2 l 2012
VYDANIE 05 l ISSUE 05
SK l EN
TOMÁŠ VELEMÍNSKÝ
CEO, Erste Group Immorent ČR
Keď sme v minulom čísle IMMONEWS na začiatku
tohto roka analyzovali trh logistických nehnuteľností, hlavnou témou bola „logistika a kríza“.
Vtedy som písal, že súčasná situácia na trhu je pre
nás predovšetkým výzvou a vnímame mierny rast
trhu ako vcelku pozitívny. Preto som rád, že hlavná
téma tohto vydania je venovaná nájomcom košického IMMOPARKu. V našom projekte preto vítam
dve logistické spoločnosti – DACHSER a RABEN
Logistics. S ich manažérmi sme hovorili nielen
o slovenskom trhu logistiky na strane 2 a 3. Ako
vraví jeden z nich: „... dlhodobo nám v blízkosti
Košíc chýbal logistický park.“ Prvú časť košického
IMMOPARKu slávnostne otvárame v týchto dňoch,
na reportáž z akcie sa môžete tešiť v ďalšom čísle.
Pre váš logistický biznis je vám k dispozícii náš
tým, ktorého členov vrátane detailných kontaktov
nájdete na poslednej strane nášho newsletteru.
Prajem vám peknú jar, nech sa vám darí nielen
v práci. Dovidenia za niekoľko mesiacov v ďalšom IMMONEWS.
When we analysed the market of logistics properties in the last IMMONEWS news at the beginning of
this year, the main theme was “logistics and crisis”.
At that time I wrote that the current market situation is mainly a challenge and we perceive a slight
increase in the market as rather positive. Therefore, I am pleased that this issue is dedicated to the
tenants of the Košice’s IMMOPARK. In our project
I welcome two logistics companies – DACHSER and
RABEN Logistics. With their managers we talked
not only about the Slovak logistics market on page
2 and 3. As one of them says: “…for a long time
there has been a lack of a logistics park close to
Košice.” The first part of IMMOPARK is being ceremonially open within these days and you can look
forward to this event’s coverage in the next issue.
TÉMA l FEATURE
Noví nájomcovia v IMMOPARKu l New IMMOPARK tenants
Dlhodobo v blízkosti Košíc chýbal
logistický park
For a long time there has been a lack
of a logistics park close to Košice
So zástupcami dvoch veľkých nadnárodných
korporácií, ktoré sú novými nájomcami košického IMMOPARKu, sme hovorili o situácii na
trhu (nielen slovenských) logistických nehnuteľností.
Za Raben Logistics Slovakia s.r.o. odpovedal
Ing. Ľuboš Korec, Country Manager pre Slovensko,
a za DACHSER Slovakia a.s. Ing. Roman Stoličny
z Logistického centra v Bratislave.
With the representatives of big international
corporations, which are new IMMOPARK tenants, we talked about the market situation of
(not only Slovak) logistics properties.
Ing. Ľuboš Korec, Country Manager for Slovakia,
was answering our questions on behalf of Raben
Logistics Slovakia s. r. o.; DACHSER Slovakia a.s.
was represented by Mr Ing. Roman Stoličny from
the Logistics Centre in Bratislava.
Our team is available for your logistics business;
the team member details can be found on the last
page of our newsletter.
I wish you a nice spring and all the best not only
work wise. Talk to you in a few months in the next
IMMONEWS issue.
O4 l
AKTUÁLNE
CURRENTLY
Košice sa chcú stať najkreatívnejším
mestom Slovenska
O5 l
V KRÁTKOSTI
IN BRIEF
Fúzia logistických spoločností
Raben
O7 l
PROFIL PARTNERA
PARTNER PROFILE
Hotel Doubletree by Hilton
Košice má výnimočnú polohu
TÉMA l FEATURE
ING.ROMAN STOLIČNY
člen predstavenstva
DACHSER Slovakia a.s.
industriálneho tovaru širokého rozsahu. Vďaka tejto kombinácii za uplynulé obdobie naša spoločnosť
zaznamenala dvojciferné percentuálne nárasty
v prepravovaných objemoch a tržbách. O to viac nám
určuje zodpovednosť voči našim zákazníkom.
Chystáte masívnejšiu expanziu na Slovensku?
Aké sú vaše aktivity v Českej republike?
Napriek tomu teraz otvárate logistický sklad
v Košiciach – čo vás viedlo k voľbe IMMOPARKu
a aké strategické ciele máte v oblasti východného Slovenska?
LK: Pre IMMOPARK sme sa rozhodli z troch hlavných
dôvodov: 1. distribučné centrum bude sprevádzkované už v tomto roku, 2. blízkosť letiska, 3. má ísť o areál,
v ktorom budú zastúpení nielen naši konkurenti, ale
aj samotné výrobné a distribučné spoločnosti, ktoré
sú samozrejme našimi potenciálnymi klientmi. Náš
strategický cieľ je stať sa jednotkou v objeme distribuovaného tovaru v našom segmente na území východného Slovenska.
RS: Ak chceme naďalej rásť, poskytovať v prvom rade
kvalitné služby, musíme k tomu prispôsobiť aj funkčnosť a efektivitu našich procesov. Rozšírenie našej
pobočky v Košiciach je súčasťou rozvojového plánu
na Slovensku. Východoslovenský región bude aj naďalej rásť a na ďalší možný rozvoj chceme byť vopred
dobre pripravení. Dlhodobo v blízkosti Košíc chýbal
areál určený pre pozemnú dopravu a v súlade s naším
plánom sme veľmi radi, že IMMOPARK dokázal pripraviť riešenie pre našu spoločnosť. S týmto pevným
zázemím doplneným o stabilné IT zabezpečenie dokážeme vykonávať inteligentnú logistiku.
Akou veľkou flotilou disponujete? Je možné vyčísliť objem vami prepravených zásielok za rok?
Na aké komodity a služby sa špecializujete?
LK: Priemerná denná distribúcia na Slovensku predstavuje okolo 80 vozidiel. Za rok distribuujeme
približne 250 000 zásielok bez kusových zásielok.
Zameriavame sa na komplexné logistické služby
v oblasti suchých potravín, bielej techniky, priemyselného tovaru, distribučne zabezpečujeme v rámci
Slovenskej republiky všetky komodity vrátane ADR
prepráv a AUTOMOTIVE, samozrejmosťou sú FTL prepravy a napojenie na naše depá v zahraničí.
RS: Spoločnosť DACHSER nevlastní vlastné prepravné prostriedky. Našou úlohou je zabezpečiť optimálne využívanie kapacity dopravcov, avšak za prísne
stanovených kvalitatívnych a prevádzkových noriem.
Kontrakty sú dlhodobého charakteru a našou úlohou
je vytvoriť optimálne podmienky pre dopravcov. Ich
kapacity kopírujú nutnosť distribúcie tovaru podľa objemov alebo produktov poskytovaných našou
spoločnosťou. Segment prepravy tovaru podporuje kontraktná logistika, či už vo forme skladovania
tovaru alebo doplnená o služby pridanej hodnoty.
Z bližšieho meradla a v súlade s požiadavkami našich
zákazníkov podstatnú časť našich výkonov tvorí časť
chemickej logistiky špecializovanej na prepravu tovaru úzko spojeného s chémiou a taktiež tzv. DIY logistika čiže „Do It Yourself“ známa z našich reťazcov.
Tieto komodity však iba dopĺňajú základné portfólio
O2 l
LK: Áno, chystáme. Na rok 2013 a 2014 máme pripravené nové projekty, o ktorých by som sa teraz bližšie
nevyjadroval. Naše aktivity v Českej republike sú obdobné ako na Slovensku.
RS: Expanzia na Slovensku už začala v predchádzajúcich rokoch. Pred tromi rokmi sme otvorili východoeurópsky hub v Bratislave, ktorý sme rozšírili s našou
minuloročnou investíciou v objeme 11 mil. EUR do
nového logistického centra v Lozorne pri Bratislave.
Po tejto prvej etape bude nasledovať ďalšie rozširovanie až do celkového investičného objemu 30 mil.
EUR. Vytvorili sme zázemie pre 13 krajín, s ktorými
je náš Eurohub Bratislava spojený na každodennej
báze. Nepretržite pripájame nové pobočky v sieti
DACHSER, ktoré využívajú túto kombináciu každodenných pravidelných liniek. Dnes v priebehu noci zabezpečíme približne 50 odchodov a príchodov liniek.
Výhody priameho spojenia od Baltického mora až po
Jadran alebo Čierne more alebo Nemecko, Francúzsko, Taliansko niekoľkými spojeniami denne slúžia
bezvýhradne aj našim slovenským zákazníkom. Sieť
zbernej prepravy je pripravená aj pre nich v minimálnych doručovacích časoch a optimálnych nákladoch.
Samozrejme účastníkom Eurohubu je aj Česká republika. Každodenne 5 českých pobočiek s priamym
napojením je súčasťou funkčného systému. Aktivity
v Českej republike podliehajú riadeniu DACHSER
Czech Republic a za posledné 2 - 3 roky taktiež zaznamenali skvelý rast na trhu.
Hlavné trendy
v logistike podľa
odborníkov z praxe
•Rozvoj logistiky v ďalších rokoch bude pod
tlakom rýchlosti, flexibility, dostupnosti
a variability.
•„Zelená logistika“, orientovaná na ochranu životného prostredia, porastie.
•Konsolidácie tovarov do veľkoobjemových
prepravných prostriedkov.
•Rastie outsourcingová logistika, ktorá
minimalizuje fixné náklady zákazníkov.
Môžete zhrnúť základné požiadavky na logistické
nehnuteľnosti, ktoré si prenajímate?
LK: Posudzujeme partnera, ktorý nám logistické
nehnuteľnosti ponúka, jeho spoľahlivosť a skúsenosť v prenájme logistických nehnuteľností, lokalitu
logistických nehnuteľností, kvalitu nehnuteľností
(uprednostňujeme kategóriu A) a poskytované služby areálu, a až po týchto kritériách nasleduje cena.
RS: Základnými požiadavkami na prekladiskovú halu
je presne definovaná voľná plocha, ktorá je optimál-
ne rozdelená na cross-dock aktivity pri prekladaní tovaru. Vyslovenou nutnosťou je potreba čo najväčšieho množstva prekladacích rámp a dostatok priestoru
pred nimi. Táto podmienka je potrebná na technické
zabezpečenie manipulácie s vymeniteľnými nadstavbami ako základnými prepravnými jednotkami. Vtedy
je možné zmanipulovať ďaleko väčší objem tovaru na
menšej ploche a súčasne pri dodržaní definovaných
časov odchodov a príchodov pravidelných liniek. Toky
tovarov sú navrhnuté tak, aby nedochádzalo ku križovaniu trás, a dokonca bolo možné dosiahnuť dvoj
až trojnásobnej využiteľnosti plochy v priebehu 24
hodín. Pri skladovaní tovaru sa orientujeme na sklady vyhovujúce nárokom našich zákazníkov. Od blok
skladovania až po regálové systémy s požiadavkami
na požiarne zabezpečenie, skladovanie potravín, obrátkovosť tovaru... naozaj podľa individuálnych projektov pripravených podľa našich zákazníkov... Nie
je tajnosťou, že sa orientujeme na vlastné investície
a prenájom využívame iba okrajovo. Vzhľadom na
flexibilitu a nároky v procesoch a pokiaľ je možné
uspokojenie požiadaviek aj zákazníkov v rozvojových
fázach využívame aj prenájom nehnuteľností.
Ako sa podľa Vás bude trh logistiky vyvíjať
v ďalších rokoch? Myslíte, že dôjde k obmedzeniu automobilovej dopravy v prospech iných
foriem dopravy?
LK: Môj názor je, že naďalej bude pokračovať v rámci trhu logistiky zlučovanie logistických spoločností
(najmä formou akvizície), nakoľko bude veľký tlak na
predlžovanie splatnosti logistických služieb a menšie
spoločnosti nedokážu tomuto tlaku čeliť. Určite bude
ubúdať aj vzhľadom ku globálnemu európskemu logistickému trhu menších lokálnych logistických spoločností. Čo sa týka otázky spojenej s obmedzením
automobilovej dopravy v prospech iných foriem, nepredpokladám v nasledujúcich piatich rokoch nejakú
dramatickú zmenu v prospech iných foriem dopravy,
napriek tomu, že určite bude pokračovať legislatívny
tlak zo strany štátu, ktorý zaťaží tradičnú automobilovú dopravu rôznymi formami (cestné dane, mýto,
spotrebné dane…).
RS: Rozvoj logistiky v ďalších rokoch bude pod tlakom
rýchlosti, flexibility, dostupnosti a variability. Čoraz
viac sa skloňuje pojem „zelenej logistiky“ orientovanej na ochranu životného prostredia. Dnes je asi
ťažko predstaviteľné vylúčenie pozemnej prepravy
z distribučného procesu. To isté sa týka leteckej a námornej prepravy. Už dnes však môžeme spozorovať
konsolidácie tovarov do veľkoobjemových prepravných prostriedkov, technologický vývoj pohonných
jednotiek, znižovanie emisií CO2 a prebiehajú aj prvé
testy alebo nasadzovanie elektromobilov pre prepravu tovaru. Zásielky sa zlučujú do zberných miest
k minimalizácii pohybov motorovými prostriedkami, využívanie energie z obnoviteľných zdrojov je
len otázka času... Verím, že všetky možné dostupné
technologické vymoženosti dnešnej aj budúcej doby
iba pomôžu splniť očakávania od modernej logistiky.
To, čo bolo pred niekoľkými rokmi nepredstaviteľné
v „e-commerce“, dnes si bez toho nedokážeme predstaviť zabezpečenie procesov.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám, aby sa
IMMOPARK Košice stal úspešným logistickým
centrom vášho biznisu.
ING. ĽUBOŠ KOREC
Country Manager Slovensko
Raben Logistics Slovakia s. r. o.
Your company belongs among big European logistics operators: how do you perceive the market?
Fuel is getting more expensive, tax is increasing…
how do these facts impact your business?
LK: From our point of view we see the logistics market development as a challenge which enables us to
focus on optimising costs and creating the environment for growth. Many manufacturing and distribution companies outsource logistics services more
frequently in order to minimise their fixed costs.
Increase in traditional fuel costs leads us to thinking
about alternative sources.
RS: The situation in transportation is not easy especially due to ever changing conditions within a short
period of time. Unfortunately we need to pay attention to the increase of external costs which directly
impact our business. Therefore, we need to focus on
productivity of our work and keep seeking opportunities to become effective thus absorbing external
influences in our processes. With increasing volumes
of goods it is necessary to turn towards new investments. These are put into technical aspects, technology, and personnel training. Only linking these closely
can change the impact of increasing inputs which influence logistics operators.
However, you are opening a logistics warehouse
in Košice – what led you to choosing IMMOPARK
and what strategic objectives have you got in
East Slovakia?
LK: We have decided for IMMOPARK for the following main reasons: 1. The distribution centre will be in
operation this year, 2. Proximity of the airport, 3. In
these premises there will be not only our competitors
but also manufacturing and distribution companies
which are of course our potential clients. Our strategic
goal is to be at the top in volumes of distributed goods
in our segment in East Slovakia.
RS: If we want to continue to grow, to provide firstquality services, we also need to adjust functionality
and efficiency of our processes. Expanding our branch
in Košice is part of a development plan in Slovakia. East
Slovakia will keep growing and we want to be ready
for any further growth well in advance. Premises for
land transportation have been missing close to Košice
for a long time and in line with our plan we are pleased
that IMMOPARK was able to offer a solution for our
company. With this firm foundation complemented by
stable IT we can execute intelligent logistics.
How big is your fleet? Is it possible to quantify
the volume of transported consignments within
a year? Which commodities and services do you
specialise in?
LK: An average daily distribution in Slovakia is represented by about 80 vehicles. Annually we distribute
some 250,000 consignments excluding individual
consignments. In Slovakia, we focus on complex logistics services in the area of dry foodstuff, white goods,
and industrial goods; we distribute all commodities as
part of ADR transportation and AUTOMOTIVE, as well
as provide FTL transportation and connection to our
depots abroad.
RS: DACHSER does not own any means of transport.
Our task is to ensure the maximum use of the capacity of carriers under strict qualitative and operation
norms. Contracts are long term and our role is to create
optimum conditions for carriers. Their capacities copy
the necessity of goods distribution as per the volumes
or products provided by our company. The segment of
goods transportation is supported by contract logistics,
either as a provision of storage or complemented by
value added services. Based on a closer analysis and
in accordance with the requirements of our clients,
the substantial part of our outputs is made of a part of
chemical logistics specialising on the transportation of
goods closely linked to chemistry and also the so-called
DIY logistics, i.e. “Do It Yourself” known from our chain
stores. These goods, however, only add to the basic
portfolio of a wide range of industrial products. Thanks
to this combination, our company has seen a two-digit
increase in percentage in the transported volumes and
turnover in the past. As a result of it, our responsibility
to our clients has grown.
The main trends
in logistics according
to experts from real
life operations
•The development of logistics in the next years will be under pressure in terms of speed,
flexibility, availability and variability.
•„Green logistics“, focused on the protection
of the environment, will grow.
•Consolidation of goods into large volume
means of transport.
•Logistics outsourcing, which minimises
fixed clients‘ costs, is growing.
Are you planning massive expansion in Slovakia?
What are your activities in the Czech Republic?
LK: Yes, we are. For 2013 and 2014 we have new projects prepared but I would not like to mention any details now. Our activities in the Czech Republic are similar to the ones in Slovakia.
RS: Expansion in Slovakia began in previous years.
Three years ago we opened an East-European hub
in Bratislava which was last year extended by investing 11 mil. Euro in the logistics centre in Lozorne next
to Bratislava. After this first phase, further expansion up to 30 mil. Euro will follow. We have created
a base for 13 countries which our Bratislava Eurohub
is in contact with every day. We continuously add new
DACHSER branches which utilise the combination of
regular everyday lines. Tonight we will see approximately 50 departure and arrival lines. Advantages of
a direct connection from the Baltic Sea to the Adriatic Sea or the Black Sea or Germany, France, Italy with
a few connections a day also serve our Slovak
customers. The network of collection transportation is ready for them as well, and with minimum
timeframes and optimum costs. Of course, the
Czech Republic is a Eurohub member too. Every
day 5 Czech branches, connected directly, are
part of our system. Activities in the Czech Republic are managed by DACHSER Czech Repub-
lic and in the past 2 - 3 year we have also seen
a great growth in the market.
Can you summarize requirements for logistics
properties which you lease?
LK: We assess the partner offering logistics premises
to us, their reliability and experience in leasing logistics premises, location, quality (we prefer A quality)
and services provided in the premises and only then
comes the price.
RS: The basic requirement for a transit hall is precisely
defined by free space which is divided in the optimum
way into cross-dock activities when transiting goods.
An absolute prerequisite is the need of the biggest
amount of transit ramps as possible and sufficient
space in front of them. This ensures technical aspects
of handling with exchangeable superstructures as basic transportation units. Like this it is possible to handle
a larger volume of products within a smaller area while
adhering to the times of departures and arrivals of regular lines. The flow of goods is designed so that routes
do not cross and so that the area can be used twice or
three times within 24 hours. When storing products,
we focus on warehouses complying with our clients’
requirements. From block storage to shelf storage
systems, fire safety requirements, foodstuff storage,
turnaround of goods…depending on individual projects
as required by our clients… it is not a secret that we focus on our own investments and we lease only marginally. Depending on flexibility and process requirements
and provided we can satisfy the requirements of our
clients, as well as of clients in development phases, we
also lease premises.
How will the logistics market develop in the next
years? Do you think vehicle transportation will
decrease in favour of other transportation forms?
LK: My view is that within the logistics market logistics
companies will continue to merge (especially through
acquisitions), due to the pressure of extending payment deadlines of logistics services which smaller companies cannot cope with. There also will be fewer small
local logistics companies, due to the global European
logistics market. Regarding the decrease in vehicle
transportation in favour of other transportation forms,
we do not expect any dramatic change in the next five
years despite the continuous legislative pressure on
the part of the state which put pressure on transportation in different ways (travel tax, toll, consumer tax,…).
RS: Development in logistics in the next years will be
under pressure in terms of speed, flexibility, availability
and variability. I use the term “green logistics”, which
focuses on protecting the environment, more frequently. Nowadays it is hard to imagine excluding land
transportation from the distribution process. The same
applies to air and marine transportation. But now we
can already see consolidation of goods into large volume transportation vehicles, technological development of fuels, decrease in CO2 emissions and also first
tests of electric vehicles to ensure goods transportation. Consignments are gathered in collection points to
minimise transportation by motor means of transport,
renewable energy use is only a question of time... I believe that all possible available technology amenities of
today and future will help fulfil expectations of modern
logistics. What was unimaginable a few years ago in
“e-commerce” is now something we can’t image to
manage processes without.
Thank you for the interview and I wish that
IMMOPARK Košice became a successful logistics
centre for your business.
l 03
používa lineárny
gradient
AKTUÁLNE l CURRENTLY
cmyk: 0,35,90,30
Košice sa chcú stať najkreatívnejším
mestom Slovenska
cmyk: 0,35,90,0
Košice wants to become the most
VARIANT C
creative city of Slovakia
VARIANT B
RICHARD RAŠI
primátor Košíc
Mayor Of Košice
Košice boli vždy pulzujúcim a výnimočným mestom. Rovnako aj
v súčasnosti. Multikultúrna metropola východného Slovenska
zvíťazila v súťaži o titul Európske hlavné mesto kultúry, čo mestu a jeho občanom prinieslo mnoho nových príležitostí. Nie sú to
však iba kultúrne podujatia, ale aj investičné projekty, revitalizácia mesta a jeho premena na kultúrnu a kreatívnu metropolu európskeho významu. O tom, akým výzvam mesto čelí a ako budú
vyzerať kreatívne Košice, hovorí primátor MUDr. Richard Raši.
Košice has always been a vibrant and exceptional city. This is no different now. The multicultural metropolis of East Slovakia won in the contest to become the European Capital of Culture, which has
brought many new opportunities to the city as well as its citizens; not only cultural events but also
investment projects, city revitalisation and its transformation to the cultural and creative metropolis
of the European importance. The Mayor, MUDr. Richard Raši, PhD., MPH., talks about what challenges
the city faces and what the creative Košice will look like.
Všetky slovenské mestá trápia podobné problémy. V čom je situácia Košíc iná, čo považujete za
hlavné plusy a mínusy Košíc?
Začal by som tým, čo tu najviac absentuje, a to je,
samozrejme, chýbajúca infraštruktúra. Košiciam
a celému okoliu veľmi chýba dokončená diaľnica.
Napriek tomu si myslím, že tento nedostatok je zároveň tým, čo toto mesto posunulo ďalej. Súčasným
trendom je odklon od priemyselnej výroby a podpora odvetví využívajúcich moderné technológie,
ekologické prístupy a informatizáciu. Neexistujúca
diaľnica nútila Košice rozvíjať odvetvia s pridanou
hodnotou, vyžadujúce si vyššie vzdelanie. Košice
majú silné vzdelanostné zázemie v podobe troch
univerzít a množstva vzdelanej a aktívnej mládeže.
Košice sú aj vďaka tomu pulzujúcim mestom plným
energie. Boli teda vhodným kandidátom na získanie
titulu Európske hlavné mesto kultúry. Projekt sa
podarilo dostať do fázy, keď si naň občania zvykli.
V súčasnosti však Košice prechádzajú značnou premenou aj vďaka projektu Európskeho
hlavného mesta kultúry. Čo okrem nových kultúrnych podujatí prináša projekt mestu a jeho
občanom?
Európske mesto kultúry je pre Košice veľký krok na
ceste stať sa skutočnou a svetoznámou kultúrnou
metropolou. Nie je to len pasívne poskytovanie
kultúry Košičanom. Projekt vytvára podmienky
pre talentovaných ľudí, podporuje kreativitu, inovácie a nové myšlienky. V neposlednom rade je to
aj otázka prestíže a imidžu mesta, schopnosti prilákať turistov z domova aj zo zahraničia. Je to pre
mesto príležitosť zrevitalizovať svoje zanedbané
časti, čerpať granty a naštartovať proces, ktorý Košiciam zabezpečí budúcnosť moderného a prosperujúceho mesta na dlhé obdobie.
O4 l
Ak hovoríme o časovej stránke projektu, ten sa
netýka iba roka 2013, kedy majú mať titul Európskeho hlavného mesta kultúry. Ako ovplyvnili doterajšie aktivity projektu život v meste a čo v ňom
zostane aj po skončení roka 2013?
Ako som už spomenul, je vidieť jednoznačný posun
v nárokoch Košičanov na kultúrne vyžitie v meste.
Taktiež bolo naštartovaných niekoľko pilotných projektov, v ktorých budeme pokračovať a rozširovať
ich. Už niekoľko rokov trvajú prípravy na rok 2013, sú
spustené projekty, ktoré sa však v žiadnom prípade
rokom 2013 nekončia.
V akom štádiu sa tieto projekty v súčasnosti nachádzajú, kedy budú pripravené na podujatia
v roku 2013?
Všetky verejné obstarávania a súťaže sa končia.
S realizáciou výstavby chceme začať čo najskôr. Našou snahou je čo najmenej obmedzovať život Košičanov, lebo rekonštrukcie a revitalizácie si vyžiadajú
minimálne čiastočné uzatvorenie objektov, ktoré
sú súčasťou investičných projektov. V investičných
projektoch sú však naplánované programové aktivity na rok 2013 a na kultúrne podujatia budú slúžiť aj
po tomto roku, pretože rok 2013 považujeme iba za
začiatok kultúrnej obnovy Košíc.
All Slovak cities face similar problems. How is the
Košice situation different and what are the main
pluses and minuses of Košice?
I’d start with what is most absent here and that is,
naturally, missing infrastructure. Košice and its surroundings lack a completed motorway most. On the
other hand, I think that this lack has pushed Košice
further. The current trend is represented by a diversion from industrial production as well as a support
of industries using modern technologies, ecology
approaches and information technology. Absence
of a motorway forces Košice to develop value-added industries requiring higher education. Košice has
a strong education basis in universities and educated active youth. And thanks to that, Košice is a pulsing city full of energy. That’s why it was a suitable
candidate to gain the award of the European Capital
of Culture. The project entered the phase which the
citizens got used to.
At the moment, however, Košice is going through
a significant transformation also thanks to the
project of the European Capital of Culture. What
else, except new cultural events, does the project bring to the city and its citizens?
(17)
The European Capital of Culture project is a big step
for Košice to become a real and world-known cultural metropolis. It is not only about a passive provision
of culture to the Košice citizens. The project creates
conditions for talented people, supports creativity,
innovation and new thinking. Last but not least,
this is also about prestige and image of the city, op(16)
portunity to attract tourists from Slovakia as well as
from abroad. This is a chance for the city to revitalise its neglected parts, utilise grants and start off
a process which will ensure the future of Košice as
a modern and prosperous city in the long run.
When speaking about the timeframe of the project, this doesn’t concern only 2013 when Košice
will be granted the title of the European Capital
of Culture. How have the project activities until
now impacted the life in the city and what will
remain there after 2013?
As I said, there is a clear shift in requirements of the
citizens in terms of culture. We have also launched
some pilot projects which we will continue to expand. Preparation works for 2013 have been going
on for a few years and there are projects in progress
which will absolutely not stop at the end of 2013.
In which stage are these projects at the moment
and when will they be ready for the 2013 events?
All public tenders are finished. We want to start
with construction as soon as possible. We will try
our best not to limit the life of the citizens as reconstruction and revitalisation will require partial
closures of buildings as a minimum, as these buildings are a part of investment projects. Within these
projects, however, there are programme activities
planned in 2013 and they will be used for cultural
events in future as 2013 is considered a beginning
of cultural renovation of Košice.
l Zdroj l Source: EuroreportPlus (redakčne skrátené / shortened by the editor)
V KRÁTKOSTI l IN BRIEF
Fúzia logistických spoločností
Logistics companies merge
Dňa 1. 5. 2012 bol český logistický trh svedkom
úspešného dokončenia fúzie logistických spoločností Raben Logistics Czech a.s., Transkam-Logistik, spol. s r.o. a Raben Trans European Czech s.r.o.
(predtým Wincanton Česká republika s.r.o.). Spojením týchto spoločností vznikol jeden z najväčších poskytovateľov logistických služieb v Českej
republike. Novo vzniknutá spoločnosť nesie názov
Raben Logistics Czech s.r.o. a jej generálnym riaditeľom sa stal Ing. Roman Macháček.
Uskutočnená fúzia je pokračovaním akvizícií spoločnosti Raben Group, ktoré boli v posledných rokoch realizované na trhoch strednej a východnej
Európy.
„Integrácia spoločností je po všetkých stránkach
veľmi zásadný a zodpovedný proces. Učíme sa
z našich vlastných skúseností a než sa rozhodneme uskutočniť akvizíciu, berieme do úvahy
mnoho rôznych aspektov – vhodnosť produktu,
firemnú kultúru, postavenie na trhu, ziskovosť či
spôsob riadenia konkrétnej spoločnosti. Potom,
čo sa nám podarí dosiahnuť zavedené štandardy
v rámci celej našej skupiny, sme pripravení na ďalší organický rast,“ vraví Ewald Raben, generálny
riaditeľ spoločnosti Raben Group.
Raben Group vstúpila na český trh v roku 2008 odkúpením 60 % akcií logistickej spoločnosti Setto,
ktorá pôsobila v Českej a Slovenskej republike už
od roku 1990. V nasledujúcom roku 2009 potom
skupina odkúpila zvyšných 40 %, a stala sa tak
100 % vlastníkom tejto spoločnosti. V roku 2010
nasledovala akvizícia jedného z lídrov na českom a
slovenskom trhu v oblasti logistických služieb pre
potravinárske výrobky spoločnosti Transkam-Logistik. Zatiaľ poslednou akvizíciou bolo prevzatie
obchodných aktivít spoločnosti Wincanton, ktoré
prebehlo nielen na českom trhu, ale i na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a v Nemecku, kde súčasťou tejto transakcie bolo prevzatie nemeckej
cestnej distribučnej siete.
Novovzniknutá spoločnosť Raben Logistics Czech
s.r.o. disponuje viac než 70 000 m2 moderných
skladových plôch a jej pobočky nájdete v Hořoviciach, Hostiviciach, Kralupoch nad Vltavou, Jažloviciach, Hradešíne, Hradci Králové, Brne, Olomouci a Ostrave.
„Fúzia nebude znamenať len formálne spojenie
všetkých troch českých spoločností patriacich do
Raben Group, ale tiež najmä zaistenie efektívnejšieho fungovania spoločnosti vďaka hustejšej
sieti pobočiek, väčšiemu množstvu pravidelných
vnútroštátnych i medzinárodných spojení a umožní vzájomné zdieľanie know-how. Teraz budú mať
naši zákazníci prístup k celému portfóliu služieb
na európskej úrovni u jednej novovzniknutej spoločnosti,“ popisuje fúziu Ing. Roman Macháček,
generálny riaditeľ Raben Logistics Czech a Raben
Logistics Slovakia.
On 1. 5. 2012 the Czech logistics market witnessed a successful merge of Raben Logistics
Czech a.s., Transkam-Logistik, spol. s r.o. and Raben Trans European Czech s.r.o. (former Wincanton Česká republika s.r.o.). This merge created
one of the biggest providers of logistics services
in the Czech Republic. This new company is called
Raben Logistics Czech s.r.o. and Ing. Roman
Macháček became its general manager.
The merge is a follow-up to acquisitions made by
the Raben Group which took place in the previous
few years in the Central and East Europe markets.
“Integration of companies is a very crucial and
responsible process. We learn from our own experience and before we go for an acquisition, we
consider several aspects – suitability of the product, company culture, market position, profitability or the way the particular company is managed.
Once we achieve established standards within our
entire group, we are able to grow organically,” says
Ewald Raben, General Manager of Raben Group.
Raben Group entered the Czech market in 2008
by purchasing 60 % share of Setto, a logistics
company, which had been operating in the Czech
and Slovak Republics since 1990. In 2009 the
Group bought the remaining 40 %, thus becoming a 100 % owner of this company. In 2010 this
was followed by an acquisition of one of the foodstuff logistics services leaders in the Czech and
Slovak markets, Transkam-Logistik. The latest
acquisition so far has been taking over business
activities of Wincanton which took place not only
in the Czech market but also in Slovakia, Poland,
Hungary, and in Germany where a part of this
transaction was a takeover of the German road
distribution network.
The new company, Raben Logistics Czech s.r.o.,
has more than 70,000 m2 of modern storage premises and you can find its branches
in Hořovice, Hostivice, Kralupy nad Vltavou,
Jažlovice, Hradešín, Hradec Králové, Brno, Olomouc and Ostrava.
“The fusion will not only mean a formal merge of
three Czech companies belonging to the Raben
Group but mainly a more efficient operation of the
company due to a denser network of branches,
more regular inland as well as international lines,
and an opportunity to mutually share know-how.
Our clients will now have access to the entire
portfolio of services on the European level provided by one single company,” describes the fusion
Ing. Roman Macháček, General Manager of Raben
Logistics Czech and Raben Logistics Slovakia.
l Zdroj l Source: Raben
l 05
FOTOREPORTÁŽ l PHOTOSTORY
Ako staviame IMMOPARK Košice
Construction Works Underway in IMMOPARK Košice
レSTヘNADL ABEM
V KRÁTKOSTI l IN BRIEF
Český trh 2012
Czech market 2012
Český trh logistických a priemyselných nehnuteĺností dosiahol na konci prvého štvrťroka roka
2012 celkovú rozlohu 3 928 000 m2.
„Vo výstavbe je momentálne 130 000 m2, z ktorých
má asi polovica svojho budúceho nájomcu. V tomto roku bude na český trh uvedených 250 000 m2
nových skladových priestorov. Hranicu 4 000 000 m2
trh dosiahne v druhej polovici roka,“ vraví Blanka
Vačkova, senior analytička industriálneho trhu poradenskej spoločnosti Jones Lang LaSalle.
Ústí nad Labem
KLADNO
Hradec Králové
Karlovy Vary
Plzeň
Brno
ale vyčkávajú na konkrétneho nájomcu, aby mohli
sklad prispôsobiť jeho požiadavkám,“ vraví Harry
Bannatyne, vedúci oddelenia industriálnych nemovitostí Jones Lang LaSalle. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vytvárali dopyt po industriálnych
priestoroch v prvom štvrťroku 2012 výrobné firmy,
ich podiel dosiahol 60 %. Štyri z piatich najväčších
„Priemerná miera neobsadenosti sa v posledných novouzatvorených nájomných transakcií patrili prámesiacoch pohybuje na úrovni medzi 6%-7%, kto- ve výrobným firmám.
ré považujeme za tržné optimum. Okrem výstavby
The Czech market of logistics and industrial
na mieru začínajú developeri stavať i špekulatívne.
properties reached the size of 3,928,000 m2 at
Zhruba polovica priestorov, ktoré sú teraz vo výstavthe end of the first quarter of 2012.
be, sa stavia na špekulatívnej báze (t.j. bez vopred
zjednaného nájomcu). Developeri však zatiaľ nie sú There are 130,000 m2 under construction; almost
ochotní niesť 100% riziko a na svojich pozemkoch half of it has its future tenants. This year the Czech
pripravujú základy budúcej stavby. S jej dokončením market will have 250,000 m2 of new storage preO6 l
PRヘBRAM
Linz(A)
mises. The market will reach 4,000,000 m2 in the
second part of the year,” says Blanka Vačkova, senior analyst of industrial market, Jones Lang LaSalle consultancy.
“The average amount of vacant space is around
6%-7% in the past few months, which we consider a market optimum. In addition to tailored developments, developers begin building speculatively as well. Roughly half of the premise currently
under construction is being built based on speculation (i.e. without agreed tenants in advance).
Developers, however, are not willing to run 100%
risk in the development of their premises, so they
are preparing only foundations of a future building.
They are waiting to finish it off once they have
a specific tenant so that they can adjust the warehouse to the client’s requirements,” says Harry
Bannatyne, manager of the industrial properties
department, Jones Lang LaSalle. Compared to previous years the demand for industrial properties
has been driven by manufacturing companies; in
the first quarter of 2012, their share was 60 %.
Four out of five newly concluded lease agreements
belonged to manufacturing companies.
l Zdroj l Source: Jones Lang La Salle
PROFIL PARTNERA l PARTNER PROFILE
Hotel Doubletree by Hilton Košice
má výnimočnú polohu
Doubletree by Hilton Košice has
an exceptional location
Značka Hilton je na celom svete synonymom
kvality a vynikajúceho ubytovania. Čím sa hotel
Doubletree by Hilton Košice odlišuje?
Hlavnou myšlienkou hotelovej siete Hilton Worldwide je, aby táto značka bola prvou voľbou každého cestujúceho, kamkoľvek na svete sa rozhodne
cestovať. Základom je rovnako vysoký štandard
poskytovaných služieb v ktoromkoľvek hoteli tejto značky. Hostia, ktorí k nám prichádzajú, presne
vedia, čo môžu očakávať a aké služby im budú poskytnuté. Neznamená to však, že každý hotel je
rovnaký. Účelom nie je hotely uniformovať. Každý
hotel má svoje špecifiká a je tak jedinečný. Dôležité
je, aby hotel bol v harmónii s danou lokalitou a práve tradičné a lokálne prvky sú vítané. Doubletree
by Hilton Košice sa preto od ostatných hotelov
v mnohom odlišuje, čím dokáže vyhovieť hosťovi
z Ameriky, Ázie, ale aj zo strednej či východnej Európy, ktorý sa tu môže cítiť ako doma. Významným
špecifikom hotelov Doubletree by Hilton je snaha,
aby sa hostia cítili „ako doma“. Preto každý hosť dostáva pri check-ine na znak pohostinnosti tradičný
teplý čokoládový koláčik „chocolate chip cookie“.
Doubletree by Hilton je orientovaný prevažne na
biznis klientelu. Akí iní hostia hotel navštevujú?
Čo im hotel ponúka a čo je najväčšou devízou?
Hotel Doubletree by Hilton Košice má výnimočnú
polohu priamo v centre mesta na Hlavnej ulici č. 1,
zároveň je však výborne dostupný všetkými spôsobmi dopravy. Vďaka vysokej kvalite poskytovaných služieb, dobrému menu a výbornej polohe
je Doubletree prvou voľbou cestujúcich do Košíc.
Našimi hosťami nie je len biznis klientela, ale aj
významní umelci a ľudia zo showbiznisu, politici či
skupinky zahraničných turistov.
Aké výhody má spolupráca s developerskou
spoločnosťou Erste Group Immorent Slovensko?
Spoločnosť Erste Group Immorent realizuje
v Košiciach skvelý developerský projekt. Spolupráca silných partnerov prináša prosperitu
obom stranám a predovšetkým celému regiónu
a jeho obyvateľom.
MGR. BEÁTA JURČIŠINOVÁ
Director of Sales and Marketing
Doubletree by Hilton Košice
Na východe Slovenska ste pre biznis dôležitým
„meeting pointom“. Ako sa podľa Vás bude v najbližších rokoch situácia na trhu s nehnuteľnosťami v Košiciach a okolí vyvíjať? Ako na tento trend
reaguje košický hotel Doubletree by Hilton?
feel at home here. A significant specific feature of
Doubletree by Hilton hotels is the effort to make
guests feel “at home away from home”. Therefore,
each guest receives, upon check-in, and as a gesture of hospitality, a warm chocolate chip cookie.
Predpokladám, že aj napriek komplikovanej hospodárskej situácii a občasnej stagnácii sa trh
s nehnuteľnosťami v Košiciach a okolí bude pohybovať pozitívnym smerom. Dôkazom toho je aj
rýchlo rastúci developerský projekt IMMOPARKu
Košice. Taktiež počet biznis hostí v Doubletree by
Hilton stále pribúda, čo naznačuje tento pozitívny
trend ako aj to, že sa nám darí oslovovať stále viac
potenciálnych hostí.
Doubletree by Hilton mainly caters for business
clientele, what other guests stay in this hotel?
What does the hotel offer to them and what is
the most special selling point?
Doubletree by Hilton Košice has an exceptional location directly in the city centre on the Main Street
No. 1 but at the same time it is well accessible by
all means of transport. Thanks to a high quality of
services, a good name and excellent location, Doubletree is the first choice for people travelling to
Košice. Our guests are not only businessmen but
also important artists and show business people,
politicians or foreign tourists.
What are the advantages of the cooperation
with the developer Erste Group Immorent
Slovensko?
Hilton brand is a synonym of quality and excellent accommodation worldwide. What makes
Doubletree by Hilton Košice different?
The main goal of the Hilton Worldwide hotel chain
is that it is the first choice of any traveller wherever
he/she decides to go. The basic aspect is also a high
standard of provided services in any hotel of this
brand. Guests who come to us know exactly what
they can expect and which services they will get. It
does not mean, however, that each hotel is identical. The objective is not to make all hotels uniform.
Each hotel has its specifics; that’s why it is unique.
It’s important that the hotel is in harmony with the
given location, so traditional and local elements are
welcomed. Therefore, Doubletree by Hilton Košice
is different from other hotels in many ways due to
what it can offer to guests from the US, Asia but
even guests from Central or East Europe who may
Erste Group Immorent is carrying outs an excellent development project in Košice. Cooperation
of strong partners brings prosperity to both parties and above all, to the entire region and its inhabitants.
On the East of Slovakia you are a very important business “meeting point”. In your opinion,
how will the situation in the property market
in Košice and its surroundings develop over the
next few years? How will Doubletree by Hilton
react to this trend?
I assume that despite the complicate economic
situation and occasional stagnation, the property market will move positively. A testimony to
that is a fast growing development project of
IMMOPARK Košice. At the same time, numbers
of business guests in Doubletree by Hilton are
growing, which indicates this positive trend as
well as that fact that we are successful in attracting more potential clients.
l O7
Kľúčoví ľudia pre váš biznis
Key people for your business
Predstavujeme slovenský realizačný tím paneurópskej siete
logistických nehnuteľností IMMOPARK.
Let us introduce you to the execution team of our paneuropean
network of IMMOPARK logistics properties.
KATARÍNA HEGYIOVÁ
Senior Project Manager
E-Mail:
[email protected]
Mobile: +421 905 456 343
TOMÁŠ VELEMÍNSKÝ
RÓBERT URÍK
CEO, Erste Group Immorent ČR
Senior Project Manager
E-Mail:
[email protected]
Tel.: +420 956 784 111
E-Mail:
[email protected]
Mobile: +421 917 592 868
PETER MALÍK
JIŘÍ SUREMKA
Managing Director
Leasing Manager
E-Mail:
[email protected]
Tel.: +421 248 629 9 12
E-Mail:
[email protected]
Mobile: +420 603 802 776
MILAN ZIKMUND
HEIN VAN DER PLOEG
Project Development
Leasing Manager
E-Mail:
[email protected]
Tel.: +420 956 784 111
E-Mail:
[email protected]
Mobile: +420 733 120 340
IMMONEWS 05/2012
Newsletter spoločnosti Erste Group Immorent
A newsletter of Erste Group Immorent
Koncept a editor l Concept and editors Radek Váňa l www.idealab.cz
Redakčná spolupráca l Editorial collaboration Rudolf Kargl l Erste Group Immorent ČR
Grafický design l Graphic layout Michaela Zohnová l www.idealab.cz
Kontakt l Contact +420 956 784 111, e-mail: [email protected]
Nasledujúce číslo vychádza v júli 2012.
Registrujte sa zdarma už teraz k odoberaniu na www.immopark.com
The next issue will appear in July 2012.
Register for free subscription now at www.immopark.com
O2 l
www.erstegroupimmorent.cz
© 2012 Erste Group Immorent
Téma l Feature
Download

Dlhodobo v blízkosti Košíc chýbal logistický park