GÜZEL SANATLAR (FOTOĞRAFÇILIK)
1) Aşağıdakilerden
hangisi
fotoğraf
3) Birbirine benzemeyen şeyler arasında
sanatının resim ve çizim gibi daha eski
yapılan örtük karşılaştırmalar hangi
sanat
terim ile ifade edilir?
biçimlerinden
devraldığı
unsurlardan değildir?
A. Metafor
A. Işık
B. Kıyas
B. Doku
C. Trans
C. Mekan
D. Tasvir
D. Şekil
E. Betimleme
E. Fotomontaj
4) Bir fotoğrafa yapılan yorumun sadece
fotoğrafın
özelliklerine
dayandırıldığı yorum türü aşağıda-
2)
I.
biçimsel
kilerden hangisidir?
Betimleme eleştiridir.
II. Betimleme,
özellikle
yorumlamaya
bağlıdır.
III. Betimlemeler bir fotoğrafın ötesinden
bilgiler sunmalıdır.
IV. Betimlemeler sezgiseldir.
Yukarıdaki
ilkelerden
A. Karşılaştırmalı Yorum
B. Semiyotik Yorum
C. Formalist Yorum
D. Stilistik Yorum
E. Yönelimsel Yorum
hangisi/hangileri
fotoğrafı tanımlamada kullanılır?
A. I ve II
5) Bir
tıbbi
röntgen
B. II, III ve IV
kategorilerden
hangisinin
C. II
değerlendirilebilir?
D. I, II ve III
A. Açıklayıcı Fotoğraf
E. II ve IV
B. Betimsel Fotoğraf
aşağıdaki
içinde
C. Değerlendirici Fotoğraf
D. Kuramsal Fotoğraf
E. Ayrıntı Fotoğrafı
1
GÜZEL SANATLAR (FOTOĞRAFÇILIK)
6) Aşağıdakilerden
hangisi
Açıklayıcı
Fotoğrafa örnektir?
A. Bir kamyonun arkasında savaşa
8) Aşağıdakilerin
hangisi
modern
fotoğrafçılığın
temel
estetik
ilkelerinden sayılamaz?
A. Sanatçı hazır konuları aramamalı,
giden askerler
B. Vesikalık fotoğraf
kendisi yaratmalıdır.
C. Bir ölü doğa fotoğrafı
B. Karanlık odada pozlanmış negatif
D. Portre Fotoğrafı
üzerinde
E. Dağınık bir odanın fotoğrafı
yapılmamalıdır.
hiçbir
değişiklik
C. Baskılar teknik açıdan mükemmel
olmalı ve grinin pek çok tonunu
içermelidir.
D. Baskılar üzerinde oynanmamalıdır.
E. Biçim ve detaylar net, keskin ve sahici
olmalıdır.
7) Fotoğraflarında feminist bir söylemi
yansıtan ve kadının toplumdaki yerini
sorgulayan
kavramsal
fotoğraf
sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Allan Sekula
B. CindySherman
C. Barbara Kruger
D. NanGoldin
E. WaleadBeshty
9) Aşağıdakilerden hangisi bir fotoğraf
kuramı değildir?
A. Gerçekçi kuram
B. Uzlaşımcı kuram
C. Feminist kuram
D. İzafi kuram
E. Queer kuramı
10) Aşağıdakilerden
hangisi
fotoğraf
eleştirisinin temel yaklaşımlarıdır?
A. Dolaylı/Dolaysız
B. Olumlu/Olumsuz
C. Uygulamalı/Kuramsal
D. Felsefik/Teknik
E. Soyut/Kavramsal
2
GÜZEL SANATLAR (FOTOĞRAFÇILIK)
11) Aşağıdaki
renklerden
hangisi
13) “Bir kavramı temsil eden somut bir
dolayı
şekil, bir nesne, bir işaret bir söz ya da
çeşitli sembollerde dikkat rengi olarak
hareket” olarak tanımlayabileceğimiz
kullanılır?
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
görünebilirlik
niteliğinden
A. Sarı
A. İşaret
B. Kırmızı
B. Sembol
C. Mavi
C. Piktogram
D. Yeşil
D. İdol
E. Turuncu
E. Diagram
12)
14) İnsan öğrendiklerinin büyük kısmını
I.
Akılda kalıcılık
aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile
II.
Estetik olma
kazanır?
III.
Sadelik
A. Deneyerek
IV.
Kolay öğrenilebilirlik
B. Düşünerek
Yukarıdaki
özelliklerden
“sembollerle
iletişim”
ile
iletişim”in
olan
en
hangileri
“yazı
ile
belirgin
C. Gözlemleyerek
D. Duyarak
E. Dokunarak
farklarıdır?
A. I-II
B. II-III
C. I-IV
D. II-IV
E. III-IV
15) Görsel iletişimde algılama bireyin
aşağıdaki
özelliklerinin
hangisine
doğrudan bağlı değildir?
A. Zekasına
B. Eğitimine
C. Sosyo kültürel durumuna
D. Duyuşsal durumuna
E. Edinilmiş deneylere
3
GÜZEL SANATLAR (FOTOĞRAFÇILIK)
16) Çağrışım ilişkisinin temelini temsil
eden
„‟İşaretler
Kuramı‟‟
hangi
19) Yazıda,
harfleri
gösterilmeden, doğrudan fikri ifade
eden işaretlere ne ad verilir?
kavramla ifade edilir?
A. Semantik
A. Piktogram
B. Semiyotik
B. Diagram
C. Sembolik
C. İdeogram
D. Eklektik
D. İnfogram
E. Girift
E. Fonogram
17) “Kurukafa”
kelimenin
imgesinin
“ölüm”ü
sembolize etmesi aşağıdaki ilkelerden
hangisi ile açıklanabilir?
20) Kavramlara
ve
nesnelere
görsel
karşılıklar geliştirmeyi ve bunu temel
A. Benzeşme ilkesi
grafikler
B. Dönüşüm İlkesi
ile
OttoNeurath
C. Varsayım İlkesi
sembol-ler
D. Bildirişim İlkesi
yapmayı
amaçlayan,
tarafından
geliştirilen
sistemi
aşağıdakilerden
hangisidir?
E. Farklılaşım İlkesi
A. Linotype
B. İsotype
C. Semiyotik
D. Semantografi
18) İnsan
zihninin
arasında
bir
savunan
görsel
bağlantı
kuram
uyarıcılar
E. Fotografi
kurduğunu
aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Davranışçı kuram
B. Çoklu zeka kuramı
C. Gestalt kuramı
D. Jung kuramı
E. Bağlanma kuramı
21) Havanın
aniden
bulutlanıp
kapanmasının yağmuru çağrıştırması
ne tür bir bildiridir?
A. Öznel Bildiri
B. Nesnel Bildiri
C. Doğal Bildiri
D. Yapay Bildiri
E. Direkt Bildiri
4
GÜZEL SANATLAR (FOTOĞRAFÇILIK)
22) Büyük kentlere göç, kırsal alanlardaki
çalışma yaşamının yeteri kadar tatmin
edici olmadığının bir ..................
Yukarıda
boş
aşağıdakilerden
bırakılan
hangisi
en
24) Aşağıdakilerden
hangisi
Gestalt
kuramının bir prensibidir?
A. Görsel bir imajın tamamı onun
yeri
uygun
şekilde tamamlar?
parçalarının
toplamından
daha
farklı ve kapsamlıdır.
B. Görsel bir imajın parçaları farklı
bileşkenler şeklinde çözümlenemez ve
A. Sonucudur
değerlendirilemez.
B. Kanıtıdır
C. Görsel bir imaj parçaları olmadan tek
C. Belgesidir
başına değerlendirilemez.
D. Göstergesidir
D. Görsel bir imajın mutlaka fonetik bir
E. Sebebidir
karşılığı olmalıdır.
E. Görsel bir imaj her türden alıcıya aynı
mesajları vermelidir.
23)
I.
Gönderici
II.
İletişim Aracı
III.
Geri Bildirim
IV.
Alıcı
V.
Mesaj
25) Aşağıdakilerden hangisi bir algılama
ilkesi değildir?
A. Denge ilkesi
B. Algısal Gruplama
İletişim sürecindeki unsurlar aşağıdaki
C. Benzeşme-Ayrışma İlkesi
şıkların
D. Eşbiçimli uygunluk ilkesi
hangisinde
sıralanmıştır?
doğru
olarak
E. Zıtlık ilkesi
A. I, II, IV, V, III
B. II, III, V, I, IV
C. I, V, II, IV, III
D. I, II, V, IV, III
E. I, II, III, V, IV
26) Renk
sıcaklığı
ölçü
birimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Tungsten
B. Akkor
C. Kelvin
D. Fahrenhayt
E. Celsius
5
GÜZEL SANATLAR (FOTOĞRAFÇILIK)
27) Bir ışık kaynağının renginin başka bir
renge
hangi
filtre
30) Aşağıdakilerden
kullanılarak
değildir?
dönüştürülebileceğini tespit etmek için
A. Turuncu
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
B. Mor
A. Mamograf
C. Lacivert
B. Nomograf
D. Beyaz
C. Fonograf
E. Yeşil
hangisi
bir
renk
D. Pozometre
E. Kologram
31) Elektromanyetik
Tayf
boyunca
renklerin doğru olarak yansıması ne
28) Işık
renkleri
aşağıdakilerden
olarak adlandırılır?
A. Renk sapması
hangisidir?
A. Kırmızı-Mor-Turuncu
B. Renk dengesi
B. Yeşil-Sarı-Mavi
C. Renk yanması
C. Yeşil-Mor-Kırmızı
D. Renk sıcaklığı
D. Kırmızı-Yeşil-Koyu Mavi
E. Renk doygunluğu
E. Mor-Mavi-Yeşil
32) İnsan
29) Tam ve doğru bir orta ton ışık ölçümü
yapabilmek
kullanılır?
için
ne
renk
karton
gözünün
elektromanyetik
tayfın
görebildiği
sınırlarının
altında ve üstünde mor renkten daha
ileride ve kırmızıdan daha geride kalan
A. Beyaz
enerji aşağıdakilerin hangisinde sırası
B. Gri
ile tanımlanmıştır?
C. Mor
A. Ultraviyole-Ultramarine
D. Siyah
B. Ultraviyole-Ultragreen
E. Mavi
C. Ultraviyole-Infrared
D. Infrared-Ultramarine
E. Ultraviyole-Spectrum
6
GÜZEL SANATLAR (FOTOĞRAFÇILIK)
33) Işığın rengini, ışığın aşağıdaki fiziksel
özelliklerden hangisi belirler?
36) Polarizasyon filtresi kullanımı renkler
üzerinde nasıl bir değişikliğe neden
A. Şiddeti
olur?
B. Dalga boyu
A. Renkleri soluklaştırır.
C. Titreşim açısı
B. Renkleri değiştirir.
D. Miktarı
C. Renklerin parlaklığını arttırır.
E. Yansıma açısı
D. Renklerin doygunluğunu arttırır.
E. Renklerin tonunu değiştirir.
34) Işık renklerinde, hangi iki rengin
karışımı sarı rengi verir?
37) Aşağıdaki renk çiftlerinden hangisinde
A. Mavi-Yeşil
birbirine zıt iki renk verilmiştir?
B. Kırmızı-Mavi
A. Kırmızı-Sarı
C. Yeşil-Kırmızı
B. Yeşil-Mor
D. Turuncu-Kırmızı
C. Turuncu-Mor
E. Turuncu-Mavi
D. Sarı-Mavi
E. Yeşil-Kırmızı
35) Bir
fotoğrafçı
farklı
tonlardan
etkilenmemiş
bir
beyaz
ton
kaydedebilmek
için
hangi
saat
aralığını tercih etmelidir?
A. sabah 10:00-öğlen 16:00
B. öğlen 15:00-akşam 18:00
C. sabah 09:00-öğlen 13:00
D. sabah 06:00-öğlen 12:00
E. sabah 14:00-akşam 19:00
38) Renklerin insan psikolojisine etkilerini
araştıran ve teorileştiren Alman şair,
sanatçı ve politikacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Goethe
B. Vermeer
C. Max Planck
D. Nietzsche
E. Fontane
7
GÜZEL SANATLAR (FOTOĞRAFÇILIK)
39) Çıkarımsal renk karışımında üç rengin
birleşimi
aşağıdakilerden
hangisini
verir?
41) AşağıdakiifadelerdenhangisiEstetikka
vramıileilgilideğildir?
A. Estetikbirbilimdir.
B. Estetikbilimolmayaçalışan,
A. Mor
B. Kahverengi
bilimseldiyebileceğimizyöntemlerleişg
C. Siyah
örenbirbilgialanıdır.
D. Yeşil
C. Estetikbirbütündür,
bütünsanatlaraaynıölçüdeaçıktır.
E. Gri
D. Her
estetikçiönceliklebirsanattarihçisidir,
dahadoğrususanatlarıntarihçisidir.
E. Birestetikçibütünsanatlarıntemelözelli
klerinibilenkişidir.
40) Sabit bir kaynaktan gözlemlenen ışığın
şiddetinin,
kaynaktan
aradaki
mesafenin
azalması
hangi
prensibidir?
uzaklaştıkça
karesi
kadar
yasanın
temel
42) AşağıdakibilgilerdenhangisiEstetik ve
imajileilgilideğildir?
A. Estetik,
sanat
ve
A. Ters ışık yasası
güzelliğeilişkintartışmalardavazgeçilm
B. Oransal ışık yasası
ezbirbaşvurunoktasıikenimaj,
C. Ters kare yasası
görüntüya
D. Kare yasası
görselliğeilişkinbirkavramdır.
E. Optik ışık yasası
da
B. Estetiktearanmayanişlevsellik,
imajiçin “olmazsaolmaz” birkuraldır.
C. Kavramolarakimaj, “ben buradayım,
benihemengör,
varlığımıkabul
et”
derken,
estetikdahaağırbaşlıdırancakeğitimli
ve dikkatligözlertarafındanfarkedilir.
D. Estetiküzerinegeliştirilenkuramlarçoks
ayıda ve deriniken, imajisegüncel ve
popülerdir.
E. Estetikgüncel,
gelipgeçiciiken,
imajkalıcı ve değişmezdir.
8
GÜZEL SANATLAR (FOTOĞRAFÇILIK)
43) Aşağıdakilerdenhangisinderenkspektru
mundayeralanrenklerverilmiştir?
A. Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil, Mavi,
Lacivert, Mor
45) Elektronikgörüntü
(video)
ileilgiliaşağıdakiifadelerdenhangisiyan
lıştır?
A. Ekrandakielektronikgörüntününkayıts
B. Turanj, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı
ürecibasitamagörüntününoluşumsüreci
C. Lila, Mor, Kırmızı
karmaşıktır.
D. Mor, Kırmızı, Sarı, Yeşil
E. Eflatun, Sarı, Kırmızı, Yeşil
B. Ekrandakielektronikgörüntü;
biryönüylehemengerçekleşen,
gerçeğeuygun,
güncel
ve
doğaldırfakatdiğerbiryönüyle
de
mesafeli,
yapmacık,
yapay
ve
yorumsaldır.
(video),
C. Elektronikgörüntü
44) Renkspektrumundaenfazlaparlaklığıol
anrenkaşağıdakilerdenhangisidir?
teknolojisiitibariylegörme
ve
işitmeyeyönelikikitemeloryantasyonöğ
A. Mavi
esiolan
“görüntü”
B. Yeşil
boyutundanoluşur.
ve
“ses”
C. Mor
D. Elektronikgörüntü, “dokunma” ve
D. Sarı
“hissetme” boyutlarındanoluşur.
E. Hiçbiri
E. Elektronikgörüntüsanatı,
video
sanatıolarakadlandırılmaktadır.
46) Televizyonkelimesininanlamıaşağıdak
ilerdenhangisidir?
A. Uzaktangörmeveyagörüntüsününtaş
ınması
B. Görüneninötesinigörmek
C. Yakındanbakmak
D. Dalgaboyu
E. Frekans
9
GÜZEL SANATLAR (FOTOĞRAFÇILIK)
47) AşağıdakiifadelerdenhangisiGörselkül
türileilgilideğildir?
49) İmgeailesininsoyağacındaaşağıdakiler
denhangisiyoktur?
A. Sanatçı
ve
A. Grafikimgeler
tasarımcılarınkendileriniörgütlemeküz
B. Ruhsalimgeler
ereoluşturduklarıgruplar, okullar ve
C. Optikimgeler
akımlargörselkültürünanaliz
D. Algısalimgeler
ve
açıklamasınınbirparçasıdır.
E. Sözelimgeler
B. Görselkültürtoplumunüretildiği;
farklıtoplumsalgruplarınkendileriniolu
şturmalarındakullanılanyöntemlerdenb
iridir.
C. Görselkültür
ve
toplumarasındahiçbirilişkiyoktur.
D. Görselkültürörnekleri;
araçyapımı,
el
yapımı,
makineyapımı
ve
bilgisayaryapımıolarakdörttemelkateg
orideincelenir.
ve
temsilettiğiilebenzerlikiçeriyorsa„ikoni
kbirgösterge‟olarakkarşımızdadurur.”
ifadesidoğrultusundaaşağıdakilerdenha
E. 20.yy.
sonlarındaİngilizKraliyetAilesiüyeleri
ninçoksayıdaresim,
50) “İmgebirtemsilgöreviüstleniyorsa
fotoğraf
ve
boyanmışportrelerininolmasıbuailenin
görselkültürüdesteklediğinigöstermekt
edir.
ngisiikonikbirgöstergedeğildir?
A. Fotoğraf
B. Resim
C. Heykel
D. Kişiismi
E. Taklitedilenhareketler
48) Televizyonunesasıhangiolayadayanır?
A. Fotoelektrik
B. Fotosentez
C. Teletransfer
D. Dalgaboyu
E. Telepati
10
GÜZEL SANATLAR (FOTOĞRAFÇILIK)
51) Dijital
fotoğrafçılıkta,
objektiften
53) Sensörden
gelen
sayısal
verilerin
giren ışınların bir ayna aracılığı ile
doğrudan belleğe yazılmasıyla oluşan
vizöre yansıtıldığı, film yerine sensör
ve ham veri denilen özel format
mekanizmalarının
aşağıdakilerden hangisidir?
farklı
tip
kullanıldığı
objektiflerin
çıkartılabilmesine
olanak
ve
takılıp
sağlayan
A. TIFF
B. TARGA
fotoğraf makinesi tipi aşağıdakilerden
C. RAW
hangisidir?
D. JPEG
A. DSLR
E. EPS
B. Kompakt
C. Kompakt DSLR
D. SLR
E. Kompakt SL
54) Çekilmiş
bir
çözünürlüğünü
dijital
yapay
fotoğrafın
olarak
yükseltmek amacı ile bazı yazılımlar
kullanarak mevcut pikseller arasına
yeni pikseller ilave edilmesi işlemine
52) Aşağıdaki araçlardan hangisi ile dijital
fotoğraf makinesinde, çekilmiş bir
fotoğrafın ışık dağılımı konusunda
bilgileri ve tüm parlaklık değerlerini
grafik olarak görebiliriz?
A. Histogram
ne ad verilir?
A. Polarizasyon
B. Entegrasyon
C. İnterpolasyon
D. Fotomanipülasyon
E. Kolorizasyon
B. Diagram
C. Fotogram
D. Poz Düzenleyici
E. Poz Taraması
11
GÜZEL SANATLAR (FOTOĞRAFÇILIK)
55) HDR (High DynamicRangeImaging)
tekniği hangi durumlarda kullanılır?
57) Deklanşöre
basıldığında
perdenin
açıldığı ve deklanşöre basılı tutulduğu
A. Işığın çok az olduğu durumlarda
sürece açık kaldığı çekim modu
B. Kontrastın
aşağıdakilerden hangisidir?
çok
düşük
olduğu
durumlarda
A. BulbModu
C. Parlak ve gölgeli alanlardaki ışık
farkının yüksek olduğu durumlarda
D. Işık farkının düşük olduğu doğa
çekimlerinde
B. CA Modu
C. Program Modu
D. Manuel Mod
E. Perde Hızı Öncelikli Mod
E. Işığın ve kontrastın çok düşük olduğu
gece çekimlerinde
58) Aşağıdakilerden
fotoğraf
hangisi
makinesinin
Üst
dijital
Bilgi
Ekranında görülmez?
56) Bazı dijital fotoğraf makinalarında
A. Enstantane Değeri
bulunan ve objektifin bütün alanı
B. Kalan Poz Sayısı
çekemeyecek olduğu durumlarda, yan
C. Batarya Bilgisi
yana
D. Çekilen Fotoğraf Sayısı
çekilen
fotoğrafları
içindeki
yazılım sayesinde birleştirerek tek bir
E. Diyafram Değeri
fotoğrafa çevirdiği özel çekim modu
aşağıdakilerin hangisidir?
A. Hızlı çekim modu
B. Seri çekim modu
C. Panoramik çekim modu
D. Makro çekim modu
E. Otomatik mod
59) Dijital fotoğraf makinasının belleğinde
yer alan ve her bir fotoğraf için
diyafram
ve
enstantanedeğerleri,
fotoğrafın
çekim
zamanı,
odak
uzaklığı, makine modeli vb. pek çok
bilgiye ne ad verilir?
A. DATA
B. CMOS
C. SENSÖR
D. KÜNYE
E. EXIF
12
GÜZEL SANATLAR (FOTOĞRAFÇILIK)
60) Çekimi yapılacak konu üzerine düşen
63) Dijital bir fotoğraf makinesinde Beyaz
ışık şiddetini ölçmek için kullanılan
Dengesi
ayarı
otomatik
olarak
araç aşağıdakilerden hangisidir?
yapılabildiği gibi manuel olarak da
A. Pozometre
yapılabilir. Manuel beyaz ayarı hangi
B. Yansıtıcı
değer ile oynanarak yapılır?
C. Poz Tarayıcı
A. Tungsten
D. Telekonvertör
B. Daylight
E. Telemetre
C. Kelvin
D. AWB
E. ISO
61) Analog
fotoğrafçılıkta
fotoğrafta
oluşturulan parazitler Gren olarak
adlandırılmaktadır. Dijital fotoğrafçılıktaGren‟e
karşılık
hangi
terim
kullanılmaktadır?
64) Deklanşörebasıldığıanda
ve
diyaframaçıkkaldığısürece,
fotoğrafıçekilenobjeye
zoom
A. Ölü Piksel
yapılmasıolaraktanımlanabilecekfotoğ
B. Distorsiyon
raftekniğiaşağıdakilerdenhangisidir?
C. Noise
A. Süper zoom
D. Bug
B. Flash zoom
E. Dot
C. Zoom pan
D. Zoom speed
E. Telezoom
62) 18-105mm bir objektifin optik zoom‟u
kaç „‟x‟‟ olarak ifade edilir?
A. 5x
B. 5,8x
65) Birgörüntününihtiyaçduyulanalanınıkı
sıtlamaişlemine ne ad verilir?
C. 6x
A. Çerçeveleme
D. 6.8x
B. Kadrajlama
E. 12,3x
C. Belirleme
D. Montajlama
E. Sınırlama
13
GÜZEL SANATLAR (FOTOĞRAFÇILIK)
66) Sayısal ortamda çözünürlük birimi
aşağıdakilerden
hangisi
ile
ifade
edilmektedir?
69) Aşağıdakilerden hangisi bir photoshop
aracı değildir?
A. Lassotool
A. cm
B. CloneStampTool
B. pixel
C. PenTool
C. mm
D. Paint BucketTool
D. mt
E. Mesh Tool
E. inch
70) Aşağıdakilerden
67) Hareketli resim dosyalarının formatı
aşağıdakilerden hangisidir?
hangisi
adobephotoshop‟u tanımlamak için en
uygun seçenektir?
A. tiff
A. pixel tabanlı
B. targa
B. vektörel tabanlı
C. jpeg
C. windows tabanlı
D. gif
D. mac tabanlı
E. eps
E. linux tabanlı
68) Adobe‟nin geliştirdiği Photoshop ve
71) Baskıya hazır bir iş için en uygun
dosya
çözünürlük seçeneği aşağıdakilerden
Illustratorprogramlarının
uzantılarıaşağıdakilerin
doğru sırasıyla verilmiştir?
hangisinde
hangisidir?
A. 300 px/inch
A. indd-ai
B. 200 px/cm
B. psd-indd
C. 300 px/cm
C. indd-psd
D. 200 px/inch
D. psd-ai
E. 72 px/inch
E. pdf-ai
14
GÜZEL SANATLAR (FOTOĞRAFÇILIK)
72) Renkli basılacak işler için en uygun
renk
formatı
aşağıdakilerden
75) Image Size komutu aşağıdakilerden
hangisini düzenlemeye olanak tanır?
A. Renk seçimi
hangisidir?
A. RGB
B. Ekran ebatı
B. CMYK
C. Çözünürlük ayarı
C. LABCOLOR
D. Yazı karakteri seçimi
D. BITMAP
E. Dosya formatı ayarı
E. GRAYSCALE
76) Aşağıdaki seçeneklerin hangisi ile
73) Aşağıdakilerden
hangisi
sayısal
ortamda görüntü işlemek için en
uygun yazılımdır?
renkli bir imaj direkt olarak siyah
beyaz imaja çevrilebilir?
A. Hue/Saturation
A. AdobeInDesign
B. Desaturate
B. AdobeIllustrator
C. ColorBalance
C. Corel Draw
D. Channel Mixer
D. AdobePhotoshop
E. Equalize
E. Quark Express
77) Basılı bir materyali sayısal ortama
74) AdobePhotoshop yazılımında birden
fazla fotoğraf ya da görsel için aynı
işlemin
defalarca
tekrarlanacağı
aktarmak için aşağıdakilerden hangisi
kullanılır?
A. Printer
durumlarda aşağıdaki seçeneklerden
B. Projeksiyon
hangisinin kullanılması en uygundur?
C. Scanner
A. Paths
D. Plotter
B. Actions
E. Cutter
C. Layers
D. History
E. Histogram
15
GÜZEL SANATLAR (FOTOĞRAFÇILIK)
78) Sayısal ortamda en çok kullanılan
81) Çok hızlı giden bir nesneyi net
sıkıştırılmış resim dosyası formatı
fotoğraflayabilmek
aşağıdakilerden hangisidir?
makinesinin hangi ayarı ile oynamak
A. TIFF
için
fotoğraf
gerekir?
B. JPEG
A. Diyafram Açıklığı
C. EPS
B. Enstantane
D. PSD
C. ISO Ayarı
E. PDF
D. Beyaz Ayarı
E. Fokus Ayarı
79) Bir görüntüyü dilediğiniz yerlerden
kırpmaya
yarayan
Photoshoparacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Crop
B. Trim
C. Trap
D. Fill
E. Duplicate
82) Fotoğraf
makinesine
giren
ışığın
süresini kontrol etmek için kullanılan
perde ve bu perdenin açılıp kapanma
süresini
kontrol
eden
mekanizma
aşağıdakilerden hangisinde sırası ile
doğru olarak verilmiştir?
A. Objektif/Vizör
B. Vizör/Shutter
C. Objektif/Deklanşör
D. Shutter/Enstantane
E. Vizör/Deklanşör
80) Photoshop‟ta çeşitli görüntü efektleri
uygulamalarına hangi üst menüden
erişilebilir?
A. Image
B. File
C. Layer
D. Edit
E. Filter
83) Aşağıdakilerden hangisinin yapılması
durumunda elde edilen fotoğraflar
grenli (parazitli) olur?
A. Diyaframın fazla açılması
B. Beyaz ayarının yanlış yapılması
C. Diyaframın fazla kısılması
D. İSO değerinin yükseltilmesi
E. Çekim esnasında makinenin titremesi
16
GÜZEL SANATLAR (FOTOĞRAFÇILIK)
84) Aşağıdakilerden hangisi bir objektif
türü değildir?
87) Aşağıdakilerden hangisi standart bir
diyafram değeri değildir?
A. Değişken Odaklı Objektif
A. f/2,8
B. Makro Objektif
B. f/4
C. Teleobjektif
C. f/8
D. Balık Gözü Objektif
D. f/11
E. ND Objektif
E. f/15
85) Güneşe veya ışık kaynağına doğru
88) Hareket
eden
objenin
fotoğraf
çekim yapıldığında, istenmeyen fazla
makinesi ile takip edilmesi ve düşük
ışığın oluşturacağı kusurlar ve ışık
enstantane değerlerinde takip devam
lekelerinin
ederken
önüne
geçmek
için
objektife hangi aracın takılması doğru
olur?
fotoğrafının
çekilmesi
tekniğine ne ad verilir?
A. Manuel Focus
A. Parasoley
B. Photostory
B. Filtre
C. Zoom-in
C. Objektif Kapağı
D. Zoom-out
D. Uzatma Tüpü
E. Panning
E. Telekonvertör
86) Aşağıdaki
filtrelerden
hangisi
istenmeyen yansıma ve parlamaları
önlemek amacı ile kullanılır?
A. Skylight Filtre
B. Polarize Filtre
C. DegradasyonFiltesi
D. Close-Up Filtre
E. Ultra Viyole Filtre
89) Fotoğraf makinalarının atası olarak
adlandırılan,
bilinen
ilk
fotoğraf
makinası aşağıdakilerden hangisidir?
A. Körüklü Fotoğraf Makinesi
B. Dagerreyotip
C. Ozalit
D. CameraObscura
E. Monochrom
17
GÜZEL SANATLAR (FOTOĞRAFÇILIK)
90) Net alan derinliği aşağıdaki faktörlerin
hangisine doğrudan bağlıdır?
93) Bir
negatifin
fotoğraf
kağıdına
basılması için, negatifteki görüntünün
A. Fotoğraf makinesi markası
istenilen ebatta kağıda yansıtılması
B. Diyafram açıklığı
amacıyla
C. Lens filtresi
aşağıdakilerden hangisidir?
D. Enstantane değeri
A. Projektör
E. ISO değeri
B. Flaşör
kullanılan
araç
C. Agrandizör
D. Tepegöz
E. Reflektör
91) Aşağıdakilerden
hangisi
bir
ISO
değeridir?
A. 1,4
94) ISO değeri çok yüksek bir filmle
B. 1/125
C. 1/60
çekim yapmak zorunda kalınması
D. 400
hangi şartlarda çalışıldığını gösterir?
A. Gündoğumu
E. 2,8
B. Günbatımı
C. Çok karanlık ortam
D. Çok aydınlık ortam
92) Objektifin
içerisinden
geçip
film
E. Stadyumda gece maçı
yüzeyine ulaşan görüntüyü görmeyi
sağlayan yapıya ne ad verilir?
A. Sensör
B. Lcd ekran
95) Nesneye çok fazla yaklaşılarak çekim
C. Obtüratör
yapmaya imkan sağlayan özel objektif
D. Shutter
türü aşağıdakilerden hangisidir?
E. Vizör
A. Makro objektif
B. Tilt-Shift objektif
C. Aynalı objektif
D. Geniş açılı objektif
E. Dar açılı objektif
18
GÜZEL SANATLAR (FOTOĞRAFÇILIK)
96) Bir siluet fotoğrafı çekerken ışığın
modelin
ne
tarafından
gelmesi
99) Uzun pozlama gerektiren bir fotoğraf
çekiminde,
çıkmaması
gerekir?
A. Üstünden
fotoğrafın
için
bulanık
aşağıdakilerden
hangisinin yapılması uygundur?
B. Sağ taraftan
A. Diyaframın açılması
C. Sol taraftan
B. Enstantanenin artırılması
D. Arka taraftan
C. Tripod kullanılması
E. Cepheden
D. Flash kullanılması
E. Reflektör kullanılması
97) Bir
banyo
işleminden
sonra
görüntünün oluştuğu, gerçek görüntü
için kart baskısına gerek duyulmayan
film türü aşağıdakilerden hangisidir?
100) Aşağıdakilerden
A. Negatif
hangisi
dijital
B. 35mm
fotoğraf makinelerinde olup analog
C. 100 asa
makinelerde
D. Diapozitif
özelliktir?
bulunmayan
bir
A. Enstantane ayarı
E. 120mm
B. Diyafram ayarı
C. Pozometre
D. ISO ayarı
98) Aşağıdaki
uygulanması
durumların
hangisinin
alan
derinliğinin
E. Vizör
artmasına yol açar?
A. Diyaframın kısılması
B. Diyaframın açılması
C. Enstantanenin arttırılması
D. Enstantanenin düşürülmesi
E. Odak uzaklığının değiştirilmesi
19
Download

GÜZEL SANATLAR (FOTOĞRAFÇILIK)