İŞLETMELERDE
İFLAS
Giriş



Günümüzde ekonomik gelişmenin yanı sıra yaşanan
mali başarısızlıklar ya da iflaslar ülke ekonomilerini
önemli ölçüde etkilemektedir. Mali başarısızlık,
işletmelerin karşılaştıkları farklı durumlara göre
değişik şekilde tanımlanmaktadır.
Genel olarak mali başarısızlık işletme gelirinin,
maliyeti
(sermayenin
maliyeti
dahil)
karşılayamamasını, teknik likiditenin kaybedilmesini
ifade etmektedir.
İflas ise, işletmenin varlıklarının borcunu
karşılayamaması durumudur.


İflas, ülkeden ülkeye değişik şekilde
tanımlanmaktadır.
Örneğin Türkiye’de iflas, bir işletmenin
borçlarını ödeyemeyecek duruma düşmesi
olarak tanımlanırken, İngiltere’de iflas
ödemelerin durdurulmuş olması ile ifade
edilmiş ve mali başarısızlığı iflas olarak
belirtip mali başarısızlığa uğramış işletmeleri
yasal olarak iflas etmiş ya da iflas
hükümlerine göre reorganizasyon verilmiş
işletmeler olarak belirtmiştir.
Şirket iflaslarının nedenleri








Temel becerilerin eksikliği
Finansal problemler
Borç ödemeyen müşteriler
Yönetim problemleri
Fazla iş alma
Pazarlama problemleri
Büyüme problemleri
Ailesel problemler
Temel becerilerin eksikliği


Girişimcinin işin gerektirdiği temel bilgiye sahip olması
gerekir. Tüm işletme fonksiyonları bilmesi mümkün
olmayabilir. Ancak temel konular hakkında bilgi sahibi
olmalıdır.
KOBİ’ler de, genelde tek kişi yani sahibi tarafından
yönetilen işletmelerdir. KOBİ sahibinin başarıya ulaşması
için, yönetme, zihinsel yetenekler, insanları anlayabilme
yeteneği, iletişim kurabilme, teknik bilgi, karar verebilme
ve algılama yeteneği gibi pek çok özelliği bünyesinde
taşıması gerekmektedir. Oysa, bu yeteneklerin hepsinin
birden bir kişide bulunması çok zordur.
Finansal problemler





Aşırı Borçlanmadan Kaynaklanan başarısızlıklar
Yetersiz Nakit Akışından Kaynaklanan
Başarısızlıklar
Yetersiz İşletme Sermayesinden Kaynaklanan
Başarısızlıklar
Bütçe Kontrolünün Olmayışından Kaynaklanan
Başarısızlıklar
Maliyet Sisteminden Kaynaklanan Başarısızlıklar
Yönetim problemleri

İşletmelerin başarısız olma nedenleri ile ilgili
araştırma sonuçlarına göre başarısızlıkta en önemli
pay yönetimden kaynaklanmaktadır. Yetersiz
yöneticilerin muhasebe bilgi sistemine gereken
önemi
vermemeleri,
işletme
yönetiminin
planlamasını, kontrolünü ve değerlemesini iyi
yapmamaları, üstesinden gelinemeyecek projelere
eğilimli olmaları işletmeleri mali başarısızlığa iten
etmenlerdendir.
Borç ödemeyen müşteriler

İşletme alacaklarını zamanında tahsil
edemediği durumda nakit sıkıntısı yaşar. Bazı
işletmelerin müşteri sayısı az olabilir. Bu da
bağımlılığını artıtmaktadır. Borcunu
ödeyemeyen müşteri işletmenin en önemli
müşterisi ise ve borç miktarı da yüksekse
küçük işletmeyi iflasa sürükler.
Fazla iş alma

Bazen plansız büyüme sorun olabilir.
İşletmenin
gerekleştiremeyeceği
iş
taahhütlerine girmesi nakit akışını bozabilir.
Pazarlama problemleri
Büyüme problemleri

İşletme büyüme ile birlikte tüm fonksiyonları
ile yeni koşullara ayak uydurmak zorundadır.
Plansız büyüme iflasa sebep olabilir.
Ailesel problemler

Küçük işletmelerin çoğunluğu aile
işletmesidir. Aile şirketi kurmadaki temel
etken güvendir. Eğer aile üyeleri arasındaki
güven sarsılırsa bu durum şirketin
faaliyetlerine de yansır. Aile işletmelerinde
yaşanan problemler burada da geçerlidir.
İşletme Dışından Kaynaklanan
Başarısızlık Nedenleri




İşletme dışı nedenlerden kaynaklanan mali
başarısızlık nedenleri,
Ekonomik,
Politik ve
Teknolojik.
Ekonomik Nedenlerden Kaynaklanan
Başarısızlıklar





İşletmelerin başarısız olmasına neden olan
ekonomik nedenlerden bazıları aşağıda
sıralanmıştır:
Rekabet,
İşletmenin kârlarındaki azalma,
Halkın talebindeki azalma,
Sermaye masrafları ve ödemelerdeki artışlar.
Politik Nedenlerden Kaynaklanan
Başarısızlıklar

Hükümetlerin devlet müdahalesi ile ekonomik
sistemi düzenlemesinden işletme faaliyetleri
hem doğrudan hem de dolaylı yönden
etkilenir. devletin, ithalatı serbest bırakma,
belirli alanlara yatırım yapma, bazı faaliyet
konularını kamulaştırma, işletmelere yapılan
yardımları kesme vb. şeklinde işletmelerin
aleyhine sayılabilecek uygulamaları da vardır.
Teknolojik Nedenlerden Kaynaklanan
Başarısızlıklar

Teknoloji, üretim ve yönetimde emeğe dayalı
sistemden makineye dayalı sisteme geçilerek
yeni bilgi, teknik, araç-gereç ve makinelerin
kullanılması sürecidir. Bu süreç işletmelerin
sürekliliği ve etkin çalışmaları ile ilgilidir.
Çünkü işletmelerin teknolojik yeniliklere
önem vermeleri sayesinde toplumun istediği
mal ve hizmetler daha kaliteli ve düşük
maliyetle üretilir.
Download

9. hafta İşletmelerde iflas