3 l 2012
VYDANIE 06 l ISSUE 06
SK l EN
TOMÁŠ VELEMÍNSKÝ
CEO, Erste Group Immorent ČR
Vážení čitatelia!
Leto a čas dovoleniek sa skončili a my k vám prichádzame s ďalším, tohto roku už tretím číslom časopisu
IMMONEWS.
Podľa dostupných analýz je zrejmé, že ak nedôjde ku
kolapsu ekonomiky, miera neobsadenosti priemyselných nehnuteľností bude aj naďalej klesať. Teraz sa
pohybuje okolo 7 – 8 %. Aj preto my v Erste Group Immorent naďalej pokračujeme s rozvoji našej paneurópskej siete IMMOPARKov. V rubrike „Aktuálne“ vám
predstavíme májovú otváraciu akciu prvej košickej
haly, ktorú sme – za účasti primátora Košíc a ďalších
kľúčových osobností slovenského biznisu – úspešně
zvliadli. Od prvého septembra v košickom IMMOPARKu svoj logistický terminál otvorili dvaja nadnárodní
operátori – Raben a Dachser. Okrem týchto noviniek
z „našich“ parkov vám predstavíme aj novú posilu
nášho tímu – Ing. Simonu Černú, ktorá má na starosti
rozvoj pražského IMMOPARKu. V ďalších článkoch jesenného IMMONEWS nájdete pohľad na východoslovenskú ekonomiku, predovšetkým jej výrobnú časť.
Prajem vám pekné babie leto a teším sa dovidenia
v decembri pri ďalšom vydaní IMMONEWS.
Dear readers,
Summer and holiday are over and we are coming to you
with another, this year’s third issue of IMMONEWS.
As per the available analyses it is apparent that if the
economy doesn’t collapse, the vacancy rate of industrial properties will continue to decline. Right now it is
around 7 - 8%. And therefore in Erste Group Immorent
we continue to develop our Pan-European network of
IMMOPARKs. In the section “Currently” we will inform
you about a May opening event of the first Košice hall
which we opened in the presence of the Mayor of Košice
and other key personalities of the Slovak business. On
1 September two multinational operators - Raben
and Dachser - opened their logistics terminals in the
IMMOPARK Košice. In addition to this news from “our”
parks we will also introduce a new member of our team
– Ing. Simona Černá who is responsible for the development of the IMMOPARK Praha. The other articles of the
autumn IMMONEWS will bring you a view on the economy in Eastern Slovakia, in particular on manufacturing.
I wish you a lovely Indian summer and look forward
to being in touch again in the December’s edition of
IMMONEWS.
O4 l
FOTOREPORTÁŽ
PHOTOSTORY
Otvorenie prvej haly
IMMOPARKu Košice
IMMOPARK Košice
IMMOPARK Košice
– dôležitý ťahúň Košického kraja
IMMOPARK Košice
– an important driver of the Košice region
Tento moderný priemyselný park ponúkne v niekoľkých etapách viac ako 250 tisíc m2 logistických,
priemyselných a kancelárskych plôch. Immopark je
dôležitou investíciou v regióne, ktorá pritiahla na
Slovensko nových investorov a pokračuje v rozvíjaní spolupráce s už etablovanými spoločnosťami.
This modern industrial park will offer, through
several phases, more than 250 thousand m2 of logistics, industrial and office premises. IMMOPARK
is an important investment which attracted new
investors to Slovakia and will continue to develop
cooperation with already established companies.
Zlava: Ing. Peter Malík, Erste Group Immorent SK | Martina Holecová, SARIO | MUDr. Richard Raši, primátor Košic | Ing. Tomáš Velemínský, Erste Group Immorent ČR
O5 l
PROFIL PARTNERA
PARTNER PROFILE
Metrans
Just in time je budúcnosťou logistiky
O7 l
V KRÁTKOSTI
IN BRIEF
Stabilita na trhu
TÉMA l FEATURE
Cieľom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a
obchodu je byť modernou agentúrou, ktorú budú
zahraniční investori aj domáci partneri vnímať ako
nositeľa rastu a inovácií. SARIO chce v maximálne
možnej miere napomáhať rozvoju slovenskej ekonomiky získavaním nových investícií a podporou
obchodu, čo sa prejaví množstvom nových pracovných miest a zvyšovaním životnej úrovne na
Slovensku. Slovensko je krajina, ktorá má čo ponúknuť investorom. Či už je to strategická poloha
v Európe, mena EURO, kvalifikovaná a produktívna pracovná sila, najnižšia miera zadlženosti v Eurozóne alebo podmienky na podnikanie, ktoré sú
Svetovou bankou hodnotené v posledných štyroch rokoch ako najlepšie v regióne strednej a východnej Európy.
Investori takmer vždy zvažujú niekoľko potenciálnych lokalít pre umiestnenie svojich investícií. Jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich
ich rozhodovanie je tiež pripravenosť priemyselných zón, kvalita informácií, ktoré sú k danej
zóne dostupné, lokalita a prístupnosť, dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily a priamy marketing parku, schopnosť správcov parkov zabezpečovať požiadavky investorov pred samotným
vstupom investora a aj počas výstavby a pôsobenia investora sú dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú atraktivitu priemyselného parku.
Naším cieľom je umiestňovať prichádzajúce zahraničné investície do regiónov s vysokou nezamestnanosťou a vyrovnávať tak rozdiely medzi
jednotlivými regiónmi Slovenska. Preto si vážime, že také významné nadnárodné spoločnosti
O2 l
ako firma DACHSER a skupina Raben, ktoré patria
medzi popredných poskytovateľov logistických
služieb pôsobiacich na európskom trhu, si na svoj
strategický rozvoj vybrali projekt IMMOPARK Košice.
Martina Holecová, SARIO
(Z úvodnej reči pri otváracom ceremoniáli
pripravila redakcia IMMONEWS)
Slovensko porastie
najrýchlejšie v regióne strednej Európy a
Pobaltia. Predpovedá to Európska banka
pre obnovu a rozvoj vo svojej najnovšej
prognóze, podľa ktorej by slovenská
ekonomika mala v tomto roku rásť 2,6 %
tempom.
Slovakia will grow
the fastest in Central Europe and the Baltic. This is forecast by the European Bank
for Reconstruction and Development in
its latest prognosis according to which the
Slovak economy should grow by 2.6% this
year.
The aim of the Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO) is to be a modern agency
which will be perceived by foreign investors as well
as domestic partners as an agency bringing development and innovation. SARIO wants to help the
development of the Slovak economy as much as
possible, by acquiring new investments and supporting trade, which will be demonstrated by the
amount of new job opportunities and will improve
standard of living in Slovakia. Slovakia is a country
which has something to offer to investors. Be it its
strategic position in Europe, Euro currency, qualified and productive workforce, the lowest debts in
the Eurozone or conditions for entrepreneurs which
have been assessed as the best in Central and Eastern Europe by the World Bank in the past four years.
Investors almost always assess a few potential locations where they want to place their investment.
One of the main factors influencing their decision
process is also readiness of industrial zones, quality
of information available about the given zone, location and accessibility, availability of qualified workforce and direct marketing of the park, as well as the
ability of the park management to meet the requirements of the investors before they actually come in;
moreover, even during the construction and investor activities there are other important factors impacting attractiveness of the industrial park.
Our objective is to place the coming foreign investment into regions with high unemployment and so
to balance differences among individual regions in
Slovakia. Therefore, we appreciate that such important multinational companies as DACHSER and Raben Group that belong to the leading providers of
logistics services in the European market, have selected IMMOPARK Košice for their strategic development.
Martina Holecová, SARIO
(Based on the opening speech prepared
by the editors of IMMONEWS)
AKTUÁLNE l CURRENTLY
Košický park skolaudovaný
a s novými nájomcami
Košice park approved
and with new tenants
Pred niekoľkými týždňami bola plne skolaudovaná prvá hala košického
IMMOPARKu a tento významný logistický park v bezprostrednej blízkosti košického letiska začal plne fungovať. Od začiatku septembra tu budú
do plnej prevádzky uvedené dva logistické terminály spoločností Raben a
Dachser. „Obaja títo medzinárodní operátori si vybrali košický IMMOPARK
nielen pre jeho strategickú polohu, ale aj možnosti ďalšieho rozvoja, ktorý je pre ich biznis dôležitý,“ konštatoval pri tej príležitosti Ing. Milan Zikmund, projektový manažér spoločnosti Erste Group Immorent. Pri príprave
priestoru pre DACHSER sme tiež osvedčili flexibilitu koncepčného riešenia,
keď sme rozostavanú časť haly dokázali konštrukčne prispôsobiť tak, aby
priestory splnili náročné požiadavky nájomcu. Obaja logistickí operátori si
v prvej etape IMMOPARKu prenajali viac než 2 500 m2 plôch, teraz vedieme
intenzívne rokovania s ďalšími záujemcami o prenájom výrobných a skladovacích plôch v tomto projekte.
A few weeks ago the first hall of the IMMOPARK Košice was fully approved
and this significant logistics park, in the immediate proximity to the airport,
began to fully operate. From the beginning of September there will be two
logistics terminals of the Raben and Dachser companies put into full operation. “Both international operators selected the IMMOPARK Košice not
only for its strategic location but also for the opportunity of further growth
which is crucial for their business,” stated Ing. Milan Zikmund, Project Manager of Erste Group Immorent, on this occasion. When setting up the area
for DACHSER we also tested flexibility of the conceptual solution when
we managed to adjust a partially built hall so that the premises complied
with the challenging requirements of the tenant. Both logistics operators
leased the area of more than 2,500 m2 in the first phase; now we are in intensive discussions with other parties interested in leasing manufacturing
and storage premises in this project.
l O3
FOTOREPORTÁŽ l PHOTOSTORY
Otvorenie prvej haly IMMOPARKu Košice
The opening of the first hall in IMMOPARK Košice
Krásny slnečný deň, modré nebo a úplne nová hala košického IMMOPARKu
v bezprostrednom susedstve košického letiska. Na slávnostnom otvorení
sa 22. mája 2012 zúčastnilo niekoľko stoviek hostí: od zástupcov miestnej
municipality, kraja, ministerstva, cez existujúcich aj potenciálnych klientov.
Hostí privítali okrem primátora Košíc, MUDr. Richarda Rašiho, aj zástupkyne vládnej agentúry na podporu investícií SARIO (viac pozrite na strane
1-2), aj Ing. Tomáš Velemínský (CEO Erste Group Immorent ČR) a Ing. Peter
Malík (CEO Erste Group Immorent Slovakia). Neformálny niekoľkohodinový
program sa stretol s veľmi priaznivou odozvou: okrem ochutnávky vynikajúcich tokajských vín sa hostia mohli prejsť na vozíkoch Segway alebo ochutnať
kulinárske špeciality kuchárov hotela Hilton. Prezrite si fotogalériu z akcie.
O4 l
A beautiful sunny day, blue skies and brand-new IMMOPARK Košice hall located in the immediate proximity to the Košice airport. The festive opening
on 22 May 2012 was attended by a few hundreds of guests: from the representatives of the local municipality, region, and ministry, to existing and
potential clients. The guests were greeted by the Mayor of Košice , MUDr.
Richard Raši, as well as by the representative of SARIO, the government
investment agency (more in page 1-2), and also by Ing. Tomáš Velemínský
(CEO Erste Group Immorent ČR) and Ing. Peter Malík (CEO Erste Group Immorent Slovakia). A few-hour informal programme was met with positive
feedback: in addition to superb Tokai wines, the guests could take a ride
on Segway personal transporters or taste culinary specialities of the Hilton
chefs. View the event photo gallery.
PROFIL PARTNERA l PARTNER PROFILE
METRANS
Just in time je budúcnosťou logistiky
ING. PETER KISS
CEO
METRANS
METRANS
Just in time is the future of logistics
Just in time je budúcnosťou logistiky, hovorí v
našom profilovom rozhovore Peter Kiss, CEO
spoločnosti METRANS.
Vaša spoločnosť sa zaoberá just in time špedíciou a patrí k popredným operátorom na trhu.
Ako sa v posledných rokoch podľa vás trh premenil? Napríklad automobilový priemysel prechádza cyklickými zmenami: ako sa zmeny v
priemysle dotýkajú vášho podnikania?
METRANS je operátorom v kombinovanej doprave
a prevádzkuje v strednej a východnej Európe sieť
vlastných terminálov ktoré sú s prístavmi, ale i navzájom spojené ucelenými kontajnerovými vlakmi. Tak existuje spojenie s prístavom, ale i v rámci
vnútrozemia Európy. Slovensko ešte stále profituje z množstva úspešných investícií, ktoré sa u nás
usídlili v období posledných 10 – 20 rokov. Tieto
investície ťahajú slovenskú ekonomiku. Samozrejme na tieto investície vplýva celosvetová, ale
hlavne európska hospodárska situácia. V priebehu
rokov ekonomika rástla, prvé spomalenie nastalo
až v roku 2009, ktoré pre Slovensko nebolo až tak
citeľné, pretože ešte aj v tejto dobe sa aktivovali
nové a nové investície, ktoré ekonomike dali ďalší
impulz na rozvoj. Trh sa za posledných pár rokov
mení, vyvíja. A to hlavne tak, že Slovensko sa stáva
krajinou, kde dominuje import z mimoeurópskych
trhov a export je smerovaný hlavne do krajín Európy. A toto bude aj budúcnosť. Just in time je budúcnosťou logistiky a myslíme si, že vďaka nami
prevádzkovanej sietí dokážeme našim zákazníkom, ktorými sú lodiari a špedície (a ich zákazníkom, ktorými sú importéri a exportéri) dokážeme
ponúknuť excelentný a nákladovo výhodný servis.
Prevádzkujete logistické terminály – aké krajiny
a lokality máte pokryté?
Dnes METRANS pôsobí v celej Európe. Terminály
sú prevádzkované v Čechách a na Slovensku, ale
stojíme pred rozhodnutím kam sa ďalej vydáme.
Máme ambície v Rakúsku, Maďarsku, Nemecku,
ale možno i v ďalších krajinách. Dnes máme 6
terminálov – Praha, Plzeň Ostrava, Zlín, Dunajská
Streda, Košice. Tieto sú pretkané sieťou 284 vlakov týždenne. Obsluhujeme 14 krajín Európy.
Ako sa do vášho podnikania premieta dramatický rast pohonných hmôt?
Samozrejme sú pohonné hmoty jednou z najväčších položiek, ktoré na ceny prepravy vplývajú.
Dnes ale nemáme inú možnosť ako počítať s tým,
že náklady na pohonné hmoty budú rásť. Práve
preto zhusťujeme sieť našich terminálov, aby sme
tzv. poslednú míľu, ktorá je prepravovaná ťahačmi
mali čo najkratšiu. Ale okrem pohonných hmôt na
naše rozhodnutia vplývajú aj také faktory ako sú
mýtne poplatky (ktorých zavádzanie nekritizujeme, pretože ich považujeme za prínos k presunu
dopravy z cesty na železnicu), ale aj dodržiavanie
pracovných časov vodičov kamiónov a podobne.
Všetko je to spolu to, čo nás poháňa dopredu, aby
bola preprava čo najviac optimalizovaná a náklady
na veľké položky čo najnižšie.
Chystáte masívnejšiu expanziu na Slovensku?
Ako sa rozvíjajú vaše aktivity v Českej republike?
Vývoj na Slovensku nás neteší. Štátna dopravná
politika nie je dokonalá a dnes nepodporuje rozvoj kombinovanej dopravy, skôr si myslíme, že je
tomu naopak. Dnes nemá kombinovaná doprava
výhody, ktoré mala v minulosti. Čakáme ako sa
bude štátna dopravná politika vyvíjať, čakáme ako
sa Slovensko rozhodne. Stojíme na pokraji doby,
ktorá buď podporí rozvoj kombinovanej dopravy,
alebo ju utlmí. A to najmä tým, že štát hodlá vstúpiť do segmentu prevádzkovania terminálov kombinovaných prepráv, čo bude priama konkurencia
tak pre nás ako i pre ostatných prevádzkovateľov,
operátorov, ktorí na Slovensku pôsobia 20 rokov.
Je to obdobie, ktoré prinesie rozhodnutie o našom
ďalšom smerovaní na Slovensku. V Košiciach sme
postavili terminál ktorý, keď sa dostavajú všetky
etapy, bude najmodernejší a bude mať ako jediný
denné napojenie na sieť vlakov, ktoré budú východ Slovenska, Maďarska, Rumunsko, Poľsko,
Ukrajinu spájať s prístavmi Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Koper, resp. ďalšími, ale bude
mať – vďaka sieti METRANS – spojenie aj pre kontinentálnu prepravu tak v Nemecku, ale i v Rakúsku,
krajín Beneluxu, Škandinávie, Veľkej Británie a
Írska. Ale už aj tá prvá etapa, ktorú sme ukončili a
pôjde do užívania má najväčšie a najmodernejšie
kapacity v okruhu stoviek kilometrov. Česká republika sa rozvíja podobne ako Slovensko. Investície, ktoré sa v Čechách usídlili vplývajú pozitívne
na rozvoj kombinovanej prepravy. METRANS ale
naďalej investuje do rozvoja siete terminálov, investujeme do lokomotív, vagónov. Investujeme
do skvalitnenia servisu a pozeráme sa do budúcna
skôr pozitívne. Musíme sa viac obracať.
Mohli by ste pre našich čitateľov predikovať,
ako sa podľa vás bude trh logistiky v ďalších
rokoch vyvíjať? Aké trendy očakávate?
Logistika sa za posledných pár rokov veľmi pozitívne rozvíja. A myslím si, že tomu bude tak i v
budúcnosti. Na trhu v Európe je množstvo silných
hráčov, ktorí majú dostatočné nadšenie a skúsenosti na to, aby sa rozvoj udržal. Je pravdou, že
veľa závisí od toho, ako sa Európa bude v období
tejto ďalšej krízy ďalej rozvíjať. Dnes je badateľný
pokles konzumácie tovarov a mierna nervozita u
spotrebiteľov. Je to trochu horšie ako tomu bolo
v roku 2009, ale ako som povedal, treba myslieť
pozitívne. Logistika je budúcnosť, dokáže optimalizovať prepravné procesy, dokáže optimalizovať
náklady a veľmi ma teší, že i Vaša spoločnosť investovala na východe Slovenska a že sa Vám podarilo osloviť už aj pár z našich zákazníkov, ktorí sú
týmto pádom našimi spoločnými zákazníkmi. Prajem vám v Košiciach, ale i v ostatných lokalitách
veľa úspechov a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Just in time is the future of logistics, says Peter
Kiss, CEO of METRANS in our profile interview
Your company focuses on trucking and is one
of the leading operators in the market. How
has the market changed in the past few years?
For example, the automotive industry is going
through cyclical changes: how do the changes
in the industry impact your business?
METRANS is an operator in a combined transportation market operating in Eastern Europe
through its network of own terminals which
are connected, with the ports as well as among
themselves, by a compact system of container
trains. This provides connection with ports as
well as within Europe. Slovakia still profits from
the amount of successful investments which
have taken place in the past 10 – 20 years. These
investments drive the Slovak economy forward.
Of course, they are impacted by the state of the
worldwide and in particular European economy.
Throughout the years, the economy has grown;
the first slow down occurred in 2009 which was
not so obvious for Slovakia as even at that time
there were new investments activated which
gave the economy a further boost in the market.
The market has changed in the past few years,
it has evolved. Mainly in such a way that Slovakia
is becoming a country dominated by import from
the countries outside Europe and export is directed mainly to the European countries. And that will
l O5
be the future as well. Just in time is the future of
logistics and we think that thanks to our operations network we are able to offer to our customers, shipping and trucking companies (and their
clients, importers and exporters), excellent and
cost effective services.
You operate logistics terminals – which countries and locations have you got covered?
Nowadays METRANS operates in the entire Europe. We run terminals in the Czech Republic and
Slovakia but we have a decision to make where to
go next. We have ambitions in Austria, Hungary,
and Germany but also possibly in other countries.
Right now we have 6 terminals – Prague, Plzeň
Ostrava, Zlín, Dunajská Streda, Košice. These are
connected by a network of 284 trains per week.
We service 14 countries in Europe.
How does the dramatic increase in fuel prices
impact your business?
Of course, fuel is one of the biggest items which
impact the price of transportation. But currently
we have no other option that account for the
fact that fuel prices will rise. Therefore, we are
increasing the density of the network of our terminals so that the so-called final mile, covered by
our trucks, is the shortest. However, besides fuel,
our decisions also depend on other factors, such
as toll charges (we don’t criticise their introduction as we consider them a contribution to shifting transportation from roads to rails), but also
adhering to work hours of truck drivers, etc... All
this is driving us forward so that the transportation is optimised to the maximum and the costs of
the biggest items are the lowest.
Do you plan a bigger expansion in Slovakia?
How are your activities developing in the Czech
Republic?
We aren’t pleased with the development in Slovakia. The state transportation policy is not perfect and it doesn’t support the development of
combined transportation; we even think it’s the
other way round. Nowadays, the combined transportation doesn’t have such advantages as it had
in the past. We are awaiting the development of
the state transportation policy, and the decision
which will be taken in Slovakia. We are at the beginning of the period of time which will either support the combined transportation development
or suppress it. This is caused mainly by the state’s
intention to enter the segment of the operation
of combined transportation terminals, which will
be a direct competition to us as well as to other
operators that have been operating in Slovakia
for 20 years. This is a period of time which will
bring a decision about our direction in Slovakia. In
Košice we built a terminal which, after completing all phases, will be the most modern and will
have, as the only one, a daily connection to the
network of trains which will connect the East of
Slovakia, Hungary, Romania, Poland and Ukraine
with ports such as Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Koper, and others, and will be – thanks
to the METRANS network – also connected to the
continental transportation in Germany as well as
in Austria, the Benelux, Scandinavia, Great Britain
and Ireland. Even the first phase, which we have
finalised and which will go into operation, has the
largest and most modern capacities within the
range of hundreds of kilometres. The Czech Republic develops similarly as Slovakia. Investments
which came to the Czech Republic positively influence the development of combined transportation. METRANS, however, keeps investing into
the growth of the network of terminals; we invest
into engines and railway carriages. We invest into
the improvement of quality of services and we
look positively into the future. We have to work
harder.
Could you share with our readers your prediction about how the logistics market will develop in the upcoming years? What trends do you
expect?
Logistics has been developing very positively in
the past few years. And I think it will be the same
in the future. In the European market there are
several strong players that have enough enthusiasm and experience to sustain the growth. It is
true that a lot depends on how Europe will evolve
further in this crisis. Right now goods consumption has apparently decreased and consumers are
slightly nervous. It’s a bit worse than in 2009 but
as I said, it is necessary to think positively. Logistics is the future, it can optimise transportation
processes, costs and I am very pleased that even
your company invested in the East of Slovakia and
that you managed to approach a few of our customers who are now our joined customers. I wish
you a lot of success in Košice, and in other locations, and look forward to further cooperation.
V KRÁTKOSTI l IN BRIEF
Výroba ťahá väčšinu logistiky
Manufacturing pulls the majority of logistics
Hranicu 4 miliónov m2 moderných priestorov dosiahne trh v druhej polovici roka.
Český trh moderných logistických a priemyselných nehnuteľností dosiahol na konci prvého
štvrťroka roku 2012 celkovú rozlohu 3 928 000
m2. „Vo výstavbe sa teraz nachádza približne 130
000 m2, z ktorých má cca polovica (60 000 – 70
000 m2) svojho budúceho nájomcu. V tomto roku
bude na český trh uvedených cca 250 000 m2 nových skladových priestorov. Hranicu 4 000 000 m2
dosiahne trh v druhej polovici roka (cca v 3. štvrťroku),“ hovorí Blanka Vačková, senior analytička
industriálneho trhu poradenskej spoločnosti Jones Lang LaSalle.
„Priemerná miera neobsadenosti sa v posledných
mesiacoch pohybuje na úrovni medzi 6 % – 7 %,
ktoré považujeme za trhové optimum. Okrem výstavby na mieru začínajú developeri stavať aj špekulatívne. Zhruba polovica priestorov, ktoré sú
teraz vo výstavbe, sa stavia na špekulatívnej báze
(t. j. bez vopred dohodnutého nájomcu). Developeri však zatiaľ nie sú ochotní niesť 100 % riziko a
na svojich pozemkoch pripravujú základy budúcej
O6 l
stavby a s dokončením vyčkávajú na konkrétneho
nájomcu, aby mohli sklad prispôsobiť jeho konkrétnym požiadavkám,“ hovorí Harry Bannatyne,
vedúci oddelenia industriálnych nehnuteľností
Jones Lang LaSalle.
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ťahali dopyt po industriálnych priestoroch v prvom štvrťroku 2012 výrobné firmy, ich podiel dosiahol 60 %
(čo sa týka celkového objemu uzatvorených transakcií). Štyri z piatich najväčších novo uzatvorených nájomných transakcií patrili práve výrobným
firmám.
The milestone of 4 million m2 of modern premises
will be reached in the second half of the year.
The Czech market of modern logistics and industrial properties reached the total area of 3,928,000
m2 at the end of the first quarter of 2012. “There
are about 130,000 m2 under construction; half of
it (60-70,000 m2) already has its future tenant.
This year there will be about 250,000 m2 of new
storage area introduced to the Czech market. The
milestone of 4,000,000 m2 will be achieved in the
second half (around the 3rd quarter),” says Blanka
Vačková, Senior Industrial Market Analyst of Jones
Lang LaSalle.
“The average vacancy rate has been between 6%
- 7% in the previous months which we consider
a market optimum. In addition to tailored construction, developers start to build speculatively.
Almost half of the premises under construction
are being built speculatively (i.e. without tenants
agreed in advance). Developers, however, aren’t
willing to bear 100% risk and on their plots they
prepare foundations of the future development
and wait for a specific tenant so that it can be
completed and adjusted to their specific requirements,” says Harry Bannatyne, Manager of the
Department of Industrial Properties of Jones Lang
LaSalle.
In comparison with the previous years the demand for industrial properties was driven by
manufacturing companies in the first quarter of
2012; their share reached 60% (in terms of the
entire volume of closed transactions). Four out of
five biggest newly concluded tenant transactions
belonged to manufacturing companies.
Zdroj l Source: JLS, Máj l May 2012
Nová Leasing manažérka IMMOPARKu Praha
New Leasing Manager of IMMOPARK Praha
ING. SIMONA ČERNÁ
Novým leasing manažérom, zodpovedným za
úspešný rozvoj celého projektu, bola menovaná
Ing. Simona Černá. Jej dlhoročná prax a skúsenosti
z logistického a realitného sektoru sú veľkou pridanou hodnotou pre rastúci projekt IMMOPARKu
Praha. Simona Černá pôsobila ako Associate Director v spoločnosti Colliers International, kde
mala na starosti aktívne vyhľadávanie nových
klientov a poradenstvo v oblasti nehnuteľností.
„Veríme, že skúsenosti Simony Černej z práce s
veľkým nadnárodnými nájomcami aj developermi,
rovnako ako s verejnou správou, budú pre rozvoj
IMMOPARKu veľkým prínosom,“ hodnotí rozšírenie tímu Ing. Milan Zikmund z Erste Group Immorent ČR, ktorý je zodpovedný za development priemyselných projektov v Čechách a na Slovensku.
Simona Černá vyštudovala Vysokú školu ekono-
Stabilita na trhu
Market stability
Stabilita je termín, ktorý sa v tomto roku na českom
realitnom trhu opakuje. Vychádza to z výročnej
správy o realitnom trhu v Českej republike nedávno
vydanej konzultačnou spoločnosťou Colliers International.
Správa obsahuje zhrnutie minulého roka, analýzu
posledných trendov a prognózy kancelárskeho,
maloobchodného, priemyselného a investičného
trhu v Českej republike na rok 2012. Správa tiež komentuje ekonomickú situáciu krajiny a jej blízkosť k
Nemecku v súvislosti s celkovým výhľadom do budúcnosti.
„Česká republika má pomerne stabilnú ekonomiku
s dobre kapitalizovaným a regulovaným bankovým
systémom,“ hovorí Omar Sattar, výkonný riaditeľ
Colliers International pre Českú republiku. „Vzhľadom na to, že zahraničné banky, ktoré sú v Českej
republike aktívne, tu obmedzujú možnosti pôžičiek,
miestne banky budú v dobrej pozícii, aby vyplnili
túto medzeru na trhu. Takisto budeme svedkami aj
zakladania špecializovaných finančných fondov či
inštitúcií, ktoré na český trh budú vstupovať. Český
export je v takom postavení, aby mohol ťažiť zo zlepšujúcej sa nemeckej ekonomiky na konci roku 2012
či začiatkom roku 2013. Nemecký rast tak bude mať
pozitívny vplyv aj na Českú republiku,“ dodal Sattar.
Ponuka priemyselných priestorov sa počas roka
2011 rozšírila o 240 000 m2 na celkových 3,94 miliónov m2, čo je 6 % nárast v porovnaní s rokom 2010.
Sektor logistiky sa na celkovom objeme prenajatých
priestorov podieľal 55 %, zatiaľ čo firmy z výrobného sektoru si prenajali 28 % priestorov. Pokiaľ
sa na dopyt pozrieme z pohľadu nových prenájmov
(tzv. čistého dopytu), logistický sektor predstavuje
44 % a výrobný 36 %. Poradie kľúčových regiónov
s najväčším objemom moderných priemyselných
mickú v Prahe, Fakultu medzinárodných vzťahov.
Jej hlavnou špecializáciou sú logistické nehnuteľnosti a komerčné právo. Okrem rodného jazyka
hovorí anglicky, francúzsky a nemecky.
Ing. Simona Černá was appointed as a new Leasing Manager, responsible for a successful development of the entire project. She brings many
years of experience from the logistics and property sector which represents an added value for the
growing IMMOPARK Praha project. Simona Černá
worked as an Associate Director in Colliers International where she was in charge of an active
search for new clients and property consultancy.
“We believe that the experience of Simona Černá
when working with big multinational tenants and
developers, as well as with public administration,
priestorov sa minulého roku zmenilo, južná Morava predstihla západné Čechy; Praha disponuje 1,6
mil. m2 priemyselných priestorov a je tak regiónom
s najväčším podielom týchto plôch. „Špekulatívna
výstavba bola v roku 2011 skôr ojedinelá. Ak k jej realizácii došlo, bola spojená s výstavbou už pred-prenajatých priestorov,“ uviedol Omar Sattar. Ak nedôjde ku kolapsu ekonomiky, miera neobsadenosti
bude aj naďalej klesať, pričom v roku 2012 je možné
očakávať 160 – 180 000 m2 nových industriálnych
priestorov, ktoré pribudnú na trh.
Kľúčové údaje trhu
priemyselných
nehnuteľností
•Celková ponuka priestorov: 3 946 500 m2
•Objem prenajatých plôch: 816 800 m2
•Neobsadenosť: 7,7 %
•Základné nájomné: 4,4 eura/m2/mesiac
Key data about the
industrial properties
l 03
market
•All available premises: 3,946,500 m2
•Rented premises: 816,800 m2
•Vacant premises: 7.7 %
• Basic rent: 4.4 EUR/m2/month
Stability is a term which repeats in the Czech
property market. It is mentioned in the annual report about the property market in Czech Republic
recently published by the Colliers International
consultancy.
The report contains a summary of the last year,
analysis of the latest trends and prognosis of the
office, retail, industrial and investment markets in
Leasing Manager
will be a big asset for IMMOPARK,” comments on
the expansion of the team Ing. Milan Zikmund
from Erste Group Immorent ČR, responsible for
the development of industrial projects in the
Czech Republic and Slovakia.
Simona Černá graduated from the University of
Economics in Prague, the Faculty of International
Relations. Her main specialisation is logistics
properties and commercial law. In addition to her
mother tongue she speaks English, French and
German.
the Czech Republic for 2012. The report also comments on the economy status of the country, its
proximity to Germany in context with the overall
outlook of the future.
“The Czech Republic has a relatively stable economy with a well capitalised and regulated bank
system,” says Omar Sattar, Managing Director of
Colliers International for the Czech Republic. “According to the fact that foreign banks which are
active in the Czech Republic limit loan options in
the country, local banks will be in a good position to fill in this gap in the market. We will also
witness establishing specialised financial funds
or institutions which will be entering the Czech
market. Czech export is in such a position that it
can benefit from the improving German economy
at the end of 2012 or the beginning of 2013. The
German growth will therefore also have a positive
impact on the Czech Republic,” adds Sattar.
The offer of industrial premises has expanded by
240,000 m2 thus reaching 3.94 million m2 in the
course of 2011, which is a growth of 6% in comparison with 2010. The logistics sector’s share in
the rented areas was 55 %, while manufacturing
companies rented 28 % of the premises. If we
look at the demand from the point of view of new
rentals (the so-called clear demand), the logistics
sector represents 44 % and the manufacturing
sector 36 %. The order of key regions with the
largest volume of modern industrial premises
changed last year; Southern Moravia overtook
Western Bohemia, Prague offers 1.6 mil m2 of industrial premises and therefore it is a region with
the highest share in these premises. “Speculative
development was rather sporadic in 2011. If it
happened, it was already connected with the development of pre-rented premises,” states Omar
Sattar. If the economy doesn’t collapse, the vacancy rate will continue to decrease; in 2012 we
can expect 160 – 180,000 m2 of new industrial
premises which will come to the market.
l 07
Kľúčoví ľudia pre váš biznis
Key people for your business
Predstavujeme slovenský realizačný tím paneurópskej siete
logistických nehnuteľností IMMOPARK.
Let us introduce you to the execution team of our paneuropean
network of IMMOPARK logistics properties.
KATARÍNA HEGYIOVÁ
Senior Project Manager, IMMOPARK Košice | Žilina
E-Mail:
[email protected]
Mobile: +421 905 456 343
TOMÁŠ VELEMÍNSKÝ
RÓBERT URÍK
CEO, Erste Group Immorent ČR
Senior Project Manager, IMMOPARK Košice | Žilina
E-Mail:
[email protected]
Tel.: +420 956 784 111
E-Mail:
[email protected]
Mobile: +421 917 592 868
PETER MALÍK
JIŘÍ SUREMKA
CEO, Erste Group Immorent SK
Leasing Manager, IMMOPARK Košice | Žilina
E-Mail:
[email protected]
Tel.: +421 248 629 9 12
E-Mail:
[email protected]
Mobile: +420 603 802 776
MILAN ZIKMUND
HEIN VAN DER PLOEG
Project Development, IMMOPARK network
Leasing Manager, IMMOPARK Košice | Žilina
E-Mail:
[email protected]
Tel.: +420 956 784 111
E-Mail:
[email protected]
Mobile: +420 733 120 340
SIMONA ČERNÁ
Leasing Manager, IMMOPARK Praha
E-Mail:
[email protected]
Tel.: +420 739 571 592
IMMONEWS 06/2012
Newsletter spoločnosti Erste Group Immorent
A newsletter of Erste Group Immorent
Koncept a editor l Concept and editor Radek Váňa l www.idealab.cz
Redakčná spolupráca l Editorial collaboration Rudolf Kargl l Erste Group Immorent ČR
Grafický design l Graphic layout Idealab l www.idealab.cz
Kontakt l Contact +420 956 784 111, e-mail: [email protected]
Nasledujúce číslo vychádza v decembri 2012.
Registrujte sa zdarma už teraz k odoberaniu na www.immopark.com
The next issue will come out in December 2012.
Register for free subscription now at www.immopark.com
O2 l
www.erstegroupimmorent.cz
© 2012 Erste Group Immorent
Téma l Feature
Download

IMMOPARK Košice – dôležitý ťahúň Košického kraja