského športu a stredobodom celosvetovej pozornosti, pretože na tomto mieste
sa zíde viac ako 4 000 športovcov z približne 150 krajín
našej planéty a budú súťažiť a bojovať počas 11 dní
v 21 paralympijských športoch o 503 kolekcií medailí.
PRÍPRAVA A AKTIVITY
SPOJENÉ S HRAMI
Olympijské a paralympijské hry sa vracajú do krajiny, ktorá je kolískou mnohých športov a v ktorej taktiež pred 63 rokmi Sir Ludwig Guttmann, neurochirurg
z nemocnice v Stoke-Mandeville v Aylesbury, založil tradíciu paralympijského športu. Súčasťou jeho liečby v liečebno-rehabilitačnom centre pre vojenských vyslúžilcov - vozičkárov s poranením
chrbtice totiž bolo oboznámenie pacientov s niektorými druhmi športu a založenie tradície športovej súťaže.
Od roku 1948 sa táto súťaž
datuje ako prvé stoke-mandevillské hry, a nie náhodou
Koncom apríla zástupcovia Slovenského paralympijského výboru (SPV)
absolvovali inšpekčnú cestu do Londýna, ktorá mala
za cieľ preveriť možnosti
prípravy našich športovcov
pred PH 2012. Jej členmi
boli športový manažér SPV
Peter Hamaj a reprezentačný tréner telesne postihnutých atlétov Štefan Čuvala.
Počas dvoch dní mali rokovania na organizačnom
výbore hier, navštívili
Olympijský park, ktorý je
v poslednej fáze výstavby
4
SAMUEL ROŠKO
Londýnske hry chcú byť
sa konali v rovnakom čase Pohľad do vnútra olympijského štadióna.
ako olympijské hry v Londýne.
PREHĽAD ÚČASTI NA LETNÝCH PH
O štyri roky neskôr sa zroRok Dejisko Krajiny Športovci Výprava SR Počet
dilo medzinárodné hnutie
medailí
známe pod názvom medzi1992 Barcelona
82
3001
spol.ČSFR
13
národné stoke-mandevillské
1996
Atlanta
103
3259
45
11
hry vozičkárov, ktoré je pova2000 Sydney
122
3881
71
13
žované za predchodcu sa2004
Atény
136
3808
58
12
motných paralympijských
hier. Sir Ludwig Guttmann
2008 Peking
146
3951
71
6
potom úspešne presadil svo2012* Londýn
150
4200
75
6
ju koncepciu paralympij*predpokladané počty
ských hier v roku 1960, kedy
sa konali prvé paralympijské veria, že inak to nebude ani mo podporuje vyše 1 000
v roku 2012 a paralympij- realizovaných projektov
hry v Ríme.
Londýn je v poradí už šies- ské hry sa do histórie zapí- rôznych inštitúcií, nezistym spoločným dejiskom let- šu novými rekordmi. Chcú kových organizácií a škôl
ných olympijských a para- prekonať aj tie úctyhodné s cieľom využiť projekt
lympijských hier. Prvýkrát bol z Pekingu ako napríklad po- hier k rozvoju celej spoločspoločný projekt kandidát- čet účastníkov – 3 951, po- nosti (viac na www.lonskeho mesta predložený čet predaných lístkov - d o n 2 0 1 2 . c o m / i n s p i r e Barcelonou a v roku konania 1 820 000, počet akredito- programme).
Olympijské a paralymhier 1992 sa stal i reálnou vaných zástupcov médií –
skutočnosťou. Vtedy sa na 3 100 alebo počet dosiah- pijské hry v Londýne budú
paralympijských hrách zú- nutých svetových či para- aj „kultúrnou olympiádou“
častnilo 3 001 športovcov lympijských rekordov – 279 a samotní Briti veria, že to
bude v histórii moderného
z 82 krajín a ich súťaže resp. 339, a podobne.
Londýnske hry majú am- olympijského a paralympijokrem Barcelony prebiehali
aj v Madride. Odvtedy už bíciu byť inšpiratívnymi ského hnutia najväčší kultúrubehlo bezmála 20 rokov pre celý svet a v určených ny sviatok. Obrovský londýna každé ďalšie usporiadateľ- šiestich oblastiach – šport, sky kultúrny festival, ktorý sa
ské mesto (Atlanta, Sydney, vzdelávanie, kultúra, dob- začne 21. júna 2012 dá možAtény, Peking) zaznamená- rovoľníctvo, udržateľnosť nosť mladým umelcom z cevalo nové rekordné počty a obchod - organizujú lého sveta prostredníctvom
účastníckych krajín a špor- množstvo aktivít po celom ich tvorby (tanečnej, muzitovcov (viď prehľad v tabuľ- území Veľkej Británie. In- kálnej, divadelnej, filmovej
špirovať nimi chcú najmä a digitálnej inovácie) osláviť
ke).
Organizátori v Londýne mládež a britská vláda pria- veľký sviatok športovcov. Aj
umelci majú prispieť k prezentácii a šíreniu olympijských a paralympijských
myšlienok a hodnôt akými
sú priateľstvo, vzájomný rešpekt, výnimočnosť, odvaha, inšpirácia či rovnocennosť.
ŠPORTOVISKÁ
A INFRAŠTRUKTÚRA
Športoviská určené pre
súťaže v programe paralympijských hier začínajú dostávať svoju finálnu podobu.
V olympijskom parku sú už
dokončené štyri (dráhová
cyklistika, goalball, plávanie
a basketbal), finišuje sa na
atletickom štadióne, dokončujú sa ubytovacie kapacity,
vo všetkých oddychových
zónach sa sadí zeleň. Je dokončené aj stredisko pre
média a hlavné tlačové
centrum. Organizátori predstavili aj areál Brands Hatch
v Kente (cestná cyklistika),
ktorý je už tiež dobudovaný.
Postup prác a ani nič iné teda nenasvedčujú tomu, že
by plánované termíny nemali byť dodržané a budú sa
môcť uskutočniť na športoviskách všetky plánované
testovacie súťaže, ktorých
bude v priebehu mesiacov
máj 2011 až august 2012
bezmála 45.
Atléti a stolní tenisti sa budú pripravovať v dejisku hier
a taktiež niekoľko športovísk v blízkosti Londýna, ktoré by mohli byť
vhodným domovom našich
športovcov v príprave na
PH.
Záujem o prípravu priamo v Anglicku prejavili atléti a stolní tenisti. Po dôkladnom zvážení všetkých
kvalít vytypovaných športovísk sa vedenie atletiky
rozhodlo pre areál priamo
v kolíske paralympionizmu
v Stoke-Mandeville (na
snímke hlavný vstup), ktoré ponúka nadštandardné podmienky na tréning,
ubytovanie a regeneráciu.
Ich tréningový kemp bude
trvať jeden týždeň a absolvujú ho tesne pred PH v roku 2012.
Stolní tenisti sa budú pripravovať spolu s domácimi
hráčmi v Sheffielde, ktorý
je základňou anglickej stolnotenisovej reprezentácie.
Naši hráči absolvujú dva
tréningové kempy. Jeden
už v tomto roku po skončení turnaja British Open,
druhý tesne pred PH v roku
2012.
(ph)
PH LONDÝN 2012
inšpiráciou pre celý svet
SLOVENSKÉ DRUŽSTVO
V PRÍRAVE
Slovenskí paralympíjski
športovci sa pripravujú už na
svoju piatu účasť na letných
paralympijských hrách v samostatnej ére Slovenska. Doteraz sa z každého dejiska
vracali ovenčení najcennejšími kovmi, pričom najúspešnejšia žatva bola v Sydney
v roku 2000 (viď prehľad
účasti v tabuľke) so ziskom
13 medailí. Zo štyroch paralympijských účastí si dovedna naši športovci priviezli až
42 medailí, z toho je 12 zlatých, 15 strieborných a 15
bronzových.
Medzi naše najúspešnejšie
športové odvetvia na paralympijských hrách patrí stolný tenis (4 zlaté medaily),
atletika, cyklistika a plávanie (po 2 zlaté), lukostreľba
a streľba (po 1 zlatej). O zisk
všetkých našich medailí sa
pričinilo celkovo 33 športovcov, pričom v historických tabuľkách so ziskom najväčšieho počtu medailí z letných
paralympijských hier sú na
popredných priečkach Ján
Riapoš, Ladislav Gáspár, Anton Sluka, Rastislav Tureček
a zo žien Alena Kánová, ktorí
vo svojej zbierke majú minimálne tri vzácne kovy. K nim
určite patria aj ďalší šiesti,
ktorí majú vo svojej zbierke
aspoň jednu zlatú medailu
(viď prehľad najúspešnejších
medailistov v tabuľke).
hodlaní urobiť v príprave maximum pre dosiahnutie stanovených kvalifikačných limi-
PREHĽAD NAJÚSPEŠNEJŠÍCH SLOVENSKÝCH
MEDAILISTOV Z LETNÝCH PH
Meno
Ján Riapoš
Ladislav Gáspár
Anton Sluka
Rastislav Tureček
Alena Kánová
Rastislav Revúcky
Andrej Zaťko
Imrich Lyócsa
Pavol Kolačkovský
Radovan Kaufman
Veronika Vadovičová
Marek Margoč
Šport
Zlato Striebro Bronz
stolný tenis
2
1
0
stolný tenis
1
2
2
atletika
1
2
0
cyklistika
1
2
0
stolný tenis
1
1
1
stolný tenis
1
1
0
plávanie
1
0
1
lukostreľba
1
0
1
plávanie
1
0
1
cyklistika
1
0
0
šport.streľba 1
0
0
atletika
1
0
0
Slovenské paralympijské
družstvo Londýn 2012 je tvorené 65 športovcami v desiatich druhoch športu,
pričom je v ňom zaradených
57 telesne, 5 zrakovo a 2
mentálne
znevýhodnení
športovcov. Medzi najskúsenejších v tíme patria
I. Lyócsa, R. Csejtey, A. Kánová, R. Tureček, V. Mikulášiková, J. Riapoš, R. Revúcky, J. Široký, M. Margoč, V. Janovjak
a R. Mitošinka, ktorých dopĺňa ďalších 44 športovcov
s minimálne jedným štartom
na PH a 10 nových adeptov
bez skúsenosti zo súťaže
na paralympijských hrách.
Všetci títo športovci sú od-
tov a vybojovať pre svoje
športové odvetvie očakávanú miestenku do Londýna.
V rozširujúcej sa konkurencii
paralympijských športov, zaradených do programu hier,
majú šancu uspieť však len tí,
ktorí majú vytvorené potrebné podmienky na nerušenú
prípravu. Čiastočne sú tieto
podmienky, najmä finančné,
vytvorené pre skupinu športovcov, ktorí sú dotovaní Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR na základe zaradenia do tzv. skupiny „vybraných športovcov“,
avšak ani v spojení s ďalšími
zdrojmi nie je zatiaľ stopercentná istota zabezpečenia
naplnenia ich plánovanej prípravy a účasti na podujatiach
v roku 2011. Možnosti sa tým
radikálne znižujú, ale paralympíjski športovci už neraz
dokázali nemožné. Veríme
preto, že sa im aj teraz podarí
z minima vyťažiť maximum
a v konečnom súčte dosiahneme plánovanú účasť na PH
v Londýne až v desiatich
športových odvetviach.
Šance mali alebo ešte budú mať naši športovci na najvýznamnejších podujatiach
v roku 2011 (MS v atletike už
boli začiatkom januára a získali sme 1 miestenku za medailové umiestnenia H. Kolníkovej, v boccii na našich
športovcov čaká účasť na SP
v Belfaste, v cyklistike na MS
v Dánsku, v drezúre na ME
v Belgicku, v lukostreľbe na
MS v Taliansku, v plávaní na
ME v Nemecku, v stolnom
tenise na ME v Chorvátsku,
v športovej streľbe na SP
a v tenise na vozíku na okruhových turnajoch) a v niektorých športoch si budú
môcť splniť limity aj v roku
2012. Či budú naozaj pripravení tak, aby boli na týchto
podujatiach schopní podať
optimálny výkon je dnes
otázne a až po absolvovaní
týchto podujatí v roku 2011
získame obraz o reálnom postavení slovenského paralympijského športu.
Iba päť percent vstupeniek na londýnsku paralympiádu bude drahších ako 50 libier. Polovica zo zvyšného počtu
vyjde na 10 libier alebo
menej. Organizačný výbor tiež oznámil, že od
9. septembra tohto roku
ponúkne na predaj približne dva milióny vstupeniek.
Organizátori
zverejnili
ceny
vstupeniek
na PH
Verejnosť bude môcť
požiadať o ich zakúpenie v období 9. – 30.
septembra 2011 za štartovaciu cenu 10 libier pre
dospelých a 5 libier pre
osoby pod 16 a nad 60
rokov. V cene vstupenky
bude v deň konania podujatia zahrnutá aj cestovná karta (London Travelcard). Ceny vstupeniek na otvárací a záverečný ceremoniál sa začínajú na 20 librách. Najdrahší lístok na otvorenie bude stáť 500 libier.
Pre PH 2012 budú vydané rôzne druhy vstupeniek. Časť hľadísk bude
vyhradená, do zvyšných
sektorov sa bude vstupovať bez konkrétneho očíslovania miest. Kto prv
príde, získa lepšie miesto.
„Vytvorili sme spravodlivú cenovú ponuku.
Dúfame, že pritiahne ľudí, aby spolu vytvorili
fantastickú atmosféru
na športoviskách“, uviedol generálny riaditeľ
londýnskych hier Paul
Deighton.
(vg)
Takto vyzerá paralympijská dedina v súčasnosti a takto bude vyzerať po dokončení. FOTO www.london2012.com, ARCHÍV SPV
Vzhľadom na atraktívnosť a dostupnosť dejiska
paralympijských hier v roku 2012, ale i zaznamenávaného rastúceho záujmu
našej verejnosti o paralympijský šport, SPV v spolupráci s partnerskou agentúrou Herial, s.r.o., ktorá
bude na území Slovenska
jediným licencovaným predajcom vstupeniek na PH,
pripravuje pre záujemcov
pobytové balíčky počas
trvania XIV. paralympijských hier Londýn 2012
(www.london2012.com).
Podporte paralympionikov priamo v Londýne!
Pobytové balíčky v trvaní 3, 5 až 7 dní ponúkajú
zaujímavo skombinovaný
športovo, kultúrno a spoločensko-poznávací pobyt
v Londýne a blízkom okolí.
V balíčku v prijateľnej cene
Olympijský maskot Wenlock s paralympijským
Mandevillom točia maketu známeho londýnskeho
kolesa.
už od 505 eur na osobu budú záujemcom ponúknuté
okrem zabezpečenia spiatočnej letenky, ubytovania,
návštevy paralympijskej
dediny a vybraného športoviska (vrátane lístka na
súťaž) aj ďalšie jedinečné
atrakcie, približujúce autentickú atmosféru stredovekého i súčasného Londýna. Viac informácií získate
na stránkach www.spv.sk
alebo www.herial.sk
5
PROFIL
Po Pekingu smútila. Piate miesto
sa jej málilo. O rok neskôr už
na kontinentálnom šampionáte
zrakovo postihnutých na Rodose
vybojovala zlato a bronz. Začiatkom
tohto roka zažiarila na MS všetkých
zdravotne postihnutých, ktoré
sa konali na Novom Zélande
a odniesla si dva strieborné kovy.
Ako sa hovorí, s jedlom rastie chuť.
Z budúcoročných PH v Londýne
chce medailu.
Pred štartom
pekinských hier
bola
horúcou
medailovou nádejou slovenskej
výpravy strelkyňa Veronika Vadovičová. Zlatou
medailou ich naplnila do bodky už v prvej disciplíne. V Londýne sa rovnaké očakávania slovenskej paralympijskej výpravy budú bezpochyby sústreďovať na túto mladú štíhlu dámu,
ktorá v poslednom čase dokazuje,
že si s tartanom naozaj potykala.
Hana pochádza z Hlohovca
a zrakové poškodenie jej diagnostikovali už v šiestom týždni života.
Na pravé oko trpí úplnou slepotou,
ľavé má slabozraké. Tento hendikep ju radí do strednej triedy T12,
keďže „jedenástkári“ sú nevidiaci
a „trinástkári“ slabozrakí. O svojej
rodine hovorí, že prebytkom športových génov neoplýva. Športu sa
začala venovať už v prvých rokoch
na Základnej škole internátnej pre
slabozrakých a nevidiacich v Bratislave. Tá má družbu so školou rovnakého zamerania v Levoči a tak sa
6
ROMAN VÉGH
HANA KOLNÍKOVÁ
Dátum narodenia:
Športové odvetvie:
Postihnutie:
Najväčšie úspechy:
19.7.1989
atletika, beh
zrakové, skupina T12
MS 2011 – 2 x 2. miesto (100 m, 200 m)
ME IBSA 2009 – 1. miesto 200 m, 3. miesto 100 m
PH 2008 – 5. miesto 100 m
„detváky“ pravidelne zúčastňujú
spoločných súťaží, na ktorých vynikala.
„DIAĽKA“ DOSTALA ČERVENÚ
V deviatej triede objavil talentovanú dievčinu tréner Dušan Dědeček. „Robil v hale Elán preteky
a keďže som dobre skákala do diaľky, tak ma oslovil a začal so mnou
pracovať“, spomína na začiatky.
Medzitým ukončila základnú školu a prešla na Gymnázium Vazovova, kde vydržala rok. Ďalšie ročníky už absolvovala na hlohovec-
kom gymnáziu. Stala sa členkou
klubu ŠK Olymp Slovakia i Slovenského atletického zväzu zdravotne postihnutých. V tomto období
mal prednosť skok do diaľky pred
šprintami. Po Dědečkovi prevzal
jej tréningy Rudolf Mada a dostavili sa prvé úspechy na juniorských
svetových hrách IBSA v americkom Colorade a IPC MS v Holandsku. V roku 2006 prišiel v jej atletickej kariére ďalší míľnik. Únavová zlomenina členka a odporúčanie, že by sa mala radšej venovať
behu.
Aj bežecké disciplíny si vyžadujú nevyhnutnú dávku driny v posilňovni.
Od roku 2007 sa jej venuje ako
tréner bývalý výborný strednotratiar Ján Surgáč. Ten okrem trénerského poslania plní aj funkciu „eskort“. „V praxi to znamená, že ide
so mnou na plochu, rozcvičuje sa
so mnou, nastaví mi bloky, ale potom ho štartér vyzve, aby opustil
dráhu a bežím už sama“, vysvetľuje Hanka postavenie svojho trénera – eskorta. Ešte dodáva, že športovci v jej skupine majú na výber,
či pobežia sami alebo s človekom,
ktorý má v týchto disciplínach
označenie „guide“ (navádzač). Nevidiaci ho majú povinne, T13 si už
musí poradiť bez neho. „Uvažujeme o zmene, že by som tiež behala
s navádzačom. Predsa len orientácia v zákrutách je bez neho náročná. Ale nie je to také jednoduché.
Treba ho nájsť a zosynchronizovať
sa s ním“, odkrýva karty ešte ani
nie 22-ročná atlétka.
PROFIL
Počas tohtoročných MS na štadióne v Christchurchi.
Vľavo Ján Surgáč,
vpravo Dušan
Dědeček.
KEĎ ESKORT SMÚTI
K týmto úvahám prispel aj svetový šampionát v Christchurchi začiatkom roka, kde súperkin navádzač zrejme zohral podstatnú úlohu v súboji o zlato v stovke. Tesne
pred cieľovou čiarou jej dal signál,
aby sa predklonila, čo boli zrejme
tie rozhodujúce dve stotinky sekundy, o ktoré ju šťastnejšia Britka Cleggová predbehla. Po tomto
preteku sa naskytol slovenskej výprave bizarný pohľad. Hanka sa tešila z druhého striebra, Ján Surgáč
smútil s hlavou v dlaniach. Premrhaná šanca na zlato, na ktoré jeho
zverenkyňa jednoznačne mala, ho
trápila, a tak ho museli utešovať
ostatní kolegovia. „Mňa to tiež mrzelo, lebo som postúpila do finále
s najlepším časom. Ale na druhej
strane to boli moje prvé medaily
z MS a tie si treba vychutnať. To
zlato snáď ešte niekedy príde“, berie veci s nadhľadom.
V týchto dňoch už čoraz intenzívnejšie rozmýšľa o metropole na Temži. Tam sa na budúci rok stretne paralympijská elita z celého sveta.
Miestenku pre Slovensko (zatiaľ jedinú atletickú) vybojovala na Novom
Zélande. Paradoxne by však mohla
pripadnúť inej športovkyni. „Ak budem štartovať, jednoznačne chcem
medailu“, netají svoje ambície.
V PEKINGU CHCELA VIAC
Jednu paralympiádu už má za
sebou. V roku 2008 štartovala
v Pekingu. Na dvojstovke skončila
siedma, na stovke piata, keď sa jej
nepodarilo postúpiť do A finále.
Hlavne táto druhá disciplína ju dlho mrzela. „Chcela som dosiahnuť
rozhodne viac. Hoci ma všetci chlácholili, že som ešte mladá a úspech
sa dostaví, cítila som, že to mohlo
Inkriminovaný finiš na stovke, kde Hanka prišla o zlato.
byť lepšie.“ Okrem športovej stránky má však na Peking dobré spomienky. Hoci stravu á la Čína, ani
nič korenené nemusí, organizácia
a veľkoleposť hier ju nadchli. Tie tu
navyše strávila so svojím vtedajším partnerom, vrhačom Marekom Margočom a aj kvôli originálnym tričkám vytvorili v paralympijskej dedine neprehliadnuteľnú
dvojicu.
Vďaka športu už videla kus sveta. Okrem množstva európskych
štátov zavítala do Číny, Brazílie,
USA či na spomínaný Nový Zéland.
Christchurch necelý polrok pred
MS postihlo zemetrasenie. Dokonca sa uvažovalo o preložení šampionátu. Organizátori všetko postíhali, ale účastníci počas pobytu cítili otrasy. „Ráno som sa zobudila
a celá budova sa triasla. Mali sme
pokyny zostať na mieste“, spomína na nie príliš príjemné sekundy.
FOTO: DUŠAN ĎĚDEČEK
Krátko po MS prišla druhá silná vlna a Christchurch takmer zmizol
z mapy sveta ...
PISTORIUS Z NEJ NEBUDE
Hanka v súčasnosti študuje druhý ročník vysokej školy, konkrétne
na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, smer poradenstvo a pedagogika mentálne postihnutých. Od
letného semestra prešla na externé štúdium, aby sa mohla lepšie
pripraviť na budúcoročný vrchol
v Londýne. Takže v súčasnosti ju
ešte častejšie vídať na Lafranconi,
Železnej studničke či v posilňovni
NTC.
Keďže na Slovensku jej chýba
medzi zrakovo postihnutými konkurencia, využíva možnosť konfrontácie so zdravými šprintérkami. V roku 2009 získala ako finišmanka štafety Slávie UK Bratislava na 4x100 m na majstrovstvách
Slovenska striebro, ešte o rok skôr
si na juniorskom šampionáte vybojovala bronz na 200 m. Na pravidelné meranie síl so zdravými ako
Juhoafričan Oscar Pistorius však
nemyslí: „Súťažím s nimi čisto
z pragmatických dôvodov – špeciálnych súťaží pre zrakovo postihnutých je na Slovensku minimum."
Keďže má rada adrenalín, nepohrdne vo voľnom čase jazdou
na snouborde, holduje aj kolieskovým korčuliam a plávaniu. Alebo
pomáha mame, ktorá je špeciálnym pedagógom na ZŠ v Hlohovci
a venuje sa deťom v rámci art terapie. Prácu s ľuďmi jej predurčuje aj
súčasné štúdium. „Uvidím, čo prinesie budúcnosť. V športe, ako aj
v pracovnom živote. Nechávam to
zatiaľ voľne plynúť“, konštatuje.
Pre londýnsku medailu však robí
maximum. A my všetci jej držíme
palce, aby to vyšlo.
7
CHARITATÍVNY PROJEKT
PETER HAMAJ
Deviaty ročník „kolies“ sa už naplno rozbehol
Tak ako každý rok i v tomto roku realizuje
Slovenský paralympijský výbor v spolupráci
s Nadáciou SPP a Nadáciou Výskum rakoviny
projekt charitatívnej kampane „Na kolesách proti
rakovine“. Tohto roku je to už deviaty krát.
Počas ôsmich rokov trvania tejto
kampane sa podarilo aj vďaka výdatnej pomoci nadšených organizátorov v regiónoch Slovenska
zakúpiť niekoľko prístrojov v hodnote viac ako
200 000 eur, ktoré pomáhajú diagnostikovať nádorové ochorenia občanom celej krajiny.
Do minuloročnej kampane sa zapojilo 31 miest,
obcí a škôl. Počas šiestich mesiacov trvania projektu sa vyzbierala suma 13 833,86 eur, ktorá sa použila nasledovne:
✓ príspevok Nadácií Výskum rakoviny na zakúpenie prístroja Pyrosekvenátor - 9 553,15 eur
✓ príspevok občianskemu združeniu Rad Onko
na zakúpenie prístroja Gammacell - 2 118,35
eur
✓ zúčtovanie v nákladoch na kampaň - 2 162,36
eur
Podrobné vyhodnotenie minuloročného projektu nájdete na webovej stránke Slovenského paralympijského výboru www.spv.sk.
Na Zelenej vode sa do symbolickej jazdy zapojili aj mamičky s detskými kočíkmi.
FOTO: BORIS ČECHVALA
Aj v tomto roku sme si dali za cieľ zapojiť ľudí
do pohybovej aktivity, informovať o prevencii
nádorových ochorení a taktiež v rámci verejnej
zbierky vyzbierať finančné prostriedky na ďalší
dôležitý prístroj „Tissue microarrayer“. Toto laboratórne zariadenie umožňuje rýchlu, rentabilnú a spoľahlivú analýzu rôznych nádorových
znakov v tkanivových vzorkách pacientov. Jeho
cena je približne 30 000 eur.
Medzi tohtoročnými aktivitami nebudú opäť
V Kováčovej viedla trasa tradične okolo areálu Národného rehabilitačného centra.
chýbať charitatívne koncerty, ktoré sa stali už
tradíciou a tešia sa veľkej obľube publika. Koncertné turné „Na kolesách ... TOUR 2011“ už zavítalo na Zelenú vodu pri Novom Meste nad Váhom, Turčianskych Teplíc a v čase uzávierky tohto čísla aj do Dunajskej Lužnej. V auguste sa ešte
tešíme na všetkých účastníkov v Michalovciach
a Smoleniciach.
Novinkou IX. ročníka je podporojekt „Na kolesách proti obezite“, ktorého úlohou je zapojenie
detí a mládeže do pohybovej aktivity na bicykloch. Obezita je jedným zo štartérov zhubného
nádoru a preto i boj proti obezite je zároveň bojom proti nádorovým ochoreniam.
Počas troch mesiacov prebiehajú regionálne
kolá, víťazi ktorých sa zúčastnia celoslovenského
kola cyklomaratónu horských bicyklov v Smoleniciach. Propozície podujatia nájdete na stránke
http://www.spv.sk/cyklomaraton-2011.
Samozrejme, počas všetkých týchto aktivít
prebieha verejná zbierka, ktorej cieľom je opäť
vyzbierať finančné prostriedky na zakúpenie
prístrojov slúžiacich k výskumu a liečbe rakoviny
na Slovensku a taktiež pomôcok ku kompenzácii
postihnutia následkom nádorových ochorení.
Termíny a miesta konania celoslovenskej kampane nájdete na stránke
http://www.spv.sk/na-kolesach/programkampane.
Na kolesách v Turčianskych Tepliciach
Mesto Turčianske Teplice pod vedením primátora Michala Sigúta
bolo organizátorom projektu už
štvrtý krát. Bohatý kultúrny prog-
8
ram si prišlo pozrieť približne 800
ľudí, ktorí sa aj aktívne zapojili do
pohybových aktivít, t.j. do súťaže na
cyklo a veslovacích trenažéroch fir-
my InSportline. Symbolickú jazdu
odštartovali bubeníci Campana Batucada. Pelotón viedol primátor
mesta spolu s predsedom SPV Já-
nom Riapošom. Počas celodennej
verejnej zbierky občania mesta prispeli do pokladničiek sumou 660 eur.
Ďakujeme!
FOTO: ARCHÍV SPV
ŠPORTY
Na Slovakia Cupe 2011
ladili formu na Berlín
Vydarený
rozbeh
majú za sebou aj naši
cyklisti. Tandem Vladislav Janovjak – Robert
Mitošinka štartoval začiatkom mája na austrálskom kontinente, kde sa
konalo prvé kolo pretekov Svetového pohára
(SP). Na okruhu v Sydney
obsadili v cestných pretekoch skupiny B 6. miesto.
O deň neskôr si rovnaké
Slovenský
tandem
druhý
v pretekoch EP
V dňoch 20. - 22. mája sa uskutočnil
na bratislavských Pasienkoch
už 33. ročník plaveckých pretekov
Slovakia Cup 2011, ktoré boli druhý
rok zároveň otvorenými
majstrovstvami SR v plávaní telesne
postihnutých športovcov. Preteky
sa konali v 50-metrovom bazéne
a zúčastnilo sa na nich 46 pretekárov
z piatich krajín.
Okrem Slovenska,
ktoré bolo zastúpené deviatimi klubmi,
prišli do hlavného
mesta Slovenska aj
plavci z Česka, Chorvátska, Veľkej Británie a Slovinska.
„Očakávali sme vyšší počet účastníkov, ale uzávierka prihlášok na ME v plávaní bola do 15. mája 2011, čo ovplyvnilo napríklad Kazachov (pôvodne prihlásených 17), resp. maďarských plavcov,
ktorí sa na poslednú chvíľu odhlásili.
Tieto preteky boli nahlásené do IPC kalendára, teda výsledky sa započítavajú
do rankingových listín.
Aj napriek nízkej účasti zahraničných
pretekárov naši nastúpili v kompletnej
zostave reprezentantov“, uviedol reprezentačný tréner Ivan Šulek.
Podľa očakávania bola najúspešnejšia Viera Mikulášiková, ktorá v disciplíne
50 m v. sp. získala 714 bodov, čo bol najlepší výkon medzi ženami a získala pohár. U junioriek dominovala Karin Petrikovičová, ktorá v disciplíne 50 m znak
získala 670 bodov. U mužov bol najhodnotnejší výkon na 50 m motýlik, kde Arnošt Petráček z Česka vytvoril nový svetový rekord časom 43,65 s a získal za absolútne najlepší výkon 1 139 bodov.
U juniorov boli opäť najlepší domáci
pretekári, keď zvíťazil Lukáš Lederer so
719 bodmi za 200 m p.p., pred Viktorom Keménym, ktorý získal spolu 590
bodov v disciplíne 50 m prsia. Keďže Lederer ešte nebol oficiálne klasifikovaný,
po dohode s riaditeľom súťaže si cenu
odviezol domov Kemény.
Ďalší veľmi dobrý výsledok zaznamenal Craig Moate z Colchestru Phoenix
(Veľká Británia), ktorý vytvoril národný
rekord v disciplíne 800 m voľný spôsob,
časom 9:22.87 a získal spolu 921 bodov,
čo je veľmi dobrý výkon. Z našich reprezentantov, pripravujúcich sa na júlové
ME v Berlíne, sa najviac darilo Viktorovi
Keménymu, ktorý si o štyri sekundy
opravil osobný rekord na 100 m prsia,
ale aj Dominike Vešelényovej, ktorá tiež
plávala všetky disciplíny v osobných rekordoch, čo svedčí o jej dobrej pripravenosti. Zverenci trénerky Šipošovej boli
zrejme ešte stále v tvrdej príprave a neladili formu na tieto preteky, lebo ani
Patrícia Ščasnárová, ani Karin Petrikovičová neplávali najlepšie výkony, na ktoré
mali do ME v tom období ešte mesiac
času. Podobne na tom bola aj Viera Mikulášiková z J&T Sportteamu, ktorá tiež
dolaďovala optimálnu formu pred kontinentálnym šampionátom. Sľubné boli
aj výkony mladých začínajúcich pretekárov, ktorí majú šancu pri poctivom tréningu dosiahnuť na reprezentáciu. Šikovne z nich plávali Jadranka Marič alebo Kristína Kimličková.
„Celkovo možno hodnotiť preteky
ako úspešné. Ich organizácia bola na vysokej európskej úrovni, nechýbala elektronická časomiera, výsledková tabuľa
a o pozitívnu náladu pretekárov sa postaral zvukár, ktorý dopĺňal a podfarboval hovorené slovo hudbou. Veríme, že
na základe týchto výsledkov sa na budúci rok vrátia preteky účasťou medzi
veľmi vyhľadávané podujatia v Európe“,
dodal I. Šulek.
umiestnenie zopakovali
v časovke, ktorej dejiskom bol Sydney Olympic
Park a pripísali si tak prvé
body do svetového rebríčka UCI. Na SP štartovali aj naši najlepší handbikeri Anna Oroszová v kategórii WH2 a Rastislav
Tureček v MH1. Prvý sa
išiel cestný pretek a obaja obsadili štvrté miesta.
Druhou súťažou bola
časovka na 11 km, kde
Tureček obsadil štvrté
a Oroszová piate miesto.
Na SP štartovalo 127 pretekárov z 18 krajín.
Viac sa darilo dvojici
Janovjak - Mitošinka na
pretekoch Európskeho
pohára vo švajčiarskom
Gippingene, kde v cestných pretekoch obsadili
skvelé druhé miesto.
Pred seba pustili iba taliansky tandem Ivana
a Lucu Pizzioucov. V časovke skončili šiesti, podobne ako Jaroslav
Švestka, súťažiaci v C2.
Ten bol v cestných pretekoch siedmy a rovnaká
priečka mu patrila aj
v celkovom hodnotení.
Handbikeri zasa bodovali na EHC pretekoch
v Oensingene (Švajčiarsko), kde A. Oroszová
skončila tretia v časovke
na 11 km, ako aj v pretekoch na 42 km. Okrem
nej sa tu predstavili aj
Daniel Kukľa a Peter Šelinga.
Prvenstvá Malenovského a Vadovičovej
Naši reprezentanti v športovej streľbe štartovali začiatkom mája na ďalšom
kole Svetového pohára v španielskom meste Alicante. Radoslav Malenovský (na snímke)
zvíťazil s nástrelom 600 bodov v disciplíne R3
vzduchová puška ležmo, Veronika Vadovičová
skončila s 599 bodmi na štvrtom mieste. Družstvo
v zložení Vadovičová-Malenovský-Široký skončilo
na treťom mieste za Čínou a Austráliou.
10
Pár dní predtým uspeli na rovnakom podujatí
v tureckej Antalyi, kde paralympijská víťazka z Pekingu Vadovičová triumfovala v disciplíne R2 vzduchová puška v stoji a jej kolega Malenovský získal
bronz v R3 vzduchová puška ležmo. Družstvo Vadovičová – Malenovský – Široký vybojovalo cenné
druhé miesto za Austráliou. Členmi výpravy boli aj
ďalší strelci - Viera Bučkuliaková, Radoslav Morvai,
Tomáš Pátek a Štefan Varga.
BOLI SME PRI TOM
Opäť sme sa PARÁDNE
zabavili na Zelenej vode
Po úspechu vlaňajšieho prvého
ročníka podujatia „PARÁDA –
paralympijský deň pre malých
a veľkých“, pripravil na sobotu
4. júna Slovenský paralympijský
výbor (SPV) v spolupráci so svojím
generálnym partnerom SPP,
spoločnosťou Bolton a mestom Nové
Mesto nad Váhom
v rekreačnej oblasti Zelená voda
repete. Areál sa opäť zaplnil
už od rána stovkami rodičov a detí,
ktorí si prišli zašportovať a užiť
kopec zábavy.
„Pred pár rokmi sme začali s tradíciou paralympijských dní. Stretávali sa na nich naši športovci, členovia realizačných tímov a funkcionári so zástupcami partnerov, podporovateľov a médií. Tieto podujatia
však boli uzatvorené, preto sme
vlani zmenili filozofiu a otvorili sme
ich pre širokú verejnosť. Cieľom
PARÁDY je búrať bariéry medzi
zdravou a zdravotne znevýhodnenou mládežou, ukázať ľuďom para-
1
lenou vodou“ (foto 1) boli
okrem našich športovcov a generálneho sekretára SPV Samuela Roška aj Miss
Slovensko 2011
Michaela Ňurcíková a predsedníčka
Čestného predsedníctva
SPV Mária Machová.
Tohtoročná „misska“ sa prezentovala aj pri ďalšej zaujímavej
2
lympijský šport a zároveň im umožniť, aby strávili príjemné chvíle
v krásnom areáli“, zadefinoval hlavné poslanie tohto podujatia predseda SPV Ján Riapoš.
Takisto ako vlani boli jeho osou
paralympijské športy, množstvo
atrakcií, hudobné vystúpenia a ďalšie sprievodné akcie. Jednou z nich
bolo aj popoludňajšie uvedenie do
života „devedečka“ Peking – Vancouver, ktoré zachytáva najdôležitejšie okamihy z posledných dvoch
paralympiád. Jeho autorom je Stano
Ščepán a bolo pripravené v spolupráci s RTVS. Aktérmi slávnostného
aktu, ktorý sa tentoraz vykonal „ze-
ukážke. Keďže je zároveň aj volejbalistkou, predviedla svoje umenie na
plážovom kurte spolu s kadetkami
z Nového Mesta nad Váhom. Podobne ako vlani nechýbalo symbolické kolo v rámci IX. ročníka projektu „Na kolesách proti rakovine“. Po
rokoch nezáujmu rezortného ministerstva o paralympijský šport zavítal na Zelenú vodu nový generálny
riaditeľ Sekcie štátnej starostlivosti
o šport MŠVV SR Ladislav Križan.
Pre deti a mládež boli zasa pripravené sprievodné brožúrky, ktoré ich
informovali o pohybe v areáli. Kto
chcel byť zaradený do tomboly, musel absolvovať deväť stanovíšť. Se-
dem z nich bolo športových, kde si deti mohli
reálne vyskúšať náročnosť paralympijských športov. Viacerí nich vzápätí zistili, že už iba posadiť sa do hokejových
sánok nie je vôbec jednoduché, nieto ešte strieľať
z nich góly (foto 2). Stanovisko
ice sledge hokeja riadil súčasný líder tvoriaceho sa slovenského tímu
Peter Štít. Športovú streľbu mala na
starosti zlatá medailistka z Pekingu
2008 Veronika Vadovičová spolu
s Jozefom Širokým, lukostreľbu reprezentačný šéftrenér Vladimír Majerčák, bocciu dvojica Martin Gabko
– Róbert Ďurkovič. Ďalšími športmi
boli volejbal, tanec na vozíku a stoný tenis.
Okrem paralympionikov prispeli
k vydarenému dňu aj olympionici.
Konkrétne vodáci z K-4, ktorí zaúčali deti do tajov tohto športu (foto 3).
Spolu s našimi športovcami a hokejovými reprezentantmi Marcelom
Hossom a Brankom Radivojevičom
absolvovali okolo poludnia aj autogramiádu.
Mimoriadnemu záujmu najmä
tých menších sa tešilo SPP – centrum zábavy. Nafukovací hrad, autíčka, maľovanie na tvár (foto 4), rôzne súťaže, ale aj sladké odmeny držali deti v neustálej pohybovej aktivite. Svoje stanovisko tu mali aj Štátne lesy, š.p., ktoré sa prezentovali
náukou, ako sa správať k prírode.
Nechýbali ani koničkári, skauti a desať šťastlivcov potešili pekné ceny
z tomboly.
Napriek tomu, že krátko po
17. hodine prišla búrka a predčasne
ukončila hudobný program, druhá
edícia PARÁDY mala minimálne rov-
4
naký úspech ako tá prvá. „Už vlani
som veril, že sa z PARÁDY sa stane
tradičné podujatie, na ktoré sa budú
všetci radi vracať a druhý ročník ma
v tom utvrdil. Preto vás všetkých srdečne pozývam už teraz na tretí
ročník. Neoľutujete!“, dodal. J. Riapoš.
3
11
BOLI SME PRI TOM
Zelená voda, sobota 4. júna 2011 ...
Najskôr
nevyhnutná registrácia
a potom hor sa na stanovištia.
Lukostreľba zaujala všetkých. Aj malú mačku ...
Detská radosť je vždy najväčšou odmenou pre organizátorov.
Kto by si
nedal
poradiť
od paralympijskej víťazky?
Štátne lesy potešili
svojou náukou všetkých
milovníkov prírody.
Pri stolnotenisových začiatkoch pomohli najmenším rodičia.
12
Po členky v piesku alebo plážový volejbal.
Boccia
vyzerá ako
nenáročný
šport. Kým
ju nevyskúšate...
BOLI SME PRI TOM
... II. ročník podujatia PARÁDA
Michaela
Ňurciková
s boccistom Róbertom
Ďurkovičom (vľavo)
Marcel Hossa, Branko
Radivojevič
a šéf Boltonu Tibor Zelenay.
Po tanečnej škole prišla na rad
ukážka tanečného športu na vozíku.
Dobre sa na Zelenej vode
cítili aj naši úspešní vodáci.
Ján Riapoš a lyžiar
Martin France počas autogramiády.
Všetci
účastníci si pochvaľovali
skvelú náladu na tohtoročnej Paráde.
Prispelo k nej
aj vystúpenie
prvej slovenskej Superstar
Katky Koščovej.
DVOJSTRANA FOTO: BORIS ČECHVALA
Tombolové
ceny z rúk
člena predstavenstva
SPP
Vladimíra
Klimeša.
13
KVALIFIKÁCIA
JÁN RIAPOŠ
Stolnotenisová cesta do Londýna
Tohtoročným vrcholom budú ME v dňoch 19.- 30. októbra v chorvátskom Splite
V Piešťanoch získali cenné body aj Oľga Barbušova medzi stojacimi ženami a Alena Kánová vo vozičkárskej kategórii TT3. FOTO BORIS ČECHVALA
Znie to neuveriteľne: hoci ešte stále
máme v živej pamäti nádhernú
elektrizujúcu atmosféru z pekinskej
stolnotenisovej haly, už o pol roka
sa dozvieme, kto sa kvalifikoval
na ďalšiu paralympiádu do Londýna ...
Tento rok je poznačený vysokou
účasťou hráčov na takmer štyridsiatke turnajov na všetkých kontinentoch, ktorí sa snažia získať kvalifikačné body pre Londýn, nevynímajúc slovenskú reprezentáciu.
Úspešnosť tohto športu v minulosti
i zapojenie hráčov do domácich súťaží Slovenského stolnotenisového
zväzu (SSTZ) vytvárajú predpoklad,
že stolní tenisti budú opäť najpočetnejšou skupinou slovenskej výpravy na PH 2012 a pevne verím, že
aj najúspešnejšou. Zárukou sú mená hráčov ako Alena Kánová, Oľga
Barbušová, Ján Riapoš, Richard
Csejtey, Miroslav Jambor či Rastislav Revúcky, ktorí už roky patria
k najúspešnejším nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Tento rok sme začali organizačnými zmenami. Na čelo ŠTK sa postavil vekom mladý, ale skúsenosťami zo stolného tenisu telesne postihnutých a manažérsky dobre pripravený Tomáš Varga. Došlo aj
k zmene prípravy jednotlivých hráčov podľa skupín postihnutia, v ktorých reprezentujú a Ľuboš Dobrotka
bol poverený koordináciou vedúcich jednotlivých tímov (TT1-TT2
muži – Ján Lackovič, TT3 ženy – Roman Cibulka, TT4 muži – Ľuboš
Dobrotka, TT8 muži – Ján Bezecný
a TT8 ženy – Paulo Guassardo). Verím, že zmena v príprave bola
správnym rozhodnutím, čo doka-
14
VÝSLEDKY NA NAJVÝZNAMNEJŠÍCH
TURNAJOCH (I. POLROK 2011)
LIGNANO MASTERS OPEN, 22. – 27. marca, Lignano
Jednotlivci:
Družstvá:
Ján Riapoš
Alena Kánová
Oľga Barbušová
Rastislav Revúcky
Alena Kánová
1. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
2. miesto*
SLOVENIA OPEN, 3. – 8. mája, Laško
Jednotlivci:
Družstvá:
Oľga Barbušová
Ján Riapoš
Ján Riapoš, Rastislav Revúcky
Oľga Barbušová
Miroslav Jambor, Richard Csejtey
2. miesto
3. miesto
1. miesto
1. miesto*
3. miesto
DUTCH OPEN, 8. – 15. mája, Rotterdam
Jednotlivci:
Družstvá:
Ján Riapoš
Oľga Barbušová
Ján Riapoš, Rastislav Revúcky
2. miesto
2. miesto
3. miesto
SLOVAKIA OPEN, 25. – 29. mája, Piešťany
Jednotlivci:
Družstvá:
Martin Ludrovský
Peter Mihálik
Oľga Barbušová
Alena Kánová
Ján Riapoš, Rastislav Revúcky
Peter Mihálik, Andrej Mészáros
Alena Kánová
2. miesto
2. miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto
2. miesto
2. miesto*
*so zahraničnými spoluhráčkami
zujú aj výsledky za prvých šesť mesiacov (v tabuľke).
Slovenská reprezentácia sa
v tomto roku zameriava na turnaje s najvyšším faktorom 40, čo je
v systéme kvalifikácie na Londýn
logické, nakoľko hráči majú na
nich najvyšší predpoklad získať
maximum bodov a zlepšiť svoje
postavenie v rebríčku.
Podpis zmluvy medzi Medzinárodným paralympijským výborom
(IPC) a Medzinárodnou stolnotenisovou federáciou (ITTF) prinieslo už
niekoľko pozitívnych zmien. Jednou
z posledných noviniek bol turnaj
pre telesne postihnutých Dutch
Open v Rotterdame, ktorý bol usporiadaný súčasne so svetovým šampionátom v stolnom tenise. Prítomnosť zdravotne znevýhodnených
hráčov mala pozitívne odozvy nielen zo strany divákov, ale aj odbornej verejnosti. Som preto rád, že
Slovensko sa tu presadilo nielen na
športovom, ale aj diplomatickom
poli, keďže naši zástupcovia boli na
ďalšie obdobie zvolení do funkcií.
Juraj Štefák bude naďalej pôsobiť
ako šéfklasifikátor a Alena Kánová
bude v hráčskej komisii ITTF zastupovať všetkých telesne postihnutých hráčov.
V máji sa v Piešťanoch uskutočnil
tradičný turnaj Slovakia Open, ktorý je najstarším podujatím telesne
postihnutých stolných tenistov
na svete a tiež patrí medzi turnaje
s faktorom 40. Tohto roku sa na
ňom zúčastnilo 240 hráčov z vyše
30 krajín a pevne verím, že sa nám
tento vysoký kredit podarí udržať
aj do budúcnosti. V tejto súvislosti
by som preto rád poďakoval všetkým partnerom, nadšencom, organizačnému výboru a SSTZ, bez
pomoci ktorých by sme takýto
náročný turnaj nemohli zorganizovať.
Do konca roka absolvuje naša stolnotenisová reprezentácia
ešte dve sústredenia v slovinskom
Lašku a anglickom Sheffielde, kde
sa bude hrať aj posledný turnaj
pred tohtoročným vrcholom, ktorým budú ME v chorvátskom Splite koncom októbra. Okrem formy
tradičných opôr je potešiteľný aj
fakt, že do reprezentácie sa tlačia
mladí nádejní adepti (medzi stojacimi Maurerová, Csémy, Kršjak,
vozičkári Polkoráb, Barbierik, Kamien), ktorí už majú za sebou aj
niekoľko úspešných vystúpení na
turnajoch s nižším koeficientom.
Je viac než pravdepodobné, že do
Londýna sa už kvalifikovať nestihnú, ale účasť v Riu 2016 by im už
nemala ujsť...
Držte nám palce na ceste za obhajobou paralympijských medailí!
ROZHOVOR
Keď mal sedemnásť, takmer prišiel
o oko. Moment nepozornosti a svet
sa mu ponoril do tmy. Nemohol tedy
tušiť, ako sa táto skúsenosť podpíše
na jeho vnímaní života. Keď
o dve desaťročia neskôr blahoželal
úspešným slovenským paralympionikom po ich návrate z Vancouvru,
nezabudol zvýrazniť svoj obdiv
k tomu, čo napriek zdravotným
limitom dokázali. Obchodný riaditeľ
Kúpeľov Piešťany HANS-DIETER
BERGMANN sa s túžbou ľudí po zdraví stretáva každodenne. Neverí
na zázraky, ale pripúšťa, že mnohí
zdravotne znevýhodnení športovci
im vedia výdatne pomôcť...
STANO ŠČEPÁN
Paralympionici robia
Neveľká útulná kancelária dýcha
jeho srdečnosťou. Pri fotografii Petry
Smaržovej s jej venovaním má zarámovaný príhovor, ktorý vlani celý
lúskal v slovenčine, hoci sa narodil
v Rakúsku. Pri spomienke na svoj
prejav pred slovenskými paralympionikmi tesne po Vancouvri neodolá
žartovaniu na vlastný účet. Smeje sa
uvoľnene. Radostne a šťastne. Žeby
mimoriadny bonus jeho pôsobenia
v najznámejších slovenských kúpeľoch?
Zvykli ste si už na Piešťany?
Som tu už dva roky. Práve teraz
uplynuli od môjho príchodu. Piešťany sú skutočne veľmi pekným mestom. S vďačnou atmosférou. A kúpele? Naozaj výborné miesto na liečenie hostí, ale aj na prácu pre našich
zamestnancov. Prakticky každý deň
mi prinášal nové skúsenosti. Väčšinou pekné a príjemné.
A rodina? Nechýba vám?
Áno, som tu bez rodiny. Moja manželka aj s malým dieťaťom, narodilo
sa nám 2. mája, ostala v Berlíne. Ale
teraz prídu na mesiac za mnou.
Nebýva vám smutno?
Cez týždeň sa koncentrujem na
prácu a v piatok večer idem na letisko
do Viedne a cez víkend totálne relaxujem. Samozrejme, s rodinou.
Máte tu na kúpeľnom ostrove
krásny park. Chodievate si niekedy
v ňom zabehať?
Áno, ako vravíte, niekedy. Väčšinou
skoro ráno. Medzi šiestou a pol siedmou. Okolo parku ku golfovému areálu a späť. Skvelé prostredie. Úžasné.
Patrí beh do vášho životného štýlu?
Čiastočne. Mal by som viac trénovať. Keď som bol mladší, venoval som
sa aktívne atletike. Asi do svojich sedemnástich – osemnástich rokov
som veľa behával.
Aké disciplíny?
Robil som desaťboj. Ale pri výške
169 cm som mal napríklad v skoku
do výšky svoje limity. Aj preto som sa
na sklonku svojej krátkej športovej
kariéry venoval viac behom.
A prečo práve atletika? Veď Rakúsko je skôr lyžiarskou veľmocou...
16
Atletika možno preto, že som nebol dosť dobrý na futbal. A nenapredoval som dostatočne v lyžovaní.
V Rakúsku je lyžovanie naozaj národným športom a aj ja ho milujem. Každý rok chodievam na svahy. Aspoň na
pár dní. V detstve som chodil do školy, kde sa realizoval pilotný program
kalo z vášho predchádzajúceho pôsobenia v prominentných hoteloch
v Nemecku práve na Slovensko?
Je to jednoduché. Jedného dňa mi
zazvonil telefón a dostal som ponuku
pôsobiť na Slovensku a pracovať pre
tunajšie kúpele. Zobral som si mapu,
pretože som dovtedy o Piešťanoch
Hans-Dieter Bergmann odštartoval svoju kariéru v rodnom Rakúsku
v odvetví food and beverage. Profesionálne skúsenosti nabral počas
jeho pôsobenia vo viacerých špičkových hoteloch v Nemecku,
kde vykonával funkcie food kontrolóra a cateringového manažéra.
V roku 2005 sa stal obchodným riaditeľom hotela
Maritim Hotel München a neskôr hotela Maritim Hotels v Berlíne.
V roku 2009 zakotvil na Slovensku, aby viedol obchodný
a marketingový tím v piešťanských kúpeľoch.
hľadania a rozvíjania talentov. Namiesto štyroch hodín telesnej výchovy či skôr športovania týždenne, sme
mali na športovej škole až šestnásť.
Okrem iného sme mávali aj veľa
športovej gymnastiky.
Nebáli ste sa premetov, hrazdy
a gymnastického drilu?
Nie, naopak. Bola to skvelá všeobecná športová príprava. Získali sme
obratnosť a základy aj pre iné športy.
Cvičili sme na bradlách, na kruhoch
aj na hrazde. Boli to pekné časy. No
nebol som dostatočne dobrý. V gymnastike určite nie...
Obratnosť vám však nechýba dodnes vo vašej profesii. Čo vás prilá-
nepočul. Predtým som tu nikdy nebol. V Bratislave, samozrejme, áno,
ale Piešťany som nepoznal. Niečo
som si našiel na webových stránkach,
niečo som si prelúskal v rozhovoroch
a priznávam, zaujalo ma to. Prišiel
som na dva dni, poobzeral som sa
a súhlasil som. Zaujalo ma prostredie, ľudia aj druh práce.
Práve tá je však určite iná, ako riadenie cateringu a hospitality v slávnych prestížnych hoteloch v Hamburgu, v Kolíne nad Rýnom alebo
v Berlíne. Vnímali ste to ako novú výzvu?
Áno, určite to bola výzva. Zodpovednosť za také veľké kúpele, navyše
so slávnou tradíciou, to je vždy výzva.
Máme 1 200 zamestnancov, jedenásť
hotelov, päť terapeutických balneocentier. Viesť takéto kúpele, smerovať ich prevádzku a rozvoj, to je pre
každého výzva.
Čím môžu byť kúpele v Piešťanoch
atraktívne? Napríklad pre vašich krajanov - Rakúšanov?
Zhodou okolností sme tu mali práve včera skupinku rakúskych novinárov. Myslím, že hlavným ťahákom pre
zahraničných turistov môže byť odborná lekárska starostlivosť. Rakúske
kúpele inklinujú viac k wellnessu.
Piešťany sú viac klasickým kúpeľným
miestom. Máme špičkových lekárov
a fyzioterapeutov s množstvom skúseností. Dosahujeme dobré výsledky
a záujem o Piešťany rastie.
Stúpa početnosť hostí?
Nemôžem presne povedať za Rakúšanov, no všeobecne generujeme
viac hostí než v minulosti. Súvisí to
však aj s tým, že trh sa aj v kúpeľníctve mení. Súvisí to s celosvetovým
trendom zrýchľovania života a s dynamickejším životným štýlom. Ľudia
preferujú kratšie pobyty v kúpeľoch.
Namiesto troch týždňov len dva
a máme aj mnohých klientov, ktorí
chodievajú len na víkendové pobyty.
Nie sú príčinou aj vysoké ceny?
Nie, nemyslím si. Ľudia, pochopiteľne, vždy pozerajú na náklady. No pre
tých, ktorí naozaj chcú urobiť niečo
pre svoje zdravie, nie sú až také podstatné. Ak naozaj potrebujú, prídu.
Naše ceny však nie sú vysoké. Pri porovnaní s inými kúpeľmi, s možnosťami, ktoré ponúkame a osobitne
s kvalitou lekárskeho servisu, ceny
patria k najnižším. Pomer medzi cenou a kvalitou služieb je pre klientov
výhodný.
Vlani sme vás registrovali pri odovzdávaní liečebných pobytov pre paralympijských medalistov z Vancouvru. Využili váš darček?
Všetci využili našu ponuku. Niektorí prišli aj s rodinou alebo s partnermi.
Bolo pre nás prestížou, že sa u nás
mohli zregenerovať.
Kvôli publicite?
Nejde o publicitu. Sme partnerom
Slovenského paralympijského výboru a prirodzene sme chceli prispieť aj
našimi možnosťami. Či už v príprave
pred vrcholnými súťažami alebo po
nich. Keď sa chystali na zimné paralympijské hry, rozmýšľal som nad formou nášho prípadného ocenenia ich
snahy. Navrhli sme pobyty a povedali sme si prečo nie, pozvime ich
k nám. Poďakujme im, doprajme im
regeneráciu.
Ale určite ste netušili, že prinesú až
jedenásť medailí...
To teda nie. Pred hrami som si na
internete pozrel, že na zimných paralympijských hrách v Turíne neboli
slovenskí paralympionici až takí úspešní. Keď som potom zaregistroval
ROZHOVOR
Slovensku skvelú reklamu
Vlani v marci oceňoval našich medailistov po návrate z Vancouvru. Na snímke s Jakubom Krakom a Jurajom
Mederom.
na teletexte prvú zlatú medailu, poslal som generálnemu riaditeľovi
Klausovi Pilzovi sms v duchu - Je to
fantastické, náš motivačný program
funguje. Po tretej zlatej mi úsmevne
odpísal, že až príliš. Napokon bolo zlatých šesť. No v takýchto prípadoch
nebol počet medailistov ani naša cena pobytov rozhodujúce. Viem, že pre
paralympionikov nebol pobyt v kúpeľoch hlavnou motiváciou, ale sme radi, že sme mohli konkrétne prispieť
k uznaniu toho, čo dosiahli.
Vtedy ste bodovali aj príhovorom
v slovenčine...
Bola to moja prvá „reč“ v slovenčine na verejnom fóre. Najskôr som si
ju napísal v angličtine, následne mi
to môj učiteľ slovenčiny preložil a potom som každý večer piloval výslovnosť. „Vážené dámy a páni...“ Bolo to
ťažké aj zábavné, no všetci paralympionici majú môj veľký rešpekt. Títo
športovci svojím prístupom motivujú
aj naše vedomie.
Čo na nich najviac obdivujete?
Vôľu, húževnatosť. Sú inšpiráciou.
Ukazujú nám, že aj v najťažších chvíľach, ak veríte v seba a urobíte maximum, môžete napriek všetkému dosiahnuť aj veci, ktoré sú zdanlivo nedosiahnuteľné. Títo športovci majú
skutočne ťažký údel, život a predsa
disponujú úžasnou vnútornou silou.
Obdivujem ich pozitívnu energiu aj
silnú vôľu.
Zažili ste sám v živote situáciu, keď
viselo šťastie na vlásku?
Takmer som stratil ľavé oko. Mal
som len sedemnásť rokov. Bolo to ešte v Rakúsku počas mojej praxe. Pracoval som v kuchyni s agresívnym čis-
tiacim materiálom a nešťastne mi
kvapol do oka. Veľmi rýchlo som sa
dostal do nemocnice v Grazi. Vystrašený aj ubolený. Lekár ma pripravoval, že na 90 percent na zasiahnuté
oko neuvidím. Že mi ho už možno nezachránia. Bola to cenná skúsenosť.
Viac než mesiac som tŕpol, či bude
oko funkčné alebo nie. Vtedy som pochopil, ako sa v sekunde môže zmeniť
náš život.
Môžu byť zdravotne znevýhodnení
športovci inšpiráciou aj pre vašu manažérsku prácu?
Nesporne. Zvládajú ťažšie problémy, ako sú tie naše pracovné.
Kúpele sú vo všeobecnosti pre
športovcov užitočným a často vyhľadávaným prostredím. Máte pre nich
špecifické programy alebo sa všetko
rieši individuálne?
Je to najmä individuálny prístup.
Každý športovec, každé odvetvie potrebuje niečo iné. Samozrejme, vieme pripraviť liečebný program podľa
ich predstáv. No častejšie to riešia
osobní tréneri, lekári a špecialisti podľa individuálynch potrieb osobitne
vrcholových športovcov, vrátane paralympionikov.
Máte slávne filmárske priezvisko Bergmann. Filmoví tvorcovia majú
svojich Oscarov. Je niečo podobné aj
vo sfére kúpeľníctva?
Pokiaľ viem, nie. Na Slovensku určite nie. Existujú rôzne súťaže hotelov
zamerané na kvalitu služieb. V Rakúsku aj v Nemecku sú porovnávania
hotelov
bežné,
ale súťaže kúpeľov ako celkov nepoznám. Naše hotely sú však členmi
asociácie hotelov, ktorá v Rakúsku
udeľuje cenu SAM a uvažujeme, že sa
do tejto súťaže zapojíme aj zo Slovenska.
Takže najťažšia otázka. Ktoré kúpele sú na Slovensku najlepšie?
Veru najťažšia. Piešťany? Alebo
Smrdáky, ktoré
tiež spravujeme?
Oboje majú
vysokú úroveň nielen na Slovensku,
ale vo svetovom meradle. Najmä
vďaka podmienkam, službám, ale
hlavne medicínskemu zabezpečeniu.
Začína sa nová letná sezóna. Bude
znova plná podujatí?
Pripravili sme niekoľko letných „balíkov“ služieb. Napríklad naši hostia
dostanú piknikový kôš. Môžete s ním
stráviť príjemný deň v našom kúpeľnom parku. Relaxovať v prírode, vrátane pikniku. Máme množstvo podujatí v sezóne. Trh ľudových remesiel,
kultúrne vystúpenia skupín, sólistov,
spevákov, tanečníkov aj študentov.
Máme fantastickú spoluprácu s organizátormi Zlatých stúh, čo je prehliadka historických motorových vozidiel. Päťdesiattri áut, každé z iného
obdobia, jeden exponát je až z roku
1896, každé inej značky, skutočný zážitok. Rovnako ako jazzové večery, výstavy sôch, kulinárske podujatia a podobne. V sezóne náš kúpeľný ostrov
skutočne žije.
Na budúci rok budú paralympijské
hry v Londýne. Budete opäť myslieť
aj na paralympijských športovcov?
Nemôžem sľúbiť rovnaký úspech
ako vo Vancouvri, ale ocenenie ich
vôle a úspechov v podobe prekvapenia určite áno. Naša spolupráca so
SPV je výborná a chceme naďalej pomáhať. Mimochodom, nepamätám
si takú aktivitu paralympijského hnutia v Nemecku. Tím na SPV realizuje
skvelé akcie s celospoločenským dosahom. Som rád, že môžeme byť spoluúčastníkmi niektorých z nich.
Vyberiete sa aj do Londýna?
Prečo nie, rád by som sa išiel pozrieť na súťaže paralympionikov
naživo. Určite sú to silné emócie.
Zdá sa, že vám Slovensko
prirástlo k srdcu...
Za dva roky na Slovensku
mám silné zážitky aj skúsenosti.
Rád by som v Piešťanoch ešte
dva, možno štyri roky, ostal. Pokiaľ to spolupracovníci so mnou
vydržia... Slováci môžu byť hrdí
na svoju krajinu. Krásna príroda, príjemní ľudia - máte
čo propagovať a čím zaujať. Okrem iného aj
skvelými paralympijskými športovcami.
Tí naozaj robia pre
promovanie Slovenska v zahraničí, vďaka ich jedinečným úspechom, nesmierne veľa.
FOTO LUCIA
BILČÍKOVÁ (2),
ROMAN
BENICKÝ (1)
17
TENIS NA VOZÍKU
FRANTIŠEK PISARČÍK
V Pretórii sme spadli o poschodie nižšie
Svetový vozičkársky tenis
mal v tomto roku svoj vrchol
v Južnej Afrike, kde
na univerzitnej pôde
v Pretórii sa od 24. apríla
do 1. mája odohral Svetový
pohár (World Team Cup)
naposledy vo formáte
s dvomi šestnásťčlennými
svetovými skupinami
a ktovie na ako dlho
s účasťou Slovákov v elitnej
skupine ...
Od roku 2012 sa mení
formát súťaže. V prvej aj
druhej svetovej skupine
bude iba 12 miest. Aj v dôsledku tejto zmeny vypadávalo tohto roku z prvej
svetovej skupiny až šesť
tímov. Slovensko, ktoré
prišlo do JAR bez tradičných opôr Jozefa Felixa
a Mareka Gergelyho (rodinné a študijné povin-
nosti) bolo, žiaľ, medzi nimi.
Pod vedením reprezentačného trénera Petra Rusňáka nás reprezentovali napokon Dávid Chabreček
a Tomáš Masaryk (na snímke v modrých tričkách na ľa-
vej strane kurtu), ktorí svojím prístupom k reprezentácii zachránili Slovensko pred
prípadnými kvalifikáciami v nasledujúcich rokoch.
T. Masaryk hral v elitnej
skupine s najťažším postihnutím a navyše obaja mu-
seli odohrať všetky zápasy
bez nároku na regeneráciu, čo je obdivuhodný výkon. Uvedené skutočnosti
sa výrazne podpísali na konečnom umiestnení našich
tenistov, keď postupne podľahli tretej nasadenej Ve-
ľkej Británii, Španielsku
i Nemecku (zhodne 0:3)
a až v poslednom zápase
o 15. - 16. miesto porazili
Kolumbiu 2:1. Tento výsledok znamená, že Slovensko
na budúcoročnom SP bude
hrať v druhej svetovej skupine.
Po sedemročnom úspešnom účinkovaní medzi
svetovou elitou je to nepríjemné konštatovanie najmä v období, keď sa začala
kvalifikácia na londýnske
PH 2012 a naši hráči budú
mať čo robiť, aby zopakovali posledné trojnásobné zastúpenie v Pekingu
2008. Zároveň je to však aj
výzva na riešenie generačných problémov v reprezentácii a skvalitnenie práce hlavne s mladými, talentovanými hráčmi. Príkladom nám môže byť
Španielsko, ktoré po niekoľkoročnej systematickej
práci získalo na SP titul
v juniorskej kategórii.
Víťazstvo Tomáša Masaryka v druhej súťaži
Už 18. ročník turnaja Slovakia Open 2011 v tenise
na vozíku sa odohral v dňoch 8.-12. júna
vo vynovenom areáli ŠK Slávia STU Bratislava
a štartovalo na ňom 40 tenistov a tenistiek
z 11 krajín. Tento turnaj je zaradený
do celosvetovej NEC Wheelchair Tennis Tour 2011,
ktorú tvorí viac ako 140 celosvetových
turnajov a do kategórie ITF2 s celkovou dotáciou
11 500 eur. Hlavným organizátorom podujatia
bol SZTPŠ v spolupráci s STZ a BTZ. Dobrá
spolupráca uvedených subjektov sa výrazne
podpísala pod úspešný priebeh turnaja.
Je známe, že v Bratislave hrá absolútna svetová špička tenistov na vozíku. Ani tento rok to nebolo inak. Traja hráči z top 10 a osem nasadených v hlavnej súťaži mužov bolo z prvej 45-ky
svetového rebríčka. Vidieť naživo hru finalistu
Roland Garros 2011 a minuloročného víťaza Slovakie Open Nicolasa Peifera (Francúzsko) či nestarnúcich Martina Legnera (Rakúsko) a Tadeusza Kruszelnického (Poľsko), ktorí taktiež v minulosti triumfovali na bratislavskom turnaji, bolo ozajstným zážitkom. Svoje kvality potvrdil aj
ďalší Francúz Frederic Cattaneo a v súťaži žien
Britka Lucy Shukerová, ktorá po januárovom zranení ruky odohrala prvý turnaj a hneď víťazný.
Titul v Bratislave získal rovnako ako vlani
N. Peifer, ktorý vo finálovom stretnutí porazil
krajana F. Cattanea 6:0, 6:2 a spolu vyhrali
aj štvorhru (na snímke pri oceňovaní), keď vo finále zdolali maďarsko – poľskú dvojicu L. Farkas
- T. Kruszelnicki 6:4, 6:2. V súťaži žien dominovala spomínaná svetová osmička L. Shukerová,
18
ktorá vyhrala finálový zápas s krajankou L. Huntovou 6:2, 6:2.
Slovensko reprezentovali Dávid Chabreček,
ktorý hral hlavnú súťaž ako šiesty nasadený
hráč. V druhej súťaži (second draw) nastúpili Tomáš Masaryk a Rastislav Soviš. V súťaži žien Slovensko nemalo zastúpenie. D. Chabreček sa postupne v hlavnej súťaži dostal až do štvrťfinále,
kde nestačil na T. Kruszelnického a vo štvorhre
spolu s Čechom M. Stefanu postúpili taktiež do
štvrťfinále, kde prehrali s rakúsko – britskou dvojicou M. Legner - S. Sommerfeld. T. Masaryk
v druhej súťaži predviedol svoj najlepší tenis
a napriek svojmu postihnutiu celú súťaž vyhral.
Toto víťazstvo a 36 bodov do svetového rebríčka
ho posunulo o 116 miest vyššie!
Poďakovanie za úspešný priebeh turnaja patrí
všetkým jeho partnerom a podporovateľom, bez
ktorých by sa toto podujatie nemohlo uskutočniť, ďalej organizačnému výboru pod vedením
Doc. Ing. M. Nemca, Csc., tenisovému klubu Slávia STU Bratislava, vedeniu Evanjelického lýcea
v Bratislave za zabezpečenie zberačov loptičiek,
STZ za podporu turnaja a tenisovému klubu E.K.
na Zlatých pieskoch v Bratislave, ktorý poskytol
svoj areál na odohratie semifinálových zápasov
mužov a finálových zápasov žien. Svoju spokojnosť vyjadrili aj samotní hráči a hráčky, ktorí už
v predstihu prisľúbili svoju účasť na Slovakii
Open 2012. Okrem spokojnosti s priebehom
a organizáciou vyzdvihovali aj to, že spolupracujeme s organizátormi turnajov v Česku a Poľsku, čím sme vytvorili sériu stredoeurópskych
antukových turnajov. Dobrou správou pre budúcnosť slovenského tenisu na vozíku je záujem,
ktorí počas turnaja prejavili o tento šport noví
potenciálni hráči. Možno ich uvidíme v nasledujúcej edícii Slovakie Open už na kurtoch.
FOTO DUŠAN BARBUŠ
a ARCHÍV SPV
ROMAN VÉGH
HOKEJ NA SÁNKACH/ BOCCIA
Hokej. Zn. Ideme do toho naplno!
Slovensko malo doteraz na zimných
paralympiádach zastúpenie
iba v lyžiarskych disciplínach.
Úspešne sa však podarilo rozbehnúť
curling na vozíku a pôrodné
bolesti má už za sebou aj hokej
na sánkach (ice sledge hockey).
Najväčšiu zásluhu má na tom
húževnatý Dolnokubínčan
PETER ŠTÍT (na snímke), ktorý hráva
českú ligu v drese Zlína.
Prečo ho tento šport tak zaujal?
„Je dynamický, bojovný a je v ňom
priestor na to, aby ste urobili všetko
pre kolektívny úspech“, zdôrazňuje.
Slovensko už zaznamenalo tesne po
turínskej paralympiáde v roku 2006
jeden pokus o naštartovanie tohto
športu. Vtedy však stroskotal na neochote niekoľkých ľudí tvrdo pracovať.
Peter sa už vtedy skúšal zapojiť, ale
po krachu projektu radšej nasmeroval svoje kroky za rieku Moravu, kde
majú vlastnú ligu. Česká reprezentácia už zožala prvé plody dlhoročnej
systematickej práce – premiérovo sa
predstavila na ZPH 2010 vo Vancouvri.
„Keď som tam v roku 2007 prišiel,
požičali mi výstroj a nechali ma to
vyskúšať. Po týchto mojich skúsenostiach už viem, prečo to mnohých
odradí. Začiatky sú mimoriadne ťažké. Padáte zo sánok, nejde vám to
a na strelenie prvého gólu sa načakáte strašne dlho“, spomína na neľahký vstup do tohto náročného
športu. Trvalo mu tri roky, kým sa vypracoval. Práve skončenú sezónu
odohral už v prvej päťke, ale za jedného z lídrov ligového tímu Zlína sa
stále nepovažuje. Okrem neho hráva v tomto mužstve aj další Slovák
Miroslav Kardoš z Ružomberka. A pozvánku na najbližšie sústredenie dostane aj 14 – ročný Martin Joppa. (Jeho príbeh pozná celé Slovensko. V roku 2005 ho ako osemročného opitý
vodič pripravil o obe nohy. Mladého
nádejného brankára potom pozval
Slovenský paralympijský výbor na
ZPH do Turína). V minulosti pôsobil
v českej lige aj Martin Krivoš, bývalý
slovenský paralympionik v alpskom
lyžovaní.
Petrovi Štítovi (37) sa po niekoľkých náboroch podarilo dostať na
sústredenie do Dolného Kubína, kde
je momentálne základňa slovenského hokeja na sánkach, 16 hráčov. Desať z nich sa tomuto športu chce naďalej venovať a vytvorili zdravý základ tímu. Vďaka spolupráci s SPV sa
podarilo zrealizovať doteraz štyri sústredenia. Pomáha mesto Dolný Kubín, miestny hokejový klub i aquapark, kde našli hráči výborné podmienky na regeneráciu. „Ďalší vývoj
bude závisieť hlavne od peňazí. Potrebujeme financovať sústredenia,
priateľské zápasy a výstroj, z ktorého sú najdrahšou položkou sánky “,
hovorí.
Čo sa týka budúcnosti, zostáva
optimistom. Stále hľadá ďalších
adeptov, lebo na hráčov, aby napredovali, stále treba vyvíjať tlak. Preto
nechýbal ani počas Parády na Zelenej vode či v NRC Kováčová, kde sa
liečia pacienti po úrazoch. Aj tu našiel pár záujemcov o tento šport.
Nestačí však o tom hovoriť. Treba sa
posadiť na sánky, zaprieť o konce
dvoch skrátených hokejok a nedať
sa odradiť hneď na začiatku.
Trochu ho mrzí doterajší nezáujem
zo strany známych hokejistov. „Snažíme sa ich osloviť. Zatiaľ sa pridal
Ján Lašák, ktorý sa stal patrónom tímu a od Jerguša Baču sme dostali
výstroj“. Zdôrazňuje, že neočakáva
v prvom rade ich finančnú pomoc.
Toto už ponecháva na ich osobnom
rozhodnutí. Pomohol by však aj použitý výstroj, ich meno pri získavaní
sponzorov či dražba dresov. Snáď sa
pridajú aj ďalší. V lete budú na Slo-
vensku aj hráči z NHL ...
Nedávno sa mu podarilo zabezpečiť k tímu trénera. Stal sa ním Miroslav Dráb, ktorý pôsobí v štruktúre
hokejového klubu z Dolného Kubína.
Pre Petra to bude znamenať veľké
odbremenenie, nakoľko doteraz sa
pri všetkých ostatných činnostiach
musel venovať aj trénovaniu. Podarilo sa mu tak skompletizovať realizačný tím, v ktorom má časť prípravy
na starosti reprezentačný tréner telesne postihnutých atlétov Štefan
Čuvala a patria do neho ešte fyzioterapeut a gymnastická trénerka.
S technickým zabezpečením tímu intenzívne pomáha športový manažér
SPV Peter Hamaj.
Spolu s ním sa Peter Štít nedávno
zúčastnil v Prahe na medzinárodnom športovom fóre o hokeji na sánkach. Slovensko tu bolo spolu s Rakúskom a Finskom zastúpené ako
pozorovateľ, čo je prvý krok do
„icesledgehokejovej“ rodiny. Naši zástupcovia sa tu dohodli na príprave
spoločných tréningových sústredení
a prípravných zápasov s Čechmi
a Rakúšanmi.
V „A“ skupine hráva 8 najlepších tímov sveta, v „béčku“ je momentálne
šesť mančaftov. Práve sem sa upiera
zrak Petra Štíta. „Mám taký sen, že
v roku 2013 by sme mohli hrať v B kategórii“, hovorí dnes muž, ktorý predtým viac než dva roky trénoval sám
a stále dúfal, že zoženie aspoň pár
ďalších nadšencov. K tejto méte však
čaká slovenský tím ešte predlhá
a ťažká cesta. Všetci však veríme, že
úspešná.
FOTO: ARCHÍV SPV
V prípade záujmu kontaktujte:
e-maily:
[email protected],
[email protected]
telefóny:
0948/017474,
0915/766252
web:
www.sledgehokej.sk
facebook:
Slovak Sledge Hockey
Úspechy boccistov na majstrovstvách v Česku
Tri medaile si odviezli
slovenskí športovci z Medzinárodných majstrovstiev Českej republiky v boccii, ktoré sa uskutočnili
v dňoch 27. – 29. mája
v Prahe. Jakub Nagy a Martin Strehársky obsadili druhé miesta, Tomáš Král tretie. Okrem Slovákov a Čechov štartovali na tomto
turnaji aj boccisti z Veľkej
Británie.
V kategórii BC1 nás reprezentovali Jakub Nagy,
Michal Machara a Martin
Benčat, pričom prvý z nich
si odviezol aj medailu. Podobne ako Tomáš Král, kto-
rý ako jediný reprezentoval
SR v kategórii BC2. Kategória BC3 bola zastúpená Máriou Smolkovou, a Adamom Buriankom, v BC4
štartoval okrem dvojnásobných účastníkov PH Martina Strehárskeho (na snímke) a Róberta Ďurkoviča aj
Martin Rybarčák.
Zo základných skupín sa
nepodarilo postúpiť Martinovi Benčatovi, Márii
Smolkovej, Adamovi Buriankovi, Martinovi Rybarčákovi a Róbertovi Ďurkovičovi. Špeciálna pochvala
patrí za výborný výkon
a športové srdce Michalovi
Macharovi, ktorý sa predstavil ako nováčik na medzinárodnom poli. „Verím,
že i v budúcnosti sa bude
slovenským športovcom
dariť a aj z ostatných plánovaných podujatí nezabudnú priniesť cenné medailové úspechy“, uviedol
reprezentačný tréner Martin Gabko.
V čase uzávierky tohto
čísla štartovali naši boccisti
na otvorených majstrovstvách Anglicka vo Wigane.
V auguste ich čaká Svetový
pohár v severoírskom Belfaste a v októbri Európsky
pohár v Nórsku.
19
NA NÁVŠTEVE V KOVÁČOVEJ
ROMAN VÉGH
Šport pomáha pacientom
Na 23. športové hry v NRC Kováčová opäť zavítali aj viacerí paralympionici
Národný rehabilitačný ústav (NRC)
v Kováčovej organizuje pravidelne
v polovici júna športové hry pre
svojich pacientov. V tomto roku
sa v dňoch 16. – 17. 6. uskutočnil už
ich 23. ročník. Opäť sme mali
možnosť vidieť entuziazmus
pacientov rôzneho veku i
zdravotného stavu, ako dávajú
celú svoju vôľu do športových súťaží,
čo by im mohli závidieť aj mnohí
športovci.
Jeden a pol dňa športovania i sprievodných akcií pod tradičnou moderátorskou taktovkou Mariána Marcineka spestrilo tak trochu jednotvárny
život približne dvoch stovák dočasných obyvateľov tohto zariadenia.
Z nich väčšina tu absolvuje rehabilitáciu po úrazoch, náročných operáciách či chorobách. Počas hier sem
prichádzajú aj desiatky bývalých pacientov, aby „oprášili“ staré známosti
i zaspomínali.
Tohtoročné športové hry otvorila
príhovorom riaditeľka ústavu Oľga
Zábojníková, ktorá od 1. januára
vystriedala vo funkcii svojho dlhoročného predchodcu Prof. Myróna
Malého. Tomu opäť zostala milá
povinnosť odštartovať športové hry
pri výstrele z pištole. Práve on je ich
otcom, takže kto iný by si mal
zaspomínať na neľahké začiatky.
„Po mojom príchode z Čiech
som sa rozhodol zrealizovať túto
ideu. Nebolo to ľahké. Okrem pacientov bolo o potrebe športovania
potrebné presvedčiť najskôr samotných terapeutov“. Po počiatočných ťažkostiach sa však hry rozbehli a dnes už majú pevné miesto
Slávnostný úvod hier s ocenením Prof. Myróna Malého ...
v ústavnom kalendári. Patrí k nim
aj bohatý sprievodný program,
v rámci ktorého nechýbajú prelety
stíhačiek z neďalekého letiska Sliač
či zoskoky parašutistov.
Slávnostné otvorenie bolo tentoraz obohatené o poďakovanie
predsedu SPV Jána Riapoša, ktorý
Myróna Malého označil za svojho
druhého otca. Napokon NRC Kováčová vrátila po ťažkom úraze do života nielen jeho, ale aj ďalších úspešných slovenských paralympionikov. J. Riapoš odovzdal bývalému
riaditeľovi dekrét o menovaní za
člena Čestného predsedníctva SPV
a poukaz na týždňový pobyt pre
dve osoby v niektorom zo zariadení partnera SPV – Kúpele Piešťany.
O dobrú náladu sa počas prvého
Pacienti berú bez ohľadu na vek športovanie vážne. Či už ide o hod šípkami...
20
dňa starali diskdžokej
i viaceré hudobné telesá,
obohatením bola premiéra bubeníckej skupiny Campana Batucada na tejto
pôde. Chytľavé
brazílske rytmy
v nitrianskom
... alebo preteky na 100 metrov.
... a privítaním účastníkov riaditeľkou Oľgou
Zábojníkovou.
NA NÁVŠTEVE V KOVÁČOVEJ
liečiť telo i dušu
podaní rozohriali všetkých prítomných, podobne ako vystúpenie členov košického tanečného klubu
Elegance s ukážkami tanečného
športu na vozíku pod vedením Petra Vidašíča.
Pacienti si medzitým za krásneho slnečného počasia merali sily
v pretekoch vozičkárov, v hode šípkami, guľou, diskom, granátom,
vzpieraní, stolnom tenise, plávaní
a ďalších disciplínach. Po obede
prišiel rad aj na tradičnú symbolickú jazdu okolo areálu v rámci kampane „Na kolesách proti rakovine“.
Tohtoročná deviata edícia „kolies“
mala aj jedno špecifikum. V NRC sa
odjazdila presne v deň ôsmeho výročia úmrtia zakladateľa kampane
Radovana Kaufmana, paralympijského víťaza zo Sydney 2000.
Na športových hrách opäť nechýbali zástupcovia viacerých spoločností vyrábajúcich pomôcky,
uľahčujúce život zdravotne znevýhodneným ľuďom. Tréneri Štefan
Čuvala a Miroslav Vavák hľadali
nových adeptov pre atletiku, Peter
Štít pre hokej na sánkach, Ladislav
Bočkor ponúkal možnosť vyskúšať
si handbike.
Štyridsaťsedemročný Horehronec utrpel v roku 1999 pracovný
úraz a v NRC po ňom pobudol šesť
mesiacov. Odvtedy sa každý rok
vracia so svojim ručne poháňaným
bicyklom. „Športové hry majú veľký zmysel pre pacientov z hľadiska
pohybu a ich opätovného zaradenia do života“, zdôrazňuje. Vie,
o čom hovorí. Vedie vlastný klub,
organizuje kempy handbiku a monoski, a na vlastnoručne vyrobenej
terénnej štvorkolke zdolal aj najvyššiu africkú horu Kilimandžáro!
Jeho klubový kolega Peter Šútor
z Banskej Bystrice pridáva podobný názor: „Šport ukáže ľuďom nové možnosti, keďže zamestná nielen telo, ale aj hlavu“. Chodí sem
Ukážka parašutistického umenia.
Počas motivačného mítingu sa paralympionici podelili o svoje životné
skúsenosti.
tiež každý rok a stretáva sa tu so
starými známymi. Na vozík je pripútaný od roku 1995 po nešťastnom okamihu pri paraglidingu.
Medzitým dvakrát reprezentoval
Povzbudiť ich prišli aj Ladislav Bočkor, Peter Šútor...
Slovensko na ZPH – 2002 v Salt Lake City a 2006 v Turíne. Samozrejme, v lyžovaní, ktoré mu bolo ako
bývalému členovi Horskej služby
najbližšie. V súčasnosti už podob-
ne ako Laco Bočkor presedlal na terénne štvorkolky.
Medzi známymi tvárami sme
stretli aj pingpongistov Alenu Kánovú a Martina Ludrovského. Alena sem nedobrovoľne zavítala po
úraze ako 14 – ročná v roku 1994.
Pobudla tu osem mesiacov, ktoré
jej zmenili život. „Janko Riapoš
s Mirom Rybárom mi strčili do ruky
stolnotenisovú raketu a presvedčili ma, že v tomto športe môžem
niečo dosiahnuť“, spomína. Stalo
sa. Už v roku 2000 získala v Sydney
zlato, potom pridala bronz v Aténach a striebro v Pekingu. Keď v roku 2009 darovala jeden z týchto
cenných kovov počas slávnostného galavečera v SND Myrónovi
Malému ako prejav vďaky, ani jedno oko nezostalo suché ...
Jej spoluhráč z „repre“ utrpel
úraz v roku 2005 na motorke.
V NRC sa mu zapáčil handbike. Laco Bočkor mu už jeden pripravoval,
ale manželka rozhodla inak. Vydesilo ju, že by opäť s ním behal po
ceste. A tak sa tiež vďaka súčasnému predsedovi SPV preorientoval
na stolný tenis, ktorý mu ide nad
očakávanie. „Pochopil som, že vďaka športu sa dá aj na vozíku normálne žiť a fungovať“, dodáva.
Naši reprezentanti a tréneri pripravili v závere prvého dňa pre pacientov NRC motivačný míting v kinosále. Okrem vyššie spomenutých sa na ňom zúčastnili aj atlét
Miloslav Bardiovský a curler Dušan
Pitoňák. Porozprávali prítomným
o svojich osobných skúsenostiach
a o význame športu pri rekonvalescencii, ako i v ďalšom živote. Mimochodom, SPV pred časom uzatvoril s týmto zdravotníckym zariadením zmluvu o vytvorení strediska paralymijskej prípravy. Pacienti
teda dostanú príležitosť zapojiť sa
priamo počas rehabilitácie do
športovania ...
Hry sa skončili tradične - v piatok tesne pred obedom vyhlásením výsledkov súťaží a ocenením
najúspešnejších. O rok čaká ústav
24. ročník a slovenskí paralympionici budú opäť pri tom.
... a bubenícka skupina Campana Batucada z Nitry.
21
RÔZNE
Paralympionici deťom na MDD v Maríne
Slovenskí paralympionici zavítali aj v tomto roku počas Medzinárodného dňa detí do špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Súčasťou MDD sú každoročne súťaže pre deti, ktoré prebiehajú na modernom športovisku
v dolnej časti areálu alebo v útrobách liečebného
ústavu. Tohto roku konečne žičilo „marínčanom“
aj počasie a mohli si dosýtosti užiť slnka. Spoločnosť im opäť robil Fifik, maskot rovnomenného
časopisu, ktorý sa už za tie roky stal neodmysliteľnou súčasťou podujatia. V popoludňajších hodinách sa program presunul do kinosály, kde Ján
stredu 18. mája sa uskutočnil
IX. ročník stolnotenisového turnaja o pohár
predsedu SPV Jána Riapoša na Základnej
škole Topoľová v Nitre.
Na turnaji sa zúčastnila približne päťdesiatka malých „pingpongistov“. Pohár predsedu
SPV získal vozičkár Šimon Šebo. Na putovnom pohári riaditeľky
školy pribudli mená
majstrov školy: medzi
chlapcami Miroslav
Sékeli, u dievčat Martina Kelemenová.
dňoch 17. až 19. júna sa vo francúzskom meste
Mulhouse - Riedisheim uskutočnili výborne pripravené trojhviezdičkové medzinárodné preteky v drezúre telesne a zrakovo postihnutých športovcov za účasti 54 jazdcov z 12 krajín sveta. Nestratila sa medzi nimi
ani naša reprezentantka Katarína Jobbágyová, ktorá
štartovala už aj na PH 2008. Boli to jej prvé preteky,
ktoré sú zaradené do kvalifikácie na londýnsku paralympiádu. Výsledky: zostava družstiev - 4. miesto
(66,059 %), zostava jednotlivcov - 5. miesto (62,250 %),
zostava na hudbu - 3. miesto (67,833 %). Preteky ukázali, že naša reprezentantka je výbornou jazdkyňou a sedemročná kobyla Pretty Lilly začína preukazovať svoje
kvality. „Samozrejme, že je čo stále zlepšovať. Napríklad
používanie dovolených pomôcok pre koňa, čiastočné
upravenie hudby, zlepšenie nástupu. Ale už sa na tom
pracuje“, uviedla predsedníčka ŠTK drezúry Helena Hanková. Najbližšie čakajú K. Jobbágyovú septembrové ME
v Belgicku.
V
ejisko budúcoročnej letnej paralympiády
Londýn bude 8.
septembra tohto
roku hostiť na Trafalgárskom námestí Medzinárodný
paralympijský deň.
Táto akcia bude
prezentáciou paralympijského športu
rok
pred
samotnými hrami. Organizátori
dúfajú, že bude tou
správnou inšpiráciou pre verejnosť,
aby si našla cestu
na športoviská počas PH 2012. Predseda organizačného výboru Londýn 2012 Sebastian Coe neskrýval nadšenie, že Londýn bude môcť zorganizovať aj toto podujatie, ktoré sa inak koná
každé dva roky v Nemecku. „Je to skvelý spôsob, ako sa môže verejnosť dozvedieť viac o paralympijských športoch a ochutnať vzrušenie, ktorého bude svedkom počas paralympijských hier", zdôraznil.
D
22
Riapoš, Veronika Vadovičová a Ladislav Bočkor
ocenili najúspešnejších súťažiacich. Po premietnutí krátkych filmov z dvoch posledných paralympiád sa naši reprezentanti podelili s deťmi
o svoje zážitky spojené so športom a absolvovali
autogramiádu, o ktorú bol veľký záujem.
V
Viničnom sa
v dňoch 21. –
22. mája uskutočnilo II. kolo Slovenského pohára
a extraligy v terčovej lukostreľbe. Medzi stovkou
účastníkov si zmerali svoje sily aj siedmi telesne postihnutí lukostrelci a darilo sa im hlavne vo finálových rozstreloch. Peter
Kaščák z 12. miesta v kvalifikácii doslova vyletel do finálovej štvorky šnúrou
141, 146 a 145 bodov. „Výsledok 146 bodov bol novým slovenským rekordom, ktorý však netrval dlho, lebo už ďalšom súboji Petra s naším najlepším
lukostrelcom Matúšom Durným bol prekonaný a Peter sa musel porúčať
s fantastickým výsledkom 147:145. Za takýto súboj by sa nemusel hanbiť
ani na MS. Peter si pripísal body do SP za štvrté miesto, keď mu posledný súboj o tretie miesto nevyšiel a prehral so Zemanom z LKB 136:138“, skomentoval vystúpenie svojho zverenca reprezentačný tréner Vladimír Majerčák. Marián Marečák skončil šiesty, keď vyradil Rakušana Karla 141:137,
ale prehral s M. Bojcunom 143:137. Najviac sa napokon darilo reprezentačnému trénerovi, ktorý je zároveň aj aktívnym športovcom. Z tretieho miesta
v kvalifikácii prešiel cez Velčica 137:127 a vo finále si poradil s maďarským
raprezentantom Fejesom 137:134 a získal nielen body, ale i pohár starostu
obce. Lukostrelcov čaká v dňoch 10.- 17. júla svetový šampionát v Turíne.
Vo
Download

sa vydarila, stretneme sa zasa o rok!